• Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym. Kontekst sztuk performatywnych

Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kreatywnym. Kontekst sztuk performatywnych

 • Autor: Dagmara Wójcik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-163-0
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 478/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 150.00 zł

  135.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Sektor kreatywny w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, a współpraca międzyorganizacyjna – chociaż ważna w tym sektorze – nie była dotychczas szerzej rozpoznana, szczególnie w sztukach performatywnych oraz takich instytucjach kultury i sztuki, jak teatry. Tę lukę poznawczą wypełnia niniejsza monografia. Jednocześnie analizowanie funkcjonowania organizacji w oderwaniu od ich relacji z otoczeniem trudno racjonalnie uzasadnić, stąd współpraca międzyorganizacyjna oraz właściwe jej kształtowanie stanowią jeden z ważniejszych kierunków badawczych w obszarze zarządzania. Relacje kooperacyjne są pomocne w długofalowym rozwoju organizacji oraz budowaniu ich przewagi konkurencyjnej. Jak pisał William Shakespeare – „cały świat jest sceną, a aktorami ludzie”, którzy stoją właściwie za każdą umową, transakcją, projektem czy spotkaniem. I to właśnie ci „ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna” [Franklin Delano Roosevelt]. Zjawisko współpracy od lat przyciąga zainteresowanie badawcze i wciąż wywołuje żywiołową dyskusję akademicką. Wielu badaczy wiąże z nurtem relacyjnym w zarządzaniu strategicznym nadzieję na lepsze zrozumienie obserwowanych zjawisk, a dzięki temu, także na doskonalenie ich podstaw teoretycznych. Aktualnie wydaje się, że w tym ujęciu artystyczne działalności twórcze mają wciąż wiele ważnego, ale i niezwykle ciekawego do zaproponowania. Publikacja stanowi propozycję wydawniczą, która łączy koncepcje stricte biznesowe z obszarem kultury i sztuki. Kooperacja w sztukach performatywnych jawi się jako zjawisko złożone oraz wielowymiarowe. Do opisu i zrozumienia takich zjawisk wykorzystano, doceniane przez coraz szersze grono badaczy, podejście interpretatywne w projektowaniu, realizacji i analizie badań jakościowych. Warto wskazać, iż monografia posiada walory utylitarne, które mogą stanowić wartość dla praktyków zarządzania, bowiem w książce znajdziemy rekomendacje oraz zalecenia dla menedżerów instytucji kultury i sztuki, jak również osób zarządzających w innych artystycznych działalnościach twórczych sektora kreatywnego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współpraca międzyorganizacyjna – sposoby definiowania, podziału oraz rezultaty


1.1. Pojęcie współpracy międzyorganizacyjnej
1.2. Kryteria podziału i rodzaje współpracy międzyorganizacyjnej
1.3. Korzyści i koszty współpracy międzyorganizacyjnej

Rozdział 2. Wybrane teorie i koncepcje współpracy międzyorganizacyjnej

2.1. Przegląd teorii i koncepcji współpracy międzyorganizacyjnej
2.2. Teoria kosztów transakcyjnych
2.3. Teoria zasobowa
2.4. Podejście relacyjne i sieciowe

Rozdział 3. Sztuki performatywne jako element sektora kreatywnego


3.1. Terminologia, geneza i charakterystyka sektora kreatywnego
3.2. Pojęcie i miejsce sztuk performatywnych w sektorze kreatywnym
3.3. Teatry jako podmioty sztuk performatywnych – klasyfikacja i charakterystyka

Rozdział 4. Obszary i uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej w sztukach performatywnych


4.1. Obszary współpracy międzyorganizacyjnej
4.2. Egzogeniczne uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej
4.3. Endogeniczne uwarunkowania współpracy międzyorganizacyjnej

Rozdział 5. Ramy koncepcyjne i metodyka badań empirycznych


5.1. Problem, pytania i cele badawcze
5.2. Dobór podmiotów do badań – uzasadnienie i charakterystyka
5.3. Metodyka gromadzenia i analizy materiału empirycznego

Rozdział 6. Współpraca międzyorganizacyjna w sztukach performatywnych na przykładzie teatrów – wyniki badań empirycznych


6.1. Obszary i zakres współpracy teatrów
6.2. Rodzaje współpracy realizowanej przez teatry
6.3. Uwarunkowania egzogeniczne współpracy teatrów i ich charakterystyka
6.4. Uwarunkowania endogeniczne współpracy teatrów i ich charakterystyka
6.5. Wnioski, ograniczenia badawcze oraz kierunki przyszłych badań

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia
Załączniki

Prof. dr hab. Beata Glinka, Uniwersytet Warszawski:

Czytelnik nie poczuje się zawiedziony. Wyniki badań omówiono w czterech podrozdziałach dotyczących: obszaru i zakresu współpracy, rodzajów współpracy oraz egzo- i endogenicznych uwarunkowań współpracy. […] Monografia jest przykładem pracy, w której badania jakościowe zostały zastosowane do badań organizacji nie tylko w sposób poprawny, ale przede wszystkim interesujący i twórczy. Na tym tle monografia wciąż wyróżnia się na rynku […]. Dojrzałość oraz solidność badaczki (zarówno w zakresie teorii, jak i metodyki) sprawia, że praca jest niebanalna i może stanowić podstawę refleksji licznej grupy czytelników.

Dagmara Wójcik
dr, specjalizuje się w zagadnieniach współpracy strategicznej przedsiębiorstw, w szczególności sieci międzyorganizacyjnych w sektorach kreatywnych (sektor sztuk performatywnych oraz turystyczny), a także współdziałania i relacji w sieciach peer-to-peer w gospodarce współdzielenia (sharing economy); sieciowych, innowacyjnych modelach biznesu oraz zagadnieniach, związanych z nowoczesnymi technologiami w obszarze nauk o zarządzaniu. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego European Academy of Management, Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA (Coopetition, Ecosystems, Networks and Alliances Community), członkiem polskich i międzynarodowych zespołów badawczych. Realizatorką projektów badawczych, finansowanych przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki. Swoje referaty wygłaszała podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Książki tego autora

Ablaev, I.M. (2017), The main approaches to the cluster development in the Russian eco-
nomy, European Research Studies Journal, vol. 20(2), s. 431–442.
Achrol, R.S. (1997), Changes in the theory of Interorganizational Relations in Marke-
ting Toward a Network Paradigm, Journal of the Academy of Marketing Science,
vol. 25(1), s. 56–71.
Adamik,  A.  (2015),  Partnerstwo  strategiczne  a  konkurencyjność  przedsiębiorstw.  Per-
spektywa  MSP,  Zeszyty  Naukowe.  Książki  Naukowe,  Wydawnictwo  Politechniki
Łódzkiej, Łódź.
Adorno, T.W. (2001), The culture industry: Selected essays on mass culture, Routledge,
London, New York.
Agranoff, R. (2006), Inside collaborative networks: Ten lessons for public managers, Pu-
blic Administration Review, vol. 66(1), s. 56–65.
Agranoff, R., McGuire, M. (2001), Big questions in public network management rese-
arch, Journal of public administration research and theory, vol. 11(3), s. 295–326.
Ahuja, G. (2000a), Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitu-
dinal study. Administrative Science Quarterly, vol. 45(3), s. 425–455.
Ahuja, G. (2000b), The duality of collaboration: Inducements and opportunities in
the  formation  of  interfirm  linkages,  Strategic  Management  Journal,  vol.  21(3),
s. 317–343.
Akande, A. (1991), How managers express their creativity, International Journal of Man-
power, vol. 12(7), s. 17–19.
Albani, A., Dietz, J.L.G. (2009), Current trends in modeling inter-organizational coope-
ration, Journal of Enterprise Information Management, vol. 22(3).
Albekov, A.U., Andreeva, E.U., Vanushkina, V.V., Pilivanova, E.K. (2017), The regional clu-
ster initiatives, European Research Studies Journal, vol. 20(1), s. 234–245.
Allison, G.T. (1980), Public and private management: are they fundamentally alike in all
unimportant respects?, [w:] J. Perry, K. Kraemer (red.), Public Management: Public
and Private Perspectives, Palo Alto, CA.
Aluchna, M., Cygler, J., Materna, G., Witek-Hajduk, M.K., Marciszewska, E. (2013), Ko-
operencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, uwarunko-
wania prawne, Wolters Kluwer business, Warszawa.382 Bibliografia
Amabile, T.M., Hadley, C.N., Kramer, S.J. (2002), Creativity under the gun, Harvard Bu-
siness Review, August, s. 52–63.
Andersen, P.H., Kumar, R. (2006), Emotions, trust and relationship development in busi-
ness relationships: A conceptual model for buyer–seller dyads, Industrial Marketing
Management, vol. 35(4), s. 522–535.
Anderson, C. (2008), The long tail: Why the future of business is selling less of more,
Hyperion Books.
Anderson, J.C., Håkansson, H., Johanson, J. (1994), Dyadic business relationships within
a business network context, Journal of Marketing, vol. 58(4), s. 1–15.
Anderson, J.C., Narus, J.A. (1990), A model of distributor firm and manufacturer firm
working partnerships, Journal of Marketing, vol. 54(1).
Andres, L., Chapain, C. (2012), The integration of cultural and creative industries into
local and regional development strategies in Birmingham and Marseille: Towards
an inclusive and collaborative governance?, Regional Studies, vol. 47(2), s. 161–182.
Andrzejewska, B., (2003), Kreatywność, tożsamość, adaptacja w dobie zmian społeczno-
-gospodarczych, Socjologia Wychowania, nr XV, zeszyt 360, s. 23–30.
Ansari, F., Fathi, M., Seidenberg, U. (2013), Combining synoptic and incremental ap-
proaches for improving problem-solving in maintenance planning, monitoring and
controlling, [w:] 9th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capi-
tal and Extra-Financial Information.
Ansoff, H.I. (1985), Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa.
Antosik, W., Jaskłowska-Ferreras, B., Kardasz, M., Kubalska-Sulkiewicz, K., Rodziewicz,
A., Taborski, W. (red.) (2009), Słownik wiedzy o kulturze, Arkady, Warszawa.
Argyres, N., Mayer, K. J. (2007), Contract design as a firm capability: An integration
of  learning  and  transaction  cost  perspectives,  Academy  of  Management  Review,
vol. 32(4), s. 1060–1077.
Ariño, A., De la Torre, J., Ring, P. S. (2001), Relational quality: Managing trust in corpo-
rate alliances, California Management Review, vol. 44(1), s. 109–131.
Arksey, H., Kinght, P.T. (1999), Interviewing for Social Scientists: An Introductory Reso-
urce with Examples, Sage, London.
Aronson, J. (1996), Cultivating the seeds of collaboration, School Library Media Activi-
ties Monthly, vol. 13(1), s. 32–40.
Arya, B., Lin, Z. (2007), Understanding collaboration outcomes from an extended re-
source-based view perspective: The roles of organizational characteristics, partner
attributes, and network structures, Journal of Management, vol. 33(5), s. 697–723.
Ashnai, B., Henneberg, S.C., Naudé, P., Francescucci, A. (2016), Inter-personal and in-
ter-organizational trust in business relationships: An attitude–behavior–outcome
model, Industrial Marketing Management, vol. 52, 128–139.
Åsvoll, H. (2014), Abduction, deduction and induction: can these concepts be used for an
understanding of methodological processes in interpretative case studies?, Interna-
tional Journal of Qualitative Studies in Education, vol. 27(3), s. 289–307.383 Bibliografia
Auerbach, C.F., Silverstein, L.B. (2003), Qualitative Data: An Introduction to Coding
and Analysis, New York University Press, New York.
Augier, M., Teece D.J. (2007), Dynamic Capabilities and the Multinational Enterprise:
Penrosian Insights and Omissions. Management International Review, vol. 47(2),
p. 175–192.
Aulakh, P.S., Kotabe, M., Sahay, A. (1996), Trust and performance in cross-border marke-
ting partnerships: A behavioral approach, Journal of International Business Studies,
vol. 27(5), s. 1005–1032.
Auslander, P. (2008), Liveness: Performance in a mediatized culture, Routledge.
Austen, A. (2014), Efektywność sieci publicznych. Podejście wielopoziomowe, C.H. Beck,
Warszawa.
Avolio, B.J. (2007), Promoting more integrative strategies for leadership theory-building,
American Psychologist, vol. 62(1), s. 25–33.
Awaleh,  F.,  Harrison,  D.  (2009),  Re-organising  relationship  interaction  by  stabilising
a new interaction form. 25th IMP Conference, Marseille, France.
Axelrod, R. (1984), The Evolution of Cooperation, New York: Basic Books.
Äyväri, A., Jyrämä, A. (2007), The networking abilities of craft entrepreneurs, [w:] 23rd
IMP Conference. Exploiting the B2B Knowledge Network: New Perspectives and
Core Concepts. Manchester Business School.
Babbie, E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa.
Bagdadli, S. (2003), Museum and Theatre Networks in Italy: Determinants and Typology,
International Journal of Arts Management, vol. 6(1), s. 19–29.
Bagiński, K. (2016), Czy da się zarobić na teatrze? (dostęp: 16.06.2020, online: https://
franczyzawpolsce.pl/finanse-i-nie-tylko/7049-czy-da-sie-zarobic-na-teatrze).
Bakhshi, H., Hargreaves I., Mateos-Garcia J. (2013), A manifesto for the creative econo-
my, Nesta, London.
Banks, J., O’Connor, J. (2009), Introduction: After the creative industries, International
Journal of Cultural Policy, Vol. 16, Issue 4, s. 366.
Banks, M., (2010), Craft labour and creative industries, International Journal of Cultural
Policy, vol. 16(3), s. 305–321.
Bańko, M. (2021), Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, PWN, Warszawa.
Barabási, A.-L., Albert, R. (1999), Emergence of Scaling in Random Networks, Science,
vol. 286, s. 509–512.
Baran, M., Kłos, M. (2014), Pokolenie Y-prawdy i mity w kontekście zarządzania pokole-
niami, Marketing i Rynek, nr 5, s. 923–929.
Barnes, J.A. (1954), Class and Committees in a Norwegian Island Parish, Human Rela-
tions, vol. 7(1), s. 39–58.
Barney, J. B. (1997), Gaining znd Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley:
Reading, MA.
Barney, J.B., (1991), Firm Resource and Sustained Competitive Advantage, Journal of Ma-
nagement, vol. 17(1), s. 99–120.384 Bibliografia
Barney, J.B., Clark, D.N. (2007), Resource-based Theory. Creating and Sustaining Com-
petitive Advantage, Oxford University Press, New York.
Barringer, B.R., Harrison, J.S. (2000), Walking a tightrope: Creating value through inte-
rorganizational relationships, Journal of Management, vol. 26(3), s. 367–403.
Baum, A.C., Oliver, C. (1990), Institutional Linkages and Organizational Morality, Ad-
ministrative Science Quarterly, vol. 36, s. 187–218.
Baumard, P. (1999), Tacit knowledge in organizations, Sage: Los Angeles, USA.
Bąk-Grabowska, D., Grzesik, K., Jagoda, A. (2015), Więzi personalne i umiejscowienie
funkcji personalnej w układach organizacyjnych grup kapitałowych – rozważania
teoretyczno-empiryczne, Management Forum, vol. 3(3), s. 3–12.
Becker, H. (1986), Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis,
Book or Article, University of Chicago Press, Chicago.
Bembenek, B. (2006), Wokół koncepcji współdziałania, [w:] M. Górzyński (red.), System
wspierania gron przedsiębiorczości – publikacja podsumowująca, Instytut Gospo-
darki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, s. 33–46.
Bendixen, P. (2001), Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Bengtsson, M., Eriksson, J., Wincent, J. (2010), Coopetition: new ideas for a new para-
digm, [w:] S. Yami, S. Castaldo, B. Dagnino, F. Le Roy (red.), Coopetition: Winning
strategies for the 21st century, Edward Elgar Publishing, s. 19–39.
Bengtsson, M., Kock, S. (1999), Cooperation and competition in relationships between
competitors in business networks, The Journal of Business & Industrial Marketing,
vol. 14(3), s. 178–193.
Bengtsson, M., Kock, S. (2000), Coopetition in Business Networks – to Cooperate and
Compete Simultaneously, Industrial Marketing Management, vol. 14(29), s. 411–426.
Bengtsson, M., Kock, S. (2014), Coopetition – Quo vadis? Past accomplishments and fu-
ture challenges, Industrial marketing management, vol. 43(2), s. 180–188.
Bengtsson, M., Sölvell, Ö. (2004), Climate of Competition, Clusters and Innovative Per-
formance, Scandinavian Journal of Management, vol. 20(3), s. 225–244.
Benzies, K.M., Premji, S., Hayden, K.A., Serrett, K. (2006), State of the evidence reviews:
advantages and challenges of including grey literature, Worldviews on Evidence Ba-
sed Nursing, vol. 3(2), s. 55–61.
Bieniok, H. (2014), Kreatywność jako źródło nowoczesności i rozwoju przedsiębiorstw,
Zeszyt Naukowy Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, nr 73, s. 47–58.
Bilton, C. (2007), Management and creativity. From creative industries to creative mana-
gement, Blackwell Publishing, Malden – Oxford – Carlton.
Bilton, C., Cummings, S. (2010), Creative Strategy. Reconnecting Business and Innova-
tion, Wiley, Chichester.
Bilton, C., Leary, R. (2002), What managers can do for creativity? Brokering creativity in
the creative industries, International Journal of Cultural Policy, vol. 8(1), s. 49–64.
Birley, S. (1985), The Role of Networks in the Entrepreneurial Process, Journal of Busi-
ness Venturing, vol. 1(1), s. 107–117.385 Bibliografia
Bititci, U.S., Martinez, V., Albores, P., Parung, J. (2004), Creating and managing value in
collaborative networks. International Journal of Physical Distribution & Logistics
Management, vol. 34(3/4), s. 251–268.
Bizzi, L., Langley, A. (2012), Studying processes in and around networks. Industrial Mar-
keting Management, vol. 41(2), s. 224–234.
Blau, P.M. (1964), Exchange and Power in Social Life, New York.
Blois, K. (1988), Don’t all firms have relationships?, Journal of Business & Industrial Mar-
keting, vol. 13(3), s. 256–270.
Błachiewicz, K. (2015), Teatr – wymagający biznes, Gazeta Finansowa, nr 16/2015.
Boddy, D., Macbeth, D., Wagner, B. (2000), Implementing collaboration between orga-
nisations: an empirical study of supply chain partnering, Journal of Management
Studies, vol. 37(7), s. 1003–1017.
Boden, M.A. (2004), The Creative Mind: Myths and Mechanisms, Routledge.
Bogacz-Wojtanowska, E. (2011), Współdziałanie organizacji pozarządowych i publicz-
nych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Boggs, J. (2009), Cultural industries and the creative economy – vague but useful con-
cepts, Geography Compass, vol. 3(4), s. 1484–1498.
Bokova,  I.,  Clark,  H.  (2013),  UNESCO  Director-General  and  UNDP  Administrator,
Let’s put culture on the agenda now, [w:] Creative Economy Report 2013 Special
Edition: Widening Local Development Pathways, UNESCO and UNDP.
Boni, M. (2011), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Roz-
woju Kraju. Projekt, Cześć II, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
Boni, M. (red.) (2009), Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów (dostęp: 12.06.2020, online: http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Li-
teratura/001_PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf).
Borgatti, S.P., Ofem, B. (2010), Social network theory and analysis. Social network theory
and educational change, s. 17–29.
Borgatti, S.P., Halgin, D.S. (2011), On Network Theory, Organization Science, vol. 22(5),
s. 1168–1181.
Borgatti, S.P., Mehra, A., Brass, D.J., Labianca, G. (2009), Network Analysis in the Social
Sciences, Science, vol. 323(5916), s. 892–895.
Borkowska, B., Klimczak, B. (1998), Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikro-
ekonomicznej  teorii  firmy,  [w:]  Współdziałanie  strategiczne  w  gospodarce,  Prace
Naukowe AE we Wrocławiu, nr 786, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 17–29.
Borkowska-Niszczota, M. (2012), Współpraca instytucji kultury na rzecz rozwoju pro-
duktów  turystyki  kulturowej  w  ujęciu  teoretycznym  i  praktycznym,  Ekonomia
i Zarządzanie, nr 2, s. 56–69.
Borowiecki,  R.  (red.)  (2004),  Perspektywy  rozwoju  sektora  kultury  w  Polsce,  Oficyna
Ekonomiczna, Kraków.
Borowski, J. (1988), Podstawy organizacji handlu zagranicznego, PWE, Warszawa.
Borowski,  J.  (2013),  Teoria  przedsiębiorstwa  w  świetle  teorii  ekonomii  i  zarządzania,
Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 3(63), s. 79–91.386 Bibliografia
Boschma, R.A. (2005), Proximity and innovation: A critical assessment, Regional Stu-
dies, vol. 39(1), s. 61–74.
Boschma, R.A., Frenken, K. (2010), The Spatial Evolution of Innovation Networks: a Pro-
ximity Perspective, [w:] R.A. Boschma, R. Martin (eds.), The Handbook of Evolutio-
nary Economic Geography, Edward Elgar Publishing.
Bowles, S., Gintis, H. (2003), The Origins of Human Cooperation, [w:] P. Hammerstein
(ed.), The Genetic and Cultural Evolution of Cooperation, MIT Press, Cambridge
MA, s. 429–443.
Bradbury-Jones, C., Breckenridge, J., Clark, M.T., Herber, O.R., Wagstaff, C., Taylor, J.
(2017), The state of qualitative research in health and social science literature: a fo-
cused mapping review and synthesis. International Journal of Social Research Me-
thodology, vol. 20(6), s. 627–645.
Branderburger, A.M., Nalebuff, B.J. (1996), Co-opetition: A revolutionary Mindset That
Combines Competition and Co-operation: The Theory Strategy That’s Changing
the Game of Business, HarperCollins Business, London.
Brashear, T.G., Boles, J.S., Bellenger, D.N., Brooks, C.M. (2003), An empirical test of trust-
-building processes and outcomes in sales manager-salesperson relationships, Jour-
nal of the Academy of Marketing Science, vol. 31(2), s. 189–200.
Bratnicki, M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa: od określenia kompetencji do zbu-
dowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Bratnicki, M. (2012), Konfiguracyjne podejście do zrozumienia roli twórczości w  rozwo-
ju organizacji, Organizacja i Kierowanie, nr 1A, s. 245–252.
Brézillon, P., Pomerol, J.C. (1999), Contextual knowledge sharing and cooperation in in-
telligent assistant systems. Le travail humain, vol. 62(3), s. 223–246.
Briedenhann, J., Wickens, E. (2004), Tourism routes as a tool for the economic develop-
ment of rural areas – vibrant hope or impossible dream?, Tourism Management,
vol. 25(1), s. 71–79.
Brilman, J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Brinkerhoff, J.M. (2002), Government – nonprofit partnership: a  defining framework,
Public  Administration  and  Development,  The  International  Journal  of  Manage-
ment Research and Practice, vol. 22(1), s. 19–30.
Broekel, T., Boschma, R. (2012), Knowledge networks in the Dutch aviation industry:
The proximity paradox, Journal of Economic Geography, vol. 12(2), s. 409–433.
Brol, M. (2013), Przyczyny trudności we współpracy sektora publicznego i prywatnego.
Studia Ekonomiczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
nr 129, s. 59–67.
Brol, R. (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 9–10.
Bruffee, K.A. (1995), Cooperation learning versus collaborative learning, Change, vol. 27,
s. 12–18.
Bryant, J. (2002), The six dilemmas of collaboration: Inter-organisational relationships as
drama, West Sussex, John Wiley & Sons.387 Bibliografia
Bryman, A. (2007), The research question in social research: what is its role?, Internatio-
nal Journal of Social Research Methodology, vol. 10(1), s. 5–20.
Bryman, A. (2012), Social research methods, 4th ed, New York: Oxford University Press.
Brzeziński, M. (2009), Organizacja kreatywna, PWN, Warszawa.
Brzeziński,  M.,  Gorynia,  M.,  Hockuba  Z.  (2008),  Ekonomia  a  inne  nauki  społeczne
na początku XXI wieku. Między imperializmem a kooperacją, Ekonomista, nr 2,
s. 201–232.
Bubczyk, R., Hołub, B., Sołtys, J. (2015) (red.), Oblicza alkoholu w kulturze elit od śre-
dniowiecza do współczesności, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
Buchanan, J.M. (1987), The Demand Constitution of Economic Policy, American Eco-
nomic Review, vol. 3.
Buczkowska, K. (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
Buczkowska, K. (2009), Kulturowa turystyka eventowa, [w:] K. Buczkowska, A.M. von
Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, Akademia Wychowa-
nia Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
Buczyńska-Garewicz, H. (2006), Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii
przestrzeni, Universitas, Kraków.
Bukowiec, E. (2005), Działanie firmy za pomocą słów, czyli wpływ formy komunikatów
werbalnych na kształtowanie się wizerunku przedsiębiorstwa, [w:] E. Hoppe (red.),
Public relations instytucji użyteczności publicznej, SPG, Gdańsk, s. 27–42.
Burt, R. (1992), Structural Holes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Byrne, D. (1971), The Attraction Paradigm, Academic Press, New York.
Caban-Piaskowska, K., Miarka, A., Mielczarek, M. (2017), Specyfika relacji sieciowych
w zawodzie artysty w kontekście zastosowania design management, [w:] J. Szostak
(red.), Strategie przedsiębiorstw w sieci, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowe-
go w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, Poznań-Chorzów,
s. 117–132.
Camarinha-Matos, L.M., Abreu, A. (2007), Performance indicators for collaborative ne-
tworks based on collaboration benefits, Production Planning and Control, vol. 18(7),
s. 592–609.
Campbell, A.J., Wilson, D.T. (1996), Managed Networks, [w:] E. Lacobucci (ed.), Ne-
tworks in Marketing, Sage Publications USA.
Casey, M. (2008), Partnership – success factors of inter-organizational relationships,
Journal of nursing management, 16(1), s. 72–83.
Cassell, C., Buehring, A., Symon, G., Johnson, P. (2006), Qualitative methods in ma-
nagement research: an introduction to the themed issue, Management Decision,
vol. 44(2), s. 161–165.
Castells, M. (2000a), Materials for an exploratory theory of the network society, The Bri-
tish Journal of Sociology, vol. 51(1), s. 5–24.
Castells, M. (2000b), The Rise of the Network Society. 2nd edition, Blackwell Publi-
shing, Oxford.388 Bibliografia
Castells, M. (2000c), Toward a sociology of the network society, Contemporary Sociolo-
gy, vol. 29(5), s. 693–699.
Castells, M. (2007a), Communication, power and counter-power in the network society,
International Journal of Communication, vol. 1(1), s. 238–266,
Castells, M. (2007b), Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
Caves, R.E. (2000), Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
Caves, R.E. (2001), Creative Industries: Contract between Art and Commerce, Harvard
University Press, Cambridge.
Caves, R.E. (2003), Creative Industries: Contracts between Arts and Commerce, The Jo-
urnal of Economic Perspectives, vol. 17(2), s. 73–84.
Centenaro, A., Laimer, C.G. (2017), Cooperative relationships and competitiveness in
supermarket sector, Revista brasileira de gestão de negócios, vol. 19(63), s. 65–81.
Chapain, C., De Propris, L. (2009), Drivers and Processes of Creative Industries in Cities
and Regions, Creative Industries Journal, vol. 2(1), s. 9–18.
Charmaz, K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościo-
wej, PWN, Warszawa.
Chassagnon, V., Audran, M. (2011), The impact of interpersonal networks on the inno-
vativeness of inventors: From theory to empirical evidence, International Journal of
Innovation Management, vol. 15(5), s. 931–958.
Chen, T., Pan, Z. (2009), A study on influencing factors of channel alliance relationship of
Chinese corporations, Frontiers of Business Research in China, vol. 3(2), s. 323–341.
Child, J., Faulkner, D. (1998), Strategies of Co-operation, Managing Alliances, Networks
and Joint Ventures, Oxford University Press, Oxford.
Child, J., Faulkner, D., Tallman, S.B. (2005), Cooperative Strategy. Managing Alliances
Networks and Joint Ventures, Oxford: Oxford University Press, USA.
Chmielarz, W. (2000), Zagadnienia analizy i projektowania informatycznych systemów
wspomagających zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Chojnacka, A. (red.) (2004), Almanach sceny polskiej 1998/1999, Instytut Sztuki PAN,
Warszawa.
Chojnicki, Z. (2003), Koncepcje i zastosowania metafory w geografii społeczno-ekono -
micznej, [w:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych
stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bo-
gucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 11–20.
Chomicki, M. (2017), Metody utrzymywania relacji kooperacyjnych w świetle badań em-
pirycznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, vol. 44(4), s. 9–21.
Chorób, R. (2016), Współpraca podmiotów jako jedna z determinant ekspansji inicjatyw kla-
strowych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, nr 3, s. 27–38.
Chudzyńska-Stępień, N. (2016), Trzeci wymiar teatru, Forbes (dostęp: 28.10.2020, online:
https://www.forbes.pl/life/sztuka/teatr-xxi-wieku-technologia-animacji-3d/8c0zh0j).
Ciesielski, M. (2005), Sieci gospodarcze a konkurencyjność firm, branż i regionów, Log-
Forum, nr 1(2), s. 1–10.389 Bibliografia
Cieślak,  J.  (2020),  Sceny  łączą  siły  w  trudnym  czasie,  Rzeczypospolita.  Regiony  (do-
stęp:  22.10.2020,  online:  https://regiony.rp.pl/z-regionu/30113-sceny-lacza-sily-
w-trudnym-czasie).
Ciszewska-Mlinaric,  M.,  Obłój,  K.  (2011),  Znaczenie  kontekstu  organizacyjnego  dla
zdolności relacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Organizacja i Kierowanie,
nr 2, s. 41–54.
Cities, C. (2007), A new entrepreneurial paradigm in spatial development, OECD, Paris.
Coase, R.H. (1988), The Firm, the Market and the Law, The University of Chicago Press,
Chicago and London.
Coase, R.H. (1937), The Nature of the Firm, Economica, New Series, vol. 4(16), s. 386–405.
Collins, H. (2010), Tacit and explicit knowledge, University of Chicago Press, Chicago.
Conn, V.S., Valentine, J.C., Cooper, H.M., Rantz, M.J. (2003), Grey literature in meta-ana-
lyses, Nursing research, vol. 52(4), s. 256–261.
Contractor, F.J., Lorange, P. (1988), Why Should Firms Cooperate? The strategy and eco-
nomics basis for Cooperative Ventures, [w:] Contractor F.L., Lorange P. (red.), Coope-
rative Strategies in International Business, Lexington Books, Lexington MA, s. 3–30.
Cook, K.S., Emerson, R.M. (1984), Exchange networks and the analysis of complex orga-
nizations, Research in the Sociology of Organizations, vol. 3(4), s. 1–30.
Cook, K.S., Emerson, R.M. (1987), Social Exchange Theory, Sage Publications, Inc.
Cook,  K.S.,  Hardin,  R.,  Levi,  M.  (2005),  Cooperation  without  trust?,  Russell  Sage
Foundation.
Cook, K.S., Whitmeyer, J. M. (1992), Two approaches to social structure: Exchange The-
ory and Network Analysis, Annual Review of Sociology, vol. 18(1), s. 109–127.
Cooke, P. (2006), Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, Studia Regionalne i Lokalne,
vol. 7(24), s. 21–47.
Cooke,  P.,  Martin,  R.  (eds.)  (2006),  Clusters  &  Regional  Development,  Routledge,
Hampshire.
Cooke, P., Schwartz, D. (red.) (2007), Creative regions: Technology, culture and knowled-
ge entrepreneurship, Routledge, London.
Corbin, J., Strauss, A. (2014), Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures
for Developing Grounded Theory, Sage, London.
Correia, S.E.N., Oliveira, V., Gomez, C.R.P. (2016), Dimensions of social innovation and
the roles of organizational actor: the proposition of a framework, RAM. Revista de
Administração Mackenzie, vol. 17(6), s. 102–133.
Corsaro,  D.,  Cantù,  C.,  Tunisini,  A.  (2012),  Actors’  heterogeneity  in  innovation  ne-
tworks, Industrial Marketing Management, vol. 41(5), s. 780–789.
Corsaro, D., Snehota, I. (2010), Searching for relationship value in business markets: are
we missing something?, Industrial Marketing Management, vol. 39(6), s. 986–995.
Crosby, B.C., Bryson, J. (2005), A leadership framework for cross-sector collaboration,
Public Management Review, vol. 7(2), s. 177–201.
Crozier,  M.  (1996),  Kryzys  inteligencji.  Szkic  o  niezdolności  elit  do  zmian,  Poltext,
Warszawa.390 Bibliografia
Cruz, S.S., Teixeira, A.A.C. (2012), Industry-based methodological approaches to the me-
asurement of creative industries: A theoretical and empirical account, FEP Working
Papers, no. 453.
Cunningham, S.D. (2005), Creative enterprises, [w:] J. Hartley (ed.), Creative industries,
Oxford: Blackwell Publishing, s. 282–298.
Cyfert,  S.  (2012),  Granice  organizacji,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań.
Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2013), Przesłanki i dylematy zastosowania koncepcji orga-
nizacji sieciowej z perspektywy zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski (red.),
Zarządzanie strategiczne Quo vadis?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły
Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 22, s. 223–236.
Cyfert, S., Krzakiewicz, K. (2014), Granice w świecie sieciowych i wirtualnych organiza-
cji, [w:] A. Sopińska, S. Gregorczyk (red.). Granice strukturalnej złożoności organi-
zacji, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 47–59.
Cygler,  J.  (2002),  Organizacje  sieciowe  jako  forma  współdziałania  przedsiębiorstw,
[w:] Romanowska M., Trocki M. (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, War-
szawa, s. 151–155.
Cygler, J., Aluchna, M., Marciszewska, E., Witek-Hajduk, M.-K., Materna, G. (2013), Ko-
operencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: wyzwania strategiczne, uwarunko-
wania prawne, Wolters Kluwer business.
Czakon, W., Dagnino, G.B., Le Roy, F., Yami, S. (2008), Strategie koopetycji – nowa forma
dynamiki międzyorganizacyjnej?, Przegląd Organizacji, nr 6, s. 3–7.
Czakon,  W.  (2005a),  Istota  relacji  sieciowych  przedsiębiorstwa,  Przegląd  Organizacji,
nr 9, s. 10–23.
Czakon, W. (2005b), Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Przegląd Organizacji, nr 5, s. 5–9.
Czakon, W. (2005c), Więzi rekurencyjne a więzi sieciowe przedsiębiorstwa, [w:] J. Pyka
(red.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarzą-
dzania przedsiębiorstwami, TNOiK, Katowice, s. 429–437.
Czakon,  W.  (2007),  Dynamika  więzi  międzyorganizacyjnych  przedsiębiorstwa.  Prace
Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
Czakon, W. (2008), Koordynacja sieci-wieloraka forma organizacji współdziałania, Prze-
gląd Organizacji, nr 9, s. 7–10.
Czakon, W. (2009a), Koopetycja – splot tworzenia i zawłaszczania wartości, Przegląd Or-
ganizacji, nr 12, s. 11–14.
Czakon, W. (2009b), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, Przegląd
Organizacji, nr 9, s. 13–15.
Czakon, W. (2009c), Network governance dynamics impact on intellectual property ma-
nagement: the case of a franchise system, International Journal of Intellectual Pro-
perty Management, vol. 3(1), s. 23–38.
Czakon, W. (2009d), Relational capability of organizations – theoretical advances. Jour-
nal of Economics and Management, vol. 5, s. 48–65.391 Bibliografia
Czakon, W. (2010a), Hipoteza bliskości, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 16–21.
Czakon, W. (2010b), Zasobowa teoria firmy w  krzywym zwierciadle, Przegląd Organiza-
cji, nr 4, s. 8–12.
Czakon, W. (2011), Kompetencje przedsiębiorstwa – relacyjna i sieciowa, [w:] S. Cyfert
(red.) Wybrane aspekty pracy kierowniczej, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekono-
miczny w Poznaniu, Poznań, nr 187, s. 35–42.
Czakon, W. (2012a), Paradoks osadzenia sieci – uwarunkowania metodologiczne, [w:] R. Krup-
ski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych, nr 22(2), s. 237–246.
Czakon, W. (2012b), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Czakon, W. (2013), Uwarunkowania i mechanizmy koordynacji sieci, ZN Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Governance – korporacje, in-
stytucje publiczne, sieci, nr 141, s. 62–71.
Czakon, W. (2014a), O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorgani-
zacyjnych, Organizacja i Kierowanie, 1A(159), s. 27–35.
Czakon, W. (2014b), Problem granic w badaniach sieci międzyorganizacyjnych. Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 135, s. 89–98.
Czakon, W. (2015a), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, [w:] Czakon, W.
(red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Klu -
wer business, Warszawa, s. 119–139.
Czakon,  W.  (2015b),  Okruchy  wiedzy.  Niejednoznaczność  przyczynowa  w  badaniach
sieci gospodarczych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Po-
znań, nr 64(7), 11–22.
Czakon, W. (2015c), Rygor metodologiczny, [w:] Czakon, W. (red.), Podstawy metodolo-
gii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa,
s. 82–102.
Czakon, W. (2016), Antecedencje współpracy strategicznej – poziom diady i sieci, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 82–89.
Czakon, W. (2017a), Klimat współpracy międzyorganizacyjnej, Studia Oeconomica Po-
snaniensia, nr 5(9), s. 7–20.
Czakon, W. (2017b), Świadomość sieciowa w strategiach relacyjnych. Organizacja i kiero-
wanie, nr 176(2), s. 93–104.
Czakon, W. (2019), Tożsamość nauk o zarządzaniu: rozwój, legitymizacja, wyróżniki,
[w:] Gorynia, M. Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje
do innych nauk, problemy klasyfikacyjne. Polska Akademia Nauk, s. 111–126.
Czakon, W., Czernek-Marszałek, K. (2021), Competitor perceptions in tourism coopeti-
tion, Journal of Travel Research, vol. 60(2), s. 312–335.
Czakon, W., Kawa, A., Scott, S. (2020), Network orientation of logistics service providers:
the construct, dimensionality and measurement scale. International Journal of Lo-
gistics Research and Applications, vol. 23(5), s. 474–492.
Czakon, W., Klimas, P. (2011), Anchoring and the Orchestration Processes: the Case of
Aviation Valley, [w:] S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (eds.), Fundamentals 392 Bibliografia
of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, Technical Uni-
versity of Lodz Press, Łódź, s. 304–321.
Czakon, W., Klimas, P. (2017), Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sie-
ciach sektora turystyki, Handel Wewnętrzny, nr 3(368), s. 53–65.
Czakon,  W.,  Klimas,  P.,  Mariani,  M.  (2020),  Behavioral  antecedents  of  coopetition:
A synthesis and measurement scale, Long Range Planning, vol. 53(1), 101875.
Czakon, W., Mucha-Kuś, K. (2014), Coopetition research landscape-a systematic litera-
ture review 1997–2010, Journal of Economics & Management, vol. 17, s. 122–150.
Czakon, W., Rogalski, M. (2014), Coopetition typology revisited – a behavioural appro-
ach, International Journal of Business Environment, vol. 6(1), s. 28–46.
Czarniawska,  B.  (1997),  Narrating  the  organization:  Dramas  of  institutional  identity,
University of Chicago Press, Chicago.
Czarniawski, H. (2002), Współdziałanie potrzebą czasu, Norbertinum, Lublin.
Czermińska, M. (2002), Zastosowanie metod taksonomicznych w klasyfikacji krajów
Unii Europejskiej z punktu widzenia poziomu ich rozwoju gospodarczego, Zeszyty
Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 575, s. 149–161.
Czernek, K. (2012), Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regionie,
Proksenia, Kraków.
Czernek, K. (2014), Badania jakościowe w naukach ekonomicznych – przydatność i wy-
zwania. Przykład badania współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
turystycznym, Problemy Zarządzania, nr 12(3(47), 163–184.
Czernek, K. (2015), Wprowadzenie do badań jakościowych, [w:] Czakon, W. (red.), Pod-
stawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa, s. 167–188.
Czernek, K. (2017a), Zakorzenienie społeczne jako determinanta współpracy w sekto-
rze  turystycznym,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach,
Katowice.
Czernek,  K.  (2017b),  Zakorzenienie  społeczne  jako  stymulanta  zaufania  w  kooperacji
przedsiębiorstw turystycznych, Organizacja i Kierowanie, nr 176(2), s. 199–213.
Czernek, K., Czakon, W. (2016), Trust-building processes in tourist coopetition: The case
of a Polish region, Tourism Management, vol. 52, s. 380–394.
Czernek, K., Marszałek, P. (2015), Koncepcja zakorzenienia społecznego i jej przydat-
ność w badaniach ekonomicznych, Ekonomista, nr 5, s. 625–649.
Czernek-Marszałek, K. (2019), Distance dimensions and their impact on business coope-
ration in a tourist destination, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 63(7), s. 217–229.
Czop, K., Leszczyńska, A. (2002), Systemy przyszłości, [w:] Brzeziński M. (red.), Orga-
nizacja i sterowanie produkcją, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, s. 282–294.
Ćwikła, M. (2012), Turystyka eventowa a nowe trendy w kształtowaniu programów ar-
tystycznych festiwali i instytucji teatralnych, Turystyka Kulturowa, nr 10, s. 5–17.
Ćwikła, M. (2013), Polsko-niemieckie koprodukcje teatralne jako wypadkowa rożnych
spojrzeń  na  historię,  [w:]  M.  Leyko,  A.  Pełka  (red.),  Teatr  –  Literatura  –  Media. 393 Bibliografia
O  polsko-niemieckich  oddziaływaniach  w  sferze  kultury  po  1989  roku,  Primum
Verbum, Łódź, s. 96–106.
Ćwikła, M. (2016), Projekt to jest projekt: Specyfika zarządzania projektami kulturalny -
mi na przykładzie koprodukcji teatralnych, Wyd. Attyka, Kraków.
d’Aspremont, C., Jacquemin, A. (1988), Cooperative and noncooperative R&D in duopo-
ly with spillovers. The American Economic Review, vol. 78(5), s. 1133–1137.
D’Aveni, R.A., Gunther, R. (1995), Hypercompetitive Rivals: Competing in High Dyna-
mic Environments, The Free Press, New York.
Daly,  A.J.  (ed.).  (2011),  Social  Network  Theory  and  Educational  Change,  Cambridge,
MA: Harvard Education Press.
Danik, L. (2017), Wpływ kultury na jakość relacji w międzynarodowej współpracy przed-
siębiorstw, Oficyna Wydawnicza SHG, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Dankowska-Kosman, M. (2002), Teatr jako specjalistyczna instytucja upowszechniania
kultury.  Wychowawcza  i  terapeutyczna  rola  teatru,  [w:]  Zaworska-Nikoniuk,  D.
(red.), Obszary zainteresowań pedagogów społecznych, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, s. 210–226.
Das, T.K, Tang, B. (2002), The dynamics of alliance conditions in the alliance develop-
ment process, Journal of Management Studies, vol. 39(5), s. 725–746.
Davidsson, P., Honig, B. (2003), The Role of Social and Human Capital among Nascent
Entrepreneurs, Journal of Business Venturing, vol. 18(3), s. 301–331.
Davies, R., Sigthorsson, G. (2013), Introducing the creative industries: From theory to
practice, Sage, Los Angeles.
Dawes, S.S., Cresswell, A.M., Pardo, T.A., (2009), From Need to Know to Need to Sha-
re: Tangled Problems, Information Boundaries, and the Building of Public Sector
Knowledge Networks, Public Administration Re-view, May-June.
DCMS (1998), Department for Culture, Media and Sport, Creative Industries Mapping
Document, UK.
DCMS (2001), Department of Culture, Media and Sport The Creative Industries Map-
ping Document, Government of the UK, London.
DCMS (2008), Department of Culture, Media and Sport, Creative Industries in Berlin.
Development and Potential, Berlin.
DCMS (2014), Department of Culture, Media and Sport, Creative Industries Economic
Estimates, Statistical Release, London.
de Jesus, D.S.V., Kamlot, D., Dubeux, V.J.C. (2020), A Critique of the Creative Economy,
Creative City and Creative Class From the Global South. International Journal of
Business Administration, vol. 11(4), s. 1–12.
de Wit, B., Meyer, R. (2007), Synteza strategii: Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez
analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa.
Delbufalo, E. (2012), Subjective trust, perceived risk and exchange performance in buyer-
-supplier relationships, Scandinavian Journal of Management, vol. 31(1), s. 84–101.
Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (1994), Handbook of Qualitative Research, SAGE, Thousand
Oaks.394 Bibliografia
Denzin, N.K., Norman, K., Lincoln, Y.S. (2005), Introduction. The discipline and practi-
ce of qualitative research, [w:] N.K. Norman, Y.S. Lincoln (red.), The SAGE handbo-
ok of qualitative research, SAGE, Thousand Oaks.
Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (eds.) (2014), Metody badań jakościowych, T 1 i 2, PWN,
Warszawa.
Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (eds.) (2018), The Sage Handbook of Qualitative Research,
Sage, London.
Dewi, I.J. (2014), A Study on The Economic Contribution of Copyright and Related
Right Industries in Indonesia, Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 115,
s. 207–220.
Dey, I. (1993), Qualitative Data Analysis. A User-friendly Guide for Social Scientists,
Routledge, London.
Dębek, K. (2017), Jak zrobić biznes na teatrze, czyli rynek na deskach, Forbes (dostęp:
16.06.2020, online: https://www.forbes.pl/przywodztwo/jak-zrobic-biznes-na-
teatrze-czyli-rynek-na-deskach/27wyz8q).
Díaz, M.R., Rodríguez, T.F.E. (2018), Determining the reliability and validity of online
reputation databases for lodging: Booking. com, TripAdvisor, and HolidayCheck.
Journal of Vacation Marketing, vol. 24(3), 261–274.
DiMaggio, P. (1986), Nonprofit enterprise in the arts: Studies in mission and constraint,
Oxford University Press on Demand.
DiMaggio, P. (1987), Nonprofit organizations in the production and distribution of
culture, [w:] The nonprofit sector: A  research handbook, Yale University Press,
New Haven.
Dobiegała-Korona, B. (2007), Zaufanie klienta, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie,
nr 2(3), s. 18–24.
Dobkin, H.P. (1987), A historical overview of the private nonprofit sector, [w:] Powell,
W.W. (ed.), The Nonprofit Sector, Yale University Press, New Haven, s. 341–361.
Dobrołowicz, W. (2002), Psychodydaktyka kreatywności, WSPS, Warszawa.
Dodgson, M. (1993), Organizational Learning: A Review of Some Literature, Organiza-
tion Studies, vol. 3(14), s. 375–394.
Dong, T.P., Cheng, N.C., Wu, Y.C.J. (2014), A study of the social networking website
service in digital content industries: The Facebook case in Taiwan. Computers in
Human Behavior, vol. 30, s. 708–714.
Doroszewski, W. (2000), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
Dowling, M.J., Roering, W.D., Carlin, B.A., Wiśniewski, J. (1996), Multifaceted Relation-
ships under Coopetition. Description and Theory, Journal of Management Inquiry,
vol. 5(2), s. 155–167.
Doz, Y.L., Hamel, G. (2006), Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez
współpracę, Helion, Gliwice.
Drajewski,  S.  (2009),  Teatralny  układ  równań  z  wieloma  niewiadomymi,  Polska  Głos
Wielkopolski nr 153.
Drapińska, A. (2011), Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych, PWN, Warszawa.395 Bibliografia
Drew, P., Holt, E. (1988), Complainable matters: The use of idiomatic expressions in ma-
king complaints, Social Problems, vol. 35(4), s. 398–417.
Drozdowski, R., Zakrzewska, A., Puchalska, K., Morchat, M., Mroczkowska, D. (2010),
Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki,
PARP, Warszawa.
Drucker, P.F. (2001), Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa.
Dudzik, M. (2005), Outsourcing zakupów, czyli koniec funkcji zakupów?, Gospodarka
Materiałowa i Logistyka, nr 1, s. 2–8.
Dunning, J. (2001), Blobal Capitalism at Bay?, Chapmann Hall, Routledge.
Dunphy, K., Overton, P., Varbanova, L. (2009), Developing and Revitalizing Rural Com-
munities Through Arts and Culture. Creative City Network of Canada.
Duraj, J., Papiernik-Wojder, M. (2010), Przedsiębiorczość i innowacyjność, Difin, Warszawa.
Dwojacki, P., Nogalski, B. (1998), Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restruktury-
zacji scentralizowanego przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 8–11.
Dyduch,  W.  (2014a),  Rodzaje  twórczych  strategii  w  organizacjach,  [w:]  A.  Kaleta,
K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc (red.), Zarządzanie strategiczne w teorii i prakty-
ce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366, Wrocław.
Dyduch, W. (2014b), Twórcza strategia jako podstawa dla pobudzania innowacyjności
i przedsiębiorczości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
nr 366, s. 108–118.
Dyduch, W., Bratnicka, K. (2014), Twórczość strategiczna jako podstawa budowania kapi-
tału intelektualnego organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 340, s. 637–650.
Dyduch, W., Bratnicki, M. (2016), Tworzenie wartości oparte na twórczej strategii – za-
mysł koncepcyjny, sprzeczności, paradoksy i przesłanki dla teorii, Research Papers
of  the  Wroclaw  University  of  Economics/Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekono-
micznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 420, s. 67–79.
Dyer, J.H., Singh, I. (1999), Response to Relational View Commentary, Academy of Ma-
nagement Review, vol. 24(2), s. 184–185.
Dyer, J.H., Hatch, N.W. (2006), Relation-Specific Capabilities and Barriers to Knowledge
Transfers: Creating Advantage Through Network Relationships. Strategic Manage-
ment Journal, vol. 27(8), s. 701–719.
Dyer, J.H., Singh, H. (1998), The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of
Interorganizational  Competitive  Advantage,  Academy  of  Management  Review,
vol. 23(4), s. 660–679.
Dyer,  J.H.,  Singh,  H.,  Hesterly,  W.S.  (2018),  The  relational  view  revisited:  A  dynamic
perspective  on  value  creation  and  value  capture,  Strategic  Management  Journal,
vol. 39(12), s. 3140–3162.
Działek, J. (2011), Kapitał społeczny – ujęcia teoretyczne i praktyka badawcza, Studia
Regionalne i Lokalne, nr 12(45), s. 100–118.
Działek, J., Murzyn-Kupisz, M., (2014), Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmac-
nianiu  kapitału  społecznego  jako  czynnika  rozwoju  społeczno-gospodarczego, 396 Bibliografia
[w:]  A.  Klasik  (red.),  Sektor  kreatywny  jako  katalizator  przemian  strukturalnych
w regionie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,
s. 191–217.
Dziekańska, E. (2014), Mój teatr, mój biznes, Forbes (dostęp: 15.06.2020, online: https://
www.forbes.pl/life/travel/teatry-prywatne-w-polsce-moj-teatr-moj-biznes/rhe8wzj).
Dziurski,  P.  (2015),  Kluczowe  czynniki  sukcesu  dla  przemysłów  kreatywnych.  Stu-
dia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, nr 143,
s. 99–117.
Dziurski, P. (2016), Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 80–89.
Dziurski, P. (2019), Koopetycja w sektorach kultury – zarys problematyki, [w:] Pawlicka,
K., Wróblewska, A. (red.), Strategie zarządzania instytucjami i projektami kultu-
ralnymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa, s. 30–46.
Dziurski, P., Gregorczyk, S., Wachowiak, P. (2018), Organizacja kreatywna – istota, cechy,
[w:] Wachowiak, P., Gregorczyk, S. (red.), Organizacja kreatywna: teoria i praktyka,
Oficyna Wydawnicza SGH-Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 13–28.
Easton, G. (1992), Industrial Networks: a Review, [w:] B. Axelsson, G. Easton (eds.), Indu-
strial Networks. A New View of Reality, Routledge, London.
ECORYS (2009a), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport z badań,
Warszawa (dostęp: online 26.06.2018: https://nck.pl/upload/attachments/302357/
analiza_potrzeb_i_rozwoju_przemysw_kreatywnych.pdf).
ECORYS (2009b), Study on the competitiveness of the EU eco-industry Federal Mini-
stry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety.
Edensor, T. (2004), Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Eikhof, R., Warhurst, Ch. (2013), The promised land? Why social inequalities are syste-
mic in the creative industries, Employee Relations, vol. 35(5), s. 495–508.
Eisenhardt, K.M., Schoonhoven, C.B. (1996), Resource-based View of Strategic Allian-
ce Formation: Strategic and Social Effects in Entrepreneurial Firms, Organization
Science, vol. 7(2), s. 136–150.
Ejsmont, A. (2019), Powiązania kooperacyjne oraz ich wpływ na rozwój sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu.
Ejsmont, A. (2014), Coopetition as the Factor of Increasing Level of Innovativeness in
the SME Sector in Poland, Oeconomia Copernicana, vol. 5(4), s. 45–60.
Ekiert, J. (1988), Pina Bauch, [w:] J. Ekiert, Lustro Epoki, Wydawnictwa Radia i Telewizji,
Warszawa, s. 245–268.
Emerson, R.M. (1976), Social exchange theory, Annual Review of Sociology, vol. 2(1),
s. 335–362.
Emerson,  R.M.  (1992),  Stosunki  wymiany  i  struktury  sieci  wymian,  [w:]  M.  Kemp-
ny i J. Szmatka (red.). Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa,
s. 396–438.397 Bibliografia
Emerson, R.M., Fretz, R.I., Shaw, L.L. (2011), Writing ethnographic fieldnotes, Universi-
ty of Chicago Press, Chicago.
Encyklopedia organizacji i zarządzania (1981), PWE, Warszawa.
EY (2014), Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU, Ernst &
Young Report.
Falencikowski, T. (2019), Spójność modelu biznesu: koncepcja i pomiar, CeDeWu,
Warszawa.
Faulconbridge, J.R. (2006), Stretching tacit knowledge beyond a local fix? Global spaces
of learning in advertising professional service firms, Journal of Economic Geogra -
phy, vol. 6(4), s. 517–540.
Faure, G.O., Fang, T. (2008), Changing Chinese values: Keeping up with paradoxes, In-
ternational Business Review, vol. 17(2), s. 194–207.
Fesel, B., Söndermann, M. (2007), Culture and creative industries in Germany, German
Commission for UNESCO, Bonn.
Fiedler,  T.,  Deegan,  C.  (2007),  Motivations  for  environmental  collaboration  within
the  building  and  construction  industry,  Managerial  Auditing  Journal,  vol.  22(4),
s. 410–441.
Fiedorczuk, M. (2011), Znaczenie grup kapitałowych w Rosji, Gospodarka Narodowa,
nr 252(11–12), s. 61–81.
Fischer-Lichte, E. (2008), Estetyka performatywności, Księgarnia Akademicka, Kraków.
Fishbein, M., Ajzen, I. (2010), Predicting and changing behavior: the reasoned action
approach, Psychology Press, New York.
Fjeldstad, Ø.D., Becerra, M., Narayanan, S. (2004), Strategic action in network industries:
an empirical analysis of the European mobile phone industry. Scandinavian Journal
of Management, vol. 20(1–2), s. 173–196.
Flaszewska, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2013), Organizacja z perspektywy zasobów
– ewolucja w podejściu zasobowym, [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji.
Ujęcie dynamiczne, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa, s. 222–254.
Flew, T. (2007), Understanding Global Media, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Flew, T. (2012), The creative industries: Culture and policy, Sage, London.
Flew, T. (2013), Global creative industries, Polity, Cambridge – Malden.
Flew, T. (2015), Copyright and creativity: An ongoing debate in the creative industries,
International Journal of Cultural and Creative Industries, vol. 2(3), s. 4–17.
Flew, T., Cunningham, S. (2010), Creative industries after the first decade of debate, The
Information Society, vol. 26(2).
Flew,  T.,  Cunningham,  S.  (2013),  Creative  industries  after  the  first  decade  of  debate,
[w:] Creative industries and urban development. Routledge.
Florida, R. (2002a), The Rise of the Creative Class, The Washington Monthly, vol. 34(5),
s. 15–26.
Florida, R. (2002b), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work,
Leisure and Everyday Life, Basic Books, New York.
Florida, R. (2005), Cities and the creative class, Routledge, New York.398 Bibliografia
Florida, R. (1993), The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work,
Leisure, Community and Everyday Life, New York: Basic Books. Frayling, vol. 11,
s. 21–29.
Florida, R., Mellander, C., Rentfrow, P.J. (2013), The happiness of cities, Regional Studies,
vol. 47(4), s. 613–627.
Foray, D., Van Ark, B., (2007), Smart specialisation, Policy Brief, no. 1, Expert Group
Knowledge for Growth, European Commission.
Ford, D., Gadde, L-E., Håkansson, H., Snehota, I. (2003), Managing Business Relation-
ships, Wiley, Chichester.
Ford, D., Håkansson, H., Snehota, I., Gadde, L.E. (2002), Managing networks. The 18th
IMP-conference in Perth, Australia.
Ford, D.Y., Harris, J.J. (1992), The elusive definition of creativity, The Journal of Creative
Behavior, vol. 26(3), s. 186–198.
Forsgren, M., Hagg, I., Håkansson, H., Johanson, J., Mattson, L.G. (1995), Firms in ne-
tworks. A New Perspective on Competitive Power, Uppsala University, Uppsala.
Frankowska, B. (2003), Encyklopedia teatru polskiego, PWN, Warszawa.
Frączkiewicz-Wronka, A. (2006), Możliwość wykorzystania koncepcji sieci do zarządza-
nia ochroną zdrowia w regionie, [w:] Kożuch, B. (red.), Problemy zarządzania orga-
nizacjami publicznymi, FWZ, ISP UJ, Kraków.
Frączkiewicz-Wronka, A. (2010), Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwer-
gencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorami biznesowym
a publicznym. Organizacja i Zarządzanie, nr 4(12), s. 5–24.
Fredrickson, J.W. (1983), Strategic process research: Questions and recommendations,
Academy of Management Review, vol. 8(4), s. 565–575.
Freeman, L.C. (2011), The Development of Social Network Analysis – with an Emphasis
on Recent Events, [w:] The Sage Handbook of Social Media Analysis, red. J. Scott,
P.J. Carrington, Sage, London.
Freeman, L.C. (2004), The development of social network analysis: a study in the sociolo-
gy of science, B.C. Empirical Press, Vancouver.
Fritsch, M., Franke, G. (2004), Innovation, regional knowledge spillovers and R&D co-
operation, Research Policy, vol. 33(2), s. 245–255.
Fritz, F., Susperregui, A., Linaza, M.T. (2005), Enhancing cultural tourism experiences
with augmented reality technologies, The 6th International Symposium on Virtual
Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST.
Fudala-Barańska, A. (2015), Perspektywy teatru w sieci w Polsce, Miscellanea Anthropo-
logica et Sociologica, nr 16(2), s. 51–64.
Fuks, K. (2013), Sieci przedsiębiorstw, [w:] M. Ciesielski (red.), Sieci w gospodarce, PWE,
Warszawa.
Gaczek, W.M. (2013), Znaczenie bliskości dla przepływów wiedzy, procesów uczenia się
i innowacji, [w:] Gaczek, W.M. (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego roz-
woju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Bogucki Wydaw-
nictwo Naukowe, Poznań, s. 51–66.399 Bibliografia
Gallowy, S., Dunlop, S. (2007), A critique of definitions of the cultural and creative indu -
stries in public policy. International Journal of Cultural Policy, vol. 13(1), s. 17–31.
Gallus, W. (2017), Pieniądze albo sztuka, czyli głos na puszczy, [w:] P. Olkusz, M. Wąsik
(red.), Teatry dla masowej publiczności, Wyd. Przypis, Łódź.
Galor, Z. (red.) (2010), Odmiany życia społecznego współczesnej Polski: instytucje–po-
lityka–kultura, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych
i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
Ganesan, Sh., Brown, S., Mariadoss, B., Ho, H. (2010), Buffering and Amplifying Effects
of  Relationship  Commitment  in  Business-to-Business  Relationship,  Journal  of
Marketing Research, vol. 47(2), s. 361–373.
Gantchev, D. (2004), The WIPO Guide on Surveying the Economic Contribution of the
Copyright Industries, Review of Economic Research on Copyright Issues, vol. 1(1),
s. 7–8.
Garbarski, L., Rutkowski, I., Wrzosek, W. (1998), Marketing. Punkt zwrotny nowocze-
snej firmy, PWE, Warszawa.
Garboua, L.L., Montmarquette, C. (1996), A microeconometric study of theatre demand,
Journal of Cultural Economics, vol. 20(1), s. 25–50.
Gardet, E., Fraiha, S. (2012), Coordination modes established by the hub firm of an inno -
vation network: The case of an SME bearer, Journal of Small Business Management,
vol. 50(2), s. 216–238.
Garnham, N. (1987), Concepts of culture: public policy and the cultural industries, Cul-
tural Studies, vol. 1(1), s. 23–37.
Gaskell, G. (2000), Individual and Group Interviewing, [w:] M. Bauer, G. Gaskell (eds.),
Qualitative Researching with Text. Image and Sound, Sage Publications, London.
Gasparski, W. (2003), Konflikt interesów jako kwestia etyczna biznesu (i nie tylko), Prak-
seologia, nr 143, s. 9–28.
Gawron, G., Suchacka, M. (2013), Przemysły kreatywne w miastach regionu postindu-
stralnego: próba przybliżenia sytuacji województwa śląskiego, [w:] M.S. Szczepań-
ski, K. Bierwiaczonek, K. Wojtasik (red.), Miejskość i duch innowacyjności, Wyd.
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 80–106.
Gdula, M., Sadura, P. (2013), Klasowe zróżnicowanie stylów życia a stosunek do teatru,
Instytut Studiów Zaawansowanych na zamówienie Instytutu Teatralnego im. Zbi-
gniewa Raszewskiego w Warszawie, Warszawa.
Geertz, C. (2000), Dzieło i życie. Antropolog jako autor, Wyd. KR, Warszawa.
Geertz,  C.  (2005),  Opis  gęsty:  w  poszukiwaniu  interpretatywnej  teorii  kultury,
[w:] C. Geertz. Interpretacja kultur. Wybrane eseje. Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, Kraków.
Gehl, J. (2009), Życie między budynkami, Wyd. RAM, Kraków.
Geisler, R. (2013), Zastosowanie metod badań jakościowych w analizach rodzin osób
bezrobotnych, Family Forum, nr 3, s. 41–54.
Gephart, R.P. (2004), Qualitative Research and the Academy of Management Journal,
Academy of Management Journal, vol. 47(4), s. 454–462.400 Bibliografia
Gibbs, G. (2015), Analizowanie danych jakościowych. Niezbędnik badacza, PWN, Warszawa.
Gimeno, J. (2004), Competition within and between networks: The contingent effect of
competitive embeddedness on alliance formation, Academy of Management Jour-
nal, vol. 47(6), s. 820–842.
Gioia, D.A., Corley, K.G., Hamilton, A.L. (2013), Seeking qualitative rigor in inducti-
ve research notes on the Gioia methodology, Organizational Research Methods,
vol. 16(1), s. 15–31.
Giustini, D., Boulos, M.N.K. (2013), Google Scholar is not enough to be used alone
for systematic reviews, Online Journal of Public Health Informatics, vol. 5(2),
s. 1–9.
Glinka, B. (2008), Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości, PWE, Warszawa.
Glinka, B. (2015), Przedsiębiorczość i kultura, Zarządzanie w kulturze, vol. 16(1), s. 1–13.
Glinka, B., Czakon, W. (2021), Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa.
Goffman, E.E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.
Golonka, M. (2012), Alianse, portfolia, sieci – strategiczne zarządzanie relacjami. Mana-
gement and Business Administration. Central Europe, nr 117(4), s. 60–72.
Gołębiewski, T. (red.) (2003), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa.
Gołuchowski, J., Spyra, Z. (red.) (2014), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kultu-
rowej, CeDeWu, Warszawa.
Goodwin, C. (1981), Conversational organization. Interaction between speakers and he-
arers, Academic Press, New York.
Goodwin,  C.,  Goodwin,  M.H.  (1992),  Assessments  and  the  construction  of  context,
[w:] A. Duranti, Ch. Goodwin (eds.), Rethinking context: Language as an interacti-
ve phenomenon, Cambridge University Press, UK: Cambridge, s. 147–190.
Gorynia, M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierun-
ku koncepcji eklektycznej?, Gospodarka Narodowa, nr 255(4), s. 1–30.
Gorynia,  M.,  Kowalski,  T.  (2013),  Nauki  ekonomiczne  i  ich  klasyfikacja a   wyzwania
współczesnej gospodarki, Ekonomista, nr 4, s. 457–474.
Goźliński, P. (1998), Taniec Sfinksa, Magazyn Gazety Wyborczej, nr  46.
Graber, M.E. (2013), Best practices in enhancement deals: Nonprofit and for profit the -
atrical collaborations, California State University, Long Beach.
Graebner, M.E., Martin, J.A., Roundy, P.T. (2012), Qualitative data: Cooking without
a recipe. Strategic Organization, vol. 10(3), s. 276–284.
Grandori, A., Soda, G. (1995), Inter-firm networks: Antecedents, mechanisms and forms,
Organization Studies, vol. 16(2), s. 183–214.
Granovetter, M. (1985), Economic action and social structure: The problem of embed-
dedness, American Journal of Sociology, vol. 91(3), s. 481–510.
Granovetter, M. (2005), The impact of social structure on economic outcomes, Journal of
Economic Perspectives, vol. 19(1), s. 33–50.
Granovetter, M.S. (1993), Problems of explanation in economic sociology, [w:] Nohria N.,
Eccles R. (eds), Networks and Organizations: Structure, Form and Action, Harvard
Business School Press, Harvard.401 Bibliografia
Grant, R.M. (1991), The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications
for Strategy Formulations, California Management Review, nr 2, s. 114–135.
Grant, R.M. (1996), Toward a Knowledge-Based Theory of the Firm, Strategic Manage-
ment Journal, nr 17, Winter Special Issue, s. 109–122.
Gray, B. (1989), Collaborating: Finding common ground for multiparty problems, Jossey-
-Bass Publishers, San Francisco, CA.
Grenda, M. (2014), Zwrot performatywny w poznańskim teatrze alternatywnym po roku
1989, Tematy z Szewskiej. Performatywność, nr 1(11), s. 30–45.
Griffin, R.W. (2006), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
Grochowski, J. (2013), Wstęp do polskiego wydania publikacji kreatywne miasto. Zestaw
narzędzi dla miejskich innowatorów, [w:] Ch. Landry (red.), Kreatywne miasto. Ze-
staw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Gronkiewicz, A., Ziółkowska, A. (2016), Administracyjnoprawne aspekty działalności
kulturalnej  –  zagadnienia  wybrane,  Wydział  Prawa  i  Administracji,  Uniwersytet
Śląski w Katowicach, Katowice.
Grzesiuk, K. (2015), Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovette-
ra, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Gstraunthaler, T., Piber, M. (2012), The performance of museums and other cultural in-
stitutions: Numbers or genuine judgments?, International Studies of Management
& Organization, vol. 42(2), s. 29–42.
Guba, E.G. (1981), Criteria for Assessing the Trustworthiness of Naturalistic Inquiries,
Educational Technology Research and Development, vol. 29(2), s. 75–91.
Guba,  E.G.,  Lincoln,  Y.S.  (1994),  Competing  paradigms  in  qualitative  research,
[w:] K. Denzin, S.Y. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research, Sage, USA,
s. 105–117.
Gubrium, J.F., Holstein, J.A. (2002), Handbook of interview research: Context and me-
thod, Thousand Oaks, Sage, Canada.
Guion, L.A. (2002), Triangulation: Establishing the validity of qualitative studies. Tech-
nical Report FCS6014, Institute of Food and Agricultural Science, University of
Florida, September.
Gulati,  R.,  Gargiulo,  M.  (1999),  Where  Do  Interorganizational  Relationships  Come
from? American Journal of Sociology, vol. 104(5), s. 1439–1493.
Gulati, R. (1995a), Does familiarity breed trust? The implications of repeated ties for con-
tractual choice in alliances, Academy of Management Journal, vol. 38(1), s. 85–112.
Gulati, R. (1995b), Social structure and alliance formation patterns: A longitudinal ana-
lysis, Administrative Science Quarterly, vol. 40(4), s. 619–652.
Gulati,  R.  (1998),  Alliances  and  Networks,  Strategic  Management  Journal,  vol.  19  (4),
s. 293–317.
Gulati, R., Lavie, D., Singh, H. (2009), The Nature of Partnering Experience and the Ga-
ins from Alliances, Strategic Management Journal, vol. 30(11), s. 1213–1233.
Gulati, R., Nohria, N., Zaheer, A. (2000), Strategic networks. Strategic Management Jour-
nal, vol. 21(3), s. 203–215.402 Bibliografia
Gulati, R., Puranam, P., Tushman, M. (2012), Meta-Organization Design: Rethinking
Design  in  Interorganizational  and  Community  Contexts,  Strategic  Management
Journal,  Special  Issue:  Strategy  and  the  Design  of  Organizational  Architecture,
vol. 33, s. 571–586.
Gulati, R., Sytch, M. (2008), Does familiarity breed trust? Revisiting the antecedents of
trust, Managerial and Decision Economics, vo. 29(2-3), s. 165–190.
Gulati, R., Wohlgezogen, F., Zhelyazkov, P. (2012), The two facets of collaboration: Co-
operation and coordination in strategic alliances, Academy of Management Annals,
vol. 6(1), s. 531–583.
Guo, C., Acar, M. (2005), Understanding collaboration among nonprofit organizations:
combining resource dependency, institutional, and network perspectives, Nonprofit
and Voluntary Sector Quarterly, vol. 34(3), s. 340–361.
GUS  (2015),  Główny  Urząd  Statystyczny,  Działalność  innowacyjna  przedsiębiorstw
w latach 2012–2014, Warszawa.
GUS (2019), Główny Urząd Statystyczny, Kultura w 2018 r., Warszawa.
Gustafsson, A., Johanson, M., Ross, I. (2005), The Effect of Customer Satisfaction, Re-
lationship Commitment Dimension, and Triggers an Customer Retention, Journal
of Marketing, vol. 69(4), s. 210–218.
Haakana, M. (2001), Laughter as a patient’s resource: Dealing with delicate aspects of
medical interaction, Text & Talk, vol. 21(1–2), s. 187–219.
Haffer, R., Glińska-Neweś, A. (2013), Znaczenie interpersonalnych relacji pracowników
w organizacyjnym uczeniu się. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 310, s. 193–202.
Hagedoorn, J. (1993), Understanding the Rationale of Strategic Technology Partnering:
Interorganizational Modes of Cooperation and Sectoral Differences, Strategic Ma-
nagement Journal, vol. 14(5), s. 371–385.
Hagel, J., Brown, J.S. (2006), Organizacja jutra-zarządzanie talentem, współpracą i specja-
lizacją, Helcon-One Press, Gliwice.
Hagoort, G. (1996), Przedsiębiorczość w kulturze. Wprowadzenie do zagadnień zarzą-
dzania w kulturze, Kraków.
Håkansson, H. (ed.) (1982), International Marketing and Purchasing of Industrial Go-
ods. An Interaction Approach, Wiley, Chichester.
Håkansson, H., Johanson, J. (1992), A Model of Industrial Networks, [w:] B. Axelsson,
G. Easton (eds.), Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London,
s. 28–34.
Håkansson, H., Snehota I., (1995), Developing Relationships in Business Networks, Ro-
utledge, London.
Håkansson, H., Snehota, I. (2006), No business is an island: The network concept of bu-
siness strategy. Scandinavian Journal of Management, vol. 22(3), s. 256–270.
Hallén, L. (1986), Comparison of Strategic Marketing Approaches, [w:] Strategies for In-
ternational Industrial Marketing, Turnbull P., Valla J. (eds.), Croom Helm, London,
s. 235–249.403 Bibliografia
Hamel, G., Doz, Y.L., Prahalad, C.K. (1989), Collaborate with your competitors and win,
Harvard Business Review, vol. 63, s. 133–139.
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1990), The Core Competence of the Corporation, Harvard
Business Review, May-June.
Hamel, G., Prahalad, C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa.
Hammersley, M. (1992), What’s wrong with ethnography? Methodological explorations,
Longman, London.
Hammersley, M., Atkinson, P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.
Hammervoll, T. (2009), Value–Creation Logic in Supply Chain Relationships, Journal of
Business-to-Business Marketing, vol. 16(4), s. 220–241.
Hampden-Turner, Ch., Trompenaars, A. (2000), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wy-
dawniczy ABC, Kraków.
Harbison, J.R., Pekar, P. Jr. (1998), Smart Alliances. A Practical Guide to Repeatable Suc-
cess, Jossey–Bass Publishers, San Francisco.
Harc, M., Bukvić, I.B., Mijoč, J. (2019), Entrepreneurial and Innovative Potential of the
Creative Industry, Interdisciplinary Management Research XV, s. 1562–1577.
Hardin, R. (1988), Trust in government, [w:] Braithwaite V., Levi M. (red.), Trust and
governance, Russell Sage Foundation, New York.
Harper, D. (1987), Working knowledge: Skill and community in a small shop, Chicago
University Press, Chicago.
Hartley, J. (2005), The Creative Industries, Oxford: Blackwell Publishing.
Haseman, B. (2005), Creative practices. Creative industries.
Hatch, M.J. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
Hausmann, A. (2005), Theater-Marketing: Grundlagen, Methoden und Praxisbeispiele,
Lucius & Lucius, Stuttgart.
Haynes, P., Allen, M. (2001), Partnership as union strategy: a preliminary evaluation, Em-
ployee Relations, vol. 23(2), s. 164–193.
Hefalt, C., Peteraf, M. (2003), The Dynamic Resource-Based View: Capability Lifecycles,
Strategic Management Journal, vol. 24(10), s. 997–1010.
Heimeriks, K.H, Duysters, G. (2007), Alliance capability as a mediator between experien-
ce and alliance performance: An empiroca investigation into the alliance capability
development process, Journal of Management Studies, vol. 44(1), s. 25–49.
Hesmondhalgh, D. (2007), The cultural industries, SAGE Publications, London.
Hesmondhalgh, D., Baker, S. (2013), Creative labour: Media work in three cultural indu-
stries, Routledge, New York.
Hesmondhalgh, D., Pratt, A.C., (2005), Cultural industries and cultural policy. Interna-
tional Journal of Cultural Policy, vol. 11(1), s. 1–13.
Hobbes, T. (1954), Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świec-
kiego, PWN, Warszawa.
Hodaei, M., Alvani, S. M., Yazdani, H. R., Zarei Matin, H. (2020), Coopetitive (Coopera-
tion and Competition) Advantage in Public Organizations: Synergy of People and
Process. Public Administration Perspaective, vol. 11(2), s. 15–33.404 Bibliografia
Hoffmann, W.H., Neumann, K., Speckbacher, G. (2010), The effect of interorganizatio-
nal trust on make-or-cooperate decisions: Disentangling opportunism-dependent
and  opportunism-independent  effects  of  trust,  European  Management  Review,
vol. 7(2), s. 101–115.
Hofstede, G., Hofstede, G. J., Minkov, M. (2011), Kultury i organizacje. Zaprogramowa-
nie umysłu, PWE, Warszawa.
Holman, L., Morandin, C. (2019), Researchers collaborate with same-gendered colleagu-
es more often than expected across the life sciences, PLOS One, vol. 14(4), s. 1–19.
Hölzl, K. (2006), Creative industries in Europe and Austria: Definition and potential.
Austrian Institute for SME Research, Vienna.
Hołub, B. (2015), Kulturowe oblicza alkoholu – przemiany funkcji i przedstawień, Acta
Humana, nr 6, s. 237–240.
Homans, G.C. (1950), The Human Group, New York.
Homans, G.C. (1961), Social Behaviour: Its Elementary Forms, New York.
Homiński, B. (2011), Wpływ współczesnych przemian cywilizacyjnych na nową rolę bi-
bliotek w strukturze miasta, Praca doktorska, Wydział Architektury Politechniki
Krakowskiej, Kraków.
Hord, S.M. (1981), Working Together: Cooperation or Collaboration?, Research and De-
velopment Center for Teacher Education, Austin, Texas.
Horkheimer, M., Adorno, T.W. (1994), Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne,
Wyd. IFiS PAN, Warszawa.
Howkins, H. (2007), The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Pen-
guin Books, London.
Huang, Y., Wilkinson, I.F. (2013), The dynamics and evolution of trust in business rela-
tionships, Industrial Marketing Management, vol. 42(3), s. 455–465.
Hung, C.L. (1992), Strategic Business Alliances between Canada and the Newly Indu-
strialized Countries of Pacific Asia, Management International Review, vol. 4(32),
s. 345–361.
Hung, S.W., Chang, C.C. (2012), A co-opetition perspective of technology alliance gover-
nance modes, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 24(7), s. 679–696.
Huxham, C., Vangen, S. (2000), Leadership in the shaping and implementation of colla-
boration agendas: how things happen in a (not quite) joined-up world, The Acade-
my of Management Journal, vol. 43(6), s. 1159–1175.
Huxham, C., Vangen, S. (2005), Managing to Collaborate. Routledge, London.
Ibrahim, B., DeMiranda, M.A., Siller, T.J. (2016), The Correlation Between Creativity and
Engineering Knowledge Among Engineering Undergraduate Students, 2016 IEEE
8th International Conference on Engineering Education (ICEED), s. 38–43.
IBS  (2010),  Instytut  Badań  Strukturalnych,  Znaczenie  gospodarcze  sektora  kultury.
Wstęp do analizy problemu. Warszawa.
Ilawski, B. (2010), Kreatywność zespołowa, Harvard Business Review Polska, nr 93.
Ilczuk, D. (1995), Sektor non profit w  kulturze. Analiza instytucjonalno-finansowa fun -
dacji i stowarzyszeń, Instytut Kultury, Warszawa.405 Bibliografia
Ilczuk, D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Ilczuk, D., Krzysztofek, K. (2011), Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania
kreatywności i kapitału intelektualnego Europy, MKIDN, Warszawa.
Ilczuk, D., Kulikowska, M. (2009), Festiwale w Europie. Polityka władz publicznych, Za-
rządzanie kulturą, nr 2(2), s. 260–275.
Ilczuk, D., Misiąg, W. (2002), Finansowanie kultury i organizacja działalności kulturalnej
w gospodarce rynkowej, Zeszyt IBnGR, nr 32, Warszawa.
Ilczuk, D., Misiąg, W. (2003), Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej,
IBnGR, Gdańsk.
Ilczuk, D., Ratajski S. (red.) (2011), Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyj-
ność, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa.
Ingram, P., Yue, L.Q. (2008), Structure, affect and identity as bases of organizational com-
petition and cooperation, Academy of Management Annals, vol. 2(1), s. 275–303.
Ingram,  T.  (2016),  Zarządzanie  talentami  w  kulturze  i  sztuce,  Studia  Ekonomiczne,
nr 256, s. 46–55.
Inkpen, A.C., Tsang, E.W.K. (2005), Social capital, networks, and knowledge transfer,
Academy of Management Review, vol. 30(1), s. 146–165.
Iwańska, A. (2011), Teatr tańca – dzieje pojęcia, Ogrody Nauk i Sztuk, nr 1, s. 295–310.
Izmałkowa, J. (2013), Jak rozróżnić: trend czy moda?, Marketing w Praktyce, nr 4, s. 6–8.
Jack, S.L. (2010), Approaches to studying networks: implications and outcomes, Journal
of Business Venturing, vol. 25(1), s. 120–137.
Jackson, I., Tomlinson, P.R. (2009), The role of cooperation in a creative industry: The case of
UK studio pottery, International Review of Applied Economics, vol. 23(6), s. 691–708.
Jadczak, S. (2006), Konflikt w  Operze Krakowskiej, Gazeta Wyborcza – Kraków, nr 8.
Jagoda, H. (2003), Współdziałanie i konkurencja przedsiębiorstw – relacje, formy, skutki,
[w:] J.L. Czernota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag
konkurencyjnych, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochow-
skiej, Częstochowa.
Jagoda, H., Lichtarski, J. (2002), Kilka uwag o stanie i tendencjach w zakresie współdziała-
nia gospodarczego przedsiębiorstw, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu.
Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
Janasz, W. (red.) (2006), Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa.
Jankowska, B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regula-
cji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Pozna-
niu, Poznań.
Jarillo, J. C. (1988), On strategic networks. Strategic Management Journal, vol. 9(1), s. 31–41.
Jarillo, J.C. (1995), Strategic Networks Creating the Boundaryless Organisation, Butter-
worth Heinemann, Oxford.
Jasiński, B. (2012), Sieci kooperacyjne, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński
(red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki za-
rządzania, C.H. Beck, Warszawa.406 Bibliografia
Jeffcutt, P. (2000), Management and the creative industries, Studies in Cultures, Organi-
zations, and Societies, vol. 6(2), 123–127.
Jerzyk, E., Leszczyński, G., Mruk, H. (2004), Kreatywność w biznesie, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Jeszka, A.M. (2013), Problemy badawcze i hipotezy w naukach o zarządzaniu, Organiza-
cja i Kierowanie, nr 5(158), s. 31–39.
Jick, T.D. (1979), Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action,
Administrative Science Quarterly, vol. 24(4), s. 602–611.
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2010), Podstawy strategii, PWE, Warszawa.
Johnson, J., Sohi, R., Grewal, R. (2004), The Role of Relational Knowledge Stores in Inter-
firm Partnering, Journal of Marketing, vol. 68, s. 21–36.
Johnson, M., Gelb, B.D. (1999), Predicting Cooperative Behavior During a Retailer’s Ban-
kruptcy, Qualitative Market Research: An International Journal, vol. 2(1), s. 31–45.
Johnson,  M.,  Selnes,  F.  (2004),  Customer  Portfolio  Management:  Toward  a  Dynamic
Theory of Exchange Relationships, Journal of Marketing, vol. 68(2), s. 1–17.
Johnson, P., Buehring, A., Cassell, C., Symon, G. (2006), Evaluating qualitative manage-
ment research: Towards a contingent criteriology, International Journal of Manage-
ment Reviews, vol. 8(3), s. 131–156.
Jones, C., Hesterly, W.S., Borgatti, S.P. (1997), A General Theory of Network Governance:
Exchange Conditions and Social Mechanisms, Academy of Management Review,
vol. 22(4), s. 911–945.
Jones, C., Lichtenstein, B.B. (2008), Temporary inter-organizational projects: How tem-
poral  and  social  embeddedness  enhance  coordination  and  manage  uncertainty,
[w:] S. Cropper, M. Ebers, C. Huxham, P. Smith Ring (eds.), The Oxford Handbook
of Inter-organizational Relations, Oxford: Oxford University Press.
Joyce, W.B. (1999), On the free-rider problem in cooperative learning, Journal of Educa-
tion for Business, vol. 74(5), s. 271–274.
Jung, B. (2014), Jak mierzyć kreatywność? Przegląd podejść i prób metodologicznych, w:
Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, [w:] A. Zor-
ska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w  Warszawie,
Warszawa, s. 61–76.
Jung, B. (red.) (2011), Ekonomia kultury. Od teorii do praktyki, NCK, Warszawa.
Jurkowski, H. (1970), Dzieje teatru lalek. Od antyku do romantyzmu, Państwowy Insty-
tut Wydawniczy, Warszawa.
Juszczyk, P. (2021), Relacje społeczne w koopetycji muzeów, Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Juszczyk, P., Wójcik, D. (2021), Coopetition in synoptic and incremental approaches.
Context of the cultural sector, Organizational Review, vol. 9(980), s. 12–18.
Kabanda, P. (2014), The creative wealth of nations: how the performing arts can advance
development and human progress. The World Bank.
Kaczmarek, B. (2000), Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.407 Bibliografia
Kaczmarek,  B.  (2012),  Współpraca  przedsiębiorstw  jako  instrument  konkurencyjnego
rozwoju  regionalnego  na  przykładzie  Łódzkiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej,
[w:] Adamik, A. (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie.
Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa, s. 138–161.
Kaczmarek, J., Paluch, M. (2015), Kreatywność turystyki vs. turystyka kreatywna – wstęp
do dyskusji, Turystyka kulturowa 2015, nr 7, s. 54–76.
Kale, P., Dyer, J.H., Singh, H. (2002), Alliance Capability, Stock Market Response, and
Long-term Alliance Success: The Role of the Alliance Function, Strategic Manage-
ment Journal, vol. 23(8), s. 747–767.
Kaleta,  A.  (2002),  Współpraca  strategiczna  konkurentów  szansą  polskich  przedsię-
biorstw, [w:] Z. Dworzecki (red.), Przedsiębiorstwo kooperujące, Wyd. Euro Expert
Grupa Doradcza, Warszawa, s. 44–51.
Kamińska-Szmaj, I. (red.) (2009), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Europa.
Kamiński, A. (1970), Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej,
[w:] Studia Pedagogiczne, XIX. Metodologia środowiskowych badań pedagogicz-
nych, t. 19, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Kanter, R.M. (1977), Some effects of proportions on group life, The gender gap in psy-
chotherapy, Springer, Boston, MA.
Kanter, R.M. (1994), Collaborative Advantage. The Art of Alliances, Harvard business
review, vol. 72(4), s. 96–108.
Kanter, R.M. (2001), Evolve!: Succeeding in the digital culture of tomorrow, Harvard Bu-
siness School Press, Boston.
Karna, W.J. (2008), Zmiany w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury, Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Karolak, T. (2020), Teatry nie przeniosą się do Internetu, Rzeczypospolita. Regiony (do-
stęp:  online  22.10.2020:  https://regiony.rp.pl/z-regionu/kultura/27793-teatry-nie-
przeniosa-sie-do-internetu).
Karolczak-Biernacka,  B.  (1981),  Współzawodnictwo,  współpraca,  wynik,  Instytut  Wy-
dawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
Karwowski, M. (2009), Zgłębianie kreatywności: Studia nad pomiarem poziomu i stylu
twórczości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Kasprzak, R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce: Uwarunkowania i perspektywy, Ka-
mon Consulting, Warszawa.
Kasprzak, R. (2018), Rozwój sektora kreatywnego w Polsce w latach 2009–2016, Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Han-
dlowej, nr 162, s. 11–23.
Kawa, A. (2013a), Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, Przed-
siębiorczość i Zarządzanie, nr 14(13), s. 77–87.
Kawa, A. (2013b), Sieci pionowe i poziome w gospodarce, Prace Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 277, s. 333–340.
Kawa, A. (2014), Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu, Pra-
ce Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 356, s. 40–49.408 Bibliografia
Kawa, A. (2017), Orientacja sieciowa przedsiębiorstw branży usług logistycznych. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Kawa, A., Pierański, B. (2015), Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce – wyniki
badań. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 64(7), s. 23–34.
Kay, J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
KEA (2006), KEA European Affairs, The economy of culture in Europe, Brussels (do-
stęp: online 5.05.2018: http://www.keanet.eu/eco culture/studynew.pdf).
Kegen, N.V. (2013), Science networks in cutting-edge research institutions: Gender ho-
mophily and embeddedness in formal and informal networks, Procedia-Social and
Behavioral Sciences, vol. 79, 62–81.
Kelly, J. (1996), Union militancy and social partnership, [w:] P. Ackers, C. Smith and
P. Smith (eds.), The new workplace and trade unionism, London: Routledge,
s. 77–109.
Kempny, D. (1999), Typy i logistyka organizacji sieciowych, Gospodarka Materiałowa
i Logistyka, nr 3, s. 59–62.
Kenis, P., Knoke, D. (2002), How organizational field networks shape interorganizational
tie-formation rates, Academy of Management Review, vol. 27(2), s. 275–293.
Kenny, D.A. Kashy, D.A., Cook, W.L. (2006), Dyadic Data Analysis, The Guilford Press.
Kernaghan, K. (1993), Partnership and public administration: conceptual and practical
considerations, Canadian Public Administration, vol. 36(1), s. 57–76.
Kieliszewski,  P.  (2015),  Współpraca  międzysektorowa  w  finansowaniu  przedsięwzięć
kulturalnych na przykładzie Teatru Muzycznego w Poznaniu, Roczniki Kulturo-
znawcze, nr 6(2), s. 137–151.
Kiełczewski, S. (1998), Współdziałanie strategiczne – niewykorzystana szansa polskiej
transformacji  systemowej,  [w:]  Współdziałanie  strategiczne  w  gospodarce,  Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, nr 786, s. 9–16.
Kietlińska, K. (2003), Wpływ reform w usługach społecznych na zakres sektora non pro-
fit, [w:] L. Patrzałek (red.), System finansów samorządu terytorialnego, Wyd. WSB
w Poznaniu, Poznań.
Kieżun, W. (1997), Sprawne zarządzanie organizacją, Wyd. Głównej Szkoły Handlowej
SGH, Warszawa.
Kieżun, W. (2002), Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego, Współczesne
zarządzanie, nr 4, s. 49–68.
King, N. (1998), Template analysis, [w:] G. Symon, C. Cassell (eds.), Qualitative Methods
and Analysis in Organizational Research, Sage, London.
Kinghorn, N., Willis, K. (2008), Measuring museum visitor preferences towards op-
portunities for developing social capital: an application of a choice experiment
to the discovery museum, International Journal of Heritage Studies, vol. 14(6),
s. 555–572.
Kirchner, T.A., Ford, J.B., Markowski, E.P. (2016), Coopetition (contemporaneous coope-
ration and competition) among Nonprofit Arts Organizations, [w:] C. Campbell,
J. Ma (red.), Looking Forward, Looking Back: Drawing on the Past to Shape the 409 Bibliografia
Future of Marketing, Developments in Marketing Science: Proceedings of the Aca-
demy of Marketing Science, Springer, Cham.
Klaić, D. (2011), Mobilność wyobraźni. Międzynarodowa współpraca kulturalna. Prze-
wodnik, Fundacja Nowej Kultury, Bęc Zmiana, Warszawa.
Klasik, A. (2010a), Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych, [w:] A. Gwóźdź
(red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kul-
tury, Warszawa, s. 47–63.
Klasik, A. (2010b), Sektor kultury i przemysły kreatywne nowym fundamentem rozwoju
dużych miast i aglomeracji, [w:] A. Klasik (red.), Rola sektora kultury i przemysłów
kreatywnych w rozwoju miast i aglomeracji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach, Katowice, s. 11–39.
Klasik, A. (2010c), Sektor kultury i przemysły kreatywne w rozwoju regionu na przy-
kładzie Aglomeracji Górnośląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, Katowice.
Klimas, P. (2011), Wymiary bliskości w sieciach innowacji, Przegląd Organizacji, nr 4, s. 16–20.
Klimas, P. (2013a), Relacje interpersonalne kadry kierowniczej jako czynnik sprawności
sieci, Organizacja i Kierowanie, nr 3(156), s. 149–160.
Klimas, P. (2013b), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, Stu-
dia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
nr 141, s. 185–198.
Klimas, P. (2013c), Wielowymiarowe ujęcie innowacyjności organizacyjnej, [w:] J. Pyka
(red.), Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań,
TNOiK, Katowice, s. 169–180.
Klimas, P. (2014), Sieci innowacji. Implikacje bliskości organizacyjnej, Wyd. UE w Kato-
wicach, Katowice.
Klimas, P. (2015), Sieci relacji producentów gier komputerowych i wideo, Zeszyty Nauko-
we Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, nr 64(7), s. 47–68.
Klimas, P. (2016), Innowacyjność producentów gier komputerowych i wideo, Organiza-
cja i Kierowanie, vol. 172(2), s. 45–60.
Klimas, P. (2017), Relational components of business model canvas–the case of video
game developers, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyż-
szej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 19, s. 181–200.
Klimas, P. (2018a), Key resources in game developers’ business models, Journal of Mana-
gement and Financial Sciences, vol. 31, s. 135–149.
Klimas, P. (2018b), Links of external relationships of game developers and their innova-
tiveness, [w:] ISPIM Conference Proceedings, The International Society for Profes-
sional Innovation Management, s. 1–13.
Klimas, P. (2019), Relacje współtworzenia innowacji w ekosystemach. Kontekst ekosyste-
mu gamingowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Klimas, P. (2020), Proximity: Synthesis, Six-Dimensional Typology, and Significance for
Cooperation Performance. In Contemporary Challenges in Cooperation and Co-
opetition in the Age of Industry 4.0, Springer, Cham, s. 243–272.410 Bibliografia
Klimas, P., Wójcik, D. (2016), Konceptualizacja pojęcia „mikrofundamenty” w naukach
o zarządzaniu, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, nr 444, s. 583–593.
Kłosińska, T. (2000), Droga do twórczości. Wdrażanie technik Celestyna Freineta, Ofi-
cyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Knoben, J., Oerlemans, L.A.G. (2006), Proximity and inter-organizational collaboration:
A literature review, International Journal of Management Reviews, vol. 8(2), s. 71–89.
Knoke, D. (1990), Networks of political action: Toward theory construction, Social for-
ces, vol. 68(4), s. 1041–1063.
Ko, K.K., To, C.K., Zhang, Z.M., Ngai, E.W., Chan, T.L. (2011), Analytic collaboration in
virtual innovation projects, Journal of Business Research, vol. 64(12), s. 1327–1334.
Kobylińska, U. (2018), Koprodukcja usług publicznych w świetle przeglądu literatury,
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej
Handlowej, Oficyna wydawnicza SGH w  Warszawie, Warszawa, nr 162, s. 205–218.
Kocój, E., Szulborska-Łukaszewicz, J., Kędziora, A. (red.) (2019), Zarządzanie w sekto-
rze kultury: między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
Kogut, B. (1988), Joint Ventures: Theoretical and Empirical Perspectives, Strategic Mana-
gement Journal, vol. 9(4), s. 319–332.
Kokoszka, I. (2007), Teatry to są dwa. Teatr czyli biznes, Forbes, nr 4.
Kolwas, S. (2016), Humanocentryczne aspekty prakseologii Kotarbińskiego, Zeszyty Na-
ukowe. Organizacja i Zarządzanie, Politechnika Łódzka, Łódź, nr 65(1209), s. 71–91.
Konecki,  K.  (2000),  Studia  z  metodologii  badań  jakościowych.  Teoria  ugruntowana,
PWN, Warszawa.
Kongres Kultury Polskiej (2009), Organizacja teatrów niepublicznych, Dziennik Teatral-
ny (dostęp: 17.06.2020, online: http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/organi-
zacja-teatrow-niepublicznych.html).
Kopaliński, W. (2000), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, MUZA,
Warszawa.
Kopciński, J. (2015), Teatr to nie przedsiębiorstwo, ale przedsięwzięcie, Przestrzenie Teatru
(dostęp:  10.08.2020,  online:  http://www.teatr-pismo.pl/przestrzenie-teatru/1136/
teatr_to_nie_przedsiebiorstwo,_ale_przedsiewziecie/).
Kopecka-Piech, K. (2013), Spory o przemysły kreatywne, Kultura i Edukacja, nr 96(3),
s. 50–72.
Kosiński, D. (2009), Słownik teatru, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków.
Kosiński, D., Wypych-Gawrońska, A., Stafiej, A., Marszałek, A. (2005), Słownik wiedzy
o teatrze, Wyd. Park Sp. z o. o., Bielsko-Biała.
Kosiński, D., Wypych-Gawrońska, A., Stafiej, A., Marszałek, A., Sugiera, M., Leśnierow -
ska, J. (2011), Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu, Park
Edukacja, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Bielsko-Biała.
Kosowska, I. (2009), Organizacja festiwalu na przykładzie III Letniego Festiwalu Małych
Form Teatralnych w Teatrze Bagatela w Krakowie, [w:] Orzechowski, E., Plebańczyk, 411 Bibliografia
K. (red.), Zarządzanie w Kulturze, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyd. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, t. 10, Kraków, s. 303–314.
Kostera,  M.  (2003),  Antropologia  organizacji.  Metodologia  badań  terenowych,  PWN,
Warszawa.
Koszarek, M. (2011), Diagnoza sektora branż kreatywnych na obszarze Metropolii Gdań-
skiej. Raportkońcowy, BSR Expertise, Gdańsk.
Kotarbiński, T. (1968), Hasło dobrej roboty, Wiedza Powszechna, Warszawa.
Kotarbiński, T. (1972), Abecadło praktyczności, PWN, Warszawa.
Kotarbiński, T. (1975), Traktat o dobrej robocie, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
Kotler, P., Scheff, J. (1997), Standing room only: strategies for marketing the performing
arts. Boston, MA: Harvard Business School Press.
Kotylak, S. (2013), Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej. Zeszy-
ty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 105,
s. 715–728.
Kowalik, F. (2018), Był prezesem wielkiej korporacji. Po 30 latach wrócił został dyrekto-
rem teatru, Forbes, nr 11.
Kowalski, A. (2009), Rola klastrów w podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw, prezentacja na: II Sesja IP Workshop Moduł ekonomiczny, Poli-
technika  Warszawska,  Warszawa  (dostęp:  20.11.2018,  online:  http://www.ip-hub.
net/IP_Workshop/Dr_Arkadiusz_Kowalski_-_Rola_klastrow_w_podnoszeniu_
innowacyjnosci_i_konkurencyjnosci_przedsiebiorstw.pdf).
Kowalski, W. (2019), Wywiad z Ewą Pilawską, dyrektorem Teatru Powszechnego w Łodzi:
Koprodukcje są bardzo ważne – tworzą dodatkową wartość, Teatr dla wszystkich.
Kultura – teatr – muzyka – literatura (dostęp: 10.08.2020, online: https://teatrdlaw-
szystkich.eu/koprodukcje-sa-bardzo-wazne-tworza-dodatkowa-wartosc).
Koźmiński, A.K. (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa.
Koźmiński, A.K., Latusek-Jurczak, D. (2011), Rozwój teorii organizacji. Wolters Kluwer,
Warszwa.
Koźmiński, A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa.
Koźmiński, A.K., Obłój, K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej, PWE, Warszawa.
Kożuch, B. (2005), Kooperatywne zachowania organizacji publicznych, [w:] B. Plawgo,
W. Zaremba (red.), Partnerskie współdziałanie w sektorze publicznym i prywatnym,
Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
Kożuch, B. (2011a), Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa.
Kożuch, B. (2011b), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych,
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Kożuch, B., Kożuch, A. (2017), Znaczenie relacji współpracy w zarządzaniu publicz-
nym,  [w:]  Jędralska,  K.,  Dyduch,  W.  (red.),  Nauki  o  zarządzaniu.  Dokonania,
trendy, wyzwania, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice,
s. 259–269.412 Bibliografia
Kożuch, B., Lenart-Gansiniec, R. (2016), Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wie-
dzą na uczelni. Zarzadzanie Publiczne, nr 36(4), s. 303–320.
Kożuch, B., Przygodzka, R. (2012), Współpraca sieciowa w zarządzaniu organizacjami
publicznymi,  Studia  i  Prace  Kolegium  Zarządzania  i  Finansów  Szkoły  Głównej
Handlowej w Warszawie, nr 117, s. 25–35.
Kraatz, M.S., Moore, J.H. (2002), Executive migration and institutional change, Academy
of Management Journal, vol. 45(1), s. 120–143.
Krakowska, J. (2016), Teatr publiczny 1765–2015, PRL. Przedstawienia, Instytut Teatral-
ny im. Zbigniewa Raszewskiego, PIW, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.
Krawiec, J. (2012), Mecenat, czyli współpraca win-win, Forbes (dostęp: 15.06.2020, online:
https://www.forbes.pl/opinie/jacek-krawiec-mecenat-czyli-wspolpraca-win-win/
m33bjgp).
Krawiec, Sz. (2016), Jak gwiazdy zarabiają na swoich teatrach, Tygodnik Wprost, nr 44,
s. 42–45.
Kreft,  J.,  Leja,  K.  (2020),  Koopetycja  w  trzech  odsłonach,  Wydawnictwo  Politechniki
Gdańskiej, Gdańsk.
Krejner-Nowecka, A. (2002), Jakość partnerstwa a sukces outsourcingu w przedsiębiorstwie,
[w:] M. Romanowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
Krempa,  S.  (2013),  Co  to  jest  teatr  tańca?  Z  Jackiem  Łumińskim  rozmawia  Sławo-
mir  Krempa  (dostęp:  6.01.2021,  online:  https://www.granice.pl/publicystyka/
co-to-jest-teatr-tanca-wywiad-jacek-luminski/150/1).
Krupski, R. (2003), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo AE we
Wrocławiu, Wrocław.
Krupski,  R.  (2007),  Identyfikacja  ważnych  strategicznie  zasobów  przedsiębiorstwa
w świetle badań empirycznych, [w:] M. Przybyła (red.), Zarządzanie – kontekst stra-
tegiczny, kulturowy i zasobowy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007, s. 13–18.
Krupski, R. (2009), Rozwój organizacji: opartych na celach strategicznych versus opar-
ty na wykorzystywaniu okazji. Zagadnienia wstępne, [w:] R. Krupski, J. Niemczyk,
E. Stańczyk-Hugiet (red.), Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
Krupski, R. (2011), Orientacja zasobowa w badaniach empirycznych. Identyfikacja hory -
zontu planowania rynkowych i zasobowych wielkości strategicznych, Praca Nauko-
wa Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządza-
nie, Wałbrzych.
Krupski, R. (2012), Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego. Przegląd Orga-
nizacji, nr 4, s. 3–7.
Krupski, R. (red.) (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu,
PWE, Warszawa.
Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (2007), Koncepcje strategii organizacji,
PWE, Warszawa.
Krzakiewicz,  K.  (2013),  Zastosowanie  podejścia  sieciowego  w  zarządzaniu  strategicz-
nym. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie, nr 1147(52), s. 109–118.413 Bibliografia
Krzakiewicz, K., Cyfert, Sz., (2013), The network concept of strategic management and
its limitations, Management, vol. 17, s. 19–30.
Krzemińska, A. (2019), Międzynarodowa edukacja teatralna na przykładzie polsko-fran-
cuskich  projektów  artystycznych  Szekspir  Projekt  i  MOON,  Studia  de  Cultura,
nr 11(2), s. 100–113.
Krzysztofek,  K.  (2008),  Status  przemysłów  kultury:  między  ekonomią  i  kulturą,
[w:] Kluszczyński, R.W., Zeidler-Janiszewska, A. (red.), Perspektywy badań nad kul-
turą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 213–240.
Krzyżanowski, L. (1985), Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
Krzyżanowski, L. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty,
modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
Krzyżanowski, Z. (1994), Podstawy nauk o organizacji i zarzadzaniu, PWN, Warszawa.
Kuciński,  K.  (2010),  Metodologia  nauk  ekonomicznych:  dylematy  i  wyzwania,  Difin,
Warszawa.
Kuhn, T.S. (1962), The Structure of Scientific Revolutions: University of Chicago Press,
Chicago.
Kukołowicz, T., Modzelewska, M., Siechowicz, P., Wiśniewska, A. (2016), Rola samorzą-
du terytorialnego w finansowaniu polityki kulturalnej w  Polsce w latach 1990–2015,
Studia BAS, nr 46(2), s. 229–250.
Kumar, R., Van Kleef, G.A., Higgins, T. (2014), How Emotions Impact Alliance Relation-
ships: Reconceptualizing the Role of Discrepancies, [w:] Academy of Management
Proceedings, vol. 1, s. 102–112.
Kumar, V. (2010), Zarządzanie wartością klienta, PWN, Warszawa.
Kupczyk, M., Pruska, Ż., Hadaś, Ł., Cyplik, P. (2014), Czynniki i bariery integracji w łań-
cuchach dostaw, Logistyka nr 3, s. 3534–3542.
Kwiecień, A. (2016), Klaster jako źródło zwiększenia efektywności działania jednostek
kultury, Studia Ekonomiczne, nr 256, s. 56–66.
Kwiek, M., Roszka, W. (2021), Dlaczego w nauce dominuje współpraca z mężczyznami:
homofilia ze względu na płeć na przykładzie 25 000 naukowców, Nauka, nr  1(2021),
s. 39–78.
Kydryński, L. (1998), Przewodnik operetkowy wodewil, operetka, musical, Polskie Wy-
dawnictwo Muzyczne, Kraków.
Kyzioł, A. (2013), Zespół wespół. Teatralne koprodukcje – co z nich wynika?, Polityka,
nr 26.
La Piana, D. (2001), Real Collaboration: A Guide for Grantmakers, For Foundation,
New York.
Lachiewicz, S. (2008), Organizacje sieciowe we współczesnej gospodarce, [w:] S. Lachie-
wicz (red.), Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych, Wydawnictwo
Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012), Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna
forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego, Management and Busi-
ness Administration. Central Europe, nr 20(4), s. 34–45.414 Bibliografia
Lado,  A.A.,  Boyd  N.G.,  Hanlon  S.C.  (1997),  Competition,  Cooperation,  and  the  Se-
arch for Economic Rents: A Syncretic Model, Academy of Management Review,
vol. 22(1), s. 110–141.
Landry, C. (2000), The creative city: A toolkit for urban innovators, Earthscan, London.
Landry, C., Bianchini F. (1995), The creative city, Demos, London.
Lang, N.S. (1998), Intercultural management in China: Strategies of Sino-European and
Sino-Japanese Joint Ventures, Deutscher Universitats Verlag, Wiesbaden.
Lange, B., Bürkner, H.J. (2013), Value creation in scene-based music production: The
case  of  electronic  club  music  in  Germany,  Economic  Geography,  vol.  89(2),
s. 149–169.
Latusek-Jurczak, D. (2011), Zarządzanie międzyorganizacyjne, Oficyna Wolters Kluwers
Polska, Warszawa.
Laumann, E.O., Marsden, P.V., Prensky D. (1983), The Boundary Specification Problem
in Network Analysis, Research Methods in Social Network Analysis, Washington
University, Washington.
Lechner,  Ch.,  Dowling,  M.,  Welpe,  I.  (2006),  Firm  Networks  and  Firm  Develop-
ment: The Role of The Relational Mix, Journal of Business Venturing, vol. 21(4),
s. 514–540.
Lefaix-Durand, A., Paulin, D., Kozak, R., Beauregard, R. (2005), Interfirm relationships
and value creation: A synthesis, conceptual model and implications for future rese-
arch, Université Laval, Working Paper, Centor, Quebek.
Lei, D., Slocum, Jr.J.W. (1991), Global strategic alliances: Payoffs and pitfalls, Organiza-
tional Dynamics, vol. 19(3), s. 44–62.
Lenart-Gansiniec,  R.  (2016a),  Rozwój  organizacji  uczącej  się  a  zarządzanie  relacjami,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, Katowice, nr 283, s. 29–43.
Lenart-Gansiniec, R. (2016b), Relational capital and open innovation: in search of inter-
dependencies, Procedia. Social and Behavioral Sciences, nr 220, s. 236–242.
Lendrum, T. (2000), The Strategic Partnering Handbook. The Practitioners’ Guide to
Partnerships and Alliances, The McGraw – Hill Book Company, Sydney.
Lenger, L. (1984), Compulsion and Restraint, Love and Angst, Dance Magazine, nr 6.
Lerchenmueller, M., Hoisl, K., Schmallenbach, L. (2019), Homophily, biased attention,
and the gender gap in science, [w:] Academy of Management Proceedings, Copen-
hagen Business School, Copenhagen, Denmark, vol. 1.
Leszczyński,  G.  (2014),  Adaptacja  w  relacjach  business-to-business.  Uwarunkowania
i efekty, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Leśnierowska, J. (2011), Sieć – ale jaka?, Teatr, nr 7/8, s. 98–99.
Lewandowski, M. (2013), Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury, Wydawnic-
two Con Arte, Katowice.
Lewicka,  D.,  Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2016),  Rola  zaufania  w  relacyjnej  orientacji
przedsiębiorstwa,  [w:]  Osbert-Pociecha  G.,  Nowosielski  S.  (red.),  Meandry  teorii
i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.415 Bibliografia
Lewicki, R.J., Bunker, B. B. (1996), Developing and maintaining trust in work relation-
ships, [w:] R.M. Kramer (ed.), Trust in organizations: Frontiers of theory and rese-
arch, Sage Publications, s. 114–139.
Lewicki, R.J., McAllister, D.J., Bies, R.J. (1998), Trust and distrust: New relationships and
realities, Academy of Management Review, vol. 23(3), s. 438–458.
Lichtarski, J. (1992), Teoretyczne i praktyczne problemy integracji gospodarczej przed-
siębiorstw, [w:] J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw,
PWE, Warszawa.
Lichtarski, J.M. (2014), Synoptyczny i inkrementalny rozwój współczesnych orientacji
w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
Wrocław, nr 340, s. 91–98.
Lincoln, Y.S, Guba, E.G (1985), Naturalistic inquiry, California: Sage Publications.
Lipiński, M. (2016), Cezary Morawski dyrektorem Teatru Polskiego! Już oficjalnie, Ra -
dio  Wrocław  (dostęp:  21.12.2020,  online:  https://www.radiowroclaw.pl/articles/
view/57808/Cezary-Morawski-dyrektorem-Teatru-Polskiego-Juz-oficjalnie).
Lipka, A. (2004), Współdziałanie. Zmierzch rywalizacji pracowników?, Difin, Warszawa.
Lofland, J., Snow, D.A., Anderson, L., Lofland, L.H. (2009), Analiza układów społecz -
nych:  przewodnik  metodologiczny  po  badaniach  jakościowych,  Wyd.  Naukowe
Scholar, Warszawa.
Lorenzoni, G., Lipparini, A. (1999), The leveraging of interfirm relationships as a  distinc-
tive organizational capability: a longitudinal study, Strategic Management Journal,
vol. 20(4), s. 317–338.
Lovaglia, M.J. (2006), Sieciowa teoria wymiany, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski,
J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Współczesne teorie socjologiczne, t. 1. Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa.
Lubański,  M.,  (2004),  Od  informacji  ku  mądrości,  Roczniki  Filozoficzne,  LII,  nr   1,
s. 27–41.
Luecke, R. (2005), Managing creativity and innovation, Harvard Business School Press,
Boston, MA.
Lundberg, H., Andresen, E. (2012), Cooperation among companies, universities and lo-
cal government in a Swedish context, Industrial Marketing Management, vol. 41(3),
s. 429–437.
Łobejko, S. (red.) (2012), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Łobocki, M. (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Im -
puls, Kraków.
Łobos,  K.  (2005),  Typlogia  ukladów  sieciowych,  [w:]  R.  Krupski  (red.),  Zarządzanie
przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa.
Łosiak, M. (2009), Polski bez błędów: poradnik językowy dla każdego, Wydawnictwo
Szkolne PWN, Warszawa.
Łupicka,  A.  (2006),  Sieci  logistyczne.  Teorie,  modele,  badania,  Wydawnictwo  UEP,
Poznań.416 Bibliografia
Maciąg, R. (2008), Spektakl teatralny jako przedmiot zarządzania: konsekwencje teore-
tycznych sporów w interpretacji statusu ontologicznego postaci teatralnej i przed-
stawienia teatralnego dla konstrukcji modelu organizacyjnego teatru Giepa Hago-
orta, [w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w Kulturze, Prace Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 9, Kraków, s. 43–57.
Madupalli, R., Pannirselvam, G., Williams, C. (2014), Quality of Business-to-Business
Relationships: Impact of Customer-Supplier Differences, Academy of Marketing
Studies Journal, vol. 18(2), s. 149–167.
Magnani, L. (2001), Abduction, Reason and Science, Kluwer Academic, New York.
Mair, J., Martí, I. (2006), Social entrepreneurship research: a source of explanation, pre-
diction, and delight, Journal of World Business, vol. 41(1), s. 36–44.
Majewska, J. (2013), Od bycia przede wszystkim widzem nie umiem się uwolnić. Z Joan-
ną Leśnierowską rozmawia Jadwiga Majewska, Didaskalia, nr 114, s. 85–92.
Mandelbaum, J. (1993), Assigning responsibility in conversational storytelling: The in-
teractional construction of reality, Text – Interdisciplinary Journal for the Study of
Discourse, vol. 13(2), s. 247–266.
Mangun,  S.  (1993),  The  development  of  Strategic  Alliances  in  Canadian  Industries:
A Micro Analysis, Working Paper, no. 13, Industry Canada.
Mariani, M.M. (2007), Coopetition as an Emergent Strategy: Empirical Evidence from
a consortium of Italian Opera Houses, International Studies in Management and
Organization, vol. 37(2), s. 97–126.
Martin, D., Romero, I., Wegner, D. (2019), Individual, organizational, and institutional
determinants of formal and informal inter-firm cooperation in SMEs, Journal of
Small Business Management, vol. 57(4), s. 1698–1711.
Martin, R. (1996), A Sourcebook of Feminist Theatre and Performance: On and Beyond
the Stage, Psychology Press.
Mason, J, (2002), Qualitative Researching, vol. 2, Sage, London.
Mayntz, R., Holm, K., Huebner, P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycz-
nej, PWN, Warszawa.
Maziarka, M. (2018), Współpraca instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,
[w:] Diagnoza domów kultury w Polsce (dostęp: 20.12.2018, online: www.domkul-
turyplus.pl/sub,pl,diangoza.html).
Mazur, J. (2011), Współpraca przedsiębiorstw w teorii i praktyce polskiej. Współpraca
w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Ze-
szyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej, nr 32, s. 290–314.
Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2014), Badania kodów kulturowych w tworze-
niu marketingowych modeli biznesu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, nr 336, s. 11–21.
McAuley, L., Tugwell, P., Moher, D. (2000), Does the inclusion of grey literature influen -
ce estimates of intervention effectiveness reported in meta-analyses?, The Lancet,
vol. 356(9237), s. 1228–1231.417 Bibliografia
McCutcheon, D., Stuart, F.I. (2000), Issues in the choice of supplier alliance partners.
Journal of Operations Management, vol. 18, 279–301.
McGuire, M. (2006), Collaborative public management: Assessing what we know and
how we know it. Public administration review, vol. 66, s. 33–43.
McPherson, M., Smith-Lovin, L., Cook, J.M. (2001), Birds of a Feather: Homophily in
Social Networks, Annual Review of Sociology, vol. 27(1), s. 415–444.
Menzel, M.P. (2008), Dynamic Proximities – Bridging Connective, Cognitive, and Spa-
tial Distances, Papers In Evolutionary Economic Geography (dostęp: 3.04.2021, on-
line: http://econ.geo.uu.nl/peeg/peeg0816.pdf).
Michalak,  A.  (2015),  Teatr  publiczny  umożliwia  istnienie  innych  form  teatru  [Rozmowa
z Krzysztofem Kutarskim, ówczesnym dyrektorem Teatru Muzycznego w Lublinie], In-
stytut Teatralny (dostęp: 17.06.2020, online: http://www.250teatr.pl/artykuly,168,teatr).
Michałowska, D. (2011), Edukacja artystyczna – od wrażliwości estetycznej do wrażliwo-
ści intelektualnej, [w:] Krzyśka, S., Kubicki, R., Michałowska, D.A. (red.), Filozoficz -
ne konteksty edukacji artystycznej, Wyd. UAM w Poznaniu, Poznań.
Mieszkowski, K. (2012), Urzędnicza paranoja (dostęp: 17.06.2020 on line: http://www.e-
-teatr.pl/pl/artykuly/142681,druk.html).
Mijoč, J. (2020), The Creative industry in promoting the tradition of Croatian-Chinese
cooperation: The Vilijun project, International Journal of Research in Business and
Social Science, vol. 9(4), s. 161–168.
Mikuła, B. (2000), Klimat organizacyjny a kultura organizacyjna – próba systematyzacji
pojęć, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
nr 3, s. 33–40.
Mikuła, B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, WAEK, Kraków.
Mikuła,  B.  (2007),  Wprowadzenie  do  gospodarki  i  organizacji  opartych  na  wiedzy,
[w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Podstawy zarządzania przed-
siębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2006), Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akade-
mii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, 113–130.
Miles, E.R., Snow, Ch. C. (1992), Causes of Failure in Network Organizations, Califor nia
Management Review, vol. 34, s. 53–72.
Miles, M.B., Huberman, A.M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana,
Białystok.
Milward, H.B., Provan, K. (2003), Managing the hollow state Collaboration and contrac-
ting, Public Management Review, vol. 5(1), s. 1–18.
Miłkowski, T. (2018), Teatr autorski pod wezwaniem Kantora (dostęp: 9.01.2021, online:
http://www.aict.art.pl/2018/10/19/teatr-autorski-pod-wezwaniem-kantora).
Mintzberg, H. (1973), Strategy – making in three modes, California Management Review,
vol. 16(2), s. 44–53.
Mischkowski, D., Glöckner, A. (2016), Spontaneous cooperation for prosocials, but not
for proselfs: Social value orientation moderates spontaneous cooperation behavior,
Scientific Reports, vol. 6(1), s. 1–5.418 Bibliografia
Mishan, M., Prangley, A. (2014), Barriers to inter-organisational collaboration amongst
performing  arts  organisations  in  South  Africa,  South  African  Theatre  Journal,
vol. 27(2), s. 125–146.
Mishler, E.G. (1991), Representing discourse: The rhetoric of transcription, Journal of
Narrative and Life History, vol. 1(4), s. 255–280.
Mitręga, M. (2005), Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa.
Mitręga,  M.  (2010),  Zdolność  sieciowa  jako  czynnik  przewagi  konkurencyjnej  na
rynku przedsiębiorstw, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
Katowice.
Mituś, A. (2016), Tworzenie i funkcjonowanie państwowych i samorządowych instytucji
kultury, [w:] R. Barański, A. Gawrońska-Baran, A. Drabarczyk, M. Gnela, D. Hołuj,
K. Kędzierska, L. Lipiec-Warzecha, S. Liżewski, A. Mituś, E. Ostapowicz (red.), Va-
demecum dyrektora instytucji kultury, C.H. Beck, Warszawa.
Mizruchi,  M.S.  (1996),  What  do  interlocks  do?  An  analysis,  critique,  and  assessment
of research on interloc king directorates, Annual Review of Sociology, vol. 22(1),
s. 271–298.
Mohr, J., Nevin, J.R. (1990), Communication Strategies in Marketing Channels: A The-
oretical Perspective, Journal of Marketing, vol. 54(4), s. 36–51.
Mohr, J., Spekman, R. (1994), Characteristics of partnership success: partnership attribu-
tes, communication behavior, and conflict resolution techniques, Strategic Manage -
ment Journal, vol. 15(2), s. 135–152.
Molina, J. (1999), On the Relational View, Academy of Management Review, vol. 24(2),
s. 184–185.
Möller, K., Rajala, A. (2007), Rise of Strategic Nets – New Modes of Value Creation, In-
dustrial Marketing Management, vol. 36(7), s. 895–908.
Moore, I. (2014), Cultural and creative industries concept – a historical perspective, Pro-
cedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 110, s. 738–746.
Moore, M.L., Dutton, P. (1978), Training needs analysis: Review and critique, Academy
of Management Review, vol. 3(3), s. 532–545.
Morawski, M. (2017), Podejście relacyjne w zarządzaniu wiedzą. Studia Ekonomiczne
Regionu Łódzkiego, nr 24, s. 25–36.
Morgan,  R.M.,  Hunt,  S.D.  (1994),  The  Commitment-Trust  Theory  of  Relationships
Marketing, Journal of Marketing, vol. 58(3), s. 20–38.
Morse, R. (2010), Integrative public leadership: catalyzing collaboration to create public
value, The Leadership Quarterly, vol. 21(2), s. 231–245.
Moser, A., Korstjens, I. (2017), Series: Practical guidance to qualitative research. Part 1:
Introduction, European Journal of General Practice, vol. 23(1), s. 271–273.
Mozyrska, E.M. (2009), Teatry nieinstytucjonalne działające w Białymstoku. Trudności
w  funkcjonowaniu  a  możliwości  rozwoju,  [w:]  Orzechowski,  E.,  Plebańczyk,  K.
(red.), Zarządzanie w Kulturze, Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Spo-
łecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyd. Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, t. 10, Kraków, s. 267–287.419 Bibliografia
Mrozek, W. (2013), Eksportowy teatr wciąż bez dyrektora. TR już nie Warszawa?, Gazeta
Wyborcza, wydanie z 5 czerwca 2013 (dostęp: 5.11.2020, online: https://wyborcza.
pl/1,75410,14038171,Eksportowy_teatr_wciaz_bez_dyrektora__TR_juz_nie_War-
szawa_.html).
Mucha-Kuś, K. (2010), Strategia koopetycji. Innowacyjne połączenie konkurencji i współ-
działania?, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 9–12.
Müller-Seitz, G., (2012), Leadership in interorganizational networks: a literature review
and suggestions for future research, International Journal of Management Reviews,
vol. 14(1), s. 428–443.
Myerscough J. (1988), The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies
Institute, London.
Myrdal, G. (1982), Znaczenie wartości ekonomii instytucjonalnej, [w:] K. Dopfer (red.),
Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa.
Nag, R., Hambrick, D.C., Chen, M.J. (2007), What is strategic management, really? Induc-
tive derivation of a consensus definition of the field. Strategic Management Journal,
vol 28(9), s. 935–955.
Naisbitt, J. (1997), Megatrendy, Zysk i S-ka, Poznań.
Najda-Janoszka, M., Sawczuk, M. (2018), Museums as a Research Object in the Strategic
Management Field, [w:] A. Nalepka, A. Ujawry-Gil (red.) Business and non-pro-
fit  organizations  facing  increased  competition  and  growing  customers’demands,
vol. 17, s. 51–67.
Najda-Janoszka, M., Wach, K. (2010), Międzynarodowe powiązania kooperacyjne mało-
polskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 812, s. 99–114.
Namyślak, B. (2014), Sektor kreatywny w gospodarce, Gospodarka narodowa, nr 270(2),
s. 153–156.
Neiman, L. (2014), Creativity at Work: What is Creativity? (dostęp: 23.05.2020, online:
http://www.creativityatwork.com/2014/02/17/what-is-creativity/).
Newbigin J. (2010), Creative and Cultural Economy, British Council.
Newcomb,  R.W.  (1963),  The  Foundations  of  Network  Theory,  Technical  Report,  no.
2250–4, Office of Naval Research.
Nęcka, E. (2000), Twórczość, [w:] Strelau, J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki,
t. 2, Gdańsk.
Nęcka,  E.  (2001),  Psychologia  twórczości,  Gdańskie  Wydawnictwo  Psychologiczne,
Gdańsk.
Nickerson, J., Zenger, T. (2004), A Knowledge-Based Theory of the Firm: the Problem-
-Solving Perspective, Organization Science, vol. 15(6), s. 617–632.
Nieduziak, E. (2018), Ciało, język i współczucie dla edukacji pokoleń jako cele konstru-
owania teatralnych przestrzeni edukacji dorosłych, Edukacja Dorosłych, nr 79(2),
s. 135–148.
Nielsen, B.B. (2010), Strategic fit, contractual, and procedural governance in alliances,
Journal of Business Research, vol. 63(7), s. 682–689.420 Bibliografia
Niemczyk, J. (2006), Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcin-
gowych, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
Niemczyk, J. (2012), Sieci międzyorganizacyjne z perspektywy podstawowych nurtów
nauk o zarządzaniu, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sie-
ci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania,
C.H. Beck, Warszawa.
Niemczyk,  J.  (2013),  Strategia.  Od  planu  do  sieci,  Wydawnictwo  UE  we  Wrocławiu,
Wrocław.
Niemczyk, J. (2015a), Formułowanie i wartościowanie problemów naukowych, [w:] Cza-
kon, W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wol-
ters Kluwer business, Warszawa, s. 103–118.
Niemczyk, J. (2015b). Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, Prace Naukowe Wał-
brzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, s. 243–251.
Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E., Jasiński, B. (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współ-
czesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
Niemczyk, J., Trzaska, R. (2012), Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorgani-
zacyjnych, [w:] A. Kaleta, K. Moszkowicz (red.), Zarządzanie strategiczne w prak-
tyce i teorii, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,
s. 305–313.
Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M. (2012), Wiedza – Kapitał ludzki – Innowa-
cje, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
Nogalski, B. (2007), Nauki o zarządzaniu wobec wyzwań współczesności, Współczesne
Zarządzanie, nr 1, s. 5–14.
Nohria, N., Eccles, B. (red.) (1992), Networks and Organizations, Harvard Business Scho-
ol Press, Cambridge.
Nowak, D. (2012a), Wpływ współpracy i współdziałania na wybrane obszary funkcjono-
wania przedsiębiorstwa – wyniki badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, nr 736, s. 683–706.
Nowak,  D.  (2012b),  Zarządzanie  międzyorganizacyjnymi  relacjami  kooperacyjnymi
w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomiczne-
go w Poznaniu, Poznań.
Nowak, L. (1991), U podstaw teorii socjalizmu, t. III., Wydawnictwo Nakom, Poznań.
Nowak, P. (2013), Współpraca świętokrzyskich przedsiębiorstw – szansa czy bariera roz-
woju regionalnego systemu innowacji?, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeco-
nomica, vol. 290, s. 39–51.
Nowak, S. (2007), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
Nowicka-Skowron, M., Pachura, P. (2009), Strategie innowacyjne przedsiębiorstw wobec
wyzwań  gospodarki  sieciowej,  Acta  Universitatis  Lodziensis,  Folia  Oeconomica,
nr 305, s. 37–46.
O’Brien, D. (2014), Creativity and copyright: The international career of a new economy,
[w:] M. David, D. Halbert (eds.), The SAGE handbook of intellectual property, Sage,
Los Angeles.421 Bibliografia
O’Connor, J. (2011), The cultural and creative industries: a critical history, Ekonomia,
vol. 78(3), s. 27–29.
Oakley, K. (2004), Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic
development, International Journal of Cultural Studies, vol. 7(1), s. 67–77.
Oakley, K. (2010), Brytania wcale nie taka cool. Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju
gospodarczym, [w:] Zespół Krytyki Politycznej (red.), Ekonomia kultury. Przewod-
nik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, s. 124–139.
Obłój, K. (2001), Strategia organizacji – w poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyj-
nej, PWE, Warszawa.
Obłój, K. (2002), Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
Obłój, K. (2007a), O zarządzaniu refleksyjnie, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Obłój, K. (2007b), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
Obłój, K. (2007c), Pułapki teoretyczne zasobowej teorii strategii, Przegląd Organizacji,
nr 5, s. 7–10.
Oerlemans, L., Meeus, M. (2005), Do organizational and spatial proximity impact on
firm performance?, Regional Studies, vol. 39(1), s. 89–104.
Okpara, F.O. (2007), The value of creativity and innovation in entrepreneurship, Journal
of Asia Entrepreneurship and Sustainability, vol. 3(2), s. 1–14.
Olesiewicz, K. (2011), Standaryzacja i rosnące znaczenie przemysłów kreatywnych na
przykładzie segmentu komputerowych gier społecznościowych, Master of Business
Administration, nr19(5), s. 114–128.
Oliver, A.L., Ebers, M. (1998), Networking network studies: An analysis of conceptual
configurations in the study of inter-organizational relationships, Organization Stu -
dies, vol. 19(4), s. 549–583.
Oliver, C. (1990), Determinants of interorganizational relationships: Integration and fu-
ture directions, Academy of Management Review, vol. 15(2), s. 241–265.
Olkusz, P. (2013), Lokalny protest w czasach koprodukowania globalnego sukcesu, Teatr,
nr 9, s. 52–56.
Olson, M. (2006), Dobra publiczne i problem „pasażera na gapę”, [w:] A. Jasińska-Kania
i in., Współczesne teorie socjologiczne. Wybór i opracowanie, t. 1, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa, s. 138–144.
Opp, K.D., Gern, C. (1993), Dissident groups, personal networks, and spontaneous co-
operation:  The  East  German  revolution  of  1989,  American  Sociological  Review,
vol. 58(5), s. 659–680.
Orzechowski, E. (2009), Dziś nawet żebrak musi być sprawnym menedżerem. O zarzą-
dzaniu kulturą i szkolnictwie wyższym, Attyka, Kraków.
Osborne, D., Gaebler, T. (1992), Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika
i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań, Poznań.
Osterloff,  B.  Raszewska,  M.,  Sielicki,  S.  (1996),  Leksykon  teatralny,  Wyd.  Twój  Styl,
Warszawa.
Ostrower, F. (2003), Cultural Collaborations: Building Partnerships for Arts Participa-
tion, Urban Institute Publication, Washington.422 Bibliografia
Ottemiller, D.D., Elliott, C.S., Giovannetti, T. (2014), Creativity, Overinclusion, and Eve-
ryday Tasks, Creativity Research Journal, vol. 26(3), s. 289–296.
Owen-Smith, J., Powell, W.W. (2004), Knowledge networks as channels and conduits: The
effects of spillovers in the Boston biotechnology community, Organization Science,
vol. 15(1), s. 5–21.
Paavola, R., Hallikainen, P. (2016), Antecedents for successful collaboration in require-
ments engineering, VINE Journal of Information and Knowledge Management Sys-
tems, vol. 46(3), s. 353–370.
Paivio, A., Clark, J.M., Khan, M. (1988), Effects of concreteness and semantic related-
ness on composite imagery ratings and cued recall, Memory & Cognition, vol. 16(5),
s. 422–430.
Paivio, A., Walsh, M., Bons, T. (1994), Concreteness effects on memory: When and why?,
Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, vol. 20(5),
s. 1196–1204.
Pałucha,  K.  (2016),  Współpraca  przedsiębiorstw  w  procesie  budowania  ich  potencjału
innowacyjnego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie,
nr 93, s. 393–403.
Panchanathan, K., Boyd, R. (2004), Indirect reciprocity can stabilize cooperation without
the second-order free rider problem, Nature, vol. 432(7016), s. 499–502.
Pangarkar, N., Klein, S. (2001), The Impacts of Alliance Purpose and Partner Similarity
on Alliance Governance, British Journal of Management, vol. 12(4), s. 341–353.
Pankowska, K. (2013), Kultura–sztuka–edukacja w świecie zmian. Refleksje antropolo -
giczno-pedagogiczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Pańkowska, M. (1998), Współdziałanie podmiotów rynku produktów i usług informa-
tycznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Parkhurst, H.B. (2011), Confusion, Lack of Consensus and the Definition of Creativity
as a Construct, The Journal of Creative Behavior, vol. 33(1), s. 1–21.
Parmentier, G., Mangematin, V. (2014), Orchestrating innovation with user communi-
ties in the creative industries, Technological Forecasting and Social Change, vol. 83,
s. 40–53.
Pasieczny, L., Aranowski, A. (red.) (1981), Encyklopedia organizacji i zarządzania, PWE,
Warszawa.
Patten, T. (2016), Creative?… Entrepreneur? – understanding the creative industries en-
trepreneur, Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Art, vol. 5(2), s. 23–42.
Patterson, M.G., West, M.A., Shackleton, V.J., Dawson, J.F., Lawthom, R., Maitlis, S., Ro-
binson, D.L., Wallace, A.M. (2005), Validating the Organizational Climate Measure:
Links to Managerial Practices, Productivity and Innovation, Journal of Organizatio-
nal Behavior, vol. 26(4), s. 379–408.
Pavis, P. (2011), Współczesna inscenizacja, PWN, Warszawa.
Pawełoszek, I. (2018), Rola kreatywności w analityce biznesowej w kontekście analizy da-
nych marketingowych, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 162, s. 89–104.423 Bibliografia
Pawlak,  M.  (2008),  Formy  powiązań  przedsiębiorstw.  Roczniki  Nauk  Społecznych,
nr 36(3), s. 161–175.
Pawłowski, R. (2013), Mapa kulturalnej zapaści. Kultura w kryzysie – pomóżcie nam
liczyć  straty,  Gazeta  Wyborcza  (dostęp:  5.11.2020,  online:  https://wyborcza.
pl/1,75410,12249127,Mapa_kulturalnej_zapasci__Kultura_w_kryzysie___pomoz-
cie.html).
Payan, J.M., Svensson, G. (2007), Co-operation, coordination, and specific assets in in -
ter-organisational  relationships,  Journal  of  Marketing  Management,  vol.  23(7–8),
s. 797–813.
Pease, W., Rowe, M. (2005), An overview of information technology in the tourism industry,
[w:] Conference Proceedings-ICT Networks-Building Blocks for Economic Develop-
ment. Communication Economics and Electronic Markets Research Centre.
Peirce,  Ch.S.  (1931),  Collected  Papers  of  Charles  Sanders  Peirce,  Harvard  University
Press, Cambridge.
Peña, I. (2002), Knowledge networks as part of an integrated knowledge management
approach, Journal of Knowledge Management, vol. 6(5), s. 469–478.
Penrose, E.T. (1953), The Theory of the Growth of the Firm, Basic Blackwell, Oxford.
Perechuda, K. (2007), Obszary nieciągłości jako potencjał sukcesu międzynarodowego
przedsiębiorstwa sieciowego, [w:] J. Rokita, W. Grudzewski (red.), Zarządzanie stra-
tegiczne w warunkach nowej gospodarki, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego, Katowice.
Peteraf, M.A. (1993), The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based
View, Strategic Management Journal, vol. 14(3), s. 179–191.
Petrażycki, L. (1985), O nauce, prawie i moralności, PWN, Warszawa.
Pfeffer J., Salancik G. R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource De-
pendence Perspective, Harper and Row, New York.
Pfeffer, J., Salancik, G.R. (2003), The external control of organizations: A resource depen-
dence perspective. Stanford University Press.
Pichlak, M. (2015), Projektowanie modeli biznesowych w branżach twórczych, Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej Organizacja i Zarządzanie, Wydawnictwo Politech-
niki Śląskiej, s. 83–91.
Piekarska, L. (2015), Piotr Gliński vs. porno w Teatrze Polskim we Wrocławiu. O co cho-
dzi w całym zamieszaniu?, Wyborcza, (dostęp: 21.12.2020, online: https://wybor-
cza.pl/1,75410,19223478,piotr-glinski-vs-porno-w-teatrze-polskim-we-wroclawiu-
-o-co.html?_ga=2.39700963.1948006005.1621876181-261913395.1620862291).
Piekarska, M. (2020), Teatr musi wyjść z sieci (dostęp: 13.10.2020, online: http://teatral-
ny.pl/rozmowy/teatr-musi-wyjsc-z-sieci,3049.html).
Pierścionek, Z. (2003), Strategia konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Pietrasiński, Z. (1969), Myślenie twórcze, PZWS, Warszawa.
Pietrucha, J., Gralewski, J. (2017), Potencjał relacyjny przedsiębiorstwa w kontekście jego
wejścia na rynek wschodzący drogą bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Studia
Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, Łódź, nr 24, s. 245–259.424 Bibliografia
Pietruszka-Ortyl, A. (2017), Współpraca międzyorganizacyjna z perspektywy nauk o za-
rządzaniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, seria
Administracja i Zarządzanie, nr 39(112), s. 11–23.
Pilawska, R.A. (2020), Moda na kulturę – pomiędzy indywidualnością a powszechnością
w kulturze współczesnej, Ogrody Nauk i Sztuk, nr 10, s. 23–35.
Pilch, T., Bauman, T. (2001), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jako-
ściowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Kraków.
Pinker, S. (2009), How the Mind Works, W.W. Norton, New York.
Piwoni-Krzeszowska, E. (2013), Logiki kreowania wartości relacji przedsiębiorstwa z ryn-
kowymi  interesariuszami,  Organizacja  i  Kierowanie,  Organization  and  Manage-
ment, nr 2(155), s. 85–97.
Piwoni-Krzeszowska, E. (2014), Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynko-
wymi interesariuszami, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
Piwoni-Krzeszowska, E. (2015), Paradygmat relacyjny czy sieciowy – wyłanianie się czy
występowanie?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przed-
siębiorczości, t. 32, s. 317–331.
Plum, O., Hassink, R. (2014), Knowledge bases, innovativeness and competitiveness in
creative industries: The case of Hamburg’s video game developers, Regional Studies,
Regional Science, vol. 1(1), s. 248–268.
Płoski,  P.  (2016),  System  organizacji  teatrów  w  Polsce,  Encyklopedia  Teatru  Polskie-
go  (dostęp:  16.06.2020,  online:  http://www.encyklopediateatru.pl/hasla/148/
system-organizacji-teatrow-w-polsce#).
Podolny, J.M., Page, K. L. (1998), Network forms of organization, Annual Review of So-
ciology, vol. 24(1), s. 57–76.
Polak, E., Polak, W. (2013), Ekonomizacja nierynkowych dziedzin życia i jej konsekwen-
cje, Współczesna Gospodarka, nr 4(1), s. 11–20.
Polanyi, K. (2010), Wielka transformacja, PWN, Warszawa.
Polidoro, Jr, F., Ahuja, G., Mitchell, W. (2011), When the social structure overshadows
competitive incentives: The effects of network embeddedness on joint venture dis-
solution. Academy of Management Journal, vol. 54(1), s. 203–223.
Polkinghorne, D.E. (2005), Language and meaning: Data collection in qualitative rese-
arch, Journal of Counseling Psychology, vol. 52(2), s. 137–145.
Pollitt, Ch. (2003a), The essential public manager, McGraw-Hill Education, UK.
Pollitt, Ch. (2003b), Decentralization, [w:] Ferlie, E., Lynn, L.E., Pollitt, C. (red.), The
Oxford Handbook of Public Management, Oxford.
Pomerantz, A. (1984), Agreeing and disagreeing with assessments: Some features of pre-
ferred/dispreferred turn shaped, [w:] J.M. Atkinson, J. Heritage (eds.), Structures of
social actions: Studies in conversation analysis, Cambridge University Press, UK:
Cambridge, s. 67–101.
Poppo, L., Zhou, K.Z., Ryu, S. (2008), Alternative origins to interorganizational trust:
An interdependence perspective on the shadow of the past and the shadow of the
future, Organization Science, vol. 19(1), s. 39–55.425 Bibliografia
Potts, J., Cunningham, S., Hartley, J., Ormerod, P. (2008), Social network markets: a new
definition of the creative industries. Journal of cultural economics, vol. 32(3), 167–185.
Powell, W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization,
[w:] B. Straw, L.L Cummings (eds.), Research in Organizational Behavior, vol. 12,
JAI Press, Greenwich, s. 295–336.
Power, L. (2016). Collaboration vs. cooperation. There is a difference. Huffington Post,
6.  (dostęp:  online  16.03.2020:  https://www.huffpost.com/entry/collaboration-vs-
cooperat_b_10324418).
Pratt, A.C. (2005), Cultural industries and public policy, International Journal of Cultu-
ral Policy, vol. 11(1), s. 33.
Proctor, T. (1998), Zarządzanie twórcze, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.
Provan, K.G., Fish, A., Sydow, J. (2007), Interorganizational networks at the network le-
vel: A review of the empirical literature on whole networks, Journal of Management,
vol. 33(3), s. 479–516.
Pszczołowski,  T.  (1978),  Mała  encyklopedia  prakseologii  i  teorii  zarządzania,  Ossoli-
neum, Wrocław.
Putnam, R.D. (2008), Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych
w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
Quandt, C.O., Castilho, M.F. (2017), Relationship Between Collaboration and Innovati-
veness: A Case Study In an Innovative Organization, International Journal of Inno-
vation and Learning, vol. 21(3), s. 257–273.
Raab, J., Milward, H. B. (2003), Dark networks as problems, Journal of public administra-
tion research and theory, vol. 13(4), s. 413–439.
Radkowski, M. (2020), Krystyna Janda o teatrach w pandemii: Czołgamy się, by przetrwać,
E-teatr  (dostęp:  28.10.2020,  online:  https://e-teatr.pl/krystyna-janda-o-teatrach-
w-pandemii-czolgamy-sie-by-przetrwac-4896).
Radomska, J. (2017), Relacje międzyorganizacyjne jako podstawa przewagi konkurencyj-
nej w branży, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, nr 24, s. 389–398.
Ragin, C.C. (2000), Fuzzy-set social science, University of Chicago Press, Chicago.
Ragin, C.C. (2014), The comparative method: Moving beyond qualitative and quantitati-
ve strategies. University of California Press, Berkeley.
Rajzer, M. (2009), Istota relacji rynkowych, [w:] K. Bilińska-Reformat (red.), Relacje pod-
miotów rynkowych w warunkach zmian, Wyd. PLACET, Warszawa.
Rallet, A., Torre, A. (2005), Proximity and localization, Regional Studies, vol. 39(1),
s. 47–59.
Rapaille, G.C. (2007), The culture code: An ingenious way to understand why people
around the world buy and live as they do, Broadway Books, New York.
Ratajczak-Mrozek, M. (2010), Podejście sieciowe do współpracy przedsiębiorstw, Marke-
ting i Rynek, nr 8, s. 16–19.
Ratajczak-Mrozek, M. (2011), Wykorzystanie podejścia sieciowego do analizy międzyna-
rodowej działalności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Poznaniu, Poznań, nr 198, s. 7–19.426 Bibliografia
Ratajczak-Mrozek, M. (2012), Bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagra-
nicznymi, Organizacja i Kierowanie, nr 3(152), s. 127–140.
Ratajczak-Mrozek, M. (2017), Network embeddedness: Examining the effect on busi-
ness  performance  and  internationalization,  Springer,  Palgrave  Macmillan,  Cham
Switzerland.
Ratajczak-Mrozek, M., Herbeć, M. (2014), Znaczenie podmiotów usługowych dla me-
blarstwa w Polsce – perspektywa relacji sieciowych i współpracy, Studia Oeconomica
Posnaniensia, vol. 2, np. 1(262), s. 27–45.
Ratajczak-Mrozek,  M.,  Zieliński,  M.  (2013),  Czynniki  usieciowienia  przedsiębiorstw
– ujęcie koncepcyjne, Przegląd Organizacji, nr 11, s. 32–37.
Ratkowska,  P.  (2010),  O  festiwalu  w  kontekście  turystyki  kulturowej,  czyli  turystyka
eventową raz jeszcze, Turystyka Kulturowa, nr 6, s. 26–46.
Rayle, L., Zegras, C. (2013), The emergence of inter-municipal collaboration: Evidence
from  metropolitan  planning  in  Portugal.  European  Planning  Studies,  vol.  21(6),
s. 867–889.
Rayport, J.F. (2011), Technology will make collaboration your next competitive advanta-
ge, MIT Technology Review, vol. 3(1).
Reading, C. (2009), Sources of inspiration: How design students learn from museum col-
lections and other sources of inspiration, Art, Design & Communication in Higher
Education, vol. 8(2), s. 109–121.
Reagans, R., McEvily, B. (2003), Network structure and knowledge transfer: The effects of
cohesion and range. Administrative Science Quarterly, vol. 48(2), s. 240–267.
Reinartz, W., Krafft, M., Hoyer, W. (2004), The Customer Relationship Management
Process: Its Measurement and Impact on Performance, Journal of Marketing Rese-
arch, vol. XLI, s. 293–305.
Reussner, E.M. (2003), Strategic management for visitor-oriented museums: A change of
focus, The International Journal of Cultural Policy, vol. 9(1), s. 95–108.
Ricco, M.E. (2009), 21st century inter-organizational collaboration success and dedicated
alliance function. Phoenix, AZ: University of Phoenix.
Richerson, P.J., Boyd, R.T. Hienrich, J. (2003), The Cultural Evolution of Human Coope-
ration, [w:] P. Hammerstein (ed.) The Genetic and Cultural Evolution of Coopera-
tion, MIT Press, Cambridge MA, s. 357–388.
Rickards, T. (1998), Creativity and Innovation: A Transatlantic Perspective, Creativity
and Innovation Yearbook, vol. 1, s. 69–77.
Riessman, C.K. (2002), Analysis of personal narratives, [w:] Jaber F., Gubrium, T., Hol-
stein, J.A.(eds.), Handbook of interview research. Context and method, Thousand
Oaks, Sage, Canada, s. 695–710.
Rimmington, M., Williams, C., Morrison, A. (2009), Entrepreneurship in the hospitality,
tourism and leisure industries. Routledge.
Ring, P.S., Van de Ven, A.H. (1994), Developmental processes of cooperative inter-organi-
zational relationships. Academy of management review, vol. 19(1), s. 90–118.427 Bibliografia
Ritala, P. (2010), Coopetitive advantage–How firms create and appropriate value by colla -
borating with their competitors. Lappeenranta University of Technology, Acta Uni-
versitatis Lappeenrantaensis.
Ritala, P., Ellonen, H. (2010), Competitive advantage in interfirm cooperation: old and
new explanations, Competitiveness Review, vol. 20(5), s. 367–383.
Ritchie, J., Lewis, J. (eds.) (2003), Qualitative Research Practice: A guide for Social Science
Students and Researchers, Sage, London.
Ritchie, J., Lewis, J., Nicholls, C.M., Ormston, R. (eds.) (2013), Qualitative Research Prac-
tice: A guide for Social Science Students and Researchers, Sage, London.
Ritchie, J., Spencer, L., O’Connor, W. (2003), Carrying out qualitative analysis, [w:] J. Rit-
chie, J. Lewis (eds.), Qualitative Research Practice: A guide for Social Science Stu-
dents and Researchers, Sage, London, s. 219–262.
Ritter, T., Ford, D. (2004), Interactions between suppliers and customers in business mar-
kets, [w:] H. Håkansson, D. Harrison, A. Waluszewski (eds.), Rethinking Marketing:
Developing a new understanding of markets, John Wiley & Sons, UK, Chichester.
Ritter, T., Wilkinson, I.F., Johnston, W.J. (2004), Managing in complex business networks,
Industrial Marketing Management, vol. 33(3), s. 175–183.
Rogalski, M. (2011), Strategia koopetycji – światowe trendy eksploracji, Przegląd Organi-
zacji, nr 9, s. 17–20.
Rokita, J. (2003), Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Ka-
towicach, Katowice.
Rokita, J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkuren-
cyjnej, PWE, Warszawa.
Romaniuk,  K.  (2016),  Koopetycja  jako  model  biznesu,  Prace  Naukowe  Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 508–518.
Romanowska, M. (1997), Alianse strategiczne, PWE, Warszawa.
Romanowska, M. (2002), Alianse strategiczne w świetle koncepcji zasobowej, [w:] M. Ro-
manowska, M. Trocki (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
Romanowska, M. (2007), Trwałe wartości zarządzania strategicznego, [w:] R. Krupski
(red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wydawnictwo Wałbrzy-
skiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
Romanowska, M. (2009), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Wyd. 2, PWE,
Warszawa.
Romanowska, M. (red), (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
Romanowska, M., Trocki, M. (2002), Przedsiębiorstwo partnerskie – w poszukiwaniu
równowagi pomiędzy rywalizacją i współdziałaniem, Master of Business Admini-
stration, nr 59(6).
Ross, A. (2007), Nice work if you can get it: The mercurial career of creative industries
policy, [w:] G. Lovink, N. Rossiter (red.), My Creativity reader: A critique of creative
industries, Institute of Network Culture, Amsterdam, s. 13–30.
Rowley, T.J. (1997), Moving Beyond dyadic ties: a network theory of stakeholder influen -
ces, Academy of Management Review, vol. 22(4), s. 887–910.428 Bibliografia
Rozentale, I., Lavanga, M. (2014), The universal characteristics of creative industries revi-
sited: The case of Riga, City, Culture and Society, vol. 5(2), s. 55–56.
Rudolf, W. (2010), Koncepcja governance i jej zastosowanie – od instytucji międzynaro-
dowych do niższych szczebli władzy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oecono-
mica, nr 245, Łódź, s. 73–82.
Ruiz, J. (2004), A Literature Review of the Evidence Base for Culture, the Arts and Sport
Policy. Edinburgh: Scottish Executive Education Department, 2004. (dostęp: online
28.10.2019: http://www.scotland.gov.uk/Publications/2004/08/19784/41507).
Rumelt, R.P., Schendel, D., Teece, D.J. (1991), Strategic management and economics, Stra-
tegic Management Journal, vol. 12, s. 5–29.
Runge, A., Runge, J. (2008), Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Vide -
ograf Edukacja.
Ryan, A., Blois, K. (2010), The emotional dimension of organisational work when cul-
tural sponsorship relationships are dissolved, Journal of Marketing Management,
vol. 26(7–8), s. 612–634.
Rybarova, D. (2020), Creative industry as a key creative component of the Slovak econo-
my, [w:] SHS Web of Conferences, EDP Sciences, vol. 74, s. 1–8.
Rychen, D.S., Hersch, S.L. (2003), Key Competencies for a Successful Life and a Well
– Functioning Society, Hogrefe & Huber, Cambridge, MA.
Ryśnik, J., Żylak, D., Hadzik, A. (2017), Subiektywne wymiary bliskości międzyorganizacyj-
nej jako determinanta efektywności współpracy organizacji w sieci, [w:] Szostak, J. (red.),
Strategie przedsiębiorstw w sieci, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Cho-
rzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów, nr 19, s. 237–252.
Sabath, R., Fontanella, J. (2002), The Unfulfilled Promise of Syplay Chain Collaboration,
Supply Chain Management Review, July/August, s. 24–29.
Sabeti, H. (2012), Przedsiębiorstwo nastawione na korzyści niematerialne, Harvard Bu-
siness Review, nr 5.
Sacks, H. (1974), An analysis of the course of a joke’s telling in conversation, [w:] R. Bau-
man,  J.  Sherzer  (eds.),  Explorations  in  the  ethnography  of  speaking,  Cambridge
University Press, UK: Cambridge, s. 337–353.
Sacks, H., Schegloff, E.A., Jefferson, G. (1974), A simplest systematics for the organiza-
tion of turn taking for conversation, Language, vol. 50, s. 696–735.
Sakalaki,  M.,  Fousiani,  K.  (2012),  Social  embeddedness  and  economic  opportunism:
A game situation, Psychological Reports, vol. 110(3), s. 955–962.
Salancik, G.R. (1995), Wanted: A good network theory of organization, Administrative
Science Quarterly, vol. 40(2), s. 345–349.
Saldaña, J. (2015), The Coding Manual for Qualitative Researchers, Sage Publications,
Los Angeles−London−New Delhi.
Sanchez, R., Heene, A. (2004), The New Strategic Management. Organization, Competi-
tion, and Competence, Wiley, New York.
Sanjek, R. (1990), A Vocabulary for Fieldnotes, [w:] R. Sanjek (ed.), Fieldnotes: The Ma-
kings of Antropology, Ithaca, Corbell University Press, New York, s. 92–121.429 Bibliografia
Saunders, M., Lewis, P. (2012), Doing research in business and management: an essential
guide to planning your project. Essex: Pearson.
Scheff, J., Kotler, P. (1996), How the Art Can Prosper Through Strategic Collaboration,
Harvard Business Review, vol. 74, s. 4–11.
Schegloff, E.A., Sacks, H. (1973), Opening up closings, Semiotica, vol. 8(4), s. 289–327.
Schegloff, E.A. (1968), Sequencing in conversational openings, American Anthropolo-
gist, vol. 70(6), s. 1075–1095.
Schöttle, A., Haghsheno, S., Gehbauer, F. (2014), Defining Cooperation and Collaboration
in the Context of Lean Construction, Proceedings IGLC-22, Oslo, s. 1269–1280.
Schreiner, M., Kale, P., Corsten, D. (2009), What really is alliance management capability
and how does it impact alliance outcomes and success?. Strategic Management Jour-
nal, vol. 30(13), s. 1395–1419.
Scott, A. (2004), Hollywood and the world: the geography of motion-picture distri-
bution  and  marketing,  Review  of  International  Political  Economy,  vol.  11(1),
s. 33–61.
Scott, C. (2006), Museums: Impact and Value, Cultural Trends, vol. 15(1), s. 45–75.
Seaman, B.A. (2004), Competition and the non-profit arts: The lost industrial organiza -
tion agenda, Journal of Cultural Economics, vol. 28(3), s. 167–193.
Segers, K., Huijgh, E. (2006), Clarifying the complexity and ambivalence of the cultural
industries. Steunpunt re-creatief Vlaanderen.
Semenowicz, D. (2013), To nie jest obraz. Romeo Castellucci i Societas Raffaello Sanzio,
Korporacja Ha! art, Poznań–Kraków.
Semerciöz, F., Hassan, M., Aldemir, Z. (2011), An Empirical Study on the Role of In-
terpersonal and Institutional Trust in Organizational Innovativeness, International
Business Research, vol. 4(2), s. 125–136.
Semil, M., Wysińska, E. (1980), Słownik współczesnego teatru, Wydawnictwa Artystycz-
ne i Filmowe, Warszawa.
Senge, P.M. (1998), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom
Wydawniczy ABC, Warszawa.
Seppänen, R., Blomqvist, K., Sundqvist, S. (2007), Measuring inter-organizational trust
– a critical review of the empirical research in 1990–2003, Industrial Marketing Ma-
nagement, vol. 36(2), s. 249–265.
Servos, N. (1988), Tanztheater, [w:] International Dictionary of Modern Dance, St. James
Press, Detroit.
Shah, S.K., Corley, K.G. (2006), Building Better Theory by Bridging the Quantitative–
Qualitative Divide, Journal of Management Studies, vol. 43(8), s. 1821–1835.
Shah, S.K., Corley, K.G. (2006), Building better theory by bridging the quantitative–qu-
alitative divide, Journal of Management Studies, vol. 43(8), s. 1821–1835.
Shaw, F. (2002), Uncertainty and the New Consumer, Foresight, vol. 4(6), s. 4–13.
Shields, P.M., Rangarajan, N. (2013), A playbook for research methods: Integrating con-
ceptual frameworks and project management, New Forums Press, Stillwater, USA:
Oklahoma.430 Bibliografia
Shrivastava, P. (1987), Rigor and practical usefulness of research in strategic manage-
ment, Strategic Management Journal, vol. 8(1), s. 77–92.
Siegel, B. (2000), The Creative Economy Initiative: The Role of the Arts and Culture in
New England’s Economic Competitiveness, Mt. Auburn Associates Boston: The
New England Council (dostęp: 10.10.2020, online: http://www.creative-economy.
org/pubs/documents/CEI_2000_report.pdf).
Sieroń-Galusek, D. (2006), Kilka uwag na temat zarządzania instytucją kultury w Polsce,
[w:] Ł. Gaweł, E. Orzechowski (red.), Zarządzanie w Kulturze, Prace Wydziału Za-
rządzania i Komunikacji Społecznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 7, Kraków, s. 11–14.
Siggelkow,  N.  (2007),  Persuasion  with  case  studies,  Academy  of  management  journal,
vol. 50(1), s. 20–24.
Floyd, S.W., Sherman, H.D., Sigismund, H.A., Terjesen, S. (2011), Zarządzanie strategicz-
ne. Podejście zasobowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Sigurdardottir, A.G., Ujwary-Gil, A., Candi, M. (2018), B2B negotiation tactics in creati-
ve sectors. Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 33(4), s. 429–441.
Silverman, D. (2007, 2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.
Simon, H.A. (1997), Models of bounded rationality: Empirically grounded economic re-
ason, vol. 3, MIT press.
Sipa, M., Skibinski, A., Okreglicka, M. (2016), Barriers for Cooperation Between Small
Enterprises and Their Environment. The Context of Innovativeness Polish Small
Enterprises, [w:] D. Mihanovic, A. Hunjet, Z. Primorac (eds.), Economic and Social
Development: Book of Proceedings, s. 687–694.
Sivadas, E., Dwyer, F.R. (2000), An Examination of Organizational Factors Influencing
New Product Success in Internal and Alliance-Based Processes, Journal of Marke-
ting, vol. 64(1), s. 31–49.
Skavronska, I.V. (2017), Creative industries in Ukraine: analysis and prospects of the de-
velopment, Economics & Sociology, vol. 10(2), s. 87–106.
Skorny, Z. (1984), Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki: przewodnik metodolo-
giczny dla studiujących nauczycieli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
Skrzypek, E. (2014), Kreatywność a zarządzanie wiedzą, Zeszyty Naukowe Małopolskiej
Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, nr 24(1), s. 175–188.
Skutkiewicz, J. (2020), Teatr Wybrzeże: trwa remont Dużej Sceny – materiał dostępny
15.12.2020,  online:  https://kultura.trojmiasto.pl/Teatr-Wybrzeze-trwa-remont-Du-
zej-Sceny-n148532.html).
Słownik języka polskiego (2002), PWN, Warszawa.
Šmid, W. (2010), Leksykon przedsiębiorcy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Smith, A.M., Mateas, M. (2011), Knowledge-Level Creativity in Game Design, Proce-
edings of the 2nd International Conference on Computational Creativity ICCC.
Smith, J.A. (1995), Semi-structured interviews and qualitative analysis, [w:] J.A. Smith,
R. Harré, Van Langenhove, L. (eds.), Rethinking methods in psychology, Sage, Lon-
don, s. 9–23.431 Bibliografia
Smith-Doerr, L., Powell, W. W. (2005), Networks and economic life. The handbook of
economic sociology, vol. 2(3), s. 379–402.
Smoleń, M. (2003), Przemysły kultury. Wpływ na rozwój miast, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Snehota, I., Håkansson, H. (1995), Developing relationships in business networks, Ro-
utledge, London.
Sobczyk, J. (2012), Powiązania sieciowe jako determinanta przewagi konkurencyjnej fir-
my, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (Ład gospodarczy i społeczny),
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nr 1(16), s. 247–258.
Sokół, A., Figurska, I. (2017), Creativity As One of the Core Competencies of Studying
Knowledge Workers, Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 5(1), s. 23–35.
Sołoducho-Pelc, L. (2018), Kreatywność – główne trendy i problemy badawcze, Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Han-
dlowej, nr 161, s. 25–37.
Sopińska, A, Jakubowska, W. (2013), Organizacja sieciowa jako przedmiot zainteresowań
nauk o zarządzaniu, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?,
Prace Naukowe WWSZiP, nr 22, Wałbrzych, s. 205–221.
Sopińska, A. (2014), Wiedza i kapitał intelektualny w nowych typach organizacji – w or-
ganizacjach sieciowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu,Wrocław, nr 340, s. 788–798.
Sopińska, A. (2018), Kreatywność a innowacyjność organizacji. Otwarte innowacje jako
przejaw współkreatywności, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Ze-
szyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej, nr 161, s. 11–27.
Sopińska, A., Tomaszewski, A. (2015), Współpraca w sieciach poziomych w świetle ba-
dań  największych  polskich  przedsiębiorstw,  [w:]  R.  Krupski  (red.),  Zarządzanie
strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej
Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t 32, s. 379–390.
Sosnowska, A. (1987), Współdziałanie jednostek gospodarczych w przemyśle, Monogra-
fie i Opracowania, SGPiS, Warszawa, nr 183.
Sozański, T. (2002), Sieć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa,
Warszawa.
Spekman, R.E., Kamauff, J.W., Myhr, N. (1998), An empirical investigation into supply
chain management: a perspective on partnerships. Supply Chain Management: An
International Journal, vol. 3(2), s. 53–67.
Sroka, W. (2012), Sieci aliansów. Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współ-
pracę, PWE, Warszawa.
Stabell, C., Fjeldstad, O. (1988), Configuring Value for Competitive Advantage: on Cha -
ins, Shops, and Networks, Strategic Management Journal, vol. 19(5), s. 413–437.
Stabryła, A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Na-
ukowe PWN, Warszawa.
Stachowiak, K. (2015), Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego, Rozwój
Regionalny i Polityka Regionalna, nr 30, s. 9–46.432 Bibliografia
Stachowiak, K., Tomczak, P. (2010), Uwarunkowania, poziom i dynamika rozwoju sekto-
ra kreatywnego w poznańskim obszarze metropolitalnym, Bogucki Wydawnictwo
Naukowe, Poznań.
Stachowiak, K., Tomczak, P. (2015), Przestrzenny wymiar sektora kreatywnego, Bogucki
Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Stachowicz,  J.  (2007),  Przewaga  konkurencyjna  a  przewaga  kooperacyjna:  dylematy
współczesnego  paradygmatu  zarządzania  strategicznego,  [w:]  J.  Rokita,  W.  Gru-
dzewski (red.), Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Górnoślą-
ska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice, s. 45–67.
Staines, J., Travers, S., Chung, M.J. (2011), International Co-Production Manual. The Jo-
urney which is Full of Surprises, International Network For Contemporary Perfor-
ming Arts, Brussels, IETM, KAMS (dostęp: 23.09.2020, online: https://www.ietm.
org/en/system/files/publications/international_coprod_manual_1.pdf).
Stankiewicz, W. (2007), Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa.
Stańczyk, S. (2008), Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, Wrocław.
Stańczyk,  S.  (2015),  Tożsamość  ekosystemów  biznesu  –  zarys  koncepcji,  Organizacja
i Kierowanie, nr 4(169), s. 165–179.
Stańczyk, S. (2018), Tożsamość Ekosystemu Biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Stańczyk-Hugiet, E. (2011a), Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, Przegląd Or-
ganizacji, nr 5, s. 8–12.
Stańczyk-Hugiet, E. (2011b), Relacyjne modele wzrostu przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik
(red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przed-
siębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław,
nr 219, s. 249–257.
Stańczyk-Hugiet, E. (2012a), Paradygmat relacji – czy to nowa jakość w zarządzaniu. Stu-
dia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, nr 116, s. 163–173.
Stańczyk-Hugiet, E. (2012b), Przewaga konkurencyjna – ewolucja źródeł, [w:] B. Miku-
ła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Stańczyk-Hugiet, E. (2013a), Adaptacja kooperatywna, Zeszyty Naukowe. Organizacja
i Zarządzanie, Politechnika Łódzka, Łódź, nr 1147(52), s. 119–126.
Stańczyk-Hugiet, E. (2013b), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Stańczyk-Hugiet, E. (2015), Dyskontynuacja, ewolucja i rutyny relacyjne. Przedsiębior-
stwo  w  sieci,  Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  bankowej  w  Poznaniu,  Poznań,
nr 64(7), s. 171–186.
Stańczyk-Hugiet, E., Stańczyk, S. (2013), Kulturowy kontekst relacji międzyorganizacyj-
nych, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 49(4), s. 41–57.
Stańczyk-Hugiet, E., Strychalski, M. (2013), Asymetria wiedzy w relacjach międzyorgani-
zacyjnych, Research Papers of Wrocław University of Economics, nr 310, s. 123–131.433 Bibliografia
Stańczyk-Hugiet, E., Sus, A. (2012), Konsekwencje przynależności do sieci, [w:] J. Niem-
czyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współcze-
sne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 92–95.
Stasiak, A. (2015), Triada doświadczeń turystycznych i efekt wow! podstawą kreowania
nowoczesnej oferty turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, nr 379, s. 332–347.
Staszek, A. (2016), Sektor przemysłów kreatywnych w Polsce: lokalizacja, koncentracja
i determinanty rozwoju, rozprawa doktorska, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Stein, M.I. (1953), Creativity and culture, Journal of Psychology, vol. 36(2), s. 311–322.
Steinicke, S., Wallenburg, C.M., Schmoltzi, C. (2012), Governing for innovation in hori-
zontal service cooperations, Journal of Service Management, vol. 23(2), s. 279–302.
Stępień, B. (red.) (2011), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspekty-
wy, PWE, Warszawa.
Stępnik, A. (2014), Różnice między informacją a wiedzą w kontekście zarządzania, Stu-
dia Metodologiczne, nr 32, s. 29–47.
Stodolak, S. (2009), Kompetencja a umiejętność, Psychologia biznesu (dostęp: 15.12.2020,
online: https://www.psychologia.biz.pl/kompetencje-a-umiejetnosci).
Strycharz, J. (2013), Organizacje sektora kultury a rozwój, [w:] J. Hausner, A. Karwińska,
J. Purchla (red.), Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 175–192.
Stryjakiewicz, T., Kaczmarek, T., Męczyński, M., Parysek, J.J., Stachowiak, K. (2010), Poli-
tyka wspierania rozwoju sektora kreatywnego w poznańskim obszarze metropolital-
nym na tle doświadczeń zagranicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Strzyżewska, M. (2008), Współpraca konkurentów w grupie polskich małych i średnich
przedsiębiorstw, Problemy Zarządzania – Przedsiębiorczość, nr 2(20).
Strzyżewska, M. (2011), Współpraca między przedsiębiorstwami – odniesienie do pol-
skiej praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH w  Warszawie, Warszawa.
Subudhi R.N., Mishra S. (red.) (2020), Methodological Issues in Management Research:
Advances, Challenges, and the Way Ahead, Emerald, Bingley.
Suchowian, J. (2011), Problemy finansowania instytucji kultury w  Polsce na przykładzie
teatru im. St.I. Witkiewicza w Zakopanem, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr  38, s. 175–184.
Suddaby, R. (2006), From the editors: What grounded theory is not?, Academy of Mana-
gement Journal, vol. 49(4), s. 633–642.
Sudolska, A. (2013), Critical Success Factors for Pro-Innovative Cooperation Between
Firms-Empirical Research in Poland, Economic and Social Development: Book of
Proceedings, vol. 826, s. 826–836.
Sudoł, S. (2012a), Nauki o zarządzaniu: podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje,
PWE, Warszawa.
Sudoł, S. (2012b), Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie,
nr 1A, s. 25–35.
Sudoł, S. (2019), Nauki o zarządzaniu. Pojęcie zarządzania, zakres i granice nauk o za-
rządzaniu, ich miejsce w klasyfikacji nauk oraz subdyscypliny, [w:] Gorynia, M. 434 Bibliografia
Ewolucja nauk ekonomicznych: jedność a różnorodność, relacje do innych nauk,
problemy klasyfikacyjne, Polska Akademia Nauk, Warszawa, s. 99–111.
Sudoł, S., Kożuch, B. (2010), Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne
jako ich subdyscyplinę, [w:] S. Lachiewcz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspek-
tywy nauk o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 382–401.
Sulimowska-Formowicz, M. (2018), Kompetencja relacyjna jako czynnik sukcesu przed-
siębiorstwa we współpracy międzyorganizacyjnej, Difin, Warszawa.
Sulimowska-Formowicz, M., Stępień, B. (2011), Warunki skuteczności i efekty kooperacji
gospodarczej, [w:] B. Stępień (red.), Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z pol-
skiej perspektywy, PWE, Warszawa.
Sułkowski, B. (2010), Deregulacja kultury wielkomiejskiej na przykładzie Łodzi, [w:] A. Ma-
tuchniak-Krasuska, B.Sułkowski, N. Bandier, A. Hammouche (red.), Lokalna pole pro-
dukcji kulturalnej w Polsce i we Francji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Sułkowski, Ł. (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
Sułkowski, Ł. (2015), Metodologia zarządzania – od fundamentalizmu do pluralizmu,
[w:]  W.  Czakon  (red.),  Podstawy  metodologii  badań  w  naukach  o  zarządzaniu,
wyd. III, Wolters Kluwer business, Warszawa.
Sułkowski, Ł., Lenart-Gansiniec, R. (2021), Epistemologia, metodologia i metody badań
w naukach o zarządzaniu i jakości, Wyd. Społecznej Akademii Nauk, Łódź.
Suri, H. (2011), Purposeful sampling in qualitative research synthesis, Qualitative Rese-
arch Journal, vol. 11(2), s. 63–75.
Surówka-Marszalek, D., Światowiec, J. (2006), Współpraca partnerska na rynkach High-
-Technology, [w:] D. Fatuła (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki,
Wydział Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Kraków, s. 319–328.
Sus, A. (2012), Zagrożenia związane z sieciami międzyorganizacyjnymi, [w:] J. Niem-
czyk, E. Stańczyk-Hugiet, B. Jasiński (red.), Sieci międzyorganizacyjne. Współcze-
sne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa, s. 92–96.
Svejenova, S., Strandgaard, Pedersen J., Vives, L. (2011), Projects of passion: lessons for
strategy from temporary art, Project-Based Organizing and Strategic Management,
vol. 28, s. 501–527.
Sysko-Romańczuk, S. (2007), Koncepcja zasobowa firmy według Edith T. Penrose w  nur-
cie rozważań nad wzrostem firmy. Przegląd Organizacji, nr  7–8, s. 21–25.
Szczepańska-Woszczyna, K. (2014), Kompetencje menedżerskie w obszarze kreatywno-
ści i innowacyjności, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie,
nr 1, s. 101–110.
Szczepański, M.S., Śliz, A., Wojtkun, J. (2014), Teoria wymiany społecznej, [w:] M.S. Szcze-
pański, A. Śliz (red.) Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycz-
nych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 107–140.
Szomburg,  J.  (2002),  Kultura  i  przemysły  kultury  szansą  rozwojową  dla  Polski,
[w:] J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski,
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.435 Bibliografia
Szreder, K. (2010), Kultura się z Wami policzy, [w:] Zespół Krytyki Politycznej (red.), Ekonomia
kultury. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
Sztompka, P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków.
Sztumski, J. (1984), Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa.
Szulborska-Łukaszewicz, J. (2012a), Festiwale w kontekście odpowiedzialności biznesu
za kulturę, Administracja Publiczna, nr 2(20), s. 21–40.
Szulborska-Łukaszewicz, J. (2012b), Instytucje kultury w Polsce – specyfika ich organiza -
cji i finansowania, Zarządzanie w  Kulturze, nr 13(4), s. 305–328.
Szulborska-Łukaszewicz, J. (2013), Zarządzanie publiczną instytucją kultury w Polsce
– misja a ekonomika, Zarządzanie w Kulturze, nr 14(1), 13–33.
Szulborska-Łukaszewicz, J. (2014), Publiczne czy prywatne? O zarządzaniu instytucjami
artystycznymi w Polsce, Zarządzanie w kulturze, nr 15(3), s. 251–275.
Szulborska-Łukaszewicz, J. (2019), Dokąd zmierzamy? Wokół konstytucji sektora kultu-
ry w Polsce, [w:] Kocój, E., Szulborska-Łukaszewicz, J., Kędziora, A. (red.), Zarzą-
dzanie w sektorze kultury: między teorią a praktyką, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków, s. 49–69.
Szultka, S. (2012), Klastry w sektorach kreatywnych–motory rozwoju miast i regionó-
w,Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Szultka, S. (red.) (2014), Kreatywny łańcuch – powiązania sektora kultury i kreatywnego
w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
Szumniak-Samolej, J. (2012), Współpraca z tłumem. Nowe modele współpracy między
przedsiębiorstwami i interesariuszami, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Fi-
nansów, nr 118, s. 30–46.
Szumowski, W. (2014), Zarządzanie publiczne – próba systematyzacji koncepcji, Nauki
o Zarzadzaniu/Management Sciences, nr 21, s. 86–98.
Szymańska, K. (2018), Kultura organizacyjna wspierająca przedsiębiorstwa sektora kre-
atywnego, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe Szko-
ły Głównej Handlowej, nr 162, s. 65–76.
Szymczak, M. (red.) (1981), Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa.
Szymczak, M. (red.) (2002), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
Śliwińska, M. (2002), Współpraca bibliotek: więcej korzyści dla własnych czy obcych
użytkowników?, [w:] Kiwała, G., Wietecha, A.(red.), Współpraca bibliotek nauko-
wych w zakresie obsługi użytkowników, Biblioteka Główna Politechniki Warszaw-
skiej,  Warszawa  (dostęp:  3.05.2020,  online:  http://www.ebib.pl/publikacje/mat-
konf/pw/referaty/MSliwinska.pdf).
Świadek, A., Płonka M. (2013), Wpływ współpracy na poziom konkurencyjności i ak-
tywności innowacyjnej przedsiębiorstw, Nierówności społeczne a Wzrost Gospo-
darczy, nr 34, s. 301–319.
Światowiec-Szczepańska,  J.  (2012a),  Renta  ekonomiczna  a  przewaga  konkurencyjna
przedsiębiorstwa, Ekonomista, nr 2, s. 203–225.
Światowiec-Szczepańska, J. (2012b), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw.
Ujęcie modelowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.436 Bibliografia
Światowiec-Szczepańska, J. (2013), Wpływ orientacji czasowej kadry kierowniczej na roz-
wój organizacji sieciowych, Zeszytu Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja
i Zarządzanie, nr 52, s. 55–64.
Światowiec-Szczepańska, J. (2014), Strukturalny aspekt badania sieci w zarządzaniu stra-
tegicznym, [w:] A. Stabryła, T. Małkus (red.). Problemy zarządzania organizacjami
w społeczeństwie informacyjnym, s. 279–287.
Światowiec-Szczepańska,  J.  (2016),  Paradoksy  konkurencji  relacyjnej,  Prace  Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 420, s. 337–349.
Światowiec-Szczepańska,  J.,  Bugiera,  K.  (2017),  Budowanie  pozycji  sieciowej  przed-
siębiorstwa  poprzez  uczestnictwo  w  zrzeszeniach  gospodarczych,  [w:]  J.  Szostak
(red.), Strategie przedsiębiorstwa w sieci, Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowe-
go w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań-Chorzów, nr 19,
s. 29–40.
Światowiec-Szczepańska, J., Kawa, A. (2018), Metafory, modele i teorie sieci w naukach
o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, nr 2(181), s. 79–91.
Światowiec-Szczepańska, J., Zdziarski, M. (2017), Interdyscyplinarny rozwój metodolo-
gii badania sieci. Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu, Strategie przedsiębiorstw w sieci, nr 19, Poznań-Cho-
rzów, s. 253–264.
Świerczek, A. (2007), Od łańcuchów dostaw do sieci dostaw, Logistyka, nr 1, s. 74–77.
Tapscott,  D.,  Williams,  A.D.  (2010),  Macrowikinomics:  Rebooting  Business  and  the
World, Portfolio Hardcover, New York.
Tarchalski, K. (1999), Hazard moralny jako problem w gospodarce, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Tatarkiewicz, W. (1975, 1982), Dzieje sześciu pojęć: sztuka, piękno, forma, twórczość,
odtwórczość. Przeżycia estetyczne, PWN, Warszawa.
Tecce, D., Pisano, G., Shuen, A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management,
Strategic Management Journal, vol. 18(7), s. 509–533.
Teneta-Skwiercz, D. (2016), Współpraca międzysektorowa jako narzędzie realizacji kon-
cepcji społecznej odpowiedzialności biznesu,. Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław, nr 455, s. 30–43.
Tepper, S.J. (2002), Creative assets and the changing economy, Journal of Arts Manage-
ment, Law, and Society, fall, 159–168.
Theodoropoulos, S., Tassopoulos, E. (2014), The Greek Maritime Cluster as a Driving
Force for the Economy’s Restarting, International Journal of Economics and Busi-
ness Administration, vol. 2(3), s. 3–14.
Thomas, J.C. (2012), Citizen, Customer, Partner: Engaging the Public in Public Manage-
ment, ME Sharpe, New York.
Thompson, J.D., MacMillan I.C. (2010), Business models: creating new markets and so-
cial wealth, Long Range Planning, vol. 43(2–3), s. 291–307.
Thorelli, H. (1986), Networks: Between Markets and Hierarchies, Strategic Management
Journal, vol. 7, s. 37–51.437 Bibliografia
Throsby, D. (2001), Economics and culture, Cambridge University Press.
Throsby, D. (2004), Assessing the impacts of a cultural industry, The Journal of Arts Ma-
nagement, Law, and Society, vol. 34(3), s. 188–204.
Throsby, D. (2008a), Modelling the cultural industries. International Journal of Cultural
Policy, vol. 14(3), s. 217–232.
Throsby, D. (2008b), The concentric circles model of the cultural industries, Cultural
trends, vol. 17(3), s. 147–164.
Throsby, D. (2010, 2011), Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Tkaczyk, J. (2012), Trendy konsumenckie i ich implikacje marketingowe, Handel We-
wnętrzny, Konsumpcja i Konsument – Nowe Trendy, nr 5, s. 126–134.
Todeva, E. (2010), Management of International Business Networks, Routledge, Oxford.
Todeva, E., Knoke, D. (2005), Strategic alliances and models of collaboration, Manage-
ment Decision, vol. 43, s. 123–148.
Toft,  G.S.  (2000),  Synoptic  (One  Best  Way)  Approaches  of  Strategic  Management,
[w:] J. Rabin, G.J. Miller, W.B. Hildreth [ed.], Handbook of Strategic Management,
2nd. New York: Marcel Dekker, Inc.
Tomaszewski, M. (2013), Wybrane czynniki wpływające na nawiązanie współpracy inno-
wacyjnej przedsiębiorców ze szkołami wyższymi na terenie Polski Zachodniej w la-
tach 2009–2011, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, nr 14(12), s. 287–298.
Tomaszewski, T. (1963), Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa.
Tomski, P. (2011), The horizons of coopetition – the analysis of the selected aspects of
application, Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, vol. 59, s. 131–147.
Towse, R. (2000), Cultural economics, copyright and the cultural industries, Society and
Economy in Central and Eastern Europe, vol. 22(4), s. 107–134.
Towse, R. (2011), Ekonomia kultury. Kompendium, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
Tracy, S.J. (2010), Qualitative quality: Eight „big-tent” criteria for excellent qualitative
research, Qualitative Inquiry, vol. 16(10), s. 837–851.
Tracz, M. (2013), Rola edukacji w budowaniu kapitału społecznego w Polsce, Pra-
ce Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 23,
s. 134–145.
Trepińska,  M.  (2017),  Aktorska  sztuka  biznesu,  Forbes,  (dostęp:  16.06.2020,  online:
https://www.forbes.pl/rankingi/aktorska-sztuka-biznesu/fftw9kf).
Tribe, M., Jana, R., Grosenick, U. (2006), New media art, Taschen, Los Angeles.
Trippner-Hrabi, J., Hrabi, M. (2014), Paradygmaty organizacji sieciowe, [w:] A. Toma-
szuk (red.), Organizacje wobec wyzwań XXI wieku, Przedsiębiorczość i Zarządza-
nie, Łódź, t. XV, Część I, nr 6, s. 45–56.
Trocki, M. (2013), Ocena projektów – koncepcje i metody, Oficyna Wydawnicza Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Trompenaars, F. (2010), Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Trzeciak, H. (2011), Ekonomika teatru, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie, Warszawa.438 Bibliografia
Tsoukas, H. (1994), What is management? An outline of a metatheory. British Journal of
Management, vol. 5(4), 289–301.
Tubielewicz, A. (2013), Koncepcja tworzenia organizacji sieciowej, [w:] R. Konsola (red.)
Efektywność, produktywność i organizacja przedsiębiorstw. Zarządzanie przedsię-
biorstwem, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją,
Opole, s. 387–397.
Twardoch, E. (2011), Interaktywność w kulturze partycypacji, Przegląd Kulturoznawczy,
nr 9(1), s. 187–194.
Tytuła, M., Łosiak, M. (2009), Polski bez błędów: poradnik językowy dla każdego, Wy-
dawnictwo Szkolne PWN, Warszawa.
UNCTAD (2008), Creative economy report 2008, The challenge of assesing the creative
economy: towards informed policy-making, Geneva.
UNCTAD (2009), United Nations Conference on Trade and Development – Creative
Economy Report 2008, The challenge of assessing the creative economy towards
informed policy-making, United Nations.
UNCTAD (2010), Creative economy report 2010: A feasible development option, New York
– Geneva (dostęp: 13.07.2019: http://unctad.org/es/Docs/ditctab20103_en.pdf).
UNDP,  UNESCO  (2013),  Creative  Economy  Report  2013,  United  Nations  Develop-
ment Programme, New York.
UNESCO (1982), Cultural industries: A challenge for the future of culture. UNESCO,
Paris.
UNESCO (2001), Powszechna deklaracja UNESCO o różnorodności kulturowej przyję-
ta na 31 sesji Konferencji Generalnej, 2 listopada 2001 r., Paryż.
UNESCO (2005), Understanding creative industries: cultural statistics for public po-
licy  making  (dostęp:  17.05.2020,  online:  http://portal.unesco.org/culture/en/
files/30297/11942616973cultural_stat_EN.pdf/cultural_stat_EN.pdf).
UNESCO (2009a), Culture Statiscics, Montreal, Quebec http://www.uis.unesco.org/cultu-
re/Documents/framework-cultural-statistics--culture-2009en.pdf (dostęp: 13.07.2019).
UNESCO (2009b), UNESCO Institute for Statistics, The 2009 UNESCO Framework
for cultural statistics (FCS), Montreal – Quebec, (dostęp: online 24.08.2019: http://
www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture-
-2009-en.pdf).
Urbanowska-Sojkin, E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach,
PWE, Warszawa.
Urbanowska-Sojkin,  E.  (2018),  Uwarunkowania  kreatywności  w  przedsiębiorstwach
w perspektywie strategicznej, Organizacja i Kierowanie, nr 181(2), s. 135–146.
Urbanowska-Sojkin,  E.,  Banaszyk,  P.,  Witczak,  H.  (2007),  Zarządzanie  strategiczne
przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
Urbańczyk, A., B. Borowiak, B (2020), Budowanie i rozwój partnerstw lokalnych opar-
tych o zasoby i wspólną wizje zmiany (dostęp: 1.04.2020, online: http://inicjatywa.
um.warszawa.pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Partnerstwa%20lokalne_
Teoria.pdf).439 Bibliografia
Urbański,  M.  (2009),  Rozumowanie  abdukcyjne.  Modele  i  procesy,  Wyd.  Naukowe
WAM, Poznań.
Uzzi, B (1996), The Sources and Consequences of Embeddedness for the Economic Per-
formance of Organizations: The Network Effects, American Sociological Review,
vol. 61(4), s. 694–698.
Uzzi, B. (1997), Social structure and competition in interfirm networks: The paradox of
embeddedness, Administrative Science Quarterly, vol. 42 (1), s. 35–67.
Uzzi, B. (1999), Embeddedness in the Making of Financial Capital: How Social Relations
and  Networks  Benefit  Firms  Seeking  Financing,  American  Sociological  Review,
vol. 64(4), s. 481–505.
Vanneste, B.S. (2016), From interpersonal to interorganisational trust: The role of indi-
rect reciprocity, Journal of Trust Research, vol. 6(1), s. 7–36.
Varbanova,  L.  (2011),  Wywiad  z  dr  Lidią  Varbanovą  przeprowadzony  w  ramach  EN-
CATC 19th Annual Conference, Helsinki 2011 (dostęp: 4.11.2019, online: http://
www.youtube.com/watch?v=4QfyYBkxiZ0).
Vejlgaard, H. (2008), Anatomy of a trend, McGraw-Hill, New York.
Venkatraman, N. (1989), The concept of fit in strategy research: Toward verbal and stati-
stical correspondence, Academy of Management Review, vol. 14(3), s. 423–444.
Vives, L., Svejenova, S. (2011), To, from and beyond the margins: Business models: to-
wards an integrative framework, Management Research, The Journal of the Ibero-
american Academy of Management, vol. 9(3), s. 230–242.
Von Beyme, K. (2005), Współczesne teorie polityczne, WN SCHOLAR, Warszawa.
Von Rohrscheidt, A.M. (2008), Turystyka kulturowa: fenomen, potencjał, perspektywy.
Wydawnictwo KMB Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska
Milenium, Gniezno.
Wakar, J. (2012), Pomniki trzymają się mocno, Przekrój, nr 1/02-01-12 (dostęp: 5.11.2020,
online: https://e-teatr.pl/pomniki-trzymaja-sie-mocno-a127999).
Walker, H.A., Thye, S.R., Simpson, B., Lovaglia, M.J., Willer, D., Markovsky, B. (2000),
Network exchange theory: Recent developments and new directions. Social Psycho-
logy Quarterly, s. 324–337.
Wasserman, S., Faust, K., (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications
(Structural Analysis in the Social Sciences), 1 edition, Cambridge University Press.
Waszkiel, H. (2013), Dramaturgia polskiego teatru lalek, Akademia Teatralna im. Alek-
sandra Zelwerowicza, Warszawa.
Waszkiel, M. (2012), Dzieje teatru lalek w Polsce (1944–2000), Akademia Teatralna im.
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Warszawa.
Webster (1992), Webster’s Dictionary, Oxford University Press, Oxford.
Webster, F. (2014), Theories of the information society, Routledge.
Weinstein, D., Weinstein, M. A. (1991), Georg Simmel: sociological flaneur bricoleur,
Theory, Culture & Society, vol. 8(3), s. 151–168.
Wellman, B, Berkowitz, S.D. (eds.) (1988), Social Structures. A Network Approach, Cam-
bridge University Press, Cambridge.440 Bibliografia
Wenderlich, P. (2013), Międzynarodowe koprodukcje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy,
Dziennik Teatralny (dostępn 19.06.2020, online: http://www.dziennikteatralny.pl/
artykuly/miedzynarodowe-koprodukcje.html)
Wernerfelt, B. (1984), A Resource-based View of the Firm, Strategic Management Journal,
vol. 2, s. 171–180.
Wertheimer, M. (1959), Productive Thinking, Harper & Row, New York.
Wesołowska, A. (2004), Teoria dóbr publicznych Paula Anthony’ego Samuelsona, Dialo-
gi Polityczne, nr 2, s. 55–60.
West, M.A. (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
Wetzel, L. (2006), Types and tokens, Stanford Encyclopedia of Philosophy, CSLI, Stan-
ford  University,  dostęp  3.05.2020,  online:  https://stanford.library.sydney.edu.au/
entries/types-tokens/).
Wheelwright, S., Clark, K. (1992), Revolutionizing Product Development: Quantum Le-
aps in Speed Efficiency and Quality. The Free Press, New York.
While, A., Ullman, R., Forbes, A. (2007), Development and Validation of a Learning Ne-
eds Assessment Scale: A Continuing Professional Education Tool for Multiple Scle-
rosis Specialist Nurses, Journal of Clinical Nursing, vol. 16(6), s. 1099–1108.
Wholey, D.R., Hounker, J.W. (1993), Effects of Generalism and Niche Overlap on Ne-
twork Linkages among Youth Service Agencies, Academy of Management Review,
vol. 32(2), s. 349–371.
Wielka Encyklopedia PWN (2003), PWN, Warszawa, t. 27.
Wierzbicki, A.P. (2012), Innowacyjność, a potrzeba stymulacji kreatywności, [w:] J. Kle-
er, A.P. Wierzbicki, Innowacyjność, kreatywność a rozwój, PAN, Komitet Prognoz
Polska 2000 Plus, Warszawa.
Wiesand, A.J., Söndermann, M. (2005), The creative Sector: An Engine for Diversity,
Growth, and Jobs in Europe, European Cultural Foundation, Amsterdam.
Willcocks,  L.,  Choi,  C.  (1995),  Co-operative  partnership  and  total  IT  outsourcing:
from contractual obligation to strategic alliance?. European Management Journal,
vol. 13(1), s. 67–78.
Willer, D. (ed.) (1999), Network Exchange Theory, Greenwood Publishing Group.
Williamson, O. (1998), Instytucje ekonomiczne kapitalizmu, PWN, Warszawa.
WIPO (2002), Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based
Industries (dostęp: 22.11.2020, online: http://www.wipo.int).
Wirth, A. (1985), Du dialogue au discours, Théâtre/Public, nr 40–41.
Witkowska, J. (1996), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschod-
niej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych
i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Wojciszke, B. (2012), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Wojnar, K., Grochowski, M. (2011), Infrastruktura kultury. Polityka spójności, atrakcyj-
ność miast, Raport Narodowego Centrum Kultury, Warszawa.
Wojtyna, A. (2008), Współczesna ekonomia – kontynuacja czy poszukiwanie paradygma-
tu?, Ekonomista, nr 1, s. 9–32.441 Bibliografia
Wong, C.Y., Gao, R. (2008), Creative Industry in UK, Japan and China: A supply chain
management perspective, vol. 1.
Wood, D. J., Gray, B. (1991), Toward a comprehensive theory of collaboration, The Journal
of applied behavioral science, vol. 27(2), s. 139–162.
Woodman, R.W., J.E. Sawyer, R.W. Griffin (1993), Toward a  Theory of Organizational Cre-
ativity, Academy of Management Review, vol. 18 (2), s. 293–321.
Woszczyk,  P.  (2013),  Zarządzanie  wiekiem  –  ku  wzrostowi  efektywności  organizacji,
[w:] P. Woszczyk, M. Czernecka (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do za-
rządzania wiekiem w organizacjach, Wyd.HRP Group, Łódź, s. 33–52.
Wójcik, D. (2015), Współpraca sieciowa w instytucjach kultury, [w:] W. Czakon (red.),
Przedsiębiorstwo w sieci, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,
vol. 64(7), s. 95–110.
Wójcik, D. (2018a), Presja technologiczna jako stymulanta wykorzystania nowoczesnych
technologii w sektorze turystycznym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, nr 543, s. 110–119.
Wójcik, D. (2018b), Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze sztuk performatyw-
nych – perspektywy badawcze. Studia Ekonomiczne, nr 351, s. 110–120.
Wójcik, D. (2022), Współpraca międzyorganizacyjna w sektorze kultury w warunkach
pandemii COVID-19. Kontekst sztuk performatywnych, [w:] H. Cichocki, A. To-
maszewski (red.) Organizacja hybrydowa w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza
SGH, Warszawa, s. 87–101.
Wójcik, D., Juszczyk, P. (2022), Sektor kultury w ujęciu koncepcji smart. Kontekst pan-
demii COVID-19, Przegląd Organizacji, Nr 4(987), s. 13–19.
Wójcik, D., Czernek, K. (2016), Antecedencje współpracy przedsiębiorstw w sektorze
turystycznym-wyzwania badawcze, Research Papers of the Wroclaw University of
Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, nr 421,
s. 632–644.
Wójcik, D., Klimas, P. (2016), Mikrofundamenty współpracy międzyorganizacyjnej, Re-
search Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wroclawiu, nr 444, s. 241–251.
Wójcik-Karpacz, A. (2012), Zdolność relacyjna w tworzeniu efektów współdziałania ma-
łych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Wójcik-Karpacz,  A.,  Karpacz,  J.  (2015),  Jak  powstrzymywać  oportunizm  partnera:
rola osadzenia w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości, t. 32, s. 163–178.
Wróblewski,  Ł.  (2012),  Strategie  marketingowe  w  instytucjach  kultury,  PWE,  War-
szawa.
Wróblewski, Ł. (2014), Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa.
Wyeld, T.G., Prasolova-Førland, E., Chang, T.W. (2006), Virtually collaborating across
cultures: A case study of an online theatrical performance in a 3DCVE spanning
three continents, Publication of Sixth IEEE International Conference on Advanced
Learning Technologies, IEEE.442 Bibliografia
Wytrążek, W. (2011), Działalność twórcza i artystyczna jako szczególne przypadki dzia-
łalności gospodarczej, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, K. Jaroszyński (red.), Europeiza-
cja publicznego prawa gospodarczego, C.H. Beck, Warszawa, s. 597–614.
Yamagishi, T., Yamagishi, M. (1994), Trust and commitment in the United States and
Japan, Motivation and Emotion, vol. 18(2), s. 129–166.
Yin, R.K. (2003), Case study research: Design and methods, Sage Publications, Canada.
Zaheer, A., McEvily, B., Perrone, V. (1998), Does trust matter? Exploring the effects of
interorganizational and interpersonal trust on performance, Organization Science,
vol. 9(2), s. 141–159.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2013a),  Koopetycja  –  strategią  sukcesu?  Doświadczenia
przedsiębiorstw high-tech, The Journal of Management and Finance, nr  11(4/1),
s. 419–431.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2013b), Koopetycja a rozwój przedsiębiorstwa w opinii kadry
kierowniczej firm high-tech, Organizacja i  Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Polite-
chiki Łódzkiej, Łódź, nr 52(1147), s. 135–146.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2013c),  Strategia  nowoczesnego  przedsiębiorstwa:  zasoby
i okazje, w: Zarządzanie trategiczne Quo vadis?, red. R. Krupski, Prace Naukowe
WWSZiP, t. 22, Wałbrzych.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2013d),  Zasobowe  uwarunkowania  koopetycji  w  przedsię-
biorstwach high-tech, Przegląd Organizacji, nr 2, s. 3–8.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2014a), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść
i koncepcji, [w:] R. Krupski, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod.
Prace  Naukowe  Wałbrzyskiej  Wyższej  Szkoły  Zarządzania  i  Przedsiębiorczości,
t. 27, s. 9–29.
Zakrzewska-Bielawska,  A.  (2014b),  Koopetycja  w  rozwoju  przedsiębiorstw  high-tech.
Determinanty i dynamika, Placet, Warszawa.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2014c), Typy relacji koopetycyjnych, czyli o granicach mię-
dzy konkurencją a współpracą, [w:] Sopińska A., Gregorczyk S. (red.), Granice struk-
turalnej złożoności organizacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 131–141.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2015), Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm
high-tech, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsię-
biorstw w sieci, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przed-
siębiorczości, nr 32, s. 439–457.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2016), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii rela-
cyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu, nr 444, s. 609–622.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2017a), Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego
– wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego, [w:] A. Sopińska, P. Wa-
chowiak (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego, Oficyna Wy -
dawnicza SGH, Warszawa, s. 177–193.
Zakrzewska-Bielawska, A. (2017b), Wybory strategiczne w relacyjnej orientacji przedsię-
biorstwa, Handel Wewnętrzny, nr 368(3/2), s. 181–192.443 Bibliografia
Zakrzewska-Bielawska, A., Fisiak, W. (2018), Efekty z realizacji strategii relacyjnej – świa-
domość  i  postrzeganie  przez  polskich  menedżerów,  Przegląd  Nauk  Ekonomicz-
nych, nr 29, s. 11–24.
Zakrzewska-Półtorak, A. (2015), Znaczenie bliskości dla występowania efektu synergii
w  powiązaniach funkcjonalnych jednostek przestrzennych, Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 408, s. 261–269.
Zbieg, A., Słowińska, A., Żak, B. (2015), Siła relacji interpersonalnej: wstępna weryfikacja
koncepcji i metody pomiarowej, Psychologia Społeczna, vol. 3(34), s. 335–351.
Zdziarski, M. (2008), Kapitał społeczny w sieci relacji, Studia i Materiały Wydziału Za-
rządzania Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2, s. 7–15.
Zdziarski, M. (2012a), Elita wewnętrznego kręgu i centralne firmy. Wyniki badań relacji
przez rady nadzorcze w polskich spółkach giełdowych, Organizacja i Kierowanie,
nr 1(150), s. 23–39.
Zdziarski, M. (2012b), Relacje w radach nadzorczych spółek publicznych, Współczesne
Zarządzanie, nr 4, s. 213–223.
Zeidler-Janiszewska,  A.  (2007),  Perspektywy  performatywizmu,  Teksty  Drugie,  nr  5,
s. 34–47.
Zeidler-Janiszewska, A. (2008), Perspektywy Performatywizmu, [w:] R.W. Kluszczyński,
A. Zeidler-Janiszewska (red.) Perspektywy badań nad kulturą, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 87–100.
Zeller, C. (2004), North Atlantic innovative relations of Swiss pharmaceuticals and the
proximities with regional biotech arenas, Economic Geography, vol. 80(1), s. 83–111.
Zerbini, F., Castaldo, S. (2007), Stay in or get out the Janus? The maintenance of multi-
plex relationships between buyers and sellers, Industrial Marketing Management,
vol. 36(7), s. 941–954.
Zgółkowska, H. (1998), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 17, Wydawnic-
two Kurpisz, Poznań.
Zielińska, A. (2016), Formułowanie strategii w organizacji pozarządowej, Modern Mana-
gement Review, nr 21(23(3)), s. 229–238.
Zieliński, M. (2019), Zaufanie w relacjach business-to-business. Perspektywa dynamicz-
na, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Ziembiński, Z. (1997), Logika praktyczna, PWN, Warszawa.
Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, W. (2010), Psychologia osobowości. Psychologia
kluczowe koncepcje, PWN, Warszawa.
Zimmermann, J. (2012), Prawo administracyjne, Lex a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Zimnica-Kuzioła, E. (2018), Społeczny świat teatru. Areny polskich publicznych teatrów
dramatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Zimniewicz, K. (2009), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Zineldin, M. (2004), Co-opetition: the organisation of the future, Marketing Intelligence
& Planning, vol. 22(7), s. 780–790.
Znaniecki, F. (2011), Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia syste-
matyczna, PWN, Warszawa.444 Bibliografia
Akty prawne
Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 10 maja 2010 r. ws. udziału kultury w rozwoju
lokalnym i regionalnym (2010/C 135/05) Dz.U. U.E C 135/15 z 26.5.2010.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2018 roku, obowiązujące od 1 października
2018 r.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admi-
nistrację publiczną, Dz.U. nr 133, poz. 872.
Ustawa z dnia 24 czerwca 1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym,
o  samorządzie  województwa  i  o  administracji  rządowej  w  województwie,  Dz.U.
nr 99, poz. 631.
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultu-
ralnej, tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 142, poz. 1592.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. z 2020 r., poz. 695.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. z 2020 r., poz. 695.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, tekst jednolity Dz.U. nr 13,
poz. 74.
Źródła internetowe
www 1: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/kooperacja.
html (dostęp: 18.03.2020).
www  2:  Wielki  słownik  języka  polskiego,  online:  https://wsjp.pl/index.php?id_hasla-
=35542&id_znaczenia=4066576&l=23&ind=0 (dostęp: 18.03.2020).
www 3: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/współdzia-
łanie.html (dostęp: 18.03.2020).
www 4: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/współpraca.
html (dostęp: 18.03.2020).
www 5: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/kolaboracja.
html (dostęp: 18.03.2020).
www 6: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/skuteczność.
html (dostęp: 16.06.2020).
www 7: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/partnerstwo.
html (dostęp: 1.04.2020).
www 8: Encyklopedia Britannica, online: https://www.britannica.com/topic/partner-
ship (dostęp: 1.04.2020)445 Bibliografia
www 9: Partnership, Collaboration: What is the Difference?, online: http://www.nchv.
org/images/uploads/Collaboration_6.28c_.pdf (dostęp: 1.04.2020).
www 10: http://dictionary.cambridge.org (dostęp: 12.11.2020).
www 11: https://sjp.pwn.pl/szukaj/umiejętność.html (dostęp: 15.12.2020).
www 12: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/oddziaływa-
nie.html (dostęp: 1.06.2020).
www 13: Bańko, M., https://polszczyzna.pl/unikalny-czy-unikatowy/
www 14: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/kreatywny.
html (dostęp: 23.08.2019).
www 15: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/twórczość.
html (dostęp: 23.08.2019).
www  16:  Słownik  języka  polskiego  PWN,  online:  https://sjp.pwn.pl/szukaj/twórczy.
html (dostęp: 23.08.2019).
www 17: Kreatywny, kreatywność a twórczy, twórczość, (dostęp: 7.08.2019: http://por-
talwiedzy.onet.pl/140623,kreatywny_kreatywnosc_a_tworczy_tworczosc,haslo.
html, 8.08.2013).
www  18:  Słownik  języka  polskiego  PWN,  online:  https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/
kreatywny-czy-tworczy;1673.html (dostęp: 23.08.2019).
www 19: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/przemysł.
html (dostęp: 23.08.2019).
www 20: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/sektor.html
(dostęp: 23.08.2019).
www 21: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/branża.html
(dostęp: 23.08.2019).
www 22: Commonwealth of Australia, Creative Nation. Commonwealth cultural poli-
cy,  Canberra  1994,  online:  http://pandora.nla.gov.au/pan/21336/20031011-0000/
www.nla.gov.au/creative.nation/contents.html (dostęp: 24.08.2019).
www 23: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/pojęcie.html
(dostęp: 21.08.2019).
www 24: Bakhshi F., A. Freeman, P. Higgs, A dynamic mapping of the UK’s creative
industries,  NESTA,  online:  http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/a_dyna -
mic_mapping_of_the_creative_industries.pdf (dostęp: 23.08.2019).
www 25: UNESCO, Performing arts: such as traditional music, dance and theatre,
online: https://ich.unesco.org/en/performing-arts-00054 (dostęp: 21.11.2020).
www 26: Słownik kultury GUS: Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: teatr, online:
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-
publicznej/530,pojecie.html (dostęp: 23.11.2020).
www 27: Encyklopedia Teatru Polskiego, online: http://www.encyklopediateatru.pl/ha-
sla/174/teatr-repertuarowy (dostęp: 20.06.2020).
www 28: Encyklopedia Teatru Polskiego, online: http://www.encyklopediateatru.pl/ha-
sla/159/teatr-impresaryjny (dostęp: 15.12.2020).446 Bibliografia
www 29: Teatr – Wymagający biznes, online: https://teatrpolonia.pl/pr/243372/teatr-
-wymagajacy-biznes (dostęp: 16.06.2020).
www 30: Wywiad z Krystyną Jandą, online: https://krystynajanda.pl/dorobek/nie-mia-
lam-pomyslu-na-biznes-tylko-na-teatr (dostęp: 16.06.2020).
www 31: Encyklopedia Teatru Polskiego, online: http://www.encyklopediateatru.pl/ha-
sla/172/teatr-prywatny (dostęp: 29.12.2020).
www 32: Wąchocka, E., Encyklopedia Teatru Polskiego: Monolog, online: http://www.
encyklopediateatru.pl/hasla/220/monolog (dostęp: 6.01.2021).
www 33: Encyklopedia Teatru Polskiego: Teatr tańca – co to jest?, online: http://encyklo-
pediateatru.pl/artykuly/15556/teatr-tanca-co-to-jest) (dostęp: 6.01.2021).
www  34:  Słownik  języka  polskiego,  online:  https://sjp.pwn.pl/sjp/rewia  (dostęp:
18.12.2020).
www 35: Encyklopedia PWN: Pantomima, online: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/
pantomima;3953923.html (dostęp: 6.01.2021).
www 36: Waszkiel, M., Encyklopedia Teatru Polskiego: Lalka teatralna, online: http://
www.encyklopediateatru.pl/hasla/103/lalka-teatralna (dostęp: 7.01.2021).
www 37: https://teatr.cieszyn.pl/o-teatrze (dostęp: 9.01.2020).
www 38: Warszawa. Powstała Unia Teatrów Niezależnych, E-teatr, online: https://e-teatr.
pl/warszawa-powstala-unia-teatrow-niezaleznych-a284843 (dostęp: 22.10.2020).
www 39: Warszawa. Unia Teatrów Niezależnych, E-teatr, online: https://e-teatr.pl/war-
szawa-unia-teatrow-niezaleznych-a55854 (dostęp: 22.10.2020).
www 40: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/koproduk-
cja.html (dostęp: 12.07.2019).
www 41: Oczyszczeni Sary Kane. Wspólna produkcja trzech polskich teatrów, redPor,
Wyborcza, online: https://wyborcza.pl/1,75410,603662.html (dostęp: 10.08.2020).
www 42: Encyklopedia Teatru Polskiego, online: http://www.encyklopediateatru.pl/ha-
sla/201/festiwal-teatralny (dostęp: 29.12.2020).
www 43: Przykładowy rider techniczny spektaklu „Single i remiksy”, on-line: https://
singleiremiksy.com/rider-techniczny (dostęp: 2.07.2020).
www 44: Słownik języka polskiego, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/uwarunkowania.
html (dostęp: 15.11.2020).
www 45: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/slowniki/motyw.
html (dostęp: 9.05.2018).
www 46: Dudzik, W. teatr Narodowy, Encyklopedia Teatru, online: http://www.encyklo-
pediateatru.pl/hasla/167/teatr-narodowy (dostęp: 15.11.2020).
www 47: Polska w ogonie innowacyjności, Forbes 2011, online: http://www.forbes.pl/arty-
kuly/sekcje/wydarzenia/polska-w-ogonie-innowacyjnosci,12453,1 (dostęp: 9.10.2019).
www 48: https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/kultura-sie-liczy- (dostęp: 16.06.2020).
www  49:  https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/call-cutta-in-a-box  (do-
step: 13.10.2020).
www 50: Słownik języka polskiego PWN, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/trend.html
(dostęp: 22.10.2020).Bibliografia
www 51: Lika, B., Biznes na deskach teatru, online: https://wpodroz.com/w-biznes/biz-
nes-na-deskach-teatru (dostęp: 16.06.2020).
www 52: Katowice. Rozpoczyna się nowy sezon w Teatrze Śląskim, E-teatr, online: https://
www.e-teatr.pl/katowice-rozpoczyna-sie-nowy-sezon-w-teatrze-slaskim-2091 (dostęp:
22.10.2020).
www  53:  https://www.teatr-capitol.pl/przebudowa-teatru-muzycznego-capitol  (dostęp:
15.12.2020).
www  54:  Słownik  języka  polskiego  PWN,  online:  https://sjp.pwn.pl/sjp/idea.html
(dostęp: 22.03.2021).
www  55:  Słownik  terminów  literackich  Wiking,  online:  http://www.wiking.com.pl
(dostęp: 23.11.2020).
www 56: Słowniki terminów, online: www.learnersdictionary.com (dostęp: 25.08.2019).
www 57: Wykaz projektów naukowych POL-on, https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/
pn?execution=e1s1.
www 58: Słownik języka polskiego, online: https://sjp.pwn.pl/szukaj/teatr.html (dostęp:
19.05.2020).
www 59: https://sjp.pwn.pl/szukaj/kompetencja.html (3.11.2020).
www 60: Lista festiwali wortalu e-teatr: http://www.e-teatr.pl/pl/instytucje/lista.html
(stan na: listopad 2019).
www 61: http://festiwalszekspirowski.pl/pl/festiwal/zloty-yorick (dostęp: 6.03.2021).
www 62: https://teatrszekspirowski.pl/uncategorized/19709 (dostęp: 6.04.2021).
www  63:  Słownik  języka  polskiego  PWN  https://sjp.pwn.pl/sjp/;2538059  (dostęp:
18.11.2020).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane