• Turystyka zakupowa w miastach

Turystyka zakupowa w miastach

 • Autor: Beata Paliś
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-095-4
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 426/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia przedstawia specyfikę segmentu turystyki zakupowej w miastach, identyfikację i charakterystykę determinant jej rozwoju. Wskazano w niej szczególną rolę marketingu terytorialnego jako narzędzia w kreowaniu rozwoju turystyki zakupowej w miastach. Omówiono zagadnienia odnoszące się do teorii miast i funkcje handlowe miasta. Zaprezentowano czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych, destynacje i miejsca koncentracji turystów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty, źródła informacji o miejscach zakupowych oraz preferowane środki transportu w podróżach zakupowych, nawiązując do komponentów obszarowego produktu turystycznego. Na podstawie analizy działań miejskich destynacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki zakupowej przedstawiono rekomendacje dotyczące planowania rozwoju turystyki zakupowej w miastach.

Patronat:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Miasto jako przestrzeń turystyczna

1.1. Miasto w ujęciu marketingu terytorialnego
1.2. Klasyfikacje i współczesne koncepcje rozwoju miast
1.3. Handel w strukturze funkcji miasta
1.4. Wielowymiarowość miast – w kierunku fenomenu turystyki miejskiej

Rozdział 2. Uwarunkowania rozwoju turystyki miejskiej i jej wpływ na rozwój miasta

2.1. Pojęcie i formy turystyki miejskiej
2.2. Wybrane klasyfikacje uwarunkowań rozwoju turystyki
2.3. Czynniki podażowe rozwoju turystyki miejskiej
2.4. Czynniki popytowe rozwoju turystyki miejskiej
2.5. Czynniki uniwersalne rozwoju turystyki miejskiej
2.6. Rola interesariuszy w kreowaniu miejskiego produktu turystycznego
2.7. Obszary wpływu turystyki na rozwój miasta

Rozdział 3. Istota, cechy i rola turystyki zakupowej w miastach

3.1. Pojęcie turystyki zakupowej
3.2. Produkt turystyki zakupowej
3.3. Światowe destynacje zakupowe
3.4. Ruch turystyczny motywowany zakupami w Polsce i na świecie
3.5. Współczesne trendy w zachowaniach konsumentów a nowe wymiary sprzedaży detalicznej

Rozdział 4. Metodyczno-organizacyjne aspekty badań determinant rozwoju turystyki zakupowej

4.1. Cele i hipotezy badawcze
4.2. Zakres badania
4.3. Zastosowane metody badawcze
4.4. Organizacja i przebieg badania
4.5. Charakterystyka respondentów – uczestników (konsumentów) turystyki zakupowej
4.6. Charakterystyka respondentów – interesariuszy turystyki zakupowej
4.7. Profile turystów zakupowych

Rozdział 5. Elementy produktu turystyki zakupowej jako podażowe determinanty kształtujące decyzje jego nabywców


5.1. Czynniki atrakcyjności miejsc zakupowych
5.2. Destynacje i miejsca koncentracji turystów zakupowych oraz kupowane przez nich produkty
5.3. Źródła informacji o miejscach zakupowych
5.4. Preferowane środki transportu w podróżach zakupowych

Rozdział 6. Zachowania turystów w podróży motywowanej zakupami jako popytowe czynniki rozwoju turystyki zakupowej


6.1. Motywy podróży w celach zakupowych
6.2. Częstotliwość podróżowania
6.3. Organizacja turystycznych wyjazdów zakupowych
6.4. Osoby towarzyszące w czasie podróży zakupowej
6.5. Wydatki turystów zakupowych
6.6. Perspektywy rozwoju turystyki zakupowej według badanych respondentów

Rozdział 7. Determinanty kształtujące rozwój turystyki zakupowej w opinii jej kreatorów


7.1. Miasta zakupowe oraz czynniki rozwoju turystyki zakupowej
7.2. Działania miejskich destynacji turystycznych na rzecz rozwoju turystyki zakupowej – wybrane przykłady z Polski i ze świata
7.3. Perspektywy rozwoju turystyki zakupowej w opinii jej kreatorów
7.4. Rekomendacje w zakresie planowania rozwoju turystyki zakupowej w polskich miastach

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis załączników (on-line)

Dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW:

Biorąc pod uwagę wzrost zamożności społeczeństw i coraz większe wydatki turystów podczas podróży, co powoduje zwielokrotnienie efektów mnożnikowych turystyki w gospodarkach poszczególnych państw, należało dostrzec nową formę turystyki, jaką jest turystyka zakupowa. (…) Podjęta problematyka badawcza jest nadal relatywnie nowa i wpisuje się w główny nurt badań nad zachowaniami konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów turystycznych. Monografię można zaliczyć do prac z pogranicza ekonomii behawioralnej i ekonomii opartej na teorii racjonalnego wyboru. (…) Publikacja powinna mieć szerokie zastosowanie praktyczne. Należy ją polecić pracownikom biur podróży przygotowującym imprezy turystyczne, osobom zarządzającym i promującym miasta na rynku turystycznym, a także pracownikom i menedżerom centrów handlowych oraz całego szeroko rozumianego handlu detalicznego. To tutaj bowiem turyści dokonują wydatków w ramach turystyki zakupowej.

Beata Paliś

doktor w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie ekonomia i finanse, wieloletni samorządowiec, wykładowca akademicki. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, studiów doktoranckich i magisterskich oraz podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK kierunków: Zarządzanie turystyką międzynarodową oraz Europejskich Studiów Menedżerskich typu MBA. Prowadzone przez nią badania koncentrują się w obszarze turystyki, w tym turystyki biznesowej, zakupowej, zrównoważonej, marketingu terytorialnego, zarządzania projektami i funduszy unijnych. Autorka licznych publikacji naukowych w obszarze tych zagadnień i projektu planu działań w zakresie marketingu turystyki biznesowej dla Krakowa na lata 2011-2014. Posiada międzynarodowy certyfikat zarządzania projektami Prince 2. Jest wieloletnim audytorem jakości Urzędu Miasta Krakowa.

Książki tego autora


Abrudan I.N., Dabija D.C. [2009], The life cycle of shopping centers and possible
revitalization  strategies,  Annals  of  Faculty  of  Economics,  Vol.  4,  Issue  1,  
pp. 536–541.
Alrashid S. [2012], Internet Adoption in Gulf Cooperation Council’s Tourism Indu-
stry, New Media and Mass Communication, Vol. 3, pp. 36–42.
Aczel A.D. [2006], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Adamowicz  M.  [2015],  Przekształcenia  w  sektorze  handlu  detalicznego  i  strate-
giach przedsiębiorstw na rynkach towarów konsumpcyjnych w Polsce, Handel
Wewnętrzny, nr 5 (358), s. 5–23.
Adamowicz M., Zaręba M. [2015], Rozwój nowoczesnych powierzchni handlu deta-
licznego w dużych miastach Polski, Marketing i Rynek, nr 11, s. 29–37.
Ajuntament de Barcelona [2016], Barcelona Strategic Tourism Plan for 2020. Stra-
tegic  diagnosis,  Tourism  Department  Manager’s  Office  for  Enterprise  and
Tourism,  pobrano  z  https://ajun-tament.barcelona.cat/turisme/sites/default/
files/diagnosi_estrategica_v_1_ang.pdf. (31.03.2019)
Alejziak W. [1999], Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, ALBIS, Kraków.
Alejziak W. [2009], Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycz-
nej, Wydawnictwo AWF, Kraków.
Alpen Capital [2019], GCC Retail Industry, Alpen Capital Investment Bank.
Alqahtani, S.S. [2012], Shopping Centers Attractions, Saudi Customers Perspective,
World Review of Business Research, Vol. 2, No. 4, pp. 187–203.
Antonowicz  M.  [2016],  Handel  internetowy  –  implikacje  dla  logistyki,  Handel
Wewnętrzny, nr 2 (361), s. 5–16.
Antonowicz  M.  [2017],  Strategia  omnichannel  –  wyzwanie  dla  logistyki,  Handel
Wewnętrzny, nr 5 (370), s. 14–23.
Archer B.H. [1982], The value of multipliers and the policy implications, Tourism
Management, Vol. 3 (4), pp. 236–241.
Ashworth  G.  [1992a],  Is  there  an  urban  tourism?,  Tourism  Recreation  Research,  
Vol. 17 (2), pp. 3–8.
Ashworth G.J. [1992b], Tourism policy and planning for a quality urban environ-
ment: the case of heritage tourism, [w:] H. Briassoulis, J. van der Straaten (Ed.), 380 Bibliografia
Tourism and the environment. Regional, economic and policy issues, Kluwer
Academic Publishers, Amsterdam, pp. 109–120.
Balicki  A.  [2009],  Statystyczna  analiza  wielowymiarowa  i  jej  zastosowania  spo-
łeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Banaszkiewicz M. [2011], Pamiątki turystyczne – w poszukiwaniu tożsamości, Tury-
styka  Kulturowa,  nr  4/2011,  s.  4–16,  pobrano  z  www.turystykakulturowa.org
(20.08.2020).
Bartkowski J. [2016], City as an entertainment machine (miasto jako maszyna roz-
rywki) Koncepcje rozwoju miejskiego i polityki miejskiej Terry’ego Nicholasa
Clarka, Studia miejskie, tom 21, s. 117–133.
Bąk S.A. [1990], Promocja produktu turystycznego w obrocie z krajami o gospodarce
rynkowej, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Katedra Turystyki.
Bąkowska S., Tomczyk M. [2014], Ekonomia doświadczeń – ewolucja czy destruk-
cja  przemysłu  kreatywnego  w  dobie  kultury  cyfrowej  (Experience  Economy  
– Evolution or Destruction of Creative Industries in Culture of Digital Era), [w:]
A.  Zorska,  M.  Molęda-Zdziech,  B.  Jung  (red.),  Kreatywność  i  innowacyjność
w gospodarce w erze cyfrowej (Creativity and Innovation in Digital Era), War-
saw School of Economics, s. 125–147.
Bellenger D.N., Korgaonkar P.K. [1980], Profiling the recreational shopper, Journal  
of retailing, (56), pp. 77–91.
Berbeka J. [2017], Rola usług w kształtowaniu zachowań konsumenta, [w:] M. Bar-
tosik-Purgat (red.), Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie,
aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bielecki  W.  [2008],  E-symulacyjne  gry  menedżerskie  w  treningu  nowych  meto-
dyk  zarządzania,  [w:]  A.  Balcerak,  W.  Kwaśnicki  (red.),  Metody  symulacyjne
w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, Oficyna Wydawnicza Poli-
techniki Wrocławskiej, Wrocław.
Biskupski P., Barek R. [2007], Czaplinek miasto turystyczne – wartości przestrzeni
w procesie rewitalizacji, [w:] W. Czarnecki (red.), Rekreacja, turystyka i agrotu-
rystyka w gospodarce przestrzennej – wyzwanie XXI wieku, Wydawnictwo Wyż-
szej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
Blackman A., Foster F., Hyvonen T., Jewell B., Kuilboer A., Moscardo G. [2004], Fac-
tors  Contributing  to  Successful  Tourism  Development  in  Peripheral  Regions,
The Journal of Tourism Studies May, Vol. 15 (1), pp. 59–70.
Borkowska B., Klimczak B. [1998], Współdziałanie przedsiębiorstw w świetle mikro-
ekonomicznej teorii firmy , [w:] Współdziałanie strategiczne w gospodarce, Prace
Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław.
Borodako  K.,  Berbeka  J.,  Niemczyk  A.,  Seweryn  R.  [2014],  Wpływ  ekonomiczny
przemysłu  spotkań  na  gospodarkę  Krakowa,  Fundacja  Uniwersytetu  Ekono-
micznego w Krakowie, Kraków.381 Bibliografia
Borodako K., Zmyślony P. [2016], Sieci biznesowe w turystyce: koncepcja wskaźnika
transferu wiedzy dla branży targowej, Folia Turistica nr 41, Akademia Wycho-
wania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie.
Borusiak B. [2011], Innowacyjne formaty handlu detalicznego, w: Innowacje marke-
tingu i handlu, B. Borusiak (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego (AE) w Poznaniu, nr 184, s. 111–124.
Boryczka E.M. [2013], Town Centre Management – Koncepcja zarządzania centrum
miasta na przykładzie miast europejskich, Zeszyty Naukowe Politechniki Czę-
stochowskiej, Zarządzanie, nr 12, s. 119–130.
Bondos I. [2013], W kierunku marketingu 3.0., Handel Wewnętrzny, (3).
Bonnafous-Boucher  M.,  Porcher  S.  [2010],  Towards  a  stakeholder  society:  Stake-
holder theory vs theory of civil society, European Management Review, No. 7,  
pp. 205–216.
Boustras G., Boukas N. [2013], Forest fires’ impact on tourism development: a com -
parative study of Greece and Cyprus, Management of Environmental Quality,
Vol. 24 (4), pp. 498–511.
Brańka  S.  [2015],  Optymalizacja  wydatków  na  promocję  miast  i  regionów,  [w:]
A. Szromnik (red.), Marketing terytorialny, Nowe obszary i narzędzia, Wydaw-
nictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo.
Brańka S. [2016], Zróżnicowanie aktywności promocyjnej dużych miast Polski i jego
uwarunkowania, Rozprawa doktorska, Promotor: prof. dr hab. Andrzej Szrom-
nik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Brańka S., Coca-Stefaniak A., Plichta J. [2016], City centers as place for strategic
cooperation through active city management – the significance of trade entities,
Scientific Annals of Economics and Business 63 (1), DOI: 10.1515/aicue-2016-
0010, pp. 133–142 (15.07.2019).
Brańka  S.,  Plichta  J.  [2014],  The  role  of  city  managers  in  managing  networks  in
public space, [w:] T. Baaken , J. Teczke (Ed.), Managing Disruption and Desta-
bilisation, International Management Foundation Cracow University of Econo-
mic, Cracow-Muenster, pp. 199–208.
Brańka  S.  [2018],  Aktywność  promocyjna  polskich  miast.  Istota,  determinanty,
doświadczenie, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo.
Brol R., Maj M., Strahl D. [1990], Metody typologii miast, Skrypty typologii ekono-
micznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Buczkowska K. [2008], Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań.
Buczkowska K. (red.) [2009], Współczesne formy turystyki kulturowej, Wyd. Akade-
mii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
Budner W.W. [2014], Handel w rozwoju miasta, Uniwersytet Ekonomiczny w Pozna-
niu, Poznań.
Buitrago P.F., Duque. M.I. [2013], La economía naranja: Una oportunidad infinita ,
Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.382 Bibliografia
Burghardt A.F. [1971], A hypothesis about gateway cities, Annals of the Association
of American Geographers, Vol. 61 (2), pp. 269–285.
Butowski L. [2010], Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii roz-
woju regionalnego, Turyzm 2010, 20/1, s. 5–11.
Castells M. [2008], Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Celuch  K.  [2015],  Międzynarodowy  przemysł  spotkań  jako  przykład  działań  na
rzecz  intensyfikacji  wykorzystania  przestrzeni  turystycznej,  [w:]  Zeszyty
Naukowe Uczelni Vistula, nr 40/2015, Turystyka. Marketing miejsc – teraźniej-
szość czy przyszłość, Warszawa, s. 18–28.
Ciechomski W. [2014], Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju,
preferencje klientów, tendencje zmian, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Han-
dlu i Usług w Poznaniu, nr 28.
Ciszek  A.,  Pierzyński  T.  [2017],  Wybrane  środki  transportu  w  turystyce  krajowej,
Logistyka, nr 6/2017.
Chaber  P.  [2017],  Rynek  e-commerce  w  Europie,  pobrano  z:  http://www.pi.gov.pl/
PARP/chapter_86197.asp?soid=0374ECD76CD142E19588D834CEB7AB4F
(18.05.2019).
Choi  M.J.,  Law  R.,  Heo  C.Y.  [2016],  Shopping  destinations  and  trust  –  Tourist
attitudes:  Scale  development  and  validation,  Tourism  Management,  Vol.  54,  
pp. 490–501, DOI: 10.1016/j.tourman.2016.01.005 (18.10.2018).
Choi M.J., Heo C.Y., Law R. [2015], Progress in Shopping Tourism, Journal of Travel
& Tourism Marketing, 33 (sup), pp. 1–24, DOI:10.1080/10548408.2014.9693
93 (18.05.2018).
Christaller W. [1964], Some considerations of tourism location in Europe: The peri-
pheral regions – underdeveloped countries – recreation areas, European Con-
gress, Regional Science Association Papers, Vol. 12, pp. 95–105.
Chrzanowska  A.,  Rochomińska  A.  [2012],  Zachowania  nabywcze  i  przestrzenne
klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geogra-
phica Socio-Oeconomica, nr 12, s. 203–219.
Chwałek J. [2014], Kierunki innowacji w handlu, Handel Wewnętrzny, nr 2 (349),
s. 87–102.
Clarkson M. [1995], A stakeholder framework for analyzing and evaluating cor-
porate social performance, Academy of Management Review, Vol. 20, No. 1,
pp. 92–117.
Coca-Stefaniak J.A., Parker C., Quin S., Rinaldi R., Byrom J. [2009], Town centre
management models: A European perspective, Cities The International Journal
of Urban Policy & Planning, Vol. 26 No. 2, pp. 74–80.
Coca-Stefaniak A. [2014], Place branding and city centre management – exploring
international parallels in research and practice, Journal of Urban Regeneration
& Renewal, Vol. 7, No. 4, pp. 363–369.383 Bibliografia
Cohen S.A., Prayag G., Moital M. [2014], Consumer behaviour in tourism: Concepts,
influences and opportunities, All Journals, Current Issues in Tourism, Vol. 17,
Issue 10, pp. 872–909; DOI: 10.1080/13683500.2013.850064 (20.08.2020).
Cooper C., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S. [2008], Tourism Principles
and Practice, Prentice Hall Financial Times, Harlow, England.
Cushman  &  Wakefield  [2018],  Main  Streets  Across  the  World  (Główne  ulice  han-
dlowe świata).
Czakon W. [2012], Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa.
Czakon W. (red.) [2013], Podstawy metodologii badań w naukach o zarzadzaniu,
Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Czarnecki B. [2015], Turystyka jako czynnik rozwoju miasta, Ekonomia i środowi-
sko, nr 4 (55).
Czernek K. [2010], Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regio-
nie, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
Czernek K. [2012], Uwarunkowania współpracy na rzecz rozwoju turystyki w regio-
nie, Proksenia, Kraków.
Czornik M. [2000], Promocja miasta, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
Czornik M. [2012], Konsumpcja miejska. Ekonomiczne refleksje nad ewoluowaniem
funkcji miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice.
Czornik M. [2013], Miasto i jego produkty, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miej-
ska. Prawidłowości i determinanty rozwoju, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Das J. [2019], Shopping Festivals Around the World: Block Your 2020 Calendar Now,
pobrano z https://travelandleisureindia.in (20.10.2020).
Daszykowska J., Rewera M. [2010], Przemiany wartości i stylów życia w ponowocze-
sności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
Davidson R. [1996], Turystyka, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
Davidson R., Cope B. [2003], Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywa-
cyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, War-
szawa.
Delancie  T.  [2018],  The  5  Best  Shopping  Cities  on  Earth,  pobrano  z  https://www.
travelawaits.  com/2396202/the-5-best-shopping-cities-on-earth/?pv=search
(25.11.2019).
Dębski  M.  [2012],  Współpraca  interesariuszy  destynacji  w  procesie  kreowania  jej
konkurencji, Organizacja i kierowanie, nr 3/2012 (152), s. 77.
Dietl J. [1991], Handel we współczesnej gospodarce, PWE, Warszawa.
Domański R. [2002], Gospodarka przestrzenna, PWN, Warszawa.
Domański R. [2006], Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa.384 Bibliografia
Domański T. [2005], Strategie rozwoju handlu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
Downs R.M. [1970], The cognitive structure of an urban shopping center, Environ-
ment and Behavior, Vol. 2 No. 2, pp. 13–39.
Dredge D. [2006], Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism
Management, Vol. 27, No. 2, pp. 1–12.
Dudek-Mańkowska  S.,  Fuhrmann  M.  [2009],  Centra  handlowe  trzeciej  generacji
w  Warszawie  jako  nowe  produkt  turystyczne,  [w:]  Stasiak  A.  (red.),  Kultura
i Turystyka wspólnie zyskać!, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.
Dymna B. [2018], Kreowanie sieciowych produktów turystycznych w województwie
mazowieckim, MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 24/2018 II. Samorząd/Self
government, s. 115–134.
Dziadkiewicz  M.  [2012],  Ochrona  konsumentów  usług  turystycznych  przed  nie-
wykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  usługi,  Akademia  Wychowania
Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice.
Dzieciuchowicz J. [2012], Nowa geografia handlu , [w:] Acta Universitatis Lodzien-
sis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 12, s. 37–53.
Dziedzic E. [1998], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania stra-
tegicznego,  Monografie  i  Opracowania,  nr  442,  Szkoła  Główna  Handlowa,
Warszawa.
Dziedzic E., Skalska, T. [2012], Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług tury-
stycznych w Polsce, Stowarzyszenie na rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Tury-
styki, Warszawa, s. 29–30.
Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M., [2000],
Wspieranie  przedsiębiorczości  przez  samorząd  terytorialny,  Polska  Fundacja-
Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa.
Dziewanowska  K.,  Kacprzak  A.  [2013],  Ekologiczna  Konsumpcja  na  pokaz.  Ana-
liza społecznych i marketingowych skutków kreowania „Eko-ikon”, Problemy
Zarządzania, Finansów i Marketingu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-
skiego, nr 777, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 32, s. 39–53.
Edwards  M.E.  [2007],  Regional  and  Urban  Economics  and  Economic  Development.
Theory and Methods, Auerbach Publications, Taylor and Francis Group, New York.
Ernst & Young sp. z o.o. dla Polskiej Rady Centrów Handlowych [2018], Społeczno-eko-
nomiczne znaczenie rozwoju nowoczesnych nieruchomości handlowych w Polsce.
EY Centro de Estudios [2015], The new area of travel retail: Impact and challen-
ges,  pobrano  z  http://theshopping-tourism.es/wp-content/uploads/2015/12/EY-
-Shopping-Tourism-report.pdf.Fashion (25.08.2019).
Font X., Carey B. [2005], Marketing sustainable tourism products, United Nations
Environment Programme and Regione Tuscana, Florence, Italy.
Faryś  M.,  Kwiatkowska  E.  [2008],  Kształtowanie  wizerunku  firmy  na  przykładzie
kampanii meksykańskiego domu towarowego El Palacio de Hierro, [w:] P. Nowak,
P. Nowakowski (red.), Język, Komunikacja, Informacja, nr 3/2008, Poznań.385 Bibliografia
Fedyk  W.,  Cieplik  J.,  Smolarski  T.,  Gruszka  I.  [2014],  Atrakcyjność  turystyczna
i komercjalizacja wybranych obiektów turystycznych w opinii specjalistycznej
grupy  konsumentów,  [w:]  Rozprawy  Naukowe  Akademii  Wychowania  Fizycz-
nego we Wrocławiu, nr 46, s. 3–15.
Fijałkowski D. [2003], Produkt turystyczny w ujęciu marketingowym a turystyka,
Słupskie Prace Geograficzne, Nr 1, s. 81–90.
Florek  M.  [2007],  Podstawy  marketingu  terytorialnego,  Wydawnictwo  Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Florek M. [2011], Online city branding, [w:] K. Dinnie (Ed.), City branding: theory
and cases, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
Florek  M.  [2014],  Kapitał  marki  miasta  zorientowany  na  konsumenta.  Źródła
i pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Foray  D.,  Goenaga  X.  [2013],  The  Goals  of  Smart  Specialisation,  S3  Policy  Brief
Series, No. 01/2013, JRC Scientific and Policy Reports.
Fratu D. [2011], Factors of influence and changes in the tourism consumer beha -
viour, Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Vol. 4 (53), No. 1, Series
V: Economic Sciences, pp. 119–126.
Freathy  P.,  O’Connel  F.  [1999],  A  typology  of  European  airport  retailing,  Service
Industries Journal, Vol. 19, issue 3, pp. 119–134.
Freeman  R.E.,  Reed  D.L.  [1983],  Stockholders  and  stakeholders:  A  new  perspec-
tive  on  corporate  governance,  California  Management  Review,  Vol.  3  No.  25,
pp. 88–106.
Gałecki  R.,  Gołembski  G.  [1980],  Ekonomia  turystyki,  Skrypty  Akademii  Ekono-
micznej w Poznaniu, nr 282, Poznań.
Gaworecki W.W. [2008, 2010], Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Ghalia T. [2016], Essays on Tourism and its Determinants, Brunel University, London.
Giddens A. [2007], Socjologia, Warszawa.
Geuens M., Vantomme D., Brengman D. [2003], Developing a typology of airport
shoppers, Tourism Management, Vol. 25 No. 5, pp. 615–622.
Glińska E. [2013], Marketing w zarządzaniu miastem w opinii burmistrzów i prezy-
dentów miast, Współczesne Zarządzanie, nr 2, s. 149–150.
Godlewska H. [2001], Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia,
WSHiFM, Warszawa.
Gollain V. [2010], Guide du marketing territorial. Réussir son marketing territorial
en 10 étapes, Territorial, Voiron.
Gołembski G. (red.) [2002], Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa-Poznań.
Gorączko J. [2015], Rola marketingu terytorialnego w kreowaniu wizerunku wybra-
nych  polskich  miast,  Refleksje.  Pismo  naukowe  studentów  i  doktorantów
WNPiD UAM, s. 27–38, DOI:10.14746/r.2015.1.3 (20.10.2018).386 Bibliografia
Grabowska  A.,  Jakubowska  I.,  Kraśniewska  W.,  Więckowski  M.,  kier.  dr  P.  Łysoń
[2016], Turystyka w 2015, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa.
Grabowski J., Milewska M., Stasiak A. [2007], Vademecum organizatora turystyki
niepełnosprawnych, Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź.
Graham A. [2001], Managing airports: an international perspective, International
Journal of Tourism Research, Oxford, Butterworth Heinemann.
Grębowiec  M.  [2017],  Produkty  regionalne  i  tradycyjne  jako  element  budowania
konkurencyjnej  oferty  produktów  żywnościowych  w  Polsce  i  innych  krajach,
[w:] Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Problemy  Rolnictwa  Światowego,  tom  17  (XXXII),  zeszyt  2,  s.  65–80,  DOI:
10.22630/PRS. 2017.17.2.27 (21.08.2019).
Griszel W. [2015], Marka jako instrument marketingu terytorialnego, [w:] A. Szrom-
nik  (red.),  Marketing  Terytorialny.  Nowe  obszary  i  narzędzia,  Wydawnictwo
edu-Libri, Kraków-Legionowo.
Grosse T.G. [2007], Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne doty-
czące rozwoju regionów peryferyjnych, Studia regionalne i lokalne, t. 8, wyd. 27,
EUROREG-Uniwersytet  Warszawski,  Regional  Studies  Association-Sekcja  Pol-
ska, s. 27–49.
Gruszecki T. [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
Guide  to  Research  and  Innovation  Strategies  for  Smart  Specialisation  (RIS  3),
March 2012.
Gryszel  P.  [2012],  Wybrane  problemy  ochrony  praw  konsumenta  na  europejskim
rynku turystycznym, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82, s. 201–212.
Hannigan J. [1998], Fantasy City: Pleasure and Profit in the Postmodern Metropolis,
Routledge, London.
Harańczyk A. [1998], Miasta Polski w procesie globalizacji gospodarki, WN PWN,
Warszawa.
Harańczyk A. [2010], Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka, Wydawnic-
two Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Hatem F. [2007], Le marketing territorial. Principles, méthodes et pratiques, EMS,
Collombelles.
Heffner K. [2003], Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich, [w]: A. Stasiak (red.),
Problemy zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce, Biuletyn KPZK PAN,
207, Warszawa.
Herbuś I. [2015], Innowacje w miastach jako wyznacznik sukcesu współczesnych
samorządów,  Zeszyty  Naukowe  Politechniki  Częstochowskiej  Zarządzanie,  
nr 19, s. 35–43.
Hobson J.S. P [2000], Tourism shopping in transit The case of BAAPK, Journal
of Vacation Marketing, Vol. 6 No. 2, pp. 170 – 183.387 Bibliografia
Hołderna-Mielcarek B., Majchrzak K. [2007], Strategia rozwoju turystyki zakupowej
na przykładzie miasta Poznania, [w:] J. Mikołajczyk (red.), Zarządzanie usługami
w gospodarce rynkowej. Handel. Gastronomia. Turystyka, WSHiU, Poznań.
Hughes  H.  [2003],  Arts,  entertainment  and  tourism,  Butterworth-Heinemann,
Oxford-Burlington Impact of Atlanta’s hospitality industry, Davidson-Peterson
Associates, Atlanta.
Ivanov  N.  [2016],  Territorial  marketing  as  a  source  of  increasing  of  the  region’s
attractiveness, Economics.
IvyPanda  [2019],  Factors  that  have  led  to  the  Development  of  the  Tourism  Indu-
stry,  pobrano  z  https://ivypanda.com/essays/factors-that-have-led-to-the-deve
lopment-of-the-tourism-industry/ (20.11.2020).
Jakubowska  I.,  Kraśniewska  W.,  Tupaczewska  A.,  Więckowski  M.,  [2017],  Tury-
styka w 2016 r., pod kier. dr P. Łysoń, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszo-
wie, Warszawa.
 Jakubowska I., Tupaczewska A., Więckowski M., kier. Kraśniewska W., Giełbaga E.,  
Magryś E., kier. Cierpiał-Wolan M., pod kier. Łysoń P. [2018], Turystyka w 2017,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Jakubowska  I.,  Więckowski  M.,  kier.  Kraśniewska  W.,  Giełbaga  E.,  Kozyra-Cybulska
M., Magryś W., Słowik K., kier. Cierpiał-Wolan M., pod kier. Łysoń P. [2019], Tury-
styka w 2018, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
Jałowiecki  B.  [2007],  Globalny  świat  metropolii,  Wydawnictwo  Naukowe  Scholar,
Warszawa.
Jansen-Verbeke M. (1988), Leisure, recreation and tourism in inner cities: Explora-
tive case studies, Netherlands Gegraphival Studies 58.
Januszewska M., Nawrocka E. [2015], Wpływ turystyki na rozwój lokalny, Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 379, s. 23–31, DOI:
10.15611/pn.2015.379.02 (20.10.2019).
Januś  I.,  Jasiukiewicz  D.,  Kozyra-Cybulska  M.,  Magryś  W.,  Napora  J.,  Salach  B.,
Uchman J., Wójcik S., Zadorożny L., Cierpiał-Wolan M. Kier. [2020], Turystyka
w 2019 r., Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów.
Jasnosz M. [2008], Problematyka genezy i ewolucji funkcji miast w świetle litera-
tury, Acta Universitatis Lodziensis Folia Geograohica Socio-Oeconomica, nr 9,
s. 31–44.
Jin H., Moscardo G., Murphy L. [2017], Making sense of tourist shopping research:
A critical review, Tourism Management, Vol. 62, pp. 120–134.
Jones T.M.. Wicks A.C. [1999], Convergent stakeholder theory, Academy of Manage-
ment Review, 24 (2), pp. 206–221.
Jussem B., Pudun J.M., Yatim A.B., Adom A.Y. [2012], Factors That Influence Visi-
tors’  Satisfaction  Toward  Kuching  Waterfront,  Journal  for  the  advancement  
of scence&arts, Vol. 3, No. 2, pp. 40–48.
Juszczyk S. [1998], Komunikacja człowieka z mediami, Katowice-Warszawa.388 Bibliografia
Kachniewska M. [2004], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot kompleksowego
zarządzania  przez  jakość  (TQM),  [w:]  Gospodarka  turystyczna  w  XXI  wieku.
Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Poznań.
Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A. [2012], Rynek turystyczny.
Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Kaczmarek  J.,  Liszewski  S.,  Włodarczyk  B.  [2006],  Strategia  rozwoju  turystyki
w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Kaczmarek T. [2010], Struktura przestrzenna handlu detalicznego: od skali global-
nej do lokalnej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2005], Produkt turystyczny, Polskie Wydaw-
nictwo Ekonomiczne.
Kaczmarek  J.,  Stasiak  A.,  Włodarczyk  B.  [2002],  Produkt  turystyczny,  Turystyka
i Hotelarstwo 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.
Kaczmarska A. [2014], Wybrane czynniki rozwoju turystyki, Studia Ekonomiczne,
nr 176, s. 202–215.
Kapera I. [2012], Polityka turystyczna organów samorządu województwa małopol-
skiego  w  aspekcie  działań  stymulujący  popyt  turystyczny,  Zeszyty  Naukowe
Uniwersytetu  Szczecińskiego,  nr  697,  Ekonomiczne  Problemy  Usług,  nr  82,
s. 371–384.
Karwińska A. [2008], Socjologiczne problemy zarządzania miastem we współczesnej
Polsce,  Zeszyty  naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  nr  763,
Kraków, s. 45–61.
Karwińska  A.  [2009],  Społeczno-kulturowe  uwarunkowania  cech  miasta  kreatyw-
nego. Możliwości budowania lokalnego „kapitału kreatywności”, [w:] A. Klasik
(red.),  Kreatywne  miasto  –  kreatywna  aglomeracja,  Wydawnictwo  Akademii
Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 10–28.
Kaspar C. [1991], Die Tourismuslehre im Grundriss, Verlag Paul Haupt, Ber-Stuttgart.
Khan  N.,  Hassan  A.U.,  Fahad  S.,  Naushad  M.  [2020],  Factors  Affecting  Tourism
Industry and Its Impacts on Global Economy of the World, January 2020, SSRN
Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.3559353 (1.01.2021).
Kim H., Shin J. [2001], A contextual investigation of the operation and management
of airport concession, Tourism management, Vol. 22, Issue 2, pp. 149–155.
Kim V. [2014], 12 best shopping cities in the world, CNN, pobrano z https://edition.
cnn.com/travel/article/worlds-best-shopping-cities/index.html (5.08.2019).
Knapik A. [2009], Marketing terytorialny – sposób myślenia i działania władz samo-
rządowych, Equilibrium, nr 2 (3), s. 167–177.
Knez A.K. [2011], Dom towarowy dzisiaj dla nowych technologii w kształtowaniu
formy  architektonicznej,  Czasopismo  Techniczne.  Architektura,  zeszyt  11,  
R. 108, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Knoke D. i Kukliński J. [1983], Network analysis, Sage, Los Angeles. 389 Bibliografia
Komisja  Europejska  [2000],  Towards  quality  urban  tourism,  Integrated  quality
management (IQM) of urban tourist destination, Brussels.
Komninos  N.  [2009],  Intelligent  cities:  towards  interactive  and  global  innovation
environments, International Journal of Innovation and Regional Development
(IJIRD), pp. 337–355.
Komorowski  J.  [2000],  Współczesne  uwarunkowania  gospodarczo-przestrzenne
internacjonalizacji  miast  polskich,  Wydawnictwo  Akademii  Ekonomicznej
w Poznaniu, Poznań.
Konieczna-Domańska A. [2006], Natura produktu turystycznego a grupy interesu
w turystyce, [w:] S. Wodejko (red.), Gospodarka Turystyczna a grupy interesu,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
Konieczna-Domańska  A.  [2007],  Gospodarka  Turystyczna.  Zagadnienia  wybrane,
Wydawnictwo Kanon.
Konopka E., Pelikant A. [2014], Zastosowanie metod grupowania w analizie sieci
społecznościowych, Zeszyty naukowe WSinF Vol 13, Nr 1.
Kotler P. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner,
S-ka, Warszawa.
Kotler P. [2004], Marketing od A do Z, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Kotler P. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy Rebis.
Kowalczyk A. [2000, 2002], Geografia turyzmu , Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa.
Kowalczyk A. [2005], Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i studia geograficzne,
tom 35, s. 155–197.
Kowanda C. [2018], Prof. Andrzej Sobczak o realnych skutkach robotyzacji O real-
nych skutkach robotyzacji, pobrano z https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/
rynek/1766414,1,prof-andrzej-sobczak-o-realnych-skutkach-robotyzacji.read
(20.06.2020).
Kozielska B. [2008], Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście para-
dygmatu miast globalnych, M. Szczepański (pod kierunkiem), Uniwersytet Ślą-
ski, Katowice.
Krajowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  2010–2020.  Regiony,  Miasta,  Obszary
Wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010, pobrano z http://
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20110360423/O/M20110423.pdf
(20.08.2019).
Kraśniewska W., Grabowska A., Więckowski M., Giełbaga E., Jasiukiewicz D., Uchman J,
kier. dr P. Łysoń P. [2015], Turystyka 2014, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszo-
wie, Warszawa.
Krätke S. [2000], Czy Berlin zmierza ku metropolii globalnej?, Studia Regionalne
i Lokalne, nr 1(1)/2000, s. 54–72.
Kruczek A. [2011], Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metodyka badań, Prok-
senia, Kraków. 390 Bibliografia
Kurek W. (red.) [2007], Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Lallement E. [2010], Paris métropole marchande, entre singularité et uniformisation
urbaine? Quaderni [en ligne], Numéros 73, Automne 2010, pobrano z https://
journals. openedition.org/quaderni/449 (20.08.2018).
Lallement  E.  [2013],  La  ville  marchande:  Une  approche  ethnologique,  Espace-
sTemps. net, Travaux, pobrano z http://www.espacestemps. net/articles/la-ville-
marchande-une-approche-ethnologique-2/ (20.08.2018).
Lang LaSalle J. [2012], Odnowa, Przebudowa, Rozbudowa. Kierunki Rozwoju Pol-
skich Centrów Handlowych.
Laurisz  M.  [2017],  Zakupy  przyszłości-najnowsze  trendy  w  handlu  detalicznym
teraz i za 15 lat. Wyniki badania zachowania klientów przeprowadzonego przez
Comarch,  pobrano  z  https://itreseller.com.pl/zakupy-przyszlosci-najnowsze-
trendy-w-handlu-detalicznym-teraz-i-za-15-lat-wyniki-badania-zachowania-
klientow-przeprowadzonego-przez-comarch/# (20.09.2019).
Law Ch.M. [1993], Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London.
Law C. [2002], Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities,
London, Continuum.
Ledwoń S. [2008], Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śród-
mieść,  Rozprawa  doktorska,  Promotor:  dr  hab.  inż.  arch.  Elżbieta  Ratajczyk-
-Piątkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Architektury Katedra Architektury
Użyteczności Publicznej, Gdańsk.
Lee S.L., Ibrahim M.F., Hsueh-Shan C. [2005], Shopping-center attributes affecting
male shopping behavior, Journal of Retail and Leisure Property, Vol. 4, No 4,
pp. 324–340.
Levitt T. [1960], Marketing Myopia, Harvard Business Review, July-August.
Lieberman  M.  [2017],  The  World’s  20  Best  Cities  for  Shopping,  pobrano  z  http://
www.travelandleisure.com/worlds-best/best-cities-for-shopping#las-vegas-
-nevada (13.04.2018).
Liczmańska K. [2015], Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenc-
kie na przykładzie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 875, Problemy Zarządzania, Finan-
sów i Marketingu, nr 41, t. 2, DOI: 10.18276/pzfm.2015.41/2-09 (12.04.2018).
Lipowski M. [2015], Postrzeganie ryzyka jako czynnik warunkujący zachowanie…
konsumenta w kanale dystrybucji, Annales Universitatis Maria Curie – Skło-
dowska Lublin – Polonia, VOL. XLIX, 1 SECTIO H, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny, Katedra Marketingu, s. 71–79.
Liu D-Y, Wang K-Ch, Mao T-Y, Yang Ch-Ch (2021), The Impact of Instagram Sto-
ries on Tourists, Consumption Behavior in Smart City Night Markets, Hindawi
Mathematical  Problems  in  Engineering,  Volume  2021,  pp.  1–11,  https://doi.
org/10.1155/2021/5509265 (22.01.2022).
Lowry J.R. [1997], The life cycle of shopping centers, Business Horizons, Vol. 40 (1).391 Bibliografia
Lubbe B. [1998], Primary Image as a Dimension of Destination Image: An Empirical
Assessment, Journal of Travel and Tourism Marketing, No. 7(4).
Lubowiecki-Vikuk A.P. i Pietrzyńska-Jędrycka M. [2010], Współczesne tendencje w roz-
woju form rekreacyjnych i turystycznych, Akademia Wychowania Fizycznego im.
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
Luszniewicz  A.,  Słaby  T.  [2001],  Statystyka  z  pakietem  komputerowym  STATI-
STICA, C.H. Beck, Warszawa.
Łazarek R. [2004], Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, WSE, Warszawa.
Łobejko  S.  [2010],  Przedsiębiorstwo  sieciowe.  Zamiany  uwarunkowań  i  strategii
XXI wieku, SGH, Warszawa.
Łuczak M. [2007], Koncepcja marketingowa produktu turystycznego obszaru, [w:]
Turystyka  zrównoważona  w  Europie  Bałtyckiej  –  produkty,  sieci  współpracy
i marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 129–152.
Maciąg  J.  [2015],  Jakość  sieciowego  produktu  turystycznego  –  definiowanie,
wymiary i cechy jakości, Studia ekonomiczne. Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, nr 215, s. 40–56.
Maciejewski  G.  [2016],  Purchasing  places  of  consumer  goods  in  selected  European
countries, Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia, Vol. 15 No. 2, pp. 87–101.
Magiera R. [2018], Modele i metody statystyki matematycznej. Część II wnioskowa-
nie statystyczne, Wydanie III rozszerzone, Oficyna Wydawnicza GIS, Wrocław.
Machaj F. [2008], Klastry w ewolucji podejścia do rozwoju regionalnego, [w:] Gospo-
darka – rynek – przedsiębiorstwo. Uwarunkowania rozwoju i zasady funkcjono-
wania, M. Sławińska (red.), Studia Doktorantów AE w Poznaniu, Poznań.
Maik W. [1997], Podstawy geografii miast, Wyd. UMK, Toruń.
Majewska J. [2008], Samorząd Terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej
gminy, Rozprawa doktorska, Promotor: G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu Wydział Ekonomii.
Malinowska M. [2016], Targowiska w Polsce – schyłek czy rozkwit?, Studia Ekono-
miczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 302.
Małowist  M.  [1973],  Wschód  –  zachód  Europy  w  XIII–XVI.  Konfrontacja  struktur
społeczno-gospodarczych, Warszawa.
Manczak  I.  [2015],  Media  społecznościowe  w  działalności  marketingowej  miast
i  regionów,  [w:]  A.  Szromnik  (red.),  Marketing  terytorialny.  Nowe  obszary
i narzędzia, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków-Legionowo, s. 76–98.
Mandal  A.  [2013],  Funkcje  miast  i  ich  subiektywna  percepcja  (na  przykładzie
regionu śląskiego), Acta Geographica Silesiana, [T.] 14 (2013), s. 55–61.
Marczak  M.  [2017],  Branding  obszaru  recepcji  turystycznej  i  jego  wykorzystanie
w  działaniach  narodowych  organizacji  turystycznych,  [w:]  Prace  naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka turystyczna w regio-
nie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, nr 473, s. 325–338.392 Bibliografia
Markowski T. [2002], Marketing miasta, [w:] T. Markowski (red.), Marketing teryto-
rialny, PAN KPZK, STUDIA, tom CXII, Warszawa.
Markowski T. [2006], Marketing terytorialny, [w:] T. Markowski (red.), Marketing
miasta, Polska Akademia Nauk KPZK, Warszawa.
Maroszek J. [2002], Jarmarki i targi na południowym Podlasiu w XV–XVIII wieku,
[w:]  A.  Indraszczyk  (red.),  Przemiany  administracyjno-gospodarcze  na  Ziemi
Łosickiej. XV–XXI wiek, , Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Gdańsk.
Marszał T. [2012], Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju, [w:]
Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne. Wiedza, przedsiębiorczość,
marketing,  „Studia  KPZK  PAN”,  vol.  CXLI,  Polska  Akademia  Nauk,  Komitet
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, s. 7–18.
Mason P. [2008], Tourism impacts, planning and management (2nd edition), But-
terworth-Heinemann, Oxford.
Matczak  A.  [1992],  Model  badań  ruchu  turystycznego:  studium  metodologiczne,
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Matysiak N. [2009], Współczesne centra handlowe w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 6.
Mazurek – Kusiak A.K. [2019], Model zachowań konsumentów na rynku turystycz-
nym, Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Radom.
Mazurek-Łopacińska K. [1997], Zachowania nabywców jako podstawa strategii mar-
ketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
Mazurek-Łopacińska K. [2003], Zachowania nabywców i ich konsekwencje marke-
tingowe, PWE, Warszawa.
Mervar A., Payne, J.E. [2007], Analysis of Foreign Tourism Demand for Croatian
Destinations:  Long-Run  Elasticity  Estimates,  Tourism  Economics,  Vol.13,
pp. 407–420.
Meyer  B.  [2010],  Aktywność  samorządu  lokalnego  jako  element  potencjału  tury-
stycznego  na  przykładzie  wybranych  gmin  województwa  zachodniopomor-
skiego,  [w:]  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego,  nr  590,  Ekono-
miczne problemy usług, nr 52, s. 23–32.
Michalska-Dudek [2004], Marketing relacji jako sposób na podniesienie konkuren-
cyjności przedsiębiorstw usługowych, Prace naukowe Akademii Ekonomicznej
we Wrocławiu, nr 1043, s. 204–218.
Michałowski  L.  [2003],  Turystyka  i  sposoby  promocji  miast,  Studia  regionalne
i lokalne, nr 14, s. 91–110.
Middleton V.T.C. [1996], Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki,
Warszawa.
Mider D. [2013], Jak badać opinię publiczną w Internecie? Ewaluacja wybranych
technik badawczych?, Przegląd Socjologiczny Tom 62 nr 1, s. 209–224.
Migdał-Najman K., Najman K. [2013], Analiza porównawcza wybranych metod ana-
lizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej, Zarządza-
nie i Finanse, R. 11 nr 3 cz.2, s. 179–194.393 Bibliografia
Mika S. [1984], Wstęp do psychologii społecznej, PWN.
Mika  M.  [2011],  Miasta  jako  obszary  recepcji  turystycznej,  [w:]  M.  Mika  (red.),
Kraków jako ośrodek turystyczny, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 15–33.
Mikołajczyk J., Wanat T. [2009], Kształtowanie wizerunku centrum handlowego na
przykładzie Starego Browaru w Poznaniu, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego.  Ekonomiczne  Problemy  Usług,  nr  42,  Marketing  Przyszłości:
Trendy, Strategia, Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketin-
gowej, s. 250–258.
Molina S. (2011), Turismo creativo: el fin de la competitividad , Calera de Tango,
Chile: Escritores. cl.
Moore C. [1995], From rags to riches – creating and benefiting from the fashion own -
-brand, IJR&DM, Vol. 23, No. 9.
Mróz  B.  [2013],  Konsument  w  globalnej  gospodarce.  Trzy  perspektywy,  Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa.
Muro-Rodriguez  A.I.,  Pérez-Jiménez  I.S.,  Sánchez-Araque  J.A.  [2020],  Impact  of
Shopping Tourism for the Retail Trade as a Strategy for the Local Development
of Cities, Front. Psychol., 31 January 2020, pobrano z https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.00067 (20.02.2021).
Murphy L, Moscardo G., Benckendorff P., Pearce P. [2011], Evaluating tourist satis-
faction with the retail experience in a typical tourist shopping village, Journal
of Retailing and Consumer Services, Vol. 18, Issue 4, pp. 302–310.
Nasiłowski  M.  [2007],  System  rynkowy.  Podstawy  mikro-  i  makroekonomii,  Key
Text, Warszawa.
Niemczyk A. [2007], Partnerstwo na rynku kultury, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.),
Marketing  przyszłości.  Trendy.  Strategie.  Instrumenty.  W  kierunku  zintegro-
wanej  komunikacji  marketingowej,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczeciń-
skiego, nr 437. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 12, Szczecin.
Niemczyk A. [2008], Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu
turystycznego, Rocznik Naukowy WSTiR im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 1,
s. 198–208.
Niemczyk A. [2010a], Cultural Heritage as a Prerequisite for Development of Tourism
in the Age of Globalization, [w:] S. Striŝŝ (ed.), Marketing Development in The-
ory and Practice, Faculty of Management Science and Informatics, University
of Zilina and Institute of Management by University of Zilina.
Niemczyk A. [2010b], Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku
turystycznego, [w:] J. Sala (red.), Konkurencyjność miast i regionów na global-
nym rynku turystycznym, Warszawa, PWE, s. 482–498.
Niemczyk  A.  [2010c],  Zachowania  turystyczne  Europejczyków  –  podobieństwa
i różnice, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 825,
Wydawnictwo UEK, Kraków, s. 39–49.394 Bibliografia
Niemczyk A. [2011], Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych
konsumentów w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72, s. 613–626.
Niemczyk A.[2012a], Determinanty uczestnictwa w turystyce martyrologicznej, [w:]
J. Berbeka (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwo-
wego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Proksenia, Kraków, s. 24–38.
Niemczyk A. [2012b], Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki
kulturowej,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  [w:]
Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 214, Kraków.
Niemczyk A. [2013], Miasto jako przestrzeń turystyczna Polaków, [w:] Studia ekono-
miczne, nr 147, s. 95–106.
Niemczyk  A.  [2014],  Produkty  systemowe  na  rynku  turystycznym,  [w:]  Zeszyty
naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 805, Ekonomiczne problemy usług,
nr 1 (25), s. 79–99.
Niemczyk  A.  [2015a],  Czynniki  geograficzne  jako  determinanty  wyboru  miejsca
docelowego podróży w procesie zaspokajania potrzeb turystycznych, Marketing
i Rynek, nr 8/2015, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 448–458.
Niemczyk A. [2015b], Family Decisions on the Tourist Market, [w:] Economics and
Sociology, Vol. 8, No 3, pp. 272–283.
Niemczyk  A.  [2015c],  Turystyka  zakupowa,  istota  i  uwarunkowania  jej  rozwoju,
Handel wewnętrzny, nr 3(356), s. 174–184.
Niemczyk A. [2017], Rola turystyki w kształtowaniu poziomu zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, Handel Wewnętrzny, nr 4/2, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji
i Koniunktur, s. 183–195.
Niemczyk A., Seweryn R. [2008], Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjed-
noczonej  Europy  (próba  pomiaru),  [w:]  G.  Gołembski  (red.),  Turystyka  jako
czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 257–268.
Niemczyk A., Seweryn R. (red.) [2017], Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum
Narodowego w Krakowie, Proksenia, Kraków.
Niemczyk  A.,  Seweryn  R.,  Klimek  K.  [2019],  Przedstawiciele  pokolenia  Z  jako
uczestnicy ruchu turystycznego. Potrzeby – motywacje – zachowania, Difin.
Niemczyk A., Seweryn R., Smalec A. [2018], Sustainable tourism in the activities
of city authorities. Poland – case study, European Journal of Service Manage-
ment, Szczecin, pp. 283–297.
Niezgoda A. [2003], Społeczne determinanty popytu turystycznego, Problemy Tury-
styki, nr 1–4, Instytut Turystyki.
Niezgoda A. [2006], Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównowa-
żonego, AE, Poznań.
Niezgoda A., Zmyślony P. [2006], Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy
rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.395 Bibliografia
Niezgoda A. [2007], Czynniki konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Stu-
dia  nad  turystyką.  Tradycje.  Stan  obecny  i  perspektywy  badawcze,  Akademia
Ekonomiczna w Poznaniu.
Niezgoda  A.  [2011],  Możliwości  wykorzystania  marketingu  miejsc  na  obszarze
recepcji turystycznej – istota i problemy, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Mar-
keting Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu
terytorialnego, Zeszyty naukowe Uniwersytetu w Szczecinie.
Niezgoda A. [2012], Popyt turystyczny – uwarunkowania i perspektywy rozwoju,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług,
nr 82, Popyt turystyczny: zagadnienia podstawowe, s. 11–25.
Nowak S. [2007], Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Nowakowska  K.,  Szkaradkiewicz  M.  [2013],  Tożsamość  jednostki  terytorialnej
– podstawa promocji i kierunków rozwoju na przykładzie miasta Łódź, Rozwój
Regionalny i Polityka Regionalna, nr 22, s. 43–55.
Nowogródzka T. [2010], Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przykładzie
Siedlec, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, nr 85/2010.
Noworól A. [2007], Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokal-
nej, Wyd. UJ, Kraków.
Obarska M. [2010], MDM: między utopią a codziennością, Egros, Warszawa.
OECD  [2012],  Compact  City  Policies:  A  Com parative  Assessment,  OECD  Green
Growth Studies, OECD Publishing.
Oh  Y.J.  (2007),  An  exploration  of  tourist  shopping,  Doctoral  dissertation,  Texas
A&M  University,  pobrano  z  http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-1610
(5.10.2020).
Oleksy-Gębczyk A. [2017], Marketing relacji w zarządzaniu miastem, Studia ekono-
miczne – Gospodarka, Społeczeństwo, Środowisko, nr 1, s. 62–72.
Oleksy-Gębczyk A., Niemczyk A. [2020], Wykorzystanie instrumentów marketingu
relacji w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawca C.H Beck.
Olipra Ł. [2010], Inwestycje w infrastrukturę lotniczą jako czynnik rozwoju gospo-
darczego  miast  i  regionów,  Acta  Universitatis  Loodzinsin  Folia  Oeconomica,  
nr 246, s. 89–103.
Ostuka N., Reeve A. [2007], Town Centre Management and Regeneration: The Expe-
rience in Four English Cities, Journal of Urban Design, Vol. 12, No. 3, pp. 435–459.
Otto J. [2004], Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. BECK, Warszawa.
Palecanda S. [2017], 7th International shopping festivals you need to check off your
list, pobrano z https://www.bebeautiful.in (11.09.2019).
Paliś B. [2017], Miejsce turystyki zakupowej w strategiach miast w Polsce i na świe-
cie,  [w:]  G.  Rosa,  A.  Smalec  (red.),  Marketing  przyszłości.  Trendy.  Strategie.
Instrumenty,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  seria:  „Ekono-
miczne Problemy Usług”, Uniwersytet Szczeciński, s. 39–49.396 Bibliografia
Paliś B. [2018], Turystyka zakupowa w ofercie biur podróży, [w:] G. Rosa, A. Sma-
lec (red.), Marketing i Zarządzanie, nr 3 (53), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Problemy
Zarządzania, Finansów i Marketingu, Uniwersytet Szczeciński, s. 143–150.
Paliś B., Śliwińska I. [2020], Possibility to recover vat in a journey as a determinant
of the shopping tourism, [w:] R. Pukała, M. Uryniak (red.), Zeszyty Naukowe
Współczesne Problemy Zarządzania, nr 14, Finanse jednostek organizacyjnych,
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Mar-
kiewicza w Jarosławiu, s. 81–92.
Panasiuk A. [2008] (red.), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Panasiuk A. [2011] (red.), Ekonomika turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
Panasiuk A. [2012], Polityka turystyczna w oddziaływaniu na branżę turystyczna,
[w:] A. Rapacz (red.), Prace naukowe, nr 259, Wyzwania współczesnej polityki
turystycznej problemy polityki turystycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu, s. 285–295.
Panasiuk  A.  [2013],  Determinanty  i  modele  kształtowania  roli  Państwa  w  gospo-
darce turystycznej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, s. 1–10.
Panasiuk  A.  [2013],  Polityka  regionalna  w  zakresie  rozwoju  turystyki  w  aspekcie
wykorzystania środków Unii Europejskiej, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 753, Ekonomiczne Problemu Usług, nr 103, s. 187–199.
Panasiuk  A.,  Michalska  K.,  Wolska  A.  [2016],  Polityka  turystyczna  krajów  Unii
Europejskiej  w  zakresie  oddziaływania  krajów  Unii  Europejskiej  na  nierów-
ności  społeczne,  [w:]  Polityka  turystyczna  krajów  Unii  Europejskiej,  pobrano
z https://doi.org/10.26366/PTE.ZG.2016.48 (15.08.2019).
Panasiuk A. [2019], Produkt turystyczny. Pojęcie, struktura, uwarunkowania kre-
owania, Przedsiębiorczość i zarządzania, tom XX, zeszyt 2, część II, s. 11–22.
Papadopoulos  A.  [2019],  Best  Cities  In  The  World  For  Shopping  In  2019,  Higher
Education, pobrano z https://ceoworld.biz/2019/04/22/best-cities-in-the-world-
-for-shopping-in-2019/ (15.10.2020).
Pardel P. [2009], Przegląd ważniejszych zagadnień rozszerzonej rzeczywistości, Stu-
dia Informatica, Vol. 30, nr 1 (82), s. 35–64.
Park KS., Reisinger Y., Noh EH [2010], Luxury shopping in tourism, International
Journal of Tourism Research, Vol. 12 Issue 2, s. 164–178.
Pastuszka R. [2009], Uwarunkowania rozwoju regionalnego. Przegląd koncepcji teo-
retycznych, Wrocławskie studia politologiczne, nr 10.
Pawlik A. [2017], Kreatywne miasto podstawą rozwoju, [w:] Prace naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 490, s. 231–238.
Pawlusiński R. [2008], Gospodarcze aspekty turystyki, [w:] W. Kurek (red.), Tury-
styka, Wyd. Naukowe PWN, Kraków, s. 339–405.397 Bibliografia
Pearce D.G. [1992], Tourist Organizations, Longman House.
Pearce D.G. [2001], An Integrative Framework for Urban Tourism Research “Annals
of Tourism Research”, Vol. 28 Issue 4, pp. 926–946.
Pearce D.G. [2002], Tourism and peripherality: Perspectives from Asia and South
Pacific , Tourism Hospitality Research, Vol. 3 No. 4, pp. 295–309.
Pine  II  B.J.,  Gilmore  J.H.  [1998],  Welcome  to  the  Experience  Economy,  Harvard
Business Review.
Piotrowski P. [2014], Społeczeństwo w wymiarze socjoekonomicznym. Kształtowanie
stylów życia w kulturze nowego kapitalizmu, Państwo i Społeczeństwo, (XIV)
nr 3, s. 121–133.
Płaziak,  M.,  Szymańska,  A.I.  [2014],  Rola  placów  targowych  w  strukturze  prze-
strzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty, [w:] E. Kaczmarska, P. Raźniak
(red.),  Społeczno-ekonomiczne  i  przestrzenne  przemiany  struktur  regional-
nych. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 91–108.
Płaziak M., Szymańska A.I. [2015], Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosu-
meryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, Logistyka, nr 2, CD 2,
s. 1028–1038.
Płaziak  M.,  Szymańska  A.I  [2016],  Czynniki  warunkujące  atrakcyjność  dokony-
wania zakupów na placach targowych Krakowa, Przedsiębiorczość–Edukacja,  
s. 217–232.
PNB  Paribas  Real  Estate  i  Polska  Rada  Centrów  Handlowych  [2014],  Ulice  han-
dlowe.  Analiza.  Strategia.  Potencjał.  Perspektywy  rozwoju  ulic  handlowych  
w 8 największych miastach handlowych w Polsce.
Podgórska Rykała J., Mikrut-Majeranek M., Kandzia A. [2015], Miasto jako wielowy-
miarowy przedmiot badań, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.
Poskrobko B. (red.), Borys T., Czaja S., Poskrobko T. [2020], Warsztat Naukowy Eko-
nomisty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 192–202.
Porter M.E. [2001], Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa.
Rabbiosi Ch. [2015], Renewing a historical legacy: Tourism, leisure shopping and
urban branding in Paris, Cities 42, pp. 195–203.
Rabiej M. [2012], Statystyka z programem STATISTICA, Helion, Gliwice.
Radziszewska A. [2012], Internetowa komunikacja nieformalna w świetle rozwoju
social shopping, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 2.
Raftowicz-Filipkiewicz M. [2013], Marketing Terytorialny jako narzędzie budowa-
nia przewagi konkurencyjnej Gmin Doliny Barycz, [w:] J. Szynal (red.), Nauki
o zarządzaniu Management Science, 1 (14), Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 57–68 .
Rapacz  A.,  Gryszel  P.,  Jeremen  D.E.  [2011],  Możliwości  współpracy  podmiotów
gospodarki  turystycznej  w  percepcji  właścicieli  przedsiębiorstw  turystycz-
nych działających w Karpaczu, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna 398 Bibliografia
w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, Prace Naukowe Uniwer-
sytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157, s. 504–514.
Renigier-Biłozor M., Biłozor A. [2015], Territorial Marketing as an Element Boosting
the Development of a Commune, Real Estate Management and Valuation, 23(2),
s. 40–51.
Reeves  N.  [2007],  Managing  the  impact  of  tourism  on  the  environment,  Water
and  Environment  Journal,  16(1),  pp.  7–11,  DOI:  10.1111/j.1747-6593.2002.
tb00360.x (20.08.2019).
Richards G. [2001], The Development of Cultural Tourism in Europe, [w:] G. Richards
(Ed.), Cultural Attraction and European Tourism, Cambridge: CABI, p. 7.
Richards G. (2011), Creativity and tourism: The state of the art, Annals of Tourism
Research, 38 (4), pp. 1–27.
Ríos P., Adriana Y., Garzón F., Ernesto E. [2019], The era of orange economy, Corpo-
ración Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO.
Robot-operated  jeans  store.  Hointer  expands  to  Pacific  Place  (2013),  The  Seattle
Times, pobrano z http://seattletimes. com (3.11.2020).
Rock M. (red.) [2009], Prada, Mediolan.
Roy  B.,  Chandra  Kuri  B.  [2015],  An  Empirical  Study  on  Motivational  Attributes
of  Shopping  Tourists  in  Bangladesh:  A  Case  Study  of  Bangladesh,  European
Journal of Business and Management, Vol.7, No.26.
Rudnicki L. [2001], Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
Rudnicki L. [2006], Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycz-
nym, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie,
Issue 1(9), s. 259–265.
Rudnicki L. [2010], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia,
Kraków.
Runge A. [2012], Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce, Prace Geo-
graficzne, zeszyt 129, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków.
Różanowski  K.  [2007],  Sztuczna  inteligencja,  rozwój,  szanse,  zagrożenia,  Zeszyty
Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nr 2, s. 109–135.
Różycki P. [2006], Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
Saarinen J. [2003], The regional economics of tourism in Northern Finland – the socio-
-economic implications of recent tourism development and future possibilities for
regional development, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 3,
No. 2, pp. 90–112.
Sagan A. [2005], Teoretyczne podstawy marketingu – 50 lat poszukiwań, Marketing
i Rynek, nr 7, s. 2–8.
Sak  J.  [2009],  Nocne  targowiska  Tajwanu,  pobrano  z  http://www.bigchina.pl/cen-
trum_wiedzy/porady_ekspertow/101-nocne_targowiska_tajwanu (22.01.2022)399 Bibliografia
Sala  J.  [2012],  Miasta  jako  cel  podróży  turystycznych  w  Polsce,  [w:]  T.  Żabińska
(red.), Turystyka na obszarach miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekono-
micznego w Katowicach, s. 20–33.
Sally [2019], Top 5 Biggest Shopping Festivals in the World, pobrano z https://fastco-
ver.com (20.01.2020).
Salomon M.R. [2003], Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydanie IV (Consu-
mer Behavior: Buyingn, Having, and Being) Pearson/Prentice Hall.
Samosonowicz  H.  [1968],  Późne  średniowiecze  miast  nadbałtyckich,  Państwowe
Wydawnictwa Naukowe, Warszawa.
SEGITTUR  (2015)  Libro  blanco  de  los  Destinos  Turísticos  Inteligentes,  pobrano
z  https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/
proyectos/Libro-Blanco-Destinos-Tursticos-Inteligentes-ok_es.pdf (10.10.2019).
Seweryn  R.,  Berbeka  J.,  Niemczyk  A.,  Borodako  K.  [2017],  Wpływ  ekonomiczny
turystyki na gospodarkę Krakowa 2016, Badania zrealizowane przez Małopol-
ską Organizację Turystyczną dla Urzędu Miasta Krakowa, Kraków.
Seweryn  R.,  Berbeka  J.,  Borodako  K.,  Niemczyk  A.  (2017),  Ekonomiczny  wpływ
Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 na gospodarkę Krakowa, Małopolska
Organizacja Turystyczna dla Urzędu Miasta Krakowa.
Seweryn R. [2005], Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty
naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 697.
Seweryn R. [2008], Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wyd.
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UEK, Kraków.
Seweryn R. [2015], Podróżujące rodziny, czyli jak towarzystwo dzieci różnicuje zacho-
wania konsumentów turystów,  Zeszyty  naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego,
nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 38, s. 149–159.
Seweryn R. [2017], Demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa
w turystyce (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016), Przedsię-
biorczość i Zarządzanie, t. 18, z. 8, cz. 3, s. 29–44.
Schänzel  H.A.,  Yeoman  I.  [2014],  The  Future  of  Family  Tourism, Tourism  Recre-
ation Research, 39 (3), s. 343–360.
Shankman S. [2012], Trend, alert: shopping tourism to drive growth as east inva-
des  west’s  shopping  malls,  pobrano  z  http://skift.com/2012/11/05/trend-alert-
shopping-drives-tourism-in-the-middle-east-europe-and-asia/ (20.05.2018).
Shapley R., Telfer D.J. [2002], Tourism and Development, Channel View Publications,
Clevedon.
Sielewicz A. [2011], Festiwale zakupów, pobrano z http://etraveler.pl/strefa-podroz-
nika/turystyka-zakupowa/festiwale-zakupow,artykul.html?material_id=4e1c-
568d9a22dd3e1e000000 (5.07.2018).
Slipen  W.  [1990],  Selling  the  City:  Marketing  Approaches  in  Public  Sector  Urban
Planning, [w:] G.J. Ashworth, H. Voogd, Belhaven Press, London. 400 Bibliografia
Słaby T. [2001], Statystyka. Zarys metod, WSHGiT Warszawa.
Słaby T. [2011], Podstawy statystyki w turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelar-
stwa, Gastronomii i Turystyki, 2011.
Sławińska M. [2001], Procesy globalizacji a strategie internacjonalizacji w handlu
detalicznym, Marketing i Rynek, t. 8 nr 4.
Sławińska M. [2008], Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo PWN.
Sławińska M. [2010], Logistyka w dystrybucji, [w:] E. Gołembska (red.), Kompen-
dium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sławińska M. [2015], Innowacje marketingowe w działalności przedsiębiorstw han-
dlowych, Annales, Uniwersytet Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, Vol. XLIX,
No. 1, s. 157–166.
Sobczyk G. [2013], Zachowania konsumenckie w warunkach kryzysu (na przykła-
dzie  województwa  lubelskiego),  Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Ekonomii
i Innowacji w Lublinie. Seria Ekonomia, nr 1.
Sobczyk  G.  [2014],  Współczesna  konsumpcja  –  nowe  trendy  na  polskim  rynku,
Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 9(2/2014), s. 87–104.
Sobczyk G. [2018], Zachowania konsumentów wobec nowych trendów konsumpcji  
–  wyniki  badań,  Annales  Universitatis  Maria  Curie-Skłodowska,  Lublin-Polo-
nia, s. 171–180.
Sojkin  B.,  Michalak  S.  [2018],  Targowisko  jako  miejsce  zakupów  mieszkańców
dużych miast w Polsce, Handel Wewnętrzny, 4 (375), t. I, s. 327–339.
Sokołowicz  M.E.  (red.)  [2009],  Miasta  i  regiony  wobec  współczesnych  wyzwań,
Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
Sokołowicz M.E. [2016], Rewitalizacja miast z perspektywy ekonomicznej. Refleksje
teoretyczne i ich konsekwencje dla praktyki planowania przedsięwzięć rewitali-
zacyjnych, Gospodarka w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź.
Sondej [2005], Handel w gospodarce, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa  
(red.), Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa.
Spirou  C.  [2011],  Urban  Tourism  and  Urban  Change.  Cities  in  a  Global  Economy,
National-Luis University, Routledge Taylor&Francis Group, New York and London.
Spychalska-Wojtkiewicz  M.,  Tomczyk  M.  [2020],  Ekonomia  doświadczeń  w  kon-
tekście wyzwań współczesnej gospodarki, Design Plus, Wydawnictwo ZAPOL,
Szczecin.
Stacewicz J. [1998], Polityka gospodarcza, Wydawnictwo SGH, Warszawa.
Stangel M. [2013], Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście
zrównoważonego rozwoju, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Staniszewski M. [2013], Prosument, producent, profesjonalista, pobrano z www.
crnavigator/art./6 (12.09.2019).
Stańczyk-Hugiet  E.  [2017],  Implikacje  teorii  zależności  w  badaniach  relacji,
[w:] Organizacja i Kierowanie, nr 2/2017 (176), s. 15–26.401 Bibliografia
Stawiasz  D.,  Sikoro-Fernandez  D.,  Turała  M.  [2012],  Koncepcja  Smart  City  jako
wyznacznik podejmowania decyzji związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
miasta, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 721, Studia Infor-
matica, nr 29 s. 98–109.
Stazicker J. [2018], The Future of Shopping Tourism, The Connected Visitor Eco-
nomy Bulletin, Nelian Holding Ltd, Pacific Asia Travel Association.
Stefanowska A., Maria Lipko-Kowalska M. [2017], Lokalne Organizacje Turystyczne
jako  czynnik  rozwoju  regionalnego  –  ocena  funkcjonowania,  Prace  Geogra-
ficzne, nr 149, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 101–121.
Stephenson ML, Russell KA, Edgar D [2010], Islamic hospitality in the UAE: Indi-
genization of products and human capital, Journal of Islamic Marketing, 1(1),
pp. 9–24.
Stephenson  ML  [2013],  Tourism,  development  and  ‘destination  Dubai’:  cultural
dilemmas  and  future  challenges,  Current  Issues  in  Tourism,  pp.  723–738,
DOI:10.1080/ 13683500.2012.754411 (5.05.2018).
Sun Y., Lin S. (2019), A Feasibility Study on the Transformation and Sustainable
Development of “Disposable Tableware” in Taiwan Night Market, HCII 2019:
Cross-Cultural Design. Culture and Society, s. 370–381.
Surażska  W.  [2003],  Raport  o  miastach.  Wielki  Ranking  Miast  2003,  Centrum
Badań Regionalnych, Warszawa.
Swarbrooke J. [2002], The development and management of visitor attractions, 2nd
ed., Butterworth Heinemann, Oxford.
Szczech-Pietkiewicz  E.  [2015],  Smart  city-próba  definicji  i  pomiaru ,  [w:]  Prace
naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  we  Wrocławiu.  Gospodarka  Lokalna
w teorii i praktyce, nr 391, s. 72–82.
Szeib M. [2009], Zachowania nabywców odzieży w sklepach typu Factory Outlet,
Rozprawa doktorska, Promotor: dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UEP, Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2008.
Szołtysek  J.  [2015],  Sieci  społeczne  w  kształtowaniu  decyzji  logistyki  społecznej,
Logistyka, nr 3, s. 7–12.
Szreder M. [2010], Metody i techniki sondażowych badań opinii, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne.
Szromnik A. [1990], Handel-konsument-przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze.
Szromnik  A.  [2006],  Marketing  terytorialny  –  koncepcja  ogólna  a  doświadczenia
praktyczne, [w:] T. Markowski (red.), Marketing terytorialny, TOM CXVI, PAN
KPZK, Warszawa.
Szromnik A. [2007], Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa.
Szromnik A. [2012], Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa.402 Bibliografia
Szromnik A. [2016], Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa.
Szubert-Zarzeczny U. [2012], Turystyka miejska w koncepcji rozwoju metropolital-
nego w Polsce, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
nr 119, s. 9–19.
Szulce H., Florek M., Walkowiak K. [2004], Segmentacja jako podstawa zróżnico-
wania działań marketingowych,  Acta  Universitatis  Lodziensis  Follia  Oecono-
miaca, nr 179.
Szymańska A.I., Płaziak M. [2017], Preferencje i zachowania konsumentów w cen-
trach handlowych w Polsce na przykładzie Krakowa, Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Vol. 31 nr 3, s. 132–152.
Szymańska A.I., Płaziak M. [2018], Rozwój centrów handlowych w Polsce ze szczegól-
nym  uwzględnieniem  galerii  społecznościowych,  Przedsiębiorczość-Edukacja,
nr 14, s. 188–204, DOI: https://doi.org/10.24917/20833296.14.14 (6.08.2020).
Szymańska D. [2007], Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa.
Szymańska D. [2009], Geografia osadnictwa , Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Zakład Narodowy im. Osso-
lińskich – Wydawnictwo, Wrocław.
Szymura-Tyc M. [2006], Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości
dla klienta i przedsiębiorstwa, AE, Katowice.
Szymura-Tyc M. [2012], Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produk-
tów systemowych,  w:  L.  Żabiński  (red.),  Marketing produktów systemowych,
PWE, Warszawa.
Śmigielska  G.  [2011],  Handel  w  gospodarce  opartej  na  wiedzy,  [w:]  M.  Woźniak
(red.),  Nierówności  społeczne  a  wzrost  gospodarczy,  z.  22,  Uniwersytet  Rze-
szowski, Rzeszów.
Śmigielska G. (red.), [2013], Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych
w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
Śmigielska G., Wiśniewska S. [2016], Innowacje marketingowe w handlu detalicz-
nym Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), t. 1, Wydział Zarządzania UW,
s. 57–70
Środa-Murawska  S.,  Rogatka  K.,  Grzelak-Kostulska  E.,  Biegańska  J.,  Kosmela  M.
[2015],  Czy  tylko  blaszane  zegarki?  Znaczenie  współczesnych  jarmarków  –
przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu, Zeszyty naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, nr 853, Ekonomiczne problemy turystyki, nr 2 (30), s. 125–141.
Tarapata J. [2015], Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju tech-
nologii  informacyjno-komunikacyjnych,  Handel  Wewnętrzny,  nr  6  (359),
s. 184–193.
Terzi N. [2011], The impact of e-commerce on international trade and employment,
Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 24.403 Bibliografia
The  Economist  Intelligence  Unit  Limited  [2011],  The  Globe  Shopper  City  Index  
– Europe, Global Blue, Geneva, London, Frankfurt, Paris, Dubai.
The  Nielsen  Company  [2013],  The  State  of  the  Shopping  Center  2013,  pobra-
no  z  https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/Nielsen-
-State-of-the-Shopping-Center-May-2013.pdf (12.03.2019).
The  Nielsen  Company  [2019],  Perspective  from  merchants  and  consumers  2018
Trends for mobile payment in Chinese outbound tourisms.
The Shopping & Quality Tourism Institute [2017], Plan Estratѐgico para el Turismo
de compras y de calidad en Espaňa 2018–2020, Madrid.
Timothy D.J., Butler R.W [1995], Cross-border shopping. A North American perspec-
tive, Annals of Tourism Research, Vol. 22 No. 1, pp. 16–34.
Timothy D.J. [2000], Borderlands: An Unlikely Tourist Destination?, IBRU Boun-
dary and Security Bulletin, pp. 57–65.
Timothy  D.J.  [2005],  Aspects  of  tourism.  Shopping  tourism,  retailing  and  leisure,
Channel View Publications, US.
Toffler A. [2006], Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
Tovma N.A., Shurenov N.B., Bimendiyeva L.A., Kozhamkulova Z.T., Akhmetova Z.B.
[2020], Territorial marketing and its role in determining regional competitive-
ness. Evaluating supply chain management, Uncertain Supply Chain Manage-
ment, Vol. 8 Issue 1, pp. 1–16.
Tovmasyan G.R. [2017], Fashion industry and shopping tourism, pobrano z http://
publikacia.net/archive/uploads/pages/2017_1_3/20.pdf (3.08.2020).
Travé R. [2019], Turismo de compras. Centro de Investigación, Divulgación e Inno-
vación  en  Turismo  de  Ostelea  School  of  Tourism,  and  Hospitality,  IDITUR-
-OSTELEA, pobrano z http://www.aept.org/archivos/documentos/informe_oste-
lea_compras_0.pdf (3.11.2020).
Tresserras  J.  [2014],  El  turismo  naranja,  el  color  del  turismo  cultural  y  creativo,
en  Revista  de  Economía  Creativa,  Santiago  Creativo,  nº  1:  51–52,  Programa
CORFO del Ministerio de Economía de Chile, Santiago; Panosso Netto.
Tresserras  J.,  Terzić  J.  and  S.  [2018],  Orange  tourism.  The  color  of  the  strategic
alliance  beetween  culture,  creativity  and  tourism,  [w:]  B.  Mickov,  J.E.  Doyle
(Ed.), Cultre Innovation and the Economy, Routledge Taylor&Francis Group,
London, New York, pp. 29–32.
Tömöri  M.  [2010],  Investigating  Shopping  Tourism  along  the  Borders  of  Hungary,
A Theoretical Perspective, GeoJournal of Tourism and Geosites, 6 (2), pp. 202–210.
Turystyka  zakupowa  –  czyli  gdzie  Polacy  latają  na  wyprzedaże  [2014],  pobrane
z  http://www.swiatpodroznikow.pl/wiadomosci/1326-turystyka-zakupowa-czyli-
gdzie-polacylataja- na-wyprzedaże (20.04.2018).
Twardzik M. [2007], Lokalizacja centrów handlowych a polityka przestrzenna pol-
skich miast, s. 345–361, pobrano z http://journals. pan.pl/Content/97695/main-
file.pdf (20.11.2019).404 Bibliografia
Twardzik  M.  [2014],  Typologia  i  znaczenie  centrów  handlowych  dla  miasta  woje-
wództwa śląskiego, Studia miejskie, tom 16, s. 129–145.
Twardzik M. [2017], Współczesne formaty handlu jako czynnik rozwoju miasta – przy-
kład Katowic, Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Nowe
sektory gospodarki w rozwoju miasta – hybrydyzacja rozwoju, s. 131–146.
Twardzik M. [2017], Centrum handlowe w procesie kształtowania struktury miasta
(przykład Katowic), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, s. 98–107.
Quier Wagner L. [2008], Quier Target Marketing, Inc., What is an Outlet Centre?
How do outlet centers fit into retail dynamic? , European Factory Outlet Confe-
rence 13–14 October 2008, London.
UNCTAD [2010], Creative economy report, https://unctad.org/en/docs/ditctab 20103_
en.pdf. (3.11.2020)
United  Nations  [2020],  COVID-19  and  Transforming  Tourism,  pobrano  z  https://
www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_brief_covid-19_tourism_
august_2020.pdf (20.02.2021).
UNESCO [2013], Creative Economy Report 2013 Special Edition, Widening Local
Development Pathways, Paris, France: UNESCO.
Vancovská  J.  [2013/2014],  The  Determinants  of  International  Tourist  Demand,
Charles University in Prague.
Vanhove N. [2010], The Economics of Tourism Destination (2 nd  edition), Elsevier,
London.
Vasiliu  C.  i  Cercel  M.O.  [2015],  Innovation  in  Retail:  Impact  on  Creating  a  Posi-
tive Experience When Buying Fashion Products, Amfiteatru Economic, 17 (39),  
pp. 585–586.
Vienna Tourism Board [2014], Tourism strategy 2020, Vienna now or never, pobrano
z:  www.tour-ismstrategy2020.vienna.info/downloads/WT-Tourismusstrate-
gie-2020_EN.pdf (20.11.2019).
Visit the City: The city of London Visitor destination strategy 2019–2023, pobra-
no z: https://www.cityoflondon.gov.uk/assets/Things-to-do/visitor-strategy-2019-
23.pdf (10.04.2022)
Waśkowski Z. [2015], Wykorzystanie teorii interesariuszy w procesie kształtowania
strategii marketingowej organizacji sportowych, Polityki Europejskie, Finanse
i Marketing, nr 13 (62).
Wawak T. [1998], Zarządzanie przez jakość, Wyd. Inf. Ek., Kraków.
Webster  C.,  Ivanov  S.  [2014],  Transforming  competitiveness  into  economic  benefits:
does tourism stimulate economic growth in more competitive destinations? Tour.
Manage, Vol. 40, pp. 137–140, DOI: 10.1016/j.tourman.2013.06.003 (20.09.2019).
Widawski K. [2011], Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiej-
skiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wyd.
UWr, Wrocław.405 Bibliografia
Wieczorkiewicz A. [2008], Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Uni-
versitas, Kraków.
Więckowski M. [2010], Turystyka na obszarach przygranicznych Polski, Prace Geo-
graficzne, IGiPZ PAN, nr 224, Warszawa.
Wiktor  J.W.  [2013],  Komunikacja  marketingowa,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa.
Williamson O.E. [2008], Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain
management, Journal of Supply Chain Management, Volume 44, Issue 2, pp.
5–16.
Williamson O.E. [2008], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.
Wodejko S. [1997,1998], Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Han-
dlu i Prawa, Warszawa.
Wolanin-Jarosz E [2015], Etnocentryzm konsumencki w środowisku międzynarodo-
wym – studium rynkowe Euroregionu Karpackiego, Difin, Warszawa.
World Tourism Organization (UNWTO) [2014], Global Report on Shopping Tourism,
Madryt.
World  Tourism  Organization  [2002,  2003,  2004,  2005,  2015,  2016,  2017,  2018,
2019], International Tourism Highlights, 2002, 2003, 2004, 2005, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 Edition.
Wójtowicz B. [2015a], Centrum handlowe jako miejsca usług turystycznych w zakre-
sie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Kielc, Prace Komisji Geografii
Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3).
Wójtowicz  B.  [2015b],  Galeria  Krakowska  jako  handlowa  atrakcja  turystyczna
i nowe miejsce spędzania wolnego czasu przez młode osoby, Prace Komisji Geo-
grafii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29 (3).
Wroński P. [2008], Taksonomiczna ocena miast Lubelszczyzny na podstawie wybra-
nych wskaźników, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio
H, Oeconomia, Vol. 42, s. 381–390.
Zajadacz A. [2010], Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, Tom IV Czas wolny,
turystyka i rekreacja osób niesłyszących w Polsce – zarys specyfiki problemu ,
Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu seria
turystyka i rekreacja – studia i prace, nr 4, Poznań.
Zaidan E.A. [2015], Tourism shopping and new urban entertainment: A case study
of Dubai, Journal of Vacation Marketing, pp. 1–13.
Zakrzewski Z. [1969], Wstęp do teorii handlu wewnętrznego, PWN, Warszawa.
Zakrzewski Z. [1977], Rola i funkcje handlu wewnętrznego, PWE, Warszawa.
Zalega  T.  [2013],  Nowe  trendy  i  makrotrendy  w  zachowaniach  konsumenckich
gospodarstw domowych w XXI wieku, Konsumpcja i rozwój, nr 2(5), s. 3–21.
Zalega T. [2016], Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zacho-
wań współczesnych konsumentów, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodar-
czy, nr 46 (2/2016), DOI: 10.15584/nsawg.2016.2.11 (20.08.2019).406 Bibliografia
Zawistowska H. [1999], Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycz-
nych dla rozwoju turystyki w Polsce, Monografie i Opracowania, nr 448, Szkoła
Główna Handlowa.
Zawistowska H. [2008], Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki euro-
pejskiej – rola komisji europejskiej w jej powstaniu i realizacji, [w:] S. Wodejko
(red.), Zrównoważony rozwój turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Zdoń-Korzeniowska  M.  [2009],  Jak  kształtować  regionalne  produkty  turystyczne?
Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Zdoń-Korzeniowska M. [2012], Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach
województw Polski, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków.
Zeliaś  A.,  Pawełek  B.,  Wanat  S.  [2002],  Metody  Statystyczne.  Zadania  i  spraw-
dziany, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Zenker S., Braun E. [2010], Branding a City: A Conceptual Approach for Place Bran-
ding and Place Brand Management, In Proceedings of the 39th European Mar-
keting  Academy  Conference,  Copenhagen,  Denmark,  pobrano  z  https://www.
academia.edu/23309481/The_Place_Brand_Centre_A_Conceptual_Approach_
for_the_Brand_Management_of_Places (20.08.2018).
Zmyślony P. [2010], Problemy zarządzania turystyką na szczeblu mezoekonomicz-
nym w dużych miastach, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka i Hotelarstwo – 16,
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, s. 71–87.
Zmyślony P. [2015], Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Prok-
senia, Poznań-Kraków.
Zuzańska-Zyśko E., Sitek S. [2011], Rola handlu targowiskowego w rozwoju miast,
[w:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Insty-
tut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 271–281.
Żabińska T. [2012], Turystyka kreatywna. Koncepcja i możliwości rozwoju w Polsce,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 260–270.
Żabińska  T.  [2013],  Turystyka  w  dużych  miastach  i  metropoliach.  Wybrane  pro-
blemy  rozwoju  i  zarządzania,  [w:]  Studia  Ekonomiczne,  Uniwersytet  Ekono-
miczny w Katowicach, nr 147, Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty
rozwoju, s. 133–153.
Żabińska  T.,  Maciąg  J.  [2014],  Zarządzanie  jakością  sieciowego  produktu  tury-
stycznego (na przykładzie wybranych produktów województwa śląskiego), [w:]  
G.  Gołembski,  A.  Niezgoda  (red.),  Turystyka  wobec  zmian  współczesnego
świata.  Strategie.  Marketing.  Programowanie,  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Ekonomicznego, Poznań.
Żakowska-Biemans S., Kuc K. [2009], Żywność tradycyjna i regionalna w opinii
i  zachowaniach  polskich  konsumentów,  [w:]  Żywność.  Nauka.  Technologia.
Jakość, nr 3 (64), s. 105–114.
Żuchowski I., Brelik A. [2007], Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, Tom 21, s. 207–231.407 Bibliografia
Akty prawne
European  Commission,  Strengthening  Innovation  in  Europe’s  Regions:  Strategies
for resilient, inclusive and sustainable growth, Communication from the com-
mission  to  the  European  Parliament,  The  Council,  The  European  Economic
and Social Committee and the Committee ot the Regions, Brussels, 18.7.2017
COM (2017) 376 final, SWD(2017) 264 final.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717.
Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, Dz.U.2018.563
t.j. z dnia 2018.03.16 r.
Źródła internetowe
https://www.across-magazine.com/retailers-in-travel-the-power-of-shopping-
tourism/ (20.01.2020).
https://www.alitalia.com/en_ca/millemiglia/other-partners/shopping/chic-outlet-
-shopping.html (5.05.2020).
https://www.atcm.org (17.02.2018).
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/shopping-tourism (9.09.2020).
https://barcelonashoppingcity.com/en/experiences/ (31.08.2020).
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/en/page/1998/barcelona-shopping-line.html
(31.08.2020).
http://www.bbklccmalaysia.com/About-BBKLCC (31.08.2020).
https://www.bebeautiful.in/fashion/shop-list/7-international-shopping-
festivals#dubai-shopping-festival-1st-january-to-1st-february-(23.11.2019).
https://www.berlin.de/en/attractions-and-sights/3560281-3104052-kadewe.en.html
(26.01.2022).
http://blog.arbuzz.eu/index.php/2011/07/03/wirtualna-przymierzalnia/
(13.12.2019).
https://www.comunidad.madrid/compras/campana-madrid-destino-7-estrellas-
mejor-tienda-mundo (31.08.2020).
http://www.cushmanwakefield.pl/en-gb/research-and-insight/2018/main-streets-
-across-the-world-2018 (13.10.2019).
http://cosmeticschinaagency.com/chinas-shopping-tourism-marketing-tips-for-
retail-travel/ (10.11.2019).
https://craftware.pl (20.07.2020).
http://www.crnavigator.com/art6/prosument_producent_profesjonalista.html
(26.07.2020).408 Bibliografia
https://www.dubaishoppingfestival2013.com/biggest-shopping-festivals-in-the-world.
php (26.06.2020).
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/tour_dem_esms.htm#stat_
pres1554213670738 (19.08.2020).
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Lewant;3932005.html (19.11.2020).
https://en.unesco.org (19.08.2020).
https://esaturformacion.com/el-turismo-de-compras/ (26.08.2020).
https://www.esmadrid.com/mcb/blog/novedades/shopping-tourism-economy-summit
(31.09.2020).
https://fastcover.com.au/tips-and-hacks/top-5-biggest-shopping-festivals-in-the-
-world (23.11.2019).
https://gadzetomania.pl/14738,12-niesamowitych-centrow-handlowych-z-calego-
swiata,all (17.12.2017).
https://www.globalblue.com/ (23.11.2019).
https://300gospodarka.pl/przeglad-prasy/galeria-karstadt-kaufhof-przejmie-czesc-
niemieckiego-biznesu-biura-podrozy-thomas-cook (26.01.2022).
https://greenparrot.pl (24.11.2019).
https://gus. chat/tecnologia/ (24.11.2019).
http://www.hiszpania-apartamenty.pl/przewodnik-po-hiszpanii,el-corte-ingles,1832.
html (23.01.2022).
http://www.hointer.com/ 2013 (24.08.2020).
https://www.idencityconsulting.com/the-shopping-quality-tourism-institute-designa-
jordi-hereu-presidente-consejo-asesor/ (5.08.2020).
https://www.innovataxfree.com/en/contact-with-us/ (23.11.2019).
https://innpoland.pl/156945,argumenty-do-dyskusji-czy-zakaz-handlu-przyniosl-
wiecej-szkody-czy-pozytku (2.08.2020).
https://investincolombia.com.co/es/articulos-y-herramientas/articulos/el-abc-de-la-
-economia-naranja (2.08.2020).
http://www.kuala-lumpur.ws/magazine/mega-sales. htm (2.08.2020).
http://www.krakow.pl (2.08.2020).
https://lubiepodroze.eu/najlepsze-zakupowe-destynacje-wedlug-hiltona/
(8.09.2019).
https://luxes. pl/6-vintage (28.03.2021).
https://www.madridesnoticia.es/2020/11/madrid-destino-7-estrellas-2/ (8.09.2020).
https://www.miasto2077.pl/dom-towarowy-pelen-uzywanych-rzeczy/ (26.01.2022).
https://mrvintage.pl/2020/03/50-polskich-marek-ktore-powinienes-znac.html  2020
(2.08.2020).
https://www.myswitzerland.com (8.09.2020).
http://media.unwto.org/press-release/2016-01-25/shopping-tourism-key-destination-
-marketing (4.06.2017).409 Bibliografia
http://www.national-geographic.pl/traveler/30-swiatowych-metropolii-najlepszych-
na-wypad-na-zakupy-na-liscie-warszawa-ranking (17.12.2017).
http://www.newsweek.pl/biznes/niemcy-i-ukraincy-przyjezdzaja-do-polski-po zakupy-
,artykuly,382963,1.html (9.04.2017).
https://www.newsweek.pl/swiat/turystyka-10-najlepszych-miast-na-swiecie-wg-
turystow/66xr926 (9.09.2019).
https://nowagazeta.pl/artykul/moskwa-wycieczka-objazdowa/881200 (22.01.2022).
https://wostokpodroze.pl/gum-najznakomitszy-dom-towarowy-rosji/ (22.01.2022).
https://www.parkgrandkensington.co.uk/blog/need-know-harrods/ (21.01.2022).
https://www.payu.pl (5.08.2020).
https://www.pb.pl/polskie-jest-dobre-bo-jest-dobre-i-tanie-826335 (9.04.2017).
http://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/handel-detaliczny-w-2019-roku-
-siedem-waznych-trendow,166628_1.html (17.11.2019).
https://www.pot.gov.pl/pl/o-pot/informacje-o-pot (3.04.2019).
https://www.pot.gov.pl/pl/fundusze-ue/slownik/sieciowy-produkt-turystyczny
(17.06.2020).
https://praca.money.pl/poradniki/czarny-piatek-co-to-jest-kiedy-wypada-
-6579134035295104a.html (14.11.2020).
https://prch.org.pl/pl/katalog-ch?start=650 (10.08.2019).
https://prioticket.com/ (23.11.2019).
http://pro.visitparisregion.com/en/Destination-guide2/Shopping-Destination
(20.08.2019).
https://www.podrozepoeuropie.pl/kadewe-berlin/ (18.04.2022).
https://przewodnik-po-berlinie.pl/historia-kadewe-najslynniejszego-domu-
towarowego-europy/ (18.04.2022).
https://www.realestate.bnpparibas.pl/bnppre/fr/ktore-europejskie-ulice-handlowe-
odwiedzane-najczciej-2017-12-22-p_1696017.html (3.04.2019).
https://retailmarketexperts.com/aktualnosci/factory-krakow-otwiera-sie-na-tury-
stow/ (3.09.2020).
https://www.signa.at/en/company/ (18.04.2022).
http://seattletimes. com (3.09.2020).
https://www.skyscanner.pl/wiadomosci/inspiracje/10-najlepszych-miast-na-swiecie-
na-udane-zakupy/ (17.12.2017).
http://www.smart-cities. eu/why-smart-cities. html (2.05.2019).
https://stat.gov.pl (31.01.2021).
https://www.thebicestervillageshoppingcollection.com/en/value-retail/ (3.08.2020).
https://theshopping-tourism.es (3.08.2020).
https://tonythetailor-sh.com/ (20.08.2020).
https://www.tourism.gov.my/niche/shopping (20.08.2020).
https://travelandleisureindia.in/shopping-festivals/(23.11.2019).410 Bibliografia
https://travel.sygic.com/pl/poi/galeria-karstadt-kaufhof-poi:64941 (26.01.2022).
https://opolnocywparyzu.pl/le-bon-marche-pierwszy-nowoczesny-dom-towarowy-w-
paryzu/ (26.01.2022).
https://pl.tripadvisor.com/Attractions-g274723-Activities-c26-Poland.html
(5.07.2020).
https://roadtripbus. pl/jarmarki-bozonarodzeniowe (31.08.2019).
http://www.unesco.org (31.08.2020).
https://www.viaoutlets. com/what-we-do/ (31.08.2019).
https://www.viator.com/Berlin-attractions/KaDeWe-Kaufhaus-des-Westens
(26.01.2022).
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Wsp%C3%B3%C5%82pracy_Zatoki_Perskiej
(16.11.2019).
https://worldshoppingtourism.com/en/shopping-tourism/ (24.11.2019).
https://wspieramrozwoj.pl/artykul/140/Aplikacja-Polskie-Marki (31.08.2020).
https://www.wttc.org (23.11.2019).
https://6dlab.com/en/portfolio/ (23.11.2019).
https://zwiedzamyparyz.pl/paryz-nieznany/galeria-lafayette (22.01.2022).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane