• Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

Tworzenie prawa gospodarczego w Polsce

 • Autor: Piotr Burczaniuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-50-2
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 454/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Przedmiotem monografii są rozważania dotyczące zasad tworzenia prawa gospodarczego w Polsce, koncentrujące się na przedstawieniu całokształtu wyznaczonych normami prawnymi elementów oddziałujących i określających zasady oraz granice jego kreacji. Biorąc pod uwagę, iż autor opracowania wykonuje zawód radcy prawnego i legislatora, koncentrując się w swojej pracy zawodowej na praktycznych aspektach tworzenia i stosowania prawa, wskazać należy, iż przeprowadzone badania, które zaowocowały finalnym kształtem pracy, nakierowane są na przybliżenie osobom zajmującym się, tak jak autor, kreacją prawa gospodarczego w praktyce, pełnego spektrum prawniczej wiedzy materialnej i proceduralnej, niezbędnej do właściwego wykonywania tego zadania.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Przedmowa
Wstęp

Rozdział 1. Założenia teoretycznoprawne


1.1. Prawo jako zjawisko społeczne
1.2. Funkcja kreacyjna i stabilizacyjna prawa
1.3. Miara wyznaczona legislacji obszaru prawa gospodarczego

Rozdział 2. Konstytucja gospodarcza – granice założeń ustrojowych przez pryzmat zasad konstytucyjnych i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

2.1. Ogólne założenia ustrojowe
2.2. Społeczna gospodarka rynkowa
2.3. Swoboda działalności gospodarczej
2.4. Miejsce i znaczenie własności w systemie prywatnym
2.5. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych
2.6. Modele konstytucji gospodarczych wybranych państw Europy

Rozdział 3. Rola i znaczenie legislacji UE i zasad legislacyjnych UE

3.1. Konstytucja gospodarcza Unii Europejskiej
3.2. Cztery swobody i reguły konkurencji jako filar konstytucji gospodarczej Unii Europejskiej
3.3. Znaczenie prawa wtórnego Unii Europejskiej dla kształtowania rynku wewnętrznego. Dialog społeczny i lobbing grup interesu w Unii Europejskiej
3.4. Wymogi notyfikacyjne Unii Europejskiej

Rozdział 4. Proceduralne aspekty kreacji prawa gospodarczego


4.1. Znaczenie inicjatywy legislacyjnej
4.2. Rządowy proces legislacyjny jako filar miejsca kreacji prawa gospodarczego
4.3. Proces legislacyjny w Parlamencie
4.4. Aspekty proceduralne związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej
4.5. Lobbing i grupy wpływu

Rozdział 5. Kreacja prawa gospodarczego przez organy nadzoru instytucjonalnego nad rynkiem i urząd antymonopolowy


5.1. „Prawo miękkie” jako element systemu prawa gospodarczego
5.2. Kreacja prawa miękkiego przez regulatorów rynku
5.3. Kreacja prawa miękkiego przez urząd antymonopolowy

Zakończenie
Bibliografia
I. Wykaz aktów prawnych
II. Wykaz orzecznictwa
III. Wykaz literatury

z przedmowy prof. dra hab. Marka Michalskiego:

(…) nakaz dobrego prawodawstwa nadal pozostaje aktualny, choć nieraz wybrzmiewa w nim nuta oczekiwania, bo sprostanie nieustannie ewoluującej rzeczywistości – także i gospodarczej – stanowi nie lada wyzwanie. Tam, gdzie brak zrozumienia dla roli i funkcji prawa w porządkowaniu rzeczywistości społecznej, tam – jak pisał Stanisław Staszic – «prawo nieczynne». Także i dzisiaj nie ulega wcale wątpliwości, iż regulacje prawa gospodarczego muszą sprzyjać ciągłemu rozwojowi i społeczeństwa, i gospodarki, tym bardziej że jest ona wartością publiczną, na jakiej osadzone zostały wolności i swobody konstytucyjne. Stąd umiejętne diagnozowanie procesów ekonomiczno-społecznych musi iść w parze z rozumieniem i szacunkiem dla powagi prawa, którego treść powinna zostać odseparowana od tymczasowych emocji, doraźnych korzyści czy politycznych kalkulacji. Jakość tworzonego prawa – w tym zwłaszcza gospodarczego – przenosi się wprost na jakość i komfort życia wszystkich obywateli, nie tylko tych współczesnych, ale i tych z przyszłych pokoleń.

dr hab. Artur Kotowski, prof. uczelni:

(…) praca dr. Piotra Burczaniuka jest ważnym, interesującym i cennym studium z problematyki stanowienia prawa gospodarczego. Zawiera unikalne rozważania stanowiące konieczny związek między dyskursem nauk ogólnych i szczegółowych prawoznawstwa. Wpisuje się dzięki temu w proces integracji wewnętrznej nauk prawnych. Poszerza to potencjalny krąg odbiorców monografii, która powinna zainteresować nie tylko teoretyków prawa, ale również przedstawicieli prawa cywilnego, handlowego, konstytucyjnego czy też praktyków prawa, zajmujących się zagadnieniami prawa gospodarczego.

Piotr Burczaniuk
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie; legislator, członek Polskiego Towarzystwa Legislacji; urzędnik administracji rządowej, ekspert ds. legislacji. Autor publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa, prawa konstytucyjnego oraz prawa gospodarczego. W działalności naukowej i zawodowej skoncentrowany na problematyce tworzenia prawa i jego stosowania. Szczególnym zakresem zainteresowania obejmuje prawne aspekty funkcjonowania organów ochrony prawnej.

Książki tego autora

I. Wykaz aktów prawnych
1. Ustawy zasadnicze
Konstytucja Hiszpanii z dnia 27 grudnia 1978 r. w tłumaczeniu T. Mołdawy [on-line].
Protokół  dostępu:  biblioteka.sejm.gov.pl/wp–content/uploads/2015/10/  Hiszpania_
pol_300612.pdf [30 października 2018].
Konstytucja  Polskiej  Rzeczpospolitej  Ludowej  z  22  lipca  1952  r.  (Dz.U.  1952  
Nr 33, poz. 232).
Konstytucja  Republiki  Bułgarii  z  dnia  12  lipca  1991  r.  w  tłumaczeniu  H.  Karpiń-
skiej  [on-line].  Protokół  dostępu:  libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/bulgaria2013.pdf  
[30 października 2018].
Konstytucja Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 r. w tłumaczeniu M. Kruk-Jarosz
[on-line].  Protokół  dostępu:  biblioteka.sejm.gov.pl/wp–content/uploads/2015/07/
Czechy_pol_010811.pdf [30 października 2018 r.].
Konstytucja  Republiki  Francuskiej  z  dnia  4  października  1958  r.  w  tłumaczeniu  
W.  Skrzydło  [on-line].  Protokół  dostępu:  biblioteka.sejm.gov.pl/wp–content/uplo-
ads/2015/10/ Francja_pol_010711.pdf [30 października 2018].
Konstytucja Republiki Włoskiej z dnia 27 grudnia 1947 r. w tłumaczeniu Z. Witkowskie-
go [on-line]. Protokół dostępu: biblioteka.sejm.gov.pl/wp–content/uploads/2016/11/
Wlochy_pol_010711.pdf. [30 października 2018].
Konstytucja Rumunii z dnia 21 listopada 1991 r. w tłumaczeniu A. Cosma [on-line].
Protokół dostępu: biblioteka.sejm.gov.pl/wp–content/uploads/2016/03/ Rumunia_pol
_010711.pdf [30 października 2018].
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 78,  
poz. 483 z późn. zm.).
Konstytucja  z  3  maja  1791  r.  [on-line].  Protokół  dostępu:  libr.sejm.gov.pl/  tek01/txt/
kpol/1791–r0.htm [30 października 2018].
Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między
władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie
terytorialnym (Dz.U. 1992 Nr 84, poz. 426 z późn. zm.).428 Bibliografia
Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 Nr 30, poz. 227).
Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1992 Nr 67, poz. 336).
Ustawa  z  dnia  17  marca  1921  r.  Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.U.  1921  
Nr 44, poz. 267).
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 23 maja 1949 r. w tłumaczeniu
B. Banaszaka i A. Malickiej [on-line]. Protokół dostępu: biblioteka.sejm.gov.pl/wp–
content/uploads/ 2016/02/Niemcy_pol_010711.pdf [30 października 2018].
Ustawa Zasadnicza Węgier w tłumaczeniu J. Snopka [on-line]. Protokół dostępu: libr.
sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/wegry2011.html [30 października 2018].
2. Akty prawa Unii Europejskiej
Communication concerning the application of the agreement on social policy presented
by the Commission to the Council and to the European Parliament, Lexemburg, Offi-
cial Publication Office of the European Communities, par. 24, COM(93) 600 final of
14 December 1993.
Decyzja Rady z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku
Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów praw-
nych (L.1998.189.42).
Deklaracja w sprawie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zawarta w Akcie
Końcowym  Konferencji  przedstawicieli  rządów  państw  członkowskich  zwołanej  
w Brukseli w dniu 23 lipca 2007 roku w celu przyjęcia za wspólnym porozumie-
niem zmian do Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską oraz Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej  
(Dz.Urz.UE C 306/231).
Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie kształcenia dzieci pracowników mi-
grujących (Dz.U.UE.L.1977.199.32).
Dyrektywa  Rady  z  dnia  24  czerwca  1988  r.  w  sprawie  wykonania  art.  67  Traktatu
(Dz.U.UE.L.1988.178.5).
Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczą-
ca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz.U.UE.L.1997.18.1).
Dyrektywa ta zastąpiła dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej
procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasa-
dy dotyczące usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.Urz.WE L 204 z 21.07.1998).
Dyrektywa  Rady  98/59/WE  z  dnia  20  lipca  1998  r.  w  sprawie  zbliżania  usta-
wodawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  zwolnień  grupowych
(Dz.U.UE.L.1998.225.16).
Dyrektywa  Rady  2001/23/WE  z  dnia  12  marca  2001  r.  w  sprawie  zbliżania  ustawo-
dawstw  państw  członkowskich  odnoszących  się  do  ochrony  praw  pracowniczych  
w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub za-
kładów (Dz.U.UE.L.2001.82.16).429 Bibliografia
Dyrektywa  2002/14/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  11  marca  2002  r.
ustanawiającą ogólne ramowe warunki informowania i przeprowadzania konsultacji  
z pracownikami we Wspólnocie Europejskiej (Dz.U.UE.L.2002.80.29).
Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni eu-
ropejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (Dz.U.UE.L.2003.207.25).
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.  
w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemiesz-
czania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządze-
nie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/
EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/
EWG (Dz.U.UE.L.2004.158.77).
Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. doty-
cząca nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec
konsumentów na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE.L.2005.149.22).
Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.  
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U.UE.L.2005.255.22).
Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE.L.2006.376.36).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.  
w  sprawie  środków  ułatwiających  korzystanie  z  praw  przyznanych  pracownikom  
w kontekście swobodnego przepływu pracowników (Dz.U.UE.L.2014.128.8).
Dyrektywa  (UE)  2015/1535  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  9  wrześ-
nia  2015  r.  ustanawiająca  procedurę  udzielania  informacji  w  dziedzinie  przepi-
sów  technicznych  oraz  zasad  dotyczących  usług  społeczeństwa  informacyjnego
(Dz.U.UE.L.2015.241.1).
Jednolity Akt Europejski – podpisany 17 lutego 1986 r. (Luksemburg) oraz 28 lutego
1986 r. (Haga) (wszedł w życie 1 lipca 1987 r.) (Dz.U.2004 Nr 90, poz. 864/5).
Porozumienie z 23 czerwca 2011 r. pomiędzy Parlamentem a Komisją Europejską utwo-
rzono „Rejestr służący przejrzystości”, dotyczący organizacji i samo zatrudnionych
osób,  zaangażowanych  w  opracowywanie  i  realizację  polityki  Unii  Europejskiej  
(Dz.Urz.UE.L.191.29).
Porozumienie  między  Parlamentem  Europejskim  a  Komisją  Europejską  w  sprawie
„Rejestru  służącego  przejrzystości”  dotyczącego  organizacji  i  osób  samozatrud-
nionych zaangażowanych w opracowywanie i realizację polityki Unii Europejskiej
(Dz.U.UE.L.2014.277.11).
Regulamin  siódmej  kadencja  Parlamentu  Europejskiego  z  marca  2011  (Dz.U.UE.L.
2011.116.1)
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europej-
skiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG) (Dz.U. UE.L.1985.199.1).
Rozporządzenie  Rady  (EWG)  nr  2658/87  z  dnia  23  lipca  1987  r.  w  sprawie  no-
menklatury  taryfowej  i  statystycznej  oraz  w  sprawie  Wspólnej  Taryfy  Celnej
(Dz.U.UE.L.1987.256.1).430 Bibliografia
Rozporządzenie Rady (WE) nr 2679/98 z dnia 7 grudnia 1998 r. w sprawie funkcjonowa-
nia rynku wewnętrznego w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów pomię-
dzy państwami członkowskimi (Dz.U.UE.L.1998.337.8).
Rozporządzenie Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie
statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.U.UE.L.2001.294.1).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia  
w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U.UE.L.2003.1.1).
Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U.UE.L.2004.24.1).
Rozporządzenie  Komisji  (WE)  nr  773/2004  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  odnoszące  się
do prowadzenia przez Komisję postępowań zgodnie z art. 81 i art. 82 Traktatu WE
(Dz.U.UE.L.2004.123.18).
Rozporządzenie Komisji (we) nr 802/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykona-
nia rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsię-
biorstw (Dz.U.UE.L.2004.133.1).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  883/2004  z  dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz.U.UE.L.2004.166.1).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  764/2008  z  dnia  9  lip-
ca  2008  r.  ustanawiające  procedury  dotyczące  stosowania  niektórych  krajo-
wych  przepisów  technicznych  do  produktów  wprowadzonych  legalnie  do  obrotu  
w  innym  państwie  członkowskim  oraz  uchylające  decyzję  nr  3052/95/WE
(Dz.U.UE.L.2008.218.21).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  NR  987/2009  z  dnia  
16  września  2009  r.  dotyczące  wykonywania  rozporządzenia  (WE)  nr  883/2004  
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  (Dz.U.UE.L.2009.284.1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 330/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie stoso-
wania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii poro-
zumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.U.UE.L.2010.102.1).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stoso-
wania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii po-
rozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych
(Dz.U.UE.L.2010.129.52).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1217/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sto-
sowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych
kategorii porozumień badawczo-rozwojowych (Dz.U.UE.L.2010.335.36).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  492/2011  z  dnia  
5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii
(Dz.U.UE.L.2011.141.1).
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  NR  492/2011  z  dnia  
5 kwietnia 2011 r. w sprawie swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii
(Dz.U.UE.L.2011.141.1).431 Bibliografia
Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  952/2013  z  dnia  
9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U.UE.L.2013.269.1).
Rozporządzenie  Rady  (UE)  2015/1589  z  dnia  13  lipca  2015  r.  ustanawiające  szcze-
gółowe  zasady  stosowania  art.  108  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej
(Dz.U.UE.L.2015.248.9).
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. usta-
nawiające  szczegółowe  zasady  wykonania  niektórych  przepisów  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks
celny (Dz.U.UE.L.2015.343.558).
Traktat  o  utworzeniu  Europejskiej  Wspólnoty  Gospodarczej  (tzw.  Traktat  Rzymski)  
– podpisany 25 marca 1957 r. (wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.) (Dz.U. 2004 Nr 90,
poz. 864/2).
 Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. Traktat Rzymski)
– podpisany 25 marca 1957 r. (wszedł w życie 1 stycznia 1958 r.) (Dz.U. 2004 Nr 90,
poz. 864/3).
Traktat o Unii Europejskiej (tzw. Traktat z Maastricht) – podpisany 7 lutego 1992 r.
(wszedł w życie 1 listopada 1993 r.) (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/30).
Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające
Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (tzw. Traktat Amsterdam-
ski) – podpisany 2 października 1997 r. (wszedł w życie 1 maja 1999 r.) (Dz.U. 2004  
Nr 90, poz. 864/31).
Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspól-
noty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (tzw. Traktat Nicejski) – przyjęty  
11 grudnia 2000 r. i podpisany 26 lutego 2001 r. (wszedł w życie 1 lutego 2003 r.)
(Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864/32).
Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec,
Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republi-
ką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką
Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjedno-
czonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkow-
skimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cy-
pryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką
Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Re-
publiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Eu-
ropejskiej (tzw. Traktat Akcesyjny) – podpisany 16 kwietnia 2003 r. (wszedł w życie  
1 maja 2004 r.) (Dz.U. 2004 Nr 90, poz. 864).
Traktat  z  Lizbony  zmieniający  Traktat  o  Unii  Europejskiej  i  Traktat  ustanawiający
Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2009
Nr 203, poz. 1569).432 Bibliografia
Układ  Europejski  ustanawiający  Stowarzyszenie  między  Rzeczpospolitą  Polską  
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi – podpisany 16 grudnia
1991 r. (wszedł w życie 1 lutego 1994 r.; wygasł 30 kwietnia 2004 r.) (Dz.U. 1994 r.  
Nr 11, poz. 38 z późn. zm.).
Wyjaśnienia dotyczące Karty praw podstawowych (Dz.Urz. UE C 303/17).
3. Ustawy
Ustawa  z  dnia  17  listopada  1964  r.  Kodeks  postępowania  cywilnego  (Dz.U.  2020,  
poz. 1575 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020, poz. 1740 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  25  września  1981  r.  o  przedsiębiorstwach  państwowych  (Dz.U.  202,  
poz. 1644.).
Ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. 2020, poz. 1651 z późn. zm.).
Ustawa z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. 2020, poz. 75 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  16  września  1982  r.  Prawo  spółdzielcze  (Dz.U.  2020,  poz.  275  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2018, poz. 1491 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. 2020, poz. 627).
Ustawa  z  dnia  23  grudnia  1988  r.  o  działalności  gospodarczej  (Dz.U.  1988  Nr  41,  
poz. 324).
Ustawa z 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach konsolidacji gospodarki narodowej
(Dz.U. 1989 Nr 10, poz. 57).
Ustawa  z  dnia  7  kwietnia  1989  r.  Prawo  o  stowarzyszeniach  (Dz.U.  2019,  poz.  713  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 2019, poz. 579).
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (Dz.U. 1989 Nr 75, poz. 444).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 2019, poz. 1809).
Ustawa  z  dnia  23  maja  1991  r.  o  rozwiązywaniu  sporów  zbiorowych  (Dz.U.  2020,  
poz. 123).
Ustawa  z  dnia  23  maja  1991  r.  o  związkach  zawodowych  (Dz.U.  2019,  poz.  263  
z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  
(Dz.U. 2020, poz. 1426 z późn. zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020,
poz. 1913).
Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2020, poz. 1200).
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. 2018, poz. 1027).
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 2018,
poz. 1799).433 Bibliografia
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2020, poz. 695).
Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 2020, poz. 833 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  20  sierpnia  1997  r.  o  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  (Dz.U.  2019,  
poz. 1500 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  Prawo  bankowe  (Dz.U.  2020,  poz.  1896  
z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  4  września  1997  r.  o  działach  administracji  rządowej  (Dz.U.  2020,  
poz. 1220).
Ustawa  z  dnia  30  czerwca  2000  r.  Prawo  własności  przemysłowej  (Dz.U.  2020,  
poz. 286 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U. 2019, poz. 1461).
Ustawa  z  dnia  15  września  2000  r.  Kodeks  spółek  handlowych  (Dz.U.  2020,  
poz. 1526 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. 2001 Nr 100, poz. 1080
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2020, poz. 167).
Ustawa  z  dnia  5  kwietnia  2002  r.  o  europejskich  radach  zakładowych  (Dz.U.  2019,
poz. 1832).
Ustawa z dnia 12 września 2002 o normalizacji (Dz.U. 2015, poz. 1483).
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2020, poz. 1228).
Ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  2019,  
poz. 1843 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020, poz. 106  
z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  20  kwietnia  2004  r.  o  Narodowym  Planie  Rozwoju  (Dz.U.  2019,  
poz. 1465 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz.U. 2020, poz. 708).
Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2019, poz. 2460  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz.U. 2017, poz. 248).
Ustawa  z  dnia  7  kwietnia  2006  r.  o  informowaniu  pracowników  i  przeprowadzaniu  
z nimi konsultacji (Dz.U. 2006 Nr 79, poz. 550 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  21  lipca  2006  r.  o  nadzorze  nad  rynkiem  finansowym  (Dz.U.  2020,  
poz. 180 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020,
poz. 1076 z późn. zm.).434 Bibliografia
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym (Dz.U. 2017, poz. 2070).
Ustawa  z  dnia  7  listopada  2008  r.  o  Komitecie  Stabilności  Finansowej  (Dz.U.  2008  
Nr 209, poz. 1317 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U.  2019,  poz.  869  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz.U. 2017,  
poz. 2078 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  5  listopada  2009  r.  o  spółdzielczych  kasach  oszczędnościowo  
– kredytowych (Dz.U. 2020, poz. 1643 z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  19  listopada  2009  r.  o  grach  hazardowych  (Dz.U.  2019,  
poz. 847 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2020, poz. 1383  
z późn. zm.).
Ustawa  z  dnia  8  października  2010  r.  o  współpracy  Rady  Ministrów  z  Sejmem  
i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej (Dz.U. 2010 Nr 213, poz. 1395).
Ustawa  z  dnia  19  sierpnia  2011  r.  o  usługach  płatniczych  (Dz.U.  2020,  poz.  794  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2020, poz. 814 z późn.
zm.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem fi-
nansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz.U. 2019, poz. 483  
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
(Dz.U. 2020, poz. 895 z późn. zm.).
Ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2019, poz. 1881  
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2019, poz. 1292 z późn.
zm.).
4. Rozporządzenia
Rozporządzenie  Prezydenta  RP  z  7  czerwca  1927  r.  o  prawie  przemysłowym  
(Dz.U. 1927 Nr 53, poz. 468 z późń. zm.).
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz.U. 2016, poz. 283).
Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w  sprawie  funkcjono-
wania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. 2002 Nr 239,  
poz. 2039 z późn. zm.).435 Bibliografia
5. Akty prawa wewnętrznego
Zarządzenie nr 48 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie Komi-
tetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (M.P. 2018, poz. 705 z późn. zm.)
Zarządzenie nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie Komi-
tetu Ekonomicznego Rady Ministrów (M.P. 2019, poz. 349 z późn. zm.).
Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego
Komitetu Rady Ministrów (M.P. 2019, poz. 1071 z późn. zm.).
6. Akty prawa miękkiego
Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalania wiążących
bankowi norm płynności (Dz.Urz. KNF 2008 Nr 8, poz. 40).
Uchwała nr 53/2010 KNF z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wydania Rekomendacji
I dotyczącej zarządzania ryzykiem walutowym w bankach oraz zasad dokonywania
przez banki operacji obciążonych ryzykiem walutowym (Dz.Urz. KNF 2010 Nr 2,
poz. 13).
Uchwała nr 134/2010 KNF z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wydania Rekomendacji A
dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji
na rynku instrumentów pochodnych (Dz.Urz. KNF 2010 Nr 3, poz. 20).
Uchwała nr 151/2011 KNF z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie wydania Rekomendacji
R dotyczącej zasad identyfikacji bilansowych ekspozycji kredytowych, które utraci-
ły wartość, wyznaczania odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości bilanso-
wych ekspozycji kredytowych oraz rezerw na pozabilansowe ekspozycje kredytowe  
(Dz.Urz. KNF 2011 Nr 6, poz. 17).
Uchwała nr 249/2012 KNF z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wydania Rekomendacji
J dotyczącej zasad gromadzenia i przetwarzania przez banki danych o nieruchomoś-
ciach (Dz.Urz. KNF 2012, poz. 16).
Uchwała nr 7/2013 KNF z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji D
dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środo-
wiska teleinformatycznego w bankach (Dz.Urz. KNF 2013, poz. 5).
Uchwała nr 8/2013 KNF z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji M
dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach (Dz.Urz. KNF 2013, poz. 6).
Uchwała nr 59/2013 KNF z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji T
dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozy-
cji kredytowych (Dz.Urz. KNF 2013, poz. 11).
Uchwała nr 148/2013 KNF z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wydania Rekomendacji
S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi za-
bezpieczonymi hipotecznie (Dz.Urz. KNF 2013, poz. 23).
Uchwała nr 183/2014 KNF z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Rekomen-
dacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance (Dz.Urz. KNF 2014,  
poz. 12).436 Bibliografia
Uchwała nr 184/2014 KNF z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (Dz.Urz. KNF 2014,
poz. 13).
Uchwała nr 188/2014 KNF z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dla zakładów ubezpieczeń dotyczących reasekuracji biernej/retrocesji (Dz.Urz. KNF
2014, poz. 14).
Uchwała nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji
nadzorowanych” (Dz.Urz. KNF 2014, poz. 17).
Uchwała nr 221/2014 KNF z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wydania Rekomendacji F
dotyczącej podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo-hipotecznej wartości nie-
ruchomości wydawanych przez banki hipoteczne (Dz.Urz. KNF 2014, poz. 30).
Uchwała nr 413/2014 KNF z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dotyczących  zarządzania  obszarami  technologii  informacyjnej  i  bezpieczeństwa
środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji  
(Dz.Urz. KNF 2015, poz. 10).
Uchwała nr 414/2014 KNF z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dotyczących likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (Dz.Urz. KNF 2015,
poz. 11).
Uchwała nr 415/2014 KNF z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wydania Wytycznych
dotyczących zarządzania ryzykiem powodzi w sektorze ubezpieczeń (Dz.Urz. KNF
2015, poz. 12).
Uchwała nr 59/2015 KNF z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji P
dotyczącej zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków (Dz.Urz. KNF 2015,
poz. 14).
Uchwała nr 240/2015 KNF z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wydania Rekomenda-
cji A–SKOK dotyczącej dobrych praktyk zarządzania ryzykiem ekspozycji kredyto-
wych  w  spółdzielczych  kasach  oszczędnościowo-kredytowych  (Dz.Urz.  KNF  2015,  
poz. 42).
Uchwała nr 234/2015 KNF z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wydania Rekomenda-
cji B–SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego spółdziel-
czych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.Urz. KNF 2015, poz. 44).
Uchwała nr 300/2015 KNF z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wydania Wytycznych dla za-
kładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczących procesu tworzenia rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych (Dz.Urz. KNF 2015, poz. 43).
Uchwała nr 332/2015 KNF z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji W
dotyczącej zarządzania ryzykiem modeli w bankach (Dz.Urz. KNF 2015, poz. 49).
Uchwała nr 668/2015 KNF z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wydania Rekomendacji
C–SKOK dotyczącej rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych (Dz.Urz. KNF 2015, poz. 65).
Uchwała nr 68/2016 KNF z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wydania Rekomendacji K
dotyczącej zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów
zastawnych (Dz.Urz. KNF 2016, poz. 4).437 Bibliografia
Uchwała nr 228/2016 KNF z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla zakła-
dów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Dz.Urz. KNF 2016,
poz. 10).
Uchwała nr 229/2016 KNF z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla zakła-
dów ubezpieczeń dotyczących systemu zarządzania produktem (Dz.Urz. KNF 2016,
poz. 11).
Uchwała nr 351/2016 KNF z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wydania Rekomendacji C
dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji (Dz.Urz. KNF 2016, poz. 15).
Uchwała nr 458/2016 KNF z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wydania Rekomendacji
dotyczących procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niema-
jątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (Dz.Urz.
KNF 2016, poz. 16).
Uchwała nr 615/2016 KNF z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wydania Rekomen-
dacji  D–SKOK  dotyczącej  zarządzania  obszarami  technologii  informacyjnej  
i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczęd-
nościowo-kredytowych (Dz.Urz. KNF 2016, poz. 31).
Uchwała nr 684/2016 KNF z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wydania Rekomendacji
E–SKOK dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym,
stopy procentowej, płynności i koncentracji w spółdzielczych kasach oszczędnościo-
wo-kredytowych (Dz.Urz. KNF 2016, poz. 32).
Uchwała nr 141/2017 KNF z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania Rekomendacji
H dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach (Dz.Urz. KNF 2017, poz. 7).
Uchwała nr 474/2018 KNF z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wydania Rekomendacji
L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spół-
dzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi (Dz.Urz. KNF 2018, poz. 31).
Uchwała nr 107/2019 KNF z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wydania Rekomendacji
B dotyczącej ograniczenia ryzyka inwestycji banków (Dz.Urz. KNF. 2019, poz. 14).
Uchwała nr 1492/2019 KNF z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wydania Rekomendacji
S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi za-
bezpieczonymi hipotecznie (Dz.Urz. KNF. 2019, poz. 39);
Uchwała nr 289/2020 KNF z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wydania Reko-
mendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach (Dz.Urz. KNF. 2020,  
poz. 29).
7. Inne (w tym publikowane w Internecie)
Deklaracja Człowieka i Obywatela z 26 sierpnia 1789 r. [on-line]. Protokół dostępu:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/francja–18.html [30 października 2018].
Informacja o sposobie składania wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowa-
niach, Warszawa 2017 [on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.
php [11 listopada 2020].438 Bibliografia
Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o sposobie składania
wniosków o ograniczenie prawa wglądu w postępowaniach, Warszawa 2017 [on-li-
ne]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Obwieszczenie Ministra gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energe-
tycznej państwa do 2030 r. (M.P. 2010 Nr 11, poz. 2).
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [on-line]. Protokół dostępu: libr.sejm.gov.pl/
tek01/txt/onz/ 1948.html [30 października 2018].
Uchwała  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  30  lipca  1992  r.  Regulamin  Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2012, poz. 32 z późn. zm.).
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
(M.P. 2017, poz. 827 z późn. zm.).
Wyjaśnienia  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów  dotyczące  oceny
przez Prezesa UOKiK zgłaszanych koncentracji, Warszawa, 11.06.2012 r. [on-line].
https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące szczegóło-
wego uzasadnienia zarzutów w postępowaniach w sprawach: 1) praktyk ograniczają-
cych konkurencję, 2) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, 3) nakła-
dania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy, Warszawa, wrzesień 2015 r.
[on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące ustalania
wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk
ograniczających  konkurencję,  Warszawa  grudzień  2015  r.  [on-line].  https://www.
uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu
łagodzenia kar Tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymie-
rzenia lub obniżenie kary pieniężnej – wnioskami leniency, Warszawa maj 2017 r.  
[on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydawa-
nia decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz
praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, Warszawa, 26.07.2012 r. [on-
-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustalania
wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach
towarów i usług, Warszawa, 13 listopada 2014 r. [on-line]. https://www.uokik.gov.pl/
wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie reguł kon-
taktów z przedsiębiorcami w związku z kompetencjami orzeczniczymi Prezesa Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2015 r. [on-line]. https://www.
uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php. [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie kryteriów
i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKIK, Warszawa, 2015 r.  
[on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].439 Bibliografia
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie wydawa-
nia decyzji zobowiązującej w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz
praktyk naruszających zbiorowe interesu konsumentów, Warszawa 2015 r. [on-line].
https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie procedury
dobrowolnego poddania się karze, Warszawa listopad 2015 r. [on-line]. https://www.
uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie programu
łagodzenia kar. Tryb składania i postępowania z wnioskami o odstąpienie od wymie-
rzenia lub obniżenia kary pieniężnej – wnioskami leniency, Warszawa maj 2017 r.  
[on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia dotyczące realizacji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów obowiązku przekazania stronom postępowań z zakresu ochrony konsumen-
tów informacji o podstawach faktycznych i prawnych zarzutów naruszenia przepisów
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Warszawa,
maj 2019 r. [on-line]. https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 li-
stopada 2020].
Wyjaśnienia dotyczące przedstawiania Szczegółowego uzasadnienia zarzutów w postę-
powaniach w sprawach: 1) praktyk ograniczających konkurencję 2) nakładania kar
pieniężnych jeżeli podstawa nałożenia tych kar związana jest ze sprawami z zakre-
su ochrony konkurencji, Warszawa, maj 2019 r. [on-line]. https://www.uokik.gov.pl/
wyjasnienia_i_wytyczne.php. [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia dla przedsiębiorców – Przeszukania UOKiK, Warszawa, 2019 r. [on-line].
https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Wyjaśnienia proceduralne w sprawie składania Prezesowi UOKiK zawiadomień oraz
prowadzenia  postępowań  objętych  zakresem  ustawy  o  kontroli  inwestycji, Warsza-
wa  lipiec  2020  r.  [on-line].  https://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php  
[11 listopada 2020].
Wyjaśnienia w sprawie sposobu wymierzania kar pieniężnych dla osób zarządzających
na podstawie art. 106a i 111 u.o.k.k., Warszawa, lipiec 2020 r. [on-line]. https://www.
uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].
Zasady publikowania informacji o wynikach badań rynku prowadzonych przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, kwiecień 2015 r. [on-line]. https://
www.uokik.gov.pl/wyjasnienia_i_wytyczne.php [11 listopada 2020].440 Bibliografia
II. Wykaz orzecznictwa
1. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Orzeczenie Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  28  maja  1991  r.,  sygn.  K  1/91,  OTK
1991/1/4, LEX/el nr 25374.
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 1993 r., sygn. P 6/92, OTK
1993/1/8, LEX/el nr 25131.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 1992 r., sygn. U 1/92,
OTK 992/2/38, LEX/el nr 25236.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2010 r., sygn. SK 32/09,
OTK–A 2010/5/55, LEX/el nr 602862,
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lipca 1993 r., sygn. P 7/92, OTK 1993/2/27,
LEX/el nr 25440.
Wyrok Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  26  czerwca  1995  r.,  sygn.  K  11/94,  OTK
1995/1/12, LEX/el nr 25538.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  9  stycznia  1996  r.,  sygn.  K  18/95,  OTK
1996/1/1, LEX/el nr 25522.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 1997 r., sygn. K 25/97, OTK
1997/3–4/35, LEX/el nr 30763.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  8  kwietnia  1998  r.,  sygn.  K  10/97,  OTK
1998/3/29, LEX/el nr 32602.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  24  czerwca  1998  r.,  sygn.  K  3/98,  OTK
1998/4/52, LEX/el nr 33153.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 1998 r., sygn. K 24/98, OTK
1998/6/97, LEX/el nr 34599.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  1  grudnia  1998  r.,  sygn.  K  21/98,  OTK
1998/7/116, LEX/el nr 34618.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  12  stycznia  1999  r.,  sygn.  P  2/98,  OTK
1999/1/2, LEX/el nr 36155.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  23  lutego  1999  r.,  sygn.  K  25/98,  OTK
1999/2/23, LEX/el nr 36176.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  25  lutego  1999  r.,  sygn.  K  23/98,  OTK
1999/2/25, LEX/el nr 36178.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1999 r., sygn. K 36/98, OTK
1999/3/40, LEX/el nr 36398.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1999 r., sygn. K 33/98, OTK
1999/4/71, LEX/el nr 37316.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  2  czerwca  1999  r.,  sygn.  K  34/98,  OTK
1999/5/94, LEX/el nr 37389.441 Bibliografia
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  12  stycznia  2000  r.,  sygn.  P  11/98,  OTK
2000/1/3, LEX/el nr 39282.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  21  marca  2000  r.,  sygn.  K  14/99,  OTK
2000/2/61, LEX/el nr 39994.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  12  kwietnia  2000  r.,  sygn.  K  8/98,  OTK
2000/3/87, LEX/el nr 40020.
Wyrok Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  28  czerwca  2000  r.,  sygn.  K  25/99,  OTK
2000/5/141, LEX/el nr 41212.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 października 2000 r., sygn. P 8/99, OTK
1999/5/102, LEX/el nr 37397.
Wyrok Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  30  stycznia  2001  r.,  sygn.  K  17/00,  OTK
2001/1/4, LEX/el nr 46003,
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  31  stycznia  2001  r.,  sygn.  P  4/99,  OTK
2001/1/5, LEX/el nr 46004.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  7  lutego  2001  r.,  sygn.  K  27/00,  OTK
2001/2/29, LEX/el nr 46367.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  21  marca  2001  r.,  sygn.  K  24/00,  OTK
2001/3/51, LEX/el nr 46863.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  4  kwietnia  2001  r.,  sygn.  K  11/00,  OTK
2001/3/54, LEX/el nr 46869.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2001 r., sygn. K 19/00, OTK 2001/4/82,
LEX/el nr 48035.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r., sygn. K 14/02, OTK–A
2002/4/45, LEX/el nr 54905.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. SK 20/01, OTK–A
2002/7/89, LEX/el nr 57098.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r., sygn. K 2/02, OTK–A
2003/1/4, LEX/el nr 74917.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 r., sygn. SK 24/02, OTK–A
2003/4/33, LEX/el nr 78053.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. SK 15/02, OTK–A
2003/9/103, LEX/el nr 82407.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r., sygn. K 37/03, OTK–A
2004/3/21, LEX/el nr 107954.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2004 r., sygn. K 33/03, OTK–A
2004/4/31, LEX/el nr 107488.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2004 r., sygn. K 25/03, OTK–A
2004/11/116, LEX/el nr 140354.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. K 42/02, OTK–A
2005/4/38, LEX/el nr 149962.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  25  lipca  2006  r.,  sygn.  P  24/05,  OTK–A
2006/7/87, LEX/el nr 198687.442 Bibliografia
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  8  lipca  2008  r.,  sygn.  K  46/07,  OTK–A
2008/6/104, LEX/el nr 396049.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r., sygn. SK 35/08, OTK–A
2010/1/2, LEX/el nr 585465.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r., sygn. Kp 1/09, OTK-
–A 010/8/74, LEX/el nr 621603.
Wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  15  marca  2011  r.,  sygn.  P  7/09,  OTK–A
2011/2/12, LEX/el nr 785598.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2011 r., sygn. SK 41/09, OTK–A
2011/5/40, LEX/el nr 821148.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 czerwca 2011 r., sygn. K 2/09, OTK–A
2011/5/42, LEX/el nr 950591.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 września 2011 r., sygn. K 8/09, OTK–A
2011/7/72, LEX/el nr 929811.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. P 12/11, OTK–A
2012/11/135, LEX/el nr 1231684.
Wyrok Trybunału  Konstytucyjnego  z  dnia  16  października  2014  r.,  sygn.  SK  20/12,
OTK–A 014/9/102, LEX/el nr 1523340.
2. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych
Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 1999 r., sygn. akt: I CKN 796/99, OSNC 2000/6/114,
LEX/el. nr 38875,
Wyrok SN z dnia 20 maja 1991 r., sygn. akt: II CR 445/90, LEX nr 1133986.
Wyrok SN z dnia 8 lipca 2004 r., sygn. akt: IV CK 520/03, OSNC 2005/7–8/130, LEX/
el. nr 134607.
Wyrok SN z dnia 19 sierpnia 2009 r., sygn. akt: III SK 5/09, OSNP 2011/9–10/144, LEX/
el. nr 794890.
Wyrok SOKIK z dnia 7 listopada 2007 r. XVII AmA 26/07 (niepublikowany).
Wyrok SOKIK z dnia 7 listopada 2007 r. XVII AmA 27/07 (niepublikowany).
3. Orzecznictwo sądów administracyjnych
Wyrok NSA z dnia 3 października 2008 r., sygn. akt: I SA/Wa 638/08, LEX nr 521226.
Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2013 r., sygn. akt: II GSK 931/12, LEX nr 1559060.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 25 marca 2009 r., sygn. akt: II SA/Go 825/08,
LEX nr 526352.
Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. akt: II SA/Go 303/10,
LEX nr 643718.443 Bibliografia
4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Wyrok  Sądu  (dawniej  Sądu  Pierwszej  Instancji)  z  dnia  1  kwietnia  1993  r.,  sygn.  
T–65/89, LEX nr 122748, ECR 1993/4–/II–389.
Wyrok TSUE z dnia 5 lutego 1963 r., sygn. 26/62, LEX nr 139884, ECR 1963/1.
Wyrok TSUE z dnia 13 lipca 1966 r., sygn. 56/64, LEX nr 139641, ECR 1966/299.
Wyrok TSUE z dnia 10 grudnia 1968 r., sygn. 7/68, LEX nr 139523, ECR 1968/423.
Wyrok TSUE z dnia 1 lipca 1969 r., sygn. 24/68, LEX nr 139357, ECR 1969/193.
Wyrok  TSUE  z  dnia  6  października  1970  r.,  sygn.  9/70,  LEX  nr  83861,  
ECR 1970/2/825.
Wyrok TSUE z dnia 8 czerwca 1971 r., sygn. 78/70, LEX nr 139079, ECR 1971/2/487.
Wyrok TSUE z dnia 12 lipca 1973 r., sygn. 2/73, ECR 1973/6/865, LEX/el. nr 138333.
Wyrok TSUE z dnia 27 marca 1974 r., sygn. 127/73, LEX nr 137959, ECR 1974/3/313.
Wyrok TSUE z dnia 21 czerwca 1974 r., sygn. 2/74, LEX nr 137993, ECR 1974/5/631.
Wyrok TSUE z dnia 11 lipca 1974 r., sygn. 8/74, LEX nr 138013, ECR 1974/5/837.
Wyrok TSUE z dnia 4 grudnia 1974 r., sygn. 41/74, LEX nr 84379, ECR 1974/8/1337.
Wyrok  TSUE  z  dnia  28  października  1975  r.,  sygn.  36/75,  LEX  nr  137399,  
ECR 1975/7/1219.
Wyrok TSUE z dnia 20 maja 1976 r., sygn. 104/75, LEX nr 137063, ECR 1976/4/613.
Wyrok  TSUE  z  dnia  27  października  1977  r.,  sygn.  30/77,  LEX  nr  136925,  
ECR 1977/6/1999.
Wyrok TSUE z dnia 23 listopada 1978 r., sygn. 7/78, LEX nr 134753, ECR 1978/9/2247.
Wyrok TSUE z dnia 7 lutego 1979 r., sygn. 115/78, LEX nr 136865, ECR 1979/1–/399.
Wyrok TSUE  z  dnia  20  lutego  1979  r.,  sygn.  120/78,  LEX  nr  136901,  ECR  1979/1
–/649.
Wyrok TSUE z dnia 31 maja 1979 r., sygn. 207/78, LEX nr 133352, ECR 1979/4–/2019.
Wyrok  TSUE  z  dnia  13  lutego  1980  r.,  sygn.  74/79,  ECR  1980/1–/239,  LEX/el.  
nr 132742.
Wyrok TSUE z dnia 6 maja 1980 r., sygn. 102/79, LEX nr 132856, ECR 1980/4–/1473.
Wyrok TSUE z dnia 17 grudnia 1980 r., sygn. 149/79, LEX nr 165344, ECR 1980/8
–/3881.
Wyrok TSUE z dnia 23 marca 1982 r., sygn. 53/81, LEX nr 131831, ECR 1982/3/1035.
Wyrok TSUE z dnia 5 maja 1982 r., sygn. 15/81, LEX nr 83874, ECR 1982/5/1409.
Wyrok TSUE z dnia 18 maja 1982 r., sygn. 115/81, LEX nr 131963, ECR 1982/5/1665.
Wyrok  TSUE  z  dnia  24  listopada  1982  r.,  sygn.  249/81,  LEX  nr  132297,  ECR
1982/10/4005.
Wyrok TSUE z dnia 10 lipca 1984 r., sygn. 72/83, LEX nr 131307, ECR 1984/7/2727.
Wyrok TSUE z dnia 11 marca 1986 r., sygn. 121/85, LEX nr 130116, ECR 1986/3/1007.
Wyrok TSUE z dnia 3 czerwca 1986 r., sygn. 307/84, LEX nr 130202, ECR 1986/6/1725.
Wyrok TSUE z dnia 3 lipca 1986 r., sygn. 66/85, LEX nr 130250, ECR 1986/7/2121.444 Bibliografia
Wyrok TSUE z dnia 27 września 1988 r., sygn. 18/87, LEX nr 128785, ECR 1988/8/5427.
Wyrok TSUE z dnia 26 lutego 1991 r., sygn. C–292/89, LEX nr 123723, ECR 1991/2/
I–745.
Wyrok TSUE z dnia 25 lipca 1991 r., sygn. C–76/90, LEX nr 124108, ECR 1991/7/I–
4221.
Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 1991 r., sygn. C–6/90 i C–9/90, LEX nr 125759, ECR
1991/9/I–5357.
Wyrok TSUE z dnia 28 stycznia 1992 r., sygn. C–204/90, LEX nr 122996, PP 2005/9/59,
ECR 1992/1/I–249.
Wyrok TSUE z dnia 9 czerwca 1992 r., sygn. 47/90, LEX nr 123381, ECR 1992/6/I
–3669.
Wyrok TSUE z dnia 30 listopada 1995 r., sygn. C–55/94, LEX nr 116531, ECR 1995/11/
I–4165.
Wyrok TSUE z dnia 30 kwietnia 1996 r., sygn. C–194/94, LEX nr 114703, ECR 1996/
4–/I–2201.
Wyrok TSUE z dnia 9 grudnia 1997 r., sygn. C–265/95, LEX nr 113995, ECR 1997/12/
I–6959.
Wyrok TSUE z dnia 3 grudnia 1998 r., sygn. C–67/97, LEX nr 112571, ECR 1998/12/
I–8033.
Wyrok  TSUE  z  dnia  24  listopada  1993  r.,  sygn.  C–267/91,  LEX  nr  122626,  ECR
1993/11/I–6097.
Wyrok TSUE z dnia 14 grudnia 1995 r., sygn. C–163/94, LEX nr 116409, ECR 1995/12/
I–4821.
Wyrok TSUE z dnia 23 maja 1996 r., sygn. 5/94, LEX nr 114735, ECR 1996/4–/I–2553.
Wyrok TSUE z dnia 12 maja 1998 r., sygn. C–85/96, LEX nr 111678, ECR 1998/5/
I–2691.
Wyrok TSUE z dnia 13 lipca 2000 r., sygn. C–423/98, LEX nr 82947, ECR 2000/7B–/
I–5965.
Wyrok TSUE z dnia 26 września 2000 r., sygn. C–443/98, LEX nr 82986, ECR 2000/8–/
I–7535.
Wyrok TSUE z dnia 4 czerwca 2002 r., sygn. C–367/98, LEX nr 111978, ECR 2002/6
A–/I–4731.
Wyrok  TSUE  z  dnia  5  listopada  2002  r.,  sygn.  C–208/00,  LEX  nr  153789,  ECR
2002/11A–/I–9919.
Wyrok  TSUE  z  dnia  26  listopada  2002  r.,  sygn.  C–100/01,  LEX  nr  153505,  ECR
2002/11B–/I–10981.
Wyrok TSUE z dnia 23 marca 2004 r., sygn. C–138/02, LEX nr 201459, ECR 2004/3B–/
I–2703.
Wyrok TSUE z dnia 15 września 2005 r., sygn. C–258/04, ZOTSiS 2005/8–/I–8275,
ECR 2005/8–/I–8275, LEX/el. nr 223367.
Wyrok TSUE z dnia 14 września 2006 r., sygn. C–158/04 i C–159/04, ZOTSiS 2006/8
–/I–8135, ECR 2006/8–/I–8135, LEX/el. nr 226909.445 Bibliografia
Wyrok TSUE z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. T–138/02, ZOTSiS 2006/11–/II–4347,
ECR 2006/11–/II–4347, LEX/el. nr 224075.
Wyrok TSUE z dnia 11 grudnia 2007 r., sygn. C–291/05, ZOTSiS 2007/12A–/I–10719,
Dz.U.UE.C.2008/51/8, ECR 2007/12A–/I–10719, LEX/el. nr 354381.
Wyrok TSUE z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. C–396/05, ZOTSiS 2007/12C–/I–11895,
ECR 2007/12C–/I–11895, LEX/el. nr 354385.
Wyrok TSUE z dnia 17 stycznia 2008 r., sygn. C–152/05, ZOTSiS 2008/1/I–39, ECR
2008/1/I–39, LEX/el. nr 354505.
Wyrok TSUE z dnia 16 grudnia 2008 r., sygn. C–210/06, ZOTSiS 2008/12A–/I–9641,
ECR 2008/12A–/I–9641, LEX/el. nr 467609.
Wyrok TSUE z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. C–110/05, ZOTSiS 2009/2/I–519, ECR
2009/2/I–519–592, LEX/el. nr 484932.
Wyrok TSUE z dnia 19 listopada 2009 r., sygn. C–314/08, ZOTSiS 2009/11/I–11049, PP
2010/2/51, ECR 2009/11/I–11049–11079, LEX/el. nr 526867.
Wyrok TSUE z dnia 8 marca 2011 r., sygn. C–34/09, ZOTSiS 2011/3A–/I–1177–1253,
LEX/el. nr 736412.
Wyrok  TSUE  z  dnia  4  października  2011  r.,  sygn.  C–403/08,  ZOTSiS  2011/10A–/I
–9083–9245, LEX/el. nr 951576.
III. Wykaz literatury
1. Komentarze, monografie i podręczniki akademickie
Rada Ministrów: organizacja i funkcjonowanie, A. Bałaban (red.), Kraków 2002.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.
Bednarek M., Mienie. Komentarz do art. 44–55 3  Kodeksu cywilnego, Kraków 1997.
Bednarski J., Wilkin J., Ekonomia dla prawników i nie tylko, LexisNexis, Warszawa
2005.
Biernat S., Wasilewska A., Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków
1997.
Boć J., Błaś A., Prawo administracyjne, Wrocław 1993.
Borkowski A., Chełmoński A. i in., Administracyjne prawo gospodarcze, Wrocław 2005.
Borucka-Arctowa M., O społecznym działaniu prawa, Warszawa 1967.
Charakter i struktura norm Konstytucji, J. Trzciński (red.), Warszawa 1997.
Cholewicki T., Prawo podmiotów gospodarczych, Łomża 2003.
Chrupczalski S., Ekonomiczna analiza prawa własności w ujęciu szkoły austriackiej,
Kraków 2008.446 Bibliografia
Ciapała J., Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Szczecin 2009.
Cichorzewska M., Król M., Czarnocki C. (red.), Szkoła dialogu społecznego – w teorii  
i praktyce, Lublin 2014.
Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, funkcje), H. Rot (red.), Wrocław
1994.
Domańska A., Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego Polski na tle prawnopo-
równawczym, Warszawa 2001.
Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.
Dworkin R., Imperium prawa, Warszawa 1998.
Dziemidok-Olszewska  B.,  Instytucja  prezydenta  w  Państwach  Europy  Środkowo-
-Wschodniej, Lublin 2003.
Elementy socjologii prawa, A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Turska (red.), War-
szawa 1989.
Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów, A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz, A. Tur-
ska (red.), Warszawa 1990.
Elementy socjologii prawa. Wybór tekstów, t. 5, A. Kojder, E. Łojko, W. Staśkiewicz,  
A. Turska (red.), Prawo zwyczajowe, Warszawa 1993.
Eucken W., Grundsätze der Wirtschaftspolitik, Tübingen 1959.
Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa , B. Czech (red.), Katowice 1992.
Frieske K., Socjologia prawa, Poznań 2001.
Gąciarz B., Pańków W., Dialog społeczny po polsku – fikcja czy szansa , Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2001.
Gide K., Rist K., Historia doktryn ekonomicznych, t. 2, Kraków 1977.
Główne problemy i postacie socjologii prawa, A. Kojder, Z. Cywiński (red.), Warszawa
2014,
Gouldner A. W., Miller S. M., Applied Sociology. Opportunities and Problems, London,
New York 1965.
Góral L., Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. Komentarz, Warszawa 2009.
Górski W., Wesołowski K., Prawo gospodarcze, Zielona Góra 2000.
Granat M, Zubik M., Prawo konstytucyjne. Zbiór aktów prawnych, Warszawa 2013.
Granat M., Prawo konstytucyjne. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2016.
Gronowski S., Polskie prawo antymonopolowe – zarys wykładu, Warszawa 1998.
Gundluch G., Solidarismus, [w:] Staatlexikon, Bd. 4.
Hauser R., Wróbel A., Niewiadomski Z., Podmioty administrujące. System prawa admi-
nistracyjnego, t. 6, Legalis, Warszawa 2011.
Jacyszyn J., Kosikowski C., Podstawy prawa gospodarczego, Warszawa 2001.
Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP, A. Bisztyga, P. Zientarski (red.),
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014.
Kojder A., Godność i siła prawa, Warszawa 1995.447 Bibliografia
Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny Za-
krzewskiej, J. Trzciński, A. Jankiewicz (red.), Warszawa 1996.
Konstytucja RP, t. I, M. Safjan, L. Bosek (red.), Warszawa 2016.
Konstytucja RP, t. II, M Safjan., L. Bosek (red.), Warszawa 2016.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkostwo Polski w Unii Europej-
skiej. IV ogólnopolska konferencja prawnicza Toruń 19–20 listopada 1998 r., C. Mik
(red.), Toruń 1999.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L Garlicki., M. Zubik (red.), t. II,
Wyd. Sejmowe 2016, LEX/el.
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Komentarz,  t.  I,  L.  Garlicki,  M.  Zubik  (red.),
Wyd. Sejmowe 2016, LEX/el.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. II, L. Garlicki (red.), Warszawa
2005.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV L. Garlicki (red.), Warszawa
2005.
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., J. Boć (red.),
Wrocław 1998.
Konstytucyjny ustrój państwa. Księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły, T. Bo-
jarski, E. Gdulewicz, J. Szreniawski (red.), Lublin 2000.
Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2007.
Kosikowski C., Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001.
Kosikowski  C.,  Publiczne  prawo  gospodarcze  Polski  i  Unii  Europejskiej,  Warszawa
2007.
Kowalski J., Funkcjonalizm w prawie amerykańskim, Warszawa 1960.
Kowalski J., Polskie prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2007.
Kowalski J., Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego, Warszawa
1963.
Kruczalak K., Prawo obrotu gospodarczego, Cz. I: Zagadnienia ogólne. Prawo handlo-
we, Gdańsk 1990.
Kruczalak K., Zarys prawa handlowego, Warszawa 2001.
Księga  jubileuszowa  Profesora  zw.  dra  hab.  Józefa  Filipka,  I.  Skrzydło-Niżnik,  
M. Smaga, D. Dąbek, P. Dobosz (red.), Kraków 2001, s. 213.
Kudej M., Instytucje polskiego prawa parlamentarnego z zakresu legislacji, Katowice
1995.
Kufel J., Siuda W., Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Poznań 2001.
Kurcz B., Dyrektywy Wspólnot Europejskich i ich implementacja do prawa krajowego,
Kraków 2004.
Kuta T., Funkcje współczesnej administracji i sposób ich realizacji, Wrocław 1992.
Lampert H., Porządek gospodarczy i społecznych w RFN, Warszawa 1993.
Lande J., Studia z filozofii prawa , Warszawa 1959.448 Bibliografia
Legislacja  administracyjna.  Teoria,  orzecznictwo,  praktyka,  M.  Stahl,  Z.  Duniewska
(red.), Warszawa 2012.
Leksykon  współczesnej  teorii  i  filozofii  prawa.  100  podstawowych  pojęć ,  J.  Zajadło
(red.), Warszawa 2007.
Liszcz T., Przyszła Konstytucja RP a prawo pracy, AUMCS, vol. XLIV, sectio G, Lublin
1997.
Łukosz T., Prawo gospodarcze, Skrypty Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Lan-
gego we Wrocławiu, Wrocław 1995.
Marks K., Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Dzieła wybrane, t. I, Warszawa
1947.
Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 2000.
Molski  R.,  Prawo  antymonopolowe  w  obliczu  globalizacji.  Kierunki  rozwoju,  Byd-
goszcz–Szczecin 2008.
Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1998.
Müller-Armack A., Wirtchaftslenkung ind Marktwirtschaft, Hamburg 1948.
Mülller-Armack A., Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik. Studien und Konzepte
zur sozialen Marktwirtschaft und zur europäischen Integration, Rombach, Freiburg
1966.
Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, LEX 2013, LEX/el.
Oniszczuk J., Prawo, jego tworzenie i systematyka. Wybrane zagadnienia, Warszawa
1999.
Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.
Opozycja parlamentarna, E. Zwierzchowski (red.), Warszawa 2000.
Pałecki K., Prawoznawstwo zarys wykładu, Warszawa 2003.
Pańko W., O prawie własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa, Z. Jarosz (red.), Warszawa 2006.
Pawłowski S., Pozycja ustrojowa Komisji Nadzoru Finansowego, [w:] Aktualne prob-
lemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg konstytucyjnych do
Trybunału Konstytucyjnego, P. Daniluk, P. Radziewicz (red.), Warszawa 2010.
Pesch  H.,  Lehrbuch  der  Nationalokonomie,  Bd.  1:  Grundlegung,  Freiburg/Br.  1914
(1904).
Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, wybór J. Licki, A. Kojder,
Warszawa 1985.
Petrażycki L., Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, t. 1, Warszawa
1959.
Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, oprac. W. Leśniewski, Warszawa 1968.
Podgórecki A., Założenia polityki prawa, Warszawa 1957.
Podstawy prawa Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony zarys wykładu,
J. Galster (red.), Toruń 2010.
Polska w Unii Europejskiej. XLVI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego,
Wierzba, 3–5 czerwca 2004 r., M. Kruk, J. Wawrzyniak (red.), Kraków 2005.449 Bibliografia
Polski  talk  show.  Dialog  społeczny  a  integracja  europejska,  J.  Hausner,  M.  Marody
(red.),  EU–monitoring  V,  Małopolska  Szkoła  Administracji  Publicznej  Akademii
Ekonomicznej w Krakowie i Fundacja im. F. Eberta, Kraków 2001.
Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, J. Trzciński (red.), War-
szawa 1994.
Prace  prawnicze,  administratywistyczne  i  historyczne,  M.  Sadowski,  P.  Szymaniec
(red.), Wrocław 2009.
Prawo  administracyjne.  Zagadnienia  administracyjnoprawne,  H.  Gronkiewicz-Waltz,
Wierzbowski M. (red.), Warszawa 2017.
Prawo bankowe, Komentarz, t. II, F. Zoll (red.), Kraków 2005.
Prawo  gospodarcze  –  zagadnienia  administracyjnoprawne,  H.  Gronkiewicz-Waltz,  
M. Wierzbowski (red.), LexisNexis, Warszawa 2013.
Prawo gospodarcze. Kompedium, J. Olszewski (red.), Warszawa 2009.
Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności, J. Utrat-
-Milecki (red.), Warszawa 2011.
Prawo  i  ład  społeczny.  Księga  Jubileuszowa  dedykowana  Profesor  Annie  Turskiej,  
G. Polkowska (red.), Warszawa 2000.
Prawo materialne Unii Europejskiej, A. Zawidzka-Łojek, R. Grzeszczak (red.), Warsza-
wa 2013.
Prawo rynku finansowego. Doktryna, instytucje, praktyka , A. Jurkowska-Zeidler, M. Ol-
szak (red.), Warszawa 2016.
Prawo w społeczeństwie, J. Kurczewski (red.), Warszawa 1975.
Projekt Konstytucji RP w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, K. Działocha,
A. Pułło (red.), Gdańsk 1998.
Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administra-
cyjnego, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Lublin 2010.
Rawls J., Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994.
Sadurski W., Neoliberalny system wartości politycznych, Warszawa 1980.
Sendenm L., Soft Law In European Community Law, Oxford 2004.
Sieradzka  M.,  Charakter  prawny  postępowania  i  rodzaje  rozstrzygnięć  wydawanych  
w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów,
Warszawa 2016.
Skarzyński R., Państwo i społeczna gospodarka rynkowa (główne idee polityczne ordo-
liberalizmu), Warszawa 1994 r.
Skąpska G., Prawo i społeczeństwo. Podręcznik dla studentów policealnych szkół pra-
cowników socjalnych, Warszawa 1996.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. VII, LEX 2013,
LEX/el.
Skuteczność prawa europejskiego. Zarys teorii i praktyki, W. Gontarski, G. Grabowska,
M. Kalinowski, J. Sobczak (red.), Warszawa 2015.
Sobczak K., Gospodarka rynkowa a władza publiczna, Warszawa 1997.450 Bibliografia
Socjalna gospodarka rynkowa, W. Sartorius (red.), Warszawa 1992.
Socjotechnika  –  funkcjonalność  i  dysfunkcjonalność  instytucji, A.  Podgórecki  (red.),
Warszawa 1974.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2013.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2010.
Strzyczkowski K., Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011.
Studia z gospodarczego prawa Unii Europejskiej stan obecny i perspektywy rozwoju,  
M. Królikowska-Olczak (red.), Kraków 2004 r.
Sumner W.G., Naturalne sposoby postępowania w gromadzie. Studium socjologicznego
znaczenia praktyk życia codziennego, manier, zwyczajów, obyczajów oraz kodeksów
moralnych, Warszawa 1995.
Sylwestrzak  D.,  Postępowanie  przed  Prezesem  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  
i Konsumentów, Warszawa 2012.
System prawny a porządek prawny, O. Bogucki, S. Czepita (red.), Szczecin 2008 r.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, t. I, Warszawa 1981.
Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, L. Garlicki,
A. Szmyt (red.), Warszawa 2003.
Szmulik B., Miaskowska-Daszkiewicz K., Administracja publiczna. Ustrój administra-
cji państwowej centralnej, t. I, Warszawa 2012.
Szramkiewicz R., Histoire du dront des daffaires, Paris 1989.
Szwajdler W., Nowicki H., Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Toruń 2009.
Tkaczyk E., Realizacja prawa inicjatywy ustawodawczej w polskim prawie konstytucyj-
nym, Warszawa 2014 r.
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. II, Art. 90–222, K. Kowalik-
-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, A. Wróbel (red.), WKP, 2012, LEX/el. 445515.
Tryb ustawodawczy a jakość prawa, J. Wawrzyniak (red.), Warszawa 2005.
Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, F. Rymarz, A. Jankiewicz (red.), Warszawa
2001.
Tworzenie prawa w demokratycznym państwie prawnym, H. Suchocka (red.), Wyd. Sej-
mowe, Warszawa 1992.
Uniwersalny Słownik języka polskiego PWN, t. A–J, S. Dubisz (red.), Warszawa 2006.
Uniwersalny Słownik języka polskiego PWN, t. K–O, S. Dubisz (red.), Warszawa 2006.
Uniwersalny Słownik języka polskiego PWN, t. R–Ś, S. Dubisz (red.), Warszawa 2006.
Ustawa o ochronnie konkurencji i konsumentów. Komentarz, A. Stawicki, E. Stawicki
(red.), WK 2016, LEX nr 519012.
Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, Michalski M. (red.), Warszawa 2014.
Walaszek-Pyzioł A., Swoboda działalności gospodarczej, Karków 1994.
Wiktorzak A., Komisja Nadzoru Finansowego jako organ nadzoru nad instytucjami sek-
tora bankowego, Katowice 2014.
Wiszniewski J., Prawo gospodarcze, Warszawa 1982.451 Bibliografia
Wiszowaty  M.M.,  Działalność  lobbingowa  w  procesie  stanowienia  prawa.  Ustawa  
z dnia 7 lipca 2005 r. z komentarzem, Warszawa 2010.
Włodyka S., Prawo gospodarcze. Zarys systemu. Część ogólna, Warszawa 1981.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Znak 1960.
Wronkowska S., Zieliński M., Problemy i zasady redagowania teksów prawnych, War-
szawa 1993.
XV lat obowiązywania Konstytucji z 1997 r. Księga jubileuszowa dedykowana Zdzisła-
wowi Jaroszowi, M. Zubik (red.), Warszawa 2012.
Zalewski D., Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Ocena szans rozwoju, Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa , Warszawa 2009.
Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, Warszawa 2012.
Zasady podstawowe polskiej konstytucji, W. Sokolewicz (red.), Warszawa 1998.
Zasady ustroju społecznego i gospodarczego w procesie stosowania konstytucji, C. Ko-
sikowski (red.), Warszawa 2005.
Zawadzka B., Prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, Warszawa 1996.
Zdyb M., Publiczne prawo gospodarcze, Lublin 1996.
Ziembiński Z., Etyczne problemy prawoznawstwa, Wrocław 1972.
Ziembiński Z., Wartości konstytucyjne, Warszawa 1993.
Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, M. Błachu-
cki, T. Górzyńska (red.), Warszawa 2014.
Źródła prawa Unii Europejskiej, System prawa Unii Europejskiej podręcznik, J. Barcz
(red.), t. IV, wyd. II.
2. Czasopisma
Abramowicz  B.,  Dialog  społeczny  w  Polsce  –  Instytucjonalizacja  i  praktyka,  „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXI, 2009, zeszyt 4.
Bierć A., Sytuacja prawna przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, „Studia prawnicze”,
1998, nr 3.
Biernat S., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – wolność gospodar-
cza de lege lata i de lege ferenda, „Przegląd Prawa Handlowego” 1994, nr 9.
Chłopecki A., Zakres, sposób i skutki stosowania „miękkiego prawa” jako alternatywy
dla regulacji ustawowych – na przykładzie rynku finansowego , „Wiadomości Ubez-
pieczeniowe” 2013, numer specjalny 3.
Chojnacki P., Zagadnienie prawa własności w filozofii społecznej św. Tomasza z Akwinu ,
„Collectanea Theologica” 1955, nr 26/3.
Dobek A., Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Wroc-
ławskie Studia Erazmiańskie: zeszyt naukowy studentów, doktorantów i pracowni-
ków Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.452 Bibliografia
Ehrlich  S.,  Kilka  uwag  w  sprawie  metodologii  nauk  prawnych,  „Państwo  i  Prawo”,  
nr 11/1964.
Fojcik-Mastalska E., Znaczenie rezerw celowych w postępowaniu upadłościowym. Glo-
sa do postanowienia Sądy Najwyższego z 7 grudnia 1999 r. I CKN 796/99, „Prawo
bankowe”, 2000, nr 3.
Głębocki K., Bezpośrednia skuteczność dyrektyw wspólnotowych w krajowym porządku
prawnym, „Studia Europejskie”, 3/1999.
Granat  M.,  Konstytucja  RP  na  tle  rozwoju  i  osiągnięć  konstytucjonalizmu  polskiego,
„Przegląd Sejmowy” 2007, nr 4.
Jakubiak-Mirończuk A.,  Lobbing  –  konflikt  realizacji  partykularnych  interesów  grup
społecznych a ochrona interesu publicznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego” 2015, nr 12.
Kojder A., Dysfunkcjonalność kultury prawnej (Polskie doświadczenia lat ostatnich),
„Studia Socjologiczne”, 1988, nr 2(109).
Kozik W., Status Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie orga-
nów państwa, „Przegląd Prawa Publicznego”, 2013, nr 7–8.
Kruk M., Prawo inicjatywy ustawodawczej w nowej Konstytucji RP, „Przegląd Sejmo-
wy” 1998, nr 2.
Maliniak W., Lobbing w Unii Europejskiej, „Scietifiv Journal for students and PhD Can -
didates” 2013, nr 2.
Maśnicki J., Bezpośredni skutek dyrektyw w relacjach triangularnych, „Europejski Prze-
gląd Sądowy”, marzec 2017.
Mazurek  F.,  Henryka  Pescha  Koncepcja  Solidaryzmu  Społecznego,  „Roczniki  Nauk
Społecznych” 1977, t. V.
Olszak M., Rekomendacje organu nadzoru bankowego – geneza, przedmiot regulacji,
charakter prawny, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, nr 11.
Pabian S., Wajda P., Natura prawna i skutki rekomendacji Komisji Nadzoru Finanso-
wego kierowanych do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, „Wiadomości
Ubezpieczeniowe” 2015, nr 1.
Pawłowski  B.,  Notyfikacja  –  obowiązek  informowania  UE  o  projektowanych  aktach
prawnych, „Infos” 2016, nr 9(213).
Pawłowski J., Pawłowska M., Problem notyfikacji przepisów technicznych w związku  
z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, „Kultura Bezpieczeństwa
Nauka – Praktyka – Refleksje”, Nr 26, 2017.
Peczenik A., Płaszczyzny badania prawa, „Państwo i Prawo” 1968, nr 2.
Pomaskow J., Ekonomiczna analiza prawa – alternatywa dla głównego nurtu ekonomii,
„Współczesne Problemy Ekonomiczne” 2015, nr 11.
Santera  W.,  Konstytucyjne  prawo  do  rokowań,  „Praca  i  Zabezpieczenie  Społeczne”
1998, nr 12.
Sarnecki P., Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.,
„Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5.453 Bibliografia
Sarnecki P., Przemiany kompetencyjne Sejmu i Senatu w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.,  
„Gdańskie Studia Prawnicze” 1998, t. 3.
Szmyt  A.,  W  sprawie  inicjatywy  ustawodawczej,  „Ruch  Prawniczy,  Ekonomiczny  
i Socjologiczny”, 1986, z. 2.
Szmyt A., Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1998,
t. III.
Walaszek-Pyzioł A., Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyj-
nego, „PUG” 1995, nr 1.
Włodyka S., Problem prawa gospodarczego współcześnie, „Ruch Prawniczy, Ekono-
miczny i Socjologiczny” 1993, nr 1.
Wróblewski J., Prawo a cybernetyka, „Państwo i Prawo” 168, nr 12.
Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, ZNUŁ 1965, „Nauki
Humanistyczne”, seria I, z. 42.
Zapadka P., Dobre Praktyki Rynku Finansowego – wybrane aspekty, „Prawo Bankowe”
2007, nr 7–8/41–49.
Zapadka P., Komitet Stabilności Finansowej jako kluczowy element polskiego systemu
bezpieczeństwa finansowego , „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2010, nr 3.
3. Publikacje elektroniczne (m.in. e–books i artykuły internetowe)
Antoszewska-Nowak  Z.,  Lobbing  w  Unii  Europejskiej  [on-line].  Protokół  dostępu:
http://www.uw.olsztyn.pl/inte/lobbeuro.htm [08 sierpnia 2018].
Box U., Noty faktograficzne o Unii Europejskiej. Źródła i zakres prawa Unii Europej-
skiej 2018, nr 10 [on-line]. Protokół dostępu: http://www.europarl.europa.eu/factshe-
ets/pl/sheet/6/zrodla–i–zakres–prawa–unii– europejskiej [1 listopada 2018].
Biuletyn Sejmowy nr 4446/IV z 19 IV 2005 r. (posiedzenie nr 17) [on-line]. Protokół
dostępu:  http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/1B727D74E2DDE8CAC1256FFA0
045E9CF?OpenDocument [1 listopada 2018].
Co to jest i w czym może pomóc SOLVIT? [on-line]. Protokół dostępu: https://konsument.
gov.pl/faq/solvit [10 sierpnia 2018].
Czym jest SOLVIT? [on-line]. Protokół dostępu: http://ec.europa.eu/solvit/what–is–sol-
vit [10 sierpnia 2018]
Europejski  Komitet  Ekonomiczno-Społeczny  (EKES)  [on-line].  Protokół  dostępu:
https://europa.eu/european–union/about–eu/institutions–bodies/european–econo-
mic–social–committee_pl [6 sierpnia 2018].
Europejski  Komitet  Regionów  (KR)  [on-line].  Protokół  dostępu:  https://europa.eu/
european–union/about–eu/institutions–bodies/european–committee–regions_pl  
[6 sierpnia 2018].
Informacja  w  sprawie  krajowego  systemu  notyfikacji  projektów  aktów  prawnych,
Departament  Innowacji  i  Przemysłu  Ministerstwa  Gospodarki,  Warszawa  2012  
[on-line]. Protokół dostępu: https://www.mpit.gov.pl [10 sierpnia 2018].454 Bibliografia
Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 25 czerwca 2004 [on-line]. Protokół
dostępu: https://www.ppr.pl/ekonomia/unia–europejska/integracja–gospodarcza–
panstw–unii–europejskiej–100363 [30 października 2018].
Jak powstaje prawo Unii Europejskich [on-line]. Protokół dostępu: https://ec.europa.eu/
info/law/law–making–process/adopting–eu–law_pl [10 sierpnia 2018].
Liczbowe zestawienie inicjatyw ustawodawczych Senatu w latach 1989–2018 z 3 wrześ-
-nia  2018  r.  [on-line].  Protokół  dostępu:  https://www.senat.gov.pl/  prace/senat/
wybrane–dane–o–pracysenatu/podstawowe–dane–o–pracy–senatu–viii–kadencji/
[30 września 2018].
Kosicki  M.,  „Światowa  stolica  lobbingu”  –  jak  robi  się  interesy  w  Unii  Europej-
skiej  [on-line].  Protokół  dostępu:  http://www.radiownet.pl/publikacje/swiatowa
–stolica–lobbingu–jak–robi–sie–interesy–w–unii–europejskiej [8 sierpnia 2018].
Novak P., Noty faktograficzne o Unii Europejskiej. Sytuacja przed podpisaniem Jedno -
litego aktu europejskiego, 05/2018 [on-line]. Protokół dostępu: http://www.europarl.
europa.eu [04 sierpnia 2018].
Novak  P.,  Noty  faktograficzne  o  Unii  Europejskiej.  Traktat  z  Maastricht  i  traktat  
z Amsterdamu, 05/2018 [on-line]. Protokół dostępu: http://www.europarl.europa.eu
[4 sierpnia 2018].
Novak  P.,  Noty  faktograficzne  o  Unii  Europejskiej.  Traktat  z  Nicei  i  Konwent  
w sprawie przyszłości Europy, 05/2018 [on-line]. Protokół dostępu: http://www.euro-
parl. europa.eu [4 sierpnia 2018].
Panizza  R.,  Noty  faktograficzne  o  Unii  Europejskiej.  Traktat  z  Lizbony ,  05/2018  
[on-line]. Protokół dostępu: http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pl/sheet/5/trak-
tat–z–lizbony [4 sierpnia 2018].
Schmid-Drüner  M.,  Dialog  społeczny,  Noty  faktograficzne  o  Unii  Europejskiej  
[on-line]. Protokół dostępu: http://www.europarl.europa.eu [10 sierpnia 2018].
Witryna informacyjna Narodowego Banku Polskiego [on-line]. Protokół dostępu: https://
www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.aspx [28 października 2018].
Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach
rządowego procesu legislacyjnego [on-line]. Protokół dostępu: https://www.rcl. gov.
pl/sites/images/WytyczneOW.pdf [30 września 2018].
Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach
rządowego procesu legislacyjnego [on-line]. Protokół dostępu: https://www.rcl. gov.
pl/sites/images/WytyczneOW.pdf [30 września 2018].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Najczęściej kupowane