• Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

Współczesne dylematy zarządzania zasobem wspólnoty mieszkaniowej

 • Autor: Iwona Foryś Anna Gdakowicz Ewa Putek-Szeląg
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-215-6
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 158/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia została uporządkowana zgodnie z najważniejszymi procesami, które odbywają się we wspólnocie mieszkaniowej, m.in.: przejęcie nieruchomości do zarządzania, zarządzanie operacyjne (utrzymanie techniczne, inwestowanie, rozliczenia mediów, kalkulacje kosztów i inne), a także obowiązki sprawozdawcze i administracyjne w relacji z instytucjami zewnętrznymi. Publikacja skierowana jest do początkujących zarządców wchodzących w zawód, jak również zarządców doświadczonych. Książka stanowi praktyczne uzupełnienie treści przekazywanych studentom kierunków zarządzanie nieruchomościami i innych kierunków pokrewnych, ułatwiające zrozumienie codziennej aktywności zarządców nieruchomości.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

Rozdział 1. Przejęcie nieruchomości do zarządzania

1.1. Zarządca a zarządzanie nieruchomością wspólną w aktualnym stanie prawnym
1.2. Formy zarządzania nieruchomością wspólną
1.3. Przejęcie do zarządzania nieruchomości mieszkaniowej
Problemy praktyczne do rozdziału 1
Możliwe rozwiązania problemów do rozdziału 1

Rozdział 2. Plan gospodarczy – budżet nieruchomości wspólnej

2.1. Koszty zarządu nieruchomością wspólną
2.2. Remont czy konserwacja?
2.3. Budżet nieruchomości wspólnej
Problemy praktyczne do rozdziału 2
Możliwe rozwiązania problemów do rozdziału 2

Rozdział 3. Rozliczenie mediów we wspólnocie mieszkaniowej

3.1. Zasady ogólne rozliczania mediów oraz wywozu odpadów
3.2. Rozliczenie zimnej wody oraz dostawy gazu
3.3. Rozliczenie energii cieplnej
Problemy praktyczne do rozdziału 3
Możliwe rozwiązania problemów do rozdziału 3

Rozdział 4. Rozliczenie roczne wspólnoty mieszkaniowej

4.1. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej
4.2. Forma przedstawienia sprawozdania finansowego
4.3.  Uchwały przyjmujące sprawozdanie finansowe i plan na kolejny rok – problemy podejmowania uchwał przez wspólnoty
Problemy praktyczne do rozdziału 4
Możliwe rozwiązania problemów do rozdziału 4

Rozdział 5. Bieżące problemy i kontrowersje wokół wspólnot mieszkaniowych

5.1. Spory i kontrowersje w zarządzaniu wspólnotą mieszkaniową
5.2. Ewidencja pozaksięgowa zaliczek i kosztów zarządu nieruchomością wspólną
5.3. Problemy społeczne i eksploatacyjne w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych
5.4. Przyszłe wyzwania dla zarządców nieruchomości wspólnot mieszkaniowych
Problemy praktyczne do rozdziału 5
Możliwe rozwiązania problemów do rozdziału 5

Podsumowanie
Spis literatury
Pozostałe źródła
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki 

dr hab. Maciej J. Nowak, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie:

Wyzwania dotyczące zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi stanowią niezmiennie poważny problem zarówno praktyczny, jak i naukowy. (…) Autorki monografii w pełni łączą obie perspektywy: mają zarówno wybitne doświadczenie w sferze praktyki rynku nieruchomości, jak też wyróżniającą pozycję naukową. (…) Bardzo silną stroną monografii jest również powoływanie licznych przykładów praktycznych oraz formułowanie zadań pozwalających lepiej zrozumieć prezentowany materiał (co jeszcze bardziej wzmacnia dydaktyczny wymiar monografii).

Iwona Foryś
dr hab., profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, wieloletni wykładowca na kierunkach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, studiach podyplomowych oraz kursach specjalistycznych polskich i zagranicznych uczelni. Autorka licznych publikacji, monografii i artykułów, ekspertyz dla praktyki z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Licencjonowany zarządca nieruchomości, aktywny członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości. Książki autora

Książki tego autora

Anna Gdakowicz
dr, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na kierunkach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobem mieszkaniowym i analiz rynku nieruchomości. Licencjonowany zarządca nieruchomości, praktyk na rynku nieruchomości.

Książki tego autora

Ewa Putek-Szeląg
dr, adiunkt Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na kierunkach związanych z zarządzaniem nieruchomościami, studiach podyplomowych. Autorka publikacji z zakresu zarządzania zasobem mieszkaniowym i analiz rynku nieruchomości. Licencjonowany zarządca nieruchomości. Praktyk, od wielu lat zarządca nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Książki tego autora

Ambrosewicz-Jacobs J. (2004), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Wydawnictwo
Stowarzyszenie Willa Decjusza, Kraków.
Batóg B., Foryś I. (2009), Prognozowanie zużycia ciepłej i zimnej wody w spółdziel-
czych zasobach mieszkaniowych, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania 15, s. 21–31.
Białopiotrowicz G. (2006), Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości, Centralny
ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
Bieniek  G.  (2011),  Ustawa  o  własności  lokali  w  praktyce,  Oficyna  Wydawnicza
Branta, Bydgoszcz.
Bryx M. (red.) (2004), Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa.
Bończak-Kucharczyk  E.  (2014),  Zarządzanie  nieruchomościami  mieszkalnymi.
Aspekty prawne i organizacyjne, wyd. 3, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Bończak-Kucharska E. (2019), Własność lokali i wspólnota mieszkaniowa, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Brogowski  P.  (2015),  Immisje,  czyli  kłopotliwy  sąsiad,  Wspólnota  mieszkaniowa,  
vol. 7–8, s. 4–9.
Dziczek R. (2021), Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądo-
wych, wyd. 8, Wolters Kluwer Polska.
Foryś I. (red.) (2007), Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi, Wydawnictwo
Poltext, Warszawa.
Foryś  I.,  Nowak  M.  (2012),  Spółdzielnia  czy  wspólnota?  Zarządzanie  zasobami
mieszkaniowymi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
Głuszak M. (2019), Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nierucho-
mości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Henclewska L., Pięta J.K., Marchwicka W., Libera L. (2004), Plany zarządzania nie-
ruchomościami – teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa.
Kalinowski W. (red.) (2001), Wspólnota mieszkaniowa – 103 wzory dokumentów, pism
i procedur z objaśnieniami i suplementem dla spółdzielców, ZCO, Zielona Góra.
Kucharska-Stasiak E. (red.) (2000), Zarządzanie nieruchomościami, Valor, Łódź.126 Spis literatury
Łazarowicz E. (2012), Metodologia systemu rachunkowości – kierunki zmian, Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy nr 119, s. 122–138.
Mościcka A. (2022), Obowiązek usunięcia materiałów łatwopalnych z klatek schodo-
wych, Mieszkanie i wspólnota, 9(52), s. 12–15.
Najbar K. (2010), Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej
praktyce, Zeszyty Naukowe nr 822 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
s. 101–113.
Najbar K. (2013), Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Wydawnictwo Poltext,
Warszawa.
Ostrowski R. (2023), Regulamin rozliczeń ciepła – istotne postanowienia, Mieszkanie
i Wspólnota, 3(57), s. 8–14.
Strzelczyk R., Turlej A. (2013), Własność lokali. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, War-
szawa.
Tertelis M. (1999), Budżet remontowy i operacyjny wspólnoty mieszkaniowej, Świat
Nieruchomości nr 27.
Tertelis M. (2001a), Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, t. 1, C.H. Beck,
Warszawa.
Tertelis M. (2001b), Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, t. 2, C.H. Beck,
Warszawa.
Tertelis M. (2003), Umowa o zarządzanie nieruchomością, C.H.Beck, Warszawa.
Tertelis M. (2004), Wspólnota mieszkaniowa w pytaniach i odpowiedziach, wyd. 5,
C.H. Beck, Warszawa.
Wiśniewski  W.  (2015),  Szafa  na  drodze  ewakuacyjnej,  Wspólnota  mieszkaniowa,  
vol. 7–8, s. 16–18.
Wrona B. (2006), Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce ryn-
kowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni nr 4, s. 128–129.
Żelazna A. (2022a), Obowiązki ewidencyjno-finansowe zarządu (zarządcy) nieruchomo -
ści wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej, Mieszkanie i wspólnota, 9(52), s. 4–7.
Żelazna A. (2022b), Zakaz montażu klimatyzatorów na balkonach na górze elewacji,
Mieszkanie i wspólnota, 9(52), s. 26–27.Pozostałe źródła
Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May
2010 on the energy performance of buildings (Official Journal of the European
Union 18.06.2010).
Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October
2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU
and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/ECon energy efficiency (Official
Journal of the European Union 14.11.2012).
Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May
2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings
and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Official Journal of the European
Union 19.06.2018).
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 13.07.2023).
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie stosowania
postanowień art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz.U. 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) (DD6/8213/11/
KWW/07/MB7/82).
Roczne zebrania wspólnot i podejmowanie uchwał w formie zdalnej – Ministerstwo
Rozwoju i Technologii, Portal Gov.pl (www.gov.pl, dostęp: 14.08.2023).
KPA – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 1960 Nr 30, poz. 168).
KC – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1968 Nr 16, poz. 93).
KPC – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.
1964 Nr 43, poz. 296).
UOPP – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2018,
poz. 620 ze zm.).
UPDOP – Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U. 2021, poz. 1800 ze zm.).
UWL – Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 Nr 85,
poz. 388 ze zm.).
PB – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
ze zm.).128 Pozostałe źródła
UR – Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2021 ze zm.).
UCP – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz.U. 1996 Nr 132, poz. 622).
KRP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997
Nr 78, poz. 483).
PE – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54,
poz. 348 ze zm.).
UGN – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
1997 Nr 115, poz. 741 ze zm.).
ZUWL – Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności (Dz.U. 2000 Nr 29, poz. 355).
KW – Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2021, poz. 281).
UWiŚ – Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2023, poz. 537 ze zm.).
UDer – Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie
niektórych zawodów (Dz.U. 2013, poz. 829).
UEPA – Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatyw-
nych (Dz.U. 2018, poz. 317).
UCOV – Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
2020, poz. 1842 ze zm.).
Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycz-
nej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2022, poz. 2206).
ROCov – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwoła-
nia z dniem 16 maja 2022 roku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epi-
demii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2022, poz. 1027).
RMZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwo-
łania  na  obszarze  Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  zagrożenia  epidemicznego
(Dz.U. 2023, poz. 1118).
RUBM – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74,
poz. 836).
ROC – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obo-
wiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
(Dz.U. 2019, poz. 802).
RZKT – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrze-
nia w ciepło (Dz.U. 2020, poz. 718).129 Pozostałe źródła
RWT – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690).
RKOB – Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r.
w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu
Budowlanego (Dz.U. 2022, poz. 2778).
Słownik PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 14.08.2023).
PSN (2012) – Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2012 r. (II CSK
582/11).
Uchwała składu siedmiu sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07).
USN (2003) – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2003 r. (III CZP
65/03).
USN (2008) – Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2008 r. (III CZP 10/08).
USN  (2013)  –  Uchwała  Sądu  Najwyższego  z  dnia  18  października  2013  r.  
(III CZP 42/13).
USN  (2021)  –  Uchwała  Sądu  Najwyższego  z  dnia  12  stycznia  2021  r.  (IV  CSKP
20/21).
WNSA  (2017)  –  Wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  18  stycznia
2017 r. (II OSK 1022/15).
WNSA  (2018a)  –  Wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  z  16  lutego
2018 r. (II FSK 3915/17).
WNSA  (2018b)  –  Wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  5  września
2018 r. (II FSK 2599/16).
WNSA  (2020)  –  Wyrok  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  25  listopada
2020 r. (II FSK 1507/20).
WNSA (2022a) – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lutego 2022 r.
(II OSK 235/19).
WNSA (2022b) – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 marca 2022 r.
(II OSK 835/19).
WSA (1999) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 1999 r.
(I ACa 282/99).
WSA (2001) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2001 r. (I ACa
1309/2000).
WSA (2010) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2010 r.
(I Aca 264/10).
WSA (2012a) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 12 dnia marca 2012 r. (I Aca
107/12).
WSA (2012b) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 grudnia 2012 r.  
(VI ACa 780/12).130 Pozostałe źródła
WSA (2013) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2013 r.
(I ACa 835/13).
WSA (2014) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 27 marca 2014 r. (I ACa
930/13).
WSA (2016) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 listopada 2016 r. (VI
ACa 2016/15).
WSA (2017) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
(I ACa 1638/16).
WSA (2018) – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 października 2018 r.  
(VII AGa 350/18).
WSA(2022)  –  Wyrok  Sądu  Apelacyjnego  w  Warszawie  z  dnia  22  marzec  2022  r.  
(II OSK 835/19).
WSN (1966) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1966 r. (II CR 24/66).
WSN (1985) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lipca 1985 r. (II CR 149/85).
WSN (2002) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2002 r. (IV CKN
1351/00).
WSN (2006) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r. (II CSK 47/06).
WSN (2007) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r. (II CSK 370/06).
WSN (2009) – Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2009 r. (II CSK 601/08).
WSO  (2012)  –  Wyrok  Sądu  Okręgowego  w  Krakowie  z  dnia  20  czerwca  2012  r.  
(I C 300/12).
WSO (2017) – Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 stycznia 2017 r. (II C 236/17).
WSO (2019) – Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2019 r.
(XII C 2301/18).
WSR (2017) – Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9 marca 2017 r. (IX W 427/17).
WTK  (2013)  –  Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  28  listopada  2013  r.
(K 17/12).
WWSA (2007) – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia
12 lipca 2007 r. (II SA/Gd 378/07).
WWSA (2016) – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia
21 czerwca 2016 r. (II SA/Bd 478/16).
WWSA (2020) – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia
25 lutego 2020 r. (II SA/Bd 941/19).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo mieszkaniowe. Regulacje i pra...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

Administrator nieruchomości. Zagadn...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Podatek od nieruchomości. Orzecznic...

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Spółdzielnie mieszkaniowe. Problemy...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

RODO w praktyce zarządcy nieruchomo...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Mikroekonometria w teorii i praktyc...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Współczesne wyzwania gospodarowania...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane