• Walka z terroryzmem. Polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia

Walka z terroryzmem. Polskie rozwiązania a francuskie doświadczenia

 • Autor: Aleksander Olech
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-018-3
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Unii Europejskiej zatrzymano blisko 10 000 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną oraz udaremniono 2000 ataków. Gdy dochodzi do zamachu, w jednej chwili przestają istnieć tradycje, wartości i idee, które ludzie kultywują każdego dnia. Ważne staje się to, aby przetrwać w tym trudnym czasie, a następnie udoskonalić struktury bezpieczeństwa. Nie sposób w pełni scharakteryzować profilu terrorystów i zatrzymać wszystkich, unikając kolejnych zamachów, ale możliwe jest usprawnienie systemu walki z terroryzmem w Europie. W niniejszym opracowaniu przedstawiono najskuteczniejsze metody i sposoby przeciwdziałania terroryzmowi na podstawie doświadczeń najbardziej atakowanego członka UE w XXI wieku – Francji oraz rozwiązań wykorzystywanych w państwie, które jest wschodnią granicą NATO i UE – Polsce.

Partnerzy:     

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Ustawodawstwo w republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące zwalczania terroryzmu

1.1. Ustawa o wzmocnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego i walce z terroryzmem w Republice Francuskiej
1.1.1. Główne założenia ustawy
1.1.2. Kontrowersje związane z wprowadzeniem ustawy
1.1.3. Wpływ ustawy na zmiany we francuskim kodeksie karnym
1.1.4. Ocena wprowadzonej ustawy
1.2. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej
1.2.1. Główne założenia ustawy
1.2.2. Najważniejsze zmiany w polskim prawie
1.2.3. Wpływ ustawy na zmiany w polskim kodeksie karnym
1.2.4. Ocena wprowadzonej ustawy
1.3. Wpływ prawa międzynarodowego na podejmowanie krajowych działań antyterrorystycznych
1.3.1. Prawo Unii Europejskiej na rzecz walki z terroryzmem
1.3.2. Wyzwania terrorystyczne dla Unii Europejskiej
1.3.3. Prawa człowieka a terroryzm
1.4. Konkluzje

Rozdział 2. Rozwój oraz struktura służb działających na rzecz walki z terroryzmem w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
 
2.1. Służby oddelegowane do walki z terroryzmem w Republice Francuskiej
2.1.1. Służby specjalne
2.1.2. Policja Narodowa i Żandarmeria Narodowa
2.1.3. Oddziały podejmujące interwencje na rzecz walki z terroryzmem
2.2. Służby działające na rzecz walki z terroryzmem w Rzeczypospolitej Polskiej
2.2.1. Służby antyterrorystyczne
2.2.2. Oddziały kontrterrorystyczne
2.3. Konkluzje

Rozdział 3. Zagrożenia terrorystyczne i wyzwania dla bezpieczeństwa


3.1. Wywiady eksperckie dotyczące problematyki zagrożeń terrorystycznych oraz działań podejmowanych w celu zwalczania terroryzmu
3.2. Przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa Francji, Polski i Europy
3.3. Prognozowanie w systemie zwalczania zagrożeń terrorystycznych
3.4. Konkluzje

Rozdział 4. System zwalczania zagrożeń terrorystycznych

4.1. Organizacja systemu antyterrorystycznego we Francji, w Polsce i Europie
4.1.1. System zwalczania terroryzmu w Republice Francuskiej
4.1.2. System antyterrorystyczny w Rzeczypospolitej Polskiej
4.1.3. Wykorzystanie strategicznych elementów zwalczania zagrożeń terrorystycznych zainicjowanych we Francji, w Polsce i Europie
4.2. Wymagana organizacja systemu zwalczania zagrożeń terrorystycznych w państwach demokratycznych
4.3. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Załączniki
Abstract

Tobie Ojczyzno


Dr hab. Wiesław Lizak, Uniwersytet Warszawski:

Autor w sposób kompetentny i z imponującą znajomością tematu analizuje strategie, cele i sposoby działania służb walczących z terroryzmem. Dzięki swojej eksperckiej wiedzy prezentuje treści w taki sposób, aby stały się źródłem nauki i inspiracji dla badaczy i praktyków zajmujących się bezpieczeństwem.

Dr hab. Marek Górka, prof. Politechniki Koszalińskiej:

Perspektywa porównawcza dwóch modeli zwalczania terroryzmu jest fundamentalna dla koncepcji wspólnej polityki antyterrorystycznej państw członkowskich UE oraz NATO. Publikacja jest istotnym wkładem w rozwój wiedzy na temat działań państwa oraz jego służb wobec istniejących zagrożeń.

Aleksander Olech
Dyrektor Programu Bezpieczeństwa Europejskiego w Instytucie Nowej Europy. Doktor nauk o bezpieczeństwie. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin Lyon 3, Instytucie Stosunków Międzynarodowych w Pradze, Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu, NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie oraz Baltic Defence College w Tartu. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security oraz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Jego główne zainteresowania badawcze to terroryzm, międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz rola NATO i UE w środowisku zagrożeń hybrydowych.

Książki tego autora

Pozycje zwarte
Amnesty International, A right not a threat: Disproportionate restrictions on demonstra-
tions under the State of Emergency in France, London 2017.
Adamczuk M., Kluczyn ski M., Krawczyk A., Piekarski M., Szlachter D., Tomasiewicz J., Woj-
tasik K., RAPORT PTBN Tom. I, Zagrożenia o charakterze terrorystycznym, a system an-
tyterrorystyczny RP, Gliwice 2021.
Anszczak M., Ciakanowski Z., Grosset R., Karolczak K., Zabić tysiące, przestraszyć miliony,
Zagrożenia  terrorystyczne  i  szanse  na  skuteczną  obronę,  (red.)  R.  Grosset,  Wyz sza
Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, Warszawa 2009
Arce D. G., Sandler T., Strategic Analysis of Terrorism, [w:] (red.) N. Memon I in., Mathemat-
ical Methods in Counterterrorism, Springer, Wien 2009.
Arpagian N., Delbecque E., Pour une strategie globale de securite nationale, Dalloz, Paris
2008.  
Assemblee  Nationale,  Au  nom  de  la  Commission  de  la  Defense  Nationale  et  Des  Froces
Armees sur le projet de Loi de finances pour 2019 (n. 1255), Tome VIII, Securites Gen-
darmerie Nationale, Paris 2018.
Auray M., La place de la police municipale dans la lutte contre le terrorisme, Lille 2019.
Babin ski A., Ustawa antyterrorystyczna – legislacja na rzecz bezpieczeństwa [w:] W. Zu-
brzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin ski, Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na
zagrożenia współczesnym terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
2016.
Barcz J., Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Scholar, Warszawa 2005.
Bergkamp L., Faure M., Hinteregger M., Philipsen N., Civil Liability in Europe for Terrorism-
Related Risk, Cambridge University Press, Cambridge 2015. Bibliografia | 267
 
Bergkamp L., Herbatschek N., Is liability for terrorism-related risk enterprise-threatening?,
[w:] Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk, Cambridge University Press,
Cambridge 2015.
Bevalet J., Terrorisme – Gagner la 3 e  guerre mondiale. Évolutions et conséquencesdu nou-
veau terrorisme, L'Esprit du Livre, Scaux 2009.
Bezpieczeństwo polityczne i wojskowe, (red.) A. Ciupin ski, K. Malak, AON, Warszawa 2004.
Błaz ejczyk W., Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa – szanse i zagrożenia, [w:] Meto-
dologia badań bezpieczeństwa narodowego, (red.) P. Sienkiewicz, P. Dela, t. VIII, AON,
Warszawa 2016.
Bolecho w  B.,  Polityka  antyterrorystyczna  w  świetle  badań  nad  terroryzmem,  Wrocław
2012.
Borkowski R., Prewencja antyterrorystyczna a bezpieczeństwo przestrzeni miejskiej, [w:]
(red.)  J.  Stelmach,  Przeciwdziałanie  i  reagowanie  na  współczesne  zamachy  terrory-
styczne, Wydawnictwo Wyz szej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza
Kos ciuszki, Wrocław 2017.
Boz ek M., Służby specjalne oraz kryteria ich klasyfikacji na gruncie polskiego ustawodaw-
stwa  [w:]  (red.)  M.  Boz ek,  M.  Czuryk,  M.  Karpiuk,  J.  Kostrubiec,  Służby  specjalne  
w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Wolters Kluwer, War-
szawa 2014.
Brunel M., Miller E., Les mesures de lutte contre le terrorisme face aux droits del’Homme,
Universite  Paris Nanterre, Paris 2018.
Busłowicz M., Obszar Obrony Narodowej w państwie wobec zagrożenia terroryzmem, [w:]
(red.) K. Jałoszyn ski, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Bezpieczeństwo państwa a zagro-
żenie  terroryzmem  –  instytucje  państwa  wobec  zagrożenia  terroryzmem,  Wyz sza
Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Byman D., The Five Front War: The Better Way to Fight Global Jihad, New Jersey, Wiley,
2007.
Centre  Français  de  Recherche  sur  le  Renseignement,  Sous-Direction  Anti-Terroriste
(Sdat)De La Direction Centrale De La Police Judiciaire, Paris 2017.  
Chouet A., Au coeur des services spéciaux, La De couverte, Paris 2013.  
Council of Europe, MONEYVAL Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laun-
dering  Measures  and  the  Financing  of  Terrorism  –  Annual  Report  2017,  Strasbourg
2018.
Council of the European Union, The European Union Counter-Terrorism Strategy, Justice
and Home Affairs Council meeting, Brussels 1 December 2005.
Dąbrowski Ł., Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności i bez-
pieczeństwa państwa, [w:] (red.) A.  Gruszczak,  Meandry współczesnego bezpieczeń-
stwa. Między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018. 268 | Bibliografia
 
Deflem M., Interpol, The Encyclopedia of Global Studies, Thousand Oaks 2012.
Deprau A., Renseignement Public et Securite Nationale, Universite Paris II, Paris 2017.
Direction executive du Comitie contre le terrorisme, Action internationale contre le Ter-
rorisme, De partment de l’information des Nations Unies, New York 2005.
Dutkiewicz  P.,  Olech  A.,  Zagrożenia  terrorystyczne  dla  Francji  i  Polski,  Wyd.  Kontekst,  
Poznan  2021.
Działoszyn ski M., Informator polskiej Policji na Euro 2012, KGP, Warszawa 2012.
Dziewulski J., Pyzia K., O terrorystach w Polsce, Pro szyn ski Media, Warszawa 2018.
European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016, European Police  
Office, The Hague 2016.
Faure M., Liu J., Philipsen N., Liability for terrorism-related risks under international law,
[w:] Civil Liability in Europe for Terrorism-Related Risk, Cambridge University Press,
Cambridge 2015.
Florczak A., Migracje międzynarodowe, [w:] (red.) T. Łos -Nowak, Encyklopedia politologii,
t. V: Stosunki międzynarodowe, Wolters Kluwer, Krako w 2002.
Français de Recherche sur le Renseignement, Traitement du renseignement et action con-
tre les circuits financiers clandestin, Montreuil 2017.
Gabriel-Węglowski M., Działania antyterrorystyczne – komentarz, Wolters Kluwer, War-
szawa 2018
Gasztold P., Radykalizacja do terroryzmu w Unii Europejskiej – przyczyny i przeciwdziała-
nie, [w:] (red.) R. Bielawski, J. Solarz, D. Miszewski, Współczesne i przyszłe zagrożenia
bezpieczeństwa, cz. 1, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.
Gruszczak A. Europejska współpraca wywiadowcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lon skiego, Krako w 2014.
Gendarmerie Nationale, Mémogend 2016, Paris 2016.  
Gendarmerie Nationale, Memogend 2018, Paris 2019.  
Gendarmerie Nationale, Présentation de la Gendarmerie Nationale, Paris 2018.  
Gizicki W., Polityka bezpieczeństwa i obrony Polski – wybrane aspekty, [w:] (red.) W. Gi-
zicki, A. Podraza, Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego, Wyd.
KUL, Lublin 2007.
Go rka M., Służby wywiadowcze w epoce terroryzmu, Poznan  2016.
Go rski A., Pięść Dawida. Tajne służby Izraela, Znak, Krako w 2015.
Grabowski W., Terroryzm a prawo międzynarodowe, [w:] Ewolucja terroryzmu na przeło-
mie  XX  i XXI  wieku.  Materiały z międzynarodowej konferencji, 11–12 paz dziernika
2007 r., Gdynia. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdan skiego, Gdan sk 2009.
Guisnel J., Violet B., Services secrets: Le pouvoir et les services de renseignement sous la pré-
sidence de François Mitterrand, La De couverte, Paris 1988. Bibliografia | 269
 
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l’homme, terror-
isme et lutte antiterroriste, Fiche information No 32, United Nations, Geneva 2009.
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Équipe spéciale de lutte con-
tre le terrorisme, Nations Unies, New York 2015.
Heath-Kelly  C.,  Counter-terrorism,  The  ends  of  a  secular  ministry,  [w:]  (red.)  L.  Jarvis,  
M. Lister, Critical Perspectives on Counter-Terrorism, Routledge, Oxon 2015.
Herbowski P., Uregulowania prawne działalności funkcjonariuszy „pod przykryciem” a za-
grożenia terrorystyczne, [w:] (red.) P. Herbowski, D. Słapczyn ska, D. Jagiełło, Pozyski-
wanie informacji w walce z terroryzmem, Difin, Warszawa 2017.
High Level Military Group, Fighting terror effectively: an assessment of Israel’s experience
on the home front, Jerusalem 2016.
Institute for Economics & Peace,  Global Terrorism Index 2016  – Measuring and under-
standing the impact of terrorism, University of Maryland, 2016.
Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2018 – Measuring the impact of
terrorism, University of Maryland, 2018.
Institute for Economics & Peace, Global Terrorism Index 2019 – Measuring the impact of
terrorism, University of Maryland, 2019.
International Institute for Counter-Terrorism, The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks
– What do we know? What should we do?, Special Report, 15.11.2015.
Izak K., Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych, Dialog, Warszawa 2014.
Jagiełło B., Mieszkańcy miast Zachodu jako cel ataku terrorystycznego, [w:] (red.) R. Bie-
lawski, J. Solarz, D. Miszewski, Współczesne i przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa, cz. 1,
Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019.
Jałoszyński K., Centralny pododdział kontrterrorystyczny Polskiej Policji – BOA KGP, Wyż-
sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Jałoszyn ski K., Działania kontreterrorystyczne w Ustawie o działaniach antyterrory-
stycznych, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin ski, Polska ustawa antyterrory-
styczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji
w Szczytnie, Szczytno 2016.
Jałoszyn ski K., Jednostka kontrterrorystyczna – element działań bojowych w systemie bez-
pieczeństwa antyterrorystycznego, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2011.
Jałoszyn ski K., Organy administracji  rządowej  wobec zagrożeń terrorystycznych. Policja  
w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi, Wyz sza Szkoła Administracji w Bielsku-Bia-
łej, Bielsko-Biała 2009.
Jałoszyn ski  K.,  Podmioty  państwa  odpowiedzialne  za  działania  pro-  i  reaktywne  wobec  
zagrożeń terrorystycznych w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] (red.) W. Wiatr, J. Stelmach,
M.  Busłowicz,  Siły  Zbrojne  w  walce  z  terroryzmem,  Wydawnictwo  Wyz szej  Szkoły  
Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kos ciuszki, Wrocław 2016. 270 | Bibliografia
 
Jałoszyński K., Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą  
o  działaniach  antyterrorystycznych,  [w:]  K.  Jałoszyński,  W.  Zubrzycki,  J.  Jabłoński,
Kontrterroryzm – siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku, Wyższa Szkoła Po-
licji w Szczytnie, Szczytno 2017.
Jałoszyn ski K., Struniawski J., Dowodzenie operacją antyterrorystyczną z wykorzystaniem
Sił Kontrterrorystycznych, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, W. Zubrzycki, A. Babin ski, Poli-
cyjne Siły Specjalne w Polsce, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
Jałoszyński K., Terroryzm czy terror kryminalny w Polsce, AON, Warszawa 2001.
Jałoszyn ski K., Współczesny wymiar antyterroryzmu, Trio, Warszawa 2008.
Jałoszyn ski K., Zagrożenie bezpieczeństwa aktami terroru, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, B. Wi-
s niewski, T, Wojtuszek, Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa, WSA, Bielsko-Biała
2007.
Jenkins B. M., Five Years After the Death of Osama bin Laden, Is the World Safer?, RAND
Corporation, 2.05.2016.
Kepel  G.,  Sortir  du  chaos.  Les  crises  en  méditerranée  et  au  Moyen-Orient,  Editions  Gal-
limard, Paris 2018.
Kitler W., Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system,
AON, Warszawa 2011.
Kitler W., Prawo wojskowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Kluczyn ski M., Administracyjne metody przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zor-
ganizowanej w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terrory-
zmu, [w:] W. Zubrzycki (red), Przez PZ do terroryzmu. Tom II, Szczytno 2015
Kodeks karny – Komentarz, (red.) M. Filar, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, (red.) E. Łaz niewska, PWN, War-
szawa 2011.
Kopczewski  M.,  Liberacki  M.,  Wyzwania  i  sposoby  zwalczania  terroryzmu,  [w:]  (red.)  
J. Stelmach, Przeciwdziałanie  i reagowanie na współczesne  zamachy terrorystyczne,
Wydawnictwo  Wyższej  Szkoły  Oficerskiej  Wojsk  Lądowych  im.  gen.  Tadeusza  Ko-
ściuszki, Wrocław 2017.
Kraj K., Ustawodawstwo Antyterrorystyczne Federacji Rosyjskiej, [w:] W. Zubrzycki, K. Ja-
łoszyn ski, A. Babin ski, Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia
współczesnym terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Kuc B.,  S ciborek  Z.,  Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, PTM,  Warszawa
2013.
Kuz niak B., Marcinko M., Organizacje międzynarodowe, wyd. IV, CH Beck, Warszawa 2008.
La communaute francaise du renseignement, Academie du renseignement, Paris 2014.
La France face au terrorisme Livre blanc du Gouvernement sur la sécurité intérieure face au
terrorisme, La Documentation Française, Paris 2006. Bibliografia | 271
 
Le Moigne J.-L., La theorie du systeme general, Presses Universitaires de France, Marseille
2006.
Lenaerts K., Van Nuffel P., Podstawy prawa europejskiego, Dom Wydawniczy ABC, War-
szawa 1998.
Les attentats islamistes dans le monde 1979-2019, (eds.) V. Delage et al., Fondation Pour
L’Innovation Politique, Paris 2019.
Liedel K., Czy ustawa antyterrorystyczna odpowiada na wyzwania i potrzeby w obszarze
koordynacji przeciwdziałania terroryzmowi?, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Ba-
bin ski,  Polska  ustawa  antyterrorystyczna  –  odpowiedź  na  zagrożenia  współczesnym
terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Liedel K., Piasecka P., Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrory-
styczny, Difin, Warszawa 2018.
Lis A., Olech A., Technologia i terroryzm: sztuczna inteligencja w dobie zagrożeń terrory-
stycznych, Instytut Nowej Europy, Warszawa 2020.
Małecki  P.,  Rola  Policji  w  zwalczaniu  i  przeciwdziałaniu  przestępczości  terrorystycznej,
Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2007.
Malochet V., Les policiers municipaux, Presses universitaires de France, Paris 2007.  
Marcinkowska P., Problemy bezpieczeństwa w sąsiedztwie UE – implikacje dla europejskiej
polityki sąsiedztwa, [w:] (red.) A. Gruszczak, Meandry współczesnego bezpieczeństwa.
Między regionalizacją a globalizacją, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018.
Masiul K., Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej wobec współczesnego zagrożenia ter-
roryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2015.
Mazurek  P.,  Anatomia  internetowej  anonimowości,  [w:]  (red.)  D.  Batorski,  M.  Marody,  
A. Nowak, Społeczna przestrzeń internetu, Wyd. SWPS, Warszawa 2006.
Michailiuk B., Broń biologiczna jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa, AON, War-
szawa 2015.   
Michalczak T., Islam – religia współczesny terrorystów, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, T. Alek-
sandrowicz, K. Wiciak, Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem na przeło-
mie XX i XXI wieku, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Ministe re de l’Action et des Comptes publics, Tracfin – Chiffres clés 2017, Montreuil 2018.
Ministe re de l’Interieur, Les forces mobiles: un engagement permament, Saint-Astier 2018.
Ministe re de l’Interieur, L’essentiel de la Loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte con-
tre le terrorisme, Service de presse de M. Ge rard Collomb, ministre d’Etat, ministre de
l’Inte rieur, 30.10.2017.
Ministe re de l’Interieur, Schema National d’Intervention, Paris 2016.  
Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, Ministère du Budget, des comptes
publics,  de  la  fonction  publique  et  de  la  réforme  de  l'Etat,  Annual  report  2008  –
TRACFIN – Unit for intelligence processing and action against illicit financial networks,
Mai 2009. 272 | Bibliografia
 
Ministe re de l'Inte rieur, Premier bilan de l’application de la loi renforçant la sécurité intéri-
eure et la lutte contre le terrorisme, Communique de Presse, 12.02.2019.
Ministe re des Armees, Dossier de presse: Opération Barkhane, Paris 2019.
Moutouh H., Poirot J., Dictionnaire du renseignement, E ditions Perrin, Perrin 2018.
National Strategy for Counterterrorism of the United States of America, President of the
United States, Washington 2018.
Nations Unies, Rapport de la conférence de haut niveau des Nations Unies sur la lutte contre
le terrorisme, New York 2018.
O’Brien P., The Muslim Question in Europe, Temple University Press, Philadelphia 2016.
Olech  A.,  Contemporary  Terrorist  Threats  to  the  Security  of  Central  Europe,  [w:]  (red.)  
W. Peischel, C. Bilban, Building Military Science for the Benefit of Society, Books on De-
mand, Berlin 2020.
Olech A., Implikacje konfliktu na Ukrainie dla bezpieczeństwa Polski, [w:] (red.) P. Groch-
malski, P. Lewandowski, P. Paszak, Polska racja stanu w perspektywie globalnych prze-
mian, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2020.
Olech A., Działalność antykorupcyjna TRACFIN w Republice Francuskiej i CBA w Rzeczypo-
spolitej Polskiej – różnice, podobieństwa i rezultaty, [w:] (red.) J. Taczkowska-Olszew-
ska, M. Nowikowska, A. Brzostek, R. Szydłowska, Jawność życia publicznego, Scripto-
rium, Warszawa 2019.
Olech A., Uchodźcy i imigranci w Republice Francuskiej a zakaz noszenia burek, hijabów  
i niqabów, [w:] (red.) M. Dahl, P. Hanczewski, M. Lewicka, Świat islamu w perspektywie
badań  arabistycznych  i  politologicznych,  t.  2.  Społeczen stwo,  Wydawnictwo  Adam
Marszałek, Torun  2019.
Olechnowicz M., Specjalne użycie broni – „strzał ratunkowy” w krajach Unii Europejskiej,
[w:]  (red.)  K.  Jałoszyn ski,  W.  Zubrzycki,  J.  Stelmach,  Specjalne  użycie  broni  –  stan
obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
2017.
Oleksiewicz, I. Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013.
Organisation Internationale de la francophonie, Rapport: Conference sur la lutte contre  
le terrorisme et la prevention de la radicalisation violente, Paris 2016.
Osiatyn ski W., Prawa człowieka i ich granice, Znak, Krako w 2011.
Pawlaczyk  B.,  Specjalne  użycie  broni  w  optyce  dylematów  i  wniosków  z  wykorzystania
broni, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, W. Zubrzycki, J. Stelmach, Specjalne użycie broni – stan
obecny, zagrożenia, propozycje rozwiązań, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
2017.
Piasecka  P.,  Ustawodawstwo  antyterrorystyczne  wybranych  krajów  w  zakresie  ochrony
praw ofiar ataków terrorystycznych, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin ski, Pol-
ska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem,
Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016. Bibliografia | 273
 
Piekarski M, Wojtasik K., Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej de-
kady XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun  2020.
Pikulski S., Prawne środki zwalczania terroryzmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmin -
sko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 73–79.
Piwowarski J., Czop A., Twardosz M., Przygotowania funkcjonariuszy samodzielnego pod-
oddziału antyterrorystycznego Policji do działania w sytuacji trudnej z uwzględnieniem
wpływu treningu walki wręcz, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin ski, Polska
ustawa  antyterrorystyczna  –  odpowiedź  na  zagrożenia  współczesnym  terroryzmem,
Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Plan d’action contre le terrorisme, Premier Ministre, Paris 2018
Plan Vigipirate. Foire aux Questions, Gouvernment, Paris 2016.
Poland J. M., Understanding Terrorism – groups, strategies and responses, California State
University, London 2011.
Priet B. et al., Concours Gendarme sous-officier de Gendarmerie Externe, Dunod, Malakoff
2019.
Rękawek K., Człowiek z małą bombą – o terroryzmie i terrorystach, Wyd. Czarne, Wołowiec
2017.
Safjan ski T., Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza. Główne aspekty działania. Perspek-
tywy rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Safjan ski T., Szlachter D., Koordynacja działań wobec zagrożeń terroryzmem w wymiarze
wewnętrznym i międzynarodowym, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, T. Aleksandrowicz, K. Wi-
ciak, Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem – instytucje państwa wobec
zagrożenia terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Sheikh  M.  K.,  Greenwood  M.  T.  J.,  Taliban  talks  past,  present  and  prospects  for  the  US,  
Afghanistan and Pakistan, DIIS Report, Copenhagen 2013.
Sillitto H. et al., Defining " System": a comprehensive approach, 27th Annual INCOSE Inter-
national Symposium (IS 2017) Adelaide, July 15-20, 2017.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, (red.) J. Kaczmarek, W. Łepkow-
ski, B. Zdrodowski, wyd. 6, AON, Warszawa 2008.
Socha R., Jałoszyn ski K., Obszar spraw wewnętrznych państwa wobec zagrożenia terrory-
zmem, [w:] (red.) K. Jałoszyn ski, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Bezpieczeństwo pań-
stwa a zagrożenie terroryzmem – instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem,
Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Stelmach J., Działania antyterrorystyczne w kontekście identyfikacji znamion przestępstwa
o charakterze terrorystycznym, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin ski, Polska
ustawa  antyterrorystyczna  –  odpowiedź  na  zagrożenia  współczesnym  terroryzmem,
Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Stępin ski M., Formalno-organizacyjne uwarunkowania dowodzenia działaniami kontrter-
rorystycznymi realizowanymi przez wyspecjalizowane siły Policji w świetle przepisów 274 | Bibliografia
 
ustawy o działaniach antyterrorystycznych, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski, A. Babin -
ski, Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terro-
ryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Stolarczyk M., Główne dylematy bezpieczeństwa zewnętrznego Polski w połowie drugiej de-
kady XXI wieku, [w:] (red.) K. Czornik, M. Lakomy, Dylematy polityki bezpieczeństwa
Polski na początku drugiej dekady XXI wieku, Regionalny Os rodek Debaty Międzynaro-
dowej w Katowicach, Katowice 2014.
Suc M., Żony dżihadystów, tłum. K. Szez yn ska-Mac kowiak, S wiat Ksiąz ki, Warszawa 2017.
Sulzer J., Loi Renforçant La Securite Interieure Et La Lutte Contre Le Terrorisme, Analyse
juridique critique – Mise en œuvre – Suivi du contentieux constitutionnel, 30 octobre
2017 – 29 octobre 2018, (red.) H. Decoeur, Paris 2018.
Szafran ski J., Główne obszary oraz elementy systemu przeciw terrorystycznego, [w:] (red.)
J. Szafran ski, K. Liedel, Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Pol-
sce, Wydawnictwo Wyz szej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, Szczytno 2011.
Szlachter D., Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Torun  2006.
Taracha  A.,  Nowe  regulacje  dotyczące  czynności  operacyjno-rozpoznawczych  zawarte  
w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, [w:] (red.)  
P. Herbowski, D. Słapczyn ska, D. Jagiełło, Pozyskiwanie informacji w walce z terrory-
zmem, Difin, Warszawa 2017.
Terroryzm  a  prawa  człowieka.  Bezpieczeństwo  wewnętrzne,  Konsorcjum  Akademickie,
Rzeszo w 2012.
Toumi M., Wprowadzenie do ustroju i prawa państw arabskich, Wyd. KUL, Lublin 2015.
Truchan J. R., Obszar spraw wewnętrznych państwa wobec zagrożenia terroryzmem, [w:]
(red.) K. Jałoszyn ski, T. Aleksandrowicz, K. Wiciak, Bezpieczeństwo państwa a zagro-
żenie  terroryzmem  –  instytucje  państwa  wobec  zagrożenia  terroryzmem,  Wyz sza
Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Unit for intelligence processing and action against illicit financial network, Montreuil 2009.
United States Department of State Publication, Country Reports on Terrorism 2016, July 2017.
Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Łośgraf, Warszawa 2009.
Walczuk K., M. Boz ek, Konstytucyjne i ustawowe uwarunkowania organizacji i funkcjono-
wania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Unitas, Siedlce 2015.
Walker A., What Is Boko Haram, United States Institute of Peace, Special Report 308, June
2012.
Wejkszner A., Samotne wilki kalifatu?: Państwo Islamskie i indywidualny terroryzm dżiha-
dystyczny w Europie Zachodniej, Difin, Warszawa 2018.
Wis niewska-Paz  B., Stelmach J. (red.) Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków uży-
teczności publicznej, T II Planowanie-Reagowanie-Infrastruktura krytyczna, Wydaw-
nictwo Difin, Warszawa 2020. Bibliografia | 275
 
Wojtasik K. Anatomia zamachu. Medium, Warszawa 2019.
Zabłocki E., Kategorie, zagrożenia: system bezpieczeństwa narodowego, Wyz sza Szkoła In-
formatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2013.
Zabłocki E., Nowe zagrożenia a kierunki rozwoju lotnictwa, ZN AON, Warszawa 2007.
Zalewski J., Systemy antyterrorystyczny w Polsce na tle regulacji prawnych Unii Europej-
skiej [w:] (red.) A. Chabasin ska, Z. Czacho r, Bezpieczeństwo narodowe Polski: zagroże-
nia i determinanty zmian, Difin, Warszawa 2016.
Zawisza J., Organizacja i funkcjonowanie polskiego systemu bezpieczeństwa w sytuacjach
transgranicznych  zagrożeń  –  studia  nad  jakością  bezpieczeństwa,  Pro  Pomerania,
Słupsk 2017.
Zawłocki R., Rozdział I. Przestępstwo i jego struktura, [w:] (red.) R. Dębski, Nauka o prze-
stępstwie. Zasady odpowiedzialności. System Prawa Karnego, t. 3. C.H. Beck. Warszawa
2017.
Żandarmeria Wojskowa w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, (red.) B. Wi-
s niewski, P. Płonka, Centrum Szkolenia Z andarmerii Wojskowej, Min sk Mazowiecki
2010.
Z ebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, WSEI, Lublin 2010.
Zięba A., Terroryzm w Unii Europejskiej na początku XXI wieku: wnioski dla Polski,  [w:]
(red.) K. Czornik, M. Lakomy, Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku dru-
giej dekady XXI wieku, Regionalny Os rodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach,
Katowice 2014.
Z uber M., Man kowska-Z uk M., Rola Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdzia-
łaniu zagrożeniom terrorystycznym, [w:] (red.) K. Liedel, P. Piasecka, Bezpieczeństwo
antyterrorystyczne – świadomość społeczna i edukacja, Difin, Warszawa 2017.
Zubrzycki W., Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wyz -
sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014.
Zubrzycki W., Dzieje ustawy antyterrorystycznej w Polsce, [w:] W. Zubrzycki, K. Jałoszyn ski,
A. Babin ski, Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współcze-
snym terroryzmem, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2016.
Zubrzycki W., Możliwości wsparcia działań kontrterrorystycznych na terenie państw Unii
Europejskiej przez partnerskie siły policyjne zrzeszone w platformie ATLAS, [w:] K. Ja-
łoszyn ski, W. Zubrzycki, J. Jabłon ski, Kontrterroryzm – siły specjalne, działania, wyda-
rzenia w 2016 roku, Wyz sza Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017.
Zubrzycki W., O polskim systemie antyterrorystycznym, [w:] (red.) W. Zubrzycki, T. Alek-
sandrowicz, J. Cymerski,Terroryzm. Działania antyterrorystyczne 2019, Bellona, War-
szawa 2019.
 
 276 | Bibliografia
 
Pozycje periodyczne
Arend A. C., International Law and the Preemptive Use of Military Force, „The Washington
Quarterly” 2003, 26(2), s. 89–103.
Barluet  A.,  Le  renseignement  militaire,  nerf  de  la  guerre  contre  Daech,  „Le  Figaro”,
24.03.2017.
Barton  D.,  Is  the  French  Burka  Ban  Compatible  with  International  Human  Rights  Law
Standards?, „Essex Human Rights Review” 2012, vol. 9, nr. 1, s. 3–4.
Berthelet P., L’UE et la lutte antiterroriste après les attentats de Bruxelles: forces et faiblesses
d’une action substantielle, „Cahiers de la se curite  et de la justice”, 2016, No 35–36, s.
97–105.
Bigo D., et al., The EU Counter-Terrorism Policy Responses to the Attacks in Paris: Towards
an EU Security and Liberty Agenda, „CEPS Papers in Liberty and Security in Europe”
2015, No 81, s. 1–15.
Brzezin ska J., Gola J.,  Stan wyjątkowy jako przykład stanu nadzwyczajnego w doktrynie
francuskiej. Interpretacja pojęcia, „Przegląd Prawa i Administracji” 2016, t. 106, s. 69–80.
Byczyk M., Walka z terroryzmem jako zadanie prawa karnego – uwagi na marginesie wpro-
wadzenia  do  kodeksu  karnego  art.  259a,  „Ruch  Prawniczy,  Ekonomiczny  i  Socjolo-
giczny” 2017, nr 1, s. 73–84.
Cahn  O.,  Leblois-Happe  J.,  Loi  n°  2017-1510  du  30  octobre  2017  renforçant  la  sécurité
intérieure et la lutte contre le terrorisme: perseverare diabolicum, „Actualite  juridique.
Pe nal” 2017, s. 468.
Colin A., La lutte contre le terrorisme dans les démocratiesoccidentales: état de droit et ex-
ceptionnalisme, „Revue Internationale et Strate gique”, 2007, t. 2, N.o 66, s. 9–24.
Convington C., Williams P., Arundale J., Knox J., Terrorism and war: unconscious dynamics
of political violence, „International Journal of Applied Psychoanalytic Studies” 2007,
No 4(3), s. 312–314.
Corner E., Gill P., Mason O., Mental Health Disorders and the Terrorist: A Research Note
Probing Selection Effects and Disorder Prevalence, „Studies in Conflict & Terrorism”
2016, Vol. 39, Issue 6, s. 560–568.
Cornevin  C.,  Terrorisme:  seuls  26%  des  Français  font  confiance  au  gouvernement,  „Le
Figaro„, 30.10.2020.
Damge  M., Ollivier E., Quels sont les moyens de l'antiterrorisme en France?, „Le Monde”
21.01.2015.
Danon E., Terrorisme islamiste: c’est parti pour durer, „Se curite  globale”, 2016, no. 3 (7),  
s. 87–108.
De Massol De Rebetz R., Van Der Woude M., Marianne’s liberty in jeopardy? A French anal-
ysis  on  recent  counterterrorism  legal  developments,  „Critical  Studies  on  Terrorism”
2020, t. 13, nr 1, s. 1–23. Bibliografia | 277
 
Debat A., Terror and the Fifth Republic, „The National Interest” 2005/2006, No 82, s. 55–61.
Desjardins Ch., Gervais K., Bergalasse A., Fusiliers marins et commandos. Une force en-
gagee, „Cols Bleus Marine Nationale”, 2017, No 3064, s. 22–27.
Didier B., The regionalisation of counter-terrorism strategies in the Sahel: the G5 as a chal-
lenge for transatlantic relations, „College of Europe Policy Brief” June 2018, No 10.18,
s. 1–5.
Duhamel O., Terrorism and Constitutional Amendment in France, „European Constitutional
Law Review” 2016, t. 12, nr 1, s. 1–5.
Durys P., Jasin ski F., Zwalczanie terroryzmu w ramach Unii Europejskiej, „Wspo lnoty Euro-
pejskie” 2000, nr 6 (106), s. 53.
Faure  C.,  Bref  historique  des  services  de  renseignement  et  de  sécurité  français  contem-
porains, „Revue historique des arme es”, 2007, nr 247, s. 70–81.
Fellner  A.,  Man ka  A.,  Fellner  R.,  Drony  –  bezpieczeństwo  i  zagrożenia,  „Komunikacja  
Publiczna” 2016, nr 1, s. 35–40.
Fragnon J., Roudier K., Entre répression et prévention, retour sur l’antiterrorisme en France,
„Confluences Me diterrane e” 2018, nr 3, s. 53–67.  
Galang M. A., The Islamic State of Iraq and Syria: Profile and Strategic Assessment, „NDCP
Policy Brief”, 18 April 2015, No. 2, s. 1–4.
Gardocki L., Pojęcie przestępstwa i podziały przestępstw w polskim prawie karnym, „Anna-
les Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, nr 60.  
Gasztold, A. Udział  kobiet  w  organizacjach terrorystycznych. Hiperkobieta  – hiperterro-
rystka. Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon", 2019, s. 29−49.
Gliwa S., Olech A., Republika Francuska w obliczu działalności Państwa Islamskiego. Do-
świadczenia płynące z ataków terrorystycznych i propagandy w mediach społecznościo-
wych w latach 2015–2019, „Wiedza Obronna”, 2020, t. 271, nr 2, s. 109–130.
Gøtzsche-Astrup O., Lindekilde L., Either or? Reconciling findings on mental health and ex-
tremism using a dimensional rather than categorical paradigm. „Journal of Forensic
Sciences” 2019, Vol. 64, Issue 4, s. 982–988.
Grabowska-Lepczak  I.,  Rola  edukacji  antyterrorystycznej  a  świadomość  społeczeństwa,
„Zeszyty Naukowe SGSP” 2017, nr 62 (t. 2), s. 131–151.
Go rka  M.,  Polityka  antyterrorystyczna  jako  dylemat  demokracji  liberalnej,  S wiat  Idei  
i Polityki, T. 16, 2017, s. 62−89.
Gwadera  A.,  Stan  przygotowania  służb  wojskowych  do  przeciwdziałania  terroryzmowi  
w Polsce, [w:] Polska wobec terroryzmu, „Zeszyty Fundacji Międzynarodowe Centrum
Rozwoju Demokracji” 2002, z. 49, s. 48–49.
Hasisi B.,  Perry S., Wolfowicz M.,  Counter-Terrorism Effectiveness and Human Rights in  
Israel, „International Human Rights and Counter-Terrorism” 2019, s. 2–16. 278 | Bibliografia
 
Haynes S. R., Kannampallil T. G., Larson L. L., Garg N., Optimizing anti-terrorism resource
allocation, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”,
2005, No 56(3), s. 299–309.
Hennetier C., Le traitement judiciaire du terrorisme. La construction d’une justice spéciali-
sée, „Cahiers de la se curite  et de la justice”, 2016, nr 35–36, s. 8–12.
Hirsch M. et al., The medical response to multisite terrorist attacks in Paris, „The Lancet”
2015, No 386(10012), s. 1–4.
Indecki K., Stosowanie praw człowieka wobec sprawców aktów terrorystycznych, „Terro-
ryzm  –  materia  ustawowa”  –  wydanie  specjalne  „Przeglądu  Bezpieczen stwa  We-
wnętrznego” 2009, s. 85–91.
Jacquin J., Vers la création d’un parquet national antiterroriste, „Le Monde” 18.12.2017.
Kamin ski  M.  A.,  Rola  Żandarmerii  Wojskowej  w  zwalczaniu  terroryzmu  po  uchwaleniu
ustawy o działaniach antyterrorystycznych, „Wiedza Obronna” 2018, nr 3–4, s. 109–110.
Kowalik-Gęsiak J., Policja w systemie zwalczania terroryzmu w Polsce, „Securo” 2016, nr. 3,
s. 36–37.
Laffargue  O.,  Etat  d’urgence  dans  le  droit  commun:  les  enjeux  de  la  loi,  „Le  Monde”
03.10.2017.
L'attentat de Nice sur la promenade des Anglais, „L’Express”, 14.07.2016.
Lis Ł., Selektywny komentarz do tzw. ustawy antyterrorystycznej, „Bezpieczen stwo. Teoria
i Praktyka” 2016 nr 2, s. 49–62.
Małysz Z., Sprawozdanie z eksperckiego seminarium dyskusyjnego pt. „Jaka powinna być
polska ustawa antyterrorystyczna?” zorganizowanego przez Centrum Badań nad Ter-
roryzmem Collegium Civitas, „Przegląd Bezpieczen stwa Wewnętrznego” 2016, nr 15,
s. 233–242.
Merchet J.-D., Mali: une  «cinquantaine  de terroristes neutralisés» par l’armée française,
L’Opinion, 3.11.2020.
Michalska-Warias A., New Terrorist Offences in Polish Criminal Law, „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska” 2018, sectio G, Vol. LXV, s. 103–113.
Olech A., Polska ustawa antyterrorystyczna w dobie współczesnych zagrożeń, „Mys l Suwe-
renna – Przegląd Spraw Publicznych”, 2020, nr 1(1), s. 105–110.
Piekarski,  M.,  Ewolucja  taktyki  terrorystów  po  roku  2001,  Przegląd  Bezpieczen stwa  
Wewnętrznego. Nr 13 (2015).
Pinos  J.  C.,  The  Islamic  State  as  the  Epitome  of  the  Terrorist  Parastate,  „Nationalities  
Papers” 2020, No 48(1), s. 116–129.
Popa  C.  E.,  The  Challenges  of  the  Schengen  Area,  „Expert  Journal  of  Economics”  2016,  
Vol. 4, Issue 3, s. 96–104.
Przyborowska-Klimczak A., Bezpieczeństwo międzynarodowe, „Teka Komisji Prawniczej”
2016, s. 153–165. Bibliografia | 279
 
Raczyn ski R., Wpływ migracji międzynarodowych na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa,
„Bezpieczen stwo: teoria i praktyka”, 2015, nr 9/2, s. 15–30.
Renard T., Fear Not: A Critical Perspective on the Terrorist Threat in Europe, „Security Pol-
icy Brief” 2016, No. 77, s. 1–8.
Rescan M., Le projet  de loi antiterroriste approuvé  en première lecture par les  députés,  
„Le Monde”, 03.10.2017.
Resztak I., Zwalczanie terroryzmu w świetle dokumentów Unii Europejskiej, „Prokuratura  
i Prawo” 2013, nr 5, s. 130–143.
Rosand E., The G8’s Counterterrorism Action Group, Center on Global Counterterrorism
Cooperation, Policy Brief May 2009.
Snehanshu  S.,  Harsha  A.,  Kurian  A.,  Basu  A.,  Future  Terrorist  Attack  Prediction  using  
Machine Learning Techniques, Bengaluru 2017.
Stelmach  J.,  System  antyterrorystyczny  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  obliczu  zagrożenia
współczesnym terroryzmem, „Bezpieczen stwo. Teoria i Praktyka” 2017, nr 2 (XXVII)
Bezpieczen stwo antyterrorystyczne Rzeczypospolitej Polskiej, s. 20.
Stenersen A., Thirty Years after its Foundation – Where is al-Qaida going?, „Perspectives on
terrorism” 2017, Vol. 11, Issue 6, s. 1–12.
Stępin ski M., Centralny Odwód Antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji jako for-
muła zwiększająca sprawność wykorzystania sił i środków Policji w sytuacjach kryzyso-
wych, „Przedsiębiorczos c  i Zarządzanie” 2016, t. XVII, z. 5, cz. III, s. 338–348.
Stout C. E., A. R. Felthous, Introduction to this Issue: terrorism, „Behavioral Sciences & the
Law”, 2005, No 23(4), s. 449–450.
Tams C. J., The Use of Force against Terrorists, „The European Journal of International Law”,
2009, Vol. 20 No. 2, s. 359–397.
Tanchum M., Drone Attacks on Saudi Oil Infrastructure are a Calibrated Message from Iran,
„IAI Commentaries” 2019, nr 19/35, s. 1–6.
Thiolay B., Terrorisme: au coeur des services secrets de Daech, „L’Express”, 15.12.2016.
Tomasiewicz, J., Strategie terroryzmu. Próba konceptualizacji, „Przegląd Policyjny”, WSPol
2020, nr 3.
Trubalska J., System antyterrorystyczny w Polsce – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Nau-
kowe AON” 2016, nr 4 (105), s. 153–166.  
Ve rine S., La coopération internationale en matiére de lutte contre le terrorisme, „Politique
Etrange re” 1986, nr. 4.
Wojtaszczyk K. A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczen -
stwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s. 14–15.
Woo  G.,  Terrorism  Threat  Assessment  and  Management,  „Defence  against  Terrorism  
Review”, January 2009, Vol. 2 No. 1, s. 101−116. 280 | Bibliografia
 
Z ebrowski A., Zagrożenia wywiadowcze u progu XXI wieku, wybrane problemy, „Nauki Hu-
manistyczne, Społeczne i Techniczne” 2016, nr 7(1), s. 453–466.
Zgorzały R., Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, „Pro-
kuratura i Prawo” 2007, nr 7–8, s. 58–79.
 
Źródła internetowe
Adamska W., Czy warto było…? Rejestracja prepaidów w ustawie antyterrorystycznej, „Pa-
noptykon”,  https://panoptykon.org/wiadomosc/czy-warto-bylo-rejestracja-prepai-
dow-w-ustawie-antyterrorystycznej, dostęp: 24.09.2021.
Africa Center for Strategic Studies, A Review of Major Regional Security Efforts in the Sahel,
4.03.2019,  https://africacenter.org/spotlight/review-regional-security-efforts-sahel/,
dostęp: 24.09.2021.
Africa  Defense  Forum,  Morocco  Touts  Counterterrorism  Success,  https://adf-maga-
zine.com/2020/12/morocco-touts-counterterrorism-success, dostęp: 24.09.2021.  
Agencja Bezpieczen stwa Wewnętrznego, Międzyresortowy Zespół do Spraw Zagrożeń Ter-
rorystycznych,  http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/ochrona-antyterrorysty/mie-
dzyresortowy-zespol/408,MIEDZYRESORTOWY-ZESPOL-DS-ZAGROZEN-TERRORY-
STYCZNYCH.html, dostęp: 24.09.2021.
Agencja Bezpieczen stwa Wewnętrznego, Police Working Group on Terrorism, https://www.-
antyterroryzm.gov.pl/CAT/antyterroryzm/wspolpraca-zagra-
niczna/pwgt/582,PWGT.html, dostęp: 24.09.2021.
Assemble e  nationale  XVe  le gislature  Session  ordinaire  de  2017-2018.  Compte  rendu  
inte gral  http://www.assemblee-nationale.fr/15/cri/2017-2018/20180001.asp,
dostęp: 24.09.2021.
Assemble e Nationale, Analyse du scrutin n° 138 Première séance du 03/10/2017 – projet
de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, http://www2.as-
semblee-nationale.fr/scrutins/detail/%28legislature%29/15/%28num%29/138#G2,
dostęp: 24.09.2021.
Association 13 novembre: fraternite  et ve rite , http://13onze15.org/, dostęp: 24.09.2021.
Association  française  des  Victimes  du  Terrorisme,  https://www.afvt.org/,  dostęp:
24.09.2021.
Association  IMAD  pour  la  jeunesse  et  la  paix,  https://association-imad.fr/en/associa-
tion-for-youth-and-peace/, dostęp: 24.09.2021.
Association Montjoye, https://montjoye.org/, dostęp: 24.09.2021.
Attentats:  «L'opération  Sentinelle  coûte  1  million  d'euros  par  jour»,  „Le  Parisien”,
http://www.leparisien.fr/faits-divers/le-drian-l-operation-sentinelle-coute-1-mil-
lion-d-euros-par-jour-08-02-2015-4515903.php, dostęp: 24.09.2021. Bibliografia | 281
 
Attentats à Paris: L’un des kamikazes aurait été refoulé à l’entrée du Stade de France, 20
minutes,  https://www.20minutes.fr/sport/1730587-20151114-attentats-paris-ka-
mikazes-refoule-entree-stade-france, dostęp: 24.09.2021.
Bachner M., Hundreds of thousands more Israelis okayed to carry guns under new rules, The
Times  of  Israel,  20.08.2018,  https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-thou-
sands-more-israelis-okayed-to-carry-guns-under-new-rules, dostęp: 24.09.2021.
Battaglia M., Etat d’urgence: près de Lyon, fouilles et palpations de sécurité dès la mater-
nelle,  8.12.2015,  http://delinquance.blog.lemonde.fr/2015/12/08/etat-durgence-
pres-de-lyon-fouilles-et-palpations-de-securite-des-la-maternelle/, dostęp: 24.09.2021.
Bauer P., American Airlines flight 77 − Terrorist hijacking, Arlington, Virginia, United States
2001, https://www.britannica.com/event/American-Airlines-flight-77, dostęp: 24.09.2021.
Belgacem  D.,  Histoire  de  la  Police  Municipale,  Info-Police,  http://info-police.over-
blog.com/rss, dostęp: 24.09.2021
Beneddra N., Attentat au Stade de France – Le terroriste avait sa place pour entrer, GOAL,
14.11.2015. https://www.goal.com/fr/news/1729/france/2015/11/14/17330102/
attentat-au-stade-de-france-le-terroriste-avait-sa-place, dostęp: 24.09.2021.
Brancewicz M., Jelionek M., Atak na Pawła Adamowicza i walka o życie prezydenta minuta
po  minucie,  https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nozownik-zaatakowal-Pawel-
Adamowicza-n130914.html, dostęp: 24.09.2021.
Briclot S., Les confessions d'un ancien du GIGN: «On respecte la vie, même celle des preneurs
d’otages», „Le Parisien”, 17.01.2019, https://www.leparisien.fr/faits-divers/philippe-b-
-le-gign-respecte-la-vie-meme-celle-des-preneurs-d-otages-17-01-2019-7989813.php,
dostęp: 24.09.2021.
Buchanan E., Mali: Terror threat spreads after Sahel groups join forces to create new ji-
hadist  alliance,  „International  Business  Times”  3.04.2017,  https://www.ibtimes.-
co.uk/mali-terror-threat-spreads-after-sahel-groups-join-forces-create-new-jihadist-
-alliance-1615105, dostęp: 24.09.2021.
Cantaloube T., Quand Paris était le «hub» des ventes d’armes au régime sud-africain d’apart-
heid, Paradis fiscaux et judiciaires, http://paradisfj.info, dostęp: 24.09.2021.
Center for Strategic & International Studies, Islamic State Khorasan (IS-K), https://www.-
|csis.org/programs/transnational-threats-project/terrorism-backgrounders/is-
lamic-state-khorasan-k, dostęp: 24.09.2021.
Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, https://www.abw.-
gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-terroryzmu/centrum-antyterrorysty/62,Centrum-An-
tyterrorystyczne-CAT.html, dostęp: 24.09.2021.
Chapeau G., Que feront les boîtes noires de la Loi Renseignement?, 3.04.2015, www.numer-
ama.com/magazine/32699-que-feront-les-boites-noires-de-la-loi-renseignement.-
html, dostęp: 24.09.2021. 282 | Bibliografia
 
Chazan D., Strasbourg attack: What is France's 'S-file' terror watch list?, „The Telegraph”
12.12.2018,  https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/12/strasbourg-attac-
k-frances-s-file-terror-watch-list/, dostęp: 24.09.2021.
Chevillard T., Enquêteurs, analystes, techniciens… La DGSI lance une vaste campagne de re-
crutement,  20minutes,  8.11.2019,  https://www.20minutes.fr/societe/2647467-
20191108-enqueteurs-analystes-techniciens-dgsi-lance-vaste-campagne-recrute-
ment, dostęp: 24.09.2021.
Collomb G. [gerardcollomb] Twitter 3.10.2017, https://twitter.com/gerardcollomb/sta-
tus/915231590728568834?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F2Fwww.o
uest-france.fr%2Fterrorisme%2Fprojet-de-loi-antiterroriste-ce-que-contient-le-
texte-5288564, dostęp: 24.09.2021.
Commando Hubert elite of French Special Forces in action in Burkina Faso, Army Recogni-
tion,  https://www.armyrecognition.com/may_2019_global_defense_security_army_-
news_industry/commando_hubert_elite_of_french_special_forces_in_action_in_burki-
na_faso.html, dostęp: 24.09.2021.
Commission nationale consultative des droits de l’Homme, Avis sur le projet de loi renfor-
çant  les  dispositions  relatives  à  la  lutte  contre  le  terrorisme,  Assemble e  ple nie re  
–  25  septembre  2014,  https://www.ldh-france.org/wp-content/uploads/2014/09/
14.09.25-Avis-projet-de-loi-terrorisme-version-JORF.pdf, dostęp: 24.09.2021.
Comprendre  le  plan  Vigipirate,  https://www.gouvernement.fr/risques/comprendre-le-
plan-vigipirate, dostęp: 24.09.2021.
Comptes rendus de la commission des affaires etrangeres, de la defense et des forces armees,
Mardi 19 novembre 2019, https://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/2019-
1118/etr.html#toc6, dostęp: 24.09.2021.
Conclusions adopted by the Council (Justice and Home Affairs), Brussels, 20 September
2001,  SN  3926/6/01  REV  6,  https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/
docs/pressdata/en/jha/ACF6BA.pdf, dostęp: 24.09.2021.
Coraz więcej inwigilowanych. „Obywatele nie mają pewności, czy ich telefon nie jest obser-
wowany”¸ TOK FM, http://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103094,23667135,sluzby-inwigi-
luja-coraz-wiecej-osob-a-jezeli-dotyczy-to-tez.html, dostęp: 24.09.2021.
Corera G., Skripal case: Mystery of third man in Salisbury poisoning, https://www.bbc.-
com/news/uk-47174809, dostęp: 24.09.2021.
Cours Servais, Sous-direction Antiterroriste, https://www.cours-servais.fr/preparation-
concours/gardien-de-la-paix/sdat.htm, dostęp: 24.09.2021.
Czy polscy ratownicy są przygotowani na udzielenie pomocy po ataku terrorystycznym?, In-
fosecurity,  https://www.infosecurity24.pl/czy-polscy-ratownicy-sa-przygotowani-
na-udzielenie-pomocy-po-ataku-terrorystycznym?fbclid=IwAR2S8FsK2p2wHhVPr-
U99lvUJrf9LcLnZf6fmpOhORB1RhV14NT4s3u2eJeU, dostęp: 24.09.2021. Bibliografia | 283
 
d’Albaret J.-B., Trafic d’art: comment Daesh utilise les ports francs pour écouler les œuvres
d’art pillées, Valeurs, 27.11.2019, https://www.valeursactuelles.com/monde/trafic-
dart-comment-daesh-utilise-les-ports-francs-pour-ecouler-les-oeuvres-dart-pillees/,
dostęp: 24.09.2021.
Deharo A., Quelles sont les plus grosses polices municipales de France?, Capital, 4.12.2019,
https://www.capital.fr/economie-politique/quelles-sont-les-plus-grosses-polices-
municipales-de-france-1356796, dostęp: 24.09.2021.
Deux ans après: l'image de la Défense améliorée par la présence des militaires en rue, RTBF,
17.01.2017,  https://www.rtbf.be/info/dossier/explosions-a-brussels-airport/detail_-
deux-ans-apres-l-image-de-la-defense-amelioree-par-la-presence-des-militaires-en-
rue?id=9505164, dostęp: 24.09.2021.
DGSI,  Direction  generale  de  la  seuriteinerieure,  Ex-DCRI,  http://www.fil-info-france.-
com/dcri_dst_dgse_rg_direction_centrale_du_renseignement_interieur.htm, dostęp:
24.09.2021.
Di Resta R., How ISIS and Russia Manufactured Crowds on Social Media, Wired, 3.08.2018,
https://www.wired.com/story/isis-russia-manufacture-crowds/, dostęp: 24.09.2021.
Direction  ge ne rale  des  douanes  et  droits  indirects,  La  Direction  Nationale  du  Rensei-
gnement et des Enquêtes Douanières, https://www.douane.gouv.fr/fiche/la-direction-
nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-douanieres, dostęp: 24.09.2021.
Direction nationale du renseignement et des enque tes douanie res (DNRED), Définition de
DNRED,  https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/direc-
tion-nationale-du-renseignement-et-des-enquetes-douanieres-dnred.html,  dostęp:
24.09.2021.
DRSD, Nos Missions, https://www.drsd.defense.gouv.fr/nosmissions#F2, dostęp: 24.09.2021.
Dubourg M., Le bilan contrasté de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme  (SILT)  un  an  après  son  entrée  en  vigueur,  19.12.2019,  https://www.-
senat.fr/presse/cp20181219a.html, dostęp: 24.09.2021.
Dupont-Aignan N., Charlie et le Bataclan: les erreurs et les fautes du ministère de l’Intérieur
mises en lumière, 13.11.2017, „Debout La France”, http://www.debout-la-france.fr/ac-
tualite/charlie-et-le-bataclan-les-erreurs-et-les-fautes-du-ministere-de-linterieur-
mises-en, dostęp: 24.09.2021.
EN DIRECT – Attentat islamiste à Nice: «C'est la France qui est attaquée», dénonce Emman-
uel Macron, „Le Figaro”, https://www.lefigaro.fr/actualite-france/en-direct-nice-l-au-
teur-d-une-attaque-meurtriere-interpelle-20201029, dostęp: 24.09.2021.
Fe de ration nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs, https://www.fen-
vac.com/, dostęp: 24.09.2021.
Fiches S, la surveillance des Renseignements qui alimente le débat politique, „L’ Express”,
www.lexpress.fr/actualite/societe/fiches-s-la-surveillance-des-renseignementsFiches- 284 | Bibliografia
 
S, la surveillance des Renseignements qui alimente le de bat politiquequi-alimente-le-
debat-politique_1847110.html, dostęp: 24.09.2021.
Follorou J., Un an après sa création, la commission chargée du contrôle du renseignement
affirme son indépendance, „Le Monde” 13.12.2016, http://www.lemonde.fr/societe/
article/2016/12/13/premier-bilan-de-la-commission-chargee-du-controle-du-ren-
seignement_5047987_3224.html, dostęp: 24.09.2021.
Gatehouse J., The staggering scale of France's battle against terror, by the numbers, CBC,
12.12.2018,  https://www.cbc.ca/news/thenational/national-today-newsletter-ter-
rorism-implant-registry-rice-1.4939071, , dostęp: 24.09.2021.
Gendarmerie  Nationale,  Les  antennes  GIGN  (AGIGN),  https://www.gendarmerie.interi-
eur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Sur-le-terrain/Unites-speciali-
sees/Les-antennes-GIGN-AGIGN, , dostęp: 24.09.2021.
Giraud P. M., Les six antennes GIGN de métropole se musclent, Essor, 1.10.2019, https://les-
sor.org/a-la-une/les-six-antennes-gign-de-metropole-se-musclent/, dostęp: 24.09.2021.
Golik C., Zmiany przepisów Kodeksu postępowania karnego w ustawie o działaniach anty-
terrorystycznych,  https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/artykuly/zmiany-prze-
pisow-kodeksu-postepowania-karnego-w-ustawie-o-151324216, dostęp: 24.09.2021.
Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, Intervention, https://www.gendar-
merie.interieur.gouv.fr/gign/Organisation, dostęp: 24.09.2021.
Hasse B., Paris: un «grand flic» prend les rênes du service de sécurité municipal, „Le Pari-
sien”  17.01.2109,  http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-grand-flic-prend-les-
renes-du-service-de-securite-municipal-17-01-2019-7990665.php, dostęp: 4.09.2021.  
Historia  CBŚP,  http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/historia/120311,Historia-CBSP.html,
dostęp: 24.09.2021.
Interaktywnie o prewencji terrorystycznej. Nowe projekty ABW, Infosecurity24, https://in-
fosecurity24.pl/interaktywnie-o-prewencji-terrorystycznej-nowe-projekty-abw,  do-
stęp: 24.09.2021.
Interpol,  Countering  Terrorism  Financing,  https://www.fatf-gafi.org/pages/inter-
pol.html, dostęp: 24.09.2021.
Jalabi R., et al., Paris attacks: police hunt 'dangerous' suspect and brother of Isis attacker  
– as it happened, 15.11.2015, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/world/
live/2015/nov/15/paris-attacker-named-investigation-continues-live-updates,
dostęp: 24.09.2021.
Johnson  B.,  Are  Al-Qaeda  and  ISIS  About  to  Form  a  Terrorist  Supergroup?,  „Observer”,
12.03.2018,  https://observer.com/2018/03/are-al-qaeda-and-isis-about-to-form-a-
terrorist-supergroup/, dostęp: 24.09.2021.
Keohane D., Townsend A., A joined-up EU Security Policy, „Centre for European Reform
Bulletin”,  December  2003/January  2004.  https://www.cer.eu/publications/ar-
chive/bulletin-article/2004/joined-eu-security-policy, dostęp: 24.09.2021. Bibliografia | 285
 
Lagneau L., Terrorisme: Engagée dans l’opération «Temperer», la British Army devra faire
face  à  de  nouveaux  défis,  http://www.opex360.com/2017/05/24/terrorisme-en-
gagee-dans-loperation-temperer-la-british-army-devra-faire-face-un-defi-nouveau,
Zone Militaire, 24.05.2017, dostęp: 24.09.2021.
Laske  K.,  Armes  de  Coulibaly:  un  indic  lillois  à  découvert,  MediaPart,  9.01.2019,
https://www.mediapart.fr/journal/france/090119/armes-de-coulibaly-un-indic-lil-
lois-decouvert?onglet=full, dostęp: 24.09.2021.
Laurent C., La DRSD – une agence de renseignement très discrète, La Croix, https://www.la-
croix.com/France/Securite/DRSD-agence-renseignement-tres-discrete-2019-05-29-
1201025379 dostęp: 24.09.2021.
Le  Sénat  crée  un  groupe  de  travail  sur  les  fiches  «S»,  Tribune  de  Geneve,  16.05.2018,
https://www.tdg.ch/monde/europe/Le-Senat-cree-un-groupe-de-travail-sur-les-
fiches-S/story/22578936, dostęp: 24.09.2021.
Le terroriste Radouane Lakdim avait été convoqué avant les attentats pour être entendu
par  la  DGSI  –  Attentats  de  Trèbes  et  de  Carcassonne,  „La  Depeche”,  27.03.2018,
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/27/2768108-terroriste-radouane-lak-
dim-avait-ete-convoque-avant-attentats-etre-entendu.html, dostęp: 24.09.2021.
Leclerc J., L’inquiétante défaillance du suivi des terroristes sortant de prison, „Le Figaro”,
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-inquietante-defaillance-du-suivi-des-ter-
roristes-sortant-de-prison-20201109, dostęp: 24.09.2021.
Macron  Calls  for  EU  Free  Movement  Reform  After  Attacks,  Schengen  Visa  Info,
https://www.schengenvisainfo.com/news/macron-calls-for-eu-free-movement-re-
form, dostęp: 24.09.2021.
Macron  E.  [EmmanuelMacron],  Renforçons  notre  sécurité.Refondons  Shengen,  Twitter,
5.11.2020,  https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1324366986319663106,
dostęp: 24.09.2021.
Martin  L.,  La  DGSE  recrute:  600  postes  d'agents  de  renseignement,  des  profils  variés,
https://infos.emploipublic.fr/article/la-dgse-recrute-600-postes-d-agents-de-
renseignement-des-profils-varies-eea-7844, dostęp: 24.09.2021.
McGuinness R., France terror threat: Warning Issued as ‘homegrown jihadis’ remain huge
concern,  Express  UK,  19.09.2019,  https://www.express.co.uk/news/world/11801-
46/france-news-france-terror-threat-ISIS-france-islamic-extremism-terrorist,
dostęp: 24.09.2021.
Merchet J. D., Comment les CRS se sont adaptés à la lutte contre le terrorisme, „l’Opinion”,
6.06.2017,  https://www.lopinion.fr/edition/politique/comment-crs-se-sont-adap-
tes-a-lutte-contre-terrorisme-128227, dostęp: 24.09.2021.
Merchet  J.  D.,  Le  GIGN  dépêché  en  urgence  au  Mali,  „l’Opinion”,  20.11.2015,
https://www.lopinion.fr/blog/secret-defense/gign-depeche-en-urgence-mali-actu-
alise-91056, dostęp: 24.09.2021. 286 | Bibliografia
 
Ministe re  de  l’Action  et  des  Comptes  publics,  Tracfin  –  La  Cellule  de  lutte  contre  le
blanchiment  de  capitaux  et  le  financement  du  terrorisme,  www.economie.gouv.fr
dostęp: 24.09.2021.
Ministere de l’Interieur, L’UCoFI: pour coordonner les forces d’intervention, https://www.-
interieur.gouv.fr/Archives/Archives-des-actualites/2010-Actualites/L-UCoFI-pour-
coordonner-les-forces-d-intervention, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re de l’Inte rieur, La direction générale de la sécurité intérieure, https://www.in-
terieur.gouv.fr/Le-ministere/DGSI, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re de l'Inte rieur, DGSI – Missions, https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/D-
GSI/Missions, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Affaires E trange res du Japon, Les mesures du Japon pour lutter contre le ter-
rorisme, https://www.mofa.go.jp/files/000156882.pdf, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Arme es, DRM 2020. La DRM se transforme, https://www.defense.gouv.fr/
ema/directions-services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm/drm-2020-
la-drm-se-transforme/drm-2020.-la-drm-se-transforme, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Arme es, Historique, https://www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-site/histo-
rique, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Arme es, La DRM au sein des armées, https://www.defense.gouv.fr/ema/di-
rections-services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm/la-drm-au-sein-
des-armees/la-drm-au-sein-des-armees, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re  des  Arme es,  Le  contre-terrorisme,  www.defense.gouv.fr/portail/rubriques-
complementaires/mentions-legales, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Arme es, Les valeurs de la DGSE, https://www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-
site/les-valeurs-de-la-dgse, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re des Arme es, Missions de la DRM, https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-
services/direction-du-renseignement-militaire/la-drm/missions-de-la-drm/missi-
ons-de-la-drm, dostęp: 24.09.2021.
Ministe re  des  Arme es,  Organisation,  https://www.defense.gouv.fr/ema/directions-ser-
vices/direction-du-renseignement-militaire/la-drm/organisation/organisation,
dostęp: 24.09.2021.
Ministere  des  Armes,  Le  contre-terrorisme,  https://www.defense.gouv.fr/dgse/tout-le-
site/le-contre-terrorisme, dostęp: 24.09.2021.
Olech  A.,  Preventing  Terrorist  Activities  through  Social  Media,  The  Defence  Horizon,
24.06.2020,  https://www.thedefencehorizon.org/post/preventing-terrorist-activi-
ties-through-social-media, dostęp: 24.09.2021.
Police  Municipale, Histoire et présentation, https://www.policemunicipale.fr/connaitre
/histoire-presentation, dostęp: 24.09.2021.  Bibliografia | 287
 
Police Nationale, Le RAID (Recherche, Assistance, Intervention et Dissuasion), https://www.-
police-nationale.interieur.gouv.fr/Organisation/Entites-rattachees-directement-au-
DGPN/RAID, dostęp: 24.09.2021.
Police Nationale, Les Brigades de Recherche et d’Intervention de la Police Nationale Anti-
gang, https://www.police-nationale.net/bri/, dostęp: 24.09.2021.
Police Nationale, Les Compagnies Républicaines de Sécurité: missions, recrutement, https:/
/www.police-nationale.net/compagnies-republicaines-securite, dostęp: 24.09.2021.
Polska  ustawa  antyterrorystyczna  modelowym  rozwiązaniem  w  UE  i  NATO,  TVP  Info,
https://www.tvp.info/40372179/polska-ustawa-antyterrorystyczna-modelowym-
rozwiazaniem-w-ue-i-nato, dostęp: 24.09.2021.
J.  Potocka,  Syryjscy  bracia  planowali  zamachy.  W  Polsce  kupili  materiały  do  produkcji
bomb,  https://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-syryjscy-bracia-planowali-zama-
chy-w-polsce-kupili-materialy-,nId,5047622#crp_state=1, dostęp: 24.09.2021.
Quel est le rôle de La Direction Générale de la Sécurité Intérieure?, Institut Le onard de Vinci
https://www.ilv.fr/quel-est-le-role-de-la-direction-generale-de-la-securite-interie-
ure/, dostęp: 24.09.2021.
Raubo J., Policyjni kontrterroryści wchodzą do gry. BOA doczekało się zmian, www.infose-
curity24.pl/policyjny-kontrterrorysci-wchodza-do-gry-boa-doczekalo-sie-zmian, do-
stęp: 24.09.2021.
Renoir P., Azur F., Cannes forme ses policiers municipaux à intervenir en cas d'attaque ter-
roriste, France Bleu, 28.11.2019, https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/
cannes-forme-ses-policiers-a-intervenir-en-cas-d-attaque-terroriste-1574963396,
dostęp: 24.09.2021.
Rome  déploie  4  800  soldats  autour  de  sites  sensibles,  Ouest-France,  17.02.2015,
https://www.ouest-france.fr/europe/italie/antiterrorisme-rome-deploie-4-800-
soldats-autour-de-sites-sensibles-3195080, dostęp: 24.09.2021.
Schuetze C. F., Eddy M., Bennhold K., Koettl C.,  Terrorist Shooting in Capital of Austria,
https://www.nytimes.com/2020/11/02/world/europe/vienna-shooting.html,
dostęp: 24.09.2021.
Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme: bilan de la loi  du 30  octobre 2017,  Vie
publique,  11.01.2019,  https://www.vie-publique.fr/en-bref/20086-securite-interi-
eure-et-lutte-contre-le-terrorisme-bilan-de-la-loi-du-3, dostęp: 24.09.2021.
SGDSN, Vigipirate, http://www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate, dostęp: 24.09.2021.
Simon C., Paris: des avocats affirment que des lycéens sont fichés S depuis leur interpellation,
„Le  Parisien”,  http://www.leparisien.fr/yvelines-78/mantes-la-jolie-78200/au-moi-
ns-trois-jeunes-seraient-fiches-s-depuis-l-interpellation-polemique-a-mantes-la-jo-
lie-22-03-2019-8037891.php, dostęp: 24.09.2021. 288 | Bibliografia
 
Stanowski K., Jak co wtorek… Krzysztof Stanowski, http://weszlo.com/2018/05/08/wto-
rek-krzysztof-stanowski-54/, dostęp: 24.09.2021.
Stop  Torture  –  Guantánamo  Bay:  14  years  of  injustice,  Amnesty  International  UK,
https://www.amnesty.org.uk/guantanamo-bay-human-rights, dostęp: 24.09.2021.
Stopnie  alarmowe  i  stopnie  alarmowe  CRP,  Antyterroryzm.gov,  http://www.antyterro-
ryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-
crp.html, dostęp: 24.09.2021.
Strasbourg: Sébastien Pietrasanta: "Il y a aujourd'hui 20.500 fiches FSPRT en France", BFM,
12.12.2018,  https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/strasbourg-sebastien-pietras-
anta-il-y-a-aujourd-hui-20-500-fiches-fsprt-en-france-1124653.html, dostęp: 24.09.2021.
ŚDM:  Austriak  wydalony  z  Polski  na  mocy  ustawy  antyterrorystycznej,  Defence24,
3.08.2016,  https://www.defence24.pl/sdm-austriak-wydalony-z-polski-na-mocy
-ustawy-antyterrorystycznej, dostęp: 24.09.2021.
Terrorisme: les cartes bancaires prépayées à nouveau dans le viseur des autorités, „Le Fi-
garo”,  15.05.2016,  https://www.lefigaro.fr/argent/2016/05/15/05010-20160515-
ARTFIG00103-terrorisme-les-cartes-bancaires-prepayees-a-nouveau-dans-le-vi-
seur-des-autorites.php, dostęp: 24.09.2021.
The Global Counterterrorism Forum, https://www.thegctf.org, dostęp: 24.09.2021.
Timeline of SIM Card Registration Laws, „Privacy international”, https://privacyinterna-
tional.org/long-read/3018/timeline-sim-card-registration-laws, dostęp: 24.09.2021.
United Nations Office of Counter-Terrorism, Office structure, https://www.un.org/coun-
terterrorism/office-structure, dostęp: 24.09.2021.
United  Nations,  L'Assemblée  générale  crée  le  Bureau  de  lutte  contre  le  terrorisme,
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=39670#.Wlnz8q7ibIU,
dostęp: 24.09.2021.
United  Nations,  The  United  Nations  Security  Council  Counter-Terrorism  Committee,
https://www.un.org/sc/ctc/, dostęp: 24.09.2021.
United Nations, United Nations General Assembly mandate, https://www.un.org/counter-
terrorism/about, dostęp: 24.09.2021.
Vaillant G., La BRI, la Brigade de recherche et d'intervention de la police à Paris, va-t-elle
vraiment disparaître?, Le Journal du Dimanche, 16.08.2019, https://www.lejdd.fr/So-
ciete/la-bri-la-brigade-de-recherche-et-dintervention-de-la-police-a-paris-va-t-elle-
vraiment-disparaitre-3914548, dostęp: 24.09.2021.
Verbeke L., Fiches S, FPR, et FSPRT, plongée dans les fichiers de l'antiterrorisme, France Cul-
ture,  26.03.2018,  https://www.franceculture.fr/droit-justice/fiches-s-fpret-fsprt-
plongee-dans-les-fichiers-de-l-antiterrorisme, dostęp: 24.09.2021.
W  centrum  Warszawy  stał  samochód  z  flagą  organizacji  terrorystycznej,  Fronda.pl,
27.07.2016,  https://www.fronda.pl/a/w-centrum-warszawy-stal-samochod-z-flaga-
organizacji-terrorystycznej,75865.html, dostęp: 24.09.2021. Bibliografia | 289
 
Waglowski P., Zasada legalizmu (praworządności) w uzasadnieniach niedawnych wyroków
NSA, http://prawo.vagla.pl/node/8970, dostęp: 24.09.2021.
Wicky  L.,  Le  plan  Vigipirate  et  ses  trois  niveaux  d’alerte,  „Le  Monde”  20.12.2016,
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/12/20/en-france-le-plan-vi-
gipirate-et-ses-trois-niveaux-d-alerte_5052094_4355770.html, dostęp: 24.09.2021.
Wiels J., Le gouvernement défend l'utilité de la loi antiterroriste de 2017, LCP-Assemble e
nationale,  12.02.2019.  http://www.lcp.fr/la-politique-en-video/le-gouvernement-
defend-lutilite-de-la-loi-antiterroriste-de-2017, dostęp: 24.09.2021.
Wprost,  Planowali  zamach  na  Marszu  Równości.  To  małżonkowie  z  Lublina,  https:/
/www.wprost.pl/zycie/10256442/planowali-zamach-na-marszu-rownosci-to-mal-
zonkowie-z-lublina.html, dostęp: 24.09.2021.
 
Akty prawne
Arre te  du 12 aou t 2013 relatif aux missions et a  l'organisation du service de la protection,
NOR: INTA1319074A.  
Arre te  du 19 avril 2019 modifiant l'arre te  du 5 aou t 2009 relatif aux missions et a  l’or-
ganisation de la direction centrale de la police judiciaire, NOR: INTC1909989A.  
Arre te  du 19 mai 2006 relatif aux missions et a  l'organisation en sous-directions de la
direction centrale de la police judiciaire et portant cre ation de services a  compe tence
nationale, NOR: INTC0600486A.  
Arre te  du 1er fe vrier 2011 relatif aux missions et a  l'organisation de la direction centrale
de la police aux, NOR: IOCC1033181A.  
Arre te  du 21 de cembre 2012 portant organisation de la direction ge ne rale de la se curite  
exte rieure, JORF n°0009 du 11 janvier 2013texte n° 45, NOR: DEFD1243577A.  
Arre te  du 23 aou t 1995 portant cre ation de su rete s de partementales dans les directions
de partementales de la se curite  publique, NOR: INTC9500472A.  
Arre te  du 23 fe vrier 2009 relatif a  l'organisation de la direction centrale des compagnies
re publicaines de se curite , NOR: IOCC0829216A.  
Arre te  du 24 juin 1992 portant cre ation du commandement des ope rations spe ciales,
JORF n°158 du 9 juillet 1992 page 9193, NOR: DEFD9201626A.  
Arre te  du 27 aou t 2010 relatif aux brigades de recherche et d'intervention, antennes de
l'Office central de lutte contre le crime organise , NOR: IOCC1018612A.  
Arre te  du 27 aou t 2010 relatif aux missions et a  l'organisation de la direction de la coope -
ration internationale, JORF n°0200 du 29 aou t 2010texte n° 13, NOR: IOCC1018202A.  
Arre te  du 27 de cembre 2016 modifiant l'arre te  du 12 juillet 2010 fixant les conditions
d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du minis-
te re  de  l'inte rieur  occupant  certains  postes  relevant  de  la  gendarmerie  nationale,
JORF n°0302 du 29 de cembre 2016 texte n° 71.  290 | Bibliografia
 
Arre te  du 27 de cembre 2019 abrogeant l'arre te  du 2 aou t 2018 portant organisation de
l'unite  de coordination de la lutte antiterroriste et portant diverses dispositions, JORF
n°0301 du 28 de cembre 2019 texte n° 76, NOR: INTD1928402A.  
Arre te  du 27 janvier 2017 relatif aux missions et a  l'organisation de la direction centrale
du recrutement et de la formation de la police nationale, JORF n°0025 du 29 janvier 2017
Arre te  du 27 juin 2008 relatif a  la direction du renseignement de la pre fecture de police
et modifiant l’arr. du 6juin 2006 portant re glement ge ne ral d’emploi de la police na-
tionale, art. 1, JORF, n°0152, 1er juillet 2008, texten°9.  
Arre te   du  29  octobre  2007  portant  cre ation  d'un  service a   compe tence  nationale  de -
nomme   „direction  nationale  du  renseignement  et  des  enque tes  douanie res”,  NOR:
BCFP0756382A.  
Arre te  du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction ge ne rale interministe -
rielle  n°  1300  sur  la  protection  du  secret  de  la  de fense  nationale,  NOR:  PRMD-
1132480A.
Arre te  du 31 mars 2006 pris pour l'application de l'article 33 de la loi no 2006-64 du  
23 janvier 2006 relative a  la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses
relatives a  la se curite  et aux contro les frontaliers, JORF no 86 du 11 avril 2006, p. 5418,
texte no 2, NOR INTC0600217A.
Arre te  du 5 aou t 2009 relatif aux missions et a  l'organisation de la direction centrale de
la police judiciaire, JORF n°0182 du 8 aou t 2009texte n° 11, NOR: IOCC0916981A.  
Arre te  du 5 aou t 2016 modifiant l'arre te  du 23 fe vrier 2009 relatif a  l'organisation de la
direction centrale des compagnies re publicaines de se curite  en sous-directions et bu-
reaux, JORF n°0203 du 1 septembre 2016
Arre te  du 5 avril 2017 portant cre ation d'un service d'administration centrale de nomme  
«Service central de la police technique et scientifique», JORF n°0082 du 6 avril 2017
texte n° 28, NOR: INTC1700417A.
Arre te  du 5 janvier 2011 relatif aux missions et a  l'organisation des services composant
la force d'intervention de la police nationale et portant dispositions sur l'affectation
et l'aptitude professionnelle de leurs agents, JORF n°0033 du 9 fe vrier 2011texte n°
11, NOR: IOCC1033820A.  
Arre te  du 5 janvier 2017 relatif au commandement des ope rations spe ciales, JORF n°0008
du 10 janvier 2017 texte n° 24, NOR: DEFD1700510A.  
Arre te  du 6 de cembre 2013 modifiant l'arre te  du 12 aou t 2013 portant organisation de
la direction ge ne rale de la gendarmerie nationale, NOR: INTJ1329309A.  
Arre te  du 6 mai 2019 modifiant l'arre te  du 27 de cembre 2017 relatif aux missions et a  
l'organisation de la direction des ressources et des compe tences de la police nationale,
JORF n°0109 du 11 mai 2019 texte n° 21, NOR: INTC1910399A.  Bibliografia | 291
 
Arre te  du 7 avril 2011 relatif au respect de l'anonymat de certains fonctionnaires de po-
lice et militaires de la gendarmerie nationale, JORF no 90 du 16 avril 2011, p. 6686,
texte no 10, NOR IOCJ1107319A.
Arre te   du  7  janvier  2011  portant  organisation  du  service  a   compe tence  nationale
TRACFIN, JORF n°0006 du 8 janvier 2011 texte n° 35, NOR: EFIP1027335A.
Arre te  du 8 aou t 2003 modifiant l'arre te  du 5 mai 1995 portant organisation en bureaux
de la direction ge ne rale de la gendarmerie nationale, JORF no 184 du 10 aou t 2003,  
p. 13893, texte no 2, NOR DEFD0301907A.
Assemble e  nationale,  Compte  rendu  –  Commission  de  la  défense  nationaleet  des  forces
armées, Jeudi 8 mars 2018, Compte rendu n° 52.
Assemblee Nationale, Nombre d'étrangers inscrits au FSPRT, 15e me legislature, Question
N° 1810, M. E ric Ciotti, date de changement d’attribution: 16/10/2018.
Assemble e Nationale, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie
générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2018 (n° 235),
Enregistre  a  la Pre sidence de l’Assemble e nationale le 12 octobre 2017.
Code de la de fense. Modifie  par De cret n°2009-1718 du 30 de cembre 2009.
Code de la se curite  inte rieure.
Code de l’organisation judiciaire.
Code de proce dure pe nale.
Code ge ne ral des collectivite s territoriales.
Code mone taire et financier.
Code penal, version consolide e au 16 de cembre 2017.
Commission de la de fense nationale et des forces arme es, Mardi 12 fe vrier, Compte rendu
n° 52. Audition de M. Jean-Paul Garcia, directeur national du renseignement et des
enque tes douanie res au ministe re de l’E conomie et des finances (DNRED).
Compte-rendu du Conseil des ministres du jeudi 22 juin 2017, Elysee, 22.06.2017.
Daubresse M.-Ph., Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constituti-
onnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale
(1) sur le contrôle et le suivi de la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la
sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Rapport d'information n° 348 (2019-
2020) de M. Marc-Philippe Daubresse, fait au nom de la commission des lois, de pose  
le 26 fe vrier 2020.  
De cision n° 2017-624 QPC, 16 mars 2017.
De cret n° 2009-1657 du 24 de cembre 2009, relatif au conseil de de fense et de se curite  
nationale  et  au  secre tariat  ge ne ral  de  la  de fense  et  de  la  se curite   nationale,  NOR:
PRMX0928467D.
De cret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et a  l'organisation de la direction
ge ne rale de la se curite  inte rieure, JORF n°0102 du 2 mai 2014texte n° 23. 292 | Bibliografia
 
De cret n° 2014-474 du 12 mai de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17
novembre 1958 relative au fonctionnement 2014 pris pour l'application des assemb-
le es parlementaires et portant de signation des services spe cialise s de renseignement.
De cret n° 2016-1337 du 7 octobre 2016, portant changement d'appellation de la direc-
tion de la protection et de la se curite  de la de fense (NOR: DEFD1621468D7).
De cret  n°  2017-1095  du  14  juin  2017  relatif  au  coordonnateur  national  du  rensei-
gnement et de la lutte contre le  terrorisme, a  la coordination nationale du rensei-
gnement et de la lutte contre le terrorisme et au centre national de contre-terrorisme,
JORF n°0139 du 15 juin 2017texte n° 1, NOR: PRMX1716719D.  
De cret n° 2019-412 du 6 mai 2019 modifiant le de cret n° 2018-383 du 23 mai 2018 au-
torisant les traitements de donne es a  caracte re personnel relatifs au suivi des per-
sonnes en soins psychiatriques sans consentement, JORF n°0106 du 7 mai 2019 texte
n° 5, NOR: SSAZ1828844D.  
De cret n° 2019-628 du 24 juin 2019 portant entre e en vigueur des dispositions relatives
au  parquet  antiterroriste,  JORF  n°0145  du  25  juin  2019texte  n°  4,  NOR:  JUSD-
1917754D.  
De cret n°2018-284 du 18 avril 2018, NOR: ECOT1808327D.
De cret n°76-831 du 24 aou t 1976 fixant les modalite s d'inte gration des agents des polices
municipales e tatise es dans le corps des grade s et gardiens de la paix de la police na-
tionale.
De cret n°92-523 du 16 juin 1992 portant cre ation de la direction du renseignement mili-
taire, NOR: DEFD9201508D.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  wykorzystywania  danych  dotyczących  przelotu  pasaz era  (danych  PNR)  
w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i powaz nej przestępczos ci, ich
wykrywania, prowadzenia postępowan  przygotowawczych w ich sprawie i ich s cigania.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolnos ci, sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona
Protokołem nr 2. (Dz. U z 1993 r. Nr 61 poz. 284).
Le Gouvernement de la Re publique, Texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en
vigueur, Le Pre sident de la Re publique, 1 janvier 2015.
Loi du 28 germinal an VI (17 avril 1798) relative a  l'organisation de la gendarmerie nati-
onale.
Loi n° 2002-1094 du 29 aou t 2002 d'orientation et de programmation pour la se curite  
inte rieure, NOR: INTX0200114L.
Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative a  la lutte contre le terrorisme et portant dis-
positions  diverses  relatives  a   la  se curite   et  aux  contro les  frontaliers,  NOR:
INTX0500242L. Bibliografia | 293
 
Loi n° 2007-1160 du 1er aou t 2007 autorisant la ratification du traite  entre le Royaume
de Belgique, la Re publique fe de rale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la Re publique
française, le Grand-Duche  de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la Re publique
d'Autriche, relatif a  l'approfondissement de la coope ration transfrontalie re, notam-
ment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalite  transfrontalie re et la migra-
tion ille gale (1), JORF n°177 du 2 aou t 2007 page 12987 texte n° 9.
Loi  n°  2007-1474  du  17  octobre  2007  autorisant  la  ratification  du  protocole  portant
amendement a  la convention europe enne pour la re pression du terrorisme (1), JORF
n°242 du 18 octobre 2007 page 17169 texte n° 1.
Loi n° 2009-971 du 3 aou t 2009 relative a  la gendarmerie nationale, JORF n°0180 du 6
aou t 2009 page 13112 texte n° 3, NOR: IOCX0814116L.  
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative a  la garde a  vue (1), JORF n°0089 du 15 avril
2011 page 6610 texte n° 1.  
Loi n° 2012-1432 du 21 de cembre 2012 relative a  la se curite  et a  la lutte contre le terror-
isme (1), NOR: INTX1232040L.
Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, NOR: PRMX1504410L Ver-
sion consolide e au 30 septembre 2018.
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la se curite  inte rieure et la lutte contre
le terrorisme (1), JORF n°0255 du 31 octobre 2017 texte n° 1.
Loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la se curite  inte rieure et la lutte contre
le terrorisme, JORF n°0255 du 31 octobre 2017texte n° 1, NOR: INTX1716370L
Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative a  l'e tat d'urgence, Dernie re modification: 30 juin 2018.  
Loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale.
Loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative a  la participation des organismes financiers a  la
lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupe fiants, JORF
n°162 du 14 juillet 1990, NOR: ECOX9000077L.
Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative a  la se curite ,
NOR: INTX9400063L.
Loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, JORF n°89 du 16 avril
1999 page 5607, NOR: INTX9800020L.  
Ministe re de Finances et des Comptes publics, Présentation du plan de renforcementde
l’action de la douane en matièrede lutte contre le terrorismeet de contrôle aux frontières,
22 Janvier 2016.
Ministe re de l’Interieur, Projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme.
Powszechna deklaracja praw człowieka.
Projekt  ustawy  o  działaniach  antyterrorystycznych  oraz  o  zmianie  niekto rych  innych
ustaw z projektami akto w wykonawczych, druk nr 516, Warszawa, 16 maja 2016 r. 294 | Bibliografia
 
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on combating ter-
rorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA on combating ter-
rorism.
Rapport fait au nom de la commission d'enque te sur la surveillance des filie res et des
individus djihadistes, no 2828, E ric Ciotti (pre sident) et Patrick Mennucci (rappor-
teur), enregistre  a  l'Assemble e nationale le 2 juin 2015.
Resolution  1269  (1999)  Adopted  by  the  Security  Council  at  its  4053rd  meeting,  on  
19 October, 1999S/RES/1269.
Resolution  1624  (2005)  Adopted  by  the  Security  Council  at  its  5261st  meeting,  on  
14 September 2005. S/RES/1624 (2005).
Resolution adopted by the General Assembly on 15 June 2017, A/RES/71/291.
Rozkaz nr 001/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lipca 1990 roku w sprawie
powołania wojskowej jednostki antyterrorystycznej GROM.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie szcze-
go łowego  zakresu  działania  Ministra  –  Członka  Rady  Ministro w  Mariusza  Kamin -
skiego – Koordynatora Słuz b Specjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2332).
Rozporządzenie Rady Ministro w z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie okres lenia or-
ganu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu s rod-
ko w obrony powietrznej w stosunku do obcych statko w powietrznych niestosujących
się do wezwan  pan stwowego organu zarządzania ruchem lotniczym (Dz. U. z 2011 r.
Nr 254, poz. 1522).
S cisła wspo łpraca pomiędzy administracjami celnymi UE (konwencja neapolitan ska II),
(Dz. Urz. C 024, 23/01/1998 P. 0002–0022).
Se nat Session Ordinaire De 2018-2019, Rapport d’information Fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et
d’administration générale (1) par le groupe de travail sur l’amélioration de l’efficacité
des fiches S (2), Enregistre  a  la Pre sidence du Se nat le 19 de cembre 2018.
Senat, Menace terroriste: pour une République juste mais plus ferme, Rapports de commis-
sion d'enque te, 15 mai 2020.
Statement  by  the  President  of  the  Security  Council,  S/PRST/2010/19,  27  September
2010.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspo l-
notę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku (Dz. U. z 2009 r.
Nr 203, poz. 1569).
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 904).
Ustawa z dnia 12 paz dziernika 1990 roku o Straz y Granicznej (Dz. U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462).
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243
ze zm.). Bibliografia | 295
 
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalnos ci podmioto w realizujących
zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565).
Ustawa z dnia 18 paz dziernika 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
no w bezpieczen stwa pan stwa z lat 1944–1990 oraz tres ci tych dokumento w (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592).
Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczen stwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2016 r., poz. 904).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006
r. Nr 104, poz. 708).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Słuz bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Słuz bie
Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 709).
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o Policji oraz niekto rych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 15).
Wyrok z dnia 26 czerwca 2003 roku Sąd Najwyz szy V CKN 432/01 OSNC 2004/9/145,
Biul.SN 2003/12/15.
Zarządzenie nr 162 Prezesa Rady Ministro w z dnia 25 paz dziernika 2006 roku., w spra-
wie utworzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagroz en  Terrorystycznych.
Zarządzenie nr 23 Komendanta Gło wnego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 roku, w sprawie
tymczasowego regulaminu organizacyjnego Centralnego Pododdziału Kontrterrory-
stycznego Policji „BOA”.
Zarządzenie nr 26 Komendanta Gło wnego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie
metod i form działania pododdziało w kontrterrorystycznych Policji.
 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Terroryzm w ujęciu analiz strategic...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Kluczowe megatrendy w bezpieczeństw...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Analiza strategiczna w dziedzinie b...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praktyczne aspekty badań bezpieczeń...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Zagrożenia dla bezpieczeństwa infor...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Ochrona ludności. Zarządzanie kryzy...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Reagowanie na zamachy. Dobre prakty...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane