• Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego

Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego

 • Autor: Ariel Mucha
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-441-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 410/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja stanowi kompleksowe studium jednego z bardziej kontrowersyjnych i komentowanych zagadnień międzynarodowego prawa spółek – problematyki transgranicznej mobilności spółek kapitałowych. Celem opracowania było opisanie możliwości i barier prawnych: po pierwsze, do rozprzestrzeniania przez spółki swojej działalności lub zmiany miejsca jej wykonywania (mobilność fizyczna), po drugie, do wyboru i zmiany prawa właściwego (mobilność prawna). Mobilność spółek pozwala na dostosowanie się do dynamicznych przemian globalnej gospodarki, choć niesie za sobą ryzyko pokrzywdzenia interesariuszy spółki, takich jak akcjonariusze mniejszościowi, wierzyciele lub pracownicy. O doniosłości tej problematyki może świadczyć bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, a przede wszystkim praktyka gospodarcza w Polsce i Europie. W najbliższych 2 latach do porządków prawnych wszystkich państw członkowskich implementowane zostaną unijne przepisy o transgranicznych przekształceniach, łączeniach i podziałach spółek. Regulacje te otworzą nowe możliwości dla spółek i jednocześnie w sposób istotny zwiększą ryzyko nadużyć na jednolitym rynku unijnym.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

CZĘŚĆ PIERWSZA. UWAGI OGÓLNE NA TEMAT TRANSGRANICZNEJ MOBILNOŚCI SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH Z PERSPEKTYWY NAUKI PRAWA I EKONOMII


Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki mobilności spółek kapitałowych – zagadnienia pojęciowe

1. Pojęcie mobilności – uwagi ogólne
2. Próba sformułowania definicji transgranicznej mobilności spółek
2.1. Ogólna definicja mobilności spółek
2.2. Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych
2.3. Przejawy transgranicznej mobilności spółek
2.4. Inne pojęcia związane z transgraniczną mobilnością spółek

Rozdział 2. Istota spółki kapitałowej w perspektywie jej transgranicznej mobilności

1. Uwagi wprowadzające
2. Instytucja spółki w ujęciu prawnym
3. Spółka jako splot kontraktów (nexus of contracts)
4. Spółka jako stan równowagi pomiędzy podmiotami zaangażowanymi
5. Rodzaje strategii wykorzystywanych w prawie spółek

Rozdział 3. Rys historyczny


1. Uwagi wprowadzające
2. Starożytność
3. Rozwój spółek w okresie nowożytnym
4. Prawo spółek w USA w XIX i początkach XX wieku
5. Współczesna Europa

Rozdział 4. Ekonomiczne i empiryczne spojrzenie na mobilność spółek kapitałowych

1. Wprowadzenie
2. Konflikt interesów związanych z mobilnością spółek ze szczególnym uwzględnieniem polskiego modelu ładu korporacyjnego
2.1. Zagrożenia związane z transgraniczną mobilnością spółek
2.2. Konflikty agencyjne na gruncie mobilności spółek
2.3. Metoda badania efektywności rozwiązań prawnych
3. Zjawisko konkurencji regulacyjnej prawa spółek w Europie
3.1. Teoria konkurencji regulacyjnej w prawie spółek
3.2. Założenia teorii konkurencji regulacyjnej prawa spółek na obszarze UE
3.3. Wnioski własne na temat konkurencji regulacyjnej w Europie
4. Badania empiryczne nad mobilnością spółek w Europie
4.1. Funkcjonowanie pseudozagranicznych spółek
4.2. Transgraniczne procesy reorganizacyjne w EOG i Polsce
4.3. Popularność spółki europejskiej (SE)

CZĘŚĆ DRUGA. PODSTAWY NORMATYWNE MOBILNOŚCI SPÓŁEK W UE

Rozdział 5. Podstawy mobilności spółek kapitałowych w prawie UE


1. Uwagi wprowadzające
2. Swoboda przedsiębiorczości osób prawnych w prawie pierwotnym UE
2.1. Swoboda przedsiębiorczości jako element budowy jednolitego rynku
2.2. Zakres podmiotowy swobody przedsiębiorczości z perspektywy spółek
2.3. Zakres przedmiotowy swobody przedsiębiorczości spółek
2.4. Uprawnienia wynikające ze swobody przedsiębiorczości
2.5. Wyłączenia i ograniczenia swobody przedsiębiorczości
3. Mobilność spółek kapitałowych na gruncie orzecznictwa TS
3.1. Wprowadzenie
3.2. Zakres kompetencji państw członkowskich do określenia warunków utworzenia i funkcjonowania spółek krajowych
3.3. Możliwość spółki przeprowadzenia transgranicznych restrukturyzacji
3.4. Uprawnienie spółki do osiedlenia się w kraju innym niż kraj inkorporacji
3.5. Podsumowanie orzeczeń TS w sprawach mobilności spółek
4. Mobilność spółek w prawie wtórnym UE
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Paneuropejskie formy prawne – spółka europejska (Societas Europaea)
4.3. Jurysdykcja i prawo właściwe w sprawach upadłościowych spółek
4.4. Wpływ harmonizacji norm kolizyjnych w UE na mobilność spółek
4.5. Regulacje harmonizujące transgraniczną mobilność spółek w UE
4.6. Nowelizacja dyrektywy 2017/1132 w zakresie transgranicznego przekształcenia, łączenia i podziału spółek
4.7. Połączenie rejestrów handlowych
4.8. Harmonizacja przepisów podatkowych związanych z transgranicznymi restrukturyzacjami
4.9. Niektóre pozostałe regulacje
4.10. Projekty i plany w zakresie mobilności spółek
4.11. Podsumowanie ram prawnych mobilności spółek kapitałowych w UE

CZĘŚĆ TRZECIA. MOBILNOŚCI SPÓŁEK W PRAWIE POLSKIM

Rozdział 6. Pojęcie siedziby spółki na gruncie polskiego prawa spółek oraz prawa prywatnego międzynarodowego wraz z uwagami prawnoporównawczymi


1. Uwagi wprowadzające
2. Znaczenie siedziby spółki w prawie spółek
2.1. Siedziba a inne pojęcia związane z określeniem lokalizacji spółki
2.2. Ograniczenia ustawowe w określeniu siedziby spółki
3. Znaczenie siedziby spółki w prawie prywatnym międzynarodowym
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Siedziba jako łącznik statutu personalnego spółki kapitałowej
3.3. Zasięg statutu personalnego spółki (problem kwalifikacji)
3.4. Szczególna kwestia prawa właściwego dla transgranicznych restrukturyzacji spółek
3.5. Uwagi końcowe

Rozdział 7. Transgraniczne operacje reorganizacyjne w polskim prawie


1. Transgraniczne łączenie spółek w prawie polskim
1.1. Lokalizacja przepisów o transgranicznych połączeniach w k.s.h.
1.2. Ogólne założenia transgranicznych połączeń spółek w prawie polskim
1.3. Faza informacyjna łączenia transgranicznego
1.4. Faza decyzyjna transgranicznego połączenia i instrumenty ochrony interesów wierzycieli oraz pracowników
1.5. Faza kontrolna transgranicznego połączenia spółek
1.6. Transgraniczne połączenie spółek o charakterze uproszczonym
1.7. Uwagi końcowe
2. Przeniesienie siedziby statutowej i zarządu spółki europejskiej
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przepisy uzupełniające unijne ramy prawne przeniesienia siedziby statutowej polskiej SE
2.3. Prawo wyjścia akcjonariuszy emigrującej polskiej SE
2.4. Ochrona wierzycieli emigrującej SE
2.5. Faza kontrolna przeniesienia siedziby statutowej SE
2.6. Skutki przeniesienia siedziby rzeczywistej polskiej SE za granicę
2.7. Uwagi końcowe
3. Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Podstawy prawne transgranicznego przekształcenia spółki w Polsce
3.3. Istota przekształcenia spółki na gruncie prawa polskiego
3.4. Faza informacyjna transgranicznego przekształcenia polskiej spółki
3.5. Faza decyzyjna i ochrona wspólników w transgranicznym przekształceniu polskiej spółki
3.6. Ochrona wierzycieli i pracowników spółki przekształcanej
3.7. Ochrona interesów fiskalnych państwa
3.8. Faza kontrolna i dzień transgranicznego przekształcenia polskiej spółki
3.9. Imigracyjne transgraniczne przekształcenie spółki
4. Wpływ dyrektywy nowelizującej dyrektywę 2017/1132 na polskie prawo spółek
5. Inne przykłady regulacji umożliwiających i ograniczających mobilność spółek
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Transgraniczne podziały spółek
5.3. Alternatywne metody osiągnięcia transgranicznej mobilności prawnej
5.4. Zakładanie oddziałów przez zagraniczne spółki w Polsce
5.5. Problem dyskwalifikacji dyrektorów

Podsumowanie
Bibliografia
Wykaz literatury krajowej
Wykaz literatury obcej
Wykaz orzecznictwa

Prof. zw. dr hab. Jacek Napierała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Publikacja zawiera pogłębione monograficzne studium na temat transgranicznej mobilności spółek, w którym przeplataja się wątki z zakresu prawa spółek, prawa unijnego, prawa kolizyjnego i o jurysdykcji, w tym także reguł znajdujących zastosowanie w postepowaniu upadłościowym. (...) Na uwagę zasługuje - nowatorskie w polskiej dotkrynie interesującej się transgraniczną mobilnością spółek - posłużenie się (...) badaniami empirycznymi, historycznymi oraz elementami ekonomicznej analizy prawa.

Ariel Mucha
Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie. Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. "Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim". W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-Maximilians-Universität Würzburg). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. "Kodeksy ładu korporacyjnego(corporate governance)" została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University -Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University).

Książki tego autora

Wykaz literatury krajowej
Balicki J., Międzynarodowe prawo prywatne, PWN, Lublin 1976.
Barłowski M., Bernat M., Ochrona wierzycieli spółki europejskiej, „Przegląd Prawa Handlowego”
2005, nr 12.
Bartczak J., Wybrane zagadnienia dotyczące przesłanek połączenia spółek kapitałowych przez przeję-
cie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 8.
Błaszczyk P., Odpowiedzialność cywilna osób działających za spółkę handlową w procesie jej łączenia
się, podziału i przekształcania, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Błaszczyk P., Transgraniczne  przekształcenie  spółki  –  najnowsze  tendencje  w  prawie  europejskim,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 12.
Błaszczyk P., Prawo właściwe dla transgranicznego łączenia się spółek w świetle nowej polskiej ustawy
o prawie prywatnym międzynarodowym, [w:] Pazdana M. (red.) Współczesne wyzwania prawa
prywatnego międzynarodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Bojarski P., Zabezpieczenie wierzycieli w trybie art. 495 i 496 k.s.h., „Rejent” 2012, nr 7–8.
Broniewicz W., Postępowanie cywilne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2005.
Brożek B., Stelmach J., Załuski W., Dziesięć wykładów o ekonomii prawa, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2007.
Czubak J., Macokina W., Kotylarska I., Mostowik P., Ukrańskie prawo prywatne międzynarodo-
we, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2008, nr 2.
Dauses M.A., Jednolite prawo cywilne w Europie?, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 6.
Drewicz M., Pojęcie mobilności pracowniczej – glosa – II PZP 11/08, „Monitor Prawa Pracy”
2010, nr 11.
Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie
zabezpieczające, t. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Fliszkiewicz K., Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2016
Frąckowiak J., Osoby prawne, [w:] Safjan M. (red.), Prawo cywilne – część ogólna. System Prawa
Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2014.
Gębusia I., Interes spółki w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Giedrewicz-Niewińska A., Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, C.H. Beck, Warszawa
2015.
Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, War-
szawa 2014.388 Bibliografia
Godlewska M., Pojęcie  nadużycia  prawa  w  prawie  UE, cz. I, „Europejski Przegląd Sądowy”
2011, nr 6.
Godlewska M., Pojęcie nadużycia prawa w prawie UE, cz. II, „Europejski Przegląd Sądowy”
2011, nr 7.
Gołaczyński J., Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Gorczyński G., Kolizyjna ocena spółek i osób prawnych w świetle prawa wspólnotowego, „Europej-
ski Przegląd Sądowy” 2009, nr 11.
Górka M., Zasada wzajemnego uznania w prawie Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Grabowski K., Dyrektywa o prawach akcjonariuszy. Studium tworzenia prawa i przewodnik po dy-
rektywie, Oficyna Allerhanda, Kraków–Warszawa 2014.
Guzewicz A., Przeniesienie siedziby spółki do innego państwa członkowskiego niż państwo utworze-
nia spółki – glosa – C-210/06, „Monitor Prawniczy” 2010, nr 4.
Guzewicz A., Transgraniczne połączenia oraz przekształcenia spółek w świetle acquis communau-
taire, [w:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
Helin A., Komentarz do ustawy o rachunkowości, [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański
A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz.,
t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Hotel M., Rychlewska A., Analogia jako metoda prawnicza, „Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-
-Ekonomia” 2015, nr 2.
Jakubowicz J., Sukcesja  uniwersalna  publicznoprawna  (administracyjna  i  podatkowa)  przy  łącze-
niach, przekształceniach i podziałach spółek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza, Poznań 2016.
Karczyński Ł., Transgraniczne przekształcenie spółki, „Przegląd Prawa Handlowego” 2011, nr 12.
Karczyński Ł., Opodatkowanie przekształceń spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Katner W.J., Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 3.
Kidyba A., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Kiedrowska M., Rola biegłego rewidenta w procesie przekształceń spółek, „Zeszyty Naukowe nr 855,
Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74.
Klein A., Ewolucja instytucji osobowości prawnej, [w:] E. Łętowska (red.), Tendencje rozwoju prawa
cywilnego – zbiór studiów, Ossolineum Warszawa 1983.
Klyta W., Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym, Zakamycze, Kraków 2002.
Klyta W., Niektóre konsekwencje zmiany statutu w międzynarodowym prawie spółek (przymusowe
przeniesienie siedziby spółki), „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2015, t. 16.
Klyta W., [w:] Pazdan M. (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, C.H. Beck, War-
szawa 2018.
Koch A., Glosa do wyroku SN z 7.12.2012 r. (II CSK 77/12), „Orzecznictwo Sądów Powszech-
nych” 2013, nr 10.
Kohutek K., Komentarz do rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r.
w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), LEX/el. 2006.
Kołodziej T., Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie polskim na tle wyroku TS w sprawie
VALE, cz. 2, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 3.389 Bibliografia
Krawczyk A., Statut upadłościowy spółki a odpowiedzialność członków zarządu za jej zobowiązania,
„Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 7.
Król R., Dopuszczalność przeprowadzenia transgranicznego podziału spółki, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2017, nr 4.
Lewandowski R., Statut spółki europejskiej. Komentarz, LEX/el. 2008.
Łętowska E., Dialog i metody. Interpretacja w multicentrycznym systemie prawa (cz. 1), „Europejski
Przegląd Sądowy” 2008, nr 11.
Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Ludwiczak W., Międzynarodowe Prawo Prywatne, PWN, Poznań 1996.
Makowicz B., Transgraniczne połączenia spółek kapitałowych (dyrektywa Nr 2005/56/WE i wyrok
ETS w sprawie SEVIC) – analiza prawa wspólnotowego, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 16.
Marszałek-Krześ E., Rejestry przedsiębiorców, [w:] Włodyka S. (red.), System prawa handlowego.
Prawo handlowe – część ogólna, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Mataczyński M., Cywilnoprawne naruszenie obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spół-
ek publicznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Mataczyński M., Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej za grani-
cę, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2013, t. 13.
Mataczyński M., Kolizyjnoprawne pojęcie siedziby osoby prawnej, „Kwartalnik Prawa Prywatne-
go” 2013, nr 2.
Mataczyński M., Saczywko M., Transgraniczne przeniesienie siedziby zagranicznej spółki handlowej
do Polski, „Przegląd Prawa Handlowego” 2015, nr 1.
Mączyński A., Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego,
[w:] Mączyński A., Pazdan M., Szpunar A. (red.), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa
prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu , Wydawnictwo
i Druk. Secesja, Kraków 1994.
Miąsik D., [w:] Miąsik D., Półtorak N., Wróbel A. (red), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej-
skiej. Komentarz, t. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Miś G., Przekształcanie spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Morawski  L.,  Zasady  wykładni  prawa,  Towarzystwo  Naukowe  Organizacji  i  Kierownictwa
„Dom Organizatora”, Toruń 2010.
Moskała P., Zatwierdzanie transakcji wewnątrzgrupowych w zmienionej dyrektywie 2007/36/WE
– perspektywy implementacji, „Przegląd Prawa Handlowego” 2018, nr 1.
Mucha A., Transgraniczne przekształcenie polskiej spółki kapitałowej – uwagi na temat niezgodności
art. 270 pkt 2 oraz art. 459 pkt 2 k.s.h. z prawem europejskim, „Transformacje Prawa Prywat-
nego” 2015, nr 4.
Mucha A., Unijny system rejestrów handlowych i jego implementacja do prawa polskiego po uchwale-
niu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/17/UE z 13.06.2012 r., „Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Społeczny” 2016, nr 2.
Mucha A., Opodatkowanie transgranicznego przekształcenia spółki w polskim prawie w świetle orze-
czenia TSUE w sprawie C-371/10 National Grid Indus BV oraz projektu dyrektywy przeciw
unikaniu opodatkowania, „Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2016, nr 8.
Mucha A., Przeniesienie siedziby polskiej spółki z o.o. za granicę (uwagi na tle pytań prejudycjalnych
Sądu Najwyższego do Trybunału Sprawiedliwości), „Glosa” 2016, nr 3.390 Bibliografia
Mucha A., Ochrona wierzycieli w przypadku transgranicznego przeniesienia siedziby polskiej spółki
kapitałowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, „Transformacje Prawa Pry-
watnego” 2017, nr 1.
Mucha A., Jurysdykcja w sprawach ustalenia godziwej ceny akcji w ramach procedury przymusowe-
go wykupu (squeeze-out) przez akcjonariusza będącego spółką zagraniczną. Glosa do wyroku TS
z dnia 7 marca 2018 r., C-560/16, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 4.
Myszke-Nowakowska M., Transfer siedziby spółki w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Napierała J., Societas Europaea, „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 11.
Napierała J., Zakładanie oddziału przez spółkę zagraniczną w świetle wyroku Trybunału Sprawiedli-
wości w sprawie Inspire Art, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2004, nr 2.
Napierała J., Transgraniczna fuzja spółek – na przykładzie wyroku Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości w sprawie Sevic Systems, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 5.
Napierała J., Przedmiot działalności spółki zagranicznej i jej oddziału, „Przegląd Prawa Handlowe-
go” 2006, nr 12.
Napierała J., Likwidacja oddziału spółki zagranicznej, „Glosa” 2009, nr 2.
Napierała J., Europejskie prawo spółek, [w:] Sołtysiński S. (red.), Prawo Spółek Kapitałowych System
Prawa Prywatnego, t. 17a, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Napierała J., Europejskie prawo spółek, C.H. Beck, Warszawa 2013.
Napierała J., Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości, „Studia Prawa Prywatnego”
2015, nr 1.
Napierała J., Przeniesienie siedziby polskiej spółki kapitałowej za granicę jako przyczyna jej rozwiąza-
nia w świetle kodeksu spółek handlowych i swobody przedsiębiorczości, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Społeczny” 2016, nr 2.
Napierała J., Lex fori concursus jako prawo właściwe dla roszczenia o zwrot płatności dokonanych
przez dyrektora spółki zagranicznej w czasie niewypłacalności spółki – wykładnia art. 4 ust. 1
rozporządzenia nr 1346/2000 w wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 10.12.2015 r. w sprawie
C-594/14 Kornhaas, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 9.
Nazaruk P., Analiza historyczno-prawna rozwoju instytucji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Europie Zachodniej i Polsce, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, t. 11.
Niedzielska K., Europejska spółka akcyjna, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Norek E., Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
2001.
Nowacki J., Analogia legis, PWN, Warszawa 1966.
Opalski A., Swoboda osiedlania się spółek w świetle wyroku w sprawie Cartesio, „Państwo i Prawo”
2009, nr 8.
Opalski A., W sprawie sposobu implementacji przepisów Dziesiątej Dyrektywy dotyczącej transgra-
nicznego łączenia się spółek kapitałowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 8.
Opalski A., Prawo właściwe dla osób prawnych w świetle projektu ustawy – Prawo prywatne między-
narodowe, [w:] J. Okolski (red.), Księga pamiątkowa 60-leciea Sądu Arbitrażowego przy Krajowej
Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sąd Arbitrażowy, Warszawa 2010.
Opalski A., Europejskie prawo spółek, LexisNexis, Warszawa 2010.
Opalski A., Wybrane problemy ustalania prawa właściwego dla osób prawnych w świetle nowej usta-
wy – Prawo prywatne międzynarodowe, [w:] J. Poczobut (red.), Współczesne wyzwania prawa
prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2013.391 Bibliografia
Opalski A., Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz, t. 3A, C.H. Beck, Warszawa
2016.
Opalski A., Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz, t. 3B, C.H. Beck, Warszawa
2016.
Opalski A., Wiśniewski A.W., [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 4
C.H. Beck, Warszawa 2016.
Opalski A., Wiśniewski A.W., [w:] Poczobut J. (red.), Prawo Prywatne Międzynarodowe. Komen-
tarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Oplustil K., Spółka Europejska i Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych, Prawo i Prak-
tyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
Oplustil K., Spyra M., Fuzja Transgraniczna z udziałem polskich spółek kapitałowych w świetle pra-
wa europejskiego i polskiego, [w:] Cejmer M., Napierała J., Sójka T. (red.), Europejskie prawo
spółek. Spółki zagraniczne w Polsce, t. IV, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Oplustil K., Łącznik siedziby spółki w nowym prawie prywatnym międzynarodowym. Uwagi na tle
prawa europejskiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 3.
Oplustil K., Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółka europejska, [w:] Włodyka S.
(red.), System Prawa Handlowego. Prawo Spółek Handlowych, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Oplustil K., Transgraniczne przekształcenie spółki – glosa – C-378/10, „Monitor Prawa Handlo-
wego” 2012, nr 4.
Oplustil K., Zmiany kodeksu spółek handlowych pod wpływem prawa europejskiego – na przykładzie
regulacji łączeń transgranicznych i krajowych, [w:] Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlo-
wych po dziesięciu latach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013.
Oplustil K., Transgraniczne przekształcenie i podział spółki w świetle prawa europejskiego i polskiego,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2014, nr 1.
Oplustil K., Ustalenie i weryfikacja parytetu wymiany akcji w  procesie łączenia się spółek akcyjnych
– polemika, „Przegląd Prawa Handlowego” 2014, nr 5.
Oplustil K., Zaskarżenie uchwały o połączeniu z powodu naruszenia przepisów proceduralnych zwią-
zanych z ustaleniem i weryfikacją parytetu wymiany akcji, „Glosa” 2014, nr 3.
Oplustil K., Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu
spółki europejskiej (SE), [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.),
Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, t. 5, C.H. Beck, War-
szawa 2015.
Oplustil K., [w:] Bieniak J., Bieniak M., Nita-Jagielski G., Oplustil K., Pabis R., Rachwał A.,
Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. (red.), Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2015.
Pabis R, [w:] Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Pazdan M., Prawo prywatne międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
Pazdan M, Zagadnienia kolizyjnoprawne w prawie spółek handlowych [w:] Włodyka S. (red.), Pra-
wo spółek handlowych. System Prawa Handlowego, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Pazdan M., Skutki zastosowania klauzuli porządku publicznego, [w:] Pazdan M. (red.), Prawo
Prywatne Międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Pazdan M., Prawo Prywatne Międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Pinior P., Podział spółek kapitałowych w prawie polskim i niemieckim, C.H. Beck, Warszawa 2003.
Pinior P., Transgraniczne łączenia się spółek, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 9.392 Bibliografia
Pinior. P., [w:] Strzępka J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa
2015.
Poczobut J. Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Projekt nowelizacji usta-
wy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 3.
Pokryszka K., Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki europejskiej a status prawny jej akcjonariu-
szy, Difin, Warszawa 2017.
Porzycki M., Stosowanie unijnego prawa upadłościowego do polskich postępowań upadłościowych i re-
strukturyzacyjnych, „Doradca restrukturyzacyjny” 2017, nr 2.
Potrzeszcz R., Siemiątkowski T., Łączenie, podział i przekształcenia spółek. Uwagi w sprawie zmian
kodeksu spółek handlowych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2001, nr 11.
Potrzeszcz R., [w:] Potrzeszcza R., Siemiątkowskiego T. (red.), Kodeks spółek handlowych. Ko-
mentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 2,
Lexisnexis, Warszawa 2011.
Półtorak N., Ochrona uprawnień wynikających z prawa Unii Europejskiej w postępowaniach krajo-
wych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Przybylski-Lewnandowski F., Domniemanie prawne [w:] Zajadło J. (red.), Leksykon współczesnej
teorii i filozofii prawa , C.H. Beck, Warszawa 2007.
Przybyłowski K., Prawo prywatne międzynarodowe, Księgarnia Gubrynowicza i Syna, Lwów 1935.
Pyzioł W., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Rachwał A., Komentarz do przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 w sprawie statutu
spółki europejskiej (SE), [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.),
Kodeks spółek handlowych, t.5: Pozakodeksowe prawo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
Radwan A., Prawo spółek a la européenne, – cz. 1, „Edukacja Prawnicza” 2004, nr 11.
Radwan A., Ius dissidentium. Granice konsensusu korporacyjnego i władzy większości w spółkach
kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne – cześć ogólna, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
Rodzynkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Rodzynkiewicz M., [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i prze-
kształcenia spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491–633, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Romanowski M., W sprawie przyszłości europejskiego prawa spółek, „Studia Prawa Prywat-
nego” 2011, nr 2.
Romanowski M., Umowa spółki, [w:] Szajkowski A. (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo Spół-
ek Osobowych, t. 16, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Sachanbińska O., Transgraniczne  przeniesienie  siedziby  spółki  kapitałowej  —  potrzeba  działania
unijnego i polskiego prawodawcy, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2015, nr 3.
Siemiątkowskiego T., Potrzeszcza R., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Lexisnexis, Warsza-
wa 2011.
Skibińska E., Swoboda zakładania przedsiębiorstw przez osoby prawne, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Skibińska E., Żak M., Lankamer-Prasołek A., Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych. Ko-
mentarz, C.H. Beck, Warszawa 2008.
Skibińska E., Pojęcie siedziby spółki handlowej — wybrane zagadnienia, [w:] Mróz T., Stec M. (red.),
Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.393 Bibliografia
Skibińska E., Likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, „Monitor Prawniczy” 2014, nr 12.
Skibińska E., O zgodności art. 270 pkt 2 i art. 469 pkt 2 k.s.h. z prawem Unii Europejskiej, [w:]
Frąckowiak J. (red.), Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2018.
Skrodzki K., Skrodzka M.J., [w:] Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa
2014.
Sobiech A., Ograniczanie mobilności spółek w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści, „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2015, nr 3.
Sołtysiński S., [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Tarska M. (red.), Kodeks Spółek
Handlowych. Komentarz do artykułów 151–300, C.H. Beck, Warszawa 2005.
Sołtysiński S., Prawo właściwe dla spółek prawa handlowego, „Rejent” 2001, nr 7–8.
Sołtysiński S., Nowicka A., Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego, [w:] Koch A., Napierała J.
(red.), Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
Stawecki T., Rejestry przedsiębiorców w Europie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004.
Stefańska E., [w:] Manowska M. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2015.
Szumański A., Niemiecka ustawa o przekształceniu podmiotów prawnych z 28.10.1994 r. (Umwan-
dlungsgesetz), „Monitor Prawniczy” 1998, nr 2.
Szumański A., [w:] Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Tarska M. (red.), Kodeks spółek
handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz do artykułów
491–633, t. 4, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Szydło M., Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych na rynku wewnętrznym w Unii Europej-
skiej, Rejent 2006, nr 12.
Szydło M., Przeniesienie siedziby statutowej spółki kapitałowej za granicę, „Rejent” 2008, nr 7–8.
Szydło M., Krajowe prawo spółek a swoboda przedsiębiorczości, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Szydło M., Konkurencja regulacyjna w prawie spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Szydło M., Działalność spółek pozornie zagranicznych w Polsce – uwagi de lege lata i de lege ferenda,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 6.
Szymański K.G., Opodatkowanie spółek kapitałowych. Połączenia, podziały i inne czynności restruk-
turyzacyjne, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2006.
Świerczyński M., Łączniki, „Studia Prawa Prywatnego” 2014, nr 1.
Targosz T., Sytuacja wierzycieli spółek zagranicznych w Polsce, [w:] Sójka T., Napierała J., Cejmer
M. (red.), Europejskie prawo spółek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
Tarska M., Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Tarska M., Komentarz do art. 1–60 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, [w:] Sołtysiński S.,
Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (red.), Kodeks spółek handlowych. Pozakodeksowe pra-
wo handlowe. Komentarz, Warszawa 2015.
Tofel  M.,  [w:]  Bieniak  J.,  Bieniak  M.,  Nita-Jagielski  G.,  Oplustil  K.,  Pabis  R.,  Rachwał  A.,
Spyra M., Suliński G., Tofel M., Zawłocki R. (red.), Kodeks spółek handlowych, Komentarz,
C.H. Beck, Warszawa 2015.
Uliasz R., Nieważność uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Walaszek B., Sośniak M., Zarys prawa międzynarodowego prywatnego, PWN, Warszawa 1973.
Watson J., Strategia. Wprowadzenei do teorii gier, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.394 Bibliografia
Wieczorek E., Transgraniczna fuzja spółek w aspekcie kolizyjnoprawnym, „Problemy Współczesne-
go Prawa Międzynarodowego” 2009, nr 1.
Wierzbicka  E.,  Sytuacja  prawna  wierzycieli  spółek  kapitałowych  ulegających  przekształceniom,
„Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 1.
Wiórek P.M., [w:] Siemiątkowski T. (red.), R. Potrzeszcz Kodeks spółek handlowych. Komentarz,
t. 4, Lexisnexis, Warszawa 2011.
Wiśniewski A.W., Prawo o spółkach. Podręcznik praktyczny, t. 2: Uzupełnienie do tomu 1. Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, Poltext, Warszawa 1991.
Wiśniewski A.W., Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagranicznych. Orzecz-
nictwo  Trybunału  Wspólnot  a  reforma  polskiego  prawa  prywatnego  międzynarodowego,  [w:]
Łazowski A., Ostrihansky R. (red.), Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni prawnej.
Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza Piontka, Kantor Wydaw.
Zakamycze, Kraków 2005.
Wiśniewski A.W., Uznanie zagranicznej osoby prawnej w cieniu art. 17 nowego prawa prywatnego
międzynarodowego, [w:] Poczobut J. (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzyna-
rodowego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
Wiśniewski A.W., W sprawie statutu personalnego osób prawnych. Uwagi na tle tomu 20A Systemu
prawa prywatnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2015, nr 1.
Wiśniewski A.W., [w:] Opalski A. (red.), Kodeks spółek handlowych. Spółka akcyjna. Komentarz.
Art. 301–392, t. IIIA, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Witosz A., Łączenie się i podział spółek w Kodeksie spółek handlowych, Oficyna Wydaw. Branta,
Bydgoszcz 2002.
Witosz A., [w:] Pyzioł W. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska,
Warszawa 2008.
Witosz A., Ochrona wierzycieli w transgranicznym łączeniu się spółek, „Prawo Spółek” 2008, nr 11.
Witosz, An., Witosz Al., Łączenie się spółek, [w:] Sołtysiński S. (red.), System Prawa Prywatnego,
t. 17B: Prawo spółek kapitałowych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
Włodyka S., System Prawa Handlowego. Prawo Spółek Handlowych, t. 2A, C.H. Beck, Warszawa
2007.
Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, C.H. Beck, Warszawa
2018.
Wowerka A., Swoboda przedsiębiorczości spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Wspól-
not Europejskich, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2009, nr 2.
Wowerka A. Wskazanie statutu personalnego spółek w kontekście unijnej swobody przedsiębiorczości.
Jednolity „unijny” łącznik w zakresie krajowego międzynarodowego prawa spółek?, [w:] Poczobut
J. (red.), Współczesne wyzwania prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2013.
Wowerka A., Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, [w:] Pazdan M. (red.), Prawo Prywatne
Międzynarodowe. System Prawa Prywatnego, t. 20A, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2014.
Wowerka A., Prawo właściwe dla odpowiedzialności członków zarządu (zarządców) wobec spółki
za wypłaty dokonane przez spółkę przed wszczęciem postępowania upadłościowego, ale po stwier-
dzeniu niewypłacalności spółki, obejmującej obowiązek zwrotu dokonanych płatności, „Gdańskie
Studia Prawnicze” 2016, nr 4.
Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2001.395 Bibliografia
Wróblewski J., Lex generalis a lex specialis, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego” 1963,
z. 28.
Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988.
Wyrozumska A., [w:] Barcz J., Górka M. (red.), Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2011.
Zabłocka A., Uprawnieni drugiej kategorii? Możliwość realizacji wolności przedsiębiorczości przez
spółki w rozumieniu Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, „Kwartalnik Prawa Pu-
blicznego” 2002, nr 1–2.
Zalaśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna, WN PWN, Warszawa 2011.
Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa , Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, WN PWN, Warszawa 2006.
Wykaz literatury obcej
Anglojęzyczna
Ahmed Ali F., Røsægs E., New Rules on Cross-Border Insolvencies in Norway, 17 Yearbook of
Private International Law 2015/2016.
Alchian A.A., H. Demsetz, Production, Information Costs and Economic Organisation, „Ameri-
can Economic Review” 1972, nr 5.
Altenkirch M., [w:] Ferrari F., Leible S. (red.), Rome I Regulation, Gruyter, Monachium 2015.
Andersen P.K., Sørensen E.J.B., The Danish Companies Act. A Modern and Competitive European
Law, Djoef Publishing, Kopenhaga 2013.
Armour J., Who Should Make Corporate Law? EC Legislation versus Regulatory Competition, „Cur-
rent Legal Problems” 2005, nr 1.
Armour J., Davies P., Enriques L., Hansmann H., Hertig G., Hopt K., Kanda H., Kraakman
R., Pargendler M., Ringe W-G., Rock W., The anatomy of Corporate Law: A Comparative and
Functional Approach, Oxford University Press, Oksford 2017.
Armour J., Fleischer H., Knapp V., Winner M., Brexit and Corporate Citizenship, „European Bu-
siness Organization Law Review” 2017, nr 2.
Ayres I., Supply-Side Inefficiencies in Corporate Charter Competition: Lessons from Patents, Yachting
and Bluebooks, „Yale Faculty Scholarship Series” 1995.
Bainbridge S., The New Corporate Governance in Theory and Practice, Oxford University Press,
Nowy Jork 2008.
Bainbridge S.M., Henderson M.T., Limited Liability: A Legal and Economic Analysis, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham 2016.
Baldwin S.E., American Business Corporations before 1789, „The American Historical Review”
1903, nr 3.
Bang P.F., [w:]. Scheidel W. (red.), The Cambridge Companion to the Roman Economy, Cambridge
University Press, Cambridge 2012.
Bar-Gill O., Barzuza M., Bebchuk L., The Market for Corporate Law, „Journal of Institutional 
& Theoretical Economy” 2006, nr 1.
Barnard C., Social dumping and the race to the bottom: some lessons for the European Union from
Delaware?, „European Law Review” 2000, nr 1.396 Bibliografia
Barnard C., The Substantive Law of the EU, Oxford University Press, Oksford 2016.
Bartman S.M., 10 Years Cross-Border Mergers Directive: Some Observations About EU Border Pro-
tection and Minority Exit Rights, „European Law Review” 2017, nr 6.
Baums T., Corporate Contracting Around Defective Regulations: The Daimler-Chrysler Case, „Jour-
nal of Institutional and Theoretical Economics” 1999, nr 1.
Bebchuk L.A., Cohen A., Ferrell A., Does the Evidence Favor State Competition in Corporate
Law?, „California Law Review” 2002, nr 6.
Becht M., Mayer C., Wagner H.F., Where do firms incorporate? Deregulation and the cost of entry ,
„Journal of Corporate Finance” 2008, nr 3.
Becht M., Enriques L., Korom V., Centros and the Cost of Branching, „Journal of Corporate Law
Studies” 2009, nr 1.
Behme C., The Principle of Mutual Recognition in the European Internal Market With Special Regard
to the Cross-Border Mobility of Companies, „European Company and Financial Law Review”
2016, nr 1.
Behrens P., International Company Law in view of the Centros Decision of the ECJ, „European
Business Organization Law Review” 2000, nr 1.
Blair M.M., Firm-Specific Human Capital and Theories of the Firm , [w:] Blair M.M., Roe M.J.
(red.), Employees and Corporate Governance, Brookings Institution Press, Waszyngton 1999.
Borg-Barthet J., A New Approach to the Governing Law of Companies in the EU: A Legislative
Proposal, „Journal of Private International Law” 2010, nr 3.
Borg-Barthet J., The Governing Law of Companies in EU Law, Oxford University Press, Oks-
ford 2012.
Bowsky  W.M.,  A  Medieval  Italian  Commune:  Siena  Under  the  Nine,  1287–1355,  University 
of California Press, Berkeley 1981.
Braun R., Eidenmüller H., Engert A., Hornuf L., Does Charter Competition Foster Entrepreneurship?
A Difference-in-Difference Approach to European Company Law Reforms, „Journal of  Common
Market Studies” 2013, nr 3.
Bratton W., The new economic theory of the firm: critical perspectives from history , „Stanford Law
Review” 1989, nr 7.
de Broe L., Corporate Tax Residence in Civil Law Jurisdiction, [w:] Maisto G. (red.), Residence of
Companies Under Tax Treaties and EC Law, IBFD, Amsterdam 2009.
Brożek B., Rationality and Discourse: Towards a Normative Model of Applying Law, Wolters Klu-
wer Polska, Warszawa 2007.
Buckland W.W., A Text-Book of Roman Law From Augustus to Justinian, University Press, Cam-
bridge 1921.
Burkhardt J.A., History of the Development of the Law of Corporations, „Notre Dame Law Review”
1929, nr 4.
Butler H.N., Nineteenth-Century Jurisdictional Competition in the Granting of Corporate Privileges,
„The Journal of Legal Studies” 1985, nr 1.
Cantwell J., [w:] Pitelis Ch.N., Sugden R. (red.), The Nature of Transnational Firm, Psychology
Press, Londyn 2000.
Cameron R., France and the Economic Development of Europe, 1800–1914, Princeton University
Press, Princeton 1961.397 Bibliografia
Cary W.L., Federalism and Corporate Law: Reflections upon Delaware, „Yale Law Journal” 1974, nr 4.
Chiu Y-L.A., The SPE as a Corporate Form for International Investors, [w:] Hirte H., Teichmann
Ch. (red.), The European Private Company – Societas Privata Europaea (SPE), de Gryuter,
Berlin 2013.
Clark R.C., Contracts, Elites, and Traditions in the Making of Corporate Law, „Columbia Law
Review” 1989, nr 7.
Clephane  W.C.,  The  organisation  and  managment  of  business  corporations,  West  Publishing, 
St. Paul 1905.
Coase R.H., The Nature of the Firm, „Economica” 1937, nr 16.
Coase R.H., The Firm, the Market and the Law, University of Chicago Press, Chicago 1988.
Coester-Waltjen D., German Conflict Rules And the Multinational Enterprise, „Georgia Journal of
International & Comparative Law” 1976, nr 1.
Conac P.H., The Societas Unius Personae (SUP): A “Passport” for Job Creation and Growth, „Euro-
pean Company and Financial Law Review” 2015, nr 2.
Daines R., Does Delaware Law Improve Firm Value?, „Journal of Financial Economics” 2001, nr 2.
Dammann J.C., Freedom of Choice in European Corporate Law, „Yale Journal of International
Law” 2004, nr 2.
Dammann J.C., A New Approach to Corporate Choice of law, „Venderbilt Journal of Transnatio-
nal Law” 2005, nr 1.
Davies M., Bell A.S., Brereton P.L., Nygh’s Conflict of Laws in Australia , Lexisnexis Butterwor-
ths, Australia 2010.
Davies P.L., Worthington S., Gower and Davies’Principles of Moder Company law, Sweet & Ma-
xwell, Londyn 2013.
Deakin S., Legal Diversity and Regulatory Competition: Which Model for Europe?, „European Law
Journal” 2006, nr 4.
Deakin S., Sarkar P., Siems M., Is There a Relationship Between Shareholder Protection and Stock
Market Development?, 2018, https://ssrn.com/abstract=2789533 (dostęp: 2.02.2020).
Dent G.W., Stakeholder Governance: A Bad Idea Getting Worse, „Case Western Reserve Law Re-
view” 2008, nr 4.
Dignam A., Lowry J., Company Law, Oxford University Press, Oksford 2012.
Djankov S., La Porta R., Lopez de Silanes F.. Shleifer A., The Law and Economics of Self-Dealing,
„Journal Financial Economy” 2008, nr 3.
Easterbrook F.H., Fisher D.R., The Corporate Contract, „Columbia Law Review” 1989, nr 7.
Easterbrook F.H., Fischel D.R., The Economic Structure of Corporate Law, Harvard University
Press, Cambridge 1996.
Ebke WF., The „Real Seat” Doctrine in the Conflict of Corporate Laws, „The International Lawyer”
2001, nr 3.
Eckardt M., Explaining Legal Change from an Evolutionary Economics Perspective, „Germany Law
Journal” 2008, nr 4.
Edwards V., The European Company—Essential Tool or Eviscerated Dream?, „Common Market
Law Review” 2003, nr 2.
Ehlermann C.D., The Internal Market Following the Single European Act (1987), „Common Mar-
ket Law Review” 1987, nr 3.398 Bibliografia
Eidenmüller H., Abuse of Law in the context of European Insolvency Law, „European Company
and Financial Law Review” 2009, nr 1.
Enriques L., Silence is Golden: The European Company as a Catalyst for Company Law Arbitrage,
„Journal of Corporate Law Studies” 2004, nr 1.
Enriques L., EC Company Law and the Fears of a European Delaware, „European Business Law
Review” 2004, nr 6.
Enriques L., Gelter M., Regulatory Competition in European Company Law and Creditor Protec-
tion, „European Business Organization Law Review” 2006, nr 1.Enriques L., Related Party
Transactions: Policy Options and Real-World Challenges (with a Critique of the European Com-
mission Proposal), „European Business Organization Law Review” 2015, nr 1.
Ferran E., Corporate Mobility and Company Law, „The Modern Law Review” 2016, nr 5.
Fischel D.R., The “Race to the Bottom” Revisited: Reflections on Recent Developments in Delaware’s
Corporation Law, „New York University Law Review” 1982, nr 6.
Fleischer H., Legal Transplants in European Company Law – The Case of Fiduciary Duties, „Euro-
pean Company and Financial Law Review” 2005, nr 3.
Fleischer H., Supranational Corporate Forms in the European Union Prolegomena to a Theory on
Supranational Forms of Association, „Common Market Law Review” 2010, nr 6.
Forbes J.B., Piercy J.E., Corporate Mobility and Paths to the Top, Greenwood Publishing Group,
Nowy York 1991.
Freedeman Ch.E., Joint-Stock Business Organization in France, 1807–1867, „The Business Histo-
ry Review” 1965, nr 2.
Galeza D., Did the ECJ show common sense in upholding Daily Mail?, “China-EU Law Journal”
2013, nr 2.
Garcimartin F., The Law Applicable to Companies in the European Union. A Proposal by the Europe-
an Group for Private International Law, 2016, https://ssrn.com/abstract=2857077 (dostęp:
2.02.2020).
Garner B.A. (red.), Black’s Law Dictionary, Thomson West, Saint Paul 1999.
Garner B.A. (red.), Black’s Law Dictionary, Thomson West, Saint Paul 2009.
Gelter M., The structure of regulatory competition in European corporate law, „Journal of Corporate
Law Studies” 2005, nr 2.
Gelter M., Centros, the Freedom of Establishment for Companies and the Court’s Accidental Vision
for Corporate Law, [w:] Nicola F., Davies B. (red.), EU Law Stories: Contextual and Critical
Histories of European Jurisprudence, Cambridge University Press, Cambridge 2017.
Gerner-Beuerle C., Schillig A., The Mysteries of Freedom of Establishment after Cartesio, „Interna-
tional and Comparative Law Quarterly” 2010, nr 2.
Gerner-Beuerle C., Mucciarelli F.M., Schuster E.P., Siems M.M., Cross-border reincorporations
in the European Union: the case for comprehensive harmonisation, „Journal of Corporate Law
Studies” 2017, nr 1.
van Gerven D., Cross-Border Mergers in Europe, t. 1, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
van Gerven D., Cross-Border Mergers in Europe, t. 2, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
Gordon J.N., The Mandatory Structure of Corporate Law, „Columbia Law Review” 1989, nr 7.
Goshen Z., Hannes S., The Death of Corporate Law, „New York University Law Review” 2019.399 Bibliografia
Grundman S., Regulatory Competition in European Company Law – Some Different Genius?, [w:]
Ferrarini G., Hopt K.J., Wymeersch E. (red.), Capital Markets in the Age of the Euro: Cross-Bor-
der Transactions, Listed Companies and Regulation, Kluwer Law International, Haga 2002.
Guinnane T.W., Germany company law 1794–1897, [w:] Wells H. (red.), Research Handbook on the
History of Corporate and Company Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2018.
Hansen J.L., The Vale Decision and the Court’s Case Law on the Nationality of Companies, „Euro-
pean Company and Financial Law Review” 2013, nr 1.
Hansen J.L., The SUP proposal – Registration and capital (Article 13–17), „European Company
and Financial Law Review” 2015, nr 2.
Hansen S.F., From C 212 to L 212 – Centros Revisited, „European Business Organization Law
Review” 2001, nr 1.
Hansmann H., Kraakman R., Squire R., Law and the Rise of the Firm, Harvard Law Review 2006.
Harbarth S., From SPE to SMC – The German Political Debate on the Reform of the “Small Com-
pany”, „European Company and Financial Law Review” 2015, nr 2.
Harris R., The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization, „The Journal of
Economic History” 1994, nr 3.
Harris R., Industrializing English Laws. Entrepreneurship and Business Organization, 1720–1844,
Cambridge University Press, Cambridge 2004.
Hart O., Moore J., Incomplete Contracts and Renegotiation, „Econometrica” 1988, nr 4.
Hart O., An Economist’s Perspective on the Theory of the Firm, „Colmubia Law Review” 7/1989, nr 7.
Heine K., W. Kerber, European Corporate Laws, Regulatory Competition and Path Dependence,
„European Journal of Law and Economics” 2002, nr 1.
Henderson G.K., The position of Foreign Corporations in American Constitutional Law, Harvard
University Press, Cambridge 1918.
Henn H.G., Laws of Corporations, West Publishing, St. Paul 1983.
Hopt K., An Introduction, [w:] Geens K., Hopt K. (red.), The European Company Law Action
Plan Revisited, Leuven University Press, Leuven 2010.
Hornuf L., Linder J., End of Regulatory Competition in European Company Law?, „Andrássy
Working Paper Series” 2014, nr 30.
Jensen C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership
Structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 4.
Johnston D., Roman Law in Context, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
Kahan M., Kamar E., The Myth of State Competition in Corporate Law, „Stanford Law Review”
2002, nr 3.
Kamar E., Beyond Competition for Incorporations, „Georgetown Law Journal” 2006.
Khan A., Corporate Mobility, Market Access and the Internal Market, „European Law Review”
2015, nr 6.
Khanna V., Business organisations in India prior to the British East India Company, [w:] Wells H.
(red.) Research Handbook on the History of Corporate and Company Law, Edward Elgar Publi-
shing, Cheltenham 2018.
Klausner M., The Contractarian Theory of Corporate Law: A Generation Later, „Journal of Cor-
porate Law” 2006.400 Bibliografia
Korom V., Metzinger P., Freedom of Establishment for Companies: the European Court of Justice con-
firms and refines its Daily Mail Decision in the Cartesio Case C-210/06 , „European Company
and Financial Law Review” 2009, nr 1.
Krugman P.R., Obstfeld M., Melitz M.J., International  Economics.  Theory  &  Policy, Pearson
Education, Harlow 2018.
Kuhn A.K., A Comparative Study of the Law of Corporations, Columbia University, Nowy Jork
1912.
Kuran T., The Absence of the Corporation in Islamic Law: Origins and Persistence, „The American
Journal of Comparative Law” 2005, nr 4.
Laiou A.E., The Economic History of Byzantium, Dumbarton Oaks, Waszyngton 2002.
Latella D., The “COMI” Concept in the Revision of the European Insolvency Regulation, „European
Company and Financial Law Review” 2014, nr 4.
Larcom R.C., The Delaware Corporation, Johns Hopkins Press, Baltimore 1937.
Latty E.R., Pseudo-Foreign Corporations, „Yale Law Journal” 1955, nr 2.
Lehmann M., [w:] Dickinson A., Lein E. (red.), The Brussels I Regulation recast, Oxford Univer-
sity Press, Oksford, 2015.
Lenaerts A., The General Principle of the Prohibition of Abuse of Rights: A Critical Position on Its
Role in a Codified , „European Review of Private Law” 2010, nr 6.
Loewenstein M.J., Delaware as Demon: Twenty-Five Years After Professor Cary’s Polemic, Colorado
Law Review 2000, nr 3.
Lombardo S., Regulatory Competition in Company Law in the European Community. Prerequisites
and Limits, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2002.
Lombardo S., Pasotti P., The Societas Europaea: a Network Economics Approach, „European Com-
pany and Financial Law Review” 2004, nr 2.
Lombardo S., Regulatory Competition in Company Law in the EU after Cartesio, „European Busi-
ness Organization Law Review” 2010, nr 4.
Lombardo S., Some Reflections on Freedom of Establishment of Non-profit Entities in the European
Unions, „European Business Organization Law Review” 2013, nr 2.
Lopez R.S., The Commercial Revolution of the Middle Ages, 950–1350, Cambridge University
Press, Cambridge 1976.
Maier P., The Revolutionary Origins of the American Corporation, „The William and Mary Quar-
terly” 1993, nr 1.
Manesh M., Delaware and the Market for LLC Law: A Theory of Contractibility and Legal Indeter-
minacy, „Boston College Law Review” 2011, nr 1.
Mataczyński M., Seat of the Company in the Private Interantional Law, Wydawnictwo Naukowe
UAM, Poznań 2018.
Means B., A Contractual Approach to Shareholder Oppression Law, „Fordham Law Review” 2011,
nr 3.
Medina L.F., A Unified Theory of Collective Action and Social Change, University of Michigan
Press, Michigan 2007.
Micklethwaite J., Wooldridge A., A Short History of a Revolutionary Idea, Modern Library, Lon-
dyn 2003.401 Bibliografia
Mirowski P., The Rise (and Retreat) of a Market: English Joint Stock Shares in the Eighteenth Century,
„Journal of Economic History” 1981, nr 3.
Moore K., Lewis D., Foundations of corporate empire, Financial Times Prentice Hall, Londyn
2000.
Mörsdorf O., The legal mobility of companies within the European Union through cross-border conver-
sion, Common Market Law Review 2012, nr 2.
Mucciarelli F.M., The Transfer of the Registered Office and Forum-Shopping in International In -
solvency Cases: an Important Decision from Italy, „European Company and Financial Law
Review” 2005, nr 4.
Mucciarelli F.M., Company ‘Emigration’ and EC Freedom of Establishment: Daily Mail Revisited,
„European Business Organization Law Review” 2008, nr 2.
Mucciarelli F.M., The function of corporate law and the effects of reincorporations in the U.S. and the
EU, „Tulane Journal of International and Comparative Law” 2012, nr 2.
Mucciarelli F.M., Not Just Efficiency: Insolvency Law in the EU and Its Political Dimension , „Eu-
ropean Business Organization Law Review” 2013, nr 1.
Mucciarelli F.M., Private International Law Rules in the Insolvency Regulation Recast: A Reform or
a Restatement of the Status Quo?, „European Company and Financial Law Review” 2016, nr 1.
Mucha A., Piercing the corporate veil doctrine under English company law after Prest v Petrodel deci-
sions, „Allerhand Working Paper” 2017, nr 19.
Mucha A., Oplustil K., Redefining the Freedom of Establishment under EU Law as the Freedom
to Choose the Applicable Company Law, „European Company and Financial Law Review”
2018, nr 2.
Mucha A., Radwan A., Cross-Border Mergers: Experiences from Poland, [w:] T. Papadopoulos T.
(red.), Cross-Border Mergers EU Perspectives and National Experiences, Springer, Cham 2019.
Newmyer R.K., John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court, LSU Press, Baton Rouge
2007.
Ogus A., Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to
Comparative Law, „International and Comparative Law Quarterly” 1999, nr 2.
Olson M., Logic of collective action, Harvard University Press, Cambridge 1971.
Oplustil K., Radwan A., Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal
Transplants, [w:] Jessel-Holst Ch., Kulms R. (red.), A. Trunk, Private Law in Eastern Europe,
Mohr Siebeck, Tubingen 2010, s. 445–494.
Papadopoulos T., Reincorporations: a comparison between Greek and Cyprus law, „International
Journal of Law and Management” 2018, nr 3.
Paschalidis P., Freedom of Establishment and Private International Law for Corporations, Oxford
University Press, Oksford 2012.
Patterson  J.L.,  The  Development  of  the  Concept  of  Corporation  from  Earliest  Roman  Times  to
A.D. 476, „The Accounting Historians Journal” 1983, nr 1.
Pernazza F., Fiat Chrysler Automobiles and the New Face of the Corporate Mobility in Europe, „Eu-
ropean Company and Financial Law Review” 2017, nr 1.
Petrović S., Jakšić T., Right of Establishment and Corporate Mobility – an Outline of Issues, „Collec-
ted Papers of Zagreb Law Faculty” 2012, nr 1–2.402 Bibliografia
Pistor K., The Code of Capital, Princeton University Press, New Jersey 2019.
Pohl N., Mobility in Space and Time, Springer, Heidelberg 2001.
La  Porta  R.,  Lopez-de-Silanes F.,  Shleifer  A.,  Vishny  R.W.,  Law  and  Finance,  „The  Journal
of Political Economy” 1998, nr 6.
Prentice D., The Incorporation Theory – The United Kingdom, „European Busniess Law Review”
2003, nr 6.
Radin M., Fundamental Concepts of the Roman Law, Fundamental Concepts of Roman Law, „Cali-
fornia Law Review” 1925, nr 2.
Radin M., The Endless Problem of Corporate Personality, „Columbia Law Review” 1932, nr 4.
Rammeloo  S.,  Corporations  in  Private  International  Law,  Oxford  University  Press,  Oksford
2001.
Rammeloo S., A French-German Company Conversion (KG Berlin 21 March 2016): Another Call
for Harmonizing the Laws on Cross-Border Company Migrations in Europe, „European Com-
pany Law” 2017, nr 4.
Reinert K.A., An Introduction to International Economics, Cambridge University Press, Cam-
bridge 2012.
Ringe W.-G., No Freedom of Emigration for Companies, „European Business Law Review” 2005,
nr 3.
Ringe W.-G., The European Company Statute in the Context of Freedom of Establishment, „Journal
of Corporate Law Studies” 2007, nr 2.
Ringe W.-G., Forum Shopping under the EU Insolvency Regulation, „European Business Organi-
zation Law Review” 2008, nr 4.
Ringe W.-G., Sparking Regulatory Competition in European Company Law: The Impact of the Centros
Line of Case Law and its Concept of ‘Abuse of Law’, [w:] de la Feria R., Vogenauer S. (red.), Pro-
hibition of Abuse of Law: A New Principle of EU Law?, Oxford University Press, Oksford 2011.
Ringe W.-G., Corporate mobility in the European Union – a flash in the pan? An empirical study on
the success of lawmaking and regulatory competition, „European Company and Financial Law
Review” 2013, nr 2.
Ringe W.-G., Kornhaas and the challenge of applying Keck in establishment, „European Law Re-
view” 2017, nr 2.
Rochat J., Change for continuity: the making of the société anonyme in 19th century France, [w:] Wells
H. (red.), Research Handbook on the History of Corporate and Company Law, Edward Elgar
Publishing, Cheltenham 2018.
Rogerson P., Habitual Residence: The New Domicile?, „International and Comparative Law Qu-
arterly” 2000, nr 1.
Rogerson P., [w:] Magnus U., Mankowski P., Brussels I Regulation, Otto Schmidt Verlag, Mo-
nachium 2007.
Romano R., Law as a Product: Some Pieces of the Incorporation Puzzle, „The Journal of Law, Eco-
nomics, and Organization” 1985, nr 2.
Romano R., The Genius of American Corporate Law, AEI Press, Waszyngton 1993.
de Roover R., [w:] Postan M.M., Rich E.E., Miller E. (red.), The Cambridge Economic History of
Europe from the Decline of the Roman Empire. Economic Organisation and Policies in the Middle
Ages, Cambridge University Press, Cambridge 2008.403 Bibliografia
Roth W.H., Case note on Centros, „Common Market Law Review” 2000, nr 1.
Roth W.H., From Centros to Ueberseering: Free Movement of Companies, Private International Law,
and Community Law, „International and Comparative Law Quarterly” 2003, nr 1.
Safrai Z., The Economy of Roman Palestine, Routledge, Nowy York 2005.
Saydé A., Abuse of EU Law and Regulation of the Internal Market, Oxford University Press,
Oksford 2016.
Schammo P., Arbitrage and Abuse of Rights in the EC Legal System, „European Law Journal” 2008,
nr 3.
Scheidel W., Roman Economy, Cambridge University Press, Cambridge 2012.
Seligman J., A Brief History of Delaware’s General Corporation Law of 1899, „Delaware Journal of
Corporate Law” 1976, nr 2.
Shleifer A., Vishny R.W., A Survey of Corporate Governance, „The Journal of Finance” 1997, nr 2.
Siems M., The European Directive on Cross-Border Mergers: an International Model?, „Columbia
Journal of European Law” 2004, nr 1.
Siems M., SEVIC:  Beyond  Cross-Border  Mergers, „European Business Organization Law Re-
view” 2007, nr 2.
Siems M., Comparative Law, Cambridge University Press, Cambridge 2014.
Skeel D., Rethinking the Line between Corporate Law and Corporate Bankruptcy, „Texas Law Re-
view” 1994, nr 3.
Smith A., Wealth of Nations, Wordsworth Editions, Hertfordshire 2012.
Soderquist L.D., Sommer A.A., Chew P.K., Smiddy L.O., Corporations and other business organi-
zations: cases, materials, problems, LexisNexis, Charlottesville 1991.
Stoke A.W., Economic Influences Upon the Corporation Laws of New Jersey , „Journal of Political
Economy” 1930, nr 5.
Subramanian G., The  Influence  of  Antitakeover  Statutes  on  Incorporation  Choice:  Evidence  on  the
„Race” Debate and Antitakeover Overreaching, „University of Pennsylvania Law Review” 2002.
Subramanian G., The Disappearing Delaware Effect, „The Journal of Law, Economics, & Orga-
nization” 2004, nr 1.
Szmidt J., Cross-border  Mergers, Divisions  and  Conversions:  Accomplishments  and  Deficits  of  the
Company Law Package, „European Company and Financial Law Review” 2009, nr 1–2.
Szydło M., The Right of Companies to Cross-Border Conversion under the TFEU Rules on Freedom
of Establishment, „European Company and Financial Law Review” 2010, nr 3.
Szydło M., Directors’ duties and liability in insolvency and the freedom of establishment of companies
after Kornhaas, „Common Market Law Review” 2017, nr 6.
del Val Talens P., Corporate Directors: In Search of a European Normative Model for Legal Persons as
Board Members, „European Company and Financial Law Review” 2017, nr 4.
Teichmann Ch., Corporate Restructuring under the EMCA, „European Company and Financial
Law Review” 2016, nr 2.
Tiebout C.M., A Pure Theory of Local Expenditures, „The Journal of Political Economy” 1956, nr 5.
Tridimas T., The Principle of Proportionality, [w:] Schutze R., Tridimas T. (red.), Oxford Principles
of European Union Law, Oxford University Press, Oksford 2018.
Tröger T., Choice of Jurisdiction in European Corporate Law – Perspectives of European Corporate
Governance, „European Business Organization Law Review” 2005, nr 1.404 Bibliografia
Ugliano A., The New Cross-Border Merger Directive: Harmonisation of European Company Law
and Free Movement, European Business Law Review 2007, nr 3.
VanDuzer J.A., The Law of Partnerships and Corporations, Irwin Law, Toronto 2003.
Veenhof K.R., Some Social Effects of Old Assyrian Trade, „IRAQ” 1977, nr 1.
Veenhof K.R., Eidem J., Mesopotamia. The Old Assyrian Period, Academic Press Fribourg, Göt-
tingen 2008.
Ventoruzzo M., Cost-Based and Rules-Based Regulatory Competition: Markets for Corporate Char-
ters in the U.S. and the E.U., „New York University Journal of Law and Business” 2007, nr 3.
Vermeylen J., The Cross-Border Merger Directive, [w:] Vermeylen J., Vande Velde I. (red.), European
Cross-Border Mergers and Reorganizations, Oxford University Press, Oksford 2012.
Virgos M., Garcimartin F., The European Insolvency Regulation: Law and Practice, Wolters Klu-
wer International, Haga 2004.
Vlas P., Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht, Kluwer, Leiden 1982.
Vlas P., [w:] Magnus U., Mankowski P. (red.), Brussels I Regulation, Otto Schmidt Verlag, Mo-
nachium 2007.
Vossestein G.J., Transfer of the registered office. The European Commission’s decision not to submit
a proposal for a Directive, „Utrecht Law Review” 2008, nr 4.
Watson A., Legal transplants. An Approach in Comparative Law, University of Georgia Press,
Athens 1993.
de Weijs R.J., Breeman M.S., Comi-migration: Use or Abuse of European Insolvency Law?, „Euro-
pean Company and Financial Law Review” 2014, nr 4.
Willston S., History of the Law of Business Corporations before 1800. I, „Harvard Law Review”
1888, nr 3.
Winner M., Protection of Creditors and Minority Shareholders in Cross-border Transactions, „Euro-
pean Company and Financial Law Review” 2019, nr 1-2.
Wiśniewski A.W., Opalski A., Companies’ Freedom of Establishment after the ECJ Cartesio Judg-
ment, „European Business Organization Law Review” 2009, nr 4.
Wymeersch E., The transfer of the company’s seat in European company law, „Common Market
Law Review” 2003, nr 3.
Wymeersch E., Is a Directive on Corporate Mobility Needed?, „European Business Organization
Law Review” 2007, nr 8.
Zorzi A., A European Nevada? Bad Enforcement as an Edge in State Competition for Incorporations,
„European Business Organization Law Review” 2017, nr 2.
Pozostała literatura obcojęzyczna
Bayer W., Schmidt J., Das Vale-Urteil des EuGH: Die entgültige Bestätigung der Niederlassungsfreihe-
it als “Formwechselfreiheit”, „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2012, nr 31.
Bayer W., Schmidt J., Gläubigerschutz bei der grenzüberschreitenden Verschmelzung, „Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht” 2016, nr 18.
Behme C., Rechtsformwahrende Sitzverlegung und Formwechsel von Gesellschaften über die Grenze,
Mohr Siebeck, Tübingen 2015.
Beitzke G., Les conflits de lois en matière de fusion de société (droit communautaire et droit internatio -
nal privé, „Revue Critique de Droit International Privé” 1967.405 Bibliografia
Blanquet F., La société européenne n’est plus un mythe, „Revue de droit international et de droit
comparé” 2001, s. 139–170.
Bode M., Le groupe international de sociétés: Le système de conflit de lois en droit comparé français et
allemand, Peter Lang, Berno 2010.
Böcker P., Gesellschaftsrecht oder Insolvenzrecht? Keine »Einheit der Rechtsordnung« im IPR, „Deut-
sche Zeitschrift für Wirtschafts- und Insolvenzrecht” 2016, nr 4.
Verse  D.A.,  Das  Beschlussmängelrecht  nach  dem  ARUG,  „Neue  Zeitschrift  für  Gesellschaft-
srecht” 2009, nr 29.
Drygala T., von Bressensdorf T., Gegenwart und Zukunft grenzüberschreitender Verschmelzungen
und Spaltungen, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2016, nr 30.
Duro C., La société en poche Luxembourg, Kluwer België, Waterloo 2016.
Frank A., Formwechsel im Binnenmarkt, Mohr Siebeck, Tübingen 2016.
Garcimartín Alférez F.J., La sentencia „Centros”: una visión a través de los comentarios, „Revista
Jurídica” 2001, nr 4.
Grasmann G., System des Internationalen Gesellschaftsrechts, Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Ber-
lin 1970.
Grossfeld B., Internationales und Europäisches Unternehmensrecht: Das Organisationsrecht transna-
tionaler Unternehmen, C.F. Müller, Heidelberg 1995.
Grundmann S., Grenzüberschreitende Sitzverlegung und grenzüberschreitende Fusion, [w:] von Ro-
sen R. (red.), Die Europa AG – Eine Perspektive für deutsche Unternehmen?, Studien des Deut-
schen Aktieninstituts, Frankfurt a.M. 2003.
Jennewein K., Grenzüberschreitende Sitzverlegung einer deutschen GmbH nach Österreich, „Der Ge-
sellschafter” 2016, nr 4.
Haritz D., von Wolff B., Internationalisierung des deutschen Umwandlungsrechts. – Zum Entwurf
eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Umwandlungsgesetzes, „GmbH Rundschau” 2006.
Hirte H., Die „Große GmbH-Reform” – Ein Überblick über das Gesetz zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG), „Neue Zeitschrift für Gesel-
lschaftsrecht” 2008, nr 20.
Hoffmann J., [w:] Leible S., Reichert J (red.), Münchener Handbuch des Gesellschaftsrechts, Internatio-
nales Gesellschaftsrecht, Grenzüberschreitende Umwandlungen, t. 6, C.H. Beck, Monachium 2013.
Horn N., Deutsches und europäisches Gesellschaftsrecht und die EuGH-Rechtsprechung zur Niederlas-
sungsfreiheit – Inspire Art, „Neue Juristische Wochenschrift 2004, nr 13.
Hübner L., Eine Rom-VO für das Internationale Gesellschaftsrecht – zugleich ein Beitrag zur Ko-
härenz im Internationalen Gesellschaftsrecht, „Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellscha-
ftsrecht” 2018, nr 1.
Krafka A., [w:] Schmidt K. (red.), Münchener Kommentar zum HGB, C.H. Beck, München 2005.
Kieninger E.M., Wettbewerb der Privatrechtsordnungen im Europäischen Binnenmarkt, Mohr Sie-
beck, Tübingen 2002.
Kieninger E.M., Internationales Gesellschaftsrecht zwischen Polbud, Panama und Paradise aufgespie-
ßt, „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2018, nr 2.
Kilian, T., EU-Richtlinie zur Verknüpfung der Handelsregister verabschiedet, „Praxis der Freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit” 2012.406 Bibliografia
Kindler P., Der reale Niederlassungsbegriff nach dem VALE-Urteil des EuGH, „Europäische Zeit-
schrift für Wirtschaftsrecht” 2012, nr 23.
Kindler P., Insolvenzrecht als Tätigkeitsausübungsregel, Die sachliche Reichweite der Niederlassungs-
freiheit nach dem Kornhaas Urteil des EuGH, „Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht”
2016, nr 4.
Kindler P., [w:] von Hein J. (red.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB. In-
ternationales Privatrecht II. Internationales Wirtschaftsrecht, t. 12, C.H. Beck, Monachium 2018.
Kindler P., Unternehmensmobilität nach „Polbud“: Der grenzüberschreitende Formwechsel in Gestal-
tungspraxis und Rechtspolitik, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2018, nr 1.
Knaier  R.,  Unionales  Umwandlungsrecht  –Die  Zukunft  der  Unternehmensmobilität  im  Binnen-
markt, „GmbH Rundschau” 2018, nr 12.
Korte S., [w:] Callies Ch., Ruffert M. (red.), Das Verfassungsrecht der Europäischen Union, Beck
Online/el. 2016.
Lutter M., Schmidt J., Bayer W., Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht: Grundlagen,
Stand und Entwicklung nebst Texten und Materialien, de Gruyter, Berlin 2012.
Lutter M., Bayer W., Schmidt J., Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht: Grundlagen,
Stand und Entwicklung nebst Texten und Materialien, de Gruyter, Berlin 2017.
Mock S., Zur Qualifikation der insolvenzrechtlichen Gläubigerschutzinstrumente des Kapitalgesell-
schaftsrechts, „Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts” 2016, nr 3.
Mörsdorf-Schulte I.-M., Grenzüberschreitende Mobilität von Gesellschaften in der EU nach dem
Vale-Urteil des EuGH, „Kölner Schrift zum Wirtschaftsrecht” 2014, nr 2.
Mörsdorf O., Nun also doch! – Die überraschende Umdeutung der Niederlassungsfreiheit zur Recht-
swahlfreiheit durch den EuGH im Urteil Polbud, „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2017, nr 50.
Niemeier W., GmbH und Limited im Markt der Unternehmensrechtsträger, 27 „Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht” 2006, nr 49.
Oechsler J., [w:] Goette W., Habersack M., Kalss S. (red.), Münchener Kommentar zum Aktienge-
setz, C.H. Beck, Monachium 2012.
Oechsler J., Die Polbud-Entscheidung und die Sitzverlegung der SE, „Zeitschrift für Wirtschaft-
srecht” 2018, nr 27.
Oetker H., Kommentar zum Handelsgesetzbuch (HGB), C.H. Beck, Monachium 2015.
Oplustil K., Włudyka T., Grenzüberschreitender Herausformwechsel einer polnischen Kapitelgesell-
schaft im Lichte der neuesten Rechtsprechung des EuGH, [w:] Stumpf C., Kainer F., Baldus Ch.
(red.), Privatrecht, Wirtschaftsrecht, Verfassungsrecht, Privatinitiative und Gemeinwohlhorizonte
in der europäischen Integration, Festschrift für Peter-Christian Müller-Graff zum 70. Geburtstag
AM 29. Settember 2015, Nomos, Baden-Baden 2015.
Pernazza F., La mobilita` delle societa` in Europa da Daily Mail a Fiat Chrysler Automobiles, „Di-
ritto del commercio internazionale” 2015.
Ringe W.-G., Die Sitzverlegung der Europäischen Aktiengesellschaft, Mohr Siebeck, Tübingen 2006.
Ringe W.-G., Mitbestimmungsrechtliche Folgen einer SE-Sitzverlegung, „Neue Zeitschrift für Gesel-
lschaftsrecht” 2006, nr 24.
Roth G.H., Vorgaben der Niederlassungsfreiheit für das Kapitalgesellschaftsrecht, C.H. Beck, Mona-
chium 2010.407 Bibliografia
Roth G.H., Das Ende der Briefkastengründung? – Vale contra Centros, „Zeitschrift für Wirtscha-
ftsrecht” 2012, nr 36.
Sandrock O., Sitztheorie, Überlagerungstheorie und der EWG-Vertrag – Wasser, Öl und Feuer, „Recht
der Internationalen Wirtschaft” 1989.
Schall A., Barth A., Stirbt Daily Mail langsam?, „Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht” 2012,
nr 11.
Schall A, EuGH bestätigt grenzüberschreitenden Rechtsformwechsel in der EU!, „Der Betrieb” 2017,
nr 45.
Schollmeyer E., Von der Niederlassungsfreiheit zur Rechtswahlfreiheit? Das „Polbud” Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs vom 25. Oktober 2017, „Zeitschrift für Unternehmens- und Gesell-
schaftsrecht” 2018, nr 1.
Schön W., Der „Rechtsmissbrauch” im Europäischen Gesellschaftsrecht, [w:] Wank R., Hirte H., K.
Frey K., Fleischer H., Thüsing G. (red.), Festschrift für Herbert Wiedemann zum 70. Geburtstag,
C.H. Beck, Monachium 2002.
Sonnenberger H.J., Vorschläge und Berichte zur Reform des europäischen und deutschen internationa-
len Gesellschaftsrechts, Mohr Siebeck, Tübingen 2007.
Schmidt J., EU Company Law Package 2018 – Mehr Digitalisierung und Mobilität von Gesellscha-
ften (Teil 2), „Der Konzern” 2018, nr 7–8.
Spindler J., Wanderungen gewerblicher Körperschaften von Staat zu Staat als Problem des in-
ternationalen Privatrechts, Heymann, Berlin 1932.
Stelmaszczyk  P.,  Grenzüberschreitender  Formwechsel  durch  isolierte  Verlegung  des  Satzungssitzes,
„Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2017, nr 22.
Stiegler S., Grenzüberschreitende Sitzverlegungen nach deutschem und europäischem Recht, C. Hey-
manns, Kolonia 2017.
Teichmann Ch., Binnenmarktkonformes Gesellschaftsrecht, de Gruyter, Berlin 2006.
Teichmann Ch., Ptak P., Die grenzüberschreitende Sitzverlegung aus deutsch-polnischer Perspektive,
„Recht der Internationalen Wirtschaft” 2010, nr 12.
Teichmann Ch., Gesellschaftsrecht im System der Europäischen Niederlassungsfreiheit, „Zeitschrift
für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht” 2011, nr 6.
Teichmann Ch., Knaier R., Die deutsche Unternehmergesellschaft als Alternative für österreichische
Gründer – Eine empirische Annäherung, [w:] Teichmann Ch., Oplustil K. (red.), Grenzüber-
schreitende Unternehmensmobilität, Nomos, Wiedeń 2016.
Teichmann Ch., Grenzüberschreitender Formwechsel kraft vorauseilender Eintragung in Aufmahme-
staat?, „Zeitschrift für Wirtschaftsrecht” 2017, nr 25–26.
Teichmann Ch., Knaier R., Grenzüberschreitender Formwechsel nach „Polbud“, „GmbH Rund-
schau” 2017, nr 24.
Thölke U., [w:] Leible S., Reichert J. (red.), Münchener Handbuch des Gesellschafstrechts, Internatio-
nales Gesellschaftsrecht. Grenzüberschreitende Umwandlungen, Monachium 2013.
Verse, D.A., Die Entwicklung des europäischen Gesellschaftsrechts im Jahr 2012, „Europäische Zeit-
schrift für Wirtschaftsrecht” 2013, nr 9.
Verse  D.A.,  Niederlassungsfreiheit  und  grenzüberschreitende  Sitzverlegung  –  Zwischenbilanz  nach
„National Grid Indus“ und „Vale”, „Zeitschrift für Europäisches Privatrecht” 2013, nr 21.408 Bibliografia
Wykaz orzecznictwa
Trybunał Konstytucyjny
Wyrok TK z 8.03.2004 r., SK 23/03, Legalis 61455.
Sąd Najwyższy
Postanowienie SN z 12.04.1990 r., III CRN 132/90, LEX nr 1671686.
Wyrok SN z 12.10.2012 r., IV CSK 186/12, LEX nr 1275001.
Wyrok SN z 7.12.2012 r. II CSK 77/12, OSP 2013/10, poz. 96.
Wyrok SN z 18.09.2013 r., III CZP 13/13, BSN 2013, nr 9.
Sądy powszechne
Wyrok SA w Łodzi z 31.5.2011, I ACa 328/11, OSA w Łodzi K. 1/2012, s. 18.
Trybunał Sprawiedliwości
Wyrok TS z 21.06.1974 r. w sprawie Jean Reyners v. Belgian State, 2/74, EU:C:1974:68.
Wyrok TS z 4.12.1974 r. w sprawie Yvonne van Duyn v. Home Office, 41/74, EU:C:1974:133.
Wyrok TS z 4.10.1976 r. w sprawie A. De Bloos, SPRL v. Société en commandite par actions Bouyer,
14/76, EU:C:1976:134.
Wyrok TS z 12.10.1976 r. w sprawie LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG proti Euro-
control, 29/76, EU:C:1976:137.
Wyrok TS z 9.03.1978 r. w sprawie Amministrazione delle Finanze dello Stato v. Simmenthal SpA,
106/77, EU:C:1978:49.
Wyrok TS z 22.11.1978 r. w sprawie Somafer SA v. Saar-Ferngas AG, 33/78, EU:C:1978:205.
Wyrok TS z 20.02.1979 r. w sprawie Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwe-
in, 120/78, EU:C:1979:42.
Wyrok  TS  z  18.03.1981  r.  w  sprawie  Blanckaert  &  Willems  PVBA  v.  Luise  Trost,  139/80,
EU:C:1981:70.
Wyrok TS z 25.04.1985 r. w sprawie KE v. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,
207/83, EU:C:1985:161.
Wyrok TS z 10.07.1986 r. w sprawie D.H.M. Segers v Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank-
en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen, 79/85, EU:C:1986:308.
Wyrok TS z 9.12.1987 r. w sprawie SAR Schotte GmbH v. Parfums Rothschild SARL, 218/86,
EU:C:1987:536.
Wyrok TS z 27.09.1988 r. w sprawie the Queen v H.M. Treasury and Commissioners of Inland Re-
venue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., 81/87, EU:C:1988:456.
Wyrok TS z 31.05.1989 r. w sprawie I. Bettray v. Staatssecretaris van Justitie, 344/87, EU:C:1989:226.
Wyrok TS z 19.06.1990 r. w sprawie The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factorta-
me Ltd and others, C-213/89, EU:C:1990:257.
Wyrok TS z 20.11.1991 r. w sprawie Powell Duffryn plc v. Wolfgang Petereit, C-214/89, ECLI:
EU:C:1992:115.
Wyrok TS z 4.05.1993 r. w sprawie Federación de Distribuidores Cinematográficos v. Estado Español
and Unión de Productores de Cine y Televisión, C-17/92, EU:C:1993:172.409 Bibliografia
Wyrok TS z 24.11.1993 r. w sprawie Bernard Keck i Daniel Mithouard, C-267/91, EU:C:1993:905.
Wyrok TS z 30.11.1995 r. w sprawie Reinhard Gebhard v. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e
Procuratori di Milano, C-55/94, EU:C:1995:411.
Wyrok  TS  z  9.3.1999  r.  w  sprawie  Centros  Ltd  v.  Erhvervs-  og  Selskabsstyrelsen,  C-212/97,
EU:C:1999:126.
Wyrok TS z 5.11.2002 r. w sprawie Überseering BV v. Nordic Construction Company Baumanage-
ment GmbH, C-208/00, EU:C:2002:632.
Wyrok TS z 30.09.2003 r. w sprawie Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v. Inspi-
re Art Ltd, C-167/01, EU:C:2003:512.
Wyrok TS z 20.05.2005 r. w sprawie Petra Engler v. Janus Versand GmbH, C-27/02, EU:C:2005:33.
Wyrok TS z 13.12.2005 r. w sprawie SEVIC Systems A.G., C-411/03, EU:C:2005:762.
Wyrok TS z 1.06.2006 r. w sprawie Innoventiv Limited, C-453/04, EU:C:2006:361.
Wyrok TS z 12.09.2006 r. w sprawie Cadbury Schweppes v. Commissioners of the Inland Revenue,
C-196/04, EU:C:2006:544.
Wyrok TS z 2.05.2006 r. w sprawie Eurofood IFSC Ltd, C-341/04, EU:C:2006:281.
Wyrok TS z 16.12.2008 r. w sprawie Cartesio Oktató és Szolgáltató bt., C-210/06, EU:C:2008:723.
Wyrok TS z 15.04.2008 r. w sprawie Impact vs. Minister for Agriculture and Food i in., C-268/06,
EU:C:2008:223.
Wyrok TS z 2.10.2008 r. w sprawie Nicole Hassett v. South Eastern Health Board oraz Cheryl Do-
herty v. North Western Health Board, C-372/07, EU:C:2008:534.
Wyrok TS z 11.03.2010 r. w sprawie Attanasio Group Srl v. Comune di Carbognano, C-384/08,
EU:C:2010:133.
Wyrok TS z 12.02.2009 r. w sprawie Christopher Seagon v. Deko Marty Belgium NV, C-339/07,
EU:C:2009:83.
Wyrok TS z 29.11.2011 r. w sprawie National Grid Indus BV v. Inspecteur van de Belastingdienst
Rijnmond/kantoor Rotterdam, C-371/10, EU:C:2011:785.
Wyrok TS z 12.7.2012 r. w sprawie Vale Epítési kft., C-378/10, EU:C:2012:440.
Wyrok TS z 4.12.2014 r. w sprawie H v. H.K., C-295/13, EU:C:2014:2410.
Wyrok TS z 10.12.2015 r. w sprawie Simona Kornhaas v. Thomas Dithmar als Insolvenzverwalter über
das Vermögen der Kornhaas Montage und Dienstleistung Ltd, C-594/14, EU:C:2015:806.
Wyrok TS z 7.04.2016 r. w sprawie KA Finanz AG v. Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance
Group, C-483/14, EU:C:2016:205.
Wyrok TS z 25.10.2017 r. w sprawie Polbud – Wykonawstwo sp. z o.o., C-106/16, EU:C:2017:804.
Wyrok TS z 7.03.2018 r. w sprawie E.ON Czech Holding AG przeciwko Michaelowi Dĕdouchowi
i in., C-560/16, EU:C:2018:167.
Orzecznictwo sądów zagranicznych
Jacob Lopes Henriques v. The General Privileged Dutch Company Trading to the Wes Indies, 2 Ld.
Raym. 1532, 1535, 92 Eng. Rep. 494, 496 (H.L. 1730).
Wyrok z 1.12.1866, Cour d appel, Chambery, tr., 1867-11 Receuil de Sirey 182.
Western Union Tel. Co. v. Kansas, 216 U.S. 1 (1910).
Pike v. Bruce Church, Inc., 397 U.S. 137, 142 (1970).410 Bibliografia
Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego Niemiec (Bundesgerichtshof) z 27.06.2007 r. – XII
ZB 114/06.
Wyrok Sądu Najwyższego Austrii (OGH Vienna) z 18.02.2010 r., 6 Ob 221/09 g.
Wyrok Sądu Apelacyjnego (Oberlandesgericht) Nürnberg z 19.06.2013 r., 12 W 520/13. „Zeit-
schrift für Wirtschaftsrecht” 2014, s. 128.
Wyrok Sądu Najwyższego Austrii (OGH Vienna) z 10.04.2014 r., 6 Ob 224/13d.
Wyrok Sądu Apelacyjnego (Kammergericht) Berlin z 21.03.2016 – 22 W 64/15, „Zeitschrift für
Wirtschaftsrecht” 2016, s. 1223.
Wyrok Sądu Apelacyjnego (Oberlandesgericht) Frankfurt a.M. z 3.1.2017 r., 20 W 88/15.
Easynet Global Services Ltd [2018] EWCA Civ 10, Case No: A3/2016/4623.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Mezoekonomia transgraniczna przedsi...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane