• Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce

 • Autor: Paulina Szyja
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-890-9
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 90.00 zł

  81.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Efektywność energetyczna stanowi jeden z kluczowych, obok ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i rozwoju odnawialnych źródeł energii, elementów tworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Celem publikacji jest przybliżenie zagadnienia wzrostu efektywności energetycznej w Polsce w oparciu o cele polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz wyzwań związanych z koniecznością ograniczenia zużycia węgla jako nośnika energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii w ramach transformacji na rzecz gospodarki niskoemisyjnej. Monografia przybliża te zagadnienia w kontekście strategii rozwoju na poziomie ogólnounijnym, krajowym i samorządowym. Przedstawia działania (o charakterze planistycznym i organizacyjnym, wraz z zastosowanymi instrumentami prawnymi i finansowymi) podejmowane przez państwo, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Książka jest skierowana m.in. do pracowników administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji pozarządowych podejmujących działania na rzecz wzrostu efektywności energetycznej w warunkach tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Gospodarka niskoemisyjna – ujęcie terminologiczne, metody pomiaru i implementacja w kontekście kształtowania ram rozwojowych

1.1. Pojęcie i zakres gospodarki niskoemisyjnej
1.2. Rola gospodarki niskoemisyjnej w tworzeniu zielonej gospodarki
1.3. Zasady pomiaru gospodarki niskoemisyjnej
1.4. Wyzwania w zakresie wdrażania gospodarki niskoemisyjnej
1.5. Gospodarka niskoemisyjna w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
1.6. Międzynarodowe porozumienia na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych

Rozdział 2. Zagadnienie efektywności energetycznej w praktyce gospodarczej

2.1. Pojęcie efektywności energetycznej
2.2. Przejawy efektywności energetycznej w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych
2.3. Standardy efektywności energetycznej na szczeblu UE i w Polsce
2.4. Czyste, zielone, zrównoważone technologie na rzecz efektywności energetycznej
2.5. Rynkowe i poza rynkowe instrumenty na rzecz efektywności energetycznej

Rozdział 3. Uwarunkowania kształtowania gospodarki niskoemisyjnej – wdrażanie rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej

3.1. Wdrażanie instrumentów prawnych i administracyjnych
3.2. System programowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym
3.3. Rozwiązania finansowe na rzecz gospodarki niskoemisyjnej
3.3.1. Przedsięwzięcia inwestycyjne finansowane za pośrednictwem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020
3.4. Kooperacja na rzecz gospodarki niskoemisyjnej – rozwój elektromobilności
3.5. Zaangażowanie samorządu terytorialnego w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej
3.6. Wspieranie lokalnych inicjatyw
3.6.1. Ubóstwo energetyczne
3.7. Tworzenie warunków dla rozwoju i implementacji czystych (zielonych) technologii oraz ekoinnowacji
3.7.1. Rozwijanie sieci powiązań i kooperacji w biznesie
3.8. Zmiana wzorców konsumpcyjnych

Rozdział 4. Rola odnawialnych źródeł energii versus efektywność energetyczna w warunkach polskich

4.1. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym Polski i państw członkowskich Unii Europejskiej
4.2. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce
4.3. Odnawialne źródła energii a efektywność energetyczna
4.4. Kształtowanie popytu na energię i bezpieczeństwo energetyczne

Zakończenie
Spis tabel, rysunków, wykresów, map i zdjęć
Literatura

Paulina Szyja
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowania naukowe autorki obejmują następujące zagadnienia: rozwój zrównoważony i trwały, zielona gospodarka, tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, bezpieczeństwo ekologiczne, polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej, rozwój społeczno-gospodarczy wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej.

Książki tego autora

Źródła
Biała księga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu
– dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, COM(2011) 144 wersja ostateczna z dnia 28 marca 2011 r.
Brussels European Council 8/9 March 2007 Presidency Conclusion, 7224/1/07 REV 1, Brussels, 2 May 2007.
Communication from the Commission, A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development, Brussels, 15.05.2001, COM(2001)
264 final.
Communication from the Commission, Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.03.2010 COM(2010) 2020 final.
Communication from the Commission, Towards an Integrated Strategic Energy Tech-nology (SET) Plan: Accelerating the European Energy System Transformation, Brussels, 15.09.2015 C(2015) 6317 final.
Communication from the Commission to the European Council, Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008‒2010), Brussels, 11.12.2007 COM(2007) 803 final PART III.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions: Public procurement for a better environment, Brussels, 16.07.2008 COM(2008) 400 final.
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030. Brussels, 22.01.2014, COM(2014) 15 final.
Commission of the European Communities, Stimulating Technologies for Sustainable Development: An Environmental Technologies Action Plan for the European Union. COM(2004) 38, Brussels 2004.
Council of the European Union, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions ‒ Energy Roadmap 2050 – Presidency conclusions. Brussels, 18.06.2012, 11553/12.
Declaration on Green Growth, OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 24‒25 June 2009, http://www.olis.oecd.
Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej, Bruksela, 13.07.2012, C(2012) 4609 final.
Decyzja Komisji z dnia 27 października 2014 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji na lata 2015–2019 (Dz. Urz. UE L 308 z 29.10.2014).
Decyzja nr 1639/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiająca Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) [w tym program szczegółowy: „Inteligentna Energia – Program dla Europy”], (Dz. Urz. EU L 310 z 9.11.2006).
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140, 5.06.2009).
Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r.
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wy-twarzanej ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 283/33, 27.10.2001).
Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. L 275, 25.10.2003).
Dyrektywa 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca dyrektywę 92/42/EWG (Dz. Urz. UE L 52, 21.02.2004).
Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114, 27.04.2006).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/1/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24/8, 29.01.2008).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca
i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140, 5.06.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólno-towego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140/63, 5.06.2009).
Dyrektywa 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. dotycząca działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elek-trycznej i inwestycji infrastrukturalnych (Dz. Urz. UE L 33/22, 4.02.2006).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrekty-wę Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/
WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 120/5, 15.05.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz. Urz. UE L 211 z 14.08.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz. Urz. UE L z 211 z 14.08.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285/10, 31.10.2009).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produk-cie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią (wersja przekształcona), (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom
i ich kontrola) (wersja przekształcona), (Dz. Urz. UE L 334/17, 17.12.2010).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/
30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE, L 315/1, 14.11.2012).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Dz. Urz. UE L 307/1, 28.10.2014).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Medium Combustion Plants ‒ MCP), (Dz. Urz. UE L 313/1, 28.11.2015).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej bu-dynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Dz. Urz. UE L 156/75, 19.06.2018.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (Dz. Urz. UE L 328/82, 21.12.2018).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (wersja prze-kształcona), (Dz. Urz. UE L 328/82, 21.12.2018).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 328/210, 21.12.2018).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz. Urz. UE L 158/125, 14.06.2019).
European Commission, Innovation for a sustainable Future – The Eco-innovation Action Plan (Eco-AP), COM/2011/899 final, Brussels 2011.
European Commission, Citizens’ Summary EU plan for a competitive low-carbon economy by 2050, http://ec.europa.eu/clima/citizens/summary/docs/roadmap_2050_en.pdf (dostęp: 23.10.2016).
Europejski program energetyczny na rzecz naprawy gospodarczej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:en0012&from=EN (dostęp: 10.06.2018).
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów: Zamówienia publiczne na rzecz poprawy stanu środowiska, Bruksela, 16.07.2008, KOM(2008) 400.
Komunikat Komisji, Efektywność energetyczna: realizacja celu 20 procent, Bruksela, 13.11.2008, KOM(2008) 772.
Komunikat Komisji do Rady Europejski, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, 26.11.2008, KOM(2008) 800.
Komunikat Komisji, „Europa 2020”. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważone-go rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.03.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ‒ Zintegrowana polityka przemysłowa
w erze globalizacji Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, Bruksela, 28.10.2010, KOM(2010) 614 wersja ostateczna.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, „Energia 2020” – strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego, Bruk-sela, 10.11.2010, KOM(2010) 639 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0639&from=PL (dostęp: 1.11.2017).
Komunikat Komisji z dnia 28 listopada 2010 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Zintegrowana polityka przemysłowa w erze globalizacji ‒ Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na pierwszym planie, COM (2010) 614.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów ‒ Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, Bruksela, 26.01.2011, KOM(2011) 21 wersja ostateczna.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Plan działania prowadzący do przej-ścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Bruksela, 8.3.2011, KOM(2011) 112, wersja ostateczna.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w miastach, Bruksela, 17.12.2013, COM(2013) 913 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, Bruksela, 16.04.2013, KOM(2013) 216 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Ramy polityczne na okres 2020–2030 dotyczące klimatu i energii, Bruksela, 22.01.2014, COM(2014) 15 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Europejska strategia bezpie-czeństwa energetycznego, Bruksela, 28.05.2014, COM(2014) 330 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów” dla Europy, Bruksela, 25.09.2014, COM(2014) 398 final/2.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, Bruksela, 25.02.2015, COM(2015) 80 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Zamknięcie obiegu ‒ plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Bruksela, 2.12.2015, COM(2015) 614 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Europejska strategia na rzecz mobil-ności niskoemisyjnej, Bruksela, 20.07.2016, COM(2016) 501 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Eko-nomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyj-nego ‒ Czysta energia dla wszystkich Europejczyków. Bruksela, 30.11.2016, COM(2016) 860 final.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki, Bruksela, 28.11.2018, COM(2018) 773 final.
Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Rada Ministrów, Warszawa, 29.03.2017.
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012.
Ministerstwo Aktywów Państwowych, Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021‒2030. Założenia i cele oraz polityki i działania, Warszawa, 18.12.2019.
Ministerstwo Energii: Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017, Warszawa 2017.
Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, Warszawa 2016.
Ministerstwo Energii, Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – załącznik 2, Wnioski
z analiz prognostycznych dla sektora paliwowo-energetycznego. Projekt. Warszawa 2019.
Ministerstwo Energii, Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego, ME, Warszawa 2018, http://www.me.gov.pl/files/upload/28078/Program%20GWK_przyjety%20-
przez%20RM.pdf (dostęp: 31.01.2018).
Ministerstwo Energii, Projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021‒2030 (wersja 3.1 z 4.01.2019). https://www.gov.pl/web/energia/projekt-krajowego-
-planu-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030 (dostęp: 23.05.2019).
Ministerstwo Energii, Sprawozdania z realizacji Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Warszawa 2019.
Ministerstwo Infrastruktury, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., Warszawa 2019.
Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa 2009.
Ministerstwo Gospodarki, Strategia Innowacyjność i Efektywność Gospodarki, Warszawa 2013.
Ministerstwo Gospodarki, Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa 2015.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Krajowa Polityka Miejska 2023, Warszawa 2015, https://www.miir.gov.pl/media/11579/Krajowa_Polityka_Miejska_2023.pdf (dostęp: 24.10.2018).
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Strategia Rozwoju Kraju do 2020 r., Warszawa 2012.
Ministerstwo Środowiska, Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Warszawa 2010, http://www.ebb-eu.org/legis/ActionPlanDirective2009_28/
national_renewable_energy_action_plan_poland_pl.pdf (dostęp: 10.05.2019).
Ministerstwo Środowiska, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażli-wych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Wersja 23, 22.03.2013, Warszawa.
Ministerstwo Środowiska, Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z per-spektywą do 2030), Warszawa 2015.
Ministerstwo Środowiska, Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perpektywa do 2020 r.”, Warszawa 2014.
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2013.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1422).
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 12.12.2016 r., poz. 1184).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ‒ Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427).
ONZ, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.: Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, A/RES/
70/1, http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pl (dostęp: 15.07.2020).
Porozumienie paryskie, https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/
paris_pl (dostęp: 22.01.2018).
Posiedzenie Rady Europejskiej (12 grudnia 2019 r.) – Konkluzje, Bruksela, 12 grudnia 2019 r., EUCO 29/19.
Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684).
Rada Ministrów, Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025, Rada Mini-strów, Warszawa 1999.
Rada Ministrów, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012‒2020, Warszawa 2012.
Rada Ministrów, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2013.
Rada Ministrów, Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Warszawa 2017.
Rada Ministrów: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, Warszawa 2017.
Rada Ministrów: Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2017.
Rada Ministrów, Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski, Warszawa 2018.
Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change), 9 maja 1992, https://www.mos.gov.pl/
fileadmin/user_upload/srodowisko/Ramowa_Konwencja_Narodow_Zjednoczonych-
_w_sprawie_zmian_klimatu.pdf (dostęp: 22.01.2018).
Regulation (EC) no. 663/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a programme to aid economic recovery by granting Community financial assistance to projects in the field of energy.
Report of the Conference of the Parties on its seventh session, held at Marrakesh from 29 october to 10 november 2001, Addendum, Part two: Action taken by the Confer-ence of the Parties, Volume IFCCC/CP/2001/13/Add.1, http://unfccc.int/resource/docs/
cop7/13a01.pdf (dostęp: 18.01.2018).
Rozporządzenie Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastoso-waniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyko-nania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193/100
z 21.7.2015).
Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 z dnia 1 czerwca 2017 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów, zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) nr 1230/2012 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 (Dz. Urz. UE L175/1, 7.07.2017).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1753).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączania instalacji do sieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1084).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2500).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jako-ściowych dla paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1890).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1893).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1891).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1892).
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1001).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2014 r., poz. 1912).
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2489).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. z 5.09.2017 r., poz. 1690).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozpo-rządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1931).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające program wspomagania naprawy gospodarczej poprzez przy-znanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki (Dz. Urz. UE L 200/31, 31.07.2009).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Dz. Urz. UE L 140, 5.06.2009).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 z dnia 11 maja 2011 r. określające normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Unii na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych, 02011R0510 — PL — 14.09.2017 — 004.001 — 1.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz. Urz. UE L. 348/1).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Eu-ropejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169/1, 1.07.2015).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/
UE (Dz. Urz. L 198/1, 28.07.2017).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i działaniami w dziedzinie klima-tu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 (Dz. Urz. UE L 328/1, 21.12.2018).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 443/
2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE, L 111/13, 25.04.2019).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (Dz. Urz. UE L 158/1, 14.06.2019).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ((Dz. Urz. UE L. 158/22. 14.06.2019).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 158/54, 14.06.2019).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określające normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/
956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198/202, 25.07.2019).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 r., poz. 462).
SRWM, Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011‒2020, 2011, Urząd Mar-szałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
SRWŚ, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Katowice 2013.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
Strategia Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015–2022. Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/85/2015 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 24 listopada 2015 roku, Nowy Targ 2015, http://www.ugnowytarg.pl/sites/default/files/upload/Ogloszenia/4719/Stra-
tegia_Rozwoju_Gminy_Nowy_Targ.pdf (dostęp: 27.02.2018).
Strategia Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015‒2023, Wrocław ‒ Pszczyna 2015, http://strategia.pszczyna.pl/wp-content/uploads/2015/10/Strategia-Rozwoju-Gminy-Pszczyna-2015-2023.pdf (dostęp: 9.03.2018).
Strategia Rozwoju Miasta, Dąbrowa Górnicza 2022 – aktualizacja, Dąbrowa Górnicza 2015, http://ngo.dabrowa-gornicza.pl/wspolpraca_z_miastem/70/107/strategia_roz-
woju_miasta.html (dostęp: 12.03.2018).
Strategia Rozwoju Miasta. Katowice 2030, Uchwała XIX/365/15 Rady Miasta Katowice
z dnia 17 grudnia 2015 r., Katowice 2015, https://www.katowice.eu/Documents/stra-
tegia_miasta_sklad.pdf (dostęp: 5.03.2018).
Strategia Rozwoju Miasta Ruda Śląska na lata 2014‒2030, Ruda Śląska 2014, http://
www.rudaslaska.pl/theme/rudaslaska/uploads/Strategia_rozwoju_miasta_ruda_-
slaska_2014-2030.pdf (dostęp: 9.03.2018).
Strategia Rozwoju Miasta Tarnów 2020. Aktywny, Komfortowy, Silny, Załącznik do uchwały nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r., Tarnów 2011, http://www.tarnow.pl/Miasto/Aktualnosci-tarnowskie/Strategia-Rozwoju-Miasta-Tarnow-20202 (dostęp: 27.02.2018).
Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+, Tychy 2014, https://bip.umtychy.pl/index.php?-
action=PobierzPlik&id=161221 (dostęp: 12.03.2018).
Strategia Rozwoju Miasta Zakopane na lata 2017–2026 – projekt, https://www.zakopane.eu/assets/zakopaneEu/media/files/015f6d59-3adc-4125-86da-3e93c8540-
caa/projekt-strategia-rozwoju-miasta-zakopane.pdf (dostęp: 27.02.2018).
Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Skała na lata 2014–2020, https://skala.pl/wp-content/
uploads/2015/11/Strategia-Gminy-Ska%C5%82a-2014-2020.pdf (dostęp: 27.02.2018).
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, Olsztyn 2013, http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/
strategia-2025.html (dostęp: 20.02.2018).
Strategia Rozwoju Transportu w województwie małopolskim na lata 2010‒2030, De-partament Transportu i Komunikacji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2011.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Wrocław 2013, http://www.-
umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD_20-
20-final.pdf (dostęp: 8.02.2018).
Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan moderni-zacji 2020+, Toruń 2013, http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/konkursy_nabory/3.1_Wspieranie%20wytwarzania%20i%20dystrybucji%20energii%-
20pochodzacej%20ze%20zrodel%20odnawialnych_nr_102_30_05_2017/Strategia_-
rozwoju_wojewodztwa_kujawsko-pomorskiego_do_roku_2020__plan_modernizacji_-
2020+.pdf (dostęp: 15.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014‒2020 (z perspektywą do 2030 r.), Lublin 2014, http://www.strategia.lubelskie.pl/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubelskiego_na_lata_2014-2020_z_perspektywa_do_2030_roku.pdf (dostęp: 8.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012, http://obserwuj.lubuskie.pl/uploads/documentsearch/id97/Strategia%20Rozwoju%20Wojew-
%C3%B3dztwa%20Lubuskiego%202020.pdf (dostęp: 14.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Łódź 2013, https://rpo.lodzkie.pl/ima-
ges/prawo-i-dokumenty/srwl_2020_uchwalona_26_02_2013.pdf (dostęp: 12.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2011‒2020, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, Kraków 2011, https://www.-
malopolska.pl/_userfiles/uploads/Strategia%20Rozwoju.pdf (dostęp: 7.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze (Synteza), Warszawa 2014, http://www.mbpr.pl/user_uploads/image/PRAWE_MENU/
STRATEGIA%20ROZWOJU%20WOJEWODZTWA%20MAZOWIECKIEGO%20DO%2-
0ROKU%202030/SRWM%20SKR%20POL.pdf (dostęp: 14.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r., Opole 2012, http://strateg.-
stat.gov.pl/strategie_pliki/opolskie_2012.pdf (dostęp: 8.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020, Rzeszów 2013, https://www.-
podkarpackie.pl/attachments/article/2634/STRATEGIA-ROZWOJU-WOJEWODZTWA-PODKARPACKIE-2020.pdf (dostęp: 8.02.2017).
Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, Białystok 2013, http:/-
/www.strategia.wrotapodlasia.pl/pl/ps2/var/resources/154/248/4/srwp_2020_1.pdf (dostęp: 20.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012, https://strategia20-
20.pomorskie.eu/documents/240306/400793/Pomorskie_SRWP2020.pdf/d1fb1e1b-4c73-4221-8f2b-8cff5b3a9f45 (dostęp: 19.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Wydział Planowania Stra-tegicznego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2013, http://www.slaskie.pl/zalaczniki/2013/07/04/1372921202/1372921250.pdf (dostęp: 7.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Kielce 2013, http:/
/www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-regionalne/item/153-strategia-rozwoju-wojewodztwa-swietokrzyskiego-do-roku-2020 (dostęp: 12.02.2018).
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010, http://bip.-
rbip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/25240_strategia_rozwoju_wojewodztwa-
_zachodniopomorskiego.pdf (dostęp: 15.02.2018).
Uchwała nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa, https://www.-
bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D20552-
%26typ%3Du (dostęp: 26.02.2018).
Uchwała nr 91 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Krajo-wego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii” (M.P. z 2015 r., poz. 614).
Uchwała nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
Uchwała nr XVIII/317/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.
Uchwała nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przy-jęcia Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa.
Uchwała nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie usta-nowienia w Krakowie strefy czystego transportu „Kazimierz”.
Uchwała nr IV/73/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr CXXI/1918/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.
Uchwała nr 101/VI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła. https://bip.um.rybnik.eu/docs/um/2019/
03/22/file_11396913.pdf (dostęp: 23.11.2019).
Uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nr XLI/1406/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Uchwała nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1159347,uchwala-nr-xviii24316-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-15-stycznia-2016-r-w-sprawie-wprowadz.html (dostęp: 3.12.2018).
Uchwała nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zmienionej uchwałą nr VI/70/11 z dnia 28 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r.
Uchwała nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. BIP, https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1283900,uchwala-nr-xxxii45217-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-z-dnia-23-styczna-2017-r-w-sprawie-wprowadze.html (dostęp: 1.01.2018).
Uchwała nr XXXIV/509/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/125/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 25 sierpnia 2003 roku w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego.
Uchwała nr XLVII/732/18 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/174/03 Sejmiku Województwa Małopolskiego
z dnia 22 grudnia 2003 roku w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Prze-strzennego Województwa Małopolskiego.
Uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,-
16217.html (dostęp: 4.01.2018).
Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakre-sie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 (dostęp: 3.12.2018).
UN, Paris Agreement, Paris 2015, http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf (dostęp: 18.08.2017).
UN, Resolution adopted by General Assembly: United Nations Millenium Declaration, A/RES/55/2, http:undocs.org/A/RES/55/2 (dostęp: 15.07.2020).
UN, Sustainable Development Goals, 2015, https://sustainabledevelopment.un.org/?me-
nu=1300 (dostęp: 9.02.2017).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r. Nr 54 poz. 348).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981).
Ustawa z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r., poz. 1203).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1498).
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1269, 1276, 1544, 1629, 1669, 2245).
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1069).
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1223; z 2016 r., poz. 266, 542, 1579).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831).
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 961; z 2018 r., poz. 1276).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317).
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1356, 2533; z 2019 r. poz. 412, 1527).
Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1563).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1532).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 10.01.2019 r., poz. 42).
Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/
437_u.htm(dostęp: 31.08.2020).
Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, Poznań 2012, http://www.wrpo20072013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2013/Zaktualizowana_Strategia_RWW_do_2020.pdf (dostęp: 13.02.2018).
Zalecenie Rady (UE) 2015/1184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 192/27, 18.07.2015).
Zielona księga, Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, COM/2013/0169 final.
II Polityka Ekologiczna Państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r., Warszawa.

II. Monografie, artykuły, raporty i opracowania

10 sectors for a greener planet, UNEP, http://www.greenup-unep.org/green-economy/
ten-sectors.htm?lng=en (dostęp: 10.11.2017).
12 Countries Leading the Way in Renewable Energy, 10 sierpnia 2017, https://www.clickenergy.com.au/news-blog/12-countries-leading-the-way-in-renewable-energy/ (dostęp: 12.10.2017).
2,2 mld zł na nowoczesne bezemisyjne autobusy dla polskich miast, 29 grudnia 2017 r., http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/2-2-mld-zl-na-nowoczesne-bezemisyjne-autobusy-dla-polskich-miast.html (dostęp: 15.01.2018).
200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizację, MARR, 19.01.2018, http://www.-
marr.pl/200-mln-zl-na-efektywnosc-energetyczna-i-rewitalizacje.html (dostęp: 23.01.2018).
2018 – dobry rok dla krakowskiej Ekospalarni, 7.02.2019. https://khk.krakow.pl/pl/aktualnosci/2018-dobry-rok-dla-krakowskiej-ekospalarni/ (dostęp: 1.05.2019).
2019 National Conference on Energy Efficiency as a Resource, https://aceee.org/conferences/2019/eer (dostęp: 9.10.2019).
30% of electricity generated from renewable sources, 21.09.2018, https://ec.europa.eu/
eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180921-1 (dostęp: 17.02.2020).
A third industrial revolution, „The Economist” 21 kwietnia 2012 r., http://web.mit.-
edu/pie/news/Economist.pdf (dostęp: 13.08.2019).
A Union that strives for more. My agenda for Europe. By candidate for President of the European Commission Ursula von der Leyen. Political Guidelines for the Next European Commission 2019‒2024, Bruksela 2019.
About NDC, NDC Partnership: Working Together to Achieve Ambitious Climate Action While Enhancing Sustainable Development, https://ndcpartnership.org/about-ndc-partnership (dostęp: 22.01.2018).
Absolute level of energy consumption in 2020 [Mtoe] as notified from Member States in 2013, in the NEEAP 2014, Annual Reports or in separate notifications to the European Commission in 2015 and 2016, http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive (dostęp: 20.05.2017).
ADB, Energy efficiency development and potential energy savings in the Greater Me-kong Subregion. Manila 2015.
Adoption of the Paris Agreement, 12 December 2015, UN, Framework Convention on Climate Change, FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1.
AGH w klastrze na rzecz rozwoju elektromobilności, 29.11.2016, http://www.agh.edu.pl/
aktualnosci/info/article/agh-w-klastrze-na-rzecz-rozwoju-elektromobilnosci/ (do-stęp: 20.11.2017).
Airly, https://airly.eu/pl/company/ (dostęp: 31.01.2018).
Andoura S., Vinois J.-A., From the European Energy Community to the Energy Union – A Policy proposal for the short and the long term. Jacques Delors Institute. Studies and Reports, nr 107, Paris 2015, http://www.institutdelors.eu/wp-content/uploads/20-
18/01/energyunion-andouravinois-jdi-jan15.pdf (dostęp: 17.07.2018).
Antkiewicz J., Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, https://mlodytechnik.pl/technika/28840-kolektory-sloneczne-i-panele-fotowoltaiczne (dostęp: 27.04.2019).
Ariza M.C., Quintero M.C., Alfaro K.E., Sustainable urban transport: what can we learn from Copenhagen?, 31.05.2019, https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/en/sustainable-urban-transport-what-can-we-learn-from-copenhagen/ (dostęp: 7.02.2020).
Bank Światowy, Renewable energy consumption (%of total final energy consumption,) (https://data.worldbank.org/indicator/EG.FEC.RNEW.ZS (dostęp: 24.01.2019).
Baranova P., Meadows M., Engaging with environmental stakeholders: Routes to building environmental capabilities in the context of the low-carbon economy, „Business Ethics. A European review” 2017, nr 26.
Barbier E.B., Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, UNEP, Nowy York 2009.
Barbier E.B., The Age of Ecological Scarcity. „Nature and Wealth”, Palgrave Macmillan, London 2015.
Baron R., The Role of Public Procurement in Low-carbon Innovation. Background paper for the 33rd Round Table on Sustainable Development 12–13 April 2016 OECD Headquarters, Paris.
Bassi A.M., Modelling global green investment scenarios supporting the transition to
a global green economy, [w:] Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, UNEP, New York, 2011.
Bauhardt Ch., Solutions to the crisis? The Green New Deal, Degrowth, and the Solidarity Economy: Alternatives to the capitalist growth economy from an ecofeminist economics perspective, „Ecological Economics” 2014, nr 102.
BCA, Leading the Way to Net Zero, 2009–2014. Inside Se Asia’s First Retroffited Zero Energy Building. Singapur 2014.
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., Budownictwo ekologiczne. Aspekty ekonomiczne, PWN, Warszawa 2013.
Ben Lahouel B., Eco-efficiency analysis of French firms: a data envelopment analysis approach. „Environmental Economics & Policy Studies”, 2016, Vol. 18, Issue 3.
Bezemisyjny transport publiczny – rewolucja w finansowaniu innowacji, 25.01.2017, https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/bezemisyjny-transport-publiczny-rewolucja-w-finansowaniu-innowacji/ (dostęp: 12.01.2017).
Bezemisyjny transport publiczny. Główne założenia nowego modelu, http://www.ncbr.-
gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/ (dostęp: 12.01.2018).
BGK, Dane liczbowe Funduszu Termomodernizacji i Remontów, https://www.bgk.pl/files/public/Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/Dane_liczbowe_FTiR_02_2019.pdf (dostęp: 10.10.2019).
BGS, What is energy efficiency?, http://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/climate-
Change/CCS/whatIsEnergyEfficiency.html (dostęp: 13.06.2018).
Birresselioglu M.E., Nilsen M., Demir M.H, Røyrvik J., Koksvik G., Examining the barriers and motivators affecting European decisionmakers in the development of smart and green energy technologies. „Journal of Cleaner Production” 2018, nr 198.
Blake J., Overcoming the „value ‒ action gap” in environmental Policy: tensions between national Policy and local experience. „Local Environment” 1999, nr 4(3).
Boruszewska A., Uchwały antysmogowe przyjęte. Co z nich wynika?, „Gazeta Wrocław-ska”, 30.11.2017, http://www.gazetawroclawska.pl/dolny-slask/a/uchwaly-antysmogowe-przyjete-co-z-nich-wynika,12726498/ (dostęp: 4.01.2018).
Borys G., Wybrane kontrowersje wokół handlu emisjami gazów cieplarnianych, „Ekonomia i Środowisko” 2011, nr 39.
BOŚ, Ekokredyt Prosument II, Skorzystaj z preferencyjnego finansowania i stwórz własne źródło energii!, https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii (dostęp: 23.08.2018).
Brynjolfsson E., Mcafee A., Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy?. Seria Cywilizacja, Kurhaus Publishing, Warszawa 2015.
Buckley C., China silences green GDP study, report says, 23.07.2007, https://www.reuters-
.com/article/environment-china-environment-dc/china-silences-green-gdp-study--
report-says-idUSPEK21998120070723 (dostęp: 23.04.2018).
Cao B., Wang S., Opening up, international trade, and green technology progress, „Journal of Cleaner Production” 2017, nr 142.
Car-sharing ruszy w Katowicach przed szczytem klimatycznym, cire.pl, 7.09.2018, https:/
/www.cire.pl/item,168310,1,0,0,0,0,0,car-sharing-ruszy-w-katowicach-przed-szczy-
tem-klimatycznym.html (dostęp: 14.09.2018).
Castro-Alvarez F., Vaidyanathan S., Bastian H., King J., The 2018 International Energy Efficiency Scorecard, ACEEE, Report 18.01.2018.
Cele Zrównoważonego Rozwoju, Cel 7: Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie, ONZ, http://www.un.org.pl/cel7 (dostęp: 8.06.2017).
Ceny zielonych certyfikatów w górę – kolejny miesiąc z rzędu!, 10.06.2019, https://globenergia.pl/ceny-zielonych-certyfikatow-w-gore-kolejny-miesiac-z-rzedu/ (dostęp: 21.02.2020).
Chen L., Yang Z., Chen B., Scenario Analysis and Path Selection of Low-Carbon Transformation in China Based on a Modified IPAT Model, „PLoS ONE” 2013, vol. 8, issue 10.
Clean Development Mechanism (CDM), UN, http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanis-
ms/clean_development_mechanism/items/2718.php (dostęp: 19.01.2018).
Clean energy for all Europeans ‒ An overview. Bird & Bird LLP, 22.08.2019, https://
www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2b1ddf36-7530-4cd6-b5c0-af6d8f4ad176 (dostęp: 20.12.2019).
Clean energy for all Europeans package completed: good for consumers, good for growth and jobs, and good for the planet, https://ec.europa.eu/info/news/clean-energy-all-europeans-package-completed-good-consumers-good-growth-and-jobs-and-good-planet-2019-may-22_en (dostęp: 20.12.2019).
Clean transport, Urban transport, Urban Mobility Package, https://ec.europa.eu/trans-
port/themes/clean-transport-urban-transport/urban-mobility/urban-mobility-package_en (dostęp: 10.12.2019).
Clifford M.L., The Greening of Asia. The Business Case for Solving Asia’s Environmental Emergency. Columbia Business School Publishing. New York 2015.
Climate Change 2014 Mitigation of Climate Change. Working Group III ‒ Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Nowy York 2014.
Co zawiera rządowy program Energia Plus?, 6.03.2019, https://wysokienapiecie.pl/
17529-dla-polskiego-biznesu-nie-tylko-co-zawiera-program-energia-plus/ (dostęp: 30.04.2019).
Colwill J.A., Rahimifard S., Impact of the use of renewable materials on ecoefficiency of manufacturing processes, „Plastics, Rubber and Composites” 2013, vol. 42, no. 3.
Coraz większy nacisk na oszczędność zużycia energii w firmach, 13.05.2019, https://
www.magazynprzemyslowy.pl/aktualnosci/Coraz-wiekszy-nacisk-na-oszczednosc-zuzycia-energii-w-firmach,12097,1 (dostęp: 22.02.2020).
Custers P., The Task of Keynesianism Today: Green New Deals As Transition Towards a Zero Growth Economy?. „New Political Science” 2010, vol. 32, no. 2.
Czas na oszczędzanie energii, ME, http://www.me.gov.pl/Energetyka/Czas+na+oszczedzanie+energii (dostęp: 7.02.2018).
Czernicki Ł., Maj M., Miniszewski M., Jak wspierać elektromobilność?, PIE, KAPE, Orlen, Warszawa 2019.
Czym jest ESCO?, http://www.cezesco.pl/o-esco/czym-jest-esco/(dostęp: 10.02.2020).
Dadzie J., Ding G., Runeson G., Relationship between sustainable technology and building age: Evidence from Australia. „Procedia Engineering”, 2017, nr 180.
Darmani A., Renewable energy investors in Sweden: A cross-subsector analysis of dynamic capabilities. „Utilities Policy” 2015, nr 37.
das Gupta S., Dirty and clean technologies. „Journal of Agricultural and Applied Economics”, 2015, nr 47, tom 1.
DE, A Common Definition for Zero Energy Buildings, https://www.energy.gov/eere/buildings/downloads/common-definition-zero-energy-buildings (dostęp: 10.08.2018).
Diagnoza sytuacji polskich JST w obszarze efektywności energetycznej i wykorzystania, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2016.
Do 100 proc. dotacji na piec jeszcze do końca roku! http://krakow.pl/aktualnosci/203-
578,29,komunikat,do_100_proc__dotacji_na_piec_jeszcze_do_konca_roku_.html (dostęp: 20.07.2019).
Doha amendment to the Kyoto Protocol, 8 grudnia 2012, http://unfccc.int/files/kyoto-
_protocol/application/pdf/kp_doha_amendment_english.pdf (dostęp: 19.01.2018), https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVII-7c&chapter=27&clang=_en (dostęp: 19.01.2018).
Doha Climate Change commitment, UN, http://iif.un.org/content/doha-climate-change-commitment (dostęp: 19.01.2018).
Dopłaty do zwiększonych kosztów grzewczych, https://mops.krakow.pl/mops/211787,-
artykul,doplaty_do_zwiekszonych_kosztow_grzewczych.html (dostęp: 20.07.2019).
Dotacje na wymianę pieców w Małopolsce, 20.10.2016, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/wiadomosci/dotacje-na-wymiane-piecow-w-malopolsce/ (dostęp: 5.01.2017).
Dubel A., Finansowanie kosztów zapobiegania i adaptacji do zmian klimatu. „Ekonomia
i Środowisko” 2016, nr 3(58).
Durif F., Boivin C., Julien C., In Search of a Green Product Definition, „Innovative Marketing” 2010, vol. 6, issue 1.
Dziś wchodzi w życie ustawa o rekompensatach dla branż energochłonnych, 29.08.2019, https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/dzis-wchodzi-w-zycie-ustawa-o-rekompensatach-dla-branz-energochlonnych (dostęp: 19.09.2019).
EC, Absolute level of energy consumption in 2020 [Mtoe] as notified from Member States in 2013, in the NEEAP 2014, Annual Reports or in separate notifications to the European Commission in 2015 and 2016, http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive (dostęp: 18.08.2017).
EC, Buying Green! ‒ A Handbook on green public procurement, Luksemburg 2016, http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Buying-Green-Handbook-3rd-Edition.pdf (dostęp: 5.03.2019).
EC, EU Energy in figures. Statistical Pocketbook 2016.
EC, European Fund for Strategic Investments, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_en (dostęp: 26.11.2018).
EC, Fast track to Innovation, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
-section/fast-track-innovation-pilot (dostęp: 28.11.2018).
EC, Funding. The EIC pilot brings together funding opportunities for innovators. Discover what's available, http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding (dostęp: 28.11.2018).
EC, Green Paper on Integrated Product Policy, 7.02. 2001, COM(2001)68.
EC, Green Public Procurement, http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm (dostęp: 5.03.2019).
EC, Horizon 2020. Work Programme 2018‒2020, 2. Future and Emerging Technologies, European Commission Decision C(2018) 7238 of 13 November 2018, http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-fet_en.pdf (dostęp: 28.11.2018).
EC, Investment Plan results. Breakdown of results by country and sector from the European Fund for Strategic Investments (EFSI), https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en (dostęp: 26.11.2018).
EC, JRC Science and Policy Reports. Joint Research Centre Report EUR 26345 EN, Tech-nology Descriptions, 2013 Technology Map of the European Strategic Energy Technology Plan, Luksemburg 2014, https://setis.ec.europa.eu/sites/default/files/2013Tech-
nologyMap.pdf (dostęp: 8.10.2018).
EC, Low-carbon research and innovation ‒ Building a low-carbon, climate resilient future. Brussels 2017.
EC, Reference documents under the IPPC Directive and the IED, http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (dostęp: 6.10.2018).
EC, SET-Plan ACTION n°6 – Declaration of Intent "Continue efforts to make EU industry less energy intensive and more competitive", https://setis.ec.europa.eu/system/files/integrated_setplan/declaration_action6_ee_industry_0_0.pdf (dostęp: 8.10.2018).
EC, SME Instrument, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/
sme-instrument (dostęp: 28.11.018).
EC, Social innovation and the Environment. „Science for Environment Policy” 2014, Issue 10.
EC, Vision and mission, https://energy-cities.eu/vision-mission/(dostęp: 16.10.2019).
EC, What is GPP?, http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm (dostęp: 9.11.2018).
Ecodesign legislation, 8.8.2018, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
list_of_ecodesign_measures.pdf (dostęp: 17.10.2018).
Eco-efficiency. Learning Module. WBCSD, Five Winds International, 2006, http://www.-
wbcsd.org/Projects/Education/Resources/Eco-efficiency-Learning-Module (dostęp: 22.11.2017).
Eco-innovation in Poland. EIO Country Profile 2014-2015. Eco-innovation Observatory, 2015, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/sites/ecoap_stayconnected/files/
field/field-country-files/poland_eco-innovation_2015_0.pdf (dostęp: 24.10.2017).
Eco-innovation observatory, http://database.eco-innovation.eu/#view:scoreboard/ (dostęp: 22.10.2017).
ECOLIFE, http://startuppoland.org/en/startup/ecolife/ (dostęp: 13.11.2017).
EEA, Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives. TERM 2018: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) report, EEA Report No. 13/2018, https://www.eea.europa.eu/publications/electric-vehicles-from-life-cycle (dostęp: 24.10.2019).
EEA, Energy efficiency, 29 November 2018, https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/energy-efficiency (dostęp: 28.02.2020).
EEA, Resource efficiency, https://www.eea.europa.eu/airs/2016/resource-efficiency-and-
-low-carbon-economy/resource-efficiency (dostęp: 26.10.2017).
Efektywność energetyczna, Dokumenty informacyjne o Unii Europejskiej 2019.
Efektywność energetyczna, Noty tematyczne o Unii Europejskiej, Parlament Europejski, 2020, https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/69/efektywnosc-energetyczna (dostęp: 7.07.2020).
EIA, International Energy Outlook 2016 with projections to 2040, Waszyngton 2016.
EIO and CfSD, Eco-innovate!, A guide to eco-innovation for SMEs and business coaches. Brussels 2013.
Electricity production from renewable sources, excluding hydroelectric (kWh), https://
data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNWX.KH?end=2015&locations=HR&start-
=1990 (dostęp: 29.01.2019).
Elliott L., Hines C., Juniper T., Leggett J., Lucas C., Murphy R., Pettifor A., Secrett Ch., Simms A., A Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices. New Economics, London 2008.
Energia pierwotna, GUS, http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/93,pojecie.html (dostęp: 11.05.2017).-
Energy Cities. Raport of Activities 2018, Besancon, Bruksela 2018.
Energy efficiency and economic growth. Report prepared for The Climate Institute, Londyn 2013, s. 4, http://www.climateinstitute.org.au/verve/_resources/Vivid_Economics-
__Energy_efficiency_and_economic_growth_June_2013.pdf (dostęp: 19.06.2018).
Energy efficiency directive, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/
targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive (dostęp: 7.10.2019).
Energy efficiency trends in buildings, Share of new dwellings in residential stock. ZEBRA 2020, http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/overall-building-activities/share-of-new-dwellings-in-residential-stock.html (dostęp: 8.08.2018).
Energy productivity and energy efficiency, https://www.energy.gov.au/government-priorities/energy-productivity-and-energy-efficiency (dostęp: 5.03.2020).Energy saving – annual data, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do (dostęp: 31.03.2017).
Energy productivity, EUROSTAT, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/
-/sdg_07_30 (dostęp: 8.07.2020).
Energy saving statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
Energy_saving_statistics (dostęp: 31.03.2017).
Energy Star, https://www.energystar.gov/ (dostęp: 14.11.2017).
Energy statistics – An Overview, c.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Energy_statistics_-_an_overview#Gross_inland_energy_consumption (dostęp: 30.07.2020).
Energy Transition, Renewable energy in Belgium, 27.10.2019, https://energytransition-
.org/2016/10/renewable-energy-in-belgium/ (dostęp: 19.04.2019).
Environmental goods and services sector, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_goods_and_services_sector (dostęp: 7.04.2017).
EPA, Causes of climate change, https://www.epa.gov/climate-change-science/causes-climate-change (dostęp: 16.11.2016).
EPA, Emissions by country, https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data (dostęp: 13.08.2017).
Erzurumlu S.S., Erzurumlu Y.O., Development and deployment drivers of clean technology innovations. „Journal of High Technology Management Research” 2013, nr 24.
ESCO w Polsce, Czym jest ESCO?, https://www.escowpolsce.pl/vademecum/czym-jest-esco.html (dostęp: 19.12.2019).
Etykiety energetyczne – prawo, https://www.gov.pl/web/energia/etykiety-energetyczne prawo (dostęp: 18.02.2019).
EU ETS Handbook, https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf (dostęp: 10.03.2017).
EU, Environmental goods and services sector accounts. HANDBOOK. Luksemburg 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7700432/KS-GQ-16-008-EN-N.pdf/f4965221-2ef0-4926-b3de-28eb4a5faf47 (dostęp: 5.06.2018).
EU28-Energy-Consumption-1990-2015, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/File:EU28-Energy-Consumption-1990-2015-table.png (dostęp: 31.03.2017).
EU-MERCI, The result of the European project dedicated to energy efficiency in the industrial sector, http://www.eumerci.eu/eu-merci-result-european-project-dedicated-energy-efficiency-industrial-sector/ (dostęp: 30.09.2019).
Europe’s dirty 30. How EU’s coal-fired power plants are underminining its climate efforts, CAN, HEAL, WWF, EEB, Climate Allianz Germany, Bruksela 2014.
European eco-innovation scorebord interactive tool, https://ec.europa.eu/environment/
ecoap/indicators/index_en (dostęp: 12.02.2020).
European Patent Office, Building the future: Four innovation trends that are shaping green construction,https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/green-construction.html (dostęp: 8.10.2018).
Eurostat, Consumption of energy, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy (dostęp: 6.07.2018).
Eurostat, Dane statystyczne dotyczące cen energii elektrycznej. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explain-ed/index.php?title=Electricity_price_statistics/pl#Ceny_energii_elektrycznej_dla_odbiorc.C3.B3w_przemys.C5.82owych (dostęp: 5.07.2018).
Eurostat, Dane statystyczne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, https://ec.euro-
pa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/pl (dostęp: 18.02.2020).
Eurostat, Electricity prices for household consumers, https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Electricity_price_statistics#Electricity_prices_for_household_consumers (dostęp: 23.08.2019).
Eurostat, Energy productivity, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&-
init=1&language=en&pcode=t2020_rd310&plugin=1 (dostęp: 25.02.2020).
Eurostat, Energy, transport, environment indicators. 2018 Edition, Luksemburg 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9433240/KS-DK-18-001-EN-N.pdf/73283db2-a66b-4d34-9818-b61a08883681 (dostęp: 1.10.2019).
Eurostat, Final energy consumption by sector (thousand tonnes of oil equivalent), https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&-
pcode=ten00124&language=en (dostęp: 25.02.2020).
Eurostat, Environmental economy – statistics by Member States, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%-
93_statistics_by_Member_State&oldid=491973#Key_figures (dostęp: 11.08.2020).
Eurostat, Resource productivity, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table-
&init=1&language=en&pcode=tsdpc100 (dostęp: 26.10.2017).
Eurostat, Resource productivity, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t20-
20_rl100/default/table?lang=en (dostęp: 29.07.2020).
Ewidencja Infrastruktury Paliw Alternatywnych – Samochodowa Mapa Polski, https://
www.orpa.pl/infrastruktura-samochodowa-mapa-polski/?gclid=EAIaIQobChMIyb-
Dv0Iqs5gIVD6aaCh0DsgLaEAAYASAAEgLHd_D_BwE (dostęp: 10.12.2019).
Fankhauser S., Bowen A., Calel R., Dechezleprêtre A., Groverb D., Rydge J., Sato M., Who will win the green race? In search of environmental competitiveness and innovation, „Global Environmental Change” October 2013, vol. 23, issue 5.
Final energy consumption ‒ outlook from IEA, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/final-energy-consumption-outlook-from-iea (dostęp: 11.05.2017).
Fitriaty P., Shen Z., Sugihara K., How Green Is Your Smart House: Looking Back to the Original Concept of the Smart House, [w:] Z. Shen, L. Huang, K. Peng, J. Pai, Green City Planning and Practices in Asian Cities Sustainable Development and Smart Growth in Urban Environments, Springer, 2018.
Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF, Global trends in renewable energy investment 2018, 2018.
Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Prosument w badaniach opinii publicznej i programach partii politycznych, Warszawa 2019, https://www.documents.clientear-
th.org/wp-content/uploads/library/2019-08-22-prosument-w-badaniach-opinii-publicznej-i-programach-partii-politycznych-ssc-pl.pdf (dostęp: 27.08.2019).
Fundacja Przyjazny Kraj, Polityka Energetyczna 2030. 2018.
Funding, https://ec.europa.eu/energy/en/funding-and-contracts (dostęp: 10.06.2018).
Fundusz Termomodernizacji i Remontów, https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/fundusze-i-programy/fundusz-termomodernizacji-i-remontow/ (dostęp: 30.04.2019).
Furgalksi A., Furgalski, Dopłaty zachęcą do kupna samochodu elektrycznego, 30.05.2017, http://biznesalert.pl/furgalski-doplaty-zacheca-kupna-samochodu-elektrycznego/ (dostęp: 11.10.2017).
Gacek Ł., Zielona energia w Chinach. Zrównoważony rozwój. Ochrona środowiska. Gospodarka niskoemisyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
Gassner A., Lederer J., Kanitschar G., Ossberger M., Fellner J., Extended ecological foot-print for different modes of urban public transport: The case of Vienna, Austria, „Land Use Policy” 2018, vol. 72.
Gawin M., Nowe normy emisji spalin. Będzie czystka w katalogach aut?, bankier.pl, 27.08.2018, https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nowe-normy-emisji-spalin-Bedzie-
-czystka-w-katalogach-aut-7610603.html (dostęp: 8.11.2018).
Gdańsk. Aplikacja na telefon o jakości powietrza, 23.01.2018, http://www.cire.pl/item,-
157524,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium-
=link&apu=33160 (dostęp: 30.01.2018).
Ghesquiere H., Singapore’s Success. Engineering economic growth, Thomson, Singapur 2007.
Gillingham K., Kotchem M.J., Rapson D.S., Wagner G., The reound effect is overplayed, „Nature” 2013, vol. 493, issue 7433.
Gillingham K., Newell R.G., Palmer K., Energy efficiency economics and policy, „NBER Working Paper Series” 2009, nr 15031, http://www.nber.org/papers/w15031.pdf (dostęp: 23.06.2018).
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2017, Warszawa 2018.
Gminne problemy z elektromobilnością, 13.06.2018, https://www.cire.pl/item,164660-
,1,0,0,0,0,0,gminne-problemy-z-elektromobilnoscia.html (dostęp: 21.06.2018).
Górka K., Łuszczyk M., Ekonomia umiaru – utopia czy realna możliwość?, [w:] J. Pach,
K. Kowalska, P. Szyja (red. nauk.), Ekonomia umiaru ‒ realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
Górka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1991.
Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001.
Górzyński J., Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej, PWN, Warszawa 2017.
Greaker M., Midttømme K., Network effects and environmental externalities: Do clean technologies suffer from excess inertia?, „Journal of Public Economics” 2016, nr 143.
Green Cars, http://carspl.eu/pl/greencars (dostęp: 27.11.2017).
Green growth, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1447
Greenhouse gas emission statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (dostęp: 7.05.2017).
Greenway Infrastructure Poland buduje w Polsce ogólnokrajową sieć punktów ładowania, 28.09.2017, http://samochodyelektryczne.org/greenway_infrastructure_poland_buduje_w_polsce_ogolnokrajowa_siec_punktow_ladowania.htm (dostęp: 6.10.2017).
Grzeszkowiak S., Dom tradycyjny, energooszczędny, pasywny i plus energetyczny. http://
domyczystejenergii.pl/2016/03/dom-tradycyjny-energooszczedny-pasywny-i-plus-
-energetyczny/(dostęp: 3.08.2018).
GUS, Efektywność wykorzystania energii w latach 2006‒2016, Warszawa 2018.
GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r., Informacje sygnalne, 16.11.2018.
GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2018 r., Informacje sygnalne, 18.11.2019.
GUS, Energia, Warszawa 2017.
GUS, Ochrona środowiska 2018, Warszawa 2018.
GUS, Ochrona środowiska 2018. Analizy statystyczne, Warszawa 2018.
GUS, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce, Białystok 2016.
GUS, Zużycie paliw i nośników energii w 2016 r., Warszawa 2017.
GUS, Efektywność wykorzystania energii w latach 2007–2017, Warszawa 2019.
GUS, Efektywność wykorzystania energii w latach 2007–2017. Informacje sygnalne, 14.06.2019.
GUS, Ochrona środowiska 2015, Warszawa 2015.
GUS, Ochrona środowiska 2017, Warszawa 2017.
GUS, Ochrona środowiska 2019, Warszawa 2019.
GUS, Zużycie paliw i nośników energii w 2018 r., Warszawa 2019.
Hausner J., Zarządzanie publiczne. Scholar, Warszawa 2008.
Hayes S., Young R., Sciortino M., The ACEEE 2012 Internationak Energy Efficiency Scorecard, Report Number E12A, Waszyngton 2012.
Heavy-duty vehicles, https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en (dostęp: 23.10.2019).
History and definitions of Eco-Efficiency, TRUST IN – European Training Partnership on Sustainable Innovation. Leonardo da Vinci – Education and Culture. http://prepare-net.com/sites/default/files/history_and_definition_of_eco-efficiency.pdf (dostęp: 21.03.2018).
Hof A.F., den Elzen M.G.J., Mendoza Beltran A., The EU 40% greenhouse gas emission reduction target by 2030 in perspective, „International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics” 2016.
Hoppe T., Graf A., Warbroek B., Lammers I., Lepping I., Local Governments Supporting Local Energy Initiatives: Lessons from the Best Practices of Saerbeck (Germany) and Lochem (The Netherlands). „Sustainability” 2015, nr 7.
http://data.footprintnetwork.org
http://nowedotacjeunijne.eu/dotacje/regionalne-programy-operacyjne/ (dostęp: 18.01.2016).
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-180-2020/$file/9-020-180-2020.-
pdf (dostęp: 31.07.2020).
http://www.activesustainability.com
http://www.ekonsument.pl/
http://www.emobilitypoland.pl/en/index.html (dostęp: 20.11.2017).
http://www.eumerci-portal.eu/web/guest/home
http://www.footprintnetwork.org
http://www.pnec.org.pl/pl/stowarzyszenie (dostęp: 17.10.2019).
http://www.zielonepodhale.agh.edu.pl/o-klastrze/
https://www.alpine-pearls.com/en/holiday/austria/werfenweng/ (dostęp: 14.10.2019).
https://www.greenapes.com/en/
Huber E., Polish city more polluted than Beijing, „Financial Times” 31 grudnia 2016, https:/
/www.ft.com/content/6712dd66-c91d-11e6-8f29-9445cac8966f (dostęp: 13.03.2018).
IEA, Energy efficiency, https://www.iea.org/topics/energyefficiency/ (dostęp: 15.06.2018).
IEA, Energy Policies of IEA Countries. Poland 2016. Review, 2017, https://www.iea.-
org/publications/freepublications/publication/Energy_Policies_of_IEA_Countries_Poland_2016_Review.pdf (dostęp: 18.07.2018).
IEA, Energy security. https://www.iea.org/topics/energysecurity/ (dostęp: 7.09.2016).
IEO, W 2019 roku Polska może znaleźć się już na 4 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy fotowoltaicznych, https://www.ieo.pl/pl/projekty/raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2019 (dostęp: 23.11.2019).
IISD, Public Procurement and Innovation for Low-Carbon Infrastructure, https://
www.iisd.org/project/public-procurement-and-innovation-low-carbon-infrastructure (dostęp: 3.12.2018).
Ile wynosi liczba samochodów elektrycznych w Polsce, Greenaway, 19.08.2019, https://
greenwaypolska.pl/blog-section/ile-wynosi-liczba-samochodow-elektrycznych-w-
-polsce/ (dostęp: 24.10.2019).
Informacja na temat stanu zaawansowania realizacji zadań wynikających z przyjętych
w dniu 25 kwietnia 2017 r. przez Radę Ministrów rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów – tzw. Program pt. „Czyste powietrze” (stan na dzień 7 grudnia 2017 r.), https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/2018/
styczen_2018/Informacja_nt._stanu_zaawansowania_prac_nad_rekomendacjami_-_Program_Czyste_Powietrze.pdf (dostęp: 28.03.2018).
Informacja prasowa ‒ Mazowsze ma uchwałę antysmogową!, https://www.mazovia.pl/
dla-mediow/informacje-prasowe/art,3954,mazowsze-ma-uchwale-antysmogowa.-
html (dostęp: 4.01.2018).
Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), UNFCCC, http://unfccc.int/focus/indc_portal/items/8766.php (dostęp: 29.01.2018).
International Emissions Trading, UN, http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/
emissions_trading/items/2731.php (dostęp: 19.01.2018).
IPCC, Climate change 2014. Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva 2014.
IPCC, Climate change. The IPCC Scientific Asessment. Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge 1990.
IRENA, REmap 2030. Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Abu Dhabi 2015, http://www.irena.org/remap (dostęp: 18.02.2020).
Jaffe A.B., Newell R.G., Stavins R.N., Economics of energy efficiency, „Encyclopedia of Energy” 2004, vol. 2.
Jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców ustawa o efektywności energetycznej?, 20.03.2017, https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,36455,jakie-obowiazki-naklada-na-przedsiebiorcow-ustawa-o-efektywnosci-energetycznej.html (dostęp: 24.09.2019).
Janeiro L., Resch G., Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski. Raport końcowy. Ecofys, TUW 2017.
Jänicke M., „Green growth’’: From agrowing eco-industry to economic sustainability. „Energy Policy” 2012, vol. 48.
Jaworski M., Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków?, izolacje.com, 20.04.2011, http://www.izolacje.com.pl/artykul/id1017,jak-zwiekszyc-efektywnosc-
-energetyczna-budynkow (dostęp: 30.07.2018).
Jeżowski P., Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] P. Jeżowski (red. nauk.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, SGH, Warszawa 2006.
Joint Implementation (JI), UN, http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/joint_implementation/items/1674.php (dostęp: 19.01.2018).
Kallakuri Ch., Vaidyanathan S., Kelly M., Cluett R., The 2016 International Energy Effi-ciency Scorecard, Washington 2016.
KASHUE, Zjawisko ucieczki emisji w sektorach energochłonnych w Polsce w kontekście zmian wprowadzanych w systemie EU ETS na lata 2013‒2020, Warszawa 2009.
KE, Informacje o EFIS, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_pl (dostęp: 26.11.2018).
KE, Smog kosztuje polską gospodarkę rocznie 111 mld zł, 21.05.2018, cire.pl za: „Puls Biznesu”, https://www.cire.pl/item,163407,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 21.05.2018).
KfW Bank, Energieeffizient bauen: Das KfW-Effizienzhaus, https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Neubau/Das-KfW-Effizienzhaus/ (dostęp: 24.08.2018).
Klaster Energii Serce Podhala, 26.05.2017, https://szaflary.pl/2017/05/26/klaster-energii-serce-podhala/ (dostęp: 17.10.2019).
Klein N., This changes everything. Penguin Books, Londyn 2015.
Knoke D., Economic Networks. Polity, Cambridge 2012.
Koalicja na rzecz Klimatu i Czystego Powietrza, Ministerstwo Środowiska, https://
www.mos.gov.pl/srodowisko/ochrona-powietrza/konwencje-i-inicjatywy-miedzynarodowe/koalicja-na-rzecz-klimatu-i-czystego-powietrza-ccac/ (dostęp: 25.01.2017).
Kolejny nabór wniosków w programie „Mój Prąd”, 13.01.2020, http://www.nfosigw.-
gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1525,kolejny-nabor-wnioskow-w-programie-moj-
-prad.html (dostęp: 3.08.2020).
Kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne? Które rozwiązanie wybrać?, https://budujemydom.pl/instalacje/kolektory-sloneczne-i-fotowoltaika/a/20478-kolektory-sloneczne-czy-panele-fotowoltaiczne-ktore-rozwiazanie-wybrac (dostęp: 27.04.2019).
Kollmuss A., Agyeman J., Mind the Gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to proenvironmental behavior?. „Environmental Education Research”, 2002, vol. 8, no. 3.
Koroneos C., Fokaidis P., Moussiopoulos N., Cyprus energy system and the use of renewable energy sources, „Energy” 2005, nr 30.
Kowalczyk: zastanowimy się nad modyfikacją programu „Czyste powietrze", cire.pl, https://www.cire.pl/item,170106,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 19.10.2018).
Krajowe Środki Wykonawcze, KOBIZE, http://www.kobize.pl/en/article/przydzialy-up-
rawnien-instalacje/id/445/krajowe-srodki-wykonawcze (dostęp: 10.03.2017).
Krajowy plan na rzecz energii i klimatu przekazany do KE, 30.12.2019, https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1446358,krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu.html (dostęp: 1.02.2020).
Krakowianie złożyli ok. 3 tys. wniosków o dotację na wymianę kotłów i pieców węglo-wych,-
cire.pl http://www.cire.pl/item,156615,1,0,0,0,0,0,krakowianie-zlozyli-ok-3-tys-wnio-
skow-o-dotacje-na-wymiane-kotlow-i-piecow-weglowych.html (dostęp: 8.01.2018).
Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych w PKO Banku Polskim nawet w 1 dzień, 3.02.2014, https://prnews.pl/kredyt-dla-wspolnot-mieszkaniowych-w-pko-banku-polskim-nawet-w-1-dzien-5640 (dostęp: 30.04.2019).
Kruszewski M., Obowiązek kolorowania energii i jego realizacja, 19 czerwca 2019, https://www.energetyka24.com/obowiazek-kolorowania-energii-i-jego-realizacja (dostęp: 21.02.2020).
Kryk B. (red.), Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.
Kryk B., Green jobs – good practices, [w:] M. Burchard-Dziubińska (red.), Towards a green economy. From ideas to practice, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
Krzyżyk O., Uchwała antysmogowa: czym można teraz palić i kiedy trzeba wymienić stare kotły? „Dziennik Zachodni” 18.10.2017, http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/
slask/a/uchwala-antysmogowa-czym-mozna-teraz-palic-i-kiedy-trzeba-wymienic-stare-kotly,12488871/ (dostęp: 3.12.2018).
Lapland has a circular economy cluster, https://www.lapland.fi/arctic-biz-post/circular-economy-lapland/ (dostęp: 27.11.2017).
Leading the Way to Net Zero, 2009-2014: Inside SE Asia’s First Retrofitted Zero Energy Building, BCA – Centre for Sustainable Buildings, Singapore 2014.
Learn from the top – how IKEA, Google and IBM are cutting electricity use, 19 kwietnia 2013 r., https://www.britishgas.co.uk/business/blog/learn-from-the-top-how-ikea-google-and-ibm-are-cutting-electricity-use/ (dostęp: 13.10.2017).
Levidow L., Lindgaard-Jørgensen P., Nilsson Å., Skenhall S. Alongi, Assimacopoulos D., Eco-efficiency improvements in industrial water-service systems: assessing options with stakeholders. „Water Science and Technology” 2014, 69.10.
Lewandowski W. M., Klugmann-Radziemska E., Proekologiczne odnawialne źródła energii. Kompendium. PWN, Warszawa 2017.
Likwidacja niskiej emisji ‒ PROGRAM SMOG STOP, http://www.wfosigw.katowice.pl/
smog-stop.html (dostęp: 10.01.2018).
Ling W., Construction on Cluster Green Supply Chain Based on Circular Economy. „EASTERN ACADEMIC FORUM”, http://www.seiofbluemountain.com/upload/product/20-
1307/2013gjyx306a2.pdf (dostęp: 27.11.2017).
Lipski M., Wyzwania sektora energetycznego w Polsce z perspektywy akcjonariuszy. „Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2016, t. XXIII.
Lipski T., Oszczędność energii a projekt domu. Budujemy dom.pl, 19.12.2013, https://
www.budujemydom.pl/domy-pasywne/6268-oszczednosc-energii-a-projekt-domu (dostęp: 30.07.2018).
Lista dla zadań planowanych do realizacji w 2017 roku zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu SMOG STOP, http://www.wfosigw.katowice.pl/files/pazdziernik17/lista1_smog_stop.pdf (do-stęp: 10.01.2018).
Lista projektów realizowanych w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020, 5.12.2019, https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/projekty/lista-beneficjentow/ (dostęp: 9.01.2020).
Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu SMOG STOP z wypłatą środków w 2018 roku, http://www.wfosigw.katowice.pl/files/grudzien17/
SMOG_STOP_II_lista.pdf (dostęp: 10.01.2018).
Low Carbon Development, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1448 (dostęp: 12.08.2016).
Low energy, passive and zero-energy houses, our-energy.com, 11.10.2015, https://www.-
our-energy.com/low_energy_passive_and_zero_energy_houses.html (dostęp: 2.08.2018).
Lundberg S., Green public procurement as an environmental policy instrument: cost effectiveness. „Environmental Economics” 2013, vol. 4, Issue 4.
Łuszczyk M., Kazimierza Górki niedźwiedź brunatny, czyli rzecz o terminologii rozwoju trwałego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” 2016, nr 46, t. 2.
Łuszczyk M., Uwagi do Planu rozwoju elektromobilności w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 491.
Maciejowski A., Kraków. Na Kazimierzu od soboty zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu, 4.01.2019, https://dziennikpolski24.pl/krakow-na-kazimierzu-od-soboty-zacznie-obowiazywac-strefa-czystego-transportu/ar/13781609 (dostęp: 14.01.2019).
Madej Ł., Największe spalarnie odpadów w Polsce. 21.01.2018, https://inzynieria.com/
wpis-branzy/wiadomosci/9/51036,najwieksze-spalarnie-odpadow-w-polsce (dostęp: 1.05.2019).
Makarewicz N., Program dobry, tylko ludzie nie chcą wymieniać pieców?, „Gazeta Krakowska”, 26.09.2017, http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosci/krakow/a/program-
-dobry-tylko-ludzie-nie-chca-wymieniac-piecow,12517440/ (dostęp: 8.01.2018).
Małopolska ma 200 mln zł na efektywność energetyczną i rewitalizacje, cire.pl, 18.01.2018, http://www.cire.pl/item,157363,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 23.01.2018).
Małopolskie Obserwatorium Gospodarki, Proekologiczne zachowania małopolskich przedsiębiorstw. Raport z badania, Kraków 2011.
Małopolskie. Prawie 80 mln zł z RPO na poprawę efektywności energetycznej firm, 18.05.2018, cire.pl za: pap, https://www.cire.pl/item,163390,1.html?utm_source-
=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 21.05.2018).
Malta’s energy transition – a slow but promising start, 25.04.2017, https://energytransition.org/2017/04/maltas-energy-transition-a-slow-but-promising-start/ (dostęp: 9.04.2019).
Map. The Eco-innovators' World, http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/show-
case/map/index_en.htm (dostęp: 14.10.2017).
Martinez-Covarrubias J., Paterson F., Garza-Reyes J.A., What is the low carbon economy?, College of Business University of Derby,http://www.derby.ac.uk/media/derbyacuk/
contentassets/documents/bcl/derbybusinessschool/What-is- the-low-carbon-economy,-2015---Martinez-Covarrubias,-Paterson,-Garza-Reyes.pdf (dostęp: 23.10.2016).
Martinez-Covarrubias J., Paterson F., Garza-Reyes J.A., What is the low carbon economy?, College of Business University of Der-by,http://www.derby.ac.uk/media/derbyacuk/contentassets/documents/bcl/derbybusinessschool/What-is-the-low-carbon-economy,-2015---Martinez-Covarrubias,-Paterson,-GarzaReyes.pdf (dostęp: 23.10.2016).
Meeting of the OECD Council at Ministerial Level, Paris, 3‒4 June 2015, Aligning Policies for the Transition ¬to a Low-Carbon Economy, OECD, Paris 2015.
Minister Tchórzewski: Nowa taryfa antysmogowa to kolejny krok do czystego powietrza oraz tańsza energia w nocy, Ministerstwo Energii, 18.01.2018, http://www.me.-
gov.pl/node/28067 (dostęp: 24.01.2018).
Ministerstwo Energii: 140 mld zł inwestycji w energetykę wiatrową na morzu w ciągu 20 lat, wnp.pl, 18.04.2019, https://energetyka.wnp.pl/ministerstwo-energii-140-mld-zl-inwestycji-w-energetyke-wiatrowa-na-morzu-w-ciagu-20-lat,344240_1_0_0.html (dostęp: 26.04.2019).
Ministerstwo Energii: wsparcie dla kogeneracji w drugiej połowie 2019, 15.05.2019, https://www.gramwzielone.pl/trendy/100713/me-wsparcie-dla-kogeneracji-w-drugiej-polowie2019 (dostęp: 23.09.2019).
Ministerstwo Energii: wsparcie dla kogeneracji w drugiej połowie 2019, 15.05.2019, https://www.gramwzielone.pl/trendy/100713/me-wsparcie-dla-kogeneracji-w-drugiej-polowie2019 (dostęp: 23.09.2019).
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Co to jest efektywność energetyczna budynku?, https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/budownictwo/charakterystyka-energetyczna-budynkow/efektywnosc-energetyczna-budynku/ (dostęp: 30.07.2018.).
Ministerstwo Ochrony Środowiska, Dofinansowanie dla domu energooszczędnego w kilku krokach, http://oszczedzam-energie.mos.gov.pl/dofinansowanie-dla-domu-energooszczednego-w-kilku-krokach/ (dostęp: 23.08.2018).
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Kontrola jakości paliw stałych poprawi czystość powietrza w Polsce, 4.10.2018, https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/rozporzadzenia-wykonawcze-do-ustawy-o-systemie-monitorowania-i-kontrolowania-jakosci-paliw/ (dostęp: 22.10.2018).
Ministerstwo Rozwoju, Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020, Warszawa 2015.
Ministerstwo Środowiska, Na termomodernizację i wymianę pieców 103 mld zł, 7.06.2018, https://www.cire.pl/item,164391,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 14.06.2018).
Ministerstwo Środowiska, W programie Czyste powietrze ponad 45 tys. wniosków, wypłacono ok. 6,9 mln zł, 25.04.2019, cire.pl, https://www.cire.pl/item,179615,1.html?-
utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 29.04.2019).
Mitigation and adaptation to climate change, https://www.activesustainability.com/climate-change/mitigation-adaptation-climate-change/ (dostęp: 4.06.2018).
Mój prąd, http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/ (dostęp: 29.12.2019).
Mulder P., van den Bergh J.C.J.M., Evolutionary Economic Theories of Sustainable Development, „Growth and Change” 2001, vol. 32, issue 1.
Muradin M., Czy samochody elektryczne są ekologiczne?, 5.11.2018, https://www.cire.pl/
item,170661,2,0,0,0,0,0,czy-samochody-elektryczne-sa-ekologiczne-.html (dostęp: 10.12.2019), „Energia & Recycling” ‒ 10/2018.
Muro M., Rothwell J., Saha D., Sizing the clean economy: A national and regional green jobs assessment. Washington D.C. 2011, The Brookings Institute.
Murzyn D., Szyja P., European Union efforts to create green growth through green innovation, [w:] C. Pintilescu, B. Wierzbiński, G. Zarotiadis, „11th International Conference of ASECU „Openness, Innovation, Efficiency and Democratization as Preconditions for Economic Development”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015.
Nadel S., Focusing and improving traditional energy efficiency strategies, „The Electricity Journal” 2019, vol. 32, issue 7.
National Energy Efficiency Action Plans and Annual Reports, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-directive/national-energy-efficiency-action-plans (dostęp: 12.07.2018).
Nationaler Energieeffizienz – Aktionsplan (NEEAP) 2017 der Bundesrepublik Deutschland gemass der Richtlinie des Europäischen Parlaments Und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz (2012/27/EU), Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin 2017, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/de_nee-
ap_2017_de.pdf (dostęp: 13.07.2018).
Nelson D., Hervé-Mignucci M., Goggins A., Szambelan S.J, Zuckerman J., Moving to a Low-Carbon Economy: The Financial Impact of the Low-Carbon Transition. Climate Policy Initiative, CPI Energy Transition Series, 2014.
Nelson D., Huxham M., Muench S., O’Connell B., Policy and investment in German renewable energy. Climate Policy Initiative, 2016, https://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2016/04/Policy-and-investment-in-German-renewable-energy-Summary.pdf (dostęp: 24.04.2019).
Neslen A., Solar industry says EU tariffs on Chinese imports will raise panel proces, 8.09.2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/08/solar-industry-says-eu-tariffs-chinese-imports-will-raise-panel-prices (dostęp: 13.10.2017).
NFOŚiGW przeznaczy kilka mld złotych na program wsparcia rozwoju zielonego ciepłownictwa, cire.pl, 1.10.2018, https://www.cire.pl/item,169406,1.html?utm_source-
=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 2.10.2018).
NFOŚiGW, Część 2) GEPARD ‒ Bezemisyjny transport publiczny, http://nfosigw.gov.pl/
oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/czesc-2-gepard---bezemisyjny-transport-publiczny/ (dostęp: 15.01.2018).
NFOŚiGW, GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności, http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze- (dostęp: 17.01.2020).
NFOŚiGW, Informacje o programie. Program Priorytetowy „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” został zakończony, http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/doplaty-do--kredytow-na-domyenergooszczedne/informacje-o-programie/ (dostęp: 23.08.2018).
NFOŚiGW, Jakie działania obejmuje program, http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/dofinansowanie-/jakie-dzialania-obejmuje-program/ (dostęp: 19.10.2018).
NFOŚiGW, Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr PO-IS.01.03.02-IW.03-00-002/17, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIiŚ/
1.2/1/2016, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista projektów z pozytywnym wynikiem ‒ rekomendowanych do dofinan-sowania po ocenie merytorycznej II stopnia konkursu nr POIS/1/1.3.1/2015 dla działania 1.3 poddziałanie 1.3.1 Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infra-struktura i Środowisko Lista projektów nr 8 z 10.04.2017 r., http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej dla konkursu
nr POIS.01.02.00-IW.03-00-003/18, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu
nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej konkursu
nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Lista rankingowa przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w I naborze ogłoszonym w ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”, http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/files/gis-system_zielonych_inwestycji/2019/pl/gepard_strategia_lista__akt.pdf (dostęp: 17.01.2020).
NFOŚiGW, Lista zawartych umów w ramach konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 dla działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego In-frastruktura i Środowisko, http://poiis.nfosigw.gov.pl
NFOŚiGW, Mniejsza emisja > czyste środowisko > lepszy klimat. I Priorytet – zmniejszenie emisyjności gospodarki. II Priorytet – ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. NFOŚiGW Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014‒2020, Warszawa 2015, http://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/publikacje/opracowania-tema-
tyczne/ (dostęp: 11.01.2018).
NFOŚiGW, Następny etap walki o poprawę jakości powietrza. NFOŚiGW ogłasza dwa nowe programy, 18.02.2019, http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1368,nastep-
ny-etap-walki-o-poprawe-jakosci-powietrza-nfosigw-oglasza-dwa-nowe-programy.html (dostęp: 19.02.2019).
NFOŚiGW, Programy 2014, http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/
programy/ (dostęp: 21.02.2019); Programy 2015‒2020, http://nfosigw.gov.pl/ofer-
ta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ (dostęp: 2.09.2019).
NFOŚiGW, Projekt doradztwa energetycznego, Warszawa 2015, http://www.nfosigw.gov.-
pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/informacje-ogolne/ (dostęp: 17.01.2018).
Niemal zerowe i niskie zużycie energii to nie to samo, budownictwo.abc.com.pl, 29.01.2016, http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/nieomal-zerowe-i-niskie-zuzycie-energii-to-nie-to-samo (dostęp: 2.08.2018).
NIK, Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami. Warszawa 2018.
NIK, Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii. KGP.430.022.2017, nr ewid. 171/2017/
P/17/020/KGP, Warszawa 2018.
Nowa antysmogowa taryfa energetyczna, 21.12.2017, http://globenergia.pl/nowa-tary-
fa-energetyczna/ (dostęp: 24.01.2018).
Nowak M., Niska emisja: Polskie gminy już nie chcą do Porozumienia Burmistrzów,
10 sierpnia 2016, http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/niska-
-emisja-polskie-gminy-juz-nie-chca-do-porozumienia-burmistrzow,83115.html (dostęp: 15.01.2017).
Number of electric cars is on the rise, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190507-1 (dostęp: 24.10.2019).
O’Meara G., A Review of the Literature on Fuel Poverty with a Focus on Ireland, „Social Indicators Research” 2016, vol. 128.
Obowiązek OZE można realizować nadal tylko zielonymi certyfikatami, 5.02.2019, https://www.gramwzielone.pl/trendy/34321/obowiazek-oze-mozna-realizowac-nadal-tylko-zielonymi-certyfikatami (dostęp: 21.02.2020).
Ocena jakości powietrza ‒ informacje ogólne, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/
measuring_air_assessment_rating_info (dostęp: 17.06.2019).
Odzysk energii hamowania w napędach elektrycznych, 26.03.2018, https://automatykab2b.pl/technika/49221-odzysk-energii-hamowania-w-napedach-elektrycznych (dostęp: 29.01.2020).
OECD, Declaration on Green Growth. Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009 [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL].
OECD, Energy Efficiency 2017, http://www.oecd.org/publications/energy-efficiency-20-
17-9789264284234-en.htm (dostęp: 19.06.2018).
OECD, Monitoring the Transition to a Low Carbon Economy. A strategic approach to local development, Paryż 2015.
OECD, OECD Environmental Outlook to 2050. Climate Change Chapter. Pre-lease Version, 2011, https://www.oecd.org/env/cc/49082173.pdf (dostęp: 16.03.2017).
OECD, The OECD Environmental Outlook to 2050. Key Findings on Climate Change, 2012, http://www.oecd.org/env/cc/Outlook%20to%202050_Climate%20Change%20Ch-
apter_HIGLIGHTS-FINA-8pager-UPDATED%20NOV2012.pdf (dostęp: 16.03.2017).
Official website of the V20: Vulnerable Twenty Group of Ministers of Finance, http://
www.v-20.org/about/ (dostęp: 29.01.2018).
OIES, Electricity markets are broken – can they be fixed?, Oxford 2016.
Ojciec Święty Franciszek, Encyklika Laudato si’ w trosce o wspólny dom, Wydawnictwo m, Kraków 2015.
Olsztyńska I., Czynniki kształtujące krajowy potencjał biopaliw stałych. „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, 2018, nr 104.
Omer A., Focus on low-carbon Technologies: The positive solution. „Renewable and Sustainable Energy Reviews” 2008, nr 12.
ONZ, Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil 20–22 June 2012, A/CONF.216/16.
ONZ, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987.
ONZ, Working towards a Balanced and Inclusive Green Economy: A United Nations System – wide perspective. Geneva 2011.
Pathways and obstacles to a low-carbon economy, McKinsey 2017, https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/
pathways-and-obstacles-to-a-low-carboneconomy (dostęp: 21.11.2017).
Pearce D., Markandya A., Barbier E.B., Blueprint for a Green Economy, Earthscan, Londyn 1989.
Pearce D.W., Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1990.
PIE, Dopłaty do e-aut nie mają sensu, 10.10.2019, https://www.cire.pl/item,187646,-
1,0,0,0,0,0,pie-doplaty-do-e-aut-nie-maja-sensu.html (dostęp: 15.10.2019).
Pierwszy w Polsce plus-energetyczny biurowiec, http://gramwzielone.pl/domenergooszczedny/34460/pierwszy-w-polsce-plus-energetyczny-biurowiec (dostęp: 19.02.2019).
Pilotażowy program termomodernizacji zrealizowany, 29.11.2018, http://krakow.pl/
aktual-nosci/225515,29,komunikat,pilotazowy_program_termomodernizacji_zrealizowany.html (dostęp: 31.01.2020).
Piwowar A., Produkcja biokomponentów i biopaliw ciekłych w Polsce – tendencje rozwoju i regionalne zróżnicowanie. Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, „Roczniki Naukowe” 2015, tom XVII, zeszyt 2, https://ageconsearch.umn.edu/bitst-
ream/233128/2/17-2-Piwowar.pdf (dostęp: 26.04.2019).
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bukowina Tatrzańska, Bukowina 2015.
Plany SEAP, http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmistrzow/plany-seap/ (dostęp: 16.01.2018).
Płaziak M., Domy energooszczędne i pasywne jako nieunikniona przyszłość budownictwa
w Polsce. „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, 2013, nr 21.
POIS, Sposób finansowania programu. pois.gov.pl, https://www.pois.gov.pl/strony/o-pr-
ogramie/zasady/finansowanie/ (dostęp: 26.10.2018).
Polski Alarm Smogowy, https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy,lokalnealarmy.html (dostęp, 28.11.2017).
Polski E-bus: Jest umowa konsorcjum, 09.06.2017, http://www.transport-publiczny.pl/
wiadomosci/polski-ebus-jest-umowa-konsorcjum-55476.html (dostęp: 20.11.2017).
Popkiewicz M., Rewolucja energetyczna? Ale po co?, Sonia Draga, Katowice 2015.
Porozumienie Burmistrzów w sprawie Klimatu i Energii, http://www.porozumienieburmistrzow.eu/about/about/signatories_pl (dostęp: 15.01.2018).
Potrzebne wielomiliardowe inwestycje w transformację polskiej energetyki, 5 listopada 2019 r., https://www.energetyka24.com/potrzebne-wielomiliardowe-inwestycje-w-
-transformacje-polskiej-energetyki (dostęp: 20.02.2020).
Power K., Mont O., Dispelling the myths about consumption behaviour. Knowledge Collaboration &Learning for Sustainable Innovation ERSCP-EMSU conference, Delft, The Netherlands, October 25‒29, 2010.
Powołano wiceministra ds. czystego powietrza, 17.01.2018, http://www.cire.pl/item,15-
7290,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=li-
nk&apu=33160 (dostęp: 25.01.2018).
Powstanie Centrum Elektromobilności, 7.06.2016, http://www.cire.pl/item,130345,1,0,-
0,0,0,0,powstanie-centrum-elektromobilnosci.html (dostęp: 6.10.2017).
Preisner L., Wpływ koncepcji ekorozwoju na politykę i działalność przedsiębiorstw, [w:]
G. Dobrzański, Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2002.
Premier: program „Czyste powietrze" pochłonie ok. 130 mld zł, pilotaż obejmie 33 miasta w Polsce, 7.06.2018,https://www.cire.pl/item,164367,1.html?utm_source=newsletter-
&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 14.06.2018).
Problems of the Human Environment. Report of the Secretary General, Nowy York 1969.
Program „Mój prąd” – założenia szczegółowe, 25.07.2019, https://www.gov.pl/web/
energia/program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe (dostęp: 27.08.2019).
Program Energia plus nabiera tempa – PKO BP rusza z Ekopożyczką, będzie nowela ustawy o OZE, 29.04.2019, https://www.gov.pl/web/rozwoj/program-energia-plus-nabiera-
-tempa-pko-bp-rusza-z-ekopozyczka-bedzie-nowela-ustawy-o-oze (dostęp: 29.12.2019).
Program Strategiczny Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego, Załącznik do uchwały nr LVI/894/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 października 2014 r.
Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych, https://powietrze-
.gios.gov.pl/pjp/content/air_protection_programs (dostęp: 17.06.2019).
Projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 26 kwietnia 2017 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12297850/12430702/12430703/dokument-
286622.pdf (dostęp: 6.10.2017).
Przydziały uprawnień ‒ instalacje, informacje ogólne, http://www.kobize.pl/pl/article/
przydzialy-uprawnien-instalacje/id/353/informacja-ogolna (dostęp: 28.05.2018).
Przystąpienie do Porozumienia, http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/porozumienie-burmi-
strzow/przystapienie-do-porozumienia/ (dostęp: 16.01.2018).
Przyszłe i powstające technologie (FET), https://www.kpk.gov.pl/?page_id=10328 (dostęp: 29.11.2018).
PwC, Conscious uncoupling? Low Carbon Economy Index 2015, October 2015.
PwC, Is Paris possible? The Low Carbon Economy Index 2017, 2017.
PwC, Emmission relapce. The Low Carbon Economy Index 2019 #LCEI Tracking the progress G20 countries have made to decarbonise their economies, 2019, https://www.-
pwc.co.uk/sustainability-climate-change/assets/pdf/low-carbon-economy-index-
-2019.pdf (dostęp:9.08.2020).
Pyka J., Liberalizacja i konsolidacja w sektorze paliwowo-energetycznym, „Studia Ekono-
miczne”, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2006, nr 37, Zarządzanie strate-giczne w przedsiębiorstwie.
Rackiewicz I. (red.), Raport o stanie polskich miast. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM, Kraków 2017.
Rademaekers K., van der Laan J., Widerberg O., Zaki S., Klaassens E., Smith M., Steenkamp C., The number of Jobs dependent on the Environment and Resource. Efficiency improvements. Under the Framework Contract No. ENV.G.1/FRA/2006/0073, Ecorys, Rotterdam, 2012, http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/ jobs.pdf (dostęp: 28.04.2014).
Rankin J., Central European countries block EU moves towards 2050 zero carbon goal,
20 June 2019, https://www.theguardian.com/environment/2019/jun/20/eu-leaders-to-spar-over-zero-carbon-pledge-for-2050 (dostęp: 27.06.2019).
Raport końcowy. Analiza stanu rozwoju oraz aktualnych trendów rozwojowych w obszarze elektromobilności w Polsce, ATMOTERM S.A, Forum Elektromobilności, Warszawa 2019.
Rauch J.N., Chi Y.F., The Plight of Green GDP in China. „Journal of Sustainable Develop-ment” 2010, vol. 3, issue 1.
Reducing CO2 emissions from passenger cars, https://ec.europa.eu/clima/policies/
transport/vehicles/cars_en (dostęp: 22.10.2019).
Regionalny Plan Energetyczny dla województwa małopolskiego na lata 2013‒2020, Monografia, MAEŚ, Kraków 2013.
Regions for Sustainable Change, http://www.rscproject.org/indicators/index.php?page-
=indicators (dostęp: 10.06.2017).
REN 21. Renewables 2019.Globas Status Report, https://www.ren21.net/gsr-2019/chapters/chapter_01/chapter_01/#intro (dostęp: 24.06.2019).
Renewable Energy Countries Attractiveness Index, November 2019, https://assets.ey.-
com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_uk/topics/power-and-utilities/how-to-match-capital-with-capacity-in-the-low-carbon-transition/recai-country-index-and-chart.pdf (dostęp: 27.02.2020).
Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford 1987.RICS, Sustainability and commercial property valuation. „Valuation Information Paper, No.13.
Rhode C., An Economy Transitioning from Brown to Green. OECD, „ifo DICE”, Report 3/ 2017 September, vol. 15, https://www.cesifo-group.de/DocDL/dice-report-2017-3-
-rhode-october.pdf (dostęp: 21.04.2018).
Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa. Jak lateralny model władzy inspiruje całe pokolenie i zmienia oblicze świata. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
Rodzaje budów lub robót budowlanych, które nie wymagają zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, ani pozwolenia na budowę, https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2755-rodzaje-budow-lub-robot-budowlanych-ktore-nie-wymagaja-zgloszenia-budowy-lub-innych-robot-budowlanych-ani-pozwolenia-na-budowe (dostęp: 12.12.2019).
Rogers E.A., Junga E., Using Intelligent Efficiency to Collect and Analyze Nonenergy Benefits Information. ACEEE, Research Report IE1702, 2017, http://aceee.org/research-report/ie1702 (dostęp: 5.06.2018).
Rotterdam organisations join forces in Circularity Center, https://www.portofrotterdam.com/en/news-and-press-releases/rotterdam-organisations-join-forces-in-circularity-center (dostęp: 17.11.2017).
Roundabout Rotterdam: Opportunities for a circular ZUIDVLEUGEL, september 10,2014, https://www.circle-economy.com/roundabout-rotterdam-opportunities-circular zuidvleugel/#.Wg9L9EribIX (dostęp: 17.11.2017).
Rozporządzenie ws. ostrzejszych przepisów dot. alarmowania o smogu. Samorządy będą miały nowe obowiązki, 10.10.2019, https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/rozporzadzenie-ws-ostrzejszych-przepisow-dot-alarmowania-o-smogu-samorzady-beda-mialy-nowe-obowiazki,133172.html (dostęp: 15.10.2019).
RPO WM 2014-2020, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej RPO WM 2014‒2020, http://www.-
rpo.mazowia.eu/perspektywa-2014-2020/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-rpo-wm-
-2014-2020.html (dostęp: 2.01.2016).
Rudke M., PGE, Energa, Enea i Tauron. Firmy energetyczne o wynikach i dywidendzie. 3.10.2018, https://www.parkiet.com/Energetyka/310039921-PGE-Energa-Enea-i-
-Tauron-Firmy-energetyczne-o-wynikach-i-dywidendzie.html (dostęp: 1.01.2020).
Ryś M., Wybrane narzędzia sterowania popytem na energię elektryczną. „Rynek Energii”, nr 4/2005, https://www.cire.pl/pliki/2/wyb_pop.pdf (dostęp: 30.01.2020).
Ryszawska B., Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
Ryszawska B., Zielona transformacja gospodarki jako droga do gospodarki umiaru, [w:]
J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red. nauk.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa?. Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
Rząd i samorządy będą współpracować przy programie rozwoju elektromobilności, 20.02.2017, https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/rzad-i-samorzady-beda-
-wspolpracowac-przy-programie-rozwoju-elektromobilnosci/ (dostęp: 6.10.2017).
Rządowy program Energia+ przyśpieszy rozwój fotowoltaiki w Polsce, 29.04.2019, https://biznesalert.pl/energia-plus-polska-fotowoltaika-me-mpit/ (dostęp: 30.04.2019).
Scabell C., Echternacht L., Reckhaus H., Manirjo N., Berg H., Pathways project Exploring transition pathways to sustainable, low carbon societies. Grant Agreement number 603942, 2015, https://www.pathways-project.eu/sites/default/files/Country%20-
report%204%20German%20heat%20regime.pdf (dostęp: 6.11.2018).
Schwab K., The fourth Industrial Revolution. World Economic Forum, Genewa 2016, s. 12, https://luminariaz.files.wordpress.com/2017/11/the-fourth-industrial-revolution-2016-21.pdf (dostęp: 13.08.2019).
Secure, Clean and Efficient Energy, https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy (dostęp: 13.02.2019).
Sedláček T., Ekonomia dobra i zła. W poszukiwaniu istoty ekonomii od Gilgamesza do Wall Street. Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2015.
Sejm znowelizował ustawę o odnawialnych źródłach energii, 7.06.2018, https://www.cire.pl/
item,164404,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 14.06.2018).
Seyfang G., Hielscher S., Hargreaves T., Martiskainen M., Smith A., A grassroots sustainable energy niche? Reflection from community energy case studiem. „3S Working Paper”, 2013, nr 21, https://core.ac.uk/download/pdf/17209211.pdf (dostęp: 15.09.2017).
Silesia pod błękitnym niebem. 23.01.2018, https://rpo.slaskie.pl/czytaj/silesia_pod_blekitnym_niebem_012318 (dostęp: 30.01.2018).
Śląskie. 100 mln zł na badania i rozwój dla poprawy jakości powietrza, 22.01.2018, http://www.cire.pl/item,157454,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 30.01.2018).
Śląskie. Rozpoczęła działalność rada ds. elektromobilności, 22.01.2018, http://www.cire.-
pl/item,157467,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_-
medium=link&apu=33160 (dostęp: 30.01.2018).
Slezak M., China cementing global dominance of renewable energy and technology, 6 stycznia 2017, https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/06/china-cementing-global-dominance-of-renewable-energy-and-technology (dostęp: 12.10.2017).
Śliwiński A., Ekonomia sieci. Jak globalne sieci opętały świat. Iota Unum, Warszawa 2015.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
Solaris na czele klastra Polski Autobus Elektryczny, 25.11.2016, http://m.infobus.pl/solaris-
na-czele-klastra-polski-autobus-elektryczny-_more_89333.html (dostęp: 20.11.2017).
Soon T.Y., Jean L.T., Tan K., Clean, Green and Blue. Singapore’s Journey Towards Environmental and Water Sustainability. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2010.
Spencer T., Pierfederici R., Sartor O., Berghmans N., Samadi S., Fischedick M., Knoop K., Pye S., Criqui P., Mathy S., Capros P., Fragkose P., Bukowski M., Śniegocki A., Virdis M.R., Gaeta M., Pollier K., Cassisa C., Tracking sectoral progress in the deep decarbonisation of energy systems in Europe. „Energy Policy” 2017, nr 117.
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczące realizacji Euro-pejskiego programu energetycznego na rzecz naprawy gospodarczej i Europejskiego Funduszu na rzecz Efektywności Energetycznej, Bruksela, 5.03.2018, COM(2018) 86 final, s. 1, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3715094d-2083-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1&format=PDF (dostęp: 10.06.2018).
Stan taboru autobusowego (stan na 01.01.2020 r.), http://www.mpk.poznan.pl/o-mpk/ta-
bor/120-autobusy-liniowe/1341-tabor-autobusowy-mpk-poznan (dostęp: 7.02.2020).
Stany inwentarzowe ‒ trakcja autobusowa 10.01.2019, http://www.mpk.krakow.pl/pl/
tabor/autobusy/ (dostęp: 6.02.2020).
State aid, Commission approves €5 billion Polish support for cogenerated electricity and surcharge reductions for large energy consumers; opens in-depth investigation into reductions in capacity mechanism surcharge, Brussels, 15.04.2019, https://europa.eu/
rapid/press-release_IP-19-2150_en.htm (dostęp: 24.09.2019).
State aid, Commission approves compensation to energy-intensive companies in Poland for indirect emission costs. EU Commission Press, https://www.pubaffairsbruxelles.eu/
state-aid-commission-approves-compensation-to-energy-intensive-companies-in-poland-for-indirect-emission-costs-eu-commission-press/ (dostęp: 18.09.2019).
Stech W., Rowery. Dostaną je urzędnicy [wideo, zdjęcia], silesion.pl, https://silesion.pl/
metropolia-przyjazna-rowerom-03-10-2018 (dostęp: 3.10.2018).
Stodulski W. (red.), Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Raport 2/2001, Warszawa 2001.
StopSmog, https://www.gov.pl/web/rozwoj/stop-smog (dostęp: 29.12.2019).
Strateg, https://strateg.stat.gov.pl/dashboard/#/obszary-tematyczne/17 (22.02.2020).
Szamrej-Baran I., Ubóstwo energetyczne i jego pomiar, [w:] B. Kryk (red.), Ekonomiczne, ekologiczne i społeczne problemy wykorzystania energii w gospodarstwach domowych, Uniwersytet Szczeciński. Rozprawy i Studia T. (MXXXII) 958, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016.
Szudy M., Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego, „Studia Ekonomiczne”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, nr 176.
Szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych w Polsce pączkują. Gorzej z resztą,
3.10.2019, https://wysokienapiecie.pl/22902-szybkie-stacje-ladowania-samochodow elektrycznych-w-polsce-paczkuja-gorzej-z-reszta/ (dostęp: 12.12.2019).
Szyja P., Bezpieczeństwo energetyczne a kwestia kształtowania rozwoju gospodarczego, [w:] A. Piędel, J. Pomiankiewicz, A. Żebrowski (red. nauk.), Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Nisku, Nisko 2016.
Szyja P., Innowacje społeczne w sektorze środowiska naturalnego, [w:] D. Murzyn, J. Pach (red. nauk.), Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem, Difin, Warszawa 2018.
Szyja P., Istota, zakres i praktyka kształtowania gospodarki okrężnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ekonomia środowiska i polityka ekologiczna, (red.) A. Becla, K. Kociszewski, 2016, nr 453.
Szyja P., Kształtowanie gospodarki niskoemisyjnej na poziomie samorządu terytorialnego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2016, nr 437.
Szyja P., Pojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarki. „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2015, nr 2(39).
Szyja P., Rola „zielonych inwestycji” w programach antykryzysowych Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. „Ekonomia i Środowisko” 2011, nr 1(39).
Szyja P., Rola procesu transformacji systemowej w tworzeniu zielonego ładu gospodarczego. „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, 2015, nr 40, t. I.
Szyja P., Rola rozwiązań przyjaznych dla środowiska naturalnego w procesach restrukturyzacji przemysłu. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, „Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych”, Warszawa‒Kraków 2014, nr 27.
Szyja P., Zagadnienie ekonomii umiaru w kontekście rozważań terminologicznych i praktycznych, związanych z gospodarką okrężną i zieloną gospodarką [w:] J. Pach, K. Kowalska, P. Szyja (red. nauk.), Ekonomia umiaru – realna perspektywa? Nowy paradygmat Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa 2016.
Szyja P., Znaczenie „zielonych przedsiębiorstw” dla kształtowania rozwoju gospodarczego. [w:] A. Cudowska-Sojko (red.), „Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Polityka i kreacja potencjału. Struktura gospodarki, rynek pracy, środowisko i jakość życia”, część II, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015.
Szyszko: na walkę ze smogiem wydaliśmy ponad 2 mld zł, cire.pl, 4.01.2018, http://www.-
cire.pl/item,156726,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter-
&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 11.01.2018).
Tausch A., The European Union’s Failed „Lisbon Strategy”, „Society and Economy” 2010, vol. 32, issue 1.
Tchórzewski: rozwój elektromobilności może zwiększyć zużycie energii w Polsce o 12‒15 proc., 7.09.2016, http://www.wnp.pl/wiadomosci/280647.html (dostęp: 6.10.2017).
The Eco-innovation Scoreboard and The Eco-Innovation Index, https://ec.europa.eu/environment/ecoap/Scoreboard_en (dostęp: 14.10.2017; 12.02.2020).
The Energy and Water Agency, The National Renewable Energy Action Plan 2015‒2020. https://drive.google.com/file/d/18afxVA-V6YmrNrF0yus6Xv-rmHuTnLCM/view (dostęp: 8.04.2019).
The Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective. Report by a Panel of Experts to Second Preparatory Committee Meeting for United Nations Conference on Sustainable Development, First part, J.A. Ocampo, Prepared under the direction of: Division for Sustainable Development, UN-DESA, United Nations Environment Programme, UN Conference on Trade and Development, 2011, Nowy York.
Twisse F., Stockholm: Achieving sustainable mobility using urban vehicle access regulations, 19.03.2019, https://www.eltis.org/discover/case-studies/stockholm-achieving-sustainable-mobility-using-urban-vehicle-access (dostęp: 7.02.2020).
Uchwała antysmogowa dla Małopolski, https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/ (dostęp: 1.01.2018).
UE, Ekoprojekt, https://europa.eu/youreurope/business/product/eco-design/index_pl.-
htm (dostęp: 17.10.2018).
Ulga termomodernizacyjna – od kiedy, dla kogo, na co?, https://poradnikprzedsiebior-
cy.pl/-ulga-termomodernizacyjna-od-kiedy-dla-kogo-na-co (dostęp: 10.10.2019).
UN, Millennium Development Goals, 2000, http://www.unmillenniumproject.org/goals/ (dostęp: 14.03.2016).
UNEP, Towards a Green Economy. Pathways to sustainable development and Poverty Eradication. A Synthesis for Policy Makers. 2011, https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/126GER_synthesis_en.pdf (dostęp: 1.02.2017).
Upłynął termin na złożenie wniosku o wymianę pieca, 30.06.2019, http://krakow.pl/aktualnosci/230591,26,komunikat,ostatnie_dni_na_zlozenie_wniosku_o_wymiane-
_pieca_.html (dostęp: 4.02.2020).
Urban farming at a Singapore retirement home: 'It is not a seniors' labour camp', https://www.theguardian.com/cities/2015/apr/10/urban-farming-singapore-retirement-home (dostęp: 24.04.2017).
Ursus na czele konsorcjum, które ma zbudować prawdziwie polski autobus elektryczny, 9.06.2017, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ursus-bus-autobusy-eletrycznekonsorcjum,60,0,2331708.html (dostęp: 20.11.2017).
USGBC Statistics, https://www.usgbc.org, 01.07.2016, https://www.usgbc.org/articles/
usgbc-statistics (dostęp: 8.08.2018).
Ustawa antysmogowa podpisana. Co to oznacza dla prostego palacza?, http://czysteogrzewanie.pl/2015/10/ustawa-antysmogowa-podpisana-co-to-oznacza-dla-prostego-palacza/ (dostęp: 25.01.2018).
Uzasadnienie do projektu uchwały antysmogowej przyjęte 30.03.2017 r. przez Zarząd WŚ, https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017 (dostęp: 10.01.2018).
Vaughan A., UK renewable energy capacity surpasses fossil fuels for first time. „The Guardian”, 6.11.2018, https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/06/uk-renewable-energy-capacity-surpasses-fossil-fuels-for-first-time (dostęp: 19.04.2019).
Vergragt P., Akenji L., Dewick L., Sustainable production, consumption, and livelihoods: global and regional research perspectives. „Journal of Cleaner Production”, 2014, nr 63.
Waghorn T., Jeremy Rifkin's Third Industrial Revolution, „Forbes” 12.12.2011, http://
www.siaf.ch/files/130410-rifkin-2.pdf (dostęp: 13.08.2019).
Walsh B., Energy: A Clean Tech Trade War Begins to Heat Up With China, 15 paździer-nika 2010, http://science.time.com/2010/10/15/energy-a-clean-tech-trade-war-begins-to-heat-up-with-china/ (dostęp: 13.10.2017).
Wang J., Environmental costs: Revive China's green GDP programme, „Nature” 534, 37, 2016.
WEC, Energy Efficiency: A Worldwide Review Indicators, Policies, Evaluation. A Report of the World Energy Council in Collaboration with ADEME, https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2012/10/PUB_Energy_Efficiency_-A_Worldwide_Review _2004_WEC.pdf (dostęp: 15.06.2018).
WEF, The Global Risks Report 2016. 11th Edition, Genewa 2016.
WFOŚiGW, Wymiana pieców, http://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/wymiana-piecow/w_339,zakres-programu (dostęp: 5.01.2018).
WGBC, What is Net Zero?, http://www.worldgbc.org/advancing-net-zero/what-net-zero (dostęp: 9.08.2018).
What are EIC Horizon Prizes?, http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes (dostęp: 29.11.2018).
What are the key institutions and mechanisms?, UNFCCC, http://bigpicture.unfccc.int/
content/technology-transfer/what-is-the-technology-mechanism.html (dostęp: 22.01.2018).
What is energy poverty?, Green European Journal, https://www.greeneuropeanjournal.eu/why-is-energy-poverty-still-an-issue/ (dostęp: 4.07.2019).
Who we are, http://www.ccacoalition.org/en/content/who-we-are (dostęp: 25.01.2018).
WHO, WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (update 2016), http://www.-
who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/ (dostęp: 13.03.2018).
Why 33 of the 50 most-polluted towns in Europe are in Poland, „The Economist”, 18.01.2018, https://www.economist.com/news/europe/21735035-burning-coal-patriotic-says-government-why-33-50-most-polluted-towns-europe-are (dostęp: 13.03.2018).
Wiech J., Chcesz wiedzieć, czy polubisz Energiewende? Jedź do Rehfelde. 14 września 2017, http://www.energetyka24.com/662313,chcesz-wiedziec-czy-polubisz-energiewende-jedz-do-rehfelde- relacja (dostęp: 15.09.2017).
Winiarski B. (red. nauk.), Polityka gospodarcza. PWN, Warszawa 2006.
WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2014 roku, Woje-wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Kraków 2015.
WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2017 roku, BMŚ Kraków, http://www.krakow.pios.gov.pl/Press/publikacje/raporty/raport17/raport-
2017.pdf (dostęp: 3.02.2020).
WIOŚ, Stan środowiska w województwie śląskim w 2014 roku, Wojewoda Śląski, Woje-wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2015.
Wiśniewski G., Pejas B., Prognoza kosztów energii elektrycznej w perspektywie 2030 i 2050 ‒ opłacalność inwestycji w paliwa kopalne i w OZE. Debata Scenariusz cen energii elektrycznej do 2030 roku ‒ wpływ wzrostu cen i taryf energii elektrycznej na opłacalność inwestycji w OZE. Targi RE-energy Expo, Warszawa, 11 października 2018 roku.
Woźniak A., Polskie e-auto to IZERA, 28.07.2020, https://moto.rp.pl/parking/45798-polskie-e-auto-to-izera?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect (dostęp: 4.08.2020).
Woźny: Funkcja pełnomocnika ułatwi koordynację działań ws. "Czystego powietrza", cire.pl, 16.03.2018, http://www.cire.pl/item,160198,1.html?utm_source=newsletter-
&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 28.03.2018).
Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce, GUS, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2015.
Wydane świadectwa efektywności energetycznej, https://bip.ure.gov.pl/bip/form/3,Efektywnosc-Energetyczna.html?sort=2&pid=6 (dostęp: 30.09.2019).
Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2017 roku, https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/
rejestry_ewidence_archiwa/2017-04-20_Uprawnienia_KPI_2017_BIP.pdf (dostęp: 28.05.2018).
Wypożyczalnia elektrycznych jednośladów rusza we Wrocławiu, cire.pl, https://www.-
cire.pl/item,170173,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&-
utm_medium=link&apu=33160 (dostęp: 19.10.2018).
Wytyczne dotyczące zasad i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
Xia D., Yu Q., Gao Q., Cheng G., Sustainable technology selection decision-making model for enterprise in supply chain: Based on a modified strategic balanced scorecard. „Journal of Cleaner Production”, 2017, nr 141.
Young R., Hayes S., Kelly M., Vaidyanathan S., Kwatra S., Cluett R., Herndon G., 2014 International Energy Efficiency Scorecard. Research Report E1402, Waszyngton 2014.
Zhao L., Mao G., Wang Y., Du H., Zou H., Zuo J., Liu Y., Huisingh D., How to achieve low/no-fossil carbon transformations: With a special focus upon mechanisms, technologies and policies. „Journal of Cleaner Production”, 163 (2017), s. 15‒23.
Ziębicki B., Efektywność w naukach ekonomicznych. Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, http://web.archive.org/web/20160310143638/http://fundacja.e-gap.pl/
mowes/wp-content/uploads/2013/02/BES-nr2_Artykul-4.pdf (dostęp: 26.06.2018).
ZTM, Informator statystyczny, listopad 2019, nr XI (308), Warszawa 2019, https://www.-
ztm.waw.pl/wp-content/uploads/2020/01/www-11-BIULETYN-2019-listopad.pdf (dostęp: 5.02.2020).
Żurawski J., Efektywność energetyczna w budownictwie, 2013, http://www.eip-cz-pl.eu/
pl/files/Budynki_energooszcz%C4%99dne_podr%C4%99cznik.pdf (4.08.2018).
Żylicz T., Cena przyrody. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Odnawialne źródła energii w świetle...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Niekonwencjonalne źródła ropy i gaz...

7.50 zł 30.00 zł Cena netto: 7.14 zł

Wybrane aspekty bezpieczeństwa ener...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Regionalna integracja elektroenerge...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Konkurencyjność w sektorze elektroe...

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Charakter prawny umowy kompleksowej...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Polski wpływ na kształtowanie polit...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Marketing w elektroenergetyce

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Funkcjonowanie polskiego rynku ener...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Ceny energii a wzrost gospodarczy w...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Najczęściej kupowane