• Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy

 • Autor: Waldemar Podel Małgorzata Olszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-678-6
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 728/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 140.00 zł

  126.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 126.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie skrywaną wiedzę o upadłości – praktyczne rady, rozwiązania, przestrogi. To nowe i długo oczekiwane, wszechstronne (oparte na informacjach z wielu aktów prawnych) spojrzenie oczami sędziego, radcy prawnego, syndyka, nadzorcy sądowego, pełnomocnika dłużników oraz wierzycieli i kontrahentów.

Spis treści:

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
SŁOWO WSTĘPNE
 
Część I. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
 
Rozdział 1. WPROWADZENIE
 
Rozdział 2. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I JEGO SKUTKACH
  
2.1. Podmiotowy zakres stosowania ustawy
2.2. Podstawy ogłoszenia upadłości
2.3. Orzecznictwo
 
Rozdział 3. POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
 
3.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości
3.1.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezłożenie wniosku
3.2. Przepisy o postępowaniu
3.2.1. Uczestnicy postępowania
3.2.2. Ustanowienie kuratora
3.2.3. Rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości
3.2.4. Zwrot z powodu braków formalnych
3.2.5. Dowody we wniosku o ogłoszenie upadłości
3.2.6. Koszty postępowania na etapie rozpoznawania wniosku
3.2.7. Zaskarżalność postanowień wydawanych w toku postępowania
3.2.8. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w złej wierze
3.2.9. Odesłanie do Kodeksu postępowania cywilnego
3.3. Postępowanie zabezpieczające
3.3.1. Zabezpieczenie majątku dłużnika
3.4. Wstępne zgromadzenie wierzycieli
3.5. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości
3.6. Orzecznictwo
 
Rozdział 4. SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI
 
4.1. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego
4.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego
4.2.1. Masa upadłości
4.2.1.1. Ustalenie składu masy upadłości
4.2.1.2. Wyłączenie z masy upadłości
4.2.1.2.1. Forma wniosku o wyłączenie z masy upadłości
4.2.1.2.2. Zaskarżalność postanowienia w przedmiocie wyłączenia z masy upadłości
4.2.1.2.3. Orzecznictwo
4.2.1.3. Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w składmasy upadłości
4.2.1.3.1. Utrata prawa zarządu
4.2.1.3.2. Nieważność czynności prawnej dokonana przez upadłego po ogłoszeniu upadłości
4.2.1.3.3. Wyjątki od ogólnych zasad
4.2.1.3.4. Orzecznictwo
4.2.1.4. Zakaz obciążania masy upadłości
4.2.1.4.1. Orzecznictwo
4.2.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego
4.2.2.1. Przepisy ogólne
4.2.2.1.1. Upadłość spółdzielni
4.2.2.1.2. Postępowanie upadłościowe wobec deweloperów
4.2.2.1.3. Orzecznictwo
4.2.2.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
4.2.2.2.1. Potrącenie wierzytelności
4.2.2.2.2. Wypowiadanie umów
4.2.2.2.3. Orzecznictwo
4.2.2.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
4.2.2.3.1. Zmiana zobowiązań majątkowych niepieniężnych na zobowiązania pieniężne
4.2.2.3.2. Dopuszczalność potrącenia
4.2.2.3.3. Wykonanie zobowiązań przez syndyka po ogłoszeniu upadłości
4.2.2.3.4. Odstąpienie syndyka od umowy
4.2.2.3.5. Prawo żądania zwrotu
4.2.2.3.6. Skuteczność zastrzeżenia w umowie prawa własności po ogłoszeniu upadłości
4.2.2.3.7. Wygaśnięcie umowy zlecenia
4.2.2.3.8. Wygaśnięcie umowy agencyjnej
4.2.2.3.9. Wygaśnięcie umowy użyczenia
4.2.2.3.10. Wygaśnięcie umowy pożyczki
4.2.2.3.11. Obowiązek zapłaty czynszu za najem rzeczy ruchomej
4.2.2.3.12. Umowa najmu i dzierżawa nieruchomości upadłego
4.2.2.3.13. Dzierżawa przedsiębiorstwa upadłego
4.2.2.3.14. Skutki sprzedaży nieruchomości
4.2.2.3.15. Odstąpienie od umowy najmu lub dzierżawy
4.2.2.3.16. Pobranie z góry czynszu najmu lub dzierżawy
4.2.2.3.17. Wygaśnięcie umowy kredytu
4.2.2.3.18. Wygaśnięcie umowy rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych, umowy o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego
4.2.2.3.19. Wygaśnięcie umowy o udostępnienie skrytek sejmowych i umowy przechowania
4.2.2.3.20. Wypowiedzenie umowy leasingu
4.2.2.3.21. Umowa obowiązkowego ubezpieczenia majątkowego
4.2.2.3.22. Majątkowe roszczenia małżonka
4.2.2.3.23. Skutki zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości
4.2.2.3.24. Orzecznictwo
4.2.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego
4.2.3.1. Spadki otwarte po ogłoszeniu upadłości
4.2.3.2. Spadki otwarte przed ogłoszeniem upadłości
4.2.3.3. Ustanowienie zapisu
4.2.3.4. Długi spadkowe w postępowaniu upadłościowym
4.2.3.5. Nieważność umowy zbycia spadku
4.2.3.6. Wyłączenia spadku z masy upadłości
4.2.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego
4.2.4.1. Orzecznictwo
4.3. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego
4.3.1. Czynności rozporządzające
4.3.2. Bezskuteczność czynności prawnych
4.3.3. Bezskuteczność wynagrodzenia umownego
4.3.4. Bezskuteczność hipoteki i zastawu
4.3.5. Orzecznictwo
4.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Wstąpienie nadzorcy do postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych
4.4.3. Zawieszenie postępowania
4.4.4. Wszczęcie egzekucji
4.4.5. Zapis na sąd polubowny
4.4.6. Zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego
4.4.7. Orzecznictwo
4.5. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowania sądowe i administracyjne w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
4.5.1. Postępowanie sądowe
4.5.2. Wstąpienie syndyka do procesu
4.5.3. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
4.5.4. Postępowanie egzekucyjne
4.5.5. Postępowanie zabezpieczające
4.5.6. Orzecznictwo
 
Rozdział 5. PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM PROWADZONYM PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI
 
5.1. Zasady dochodzenia roszczeń w postępowaniu upadłościowym
5.1.1. Wierzytelności upadłościowe wymagające zgłoszenia
5.1.2. Wierzytelności upadłościowe podlegające zaspokojeniu bez potrzeby ich zgłaszania
5.1.3. Wierzytelności w stosunku do masy upadłości
5.2. Przepisy ogólne dotyczące postępowania po ogłoszeniu upadłości
5.2.1. Łączne rozpoznanie spraw
5.2.2. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego
5.2.3. Dowód z przesłuchania stron
5.2.4. Postępowanie dowodowe
5.2.5. Forma orzeczeń wydawanych w postępowaniu upadłościowym
5.2.6. Doręczenia
5.2.7. Obwieszczenie
5.2.8. Zażalenie na postanowienie
5.2.9. Kasacja
5.2.10. Termin do odwołania
5.2.11. Skargi na czynności komornika
5.2.12. Zabezpieczenia
5.2.13. Dostęp do akt sprawy
5.2.14. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
5.3. Koszty (wyciąg z przepisów)
5.4. Orzecznictwo
 
Rozdział 6. ZGŁOSZENIE I USTALENIE WIERZYTELNOŚCI
 
6.1. Zgłoszenie wierzytelności
6.1.1. Warunki formalne zgłoszenia wierzytelności
6.1.2. Termin zgłoszenia wierzytelności
6.1.3. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
6.2. Lista wierzytelności
6.2.1. Procedura ustalania listy wierzytelności
6.2.2. Zaskarżanie listy wierzytelności
6.2.3. Schemat postępowania po wniesieniu sprzeciwu
6.2.4. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
6.2.5. Schemat możliwości zmiany listy wierzytelności po jej zatwierdzeniu
6.3. Orzecznictwo
 
Rozdział 7. OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU
 
7.1. Przepisy ogólne o układzie
7.1.1. Sposoby restrukturyzacji
7.1.2. Wierzytelności objęte układem
7.1.3. Wierzytelności wyłączone z układu
7.1.4. Propozycje restrukturyzacji
7.1.5. Roszczenia pracownicze
7.1.6. Wzajemne dopłaty
7.1.7. Spłata z zysku przedsiębiorstwa
7.1.8. Zgoda na zmianę stosunków prawnych
7.1.9. Umieszczenie wierzyciela na liście
7.1.10. Warunki restrukturyzacji
7.1.11. Uzasadnienie propozycji układowych
7.1.12. Orzecznictwo
7.2. Zawarcie i zatwierdzenie układu
7.2.1. Przebieg zgromadzenia
7.2.2. Zawarcie układu
7.2.3. Skutki niezawarcia układu
7.2.4. Sądowe zatwierdzenie układu
7.3. Skutki układu
7.3.1. Zakończenie postępowania upadłościowego
7.3.2. Odpis postanowienia o zatwierdzeniu układu i wyciąg z listy wierzytelności
7.3.3. Moc postanowienia o wykonaniu układu
7.4. Zmiana układu
7.5. Uchylenie układu
7.5.1. Zaspokojenie roszczeń w przypadku uchylenia układu
7.6. Orzecznictwo
 
Rozdział 8. LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI
 
8.1. Pojęcie funduszów masy upadłości
8.2. Przeznaczenie sum uzyskanych ze zbycia obciążonych rzeczy i praw
8.3. Podział funduszów masy upadłości
8.4. Ustalenie planu podziału
8.5. Zaskarżenie planu podziału
8.6. Rozpoznanie zarzutów
8.7. Zatwierdzenie planu podziału funduszów masy upadłości
8.8. Kategorie wierzytelności
8.9. Zaspokojenie wierzycieli kategorii I
8.10. Kolejność zaspokajania
8.11. Podział sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonych
8.12. Zakres zaspokojenia w podziale sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych
8.13. Udział należności zabezpieczonych w podziale funduszów masy upadłości
8.14. Termin wykonania planu podziału
8.15. Sposoby wykonania planu podziału
8.16. Orzecznictwo
 
Rozdział 9. ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
 
9.1. Powody umorzenia
9.2. Ogłoszenie postanowienia
9.3. Wydanie majątku upadłemu
9.4. Oddanie na przechowanie
9.5. Likwidacja majątku
9.6. Umorzenie wszczętych procesów
9.7. Zakończenie postępowania upadłościowego
9.8. Umorzenie zobowiązań upadłego
9.9. Postępowanie w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego niezaspokojonych w postępowaniu upadłościowym
9.10. Upadli, którzy mogą zostać oddłużeni
9.11. Wierzytelności, które mogą być umorzone
9.12. Orzecznictwo
 
Rozdział 10. ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 
10.1. Uwagi ogólne
10.2. Przyczyny orzeczenia zakazu
10.3. Terminy wstrzymujące
10.4. Orzecznictwo
 
Rozdział 11. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO
 
Rozdział 12. ODRĘBNE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE . PRZEPISY
 
Część II. SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
 
Rozdział 1. POZYCJA PRAWNA SYNDYKA
 
1.1. Orzecznictwo
 
Rozdział 2. KWALIFIKACJE SYNDYKA
 
2.1. Okres przed ustawą o licencji syndyka
2.2. Ustawa o licencji syndyka
2.3. Orzecznictwo
 
Rozdział 3. WYNAGRODZENIE ORAZ ZWROT WYDATKÓW SYNDYKA
 
3.1. Orzecznictwo
 
Rozdział 4. ZAKRES DZIAŁANIA SYNDYKA
 
4.1. Objęcie majątku upadłego
4.1.1. Orzecznictwo
4.1.2. Tezy z piśmiennictwa
4.2. Sporządzanie listy wierzytelności przez syndyka
4.2.1. Orzecznictwo
4.2.2. Tezy z piśmiennictwa
4.3. Zarząd majątkiem upadłego
4.3.1. Prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego
4.3.1.1. Orzecznictwo
4.3.2. Syndyk a stosunki pracy
4.3.2.1. Orzecznictwo
4.3.2.2. Tezy z piśmiennictwa
4.4. Prawa i obowiązki syndyka dotyczące umów zawartych przez upadłego
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.1.1. Tezy z piśmiennictwa
4.4.2. Umowa sprzedaży
4.4.3. Umowa powiernicza
4.4.3.1. Orzecznictwo
4.4.4. Umowy zlecenia i komisu
4.4.4.1. Orzecznictwo
4.4.5. Umowa agencyjna
4.4.6. Umowa użyczenia
4.4.7. Umowa pożyczki
4.4.8. Umowy najmu i dzierżawy
4.4.8.1. Tezy z piśmiennictwa
4.4.9. Umowa kredytu
4.4.10. Umowa rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych oraz umowa o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego
4.4.11. Umowa przechowania i o udostępnienie skrytek sejfowych zawartych z bankiem
4.4.12. Umowa leasingu
4.4.13. Umowa ubezpieczenia
4.5. Pozycja syndyka w innych postępowaniach
4.5.1. Orzecznictwo
4.5.2. Tezy z piśmiennictwa
4.6. Czynności sprawozdawcze syndyka
4.7. Likwidacja majątku przez syndyka
4.7.1. Orzecznictwo
4.7.2. Tezy z piśmiennictwa
4.8. Podział funduszów masy
4.8.1. Orzecznictwo
4.8.2. Tezy z piśmiennictwa
 
Rozdział 5. NADZÓR NAD CZYNNOŚCIAMI SYNDYKA
  
5.1. Orzecznictwo
 
Rozdział 6. CZYNNOŚCI SĘDZIEGO-KOMISARZA ZWIĄZANE Z SYNDYKIEM
 
6.1. Orzecznictwo
 
Rozdział 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYNDYKA
 
7.1. Orzecznictwo
7.2. Tezy z piśmiennictwa
 
Rozdział 8. SYNDYK A NADZORCA SĄDOWY, ZARZĄDCA, TYMCZASOWY NADZORCA SĄDOWY, NADZORCA TYMCZASOWY, ZARZĄDCA TYMCZASOWY
 
8.1. Orzecznictwo
8.2. Tezy z piśmiennictwa
 
Rozdział 9. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE I ZWIĄZANE Z TYM OPŁATY ORAZ INNE ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
 
Część III. WZORY DOKUMENTÓW
 
1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego
2. Zawiadomienie przez syndyka o ogłoszeniu upadłości
3. Postanowienie o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości (brak środków)
4. Zarządzenie o brakach wniosku o ogłoszenie upadłości
5. Zarządzenie o zwrocie wniosku o ogłoszenie upadłości
6. Wzór protokołu ze wstępnego zgromadzenia wierzycieli
7. Wzór postanowienia o ogłoszeniu upadłości z likwidacją majątku
8. Postanowienie sędziego-komisarza o wezwaniu wierzycieli do uiszczenia zaliczki na koszty postępowania
9. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
10. Postanowienie sądu o stwierdzeniu zakończenia postępowania upadłościowego
11. Uzasadnienie postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec przedawnienia
12. Uzasadnienie oddalenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
 
Część IV. SKANY DOKUMENTÓW
 
1. Karta do głosowania nad układem
2. Obwieszczenie o przetargu
3. Oferta kupna zorganizowanej części przedsiębiorstwa
4. Oferta w przetargu
5. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu
6. Postanowienie w przedmiocie przyznania syndykowi zaliczki na poczet wynagrodzenia
7. Postanowienie w przedmiocie ustalenia warunków przetargu
8. Postanowienie w przedmiocie złożenia sum do depozytu sądowego
9. Postanowienie w przedmiocie ustalenia wstępnego wynagrodzenia
10. Postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego
11. Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
12. Postanowienie w przedmiocie ustalenia listy wierzycieli obejmującej kategorie interesów w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu
13. Postanowienie w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki
14. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu
15. Propozycje układowe
16. Wniosek syndyka o wyrażenie zgody na zaspokojenie należności pierwszej kategorii
17. Wniosek o wydanie odpisu z listy wierzytelności
18. Wniosek o wyłączenie z masy upadłości
19. Wniosek kupującego o przedłużenie terminu końcowego umowy nabycia składników majątkowych albo o zawarcie nowej umowy nabycia składników majątkowych
20. Wniosek o zezwolenie na zlecenie wykonania czynności związanych z windykacją wierzytelności innym osobom
21. Wniosek o zajęcie stanowiska w przedmiocie zmiany terminu spłaty wierzyciela
22. Wniosek o zezwolenie syndykowi na zatrudnienie i powierzenie wykonywania czynności
23. Postanowienie w przedmiocie zezwolenia na zatrudnienie i powierzenie wykonania czynności
24. Wniosek o udostępnienie akt do wglądu
25. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości
26. Wniosek syndyka o stwierdzenie zakończenia postępowania upadłościowego
27. Wniosek syndyka o złożenie sum do depozytu sądowego
28. Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu
29. Wniosek wierzyciela o wydanie wyciągu z ostatecznego planu podziału i odpisu postanowienia o zatwierdzeniu ostatecznego planu podziału
30. Wniosek wierzyciela o wydanie kwot z depozytu sądowego
31. Zarządzenie o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w przedmiocie głosowania nad zawarciem układu
32. Notatka urzędowa ze spotkania z syndykiem
33. Pismo syndyka w przedmiocie planu podziału sum uzyskanych ze zbycia rzeczy obciążonych rzeczowo
34. Postanowienia o ogłoszeniu upadłości opublikowane w MSiG
35. Ogłoszenia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności opublikowane w MSiG
36. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału opublikowane w MSiG
37. Ogłoszenie o złożeniu częściowego planu podziału opublikowane w MSiG
38. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego opublikowane w MSiG
 
BIBLIOGRAFIA
PODZIĘKOWANIA

Waldemar Podel
radca prawny, prawnik biznesu. Prowadzi własną kancelarię od 1996 r. Sprawował funkcje syndyka i nadzorcy sądowego. Patron, pracodawca, opiekun, a także mentor wielu prawników wykonujących obecnie zawody radcy prawnego, adwokata oraz sędziego. Autor licznych publikacji na tematy prawne, w tym: Upadłość w praktyce. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory. Przykłady. Przepisy (2012 r.) oraz ukazującej się od 2000 r. książki Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Podatki. Przepisy (V wyd. 2012 r.), a także współautor Nowe prawo upadłościowe. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców (2004 r.) i Jak korzystać z ekspertów zewnętrznych (2011 r.). Prezes Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Gospodarczego.

Książki tego autora

Małgorzata Olszewska

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane