• Wprowadzenie do finansów

Wprowadzenie do finansów

 • Autor: Jan Śliwa Rafał Pawlicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-952-7
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 330/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia w uporządkowanej kolejności wszystkie najważniejsze obszary finansów, jakie występują w gospodarce światowej. W przejrzystej i syntetycznej formie zostały przedstawione: finanse sfery realnej, finanse publiczne: samorządowe i międzynarodowe z wyszczególnienie finansów UE. W książce zostały omówione główne instytucje i centra finansowe świata. Dużo uwagi poświęcono również mechanizmom rynkowym i występującym na tych rynkach instrumentom finansowym. Przedstawiony w publikacji przegląd poszczególnych obszarów finansów umożliwia zainteresowanym Czytelnikom wybór określanej sfery finansów do bardziej pogłębionego studiowania.

Spis treści:

Wstęp

Abstract
 
Rozdział I. Finanse przedsiębiorstwa – finanse sfery realnej
 
Uwagi wstępne
1. Istota finansów przedsiębiorstw
1.1. Podstawowe pojęcia
1.2. Obszary zarządzania finansami przedsiębiorstwa
1.3. Rynek i jego funkcje
1.3.1. Rynek towarów i usług
1.4. Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa i jej funkcje
1.5. Źródła pozyskiwania dochodów przez przedsiębiorstwo
2. Pojęcie przedsiębiorstwa i zasady jego działania
2.1. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
3. Źródła pozyskiwania kapitałów przez przedsiębiorstwa
3.1. Finansowanie przedsiębiorstwa kapitałem własnym
4. Kryteria wyboru źródeł finansowania
5. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
6. Decyzje inwestycyjne
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne

Rozdział II. Finanse publiczne
 
Uwagi wstępne
1. Pojęcie finansów publicznych
1.1. Środki publiczne – źródła pozyskiwania (art. 5.1 ustawy)
1.2. Funkcje finansów publicznych
1.3. Zasady gospodarowania finansami publicznymi
1.4. Państwowy dług publiczny (Dział II ustawy)
2. Formy organizacyjne finansów publicznych
2.1. Jednostki budżetowe
2.2. Samorządowy zakład budżetowy
2.3. Agencja wykonawcza
2.4. Instytucja gospodarki budżetowej (art. 23–28)
2.5. Państwowy fundusz celowy (art. 29.1 ustawy)
2.6. Państwowe i samorządowe osoby prawne
3. Budżet państwa
3.1. Pojęcie budżetu państwa
3.2. Podstawowe funkcje budżetu państwa
4. Budżet państwa na rok 2012
4.1. Struktura dochodów i wydatków budżetowych
5. Wieloletni plan finansowy Państwa według ustawy z 2009 r. (Dział III ustawy)
5.1. Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2011–2014
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział III. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
 
Uwagi wstępne
1. Podstawy prawne samorządu gminnego
2. Podstawy prawne samorządu powiatów
3. Podstawy prawne samorządu województwa
4. System finansowy samorządu terytorialnego
5. Klasyfikacja źródeł zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego
5.1. Dochody gmin
5.2. Źródła dochodów samorządu powiatowego
5.3. Dochody samorządu wojewódzkiego
6. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
7. Granice zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego
8. Budżet jednostek samorządu terytorialnego
8.1. Podstawy prawne
8.2. Zasady sporządzania budżetu
8.3. Budżet i wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
8.3.1. Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8.3.2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
8.3.3. Uchwała budżetowa
8.3.4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
8.3.5. Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010
8.3.6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego
9. Formy organizacyjne finansów publicznych
10. Kontrola wydatków budżetowych
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne

Rozdział IV. Rynki finansowe, ich rodzaje i funkcje oraz ich uczestnicy
 
1. Istota i funkcje rynków finansowych
2. Regulacja rynków finansowych przez państwo
3. Segmenty rynku finansowego
3.1. Rynek
3.2. Rynek kapitałowy
3.3. Rynek walutowy
3.4. Rynek ubezpieczeniowy
3.5. Rynek instrumentów pochodnych
3.6. Rynek pierwotny i wtórny
3.6.1. Funkcje rynku pierwotnego
3.6.2. Rynek wtórny
4. Uczestnicy rynków finansowych
4.1. Emitenci papierów wartościowych
4.2. Inwestorzy
4.3. Pośrednicy finansowi
4.3.1. Banki
4.3.2. Zakłady i firmy ubezpieczeniowe
4.3.3. Fundusze inwestycyjne
4.3.4. Fundusze emerytalne
4.3.5. Pozostałe instytucje finansowe
5. Instytucje regulujące i nadzorujące rynek finansowy
5.1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
5.2. Depozyt papierów wartościowych
5.3. Domy maklerskie
5.4. Firmy zarządzające aktywami
5.5. Komisja Nadzoru Finansowego
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział V. Wybrane instrumenty finansowe
 
Uwagi wstępne
1. Rodzaje instrumentów finansowych
2. Akcje
3. Obligacje
4. Listy zastawne
5. Kontrakty terminowe – instrumenty pochodne
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Kontrakty forward
5.3. Kontrakty futures
5.4. Opcje
5.5. Prawa poboru (warranty)
5.6. Swapy
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział VI. Finanse międzynarodowe
 
Uwagi wstępne
1. Międzynarodowe rynki finansowe
1.1. Międzynarodowy rynek walutowy
1.1.1. Rynek kantorowy
1.1.2. Terminowe rynki walutowe
1.2. Międzynarodowy rynek pieniężny
1.2.1. Rynek kredytowy
1.2.2. Inwestorzy na rynku pieniężnym
1.2.3. Segmenty rynku pieniężnego
1.2.4. Rynek pieniężny w Polsce
1.3. Międzynarodowy rynek kapitałowy
1.3.1. Istota rynku kapitałowego
1.3.2. Struktura inwestorów na rynku kapitałowym
1.3.3. Segmenty rynku kapitałowego
1.3.4. Ryzyko inwestycyjne na rynku kapitałowym
2. Międzynarodowy system walutowy
2.1.Kursy walut i operacje kursowe
2.1.1. Istota kursu walut
2.1.2. Rodzaje kursów walut
2.1.3. Operacje kursowe
2.2. Wymienialność walut
2.2.1. Uwagi wstępne
2.2.2. Rodzaje wymienialności walut
2.2.3.Wymienialność złotego
2.3. Główne strefy walutowe
2.3.1. Globalny zasięg dolara USA
2.3.2. Strefa walutowa euro
2.3.3. Japońska strefa walutowa
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział VII. Główne instytucje finansowe i centra finansowe świata, bilans płatniczy
 
Uwagi ogólne
1. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund)
1.1. Cele, funkcje i zadania MFW . . . .
1.2. Zasoby MFW
1.3. Pozycja prawna i przywileje MFW .
1.4. Organy zarządzające MFW
1.5. Rada Administracyjna (zwana Radą Wykonawczą)
1.6. Organy doradcze
1.7. Komitet Rozwoju
1.8. Operatywna działalność MFW
1.9. Polska w MFW
1.10. Strategie MFW wobec kryzysów walutowych
2. Grupa Banku Światowego
2.1. Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
2.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (International Development Assiociation – IDA)
2.3. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation – IFC)
2.4. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA)
2.5. Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements – BIS)
3. Banki regionalne
3.1. Międzyamerykański Bank Rozwoju (Inter-American-Development Bank IDB)
3.2. Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank – ASDB)
3.3. Afrykański Bank Rozwoju (African Development Bank – AFDB)
3.4. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD)
3.5. Europejski Bank Inwestycyjny (European Inwestment Bank – EIB)
4. Główne centra finansowe świata
5. Bilans płatniczy
5.1. Istota bilansu płatniczego
5.2. Przywracanie równowagi bilansu płatniczego
5.3. Bilans płatniczy Polski w czerwcu 2013 roku
5.4. Bilans płatniczy strefy euro (w mld euro)
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział VIII. Finanse Unii Europejskiej
 
1. Polityka pieniężna Unii Europejskiej. Sfery euro
2. Polityka budżetowa
2.1. Koordynacja polityki budżetowej
2.2. Zasady gospodarki budżetowej UE
2.3. Źródła dochodów budżetowych
2.4. Wydatki budżetowe
2.5. Budżet Unii Europejskiej na 2010 rok został zatwierdzony przez Parlament Europejski w dniu 17.12.2009 r.
2.6. Budżet Unii Europejskiej na 2012 rok
3. Europejski Bank Inwestycyjny
4. Harmonizacja podatków
5. Instytucje Unii Europejskiej
Rekapitulacja
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział IX. Fundusze unijne jako preferencyjne źródło pozyskiwania kapitałów
 
1. Etap pierwszy pomocy
1.1. SAPARD
1.2. ISPA
1.3. PHARE
2. Drugi etap pomocy
2.1. Fundusz Spójności – (Cohesion Fund – CF)
2.2. Fundusze strukturalne (Structural Funds)
2.2.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (Eurupean Regional Development Fund – ERDF)
2.2.2. Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund – ESF)
2.2.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – EFOGR (European Agricultural Guadance and Guarantee – EAGGF)
2.2.4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa – FIWR (Financial Instrument for Fisheries – FIF)
2.2.5. Inicjatywy Wspólnotowe – (Community Initiatives – CI)
2.3. Zasady wykorzystywania funduszy .
2.4. Podział środków pomocy strukturalnej (w mld euro)
2.5. Programy Wspólnotowe
3. Formy pomocy w etapie trzecim
3.1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju
3.2. Podstawowe zasady wykorzystywania środków pomocowych
3.3. Cele polityki spójności w Polsce – wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie
3.4. Wskaźniki pomiaru
3.5. Fundusze unijne
3.5.1. Finansowanie
3.5.2. Podział środków funduszy na programy operacyjne
3.5.3. Podział środków finansowych na województwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
3.5.4. Podział środków finansowych na województwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
3.5.5. Średnioroczna alokacja środków na lata 2007–2013
3.6. Regionalne Programy Operacyjne
3.6.1. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
3.6.2. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
3.6.3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
3.6.4. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
3.6.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
3.6.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
3.7. Instytucje zarządzające procesem wykorzystywania funduszy unijnych
3.8. Warunki dostępu do współfinansowania projektów inwestycyjnych
3.8.1. Uwagi wstępne
3.8.2. Projekt inwestycyjny
3.8.3. Biznesplan
3.8.4. Studium wykonalności
3.8.5. Plan sfinansowania projektu
3.8.6. Wniosek o dofinansowanie projektu
3.8.7. Umowa o dofinansowanie projektu
3.8.8. Wniosek o płatność
3.9. Przykładowe kryteria oceny projektu inwestycyjnego
Rekapitulacja  
Literatura
Zagadnienia kontrolne
 
Rozdział X. Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności projektów inwestycyjnych
 
1. Koszt pieniądza i jego wartość jako funkcja czasu
1.1. Koszt pieniądza
1.2. Źródła kreowania funduszy pożyczkowych – w teorii ekonomii
2. Wartość pieniądza w czasie
2.1. Podstawowe pojęcia
2.2. Istota wartości pieniądza w czasie
2.3. Przyszła wartość pieniądza (PW)
2.3.1. Przyszła wartość płatności rocznych (wpłat lokat) – renty rocznej
3. Aktualna wartość pieniądza (AW)
4. Plan spłaty pożyczki
5. Obliczanie planu spłaty przedmiotu leasingu

Pytania kontrolne

Jan Śliwa
(?-2018), prof. zw. dr hab. Wykładowca Społecznej Akademii Nauk na kierunku Finanse i Rachunkowość. Profesor był wybitnym specjalistą i praktykiem z zakresu finansów przedsiębiorstw i audytu.

Książki tego autora

Rafał Pawlicki
absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i absolwent Wydziału Europeistyki w Centrum Europejskim UW. Odbył praktykę w firmie leasingowej AKF, gdzie zajmował się wdrażaniem i obsługą produktów finansowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych. W pracy zawodowej współpracował z licznymi instytucjami finansowymi i bankami m.in. Citi Handlowy, przy sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów finansowych. W tym czasie współpracował z Wydziałem Zarządzania UW przy obróbce i analizie niezbędnych dokumentów wydawanych przez instytucje UE, dyrektyw komisji, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i dokumentacji RPO. Obecnie wykłada finanse na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jest współautorem kilku książek.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane