• Teściowe i synowe. Studium relacji

Teściowe i synowe. Studium relacji

 • Autor: Magdalena Stankowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-697-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 342/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Relacje synowa-teściowa są postrzegane jako jedne z najbardziej problematycznych spośród relacji rodzinnych. O samych teściowych mówi się bardzo często, przywołując dowcipy, choć należy zauważyć, że dotyczą one przede wszystkim ich relacji z zięciem, nie z synową. Brakuje analiz naukowych, które podejmowałyby to zagadnienie. Odpowiedzią na ten brak jest przygotowana publikacja, która ma na celu odpowiedzieć na pytanie: jak wyglądają relacje synowa-teściowa we współczesnych rodzinach w środowisku wielkomiejskim?

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Pozycja teściowej w rodzinie w wybranych kręgach kulturowych


1. Teściowa w krajach arabskich
2. Teściowa w Indiach
3. Teściowa w Chinach
4. Teściowa w Japonii
5. Teściowa w krajach Europy Południowej
6. Teściowa w krajach skandynawskich
7. Teściowa w zachodnim kręgu kulturowym

Rozdział II. Relacje synowa – teściowa w literaturze przedmiotu


1. Obraz relacji synowa – teściowa w polskich badaniach
2. Typologie teściowych
3. Rola babci jako jedna z ról teściowej
4. Współzamieszkiwanie synowych i teściowych a ich relacja

Rozdział III. Metodologia badań własnych


1. Podstawy założeń badawczych
2. Określenie założeń badania – cel i hipotezy
3. Opis zastosowanych narzędzi
4. Sposób prowadzenia badań
5. Charakterystyka zbadanej grupy
5.1. Charakterystyka zbadanych teściowych
5.2. Charakterystyka zbadanych synowych

Rozdział IV. Relacje synowa – teściowa. Analiza wyników badań własnych


1. Dynamika relacji synowa – teściowa – rola znaczących wydarzeń
1.1. Pierwsze spotkania, pierwsze wrażenia
1.2. Zaangażowanie teściowych w przygotowania do ślubu synowej
1.3.  Wpływ urodzenia dziecka/dzieci na relację synowa – teściowa
1.4. Dynamika zmiany w relacji na przestrzeni czasu
2. Jakość relacji synowych i teściowych
2.1. Bezpośrednie kontakty synowych i teściowych
2.2. Ocena relacji przez synowe i teściowe
2.3. Bliskość i dystans w relacji synowa – teściowa
2.4. Konflikty i trudności w relacji synowa – teściowa
3. Komunikacja między synowymi i teściowymi
3.1. Forma zwracania się w relacji synowa – teściowa
3.2. Pomijane tematy w rozmowach między synowymi i teściowymi
3.3.  Komunikacja niebezpośrednia w relacji synowa – teściowa – udział osób trzecich
3.4. Komunikacja niebezpośrednia – internet, telefon, listy
4. Wzajemne wsparcie synowych i teściowych
4.1. Pomoc otrzymywana przez teściowe
4.2. Pomoc otrzymywana przez synowe
4.3. Udział teściowych w opiece nad wnukami
5. Relacja z teściową a relacja z własną matką
6. Idealna teściowa, idealna synowa – oczekiwania badanych

Rozdział V. Rzeczywistość relacji synowa – teściowa. Podsumowanie


1. Relacje synowa – teściowa – typologia własna
2. Weryfikacja postawionych hipotez
3. Dyskusja wybranych wyników

Zakończenie
Bibliografia


Prof. zw. dr hab. Anna Kwak:

Książka wypełnia pewną niszę badawczą, ale co ważniejsze jest próbą zweryfikowania obrazu teściowej w XXI wieku na podstawie badań przeprowadzonych z osobami, które same sytuacyjnie są teściowymi i synowymi. (...) Publikacja pozwala zdobyć wiedzę o zachowaniu wyznaczanym kulturą w odniesieniu do życia rodzinnego oraz wiedzy na temat aktualnych relacji między synową i teściową w społeczeństwie polskim. W książce można znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy uzyskane dane z przeprowadzonych badań pozwolą na obalenie mitów i stereotypów? Czy zmiany zachodzące w społeczeństwie polskim wpłynęły również na nowe postrzeganie tej szczególnej diady synowa-teściowa? Czy nowe czasy przynoszą także nowe postrzeganie własnej roli jako teściowej czy synowej i rozbudziły gotowość do szukania dróg lepszej i satysfakcjonującej komunikacji między nimi?

Magdalena Stankowska

socjolożka, adiunkt w Zakładzie Nauk o Rodzinie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące: socjologii rodziny (w szczególności relacje międzypokoleniowe w rodzinie) oraz pracy socjalnej. Autorka ma bogate doświadczenia w realizacji badań jakościowych i prowadzeniu zajęć dla dzieci, studentów, seniorów. Współpracowała m.in. ze Szkołą SuperBabci i SuperDziadka, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Fundacją ZACZYN.

Książki tego autora

Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie, Państwowe Wydawnic-
two Naukowe, Warszawa 1984.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2002.
Adamski T., Mętlik i baby-boom, czyli rodzina ma się dobrze – model skandynawski,
[w:] W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach
współczesności. Kształty rodziny współczesnej, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2008, s. 372–381.
Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F., Relacje interpersonalne. Proces porozumie-
wania się, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Alfredson K., Równe szanse. Szwecja przeciera szlak, Instytut Szwedzki, Warszawa
2005.
Appelt K., Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków, [w:] A.I. Brze-
zińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie
późnej dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2007, s. 79–95.
Antonucci T.C, Jackson J.S., Biggs S., Intergenerational Relations: Theory, Research
and Policy, „Journal of Social Issues”, Vol 63, No., p: 679–693.
Apter T., Mothers-in-law and Daughtes-in-law, Friendship at an impasse, dr Apter
research paper, brak roku http://www.motherinlawstories.com/terri_apter_rese-
arch_paper.htm, dostęp na dzień 27.12.2010.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Atoch M., The Relevace of Ideational Changes to Family Transformation in Postwar Ja-
pan, [w:] R. Jayakody, A. Thornton, W. Axinn (red.), International Family Change.
International Perspectives, Lawrence Erlbaum Associates Taylor & Francis Group,
New York, 2008, s. 223–249.
Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2005.
Babcia i dziadek wiedzą najlepiej, TNS OBOP, lipiec 2004. 326 Bibliografia
Babcia  wie  lepiej?  Nie  zawsze,  22.04.2011,  http://www.edziecko.pl/zdrowie_i_piele-
gnacja/1,104422,9442940,Babcia_wie_lepiej__Nie_zawsze.html, dostęp na dzień
13.08.2011.
Balcerzak-Paradowska B., Polityka rodzinna. Między dwoma modelami, Wydawnic-
two IPiSS, Warszawa 1999.
Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Prze-
miany, zagrożenia, potrzeba działań, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, War-
szawa 2004.
Balcerzak-Paradowska B., Kołaczek B., Głogosz D., Polityki rodzinne w poszczegól-
nych krajach UE, [w:] M. Zubik (red.), Polityka rodzinna w krajach Unii Euro-
pejskiej – wnioski dla Polski, Biuletyn RPO, materiały nr 67, Zeszyty Naukowe,
Warszawa 2009, s. 113–139.
Balcerzak-Paradowska B., Współczesna polityka rodzinna wobec kryzysu dzietności,
Biuro Analiz Sejmowych, 29 kwietnia 2010,
http://www.rpo.gov.pl/pliki/12555996520.pdf, dostęp na dzień 9.08.2011.
Barańska  Z.,  Rodzina  w  ludowych  przysłowiach  i  pieśniach,  [w:]  J.  Komorowska
(red.),  Przemiany  rodziny  polskiej,  Instytut  Wydawniczy  CRZZ,  Warszawa
1975, s. 120–147.
Barska A., Problematyka płci w tradycji algierskiej, [w:] E. Pakszys (red.), Międzykultu-
rowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki – Bliski Wschód: współ-
czesność i prehistoria, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 115–134.
Bator  J.,  Japończycy  i  Japonki,  http://czytelnia.onet.pl/0,1213056,2,do_czytania.
html, dostęp na dzień 24.10.2011.
Bator J., Japoński wachlarz. Powroty, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2011.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Na-
ukowe Scholar, Warszawa 2002.
Bielecki  J.,  Sytuacja  mieszkaniowa  w  Polsce  najgorsza  w  UE,  1.10.2009,  http://
www.bankier.pl/wiadomosc/Sytuacja-mieszkaniowa-w-Polsce-najgorsza-w-
-UE-2024840.html, dostęp na dzień 05.05.2011.
Bojanowska  E.,  Ludzie  starsi  w  rodzinie  i  społeczeństwie,  [w:]  J.  Hrynkiewicz  (red.),
O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012, s. 19–32.
Braun-Gałkowska M., Psychologiczna analiza systemów rodzinnych osób zadowolo-
nych i niezadowolonych z małżeństwa, TN KUL, Lublin 1992.
Beauvoir S., Druga płeć, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 2003.
Benedict R., Chryzantema i miecz. Wzory kultury japońskiej, Państwowy Instytut
Wydawniczy, Warszawa 2003.
Beisert M., Modele działania kobiet – sprawców wykorzystywania seksualnego w ro-
dzinie, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, działania, praktyka” 2004, nr 7, s. 1–12.
Beztesciowej.pl,  wyniki  badań,  http://beztesciowej.pl/w-czym-problem/wyniki-ba-
dan/, dostęp na dzień 29.12.2010.327 Bibliografia
Boguszewski R.(a), Rodzina, jej współczesne znaczenie i rozumienie, Komunikat z ba-
dań CBOS, Warszawa 2013, BS/33/2013.
Boguszewski R.(b.), Więzi w rodzinie, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2013,
BS/107/2013.
Borowik J., Znaczenie relacji rodzinnych w życiu osób starszych, [w:] I. Taranowicz,
S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane proble-
my, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 139–150.
Bowditch E.U., Samet A., Trudne życie synowej. Jak przetrwać w związku z teścio-
wą, Wydawnictwo Sensus, Warszawa 2007.
Burzyńska I., Inny? Specyficzny? Wyjątkowy? Psychologiczna analiza dowcipu ży -
dowskiego, „Mishellanea” 2004, nr 4, http://kf.mish.uw.edu.pl/mishellanea/m4/
m4_bur.pdf, dostęp na dzień 20.06.2012.
Celmer Z., W łóżku z teściową, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2010.
Chabior A., Życie rodzinne i funkcjonowanie gospodarstwa domowego, [w:] A. Fabiś,
J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka starość. Wybrane zagadnienia gerontologii
społecznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015, s. 134–148.
Chybicka A., Fila-Jankowska A., Utajona postawa kobiet egipskich wobec płci wła-
snej i przeciwnej, [w:] A. Chybicka, M. Kaźmierczak (red.), Kobieta w kulturze,
kultura  w  kobiecie.  Studia  interdyscyplinarne,  Oficyna  Wydawnicza  Impuls,
Kraków 2006, s. 119 – 134.
Chyczewska A., Przedłużona młodość – nowa perspektywa psychologiczna wchodze-
nia w dorosłość – model włoski, [w:] I.M. Kijowska, M. Przybysz-Zaremba (red.),
Rodzina.  Wybrane  wymiary  środowiska  wychowawczego  dziecka,  Wydawnic-
two PWSZ, Elbląg 2011.
Chybicka A., Międzynarodowa analiza wpływu norm kulturowych na zachowanie
–  badania  polsko-egipskie,  [w:]  A.  Chybicka,  M.  Kaźmierczak  (red.),  Kobieta
w kulturze, kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2006, s. 135–150.
Cieślik  H.,  Kobieta  w  Indiach,  01.03.2009  http://www.psz.pl/tekst-17916/Kobieta-
w-Indiach-kulturowy-wizerunek-tradycyjne-role-spoleczne-i-ich-wspolczesne-
konsekwencje, dostęp na dzień 15.03.2013.
Conway  J.,  Dorosłe  Dzieci  Rozwiedzionych  Rodziców.  Jak  uwolnić  się  od  bolesnej
przeszłości? Oficyna Wydawnicza Logos, Warszawa 1997.
Co trzeci Włoch mieszka z matką – europejski fenomen. Duże bobasy, 20.09.2012
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,12517423.html, dostęp na
dzień 15.03.2013.
Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków,
Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
Czarnik M., Kot M., Urmański J., Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii
Europejskiej. Przegląd stosowanych rozwiązań, Raport Zespołu do Spraw Ro-
dzin, Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej, Warszawa, marzec 2012.328 Bibliografia
Czekanowski  P.,  Rodzina  w  życiu  osób  starszych  i  osoby  starsze  w  rodzinie,  [w:]
B. Synak (red.) Polska starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
2002, s. 140–172.
Czekanowski P., Sytuacja rodzinna ludzi starych w Gdańsku A.D. 2012. Wybrane za-
gadnienia, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.), Człowiek stary w rodzinie i społe-
czeństwie, seria: „Roczniki Socjologii Rodziny”, 2013, tom XXIII, Poznań 2013,
s. 127–145.
Dom Kredytowy Notus, Raport Rynkowy, październik 2010, http://www.domkredyto-
wy.pl/files/report/Raport_rynkowy_DKNOTUS_pa%C5%BAdziernik_2010.pdf,
dostęp na dzień 29.12.2010.
Donati  P.,  Zmiany  demograficzno-społeczne  i  ich  wpływ  na  politykę  rodzinną  we
Włoszech, [w:] E. Leś, S. Bernini (red.), Przemiany rodziny w Polsce i we Wło-
szech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwa Uniwersytetu War-
szawskiego, Warszawa 2010. s. 21–30.
Duch-Krysztoszek D., Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.
Duvall E., In law – pro and con – study of interpersonal relation, Associated Press,
New York 1954.
Dyczewski L., Więź pokoleń w rodzinie, Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Stu-
diów Społecznych, Warszawa 1976.
Dyczewski L., Rodzice jako dziadkowie, [w:] F. Adamski (red.), Miłość, małżeństwo,
rodzina, Wydawnictwo WAM, Kraków 1982, s. 515–534.
Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
1994.
Dyczewski  L.,  Więź  między  pokoleniami  w  rodzinie,  Towarzystwo  Naukowe  KUL,
Lublin 2002.
Dzień teściowej, Informacyjna Agencja Radiowa,
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dzien-tesciowej-1726123.html,  dostęp  na  dzień
14.09.2011.
Dzień teściowej, czyli dlaczego nie kochamy mamusi, http://www.wiadomosci24.pl/
artykul/dzien_tesciowej_czyli_dlaczego_nie_kochamy_mamusi_21065.html, do-
stęp na dzień 15.09.2011.
Dzięgielewska M., Człowiek stary a rodzina, [w:] B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski,
M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza
ASPRA-JR, Warszawa 2006, s. 87–112.
Encyklopedia  PWN,  wersja  internetowa,  http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/kraje-
-skandynawskie.html, dostęp na dzień 10.01.2015.
Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na
styku pokoleń, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 186–202.329 Bibliografia
Finansowy portret młodych, Millward Brown na zlecenie Krajowego Rejestru Dłu-
gów,  Wrocław  2014,  http://www2.krd.pl/Centrum-prasowe/Raporty?page=2,
dostęp na dzień 4.03.2015.
Fabiś A., Edukacja osób starszych, [w:] A. Fabiś, J.K. Wawrzyniak, A. Chabior, Ludzka
starość. Wybrane zagadnienia gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza Im -
puls, Kraków 2015, s. 171–198
Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa 2011.
Folger J.P., Poole M.S., Stutman R., Konflikt i interakcja, [w:] J. Stewart (red.), Mosty
zamiast  murów.  Podręcznik  komunikacji  interpersonalnej,  Wydawnictwo  Na-
ukowe PWN, Warszawa 2007, s. 463–474.
Forward S., Frazier D., Toksyczni teściowie, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2007.
Fromm E., O sztuce miłości, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2010.
Fuller C.J., Narasimhan H., Companionate marriage in India: the changing marria-
ge system in a middle-class Brahman subcaste, „Journal of the Royal Anthropo-
logical Institute” 2008, nr 4, s. 736–754.
Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2011.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowocze-
sności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Giddens A., Sutton P.W., Socjologia. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2012.
Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna, [w:] A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Ry-
chard (red.), Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnic-
two IFiS PAN, Warszawa 2000, s. 97–166.
Giza-Poleszczuk A., Marody M., W uwięzi więzi (społecznych), „Societas Communi-
tas” 2006, nr 1(1).
Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communica-
tion, Radom 2001.
Głowacki K., Różne kulturowe modele kobiecości i ich realizacja w Turcji, [w:] A. Wit-
kowska-Paleń,  J.  Maciaszek  (red.),  Kobieta  we  współczesnym  społeczeństwie,
Stalowa Wola 2010, s. 325–345.
Goodman N., Wstęp do socjologii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1992.
Gospodarstwa domowe i rodziny, GUS, Warszawa 2003 (http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/PUBL_gospodarstwa_domowe_i_rodziny.pdf), dostęp na dzień 29.12.2010.
Gospodarstwa domowe w 2011 roku – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011, Mate-
riał na konferencję prasową w dniu 29.01.2013, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/
xbcr/gus/LU_Gospodarstwa_domowe_w_2011r_wyniki_NSP2011.pdf,  dostęp
na dzień 12.06.2013. 330 Bibliografia
Grzebałtowska M., Każda matka chce być Szwedką, 03.12.2007, http://www.edziec-
ko.pl/rodzice/1,79353,4729045.html, dostęp na dzień 14.07.2011.
Grzelińska O., Mama dookoła świata. Opowieści o macierzyństwie w różnych kultu-
rach, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2012.
Grzeszkiewicz B., Dziadkowie w życiu dziecka, [w:] B. Bugajska (red.), Młodość i sta-
rość. Integracja pokoleń, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego,
Szczecin 2010, s. 121–131.
Halik J. (red.), Starzy ludzie w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2002.
Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 2000.
Hipisz N., O roli kobiet w rodzinie, Komunikat z badań CBOS, BS/30/2013.
Hsu F.L.K., Observation of Cross – Cousin Marriage in China, „American Anthropo-
logist„ 1945, nr 13, s. 83–103.
Hurlock E.B., Rozwój dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Ich mag meine Schwiegermutter – auch wenn sie manchmal nervt, http://www.fer-
nuni-hagen.de/universitaet/aktuelles/2010/08/24-am-schwiegermuetter.shtml,
dostęp na dzień 06.09.2011.
Idealna teściowa – istnieje???, http://www.netkobiety.pl/t16953.html, dostęp na dzień
29.12.2013.
Jakubczak M., Boginie, prządki, wiedźmy i tancerki. Wizerunki kobiety w kulturze
Indii, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
Jak być idealną teściową, http://www.tipy.pl/artykul_10025,jak-byc-idealna-tesciowa.
html, dostęp na dzień 29.12.2012.
Jak  zaprzyjaźnić  się  z  teściową?,  http://www.destro.pl/kultura-i-spoleczenstwo/jak-
-zaprzyjaznic-sie-z-tesciowa/, dostęp na dzień 14.09.2011.
Jak  zwracać  się  do  teściów?,  brak  roku,  http://slub.wieszjak.pl/savoir-vivre-slubny
/300719,2,Jak-zwracac-sie-do-tesciow.htm., dostęp na dzień 20.08.2012.
Jarończyk B., Jakość życia małżeńskiego kobiet w okresie pustego gniazda, [w:] H. Li-
berska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin,
Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011, s. 121–129.
Jędrysik  M.,  Żywicielka  i  praczka,  http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy
/1,96856,11495470,Zywicielka_i_praczka.html, dostęp na dzień 20.03.2013.
Kalocińska  A.,  Uważaj,  ona  może  rozbić  ci  małżeństwo,  http://wiadomosci.wp.pl/
kat,1347,title,Uwazaj-ona-moze-rozbic-ci-malzenstwo,wid,12044639,wiadomo
sc.html, dostęp na dzień 27.12.2010.
Kosińska  Z.,  Jak  zwracać  się  do  teściowej?,  brak  roku,  http://sympatia.onet.pl/tips/
experts/jak-zwracac-sie-do-tesciowej,4359597,experts-article-detail.html,  dostęp
na dzień 21.11.2013.
Kettenbach A., Liebe oder böse Schwiegermutter?, „BIOS: Zeitschrift für Biographie-
forschung und Oral History” 2011, v. 24 nr 1, s. 119–134. 331 Bibliografia
Khidayer E., Arabski świat, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
Khidayer E., Życie po arabsku, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
Kielczyk I., Teściowa i synowa – udany tandem?, 22.08.2008, http://kobieta.wp.pl/
kat,26321,title,Tesciowa-i-synowa-udany-  tandem,wid,10284595,wiadomosc.
html., dostęp na dzień 21.11.2013.
Kijak  R.J.,  Szarota Z ,  Starość.  Między  diagnozą  a  działaniem,  Centrum  Rozwoju
Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
Knot K., Hinduizm, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
Kohli M., Albertini M., Rodzina jako źródło wsparcia planów swoich dorosłych dzieci:
zróżnicowania europejskie, [w:] E. Leś, S. Bernini (red.), Przemiany rodziny
w Polsce i we Włoszech i ich implikacje dla polityki rodzinnej, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 80–96.
Kołbik I., Lojalność rodzinna, [w:] B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemo-
wego rozumienia rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
1999, s. 78–84.
Konecki  K.,  Chomczyński  P.,  Słownik  socjologii  jakościowej,  Wydawnictwo  Difin,
Warszawa 2012.
Konstytucja Japonii z 3 listopada 1946, tłumaczenie T. Suzuki, http://www.pl.emb-
-japan.go.jp/relations/konstytucja.htm, dostęp na dzień 27.10.2011.
Korpolewska K., Kuydowicz M., W co grają matki i córki, Zysk i S-ka Wydawnictwo,
Poznań 2013.
Kosek-Nita B., Komunikacja w rodzinie – patologia procesów komunikacyjnych, [w:]
B. Kosek-Nita, D. Raś (red.), Kontakty z ludźmi „Innymi” jako problem wycho-
wania, opieki i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice
2000, s. 13–26.
Kotlarska-Michalska A., Starość w aspekcie socjologicznym, „Roczniki Socjologii Ro-
dziny” XII, Poznań 2000, s 147–159.
Kotlarska-Michalska A., Wielość ról rodzinnych pokolenia sandwicz, „Societas Com-
munitas” 2016, nr 1(21), s. 37–53.
Kowalczuk K., Rola dziadków w naszym życiu, Komunikat z badań CBOS, Warszawa
2012, BS/8/2012.
Krasowska-Dyńska J., Przeklęta czy błogosławiona, „Echo Katolickie” 2010, nr 9 http://
www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PS/echo-2011-09-puch.html,  dostęp  na  dzień
19.08.2011.
Kruczkowska M., Chiński styl życia. Bunt? A co to takiego? http://www.wysokieobca-
sy.pl/wysokieobcasy/1,80530,12886279,Chinski_styl_zycia__Bunt__A_co_to_ta-
kiego_.html, dostęp na dzień 25.03.2013.
Kruczkowska M., Czy Chiny zniosą politykę jednego dziecka?
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,114377,12794021,Czy_Chiny_znio-
sa_polityke_jednego_dziecka_.html, dostęp na dzień 25.03.2013.332 Bibliografia
Krzystoszek D., Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007.
Krzyżanowska Ł., Wiśnicka M., Z wózkiem pod górkę, czyli o codziennych uciążli-
wościach macierzyństwa, [w:] M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej
Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 109–137.
Kuc J., Kobieta w Tunezji, http://stacjakultura.pl/1,3,1567,Kobieta_w_Tunezji,3,arty-
kul.html, dostęp na dzień 15.03.2012.
Kulawik M., Rodzina muzułmańska wczoraj i dziś. Ciągłość tradycji i współczesne
zmiany na podstawie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, [w:] W. Muszyński,
E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności, Wy-
dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 382–394.
Kurczewski  J.,  Dziadek  i  babcia,  czyli  dług  międzypokoleniowy,  [w:]  M.  Fuszara
(red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Pol-
sce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2008, s. 297–324.
Kurzawa K., Urodzić się muzułmanką. Między religią a tradycją świecką, [w:] E. Pak-
szys (red.), Międzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Da-
leki – Bliski Wschód: współczesność i prehistoria, Wydawnictwo Naukowe UAM,
Poznań 2005, s. 195–227.
Kwak A., Rodzina i jej przemiany, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwer-
sytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Aka-
demickie „Żak”, Warszawa 2005.
Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – czas jednostki, [w:] A. Kwak,
M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwa Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne),
kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014, s. 11–26.
Kwak A., Współczesna rodzina – czy tylko problem struktury zewnętrznej?, [w:] I. Ta-
ranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybra-
ne problemy, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2015, s. 11–26.
Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Lalak  D.,  Społeczne  uwarunkowania  kryzysu  rodzicielstwa,  [w:]  M.  Libiszowska-
-Żółtkowska (red.), Czego obawiają się ludzie? Współczesne zagrożenia społecz-
ne.  Diagnoza  i  przeciwdziałanie,  Wydawnictwa  Uniwersytetu  Warszawskiego,
Warszawa 2007.
Lau, Y., Keung Wong, D.F., The Role of Social Support in Helping Chinese Women
With Perinatal Depressive Symptoms Cope With Family Conflict, „Journal of Ob-
stetric, Gynecologic & Neonatal Nursing” 2008, nr 37, s. 556–571.
Leszczyńska-Rejchert A., Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogi-
ki starości, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Olsztyn 2005.333 Bibliografia
Liberska H., Matuszewska M., Modele funkcjonowania rodziny. Style wychowania,
[w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2014, s. 115–140.
Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H ., Analiza układów społecznych.
Przewodnik  metodologiczny  po  badaniach  jakościowych,  Wydawnictwo  Naukowe
Scholar, Warszawa 2009.
Lubelska szkoła super babci i super dziadka: http://www.superbabcia.org.pl/pl/, do-
stęp na dzień 13.08.2011.
Luciano M., Sampogna G., del Vecchio V., Giacco D., Mule A., Rosa C., Fiorillo A.,
Maj M., The family in Italy: Cultural changes and implications for treatment,
„International Review of Psychiatry” 2012, nr 24(2), s. 149–156.
Łaciak B., Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawa-
łem, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.
Mac A., Babcią być… Portrety współczesnych babć, [w:] W. Muszyński (red.),
Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 236–248.
Makaruk K., Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia, Raport z badań jakościowych,
Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa 2013.
Malborczyk A.S., Współczesna sytuacja kobiet muzułmańskich, Nie bój się islamu,
Towarzystwo  Więź,  http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=14,  dostęp  na
dzień 25.08.2011.
Małecka B.Z., Dziadkowie w rodzinie, [w:] „Edukacja i Dialog” 1997, nr 93, s. 14–16.
Marody M., Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa 2004.
Mama mojego chłopaka, http://zdrowie.onet.pl/psychologia/mama-mojego-chlopaka-
,1,4199102,artykul.html, dostęp na dzień 15.09.2011.
Mamzer H., Kulturowe uwarunkowania starości, [w:] A. Kotlarska-Michalska (red.),
Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, seria: „Roczniki Socjologii Rodziny”
2013, tom XXIII, Poznań 2013, s. 101–125.
Marcinkowska B., Wzajemne kontakty synowych i teściowych w świetle badań, [w:]
„Problemy Rodziny” 1996, nr 2 (206) s. 27–32.
Marek  A.,  Kobieta  i  mężczyzna  w  islamie,  Nie  bój  się  islamu,  Towarzystwo  Więź,
http://www.wiez.com.pl/islam/index.php?id=12, dostęp na dzień 25.08.2011.
Marek A., Rodzina i małżeństwo, Nie bój się islamu, Towarzystwo Więź, http://www.
wiez.com.pl/islam/index.php?id=13, dostęp na dzień 25.08.2011.
Matysiak A., Posiadanie własnego mieszkania a rodzicielstwo w Polsce, „Studia De-
mograficzne” 2011, nr 1(159), s. 37–55.334 Bibliografia
Matysiak  A.,  Baranowska-Rataj  A.,  Mynarska  M.,  Rybińska  A.,  Styrc  M.,  Między
zmianą światopoglądową a ograniczeniami dnia codziennego: Jakie przyczyny
przemian rodziny w Polsce? Jakie rekomendacje dla polityki?, Szkoła Główna
Handlowa, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 2013.
Mayntz R., Holm K., Huebner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
Mazurczak K., Trąbińska-Haduch M., Być babcią, być dziadkiem, Fundacja Dzieci
Niczyje, Warszawa 2013.
Mean age at first marriage by sex , United Nations Economic Commission for Eu-
rope, http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=052_GEFHAge1stMari-
ge_r&ti=Mean+Age+at+First+Marriage+by+Sex%2C+Country+and+Year
&path=../DATABASE/Stat/30-GE/02-Families_households/&lang=1, dostęp na
dzień 8.07.2011.
Meredith R., Chiny i Indie. Supermocarstwa XXI wieku, Media Lazar, Warszawa 2009.
Merrill D.M.(a), Mothers-in-law and Daughtes-in-law: The Role of Mothers in deter-
mining the Quality of Ralationship,brak roku,
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/0/9/5/9/0/pa-
ges95901/p95901-1.php, dostęp na dzień 29.12.2010.
Merrill D.M.(b), Mothers-in-law and Daughtes-in-Law:The Impact of geographic and
occupational Mobility, brak roku,
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/0/8/7/8/pa-
ges108780/p108780-1.php, dostęp na dzień 29.12.2010.
Merrill  D.M.(c),  Changes  in  Mother-in-Law  and  Daughter-in-Law  Relationships
Over the Life Course, brak roku,
http://www.allacademic.com//meta/p_mla_apa_research_citation/1/7/7/4/7/pa-
ges177474/p177474-11.php, dostęp na dzień 29.12.2010.
Merrill D.M., Mothers-in-Law and Daughters-in-Law: Understanding the Relation-
ship and What Makes Them Friends or Foe, Greenwood Publishing Group, New
York 2007.
Mikucki S.L., A Theoretical Typology of Mother-in-Law Types, Paper presented at
the annual meeting of the NCA 94th Annual Convention, TBA, San Diego 2008,
http://citation.allacademic.com/meta/p255840_index.html,  dostęp  na  dzień
20.05.2013.
Mikucki S., Tug of War: Dialectical Tensions within the Mother-in-Law/Daughter-in-
-Law Dyad-A Qualitative Analysis, Paper presented at the annual meeting of
the NCA 93rd Annual Convention, TBA, Chicago 2013, http://citation.allacade-
mic.com/meta/p190845_index.html, dostęp na dzień 20.05.2013.
Miles  M.B.,  Huberman  A.M.,  Analiza  danych  jakościowych,  Wydawnictwo  Trans
Humana, Białystok 2000.
Młodzi Włosi nie chcą opuszczać mamy, 18.01.2010, http://swiat.newsweek.pl/mlodzi-
-wlosi-nie-chca-opuszczac-mamy,51971,1,1.html, dostęp na dzień 15.03.2013.335 Bibliografia
Mogi N., Kobiety Japonii w przeszłości i dniu dzisiejszym, [w:] E. Pakszys (red.), Mię-
dzykulturowe i interdyscyplinarne badania feministyczne. Daleki – Bliski Wschód:
współczesność i prehistoria, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, s. 25–61.
Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2007.
Okazaki K., Kobiety i mężczyźni w Japonii – rozdział stref działania, [w:] D. Chmie-
lowska, B. Grabowska, E. Machu-Mendecka (red.), Być kobietą w Oriencie, Wy-
dawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2001, s. 125–134
Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, War-
szawa 2004.
Oliwa D., Przemiany tożsamości rodziny we współczesnym społeczeństwie chińskim, [w:]
K.M. Stępkowska, J.K. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Per-
spektywa Interdyscyplinarna, Politechnika Lubelska, Lublin 2012, t. I, s. 112–118.
Olwert P., Ile osób mieszka w Chinach? Już ponad 1,3 miliarda, PAP, http://swiat.
newsweek.pl/ile-osob-mieszka-w-chinach-juz-ponad-1-3-miliarda,75904,1,1.
html, dostęp na dzień 25.03.2013.
Omyła-Rudzka  M.(a),  Polacy  wobec  własnej  starości,  Komunikat  z  badań  CBOS,
Warszawa 2012, BS/94/2012.
Omyła-Rudzka M.(b.), Sposoby spędzania czasu na emeryturze, Komunikat z badań
CBOS, Warszawa 2012, BS/106/2012.
Papiernik J., Sandwich generation – pokolenie, które dba o całą rodzinę, 12.06.2009,
http://www.rodzina.senior.pl/88,0,Sandwich-generation-8211-pokolenie-ktore-dba-
o-cala-rodzine,6430.html, dostęp na dzień 5.02.2015.
Piec J., Opieka nad osobami starszymi w Europie: Szwecja, http://www.opieka.senior.
pl/84,0,Opieka-nad-osobami-starszymi-w-Europie-Szwecja,1287.html,  dostęp
na dzień 09.08.2011.
Pielkowa J.A. Stosunki interpersonalne w rodzinie w relacji teściowa – synowa, „Pro-
blemy Rodziny” 1994, nr 1 (193), s. 11–14.
Pierwsze spotkanie przyszłych teściów! http://belladonnawedding.blogspot.com/2012/04/
pierwsze-spotkanie-przyszych-tesciow.html, dostęp na dzień 3.10.2013.
Pierwsze  spotkanie  z  przyszłymi  teściami,  http://zwierciadlo.pl/2013/seks/partner-
stwo/pierwsze-spotkanie-z-przyszlymi-tesciami, dostęp na dzień 3.10.2013.
Piszczatowska  M.,  Zależność  pełnoletnich  dzieci  od  rodziców,  Komunikat  z  badań
CBOS, Warszawa 2005, BS/117/2005.
Piszczatowska-Oleksiewicz  M.,  Zależność  pełnoletnich  dzieci  od  rodziców.  Opinie
Polaków i stan faktyczny w świetle badań empirycznych, [w:] M. Świątkiewicz-
-Mośny (red.), Rodzina: kondycja i przemiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Kraków 2011, s. 75–88.
Podgórska J., Jak oswoić teściową, „Polityka” 20.02.2010, http://www.polityka.pl/psy-
chologia/poradnikpsychologiczny/1503440,1,jak-oswoic-tesciowa.read,  dostęp
na dzień 15.09.2011. 336 Bibliografia
Pomocne  żarty,  na  podstawie  news.stanford.edu.,  http://www.charaktery.eu/wiesci-
-psychologiczne/4365/Pomocne-%C5%BCarty/, dostęp na dzień 5.08.2011.
Population, Ministry of Internal Affairs and Communication, http://www.stat.go.jp/
english/data/handbook/c02cont.htm#cha2_4, dostęp na dzień 27.10.2011.
Potoczna M., Wzajemna pomoc, wspólne zamieszkiwanie i odpowiedzialność mię-
dzypokoleniowa, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina
w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódz-
kiego, Łódź 2004, s. 249–262.
Powstała  naukowa  typologia  teściowych,  „Charaktery”  http://www.charaktery.eu/
wiesci-psychologiczne/3127/Powstala-naukowa-typologia-tesciowych/, dostęp na
dzień 29.12.2010.
Przybysz-Smęda  K.,  Afganistan:  Zamordowana  za  urodzenie  dziewczynki,  http://
www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,115167,11059417,Afganistan__Zamor-
dowana_za_urodzenie_dziewczynki.html, dostęp na dzień 14.03.2013.
Przygoda A., Społeczne role dziadków w procesie socjalizacji wnuków, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2015.
Teściowa źle wpływa na serce, Psychosfera.net, http://www.psychosfera.net/tesciowa-
-zle-wplywa-na-serce/, dostęp na dzień 27.12.2010.
Puchała N., Sposób na świekrę, http://www.w-spodnicy.pl/Tekst/Babskie-sprawy/52-
5313,1,Mieszkanie-z-tesciowa---poznaj-wady-i-zalety-takiego-ukladu.html,  do-
stęp na dzień 27.10.2011.
Puchnarewicz E., Państwo i rodzina we współczesnym Egipcie, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych UW, Warszawa 2003.
Pulikowski J., Warto pokochać teściową, Inicjatywa Wydawnicza Jerozolima, Poznań
2003.
Putkiewicz A., Być kobietą w Chinach, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, http://
www.miedzykulturowa.org.pl/cms/pl/byc-kobieta-w-chinach.html,  dostęp  na
dzień 25.03.2013.
Racław M., „Zarządzenie” osobami starszymi – przyczynek do dyskusji o lokalnej
polityce społecznej, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka.
Społeczności lokalne wobec osób starszych, Instytut Spraw Publicznych, War-
szawa 2011.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, Warszawa 2008, http://obserwatorium.cmsi-
ko.pl/sites/default/files/2011-07-27-11-06-10.pdf, dostęp na dzień 21.03.2015.
Raport Rynkowy, Dom Kredytowy Notus, październik 2010, http://www.domkredyto-
wy.pl/files/report/Raport_rynkowy_DKNOTUS_pa%C5%BAdziernik_2010.pdf,
dostęp na dzień 29.12.2010.
Raport  z  wyników  Narodowego  Spisu  Powszechnego  Ludności  i  Mieszkań  2002,
GUS, Warszawa 2003, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_raport_z_
wynikow_nsp_ludnosci_i_mieszkan_2002.pdf, dostęp na dzień 29.12.2010.337 Bibliografia
Relacje  z  teściami,  http://www.mamopedia.pl/24-36-mies/wychowanie/relacje-z-te-
sciami, dostęp na dzień 13.08.2011.
Rembowski J., Wzajemne powiązania pomiędzy członkami rodziny, [w:] M. Ziemska
(red.), Rodzina i dziecko, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980,
s. 131–142.
Rittenour Ch., Soliz, J., Communicative and Relational Dimensions of Shared Family
Identity and Relational Intentions in Mother-in-Law/Daughter-in-Law Relation-
ships: Developing a Conceptual Model for Mother-in-Law/Daughter-in-Law Rese-
arch, „Western Journal of Communication” 2009, Jan-Mar, v. 73 nr 1, s. 67–90.
Roguska B., Sytuacja polskich rodzin – oceny i postulaty, Komunikat z badań CBOS,
Warszawa 2000, BS/53/2000.
Roguska B., Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny,
Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2006, BS/52/2006.
Rokicka J., Teściowa polska, 08.08.2011, http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79361,10
085074,Tesciowa_polska.html, dostęp na dzień 13.08.2011.
Rudnik A., Relacje międzypokoleniowe w rodzinie – perspektywa gerontologiczna,
[w:] P. Szukalski (red.), Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich
rodzinach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 41–55.
Rusek M., Hurme H., Model międzypokoleniowej solidarności i konfliktu w ujęciu
teoretycznym i empirycznym. Porównanie międzykulturowe, [w:] B. Bugajska
(red.),  Młodość  i  starość.  Integracja  pokoleń,  Wydawnictwo  Zapol,  Szczecin
2010, s. 183–200.
Rybczyńska I., Jak być kochaną babcią?, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza,
Warszawa 1994.
Rybicki P., Zakazali dowcipów o teściowych. „Są seksistowskie”, http://www.wykop.
pl/ramka/477715/zakazali-dowcipow-o-tesciowych-sa-seksistowskie/,  dostęp  na
dzień 20.05.2013.
Ryś M., Psychologia małżeństwa w zarysie, CMPPP MEN, Warszawa 1999.
Saavedra M., Jak zostać idealną teściową?, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008.
Sałacińska B., Młodzi po ślubie. Relacje z członkami rodziny, niepublikowana praca
magisterska, ISNS UW, Zakład Studiów Rodziny i Patologii Społecznej, Warsza-
wa, czerwiec 2009.
Santana F,. Arranged Marriages, Matchmakers, and Dowries in India, http://postco-
lonialstudies.emory.edu/marriage-in-india/, dostęp na dzień 14.03.2013.
Sapia-Drewniak E., Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej, [w:] S. Wa-
lasek, L. Albański (red.), Wychowanie w rodzinie. Rodzina na przestrzeni wie-
ków, tom II, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Jelenia Góra
2011, s. 127–138.
Setkowicz  K.,  Niechciane  Hinduski  będą  miały  nowe  imiona,  http://wyborcza.
pl/1,76842,10501552,Niechciane_Hinduski_beda_mialy_nowe_imiona.html,
dostęp na dzień 15.03.2013.338 Bibliografia
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w pol-
skich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., War-
szawa 2009.
Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2008.
Skorstad  S.,  Tam  teściowa  nie  jest  koszmarną  mamuśką,  http://polonia.wp.pl/
kat,86476,title,Norweska-tesciowa-to-skarb,wid,12046906,wiadomosc.html?ti-
caid=1cc8a&_ticrsn=5, dostęp na dzień 4.08.2011.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świe-
cie, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2002.
Słownik  języka  polskiego  PWN,  hetera:  http://sjp.pwn.pl/slownik/2560313/hetera,
dostęp na dzień 4.02.2014.
Słownik  języka  polskiego  PWN,  relacja  http://sjp.pwn.pl/szukaj/relacja,  dostęp  na
dzień 17.09.2013.
Sonda: co sądzisz o swojej teściowej”: http://kuriersuwalski.pl/2011/03/03/sonda-co-
-sadzisz-o-swojej-tesciowej/, dostęp na dzień 5.08.2011.
Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.) w latach
2011–2012.
Sosnowska K., Jakość życia seniorów we współczesnej rodzinie, [w:] J.K. Stępkowska,
K.M. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa inter-
dyscyplinarna, tom 2, Społeczeństwo i Kultura, Politechnika Lubelska, Lublin
2012, s. 71–76.
Stanisz A., Antropologia rodziny: praktykowanie pokrewieństwa w wybranych śro-
dowiskach we współczesnej Polsce, praca doktorska, Poznań 2010, https://docs.
google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4ZQk4-iQ927
NjA2Njk5NmMtMjZhMS00NTAyLThmMjItZWIyOWVjMzRhNDAw&authkey=
CJWJnDA&hl=en, dostęp na dzień 12.09.2011.
Stanisz A., Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego,
Poznańskie Studia Etnometodologiczne, Poznań 2013.
Stankowska  M.,  Babcia  współczesna  i  jej  rola  w  rodzinie,  [w:]  J.K.  Stępkowska,
K.M. Stępkowska (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa inter-
dyscyplinarna, tom 2, Lublin 2012, s. 64–70.
Stankowska M., Czy taki diabeł straszny? O współzamieszkiwaniu synowych i te-
ściowych, [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia zamieszkiwania,
Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 63–87.
Stankowska M.(a), Nowe trendy w pełnieniu roli babci, [w:] A. Kotlarska-Michalska
(red.), Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, seria: „Roczniki Socjologii
Rodziny” 2013, tom XXIII, Poznań 2013, s. 65–82.
Stankowska M.(b), Utrudnienia w komunikacji pomiędzy synową a teściową, „Stu-
dia Psychologica” 2013, nr 13(2), s. 15–32.339 Bibliografia
Stankowska M.(a), Analiza różnic w podejściu synowej i teściowej do najmłodszego
pokolenia, „Societas/Communitas” 2016, nr 1(21), s. 211–226.
Stankowska M.(b), Współczesna teściowa i jej świekra. Przemiany w sposobie peł-
nienia  funkcji  teściowej,  [w:]  A.  Janiak-Jasieńska,  K.  Sierakowska,  A.  Szwarc
(red.), Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na
tle porównawczym), tom II, Aspekty społeczno-kulturowe, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2016, s. 429–442.
Straś-Romanowska M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] B. Harwas-Napiera-
ła, J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów
życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 263–292.
Stevenson M.E., Communication Expectations with a Future Mother-in-law Examined
via Memorable Messages, 2007, https://beardocs.baylor.edu/bitstream/2104/5091/1/
mary_stevenson_masters.pdf, dostęp na dzień 29.12.2010.
Stillmark  B.,  Rodzina  chińska,  czyli  jak  zorganizowany  jest  świat  społeczeństwa
„Dwa plus jeden”, Fundacja Edukacji Międzykulturowej, http://www.miedzykul-
turowa.org.pl/cms/pl/rodzina-chinska.html, dostęp na dzień 25.03.2013.
Sweden: Successful reconciliation of work and family life, brak roku, http://europa.
eu/epic/countries/sweden/index_en.htm, dostęp na dzień 20.11.2014.
Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008.
Szacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Szatur-Jaworska B.(a)., Sytuacja rodzinna i potrzeby opiekuńcze ludzi starych w Pol-
sce, [w:] P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska. P. Kubicki
(red.), Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych, Warszawa 2012, s. 49–85.
Szatur-Jaworska B.(b), Sytuacja rodzinna i więzi rodzinne ludzi starych i osób na
przedpolu starości, [w:] M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspek-
ty  medyczne,  psychologiczne,  socjologiczne  i  ekonomiczne  starzenia  się  ludzi
w Polsce, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2012, s. 419–448.
Szczepaniak-Sienniak  J.,  Społeczno-ekonomiczne  uwarunkowania  relacji  między-
pokoleniowych w rodzinie we współczesnej Polsce – wybrane zagadnienia, [w:]
P. Szukalski (red.), Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich ro-
dzinach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 9–23.
Szczepańska J.(a), Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziad-
ków, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008, BS/3/2008.
Szczepańska J.(b), Więzi rodzinne, Komunikat CBOS, Warszawa 2008, BS/4/2008.
Szlendak  T.,  Socjologia  rodziny.  Ewolucja,  historia,  zróżnicowanie,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania małych dzieci a problem
nierówności szans edukacyjnych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003.
Szpakowska M., Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przemian,
Warszawa 2003.340 Bibliografia
Sztandera A., Mróz S., Niech nam żyje teściowa, http://bristol.infolinia.org/news/3218/
niech-nam-zyje-tesciowa.html, dostęp na dzień 27.12.2010.
Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Śląskiego, Katowice 1976.
Szukalski P., Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny , Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
Szweda-Lewandowska Z., Mikrodeterminanty samodzielności – perspektywa teore-
tyczna i praktyczna, [w:] Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce, In-
stytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2012, s. 99–130
Szwedzi pracują nawet w wieku emerytalnym, państwo im w tym pomaga, http://
finanse.wp.pl/kat,9231,title,Szwedzi-pracuja-nawet-w-wieku-emerytalnym-pan
stwo-im-w-tym-pomaga,wid,14321036,wiadomosc.html?ticaid=1103b9, dostęp
na dzień 15.03.2013.
Szyszka M., Polityka rodzinna w Polsce 1990–2004, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
Świętochowski W., Rodzina w ujęciu systemowym, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.),
Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 21–45.
Tanaka Y., Contemporary portraits of Japanese woman, Greenwood Publishing Gro-
up 1995.
Teściowa – mama w nowej roli, http://kobieta.gazeta.pl/poradnik-domowy/1,65367
,8463580,Tesciowa__mama_w_nowej_roli.html, dostęp na dzień 5.08.2011.
Teściowie i wy pod jednym dachem, http://www.kobieta.pl/uczucia-i-seks/psycho-
logia/zobacz/artykul/tesciowie-i-wy-pod-jednym-dachem/,  dostęp  na  dzień
15.09.2011.
Teściowie – pierwsze spotkanie, http://www.edarling.pl/porady/rodzina/tesciowie, do-
stęp na dzień 3.10.2013.
Toksyczni  teściowie,  Repka.PL,  http://www.repka.pl/Psyche/Relacje/Tesciowie/To-
syczni-tesciowie.aspx, dostęp na dzień 27.12.2010.
Trudne jest życie synowej, http://kobieta.interia.pl/psychologia/porady/news/trudne-
-jest-zycie-synowej,994228, dostęp na dzień 15.09.2011,
Tokuhiro Y., Marriage in contemporary Japan, Routledge Contemporary Japan Se-
ries, 2010.
Turner, J.M., Young C.R., Black K.I., Daughters-in-Law and Mothers-in-Law Seeking
Their  Place  Within  the  Family:  A  Qualitative  Study  of  Differing  Viewpoints,
„Family Relations” 2006, nr 55 s. 588–600.
Trzop B., Rola rodzinna babci i matki dorosłych dzieci jako społeczny komponent
tożsamości  kobiet  dojrzałych,  [w:]  „Roczniki  Socjologii  Rodziny”  2013,  tom
XXIII, Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, s. 41–63.
Tyszka Z., Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian, [w:] M. Ziemska
(red.), Rodzina współczesna, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 1999, s. 193–200.341 Bibliografia
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z późn. zm.
Uważaj,  ona  może  rozbić  ci  małżeństwo,  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1347,t-
itle,Uwazaj-ona-moze-rozbic-ci-malzenstwo,wid,12044639,wiadomosc.html,
dostęp na dzień 15.09.2011.
Walat T., Szwedzka awantura o emerytury. 75 lat i co dalej? http://www.polityka.
pl/rynek/ekonomia/1524485,1,szwedzka-awantura-o-emerytury.read, dostęp na
dzień 15.03.2013.
Walczak B., Rodzina transnarodowa. Konteksty i implikacje, Wydawnictwo Nauko-
we Scholar, Warszawa 2016.
Walęcka-Matyja K., Role i funkcje rodziny, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psycho-
logia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, s. 96–114.
Warsztaty dla babć i dziadków: O relacjach rodzice i ich dorosłe dzieci, które mają
swoje  dzieci,  http://www.sybil.pl/event/full-details/id/123042,  dostęp  na  dzień
13.08.2011.
Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin, GUS, Warszawa, paździer-
nik  2003,  http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_warunki_mieszkanio-
we_gospodarstw_domowych_i_rodzin_2002.pdf, dostęp na dzień 29.12.2010.
Wasserman Cocola N., Sami ułożymy sobie życie, jak budować zdrowe więzi z rodzi-
cami i teściami, Warszawa, Klub dla Ciebie, Warszawa 2005.
Watzlawizk  P.,  Beavin  J.H.,  Jackson  D.D.,  Pragmatics  of  human  communication,
WW. Norton & Company, New York 1967.
Wawrzyniak J.K., Opiekuńczo-wychowawcza rola dziadków w rodzinie, „Pedagogika
Rodziny” 2011, nr 1(2), s. 95–103.
Weigl B., Stereotypy i uprzedzenia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. III, Jednost-
ka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 205–224.
Wenzel M., Polityka państwa wobec rodziny oraz dyskryminacja w miejscu pracy
kobiet  w  ciąży  i  matek  małych  dzieci,  Komunikat  z  badań  CBOS,  Warszawa
2006, BS/38/2006.
Wilk P., Lalki w ogniu. Opowieści z Indii, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2012.
Włochy: jedna trzecia separacji z winy teściów, 26.02.2011, http://wiadomosci.onet.
pl/swiat/wlochy-jedna-trzecia-separacji-z-winy-tesciow,1,4195003,wiadomosc.
html, dostęp na dzień 8.07.2011.
Wojciechowska  L.,  Syndrom  opuszczonego  gniazda:  dobrostan  matek  usamodziel-
niających się dzieci, Wydawnictwo Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2008.
Wolf A.P., Adopt a Daughter-in-Law, Marry a Sister: A Chinese Solution to the Pro-
blem of the Incest Taboo, „American Anthropologist„ 1968, nr 70, s. 864–874.
Woroniecka G., „Ja” czy „my” w przestrzeni? Doświadczenia i klasyfikacje w sytu -
acjach współzamieszkiwania, [w:] M. Łukasiuk, M. Jewdokimow (red.), Socjologia
zamieszkiwania, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014, s. 37–62.342 Bibliografia
Woydyłło E., My, rodzice dorosłych dzieci, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.
Woźniak  O.,  Babcie  ciągle  zagadkowe,  „Gazeta  Wyborcza”,  02.09.2010,  http://wy-
borcza.pl/1,75476,8327673,Babcie_ciagle_zagadkowe.html,  dostęp  na  dzień
11.08.2011.
Yan Du, D., Living under the Same Roof: A Genealogy of the Family Romance betwe-
en Mother-in-law and Daughter-in-law in Modern Chinese History, Gender &
History 2013, doi: 10.1111/gend.12000.
Zakrzewska M., Czym różni się włoska teściowa od polskiej?, 05.03.2010, http://polonia.
wp.pl/title,Czym-rozni-sie-wloska-tesciowa-od-polskiej,wid,12044566,wiadomosc.
html, dostęp na dzień 14, 07.2011.
Zalewska J., Człowiek stary wobec zmiany kulturowej. Perspektywa teorii praktyk
społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015.
Zalewska S.L., Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodziel-
nieniu się dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa 2012.
Zamieszkaj bez teściowej, Wyniki badań, http://beztesciowej.pl/w-czym-problem/wy-
niki-badan/, dostęp na dzień 5.05.2011.
Ziemska M., Postawy rodzicielskie, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
Ziemska M.(a), Wprowadzenie, [w:] M. Ziemska (red.), Rodzina i dziecko, Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 5–19.
Ziemska M.(b), Wpływ przemian funkcji rodziny na socjalizację dzieci, [w:] M. Ziem-
ska  (red.),  Rodzina  i  dziecko,  Państwowe  Wydawnictwo  Naukowe,  Warszawa
1980, s. 227–254.
Zuo J., Rethinking Family Patriarchy and Women’s Positions in Presocialist China,
„Journal of Marriage and Family” 2009, nr 71, s. 542–557.
Życzenia  na  dzień  teściowej,  http://www.smsy.biz.pl/zyczenia-sms-na-dzien-tescio-
wej.html, dostęp na dzień 4.02.2014.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przestrzeń w kształtowaniu relacji ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane