• Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Uwarunkowania, procesy, decyzje

 • Autor: Beata Filipiak Magdalena Zioło redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-296-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 285/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce stało się impulsem dla rozwoju licznych płaszczyzn współpracy i kooperacji jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi. Znaczenie i zakres współpracy JST z instytucjami rynku finansowego ewoluuje wraz z ilością i różnorodnością ich zadań oraz szansami i wymogami kreowanymi przez otoczenie. Opracowanie prezentuje próbę kompleksowego przedstawienia popytu JST na usługi finansowe przez pryzmat zadań i specyfiki ich funkcjonowania. Autorzy podjęli w nim istotne kwestie związane z problematyką efektywnego funkcjonowania JST w ich otoczeniu finansowym, zarządzania publicznymi środkami i uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w bieżącej i strategicznej działalności. W opracowaniu odniesiono się również do oceny wpływu oraz znaczenia decyzji finansowych związanych z wykorzystaniem instrumentów dedykowanych JST przez rynek finansowy.

Spis treści:
 
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Specyfika funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego a popyt na usługi finansowe
Magdalena Zioło

1.1. Jednostki samorządu terytorialnego jako podmiot gospodarki narodowej
1.2. Zadania jednostek samorządu terytorialnego jako czynnik warunkujący strukturę popytu na usługi finansowe
1.3. System finansowania zadań JST a zapotrzebowanie na usługi finansowe

ROZDZIAŁ 2. Formalnoprawne uwarunkowania współpracy jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi
Magdalena Zioło

2.1. Prawne i ekonomiczne ramy współpracy JST z instytucjami finansowymi
2.2. Zasady gospodarki finansowej JST a ograniczenia prawne wyznaczające możliwości korzystania z produktów finansowych przez JST
2.3. Instrumentarium gospodarki finansowej JST stanowiące podstawę do budowy relacji z instytucjami finansowymi

ROZDZIAŁ 3. Zasady wyboru przez JST partnera w transakcjach finansowych
Marek Dylewski

3.1. Prawo zamówień publicznych jako źródło regulacji w zakresie wyboru banku przez JST
3.2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jako dokument definiujący  kryteria wyboru
3.3. Zasady współpracy i procedury wyboru instytucji finansowych niewymagające stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

ROZDZIAŁ 4. Produkty finansowe dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego przez banki i instytucje finansowe
Bożena Masztaler

4.1. Specyfika oferty produktowej banków i instytucji finansowych dla JST
4.2. Operacje bierne
4.3. Operacje czynne
4.4. Operacje pośredniczące
 
ROZDZIAŁ 5. Inżynieria finansowa i jej instrumenty w kontekście pozyskiwania przez JST środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej
Beata Zofia Filipiak, Magdalena Zioło

5.1. Finansowanie zadań JST ze środków unijnych
5.2. Bankowalność projektów objętych współfinansowaniem ze środków unijnych
5.3. Rodzaje instrumentów inżynierii finansowej dedykowanych JST
5.4. Rola banku w transakcjach z wykorzystaniem inżynierii finansowej przez JST

ROZDZIAŁ 6. Usługi finansowe w zarządzaniu ryzykiem finansowym przez JST
Beata Zofia Filipiak

6.1. Rodzaje ryzyka finansowego JST
6.2. Instrumenty minimalizujące ryzyko finansowe JST oferowane przez banki
6.3. Stress testy jako instrument w minimalizacji ryzyka finansowego JST

ROZDZIAŁ 7. Produkty strukturyzowane jako szczególny rodzaj produktów finansujących zadania inwestycyjne JST
Beata Zofia Filipiak

7.1. Kapitał prywatny w finansowaniu zadań JST
7.2. Project finance jako szczególny rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego
7.3. Instrumenty rynku kapitałowego w finansowaniu JST
7.4. Kapitał mezzanine a rola banków w finansowaniu zadań JST
7.5. Rola BGK jako kreatora usług sekurytyzowanych
 
ROZDZIAŁ 8. Pozabankowe usługi finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego
Marek Dylewski

8.1. Bankassurance jako produkt konsolidacyjny
8.2. Zapotrzebowanie JST na usługę bankassurance i ograniczenia jej dostępności
8.3. Leasing jako usługa wspomagająca finansowanie zadań inwestycyjnych JST
8.4. Faktoring w praktyce JST
8.5. Dylematy skupu wierzytelności JST i wykorzystania pozostałych usług finansujących

ROZDZIAŁ 9. Bankowość elektroniczna oraz kanały dystrybucji usług finansowych w JST
Beata Świecka

9.1. Wybrane elementy bankowości elektronicznej w obsłudze JST  
9.2. Zainteresowanie i zapotrzebowanie JST na usługi bankowości elektronicznej. Ujęcie historyczne
9.3. Elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych w sektorze jednostek samorządu terytorialnego
9.4. Elektroniczne kanały dystrybucji usług bankowych w podsektorze jednostek samorządu terytorialnego

ROZDZIAŁ 10. Zdolność kredytowa JST i ocena wiarygodności kredytowej jako narzędzia wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym
Iwona Bobrek

10.1. Ryzyko kredytowe JST i sposoby jego minimalizowania po stronie banku i JST
10.2. Metodyka oceny zdolności kredytowej JST
10.3. Rating JST, jego znaczenie i jego komponenty
 
ROZDZIAŁ 11. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście transakcji banków z JST
Dorota Korenik

11.1. Istota, sens społecznej odpowiedzialności banku
11.2. Oczekiwanie społecznej odpowiedzialności banków
11.3. Poziomy i typy odpowiedzialności społecznej w bankowości
11.4. Społeczna odpowiedzialność banku za skutki transakcji zawieranych z JST (odpowiedzialność dobrowolna a odpowiedzialność narzucona przez prawo)
11.5. Dobre praktyki bankowe

ROZDZIAŁ 12. Rozwój usług bankowych dla JST w kontekście globalnego kryzysu finansowego 2008
Stanisław Flejterski

12.1. Wpływ kryzysu i nowych regulacji na warunki współpracy JST z bankami
12.2. Czynniki kształtujące popyt JST na usługi  bankowo-finansowe w perspektywie do roku 2020
12.3. Innowacje bankowo-finansowe dedykowane JST w ujęciu krajowym i międzynarodowym

Bibliografia

prof. SGH dr hab. Agnieszka Alińska:

(…) Dobór zagadnień omawianych w poszczególnych rozdziałach książki, jak i merytoryczny zakres ich analizy oraz prezentacji, uznać należy za niezwykle ciekawy, poznawczy i kompleksowy, zarówno z punktu widzenia oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, jak i oferty usług instytucji finansowych skierowanych do tej grupy klientów. Recenzowane opracowanie stanowi także istotne źródło wiedzy i inspiracji dla czytelników, którzy pragną zapoznać się ze specyfiką zagadnień z zakresu finansów, finansów publicznych i lokalnych oraz bankowości. Interdyscyplinarny charakter opracowania jest szczególnie ważny z punktu widzenia oczekiwań zgłaszanych przez praktyków gospodarczych, którzy w dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego podejmują wyzwania związane z optymalnym i efektywnym zarządzaniem publicznymi środkami finansowymi poprzez aktywne wykorzystywanie rynkowych instrumentów finansowych. (…) Jest to poglądowe studium wiedzy o potrzebach finansowych samorządów i działaniach podejmowanych przez instytucje finansowe z ich otoczenia. Zaprezentowane przykłady i praktyczne rozwiązania są interesujące, wartościowe i poznawcze dla uczestników rynku, w ramach którego lokalny sektor publiczny współpracuje z instytucjami finansowymi. Wybór zagadnień poddanych analizie i opisanych w kolejnych rozdziałach, pozwala na zaprezentowanie obrazu obecnej rzeczywistości gospodarczej i finansowej, w której funkcjonują jednostki samorządu terytorialnego w Polsce (…).

 


Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami finansowymi … to praca zbiorowa o szczególnym znaczeniu dla praktyków samorządowych oraz pracowników sektora finansowego w Polsce. Budowane konsekwentnie relacje pomiędzy odrodzonymi w Polsce samorządami i budowanym na nowych podstawach sektorem bankowym wymagają monitorowania, krytycznej refleksji i poszukiwania rozwiązań i produktów najwyższej próby. Praca w czytelny sposób ukazuje problemy, przed którymi stają ci ważni dla rozwoju Polski partnerzy, (…) przedstawione zostały najistotniejsze produkty i usługi łączące samorządy z bankami. W monografii czytelnicy odnajdą wiele ważnych i przydanych informacji opisujących podstawy prawne współpracy, uwarunkowania i wzajemne wymagania oraz oczekiwania. To właśnie wszechstronność tej pracy powoduje, że będzie ona ważnym wkładem polskiej nauki do umacniania polskich samorządów oraz doskonalenia służby instytucji finansowych odpowiadających za efektywną alokację zasobów, solidne doradztwo i wspieranie wielu inicjatyw lokalnych.

Beata Filipiak
prof. zw. dr hab. Uniwersytet Szczeciński, Kierownik Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany doradca podatkowy; członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce; członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ekspert w zakresie PPP i finansów zrównoważonych.

Książki tego autora

Magdalena Zioło
dr hab. prof. US. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Finansów, Katedra Finansów, Uniwersytet Szczeciński.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Encyklopedia samorządu terytorialne...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Encyklopedia samorządu terytorialne...

27.00 zł 90.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Ewolucja wydatków jednostek samorzą...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Gospodarka samorządu terytorialnego

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warszawski samorząd terytorialny w ...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Naprawa finansów jednostki samorząd...

12.50 zł 50.00 zł Cena netto: 11.90 zł

Szacowanie poziomu zadłużenia jedno...

32.00 zł 64.00 zł Cena netto: 30.48 zł

Koszt władzy w polskim samorządzie ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Samorząd gminny w Polsce. Czynniki ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wspieranie przedsiębiorczości przez...

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Podstawy analizy ekonomiczno-finans...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Ewolucja form organizacyjno-prawnyc...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współpraca międzynarodowa polskich ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zadania jednostek samorządu terytor...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Finanse samorządowe. Teoria i prakt...

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 72.86 zł

Kontrola zarządcza w jednostkach se...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Normatywny model współpracy samorzą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane