• Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta

Wartość informacyjna sprawozdania biegłego rewidenta

 • Autor: Ewa Grabowska-Kaczmarczyk Hanna Janulek Anna Mazurczak-Mąka Monika Turek-Radwan Paweł Zieniuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-200-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 204/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W publikacji zaprezentowano rozważania teoretyczne i przykłady badań empirycznych, dotyczące wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta, w świetle  dynamicznych zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym jednostek gospodarczych. Autorzy dokonali porównania wartości informacyjnej sprawozdań biegłych rewidentów z badań, sporządzanych przed i po wdrożeniu do polskiego systemu rewizji finansowej zmodyfikowanych Międzynarodowych Standardów Badania (MSB). Monografia uwzględnia najnowsze zmiany proceduralne, metodologiczne  i systemowe współczesnej rewizji finansowej. Zamierzeniem autorów było skupienie się na znaczących zmianach, dotyczących standardów wpływających na sprawozdawczość biegłych rewidentów, oraz podkreślenie celu wprowadzenia tych zmian, za które należy uznać poprawę przejrzystości sprawozdań biegłych rewidentów, wzmocnienie  wartości informacji przedstawianych w sprawozdaniach oraz zwiększenie zaufania użytkowników do sprawozdań finansowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdanie biegłego rewidenta jako finalny produkt rewizji finansowej


1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie, cel i funkcje rewizji finansowej
1.3. Regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych
1.4. Forma i znaczenie sprawozdania z badania
1.5. Zakres i struktura sprawozdania z badania w świetle Międzynarodowego Standardu Badania 700 (Zmienionego)
1.6. Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja sprawozdania biegłego rewidenta w świetle zmian Międzynarodowego Standardu Badania 700


2.1. Wprowadzenie
2.2. Międzynarodowy Standard Badania 700 podstawą prawną formułowania opinii i sprawozdania z badania
2.3. Formułowanie opinii i sporządzanie sprawozdania z badania na podstawie Międzynarodowego Standardu Badania 700 przed zmianami
2.4. Analiza zmian w budowie sprawozdania z badania, wprowadzonych przez Międzynarodowy Standard Badania 700 (Zmieniony)
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. Opinia biegłego rewidenta i jej modyfikacje

3.1. Wprowadzenie
3.2. Rodzaje opinii z badania sprawozdania finansowego
3.3. Przegląd badań krajowych i międzynarodowych, dotyczących opinii z badania sprawozdań finansowych spółek
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Opis istotności i ryzyka przy przeprowadzaniu badania

4.1. Wprowadzenie
4.2. Ustalanie ryzyka badania
4.3. Ustalanie istotności badania
4.4. Ujawnianie informacji o przyjętej istotności w sprawozdaniach biegłych rewidentów z badania – przykład badania empirycznego
4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Ujawnienia kluczowych spraw badania w sprawozdaniu biegłego rewidenta

5.1. Wprowadzenie
5.2. Obowiązek raportowania kluczowych spraw badania
5.3. Procedury weryfikacji kluczowych spraw badania w sprawozdaniu finansowym
5.4. Przegląd badań krajowych i międzynarodowych, dotyczących kluczowych spraw badania
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. Wykorzystanie modeli predykcji upadłości przy badaniu sprawozdania finansowego

6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota modeli predykcji upadłości
6.3. Rozwój metod kwantyfikacji ryzyka upadłości w Polsce
6.4. Weryfikacja skuteczności prezentowanych modeli
6.5. Korzystanie z modeli predykcji bankructwa w pracy biegłych rewidentów – przykład badania empirycznego
6.6. Podsumowanie

Rozdział 7. Wartość informacyjna dokumentacji rewizyjnej

7.1. Wprowadzenie
7.2. Rola dokumentacji rewizyjnej w procesie badania sprawozdań finansowych
7.3. Dowody badania jako podstawa dokumentacji rewizyjnej
7.4. Regulacje dotyczące dokumentacji rewizyjnej
7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania informacji niefinansowych

8.1. Wprowadzenie
8.2. Usługa atestacyjna jako zadanie biegłego rewidenta
8.3. Raport atestacyjny – struktura i zawartość
8.4. Skala korzystania z niezależnej atestacji informacji niefinansowych  – przykład badania empirycznego
8.5. Podsumowanie

Rozdział 9. Praktyczne aspekty zmian wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta – porównanie sprawozdań z badań wybranych polskich spółek

9.1. Wprowadzenie
9.2. Metodologia badania
9.3. Charakterystyka sprawozdań z badań wybranych jednostek za lata 2017 i 2020
9.4. Analiza wartości informacyjnej zmian w sprawozdaniu z badania, wprowadzonych przez Międzynarodowy Standard Badania 700 (Zmieniony) na przykładzie wybranych spółek
9.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

dr hab. Beata Sadowska, prof. US:

Problematyka wartości informacyjnej sprawozdania biegłego rewidenta jest bardzo aktualnym obszarem badawczym, dlatego dociekania naukowe Autorów są wartościowe, a przy tym bardzo interesujące. Rozważania przedstawione w recenzowanej monografii są poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym, a ich naukowy poziom jest wysoki oraz odpowiedni dla charakteru i rangi pracy. Przy tym monografia ma nie tylko walory teoretyczne i praktyczne, ale również poznawcze.

Ewa Grabowska-Kaczmarczyk
doktor nauk ekonomicznych, biegły rewident, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej UEK, egzaminator Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, certyfikowany tutor, praktyk z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, dyrektor Krakowskiego Ośrodka Szkolenia Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Krakowie. Autor i współautor publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

Książki tego autora

Hanna Janulek

Książki tego autora

Anna Mazurczak-Mąka
mgr, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Książki tego autora

Monika Turek-Radwan

Książki tego autora

Paweł Zieniuk
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, biegły rewident, dyplomowany księgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wykładowca kursów certyfikowanych z zakresu rachunkowości, członek zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce ? oddział w Krakowie, członek Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i dydaktycznych z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z praktyką zawodową.

Książki tego autora

Altman E.I., Predicting financial distress of companies: revisiting the Z  – Score and
ZETA ® models, 2000 https://pages.stern.nyu.edu/~ealtman/PredFnclDistr.pdf,
dostęp: 01.10.2022.
Amjah M.S.N., Hernawati E., Arieftiara D., Sistem Pengendalian Mutu Dan Audit
Situation  Terhadap  Ketepatan  Pemberian  Opini  Audit  Melalui  Professional
Scepticism, 2020.
Andrzejewski M., Korygująca funkcja rewizji finansowej w  systemie rachunkowo-
ści, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
Andrzejewski M., Problemy kwantyfikacji ryzyka w  procedurach rewizji sprawoz-
dań finansowych , [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwan -
tyfikacji ryzyka gospodarczego , B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013.
Andrzejewski M., System rewizji finansowej z  uwzględnieniem funkcji korygującej
sprawozdanie finansowe , „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, t. 62
(118).
Andrzejewski M., Zmiany regulacyjne w systemie rewizji finansowej i ich wpływ na
politykę jakości w firmach audytorskich , „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 201.
Anita W.F., Analisis faktor yang mampengaruhi opinii audit going concern pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia, „Jurnal Riset
Keuangan Dan Akuntansi” 2017, Vol. 3 (2).
Antonowicz P., Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno–finansowej przed -
siębiorstw, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 2007.
Asbahr K., Ruhnke K., Real effects of reporting key audit matters on auditors’ judg -
ment of accounting estimates, „Working Paper SSRN” 2017.
Aziz M.A., Dar H.A., Predicting Corporate Bankruptcy. Whither Do We Stand, 3Rd
Annual Meeting of the European Economics and Finance Society, World Eco-
nomy and European Integration, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2004.186 Bibliografia
Baldacchino P.J., Bezzina F.H., Tabone N., Vassallo J.P., Financial Audit Report
Modifications  in  Malta ,  „Journal  of  Corporate  Governance,  Insurance,  and
Risk Management” 2020, Vol. 1, Ser.1.
Bédard J., Gonthier-Besacier N., Schatt A., Analysis of the Consequences of the
Disclosure of Key Audit Matters in the Audit Report, [w:] DAC Accounting
Research Seminars, Anais 2016, http://www.hec.unil.ch/documents/seminars/
dcc/1946.pdf, dostęp: 20.11.2022.
Bepari M.K., Mollik A.T., Nahar S., Nazrul Islam M., Determinants of Accounts
Level and Entity Level Key Audit Matters. Further Evidence, „Accounting in
Europe” 2022, Vol. 19 (3).
Big questions, small audit (2013), „Audit and beyond”, Institute of Chartered Acco-
untants in England and Wales, Iss. 184, November 2013.
Bławat F., Zagrożenie upadłością spółek akcyjnych w Polsce. Gospodarka Polski
w okresie transformacji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1999.
Bombiak E., Modele dyskryminacyjne, jako metoda oceny sytuacji finansowej przed -
siębiorstwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach” 2010, nr 86.
Brasel K., Marcus M.D., Jonathan H., Grenier J.H., Reffett A., Risk disclosure pre-
ceding  negative  outcomes:  the  effects  of  reporting  critical  audit  matters  on
judgments of auditor liability, „Accounting Review” 2016, Vol. 91 (5).
Carey P.J., Geiger M.A., O’Connell B.T., Costs Associated with Going‑Concern-
‑Modified Audit Opinions. An Analysis of the Australian Audit Market, „Aba-
cus” 2008, Vol. 44, Iss.1.
Celayir  D.,  Key Audit  Issues  as  an  element  of  theindependent  audit  reports  and
a atudy within th scope of the international standard on auditing (ISA) 701,
„Academic Studies in Economics and Administrative, Science” 2020.
Christensen B.E., Glover S.M., Wolfe C.J., Do critical audit matter paragraphs in
the audit report change nonprofessional investors’ decision to invest?, „Audi-
ting: A Journal of Practice & Theory” 2014, Vol. 33 (4).
Chrościcki Z., Zarządzanie firmą , CH Beck, Warszawa 1999.
Ciğer A., Vardar G.Ç., Kınay B., Key audit matters. A research on listed firms in CEE co -
untries and Turkey, „BEH - Business and Economic Horizons” 2019, Vol. 15, Iss. 3.
Conceptual Framework for Financial Reporting, https://www.ifrs.org/content/dam/
ifrs/publications/pdf-standards/english/2021/issued/part-a/conceptual-frame-
work-for-financial-reporting.pdf, dostęp: 03.11.2021.
Cordoş G.S., Fülöpa M.T., Understanding audit reporting changes: introduction of
Key Audit Matters, „Accounting and Management Information Systems” 2015,
Vol. 14, No. 1.187 Bibliografia
Cosserat G.W., Rodda N., Modern auditing, wyd. 3, John Wiley & Sons, New York
2009.
Crucean A.C., The Role of Key Audit Matters in Identifying Audit Risks and Impro-
ving the Financial Audit Quality, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa,
kierunki zmian i wyzwania podczas pandemii, K. Mokrzycka-Kogut, E. Gra-
bowska-Kaczmarczyk (red.), Poltext, Warszawa 2022.
Dagnew I., Sarbanes‑Oxley Act of 2002 vs. The 8th Company Law Directive, Ne-
twork and System Administration Oslo University College, Oslo 2008.
De Fond M.L., Francis J.R., Audit Research after Sarbanes‑Oxley, „Auditing: A Jo-
urnal of Practice & Theory” 2005, Vol. 24.
Dobija  D.,  Audyt  finansowy  we  współczesnych  systemach  społecznych.  Funkcje
i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Dobija D., Cieślak I., Iwuć K., Extended audit reporting. An insight from the audi-
ting profession in Poland, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2016, t. 86
(142).
Dobija D., Cieślak I., Rozwój regulacji Unii Europejskiej w zakresie rewizji finanso -
wej. Rys historyczny, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, t. 69 (125).
Dobre E., Brad L., Financial audit – feckless for economic re‑launch, „Theoretical
and Applied Economics” 2015, Vol. XXII, No. 2 (603).
Dorozik L. (red.), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa
2006.
Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolido-
wanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG
i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L
157.
Dyrektywa 2014/56/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r.
zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych
sprawozdań  finansowych i   skonsolidowanych  sprawozdań  finansowych,  Dz.
Urz. UE L 158/196.
Dyrektywa 2014/95/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października
2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania infor-
macji niefinansowych i informacji różnorodności przez niektóre duże jednostki
oraz grupy, Dz. Urz. UE L 330.
Dyrektywa  2022/2464  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  14  grudnia
2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/
WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do 188 Bibliografia
sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, Dz.
Urz. UE L 322/15.
Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 based on Article 54 (3) (g)
of the Treaty on the approval of persons responsible for carrying out the statu-
tory audits of accounting documents, OJ L 126, 12.5.1984.
European  Commission,  Green  Paper.  Audit  Policy:  Lessons  from  the  Crisis,
COM(2010) 561, 13.10.2010.
Fabiianska V.Yu, Forms to Express an Independent Auditor’s Opinion according to
the Results of Compulsory and Initiative Audit in Ukraine, „Облік і фінанси”
2018, No. 2 (80).
Fakhfakh M., An Empirical Investigation of Readability and Communicative Per-
formance of Auditor’s Report Post ISA 700, „Journal of Accounting Research
& Audit Practices; Hyderabad” 2016, Vol. 15, No. 4.
Farinha J., Viana L.F., Board Structure and Modified Audit Opinions: the Case of the
Portuguese Stock Exchange, CETE Centro de Estudos de Economia Industrial,
do Trabalho e da Empresa Research Center on Industrial, Labour and Manage-
rial Economics, Faculdade de Economia, Universidade do Porto, 2006.
Fedak Z., Metody i techniki rewizji sprawozdań finansowych , Stowarzyszenie Księ-
gowych w Polsce, Warszawa 1998.
Fedak Z., Rewizja rocznych sprawozdań finansowych , Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 1996.
Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54 (3) (g) of the
Treaty on the annual accounts of certain types of companies, OJ L 222, 14.8.1978.
Gabrusewicz W., Istota i rola audytu sprawozdań finansowych , [w:] Audyt sprawoz-
dań finansowych. Teoria i praktyka, W. Gabrusewicz (red.), Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Gajdka J., Stos D., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w  okresie
1998–2001, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników
i wycena przedsiębiorstw, D. Zarzecki (red.), t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu
Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finan -
sowej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwo-
ju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krako-
wie, TNOiK, Oddział w Krakowie, Kraków 1996.
Gasza R., Związek między wynikami analizy typu Altmana, a kształtowaniem się
kursów akcji wybranych spółek giełdowych w Polsce, „Bank i Kredyt” 1997,
nr 3.189 Bibliografia
Gimbar Ch., Hansen B., Ozlanski M.E., The effects of critical audit matter para -
graphs and accounting standard precision on auditor liability, „Accounting
Review”, Vol. 91 (6).
Goicoechea  E.,  Gómez-Bezares  F.,  Vicente  Ugarte  J.,  Improving  Audit  Reports.
A Consensus between Auditors and Users, „International Journal of Financial
Studies” 2021, Vol. 9 (2).
Gold A., Heilmann M., The consequences of disclosing key audit matters (KAMs).
A review of the academic literaturę, „Maandbladvoor Accountancy en Bedrij-
fseconomie” 2019, Vol. 93 (1/2).
Gottlieb  M.,  Rola  i  obowiązki  amerykańskiego  biegłego  rewidenta,  „Rachunko-
wość” 1992, nr 4.
Grabowska-Kaczmarczyk E., Wiarygodność sprawozdania finansowego, potwier-
dzona badaniem przez biegłego rewidenta, elementem polityki zrównoważo-
nego rozwoju, [w:] Wyzwania rewizji finansowej, K. Chłapek, S. Krajewska,
P. Zieniuk (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2020.
Grosu M., Robu I.-B., Istrate C., The Quality of Financial Audit Missions by Repor-
ting the Key Audit Matters, „Audit Financiar” 2020, Vol. XVIII, No. 1 (157).
Hadasik D., Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Wy-
dawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, „Zeszyty Naukowe” 1998,
ser. II, z. 153.
Hamrol M., Chodakowski J., Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębior-
stwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, „Bada-
nia Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 3.
Hamrol M., Czajka B., Piechocki M., Upadłość przedsiębiorstw – metoda analizy
dyskryminacyjnej, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6.
Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej
z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, „Rachunkowość” 2001, nr 5.
https://atal.pl/dla-inwestorow/o_spolce/podstawowe_informacje.html, dostęp:
17.02.2022.
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html?locale=en, dostęp:
20.11.2021.
https://ey.media.pl/pl/press/fakty-i-liczby, dostęp: 18.02.2022.
https://fulbright.edu.pl/kim-jestesmy/, dostęp: 17.02.2022.
https://grantthornton.pl/o-nas/, dostęp: 17.02.2022.
https://grupatarczynski.pl/o-nas/, dostęp: 18.02.2022.
https://kbr.pl/, http://www.kbsf.pl/, dostęp: 17.02.2022.190 Bibliografia
https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm, dostęp: 17.02.2022.
https://www.bdo.pl/pl-pl/o-nas/, dostęp: 18.02.2022.
https://www.crowe.com/pl/about-us, dostęp: 18.02.2022.
https://www.ifac.org/who-we-are/our-purpose, dostęp: 20.11.2021.
https://www.roedl.pl/pl/o-nas/, dostęp: 18.02.2022.
https://www.sfinks.pl/content/o-firmie, dostęp: 18.02.2022.
https://www.tauron.pl/tauron/o-tauronie/, dostęp: 18.02.2022.
https://www.wessly.pl/pl/firma, https://perfectumaudit.pl/o-firmie/, dostęp: 18.02.2022.
https://www2.deloitte.com/pl/pl/legal/o-deloitte.html, 18.02.2022.
Huminiuc C., Different Forms od Financial Audit, „Economy Transdisciplinarity
Cognition” 2009, No. 2.
IAASB, Auditor Reporting – Illustrative Key Audit Matters, 2015, https://www.ia-
asb.org/publications/auditor-reporting-illustrative-key-audit-matters-3, dostęp:
20.11.2022.
IAASB, Consultation Paper. Enhancing the Value of Auditor Reporting. Exploring
Options  for  Change,  dokument  elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/
files/publications/exposure-drafts/CP_Auditor_Reporting-Final.pd f,  dostęp:
28.01.2022.
IAASB, Exposure Draft. Proposed Pronouncements on the Auditor’s Report, doku-
ment  elektroniczny,  https://www.iasplus.com/en/binary/resource/0401ifacisa-
700ed.pdf, dostęp: 28.01.2022.
IAASB,  Feedback  Statement.  Auditor  Reporting  Post‑Implementation  Review,
dokument  elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/
IAASB-Feedback-statement-auditor-reporting-implementation-review.pdf,
dostęp: 16.02.2022.
IAASB, New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming
Amendments,  dokument  elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/files/pu -
blications/files/Audit-Reporting-At%20a%20Glance.pdf, dostęp: 28 .01.2022.
IESBA, Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants
including International Independence Standards, New York 2021, dokument
elektroniczny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IESBA-En -
glish-2021-IESBA-Handbook_Web.pdf, dostęp: 05.12.2021.
IFAC, Guide to Using ISAs in the Audits of Small‑ and Medium‑Sized Entities. Volu-
me 1 – Core Concepts. Fourth Editon, New York 2018, dokument elektronicz-
ny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Guide-to-Using -
-ISAs-Vol-I-4th-edition.pdf, dostęp: 20.12.2021.191 Bibliografia
IFAC, International Standards: 2019 Global Status Report, dokument elektronicz-
ny,  https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-International-
standards-2019-global-status-report.pdf, dostęp: 27.01.2021.
Insard J., Posługiwanie się dokumentacją badania sprawozdania finansowego , Sto-
warzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
Iwanowicz B., Kluczowe sprawy audytu w sprawozdaniach z badania wybranych
spółek giełdowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2019, t. 105 (161).
Iwanowicz T., Ocena założenia o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa z punk-
tu  widzenia  biegłych  rewidentów,  „Zeszyty  Teoretyczne  Rachunkowości”
2017, t. 95 (151).
Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:]
Zarządzanie ryzykiem, K. Jajuga (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2009.
Jerzemowska M., Koyama Y., How corporate governance weaknesses led to finan -
cial distress in Toshiba – some reasons and consequences (a case study), „Jo-
urnal of Management and Finance” 2018, Vol. 16, No. 2.
Kachelmeier S.J., Schmidt J.J., Valentine K., The Disclaimer Effect of Discolsing Cri-
tical Audit Matters in the Auditor‟s Report, „SSRN Electronic Journal” 2017,
https://umbfc.bus.miami.edu/_assets/files/faculty-and-research/conferences -
-and-seminars/accounting-seminars/KSV_93014.pdf., dostęp: 20.11.2022
Kipp P., The effect of expanded audit report disclosures on users’ confidence in the
audit and the financial statements, Graduate Theses and Dissertations, Univer-
sity of South Florida, 2017.
Kisielińska  J.,  Waszkowski  A.,  Polskie  modele  do  prognozowania  bankructwa
przedsiębiorstw i ich weryfikacja , [w:] Ekonomika i organizacja gospodarki
żywnościowej, J. Kiryjow (red.), „ Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie” 2010, nr 82.
Kogut J., Kierunki zmian w systemie rewizji finansowej oraz ich wpływ na jakość
i postrzeganie badania sprawozdań finansowych , „Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 479.
Kogut J., Nowa ustawa o biegłych rewidentach i firmach audytorskich – wzmocnie -
nie czy osłabienie rynku audytorskiego?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 503.
Köhler A., Ratzinger-Sakel N., Theis J., The effect of key audit matters on the au -
ditor’s report’s communicative value. Experimental evidence from investment
professionals  and  nonprofessional  investors,  „Accounting  in  Europe”  2020,
Vol. 17, Iss. 2.192 Bibliografia
Korol T., Prognozowanie upadłości firm przy wykorzystaniu miękkich technik obli-
czeniowych, „Finansowy Kwartalnik Internetowy e-Finanse” 2010, vol. 6, nr 2.
Krasodomska  J.,  Zieniuk  P.,  Atestacja  informacji  niefinansowych:  podstawy  teo -
retyczne,  standardy  i  praktyki  spółek  działających  w  Europie  Zachodniej
i Wschodniej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2021, t. 45, nr 1.
Krzywda D., Istota, cel i podstawy prawne sprawozdań finansowych , [w:] Rewi-
zja sprawozdań finansowych , D. Krzywda (red.), Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 2012.
KSRF  1,  Krajowy  Standard  Rewizji  Finansowej  1,  Załącznik  nr  1  do  uchwały
nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.
Kutera M., Kluczowe kwestie badania – nowy element w raportowaniu biegłych
rewidentów, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2019, t. 101 (157).
Kwasiborski A., Lachowski W., Stosowanie krajowych standardów rewizji finanso -
wej, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Warszawa 2011.
Lachowski W.K., Sztuka wyboru, cz. II, Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych
Rewidentów, Warszawa 2019.
Lapteş R., Sofian I., Dimensions of Financial Audit in Romania and Spain, „Bulletin
of the Transilvania University of Braşov” 2015, Vol. 8 (57), No. 2.
Mamcarczyk M., Popławski Ł., Zieniuk P., Key Audit Matters in the auditor’s re-
ports on the example of European mining companies, „Acta Montanistica Slo-
vaca” 2020, Vol. 25 (4).
Maślanka  T.,  Przepływy  pieniężne  w  zarządzaniu  finansami  przedsiębiorstw ,
C.H. Beck, Warszawa 2008.
Maślanka T., Mazur-Maślanka I., Rola biegłego rewidenta w identyfikacji oraz eli-
minowaniu oszustw w sprawozdaniu finansowym , [w:] Wyzwania rewizji finan -
sowej, K. Chłapek, S. Krajewska, P. Zieniuk (red.), Difin, Warszawa 2020.
Mazars, A benchmark of key audit matters a comparative study highlighting the
outcome of ISA 701’S application and its influences over the auditor s report
by country & by industry sectors, 2018, https://www.mazars.pl/content/down-
load/950520/49754429/version//file/Mazars-Key-Audit-matters-benchmark -
-Dec-2018.pdf, dostęp: 20.11.2022.
Mazurczak-Mąka A., Turek-Radwan M., Kwantyfikacja ryzyka braku kontynuacji
działalności w wybranych modelach upadłości przedsiębiorstw, [w:] Współ-
czesne  uwarunkowania  kwantyfikacji w   rachunkowości,  B.  Micherda  (red.),
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Uproszczone metody, „Życie Go-
spodarcze” 1994, nr 38.193 Bibliografia
Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przed-
siębiorstw, „Ekonomista” 2006, nr 2.
McKee D., New external audit report standards are game changing, Governance
Directions, 2015.
Meigs W.B., Whittington O.R., Pany K., Meigs R.F., Principles of auditing, wyd. 9,
IRWIN, Boston 1989.
Mendys S., Produkt rewizji sprawozdań finansowych , [w:] Rewizja sprawozdań fi-
nansowych, D. Krzywda (red.), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, War-
szawa 2012.
Micherda B., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu dzia-
łalności  jednostki  gospodarczej, Akademia  Ekonomiczna  w  Krakowie,  Kra-
ków 2004.
Mierzejewski  S.,  Kurzawski  R.,  Dokumentacja  rewizyjna  badania  sprawozdania
finansowego , Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
Mirowska D., Lasek M., Porównanie skuteczności modeli wielowymiarowej analizy
dyskryminacyjnej, służących prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, „Opti-
mum. Studia Ekonomiczne” 2010, nr 1 (45).
Mock T.J., Bédard J., Coram P.J., Davis S.M., Espahbodi R., Warne R.C., The Au-
dit Reporting Model. Current Research Synthesis and Implications, „Auditing:
A Journal of Practice & Theory” 2013, Vol. 32 (1).
Moroney R., Phang S.Y., Xinning X., When Do Investors Value Key Audit Matters?,
„European Accounting Review” 2021, Vol. 30 (1).
MSB 200, Międzynarodowy Standard Badania 200, Ogólne cele niezależnego bie-
głego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z międzynarodowymi
standardami badania, Załącznik nr 1.1 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 210, Międzynarodowy Standard Badania 210, Uzgadnianie warunków zleceń
badania, Załącznik nr 1.2 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Bie-
głych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 220, Międzynarodowy Standard Badania 220, Kontrola jakości badania spra-
wozdania finansowego , Załącznik nr 1.3 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajo-
wej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 230, Międzynarodowy Standard Badania 230, Dokumentacja badania, Za-
łącznik nr 1.4 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewi-
dentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 240, Międzynarodowy Standard Badania 240, Obowiązki biegłego rewiden-
ta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw , Załącznik 194 Bibliografia
nr  1.5  do  uchwały  nr  3430/52a/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów
z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 250 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 250 (Zmieniony), Rozważanie
przepisów  prawa  i  regulacji  w  badaniu  sprawozdania  finansowego ,  Załącz-
nik nr 1.6 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 260 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 260 (Zmieniony), Komuniko-
wanie się z osobami sprawującymi nadzór, Załącznik nr 1.7 do uchwały nr
3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 300, Międzynarodowy Standard Badania 300, Planowanie badania sprawoz-
dania finansowego , Załącznik nr 1.9 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 315 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 315 (Zmieniony), Identyfikacja
i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki
i jej otoczenia, Załącznik nr 1.10 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 320, Międzynarodowy Standard Badania 320, Istotność w planowaniu i prze-
prowadzaniu badania, Załącznik nr 1.11 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajo-
wej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 330, Międzynarodowy Standard Badania 330, Reakcje biegłego rewidenta na
oszacowane ryzyka, Załącznik nr 1.12 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 450, Międzynarodowy Standard Badania 450, Ocena zniekształceń zidentyfi-
kowanych podczas badania, Załącznik nr 1.14 do uchwały nr 3430/52a/2019
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 540 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 540 (Zmieniony), Badanie sza-
cunków księgowych i powiązanych ujawnień, Załącznik nr 1 do uchwały nr
1107/15a/2020 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2020 r.
w  przedmiocie  przyjęcia  Krajowego  Standardu  Badania  540  (Zmienionego)
oraz  przyjęcia  zmian  w  uchwale  w  sprawie  krajowych  standardów  kontroli
jakości, uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych doku-
mentów, a także uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajo-
wych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajo-
wych standardów usług pokrewnych.
MSB 550, Międzynarodowy Standard Badania 550, Strony powiązane, Załącznik
nr 1.22 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2019 r.195 Bibliografia
MSB 570 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 570 (Zmieniony), Kontynuacja
działalności, Załącznik nr 1.24 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady
Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 600, Międzynarodowy Standard Badania 600, Szczególne rozważania – bada-
nie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w  tym praca biegłych rewiden-
tów części składowych grupy), Załącznik nr 1.26 do uchwały nr 3430/52a/2019
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB  610  (Z),  Międzynarodowy  Standard  Badania  610  (Zmieniony),  Wykorzy-
stanie  pracy  audytorów  wewnętrznych,  Załącznik  nr  1.27  do  uchwały  nr
3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 700, Międzynarodowy Standard Badania 700, Formułowanie opinii i spra-
wozdanie na temat sprawozdań finansowych , Załącznik nr 1.29 do uchwały
nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 lutego 2015 r.
MSB 700 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 700 (Zmieniony), Formułowanie
opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego , Załącznik
nr 1.29 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2019 r.
MSB  701,  Międzynarodowy  Standard  Badania  701,  Przedstawianie  kluczowych
spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, Załącznik
nr 1.30 do uchwały nr 3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
z dnia 21 marca 2019 r.
MSB 705 (Z), Międzynarodowy Standard Badania 705 (Zmieniony), Modyfikacje
opinii  w  sprawozdaniu  niezależnego  biegłego  rewidenta,  Załącznik  nr  1.31
do  uchwały  nr  3430/52a/2019  Krajowej  Rady  Biegłych  Rewidentów  z  dnia
21 marca 2019 r.
MSB  720  (Z),  Krajowy  Standard  Badania  720  (Zmieniony),  Obowiązki  biegłe-
go rewidenta dotyczące innych informacji, Załącznik nr 1.34 do uchwały nr
3430/52a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r.
MSKJ 1, Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości 1, Kontrola jakości firm prze -
prowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonują -
cych inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych, Załącznik nr 1 do uchwały
nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 r.
MSP 2400 (Z), Międzynarodowy Standard Przeglądu 2400 (Z), Przegląd historycz-
nych sprawozdań finansowych , Załącznik nr 1 do uchwały nr 3436/52e/2019
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r.
MSUA 3000 (Z), Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych innych niż ba-
danie i przegląd 3000 (Zmieniony), Usługi atestacyjne inne niż badania lub 196 Bibliografia
przeglądy historycznych informacji finansowych , Załącznik nr 2.1 do uchwa-
ły nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia
2019 r.
Mućko  P.,  Gos  W.,  Ogólna  charakterystyka  sprawozdawczości  finansowej,  [w:]
Sprawozdania finansowe i ich analiza, W. Gos (red.), Stowarzyszenie Księgo-
wych w Polsce, Warszawa 2021.
Nesterowicz R., Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działal-
ności przedsiębiorstw, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014,
nr 39, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o biegłych rewidentach, fir-
mach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz.U. 2022, poz. 1302.
Oghuvwu M.E., Orakwue A.C., Determinants of Key Audit Matters Disclosure, De-
partment of Entrepreneurship, Faculty of Management Sciences, University of
Benin, Nigeria 2019.
Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i między-
narodowych standardów, wyd. 3, Difin, Warszawa 2015.
Özcan A., Determining Factors Affecting Audit Opinion. Evidence from Turkey , „In-
ternational Journal of Accounting and Financial Reporting” 2016, Vol. 6, No. 2.
PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), The auditor’s report on
an audit of financial statements when the auditor expresses an unqualified opi -
nion,  2017,  https://pcaobus.org/Rulemaking/  Docket034/2017–001-auditors-
-report-final-rule.pdf, dostęp: 20.11.2022.
Pfaff J., Rewizja finansowa. Wydanie IV uaktualnione , Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach, Katowice 2020.
Pfaff J., System zapewnienia jakości badania sprawozdań finansowych – ocena pro -
ponowanych zmian w regulacjach Unii Europejskiej, [w:] Sprawozdawczość
i  rewizja finansowa. Uwarunkowania  ekonomiczne, społeczne i   regulacyjne,
B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2015.
Pfaff  J.,  Wpływ  rewizji  finansowej  na  wiarygodność  sprawozdania  finansowego ,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Piechocka-Kałużna A., Kryśkiewicz-Burnos A., Kałużny R., Dokumentacja biegłe-
go rewidenta z badania sprawozdań finansowych , PWN, Warszawa 2011.
Pinto I., Morais A., What matters in disclosures of key audit matters. Evidence from
Europe, „Journal of International Financial Management & Accounting” 2019,
Vol. 30 (2).197 Bibliografia
Pogodzińska M., Sojak S., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w przewidywa-
niu bankructwa przedsiębiorstw, „Ekonomia” 1995, nr XXV (299).
Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsię -
biorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
Przewodnik MSB ‑ Procedury, wyd. 2, Centrum Edukacji PIBR, Warszawa 2017.
Przewodnik stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w ba-
daniu małych i średnich jednostek, t. 2, Wskazówki praktyczne, wyd. 3, IFAC,
2013.
Public Company Accounting Oversight Board AU Section 341, The Auditor’s Con-
sideration of an Entity’s Ability to Continue as a Going Concern.
Rajpal H., Jain P., Auditor’s Characteristics and Earnings Management in India,
„Accounting and Finance Research” 2018, Vol. 7, No. 4.
Ramadhan A.P., Sumardjo M., Previous Years Audit Opinions, Profitability, Audit
Tenure and Quality Control System on Going Concern Audit Opinion, „Europe-
an Journal of Business and Management Research” 2021, Vol. 6 (2).
Ratzinger-Sakel N.V.S., Theis J.C., Does considering key audit matters affect audi-
tor judgment performance?, „Corporate Ownership & Control” 2019, Vol. 17,
Iss. 1.
Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe ATAL S.A. za 1.01.2017–31.12.2017
oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Domu Maklerskiego BDM S.A. za
1.01.2017–31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Fundacji „Polsko-Amerykańska Ko -
misja Fulbrighta” za 1.01.2017–31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Roczne  jednostkowe  sprawozdania  finansowe  Sfinks  Polska  S.A.  za  1.01.2017–
31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Roczne  jednostkowe  sprawozdania  finansowe  Tarczyński  S.A.  za  1.01.2017–
31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Roczne  jednostkowe  sprawozdania  finansowe TAURON  Polska  Energia  S.A.  za
1.01.2017–31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Rogowski W.K., Możliwości wczesnego rozpoznania symptomów zagrożenia zdol-
ności płatniczej w przedsiębiorstwie, „Bank i Kredyt” 1999, nr 6.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezenta-
cji instrumentów finansowych z  późniejszymi zmianami, t.j. Dz.U. 2017, poz.
277.198 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczegól-
nych zasad rachunkowości domów maklerskich z późniejszymi zmianami, t.j.
Dz.U. 2017, poz. 123.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję
Komisji 2005/909/WE, Dz. Urz. UE L 158/77.
Rutkowska  S.,  Ocena  przydatności  metod  prognozowania  bankructwa  w  warun-
kach  polskich,  „Zeszyty  Naukowe  Akademii  Ekonomicznej  w  Krakowie”
2006, nr 683.
Sadowska B., Lulek A., Measuring and valuation in accounting – theoretical basis
and contemporary dilemmas, „World Scientific News” 2016, Vol. 57.
Sawicki K., Obiektywizm i niezależność biegłych rewidentów i księgowych według
kodeksów etyki zawodowej i przepisów prawa, „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego” 2013, nr 765.
Segal M., ISA 701: key audit matters – an exploration of the rationale and possible
unintended consequences in a South African, „Journal of Economic and Finan-
cial Sciences” 2017, Vol. 10 (2).
Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54 (3)
(g) of the Treaty on consolidated accounts, OJ L 193, 18.7.1983.
Sirois L.P., Bedard J., Bera P., The informational value of key audit matters in the
auditor’s report. Evidence from an eye‑tracking study, „Accounting Horizons”
2018, Vol. 32 (2).
Słownik  języka  polskiego,  https://sjp.pwn.pl/slowniki/istotno%C5%9B%C4%87.
html, dostęp: 30.11.2022.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego ATAL S.A. za 1.01.2017–31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Domu Maklerskiego BDM S.A. za 1.01.2017–31.12.2017 oraz
1.01.2020–31.12.2020.
Sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  z  badania  rocznego  sprawozda-
nia  finansowego  Fundacji  „Polsko-Amerykańska  Komisja  Fulbrighta”  za
1.01.2017–31.12.2017 oraz 1.01.2020–31.12.2020.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Sfinks Polska  S.A. za 1.01.2017–31.12.2017.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego Sfinks Polska  S.A. za 1.01.2020–31.12.2020.199 Bibliografia
Sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  z  badania  rocznego  sprawozda-
nia  finansowego  Tarczyński  S.A.  za  1.01.2017–31.12.2017  oraz  1.01.2020–
31.12.2020.
Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania
finansowego  TAURON  Polska  Energia  S.A.  za  1.01.2017–31.12.2017  oraz
1.01.2020–31.12.2020.
Stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 stycznia 2010 r. w spra-
wie innych usług poświadczających wchodzących w zakres czynności rewizji
finansowej.
Stasiewski  T.,  Z‑score  –  indeks  przewidywanego  upadku  przedsiębiorstwa,  „Ra-
chunkowość” 1996, nr 12.
Szulc M., Wykorzystanie analizy finansowej w  badaniu sprawozdań finansowych
w świetle badań empirycznych, [w:] Kierunki ewolucji sprawozdawczości i re-
wizji finansowej, B. Micherda (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
Szulc M., Zieniuk P., Wykorzystanie w procesie badania sprawozdania finansowe -
go wyników przez ekspertów w świetle badań empirycznych, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018, nr 522.
Tepalagul N., Lin L., Auditor independence and audit quality. A literature review,
„Journal of Accounting, Auditing & Finance” 2015, Vol. 30 (1).
Tkocz-Wolny K., Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako forma prezentacji
informacji ekonomicznej, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 287.
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., Analysis of Key Audit Matters Disclosed
in Audit Reports for Selected Companies Listed on Newconnect Market in Po-
land,  [w:]  Innovation  Management  and  Information  Technology  Impact  on
Global Economy in the Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International
Business Information Management Association Conference, K. Soliman (red.),
30–31 May 2021 Cordoba, Spain.
Turek-Radwan M., Mazurczak-Mąka A., Analysis of the Content of the Auditor’s
Reports on a Sample of Public Interest Entities in Poland, [w:] Innovation Ma-
nagement and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pande-
mic. Proceedings of the 38th International Business Information Management
Association Conference, K. Soliman (red.), Seville, Spain 2021.
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, Dz.U. 2022, poz. 1302.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2023, poz. 120.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047.200 Bibliografia
Wardzińska K., Przykład zastosowania analizy dyskryminacyjnej do oceny sytuacji
finansowej przedsiębiorstw , „Economy and Management” 2012, nr 3.
Wędzki D., Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw, „Ba-
dania Operacyjne i Decyzje” 2008, nr 2.
Wielgórska-Leszczyńska J., Zakrzewska J.B., Wpływ wprowadzenia międzynarodo-
wych standardów badania w Polsce na małe i średnie firmy audytorskie , „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2020, nr 4 (988).
Włodarczyk A.M., Białek-Jaworska A., Determinants of Disclaimers in the Audito-
r’s Opinion on the Financial Statemens, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Oeconomica” 2018, nr 5 (338).
Xie  B.,  Davidson W.N.,  Dadalt  P.J.,  Earnings  managementand  corporate  gover-
nance: the role of the board and the audit committee, „Journal of Corporate
Finance” 2023, Vol. 9.
Zdyb M., Ocena zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością przy zastosowaniu finan -
sowych wskaźników syntetycznych, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”
2001, nr 5.
Zhai H., Lu M., Shan Y., Liu Q., Zhao Y., Key audit matters and stock price syn-
chronicity. Evidence from a quasi‑natural experiment in China, „International
Review of Financial Analysis” 2021, Vol. 75.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Zarządcza interpretacja sprawozdani...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Integracja sposobu sporządzania, an...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Współczesne koncepcje adaptacji roz...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Sprawozdanie finansowe i jego zawar...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rola księgowych i biegłych rewident...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Wyzwania rewizji finansowej

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Badanie wartości szacunkowych w pra...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane