• Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeństwie

 • Autor: Janusz Gierszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-101-2
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce autor dokonuje analizy bezpieczeństwa jako specyficznej funkcji społecznej, dzięki której możliwe jest zachowanie  równowagi w środowisku za pomocą systemów społecznych. Autor żywi przekonanie, że do właściwego oddania tego fenomenu niezwykle użyteczna jest analiza systemowa, operująca takimi pojęciami jak entropia (rozumiana tu jako funkcja stanu określająca kierunek procesów bezpieczeństwa w systemie), stabilizacja czy sprzężenie zwrotne, które w dość precyzyjny sposób oddają układ zależności społecznych i pokazują możliwości oraz ograniczenia sterowania nimi.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Bezpieczeństwo w naukach społecznych


1.1. Czym jest bezpieczeństwo
1.2. Bezpieczeństwo narodowe a bezpieczeństwo państwa
1.3. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
1.4. Ujęcie systemowe bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 2. Nauki o bezpieczeństwie w systemie nauk

2.1. Pojęcie teorii w naukach o bezpieczeństwie
2.2. Przedmiot badań nauk o bezpieczeństwie
2.3. Paradygmaty w naukach o bezpieczeństwie
2.4. Subdyscypliny i nauki pomocnicze nauk o bezpieczeństwie

ROZDZIAŁ 3. Pole badawcze nauk o bezpieczeństwie (doświadczenia Polski)

3.1. Obrona czy ochrona? Kształcenie na kierunkach studiów
3.2. W kierunku tożsamości
3.3. Obiektywne i subiektywne bezpieczeństwo jakości życia
3.4. Dobrostan w instytucjach bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 4. Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego

4.1. Organy i instytucje właściwe w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
4.2. Organy konsultacyjno-doradcze
4.3. Terenowe organy i instytucje administracji publicznej
4.4. Formacje policyjne
4.5. Służby specjalne o charakterze policyjnym
4.6. Instytucje zabezpieczające
4.7. Służby ochrony organów władzy, straże lokalne i organizacje ratownicze

Zakończenie
Bibliografia
Spis rycin i tabel

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski:

Mamy do czynienia z wartościową publikacją. Autor podejmuje się trudnego wyzwania zdefiniowania istoty bezpieczeństwa oraz określenia potrzeby samodzielnych badań naukowych w tym obszarze. Ciągle stoi przed nami pytanie, czy bezpieczeństwem (bardzo uniwersalnym przedmiotem badań) powinny zajmować tradycyjne dyscypliny naukowe czy też należy dążyć usilnie do emancypacji tego przedmiotu w odrębną dyscyplinę naukową. Taka jak słusznie zauważa autor jest źródłem permanentnego kryzysu niemożności. Układ pracy ma charakter autorski, zapewnia swobodny – w pozytywnym rozumieniu – sposób narracji, a także wysoki poziom językowy, co współcześnie nie jest tak oczywiste. Autor pragnie, aby każdy, komu zależy na dobru polskiej nauki, a tym samym nauk o bezpieczeństwie, mógł po tę książkę sięgnąć i zabrać głos w dyskusji o miejscu nauk o bezpieczeństwie wśród innych dyscyplin naukowych. Uważam, że każdy badacz tej problematyki nie powinien pominąć tej wartościowej publikacji w swym „wadzeniem się z naukami o bezpieczeństwie.

Prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie:

Recenzowana monografia wnosi bardzo istotny wkład w uprecyzyjnienie istoty bezpieczeństwa uszczegółowienie przedmiotu badań nauk o bezpieczeństwie. Na szczególną uwagę zasługuje wzbogacenie przedmiotu badań nauk o bezpieczeństwie o problematykę bezpieczeństwa jakości życia, czyli dobrostanu zawodowego, odnosząc się w aspekcie podmiotowym przede wszystkim do środowiska grup dyspozycyjnych. Problematyka ta jest słabo rozpoznana w naukach o bezpieczeństwie, a zatem stanowi „nowum” w badaniach instytucji bezpieczeństwa. Jakość życia (dobrostan zawodowy) funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych wpływa znacząco na jakość ich funkcjonowania zawodowego.

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, Difin, Warszawa, 2005.
Ardalan K., On the Role of Paradigms in Finance. Ashgate, Aldershot, Burlington 2008.
Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
Aron R., Pokój i wojna między narodami (teoria), Centrum im. Adama Smitha, War-
szawa 1995.
Bal  B.,  Travelling  Concepts  in  the  Humanities,  A  Rough  Guide,  University  of  Toronto
Press, Toronto 2002.
Bańka A. (red.), Psychologia  jakości  życia, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura,
Poznań 2005.
Baylist J., Smith S. (red.), The Globalization of World Politics, Oxford University Press,
Oxford–Nowy Jork 2001.
Bertalanffy L. von, General System Theory: Essays on its Foundation and Development, George
Braziller, Nowy Jork 1968.
Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, Scholar, Warszawa 2005.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warsza-
wa 2013.
Bieńkowska E., Lęk przed przestępczością, „Jurysta”, nr 5/1995.
Blackbourn S., Oksfordzki słownik filozoficzny , Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
Bobrow  D.B.,  Haliżak  E.,  Zięba  R.  (red.),  Bezpieczeństwo  narodowe  i  międzynarodowe
u schyłku XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.
Boć J. (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited, Wrocław 2000.
Bożek  M.,  Pozycja  prawna  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,  Wydawnictwo  COS
ABW, Emów, 2003.
Brożek M., Miejsce i rola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w systemie organów państwo-
wych  na  tle  obowiązującego  ustawodawstwa,  http://antykorupcja.edu.pl  [dostęp:
10.01.2021].
Brzeziński Z., Wybór. Dominacja czy przywództwo?, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
Buzan B., Little R., Systemy międzynarodowe w historii świata, Warszawa 2011.
Capra A., Punkt zwrotny, PIW, Warszawa 1987.
Castells A., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2008.225 Bibliografia
Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksplo-
atacji, Radom 2008.
Chajbowicz A., Kocowski T. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej
administracji, Kolonia Limited, Wrocław 2009.
Chmaj M., Sokół W. (red.), Polityka–Ustrój–Idee. Leksykon politologiczny, MORPOL,
Lublin 1999.
Chmiel N. (red.), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk 2003.
Chodubski A.J., Wstęp do badań politologicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.
Chrabkowski M. i in., Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, jako czynnik europejskiej inte-
gracji i rozwoju, WSAiB, Gdynia 2015.
Chrościcki Z., Zarządzanie firmą , C.H. Beck, Warszawa 1999.
Cieślarczyk A., Miejsce nauk o bezpieczeństwie i obronności wśród innych dyscyplin naukowych
– ujęcie teoretyczno-metodologiczne i formalne, WSPol., Szczytno 2014.
Cieślarczyk M., Elementy socjologii bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2004.
Cieślarczyk  M.,  Teoretyczne  i  metodologiczne  podstawy  badania  problemów  bezpieczeństwa
i obronności, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
Cieślińska J., Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświa-
towych, „Studia Edukacyjne”, nr 27/2013.
Commons J.R., Institutional Economics. It’s Place In Political Economy, Macmillian, Nowy
Jork 1934.
Cummins R., The domains of life satisfaction. An attempt to order chaos, „Social Indicators
Reserach”, nr 38/1996.
Czajkowski W., Piwowarski J., Kočan S., Soliński B., Aksjologiczno-psychologiczna interpreta-
cja pierwszego filaru japońskiej kultury bezpieczeństwa , „The Polish Journal of the Arts
and Culture”, 7(4)/2013.
Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowie-
ka, PWN, Warszawa 2004.
Czapska J., Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kra-
ków 2004.
Czapska J., Wójcikiewicz J., Policja w społeczeństwie obywatelskim, Zakamycze, Kra-
ków 1999.
Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, PWN, War-
szawa 2008.
Czerw A., Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy, PWN, Warszawa 2017.
Czop A., Udział firm ochrony osób i mienia w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w Pol-
sce, Apeiron, Kraków 2014.
Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Strategiczne zarządzanie bezpieczeństwem. Teoria – prakty-
ka – dydaktyka, WSHK, Łódź 2006.
Dąmbska A., Zarys historii filozofii greckiej, Daimonion, Lublin 1993.
Delumeau  J.,  Skrzydła  anioła.  Poczucie  bezpieczeństwa  w  duchowości  człowieka  Zachodu
w dawnych czasach, Volumen, Warszawa 2001.226 Bibliografia
Drabik K. (red.), Humanistyczne aspekty bezpieczeństwa, ASzWoj., Warszawa.
Drabik K. (red.), Natura bezpieczeństwa w perspektywie personalnej i strukturalnej, AON,
Warszawa 2013.
Dworecki S., Zagrożenia bezpieczeństwa państwa, AON, Warszawa 1994.
Ettorre E. (red.), Culture, Bodies and the Sociology of Health, Routledge, Farnham-Burling-
ton 2010.
Fehler W., Bezpieczeństwo wewnętrzne współczesnej Polski, Arte, Grójec 2012.
Filar M., Bezpieczeństwo lokalne–profilaktyka przestępczości–prawa człowieka , [w:] Problemy
Bezpieczeństwa Lokalnego, Materiały I Konferencji Krajowej, Toruń 1995, s. 7.
Flyvbjerg B., Making Social Science Matter. Why Social Inquiry Fails and How it Can Succeed
Again, Cambridge University Press, Cambridge–Nowy Jork 2001.
Frei D., Sicherheit: Grundfragen der Weltpolitik, Verlag W. Kohlhamme, Stuttgart 1977.
Giełgut M., Funkcjonowanie Służby Ochrony Państwa a konstytucyjne prawa i wolności jednost-
ki, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3(43).
Gierszewski J., Administracja publiczna. Skrypt, PWSH Pomerania, Chojnice 2012.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo społeczne jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego, „Historia
i Polityka”, nr 23 (30)/2018.
Gierszewski J., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Difin, Warszawa 2013.
Gierszewski J., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecz-
nych, Difin, Warszawa 2019.
Gierszewski J., Human quality of life security as a Cognitive category in security sciences, „Kul-
tura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr  32.
Gierszewski J., Kubiak M. (red.), Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2019.
Gierszewski  J.,  Model  bezpieczeństwa  społecznego  na  tle  teorii  systemów,  „Colloquium”,
nr 2/2013.
Gierszewski J., Osmólska I. (red.), Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian
kulturowych, Difin, Warszawa 2022.
Gierszewski J., Paradygmatyczne punkty widzenia nauk o bezpieczeństwie, „Historia i Polity-
ka”, nr 29/2019.
Gierszewski J., Personal security within The Human Security Paradigm, „Security Dimen-
sions International & National Studies”, nr 23/2017.
Gierszewski  J.,  Pieczywok  A.,  Metodologiczne  podstawy  badania  bezpieczeństwa,  Difin,
Warszawa 2020.
Gierszewski J., Pieczywok A., Organisational security culture in small enterprises: a case study,
„Entrepreneurship and Sustainability Issues”, 2020, nr 8.
Gierszewski J., Pieczywok A., Piwowarski J., Wyzwania i zagrożenia w obszarze bezpieczeń-
stwa kulturowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Gierszewski J., Pieczywok A., Public Security and Public Order – Conceptual and Institutional
Scope, „Polish Political Science Yearbook”, z. 15/2021.
Gierszewski J., Pieczywok A., Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka, Difin, Warszawa 2019.227 Bibliografia
Gierszewski J., Pieczywok A., Subject and Situational Determinants of Well-Being in the
Police, „European Research Studies Journal”, nr 24/2022.
Gierszewski J., Pieczywok A., The Challenges of Studying during the SARS-Cov-2 Pandemic,
„Security Dimensions: International & National Studies”, nr 34/2020.
Gierszewski J., Pieczywok A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Difin,
Warszawa 2020.
Gierszewski J., Piwowarski J., Theoretical basics of societal security, „Security Dimensions.
International & National Studies”, nr 18/2016.
Gierszewski J., Policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie, „Studia Politologiczne”,
nr 51/2019.
Gierszewski J., Siemiątkowski P., Urbanek A., Local Security in the Idea of Sustainable Deve-
lopment, „European Research Studies Journal”, 2020, vol. XXIII, issue 2.
Gierszewski J., The Image of People and Property Security Personnel as Perceived by the
Residents of Słupsk city, „Security Dimensions. International and National Stu-
dies”, nr 12/2018.
Gierszewski J., Wyodrębnienie Policji spośród innych władczych funkcji administracji publicz-
nej,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Administracji  i  Biznesu  im.  Eugeniusza
Kwiatkowskiego w Gdyni”, nr 17, „Prawo”, nr 2/2011.
Glen A., Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”,
nr 4(97), 2014.
Glen A., Podstawy poznania bezpieczeństwa podmiotu. Aksjologia, ontologia, epistemologia, me-
todologia, UP-H w Siedlcach, Siedlce 2021.
Global Terrorism Index 2017: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Glo -
bal%20Terrorism%20Index%202017%20%284%29.pdf [dostęp: 4.04.2022].
Gładysz S., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w  systemie ochrony obrotu strategicznego,
„Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, nr 15/2016.
Goruk-Górski P., Ochrona obszaru kolejowego RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny, Silva
Rerum, Poznań 2019.
Grochowski L., A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot
badań i kierunki rozwoju, „Studia i Materiały”, T. 2, WSPol., Szczytno 2011.
Gryz J. (red.), Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, PWN, Warszawa 2013.
Gryz J., Zarys podstaw bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2010.
Grześków M., Uwagi o statusie prawnym Komendanta Straży Marszałkowskiej, „Przegląd
Sejmowy”, nr 1(168)/2022.
Grzybowski  M.  i  in.  (red.),  Logistyka–Komunikacja–Bezpieczeństwo.  Wybrane  problemy,
WSAiB, Gdynia 2009.
Hanusek T., Ustawa o Straży Pożarnej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 2006.
Hauk M., Koncepcja JCM Hackamana i Oldhama w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi,
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, nr 3–4/2012.
Hausner J., Instytucje i działanie społeczne, Zarządzanie publiczne, Uniwersytet Ekonomicz-
ny w Krakowie, Kraków 2013.228 Bibliografia
Heller M., Filozofia świata , Znak, Kraków 1992.
Heywood A., Politologia, PWN, Warszawa 2006.
Hoc  S.,  Szustakiewicz  P.,  Ustawa  o  Centralnym  Biurze  Antykorupcyjnym.  Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2012.
Informator o obronie i ochronie cywilnej w niektórych państwach Europy Zachodniej i Pół-
nocnej, SOCK, Warszawa 1994.
Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa
2004.
Jakubczak R., Marczak J. (red.), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Wyzwania
i strategie, Bellona, Warszawa 2011.
Jałoszyński K., Wiśniewski B., Wojtuszek T. (red.), Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa,
Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Trio, Warszawa 2008.
Jarmoszko S., Kalita C., Maciejewski J., Nauki społeczne wobec problemu bezpieczeństwa.
Wybrane problemy, UP-H, Siedlce 2016.
Jasiukiewicz M., Sobczak M., Soroka J.M., Nauka o polityce, Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej, Wrocław 1985.
Jaworski B., Policja administracyjna, TNOiK, Toruń 2019.
Jemioło  T.,  Dawidczyk  A.,  Wprowadzenie  do  metodologii  badań  bezpieczeństw,  AON,
Warszawa 2008.
Johnson J.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, PWN,
Warszawa 2010.
Jurgielewicz M., Sulowski S. (red.), W kręgu nauki o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2018.
Kalinowski K., Obrona Cywilna w Polsce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Sie-
dlce 2011.
Kamiński S., Zarys historii utworzenia i funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego
i Rady Bezpieczeństwa Narodowego, AON, Warszawa 2011.
Kasznica S., Polskie prawo administracyjne. Pojęcia i instytucje zasadnicze, Księgarnia Akade-
micka, Poznań 1947.
Kawka W., Policja w ujęciu historycznymi współczesnym, Drukarnia „Zorza”, Wilno 1939.
Keyes C., Shmotkin D., Ryff C., Opitimitizing well-being: The empirical encounter of two
traditions, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 82/2002.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie – uwarunkowania – system,
AON, Warszawa 2011.
Kitler W., Czuryk M., Karpiuk M., Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część
ogólna, AON, Warszawa 2013.
Kitler W., Kośmider T. (red.), Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowe-
go, Difin, Warszawa 2015.
Kitler W., Obrona cywilna, AON, Warszawa 2004.
Kitler W., System  bezpieczeństwa  narodowego  RP  –  aspekty  prawno-organizacyjne, „Wiedza
Obronna”, T. 268, nr 3/2019.229 Bibliografia
Kitler W., System bezpieczeństwa państwa. Projekt rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa obronno-
ści, AON, Warszawa 2013.
Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, „Zeszyty Naukowe Politechniki Rze-
szowskiej”, nr 286, „Ekonomia i Nauki Humanistyczne”, z. 19 (4/2012).
Kołodziejczyk A., Bezpieczeństwo jako fenomen społeczny: pojęcie bezpieczeństwa, jego interpre-
tacje i odmiany, „Saeculum Christianum”, T. 14, nr 1/2007.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012.
Kośmider T., Kitler W. (red.), Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa mate-
rialna i formalna, Difin, Warszawa 2017.
Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia 2, Ossolineum, Warszawa 2003.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe”, nr 18/2011, T. II.
Koziej S., Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, „Bezpieczeń-
stwo Narodowe” nr 18/2011.
Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka: analiza psychologiczna, PWN, Warszawa
1987.
Kozioł Ł., Wójtowicz A., Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskie. Organizacja i Zarządzanie”, 2016.
Kramer J., Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1.
Kuc B.R., Ścibiorek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, Wydawnictwo Me-
nedżerskie PTM, Warszawa 2013.
Kuhn T., Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych, PIW, Warszawa 1985.
Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa 2001.
Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago, Chicago 1996.
Kukuła K. (red.), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach, PWN, Warszawa 2016.
Kukułka J., Nowe uwarunkowania i wymiary bezpieczeństwa międzynarodowego Polski, „Wieś
i Państwo”, nr 1/1995.
Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, PWN, Warszawa 1978.
Kulicki  J.,  Kontrola  skarbowa  –  wybrane  zagadnienia,  Kancelaria  Sejmu  Biuro  Studiów
i Ekspertyz, Raport nr 228, Warszawa 2004.
Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodze-
nia łacińskiego, Wolters Kluwer, Kraków 2001.
Kuźniar R., Po pierwsze bezpieczeństwo, „Rzeczpospolita” z 9.01.1996 r.
Kuźniar R., System zachodni w stosunkach międzynarodowych: Czynniki sprawcze ewolucji,
Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1990.
Land K.C., On the use of „hard” and „soft” methodologies in sociology, „The Sociological
Quarterly”, nr 22/1981.
Land Transport Safety Authority, Road Safety Strategy 2010, A Consultation Document, Na-
tional Road Safety Committee, Land Transport Safety Authority, Wellington 2000.
Lang W., Wróblewski J., Współczesna filozofia i teoria prawa w USA, PWN, Warszawa 1986.
Laszlo E., Systemowy obraz świata, PIW, Warszawa 1978.230 Bibliografia
Leibniz G.W., Philosophical Papers and Letters, University of Chicago Press, Chicago 1976.
Leszczykiewicz T., Zagórski Z. (red.), Wojsko i inne grupy dyspozycyjne w perspektywie socjo-
logicznej, Wydawnictwo WSO im. T. Kościuszki, Wrocław 2000.
Leszczyński S., Głos wolny wolność ubezpieczający, Wydawnictwo K.J. Turowski, Kra-
ków 1858.
Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, PIW, Warszawa 1970.
Linley P.A., Joseph S., Psychologia pozytywna w praktyce, PWN, Warszawa 2007.
Lisowski P., Ostapski A., Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy admini-
stracji rządowej, Kolonia Limited, Wrocław 2008.
Lownpes V., Varieties of New Institutionalism: a Critical Appraisal, „Public Administration”,
T. 74, 1996.
Ludwiczak J., Wilczkowiak S., Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Zadania administracji
rządowej i samorządowej w zakresie profilaktyki ratownictwa i  likwidacji ich skutków,
AON, Warszawa 2000.
Luhmann N., Systemy społeczne, Nomos, Kraków 2012.
Luhmann N., The Differation of Society, Columbia University Press, Nowy Jork 1982.
Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe, Teorie, systemy uczestnicy, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000.
Łukasiewicz  K.  (red.),  Nowy  idiografizm ?  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Wrocławskiego,
Wrocław 2012.
Machiavelli N., Książę. Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiu-
sza, Unia Wydawnicza Verum, Warszawa 2008.
Maciejewski  J.,  Grupy  dyspozycyjne.  Analiza  socjologiczna,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Wrocławskiego, Wrocław 2014.
Maciejewski J., Nowaczyk O., Bezpieczeństwo narodowe a grupy dyspozycyjne, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005.
Maciejewski T., Gierszewski J., Brunka T. (red.), Z problemów administracji, PWSH Pome-
rania, Chojnice 2012.
Majer P. (red.), 225 lat policji w Polsce. Policja współczesna, T. 2, Wydawnictwo UW-M,
Olsztyn 2017.
Majer P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w rozwoju dziejowym, Wyższa Szkoła Policji w Szczyt-
nie, Szczytno 2016.
Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego , „Przegląd Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego”, nr 7/2012.
Majer  P.,  Zgajewska-Rytelewska  E.  (red.),  100  lat  resortu  spraw  wewnętrznych  w  Polsce
(1918–2018), UW-M, Olsztyn 2018.
Malec J., Studia z dziejów administracji nowożytnej, Oficyna Wydawnicza AFM, Kra-
ków 2003.
March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Scholar, Warszawa 2004.
Markowski M.P., Nycz R. (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Uni-
versitas, Kraków 2006, s. 30.231 Bibliografia
Marsh D., Stoker G., Teorie i metody w naukach politycznych, Wydawnictwo UJ, Kra-
ków 2006.
McNamara R., Get Essence of Security, Harper & Row, Londyn 1968.
Miler-Zawodniak A., Teorie potrzeb jako współczesne teorie motywacji, „Obronność – Zeszy-
ty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”,
nr 4/2012.
Misiuk A., Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego: zagadnienia prawno-ustrojo-
we, Oficyna Wydawnicza Łoś-Graf, Warszawa 2008.
Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów (od X wieku do
współczesności), WSPol., Szczytno 2011.
Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013.
Misiuk A., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Historia i Polityka”, nr 23/2018.
Misiuk A., Rzecz o bezpieczeństwie – geneza, istota, rozwój, „e-Politikon”, nr 6/2013.
Misiuk A., Sulowski S., Gierszewski J., Urbanek A., The Role of Territorial Self-Govern-
ment in Ensuring Personal Security of Citizens in Poland, „European Research Studies
Journal”, z. 23/2020.
Moczydłowski P., Kariera strachu. Bezpieczeństwo publiczne w Polsce, Wszechnica Polska,
Warszawa 2004.
Nagel E., Struktura nauki. Zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych, PWN, Warszawa 1970.
North  D.C.,  Economic  performance  through  time,  „The  American  Economic  Review”,
vol. 84, no. 3, 1994.
Nowak I., Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybra-
ne, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 2.
Nowak I., Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zagrożeń niemilitarnych, AON, Warszawa 2007.
Nowicka I. i in. (red.), Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w za-
kresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, KUL, Lublin 2012.
Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Towarzystwo Naukowe Organizacji
i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2000.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kra -
ków 2006.
Oniszczuk J., Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy, SGH, Warszawa 2008.
Pabis S., Jaros M., O klasyfikacji nauk , „Forum Akademickie”, nr 2/2009.
Pałubicka  A.,  Kowalski  A.P.  (red.),  Konstruktywizm  w  humanistyce,  Epigram,  Byd-
goszcz 2003.
Parsons T., System społeczny, Kraków, Nomos, 2009.
Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1972.
Parsons T., The Social System, Free Press, Glencoe 1951.
Pieprzny S., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym,
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 31.232 Bibliografia
Pieprzny S., Policja, organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer, Warszawa 2003.
Pikuła Ł., Bezpieczeństwo prawne jako podstawowa wartość prawa w systemie prawa, „Przegląd
Prawno-Ekonomiczny”, nr 39/2017.
Piwowarski  J.,  Fenomen  bezpieczeństwa.  Pomiędzy  zagrożeniem  a  kulturą  bezpieczeństwa,
Apeiron, Kraków 2015.
Piwowarski J., Gierszewski J. (red.), W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie,
Difin, Warszawa 2018.
Piwowarski J., Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, WSBPiI Apeiron, Kraków
2016.
Piwowarski J., Romb (kultury) bezpieczeństwa. Redefinicja środowiska bezpieczeństwa , „Kultu-
ra Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr  37/2020.
Piwowarski J., Transdyscyplinarna istota kultury bezpieczeństwa narodowego, AP w Słupsku,
Słupsk 2016.
Platon, Uczta, Świat Książki, Warszawa 2008.
Pływaczewski W., Kędzierska G. (red.), Leksykon Policyjny, WSPol., Szczytno 2001.
Pokruszyński W., Filozoficzne aspekty bezpieczeństwa , WSGE, Józefów 2011.
Pokruszyński W., Straszewski K., Terlikowski T., System bezpieczeństwa publicznego Polski,
AON, Warszawa 1996.
Pokruszyński W., Współczesne bezpieczeństwo międzynarodowe, „Kultura. Polityka”, nr 5/2009.
Polcyn-Radomska  A.,  Wartość,  znaczenie  i  uwarunkowania  bezpieczeństwa  narodowego,
„Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, nr 1(17)/2014.
Policja w systemie bezpieczeństwa państwa, materiały z konferencji, Legionowo 15–16.05.2003 r.,
Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji, Warszawa 2003.
Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977.
Prońko J., Szmidtka T., Wiśniewski B., Wybrane aspekty modelu systemu kierowania reago-
waniem w sytuacjach kryzysowych (tezy do dyskusji) – materiały z konferencji „Za-
rządzanie kryzysowe” organizowanej przez Wyższą Szkołę Morską w  Szczecinie
i Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie 27.06.2003 r.
Rhodes P.C., Decision Support Systems: Theory and Practice, Alfred Waller Ltd, Oxfor-
dhire 1994.
Ryff C., Happinessis everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being,
„Journal of Personality and Social Psychology”, nr 57/1989.
Rykaczewski K., Systemy rozmyte i ich zastosowanie, http://www-users.mat.umk.pl/~mo-
zgun/prace/duszek.pdf [dostęp: 23.02.2022].
Rzymowska Z., Skrajna T., Segetal flora of the Łuków Plain , „Acta Agrobot.”, nr 64/2011.
Sadowski M., Szymaniec P. (red.), Prace z zakresu myśli polityczno-prawnej oraz elektronicznej
administracji, Uwr, Wrocław 2010.
Seligman M.E.P., Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, Media
Rodzina, Poznań 2011.
Siemaszko A., Kogo biją, komu kradną. Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie,
Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.233 Bibliografia
Siemiątkowski P., Tomaszewski P., Polcikiewicz Z. (red.), Współczesne wyzwania polityki
bezpieczeństwa państwa, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2009.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Bellona, Warszawa 1994.
Sienkiewicz P., Marszałek M., Świeboda H. (red.), Metodologia badań bezpieczeństwa naro-
dowego, AON, Warszawa 2012.
Sikorski Cz., Zachowanie ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
Skarzyński R., Kużalewska E. (red.), Bezpieczeństwo. Dyscyplina nauki wobec funkcjonowania
państwa, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018.
Skrabacz A., Bezpieczeństwo, obrona narodowa i obronność. Współczesne postrzeganie bezpie-
czeństwa, (red.) K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, T. Wojtuszek, Wyższa Szkoła Admini-
stracji, Bielsko-Biała 2007.
Skrabacz A., Organizacje pozarządowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
Polski w XXI wieku, Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Wychowania
i Promocji Obronności, Warszawa 2006.
Słaby T., Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej, „Mo-
nografie i Opracowania”, nr 392/1994.
Smaga M., Administracja publiczna w czasie klęski żywiołowej, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2004.
Smith S. (red.), International Relations: British and American Perspectives, Basil Blackwell,
British International Studies Association, Oxford 1985.
Sørensen G., A Revised Paradigm for International Relations: The „Old” Images and the Post-
modernist Challenge, „Cooperation and Conflict”, nr  26/1991.
Sprengel  B.,  Ustrój  organów  administracji  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego,  Wyższa
Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Włocławek 2004.
Stankiewicz S., Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, AON, Warszawa 2012.
Stankiewicz W., Bezpieczeństwo narodowe a walki niezbrojne. Studium, AON, Warszawa 1991.
Stańczyk J., Istota współczesnego pojmowania bezpieczeństwa – zasadnicze tendencje, „Rocznik
Bezpieczeństwa Narodowego”, 2010.
Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN,
Warszawa 1996.
Stochaj J., Ochrona ludności i obrona cywilna w systemie bezpieczeństwa narodowego, Difin,
Warszawa 2020.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2020.
Straże  gminne  (miejskie).  Zasady  ogólne  działania.  Poradnik, Tarbonus, Kraków – Tarno-
brzeg 2010.
Sulkowski S., Brzeziński M. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnie-
nia, Elipsa, Warszawa 2009.
Sulowski S., Brzeziński M. (red.), Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, Elipsa, War-
szawa 2014.
Szpyra R., Problemy wyłaniania się elementów nauki o bezpieczeństwie z nauk wojskowych,
„Zeszyty Naukowe AON”, nr 2/2011.234 Bibliografia
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, ZNAK, Kraków 2002.
Sztumski P., Wstęp do metod i technik nadań społecznych, Śląsk, Katowice, 1999.
Szulc B., Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki, „Kwartalnik Bellona”, nr 4/2015.
Ściborek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcz-
nik akademicki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
Taylora Jr. W.J., American National Security: Policy and Process, Johns Hopkins University
Press, Baltimore 1981.
Theories  of  Foreign  Policy:  An  Historical  Overview,  „Review  of  International  Studies”,
nr 12/1986.
Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Urbisz A., Danielewicz W., Identyfikacja i kate-
goryzacja roślin obcego pochodzenia jako postawa działań praktycznych, „Acta Botanica
Silesiaca”, 6, 2011.
Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1971.
Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 2012.
Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, KUL, Lublin 1994.
Tyburska A., Mikołajczyk Z. (red.), Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nauka w służbie
praktyki, WSPol., Szczytno 2020.
Tymińska I. i in. (red.), Aspekty logistyczne wykorzystania infrastruktury kolejowej, AON War-
szawa 2015.
Ura E. i Ed., Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2007.
Urbanek A., Realistyczna wizja bezpieczeństwa – próba systematyzacji koncepcji, „Security,
Economy & Law”, nr 4/2017.
Veblen T., Teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa 1978.
Warr P., Work, unemployment, and mental health, University Press, Oxford 1987.
Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa 2002.
Widacki J., Czapska J. (red.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, KUL, Lublin 1998.
Wipszycka E. (red.), Vademecum Historyka Starożytnej Grecji i Rzymu, PWN, Warszawa
1985.
Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, WSPol.,
Szczytno 2013.
Wiśniewski B., Zalewski S., Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym i zadań
administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
Wiśniewski B., Zalewski S., Podleś D., Kozłowska K., Bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpo-
spolitej Polskiej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.
Wiśniewskiego  B.  (red.),  Bezpieczeństwo  w  teorii  i  badaniach  naukowych,  WSPol.,
Szczytno 2011.
Wojciechowska L., Syndrom pustego gniazda: dobrostan matek usamodzielniających się dzieci,
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2008.
Wojciechowska L., Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną. Dobrostan rodzi-
ców w stadium pustego gniazda, „Psychologia Rozwojowa”, nr 10/2005.
Woleński J., Dyscyplina naukowa a teoria naukowa, „Zeszyty Naukoznawstwa”, nr 1/1981.235 Bibliografia
Wróblewski R., Wprowadzenie do nauk o bezpieczeństwie, UP-H, Siedlce 2017.
Zagórski Z., Grupy dyspozycyjno-mundurowe w toku transformacji. Struktura segmentacyjna
a kondycja społeczeństwa Trzeciej Rzeczpospolitej, Wyższa Szkoła Oficerska, 2000.
Zawadzka A.M. (red.), Psychologia zarządzania w organizacji, PWN, Warszawa 2010.
Zboina J. (red.), Bezpieczeństwo na lądzie, morzu i w powietrzu w XXI wieku, CNBOP-PIB,
Józefów 2014.
Zbroszczyk D., Patologie społeczne w publicznej przestrzeni bezpieczeństwa. Wymiar personalny
i strukturalny, UTH, Radom.
Zdrodowski B., Istota bezpieczeństwa państwa, „Annales Universitatis Paedagogicae Craco-
viensis – Studia de Securitate”, nr 9 (3)/2019.
Ziarko J., Podejście systemowe w badaniach bezpieczeństwa organizacji, „Bezpieczeństwo. Teo-
ria i Nauka”, nr 4/2019.
Zieliński E., Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, WSA-S, Warszawa 2013.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe AON”, nr 1/2012.
Zimmermann M., Nauka administracji i polskie prawo administracyjne, Księgarnia Akade-
micka, cz. I, Poznań 1949.
Znamierowski C., Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Oficyna naukowa, Warszawa 1999.
Akty prawne
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgro-
madzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2021 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Regu-
lamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2021, poz. 483).
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w spra-
wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz.U.
2020, poz. 1220).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym, (Dz.U. 1992 nr 84, poz. 426 – akt nieobowiązujący).
Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Ko-
mentarz, (red.) M. Karpiuka, Olsztyn 2017.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2020, poz. 1683, 2320;
Dz.U. 2021, poz. 1718, 2112).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2021, poz. 1098, 1718;
Dz.U. 2022, poz. 84).236 Bibliografia
Ustawa  z  dnia  16  listopada  2016  r.  o  Krajowej  Administracji  Skarbowej  (Dz.U.  2022,
poz. 813).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2022, poz. 883).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2021, poz. 372, 1728).
Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej
(Dz.U. 1998 nr 32, poz. 176, ze zm.).
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021, poz. 1995).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz.U. 2022, poz. 557).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2021, poz. 869,
2490).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. 2021, poz. 1940,
2490).
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku
obrony  Polskiej  Rzeczypospolitej  Ludowej  oraz  niektórych  innych  ustaw  (Dz.U.
1991 nr 113, poz. 491).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2022, poz. 261, 583).
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. 2019, poz. 1940; Dz.U.
2021, poz. 172).
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021, poz. 1984, Dz.U.
2022, poz. 727).
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. 2021, poz. 1763).
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. 2021, poz. 1893,
2368, 2469, Dz.U. 2022, poz. 350).
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym  (Dz.U.  2001  nr  142,
poz. 1592, ze zm.).
Ustawa  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  województwa  (Dz.U.  2001  nr  142,
poz. 1590, ze zm.).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. 2021 poz. 575).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.U. 2021,
poz. 1671, 2333).
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  17  września
2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśnicze-
go (Dz.U. 2021, poz. 1737).
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji
i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Dz.U. 2011 nr 86, poz. 471).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu
i zasad funkcjonowania Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz zakresu czyn-
ności sekretarza tego Kolegium (Dz.U. 2002 nr 103, poz. 929).237 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (nieobowiązujący – Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065).
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych (Dz.U. 2011 nr 179, poz. 1065).
Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie Ko-
mitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych
(M.P. 2020, poz. 918).
Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie or-
ganizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. 2008
nr 61, poz. 538 – uchylony).
Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 1991 r. w sprawie
składu oraz zasad i trybu działania Komitetu Obrony Kraju oraz zakresu działania
Biura Bezpieczeństwa Narodowego (M.P. 1991 nr 47, poz. 332 – akt uchylony).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys sy...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

W poszukiwaniu tożsamości nauk o be...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Społeczny wymiar bezpieczeństwa czł...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie ...

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Metodologiczne podstawy badania pro...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo personalne i struktu...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Poradnik dla doktorantów i habilita...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane