• Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne

Umowa deweloperska. Zagadnienia praktyczne

 • Autor: Jan Wszołek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-926-8
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  29.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 29.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona jest problematyce umów deweloperskich, w tym w szczególności analizie przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Książka jest adresowana zarówno do prawników praktyków-notariuszy, adwokatów, radców prawnych, sędziów zajmujących się problematyką umów deweloperskich, a także deweloperów i pośredników i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy na co dzień uczestniczą w ich zawieraniu. Może być także przydatna dla aplikantów, studentów prawa oraz innych kierunków związanych z tematyką nieruchomości.

Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP
 
Rozdział 1. DZIAŁALNOŚĆ DEWELOPERSKA I ROZWÓJ REGULACJI PRAWNEJ
 
1.1. Działalność deweloperska
1.2. Rozwój regulacji prawnej działalności deweloperskiej w Polsce – rys historyczny
1.3. Pierwsza regulacja umowy deweloperskiej – art. 9 ustawy o własności lokali
1.4. Umowa deweloperska według ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
1.5. Przepisy intertemporalne u.o.p.n
 
Rozdział 2. DEFINICJA UMOWY DEWELOPERSKIEJ
 
2.1. Umowa deweloperska
2.1.1. Definicja umowy deweloperskiej
2.1.2. Strony umowy deweloperskiej
2.1.3. Przedmiot umowy deweloperskiej
2.2. Nazewnictwo umowy deweloperskiej i jego konsekwencje prawne
2.3. Ewolucja regulacji prawnej umowy deweloperskiej
2.3.1. Umowa deweloperska jako nowy typ umowy nienazwanej
2.3.2. Pojęcie typu umowy nienazwanej
2.3.3. Kolejne etapy rozwoju regulacji prawnej
2.3.4. Etapy ewolucji regulacji prawnej umowy deweloperskiej
2.3.5. Czy umowa deweloperska jest umową nazwaną?
2.4. Cechy stosunku prawnego umowy deweloperskiej
2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów
2.5.1. Uwagi ogólne
2.5.2. Specyfi ka umów deweloperskich opartych na konstrukcji umowy przedwstępnej
 
Rozdział 3. ZAWARCIE UMOWY DEWELOPERSKIEJ
 
3.1. Obowiązki przedkontraktowe dewelopera
3.1.1. Prospekt informacyjny
3.1.2. Doręczenie prospektu informacyjnego
3.1.3. Aktualizacja treści prospektu informacyjnego
3.1.4. Charakter prawny prospektu informacyjnego
3.1.5. Zakres związania prospektem informacyjnym
3.1.6. Możliwość odstąpienia od umowy
3.1.7. Sankcje karne związane z naruszeniem obowiązków informacyjnych
3.1.8. Inne sankcje związane z naruszeniem obowiązków informacyjnych
3.1.9. Naruszenie obowiązków informacyjnych jako nieuczciwa praktyka rynkowa
3.1.10. Inne obowiązki informacyjne dewelopera
3.1.11. Koncepcja ochrony przez informację na etapie przedkontraktowym
3.2. Forma umowy deweloperskiej
3.2.1. Forma umowy deweloperskiej przed wejściem w życie u.o.p.n.
3.2.2. Forma umowy deweloperskiej według przepisów u.o.p.n
3.3. Wpis do księgi wieczystej i jego znaczenie
3.3.1. Podstawa prawna i forma wpisu
3.3.2. Kwestia obligatoryjności wpisu
3.3.3. Skutki prawne wpisu do księgi wieczystej
3.3.4. Wpis roszczenia po przelewie wierzytelności z umowy deweloperskiej
3.3.5. Wykreślenie wpisu roszczenia z księgi wieczystej
 
Rozdział 4. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY DEWELOPERSKIEJ
 
4.1. Główne postanowienia umowy deweloperskiej
4.2. Obligatoryjne postanowienia umowy deweloperskiej wedle u.o.p.n
4.3. Zobowiązanie do wybudowania budynku i lokalu
4.3.1. Cechy szczególne zobowiązania do wybudowania budynku i lokalu
4.3.2. Pojęcie przedsięwzięcia deweloperskiego
4.3.3. Pozwolenie na budowę
4.3.4. Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego
4.3.5. Projekt budowlany i opis standardu wykończenia lokalu
4.3.6. Inne dokumenty i normy odnoszące się do zobowiązania do wybudowania budynku
4.3.7. Prawo kontroli nabywców
4.3.8. Wykonanie zastępcze zobowiązania do wybudowania budynku
4.3.9. Normy pomiaru powierzchni lokalu
4.4. Zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę prawa
4.4.1. Zobowiązanie do wyodrębnienia lokalu
4.4.2. Zobowiązanie do przeniesienia na nabywcę prawa
4.4.3. Charakter prawny czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu
4.4.4. Przeniesienie prawa do części składowych lokalu i udziału we współwłasności związanego z prawem odrębnej własności lokalu
4.4.5. Odstąpienie od umowy z powodu braku przeniesienia na nabywcę prawa w terminie
4.5. Zobowiązanie do zapłaty świadczenia pieniężnego na poczet ceny
4.5.1. Charakter prawny świadczenia pieniężnego na poczet ceny
4.5.2. Ustalenie wysokości świadczenia pieniężnego
4.5.3. Harmonogram wpłat
4.5.4. Prawo do odstąpienia od umowy
4.6. Zobowiązanie do odbioru przedmiotu umowy
4.6.1. Pojęcie odbioru
4.6.2. Regulacja odbioru w u.o.p.n.
4.6.3. Odbiór a wydanie nieruchomości
4.6.4. Sytuacja prawna nabywcy po odbiorze, a przed przeniesieniem prawa
4.6.5. Odstąpienie od umowy przez dewelopera z powodu braku odbioru przez nabywcę
 
Rozdział 5. INNE POSTANOWIENIA UMÓW DEWELOPERSKICH
 
5.1. Terminy w umowie deweloperskiej
5.2. Zadatek w umowie deweloperskiej
5.3. Umowne prawo odstąpienia od umowy i odstępne
5.3.1. Uwagi ogólne
5.3.2. Forma oświadczenia o odstąpieniu
5.3.3. Termin do odstąpienia od umowy
5.3.4. Skutki skorzystania z prawa odstąpienia
5.3.5. Odstępne
5.4. Kary umowne w umowach deweloperskich
 
Rozdział 6. ŚRODKI OCHRONY NABYWCÓW
 
6.1. Rachunek powierniczy jako zabezpieczenie nabywcy
6.2. Rachunki powiernicze według nowej ustawy
6.3. Gwarancja bankowa i gwarancja ubezpieczeniowa
 
Rozdział 7. KLAUZULE NIEDOZWOLONE TYPOWE DLA UMÓW DEWELOPERSKICH
 
7.1. Definicja klauzul niedozwolonych i skutki ich stosowania
7.2. Klauzule odnoszące się do wykonania zobowiązania przez dewelopera
7.2.1. Klauzule dotyczące różnic w powierzchni lokalu
7.2.2. Klauzule dotyczące zmian w projekcie
7.2.3. Klauzule dotyczące zamiany lokalu
7.2.4. Klauzule ograniczające odpowiedzialność dewelopera
7.3. Klauzule odnoszące się do wysokości ceny
7.3.1. Klauzule określające cenę
7.3.2. Klauzule dotyczące waloryzacji ceny
7.3.3. Klauzule dotyczące stawki podatku VAT i zmiany ceny
7.4. Klauzule odnoszące się do odstąpienia od umowy
7.4.1. Klauzule ograniczające możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta
7.4.2. Klauzule dotyczące zwrotu nabywcy wpłaconych kwot
7.4.3. Klauzule wprowadzające odstępne i karę umowną na wypadek odstąpienia
7.4.4. Obowiązek zwrotu nabywcy zwaloryzowanej kwoty
7.4.5. Potrącenie kar umownych z wynagrodzeniem
7.4.6. Klauzule dotyczące odstąpienia od umowy przez dewelopera .
7.5. Klauzule wprowadzające kary umowne
7.6. Klauzule dotyczące odbioru i usuwania wad
7.6.1. Klauzule dotyczące odbioru lokalu
7.6.2. Klauzule dotyczące zaspokojenia roszczeń i wykonania zobowiązania
7.7. Klauzule dotyczące zarządzania budynkiem i przebiegu procesu inwestycyjnego
7.7.1. Klauzule dotyczące administracji budynkiem
7.7.2. Klauzule zawierające nieodwołalne pełnomocnictwa udzielone deweloperowi
7.8. Inne klauzule niedozwolone
7.8.1. Klauzule ograniczające konsumentowi możliwość przelewu praw z umowy
7.8.2. Klauzule odnoszące się do przelewu wierzytelności przez dewelopera
7.8.3. Klauzule dotyczące korespondencji
 
Rozdział 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA
 
8.1. Rękojmia w umowach deweloperskich – zagadnienia ogólne
8.1.1. Rękojmia a konstrukcje prawne umowy deweloperskiej
8.1.2. Problem wydania przedmiotu umowy
8.1.3. Wada fizyczna przedmiotu umowy deweloperskiej
8.2. Problemy konstrukcyjne
8.2.1. Umowa deweloperska zobowiązująca do przeniesienia prawa własności na nabywcę
8.2.2. Problemy w odpowiednim stosowaniu przepisów o rękojmi w przypadku umów deweloperskich opartych na konstrukcji umowy przedwstępnej
8.3. Uprawnienia przysługujące nabywcy z tytułu rękojmi
8.3.1. Żądanie usunięcia wad
8.3.2. Żądanie obniżenia ceny
8.3.3. Prawo odstąpienia od umowy
8.4. Wady prawne przedmiotu umowy deweloperskiej
8.5. Problem wad części wspólnych budynku
8.6. Gwarancja w umowach deweloperskich
8.7. Odszkodowanie na zasadach ogólnych przez dewelopera
8.7.2. Zakres odszkodowania
8.7.3. Niemożliwość świadczenia
8.7.4. Odpowiedzialność nabywcy względem dewelopera
 
Rozdział 9. UPADŁOŚĆ DEWELOPERA
 
9.1. Przesłanki ogłoszenia upadłości dewelopera
9.2. Skutki ogłoszenia upadłości dewelopera przed zmianami legislacyjnymi
9.2.1. Konwersja zobowiązań niepieniężnych w zobowiązania pieniężne
9.2.2. Możliwość dokonania potrącenia
9.2.3. Możliwość wykonania zobowiązania wzajemnego
9.2.4. Zgłoszenie wierzytelności, likwidacja oraz podział funduszy masy upadłości
9.2.5. Ocena dotychczasowej regulacji
9.2.6. Projekty regulacji prawnych kwestii upadłości dewelopera
9.3. Nowa regulacja upadłości deweloperów
9.3.1. Osobna masa upadłości
9.3.2. Wyłączenie konwersji wierzytelności niepieniężnych w pieniężne
9.3.3. Zgromadzenie nabywców i jego rola w postępowaniu
9.3.4. Zaspokojenie się nabywców z rachunków powierniczych
9.3.5. Kontynuowanie przedsięwzięcia deweloperskiego
9.3.6. Układ likwidacyjny
9.3.7. Prawo pierwszeństwa nabywców
9.3.8. Sytuacja prawna nabywcy, który uzyskał zaspokojenie z gwarancji bankowej
9.3.9. Czynności prawne na przedpolu upadłości
9.3.10. Wpis do księgi wieczystej a ogłoszenie upadłości
 
PODSUMOWANIE
WYKAZ LITERATURY

Jan Wszołek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane