• Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę

Termodynamiczny model pomiaru kapitału ludzkiego w zastosowaniach do kształtowania wynagrodzeń za pracę

 • Autor: Jurij Renkas
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-073-2
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 220/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W monografii przedstawiono termodynamiczny model kapitału ludzkiego i godziwych wynagrodzeń, który dzięki respektowaniu fundamentalnych zasad pozwala na rozwiązanie wybranych problemów mikro- i makroekonomicznych. Głęboka analiza podstawowej dla rachunkowości zasady dualizmu pozwoliła ustalić, że nie pozwala ona, aby kapitał w gospodarowaniu powstawał z niczego, co jest fundamentalnym nawiązaniem do stosowanej w naukach przyrodniczych pierwszej zasady termodynamiki. Ponadto, ustalenie abstrakcyjnej natury kapitału oraz identyfikacja procesu jego losowego i spontanicznego rozpraszania pozwoliły ujawnić przejawy drugiej zasady termodynamiki w naukach ekonomicznych. W związku z tym postawiono hipotezę, że istotą płacy godziwej jest wyrównanie pracownikowi naturalnej stratności jego personalnego kapitału ludzkiego. Jak wykazały przedstawione w monografii badania poziom tej stratności jest określony przez stałą ekonomiczną w rozmiarze 0,08 [1/rok] i jest powiązany funkcyjnym związkiem przyczynowo-skutkowym z wartością kapitału ludzkiego. W wyniku został przedstawiony model godziwego wynagradzania, który chroni kapitał ludzki zatrudnionych od deprecjacji. W monografii przedstawiono także liczne modele płacowe ilustrujące specyfikę pomiaru i opłacania indywidualnego kapitału ludzkiego pracowników. Omówiono problematykę godziwych płac minimalnych. Scharakteryzowano pomiar specyficznych kwalifikacji pracownika w następstwie kontynuacji kształcenia, a także zgodny z fundamentalnymi zasadami system opodatkowania wynagrodzeń. Przedstawiono problematykę raportowania poziomu opłacania kapitału ludzkiego w organizacji, a także omówiono istotę funkcji aktywności ekonomicznej i związanego z nią wskaźnika produktywności pracy. W ostatniej części opracowania znalazły się przykłady rozwiązania na podstawie prezentowanego modelu wybranych problemów makroekonomicznych.

Spis treści:

Spis oznaczeń
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Nauki przyrodnicze a nauki ekonomiczne

1.1. Prawa fundamentalne jako uniwersalna podstawa nauk
1.2. Teoria silnika cieplnego łącznikiem nauk przyrodniczych i ekonomicznych
1.3. Spotkanie nauk ekonomicznych z naukami przyrodniczymi na gruncie zasady dualizmu
1.4. Praca w poglądach fizjokratów i szkoły klasycznej
1.5. Termodynamiczny model kapitału i stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu
1.6. Interpretacja źródeł zysku

ROZDZIAŁ 2. Dualizm kapitału i aktywów jako fundamentalna zasada nauk ekonomicznych

2.1. Badania w zakresie historii podwójnego zapisu
2.2. Reguła podwójnego zapisu jako pochodna zasady dualizmu
2.3. Trzy wymiary rachunkowości
2.4. O trudnościach ze zrozumieniem istoty kapitału
2.5. Kategoria kapitału i zestaw powiązanych wielkości

ROZDZIAŁ 3. Termodynamiczne modele pomiaru personalnego kapitału pracujących i godziwych wynagrodzeń


3.1. Istota kapitału ludzkiego a termodynamiczny model pomiaru jego wartości
3.2. Model wynagrodzenia godziwego
3.3. Legalna płaca minimalna w świetle termodynamicznego modelu pomiaru kapitału ludzkiego
3.4. Modelowanie niestandardowych wynagrodzeń
3.4.1. Pomiar wzrostu kapitału i płac z kontynuacji profesjonalnego kształcenia
3.4.2. Relacja Platona a podatek jako narzędzie kształtowania wynagrodzeń godziwych
3.4.3. Kapitał kreatywności jako czynnik wzrostu wynagrodzenia

ROZDZIAŁ 4. Badanie empiryczne rozmiaru stałej ekonomicznej i jej zastosowania do pomiaru personalnego kapitału ludzkiego

4.1. Dane o oczekiwaniach płacowych
4.2. Estymacja oczekiwanej stopy zwrotu na kapitale ludzkim
4.3. Modelowanie ekonometryczne wyników badań oczekiwań płacowych
4.4. Analiza poziomu wynagrodzenia minimalnego w gospodarce Ukrainy
4.5. Zastosowania stałej ekonomicznej w algebraicznym ujęciu kosztów i wyników procesu wytwórczego
4.6. Procedura ustalania funduszu premiowego z perspektywy stałej ekonomicznej oraz okresowych dokonań
4.7. Propozycja raportu o poziomie opłacania kapitału ludzkiego w jednostce gospodarczej

ROZDZIAŁ 5. Wiedza termodynamiczna stymulatorem rozwoju naukowego programu badań w zakresie kapitału ludzkiego

5.1. O stanie naukowego programu badawczego w zakresie teorii kapitału ludzkiego
5.2. Impuls płynący z zastosowania zasady dualizmu i zasad termodynamiki do odrodzenia „NPB-kapitał ludzki”
5.3. Makroekonomiczne konsekwencje rozwoju termodynamicznej teorii kapitału

Zakończenie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. dr hab. Natalia Ostapiuk:

Coraz częściej pojawiają się trendy zmierzające do poszukiwania obszarów badań naukowych, gdzie nauki przyrodnicze spotykają się z naukami społecznymi. Dlatego podjęta w publikacji problematyka jest aktualna i ważna. Wskazanie abstrakcyjnej i termodynamicznej natury kapitału oraz roli w tym zasady podwójnego zapisu, nie pozwalającej, aby kapitał powstawał z niczego, jest ważnym ujawnieniem związków nauk ekonomicznych z fundamentalnymi zasadami rzeczywistości. Ukazanie w monografii i empiryczne uzasadnienie, że kapitał, jako kategoria abstrakcyjna, reprezentująca zdolność obiektu do wykonywania pracy, podlega losowemu i spontanicznemu rozpraszaniu, określonemu przez drugą zasadę termodynamiki, jest ważnym krokiem w rozwoju teorii kapitału. Z kolei przełożenie tej wiedzy na zagadnienia związane z godziwym wynagrodzeniem uważam za ważny krok w rozwoju nauk ekonomicznych.

Jurij Renkas
doktor, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Literatura
Abdel-Khalik R. (1992). The Messy Culture of Financial Reporting: The Need for Two
Sets of Financial Statements. Accounting and Finance Foundation within Univer-
sity of Sydney.
Adamczyk A. (2008). Entropia. II Prawo (zasada) termodynamiki. Lectures and Ani-
mations  in  General  Physics.  http://www.if.pw.edu.pl/~anadam/WykLadyFO/
FoWWW_27.html (dostęp: 27.08.2020 r.).
Arlinghaus  F.  (2004).  Bookkeeping,  Double-entry  Bookkeeping.  In:  Ch.  Kleinhenz
(Eds.), Medieval Italy: An Encyclopedia, vol. 1, pp. 147–150. New York: Routledge.
Atkins P. (2005). Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki. Poznań: Dom Wydaw-
niczy Rebis.
Atkins P. (2007). Four Laws that Drive the Universe, Oxford University Press, New
York.
Barbour  J.  (2019).  Koniec  czasu.  Nowa  rewolucja  w  fizyce.  Kraków:  Copernicus
Center Press.
Barrow J.D. (2003). From Alpha to Omega. The Constant of Nature, Vintage Books,
London.
Becker G. (1964, 1993, 3rd ed.). Human Capital: A Theoreti cal and Empirical Analysis,
with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Bentolila S., Gilles S.-P. (1998). Explaining Movements in the Labor Share (September
1998), CEPR Discussion Paper Series no. 1958, http://ssrn.com/abstract=139315.
Bigdan І.А., Krawczenko S.G. (2008). Pro spiwwidnoszennia poniat’ „ekonomiczna sut-
nist’” ta „oblikowe wyznannia” intelektualnogo kapitalu. Oblik intelektualnogo ka-
pitalu: suczasnyj stan i perspektywy rozwytku. Zbirnyk naukowych prac, s. 80–88.
Charkiw: ChIBM.
Blaug M. (1995). Metodologia ekonomii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bliss J.Ch. (1975). Capital Theory and the Distribution of Income, Oxford: North-Holland.
Bliss Ch., Cohen A.J., Harcourt G.C. (Eds.) (2005). Capital Theory, vol. 1–3. Bodmin,
Cornwall: Edward Elgar Publishing Limited.
Bohm-Bawerk E. (1959). Capital and Interest, vol. 1–7, https://socialsciences.mcmaster.
ca/~econ/ugcm/3ll3/bawerk/Capital/index.html (dostęp: 8.08.2020 r.).
Bourdieu P. (2001). The Forms of Capital. W: M. Granovetter, R. Swedberg (Eds.), The
Sociology of Economic Life (pp. 46–58). Boulder, Colorado: Westview Press.205 Literatura
Bowles  S.,  Park  Y.  (2005).  Emulation,  Inequality  and  Work  Hours:  Was  Thorsten
Veblen  Right?  The  Economic  Journal,  vol.  115,  pp.  F397–F412,  https://doi.
org/10.1111/j.1468-0297.2005.01042.x.
Brodzicki T., Ciołek D., (2007). Głębokie determinanty wzrostu gospodarczego – wery-
fikacja empiryczna z  wykorzystaniem metod estymacji panelowych. Analizy i opra-
cowania KEIE UG, nr 1/2007. http://ideas.repec.org/p/gda/wpaper/0701.html.
Cayley A. (1894). Principles of book-keeping by double-entry, Cambridge: at the Uni-
versity Press.
Cieślak  I.  (2007).  Rachunek  kapitału  ludzkiego  jako  podstawa  zarządzania  kosztami
pracy, praca doktorska. Warszawa: Akademia im. Leona Koźmińskiego.
Cieślak I., Dobija M. (2007). Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego.
Zeszyty Naukowe, nr 735, s. 5–24. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Cimbleris B. (1998). Economy and Thermodynamics. Economy and Energy, Year II, no. 9.
Colander D.C., Landreth H., (2005). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe PWN.
Cost of living in USA. https://www.expatistan.com/cost-of-living (dostęp: 4.03.2020 r.).
Danin D. (1965). W dziwnym świecie: reportaż z krainy nowej fizyki. Warszawa: Wiedza
Powszechna.
Dawydiuk Т. (2011). Rozwytok buhalterskogo obliku ludskogo kapitalu: teoria i meto-
dologia. Żytomyr: ŻDTU.
Demski  J.S.  (2007).  Is  Accounting  an  Academic  Discipline?,  Accounting  Horizons,
vol. 21, no. 2, pp. 153–157.
Derzhawna sluzhba statystyky Ukrainy. http://www.ukrstat.gov.ua (dostęp: 18.12.2020 r.).
Deutsch D. (2000). Struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
Dobija  D.  (2003).  Pomiar  i  sprawozdawczość  kapitału  intelektualnego  przedsiębior-
stwa. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego.
Dobija M. (red.) (2010). Teoria pomiaru kapitału i zysku. Kraków: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Dobija M. (red.) (2014). Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych. Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Dobija M. (1997). Ile powinien zarabiać anestezjolog? Master of Business Administra-
tion, nr 5, s. 43–44.
Dobija M. (2001). A Fundamental Analysis of Exchange Rates. The Theory of Exchange
Value of Money, Argumenta Oeconomica, no. 1, Wydawnictwo Akademii Ekono-
micznej w Krakowie, s. 63–84, Kraków.
Dobija M. (2004). Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towaro-
wo  pieniężnej. W: A.  Noga  (red.),  Zmiany  instytucjonalne  w  polskiej  gospodar-
ce  rynkowej  (s.  135–172).  Warszawa:  Wydawnictwo  Polskiego  Towarzystwa
Ekonomicznego.
Dobija  M.  (2006).  Wartość  godziwa  jako  kryterium  prawdy  w  teorii  ekonomicznej.
W: W. Adamczyk (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych. Kraków:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.206 Literatura
Dobija M. (2007). Abstract Nature of Capital and Money. In: M. Linda Cornwall (Eds.),
New Developments in Banking and Finance (pp. 89–114). New York, Inc.: Nova
Science Publishers.
Dobija  M.  (2009a).  Fundamentalne  przyczyny  kryzysów  finansowych.  Determinanty
rozwoju  gospodarczego.  Aspekty  mikro-  i  makroekonomiczne,  Zeszyty  Naukowe
Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, tom 1, nr 2(13), s. 171–192.
Dobija M. (2009b). Natura i piękno zapisu podwójnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, nr 796, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, s. 5–20.
Dobija  M.  (2010a).  Open  source  currency  and  balanced  credit  size,  The  Małopolska
School of Economics in Tarnów, Research Papers Collection, Issue 2(16), s. 39–55.
Dobija M. (2010b). Rachunkowość jako dyscyplina naukowa, Zeszyty Teoretyczne Ra-
chunkowości, tom 59 (115), s. 25–40. Warszawa: SKwP.
Dobija M. (2011a). Abstract Nature of Money and the Modern Equation of Exchange, Mo-
dern Economy, vol. 2, no. 2, pp. 142–152, https://doi.org/10.4236/me.2011.22019.
Dobija M. (2011b). Laboryzm. Naukowa programa doslidżeń u sferi ludskogo kapitalu
i pracji. Problemy teorii ta metodologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu.
Miżnarodnyj zbirnyk naukowych prac, Wypusk 3 (21), s. 119–134. Żytomyr: Żyto-
myrskij Derżawnyj Technologicznyj Uniwersytet.
Dobija M. (2012a). Alternatywny program badań kapitału ludzkiego. Nierówności spo-
łeczne  a  wzrost  gospodarczy,  Zeszyt  Nr  24,  s.  248–267.  Rzeszów:  Uniwersytet
Rzeszowski.
Dobija M. (2012b). Zasada dualizmu i zapis podwójny jako determinanty teorii rachun-
kowości.  W: A.  Dziuba-Burczyk  (red.),  Rozwój  rachunkowości  w  uwarunkowa-
niach współczesnej gospodarki (s. 13–39), Krakowska Akademia im. Andrzeja Fry-
cza Modrzewskiego, Kraków.
Dobija M. (2013a). Polityczny program działań wynikający z badań kapitału ludzkiego.
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 47, s. 119–137. Rzeszów:
Uniwersytet Rzeszowski.
Dobija M. (2013b). Fundamentalne zasady leżące u podstaw nauki rachunkowości. Ze-
szyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 70 (126), s. 43–62. Warszawa: SKwP.
Dobija M. (2013c). Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicz-
nych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 74 (130), SKwP, Warszawa, s. 7–24.
Dobija  M.  (2014a),  Formation  of  the  Integrative  Currency  Area,  SOP  Transactions
on  Economic  Research,  vol.  1,  no.  1,  January  2014,  https://doi.org/10.15764/
er.2014.01001.
Dobija M. (2014b). Rachunkowość w systemie pomiaru aktywności ekonomicznej pań-
stwa. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 75 (131), s. 7–21. Warszawa: SKwP.
Dobija M. (2015). Laborism. The Economics Driven by Labor, Modern Economy, 6,
578–594, https://doi.org/10.4236/me.2015.65056.
Dobija M. (2016a). Ekonomia pracy, godziwych wynagrodzeń i racjonalnych nierówno-
ści – laboryzm. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 47, s. 25–52.
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.2.207 Literatura
Dobija M. (2016b). Układ pojęć konstytuujących teorię rachunkowości w kontekście
nauk ekonomicznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 89 (145), s. 9–28.
Warszawa: SKwP.
Dobija M. (2018). Ekonomiczne konsekwencje konfrontacji kapitału i pracy. Nierówno-
ści społeczne a wzrost gospodarczy, Zeszyt Nr 54, s. 53–75. Rzeszów: Uniwersytet
Rzeszowski, https://doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.4.
Dobija M., Jędrzejczyk M. (2007). Miernik produktywności pracy w kontrolingu zysku
i zyskowności, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1174,
s. 204–214.
Dobija M., Jędrzejczyk M. (2011). Szkice z historii rachunkowości. Kraków: Polskie
Towarzystwo Ekonomiczne.
Dobija M., Kurek B. (2013). Towards Scientific Economics. Modern Economy, vol. 4,
no. 4, pp. 293–304, https://doi.org/10.4236/me.2013.44033.
Dobija М., Renkas J. (2011). Zatratnaja funkcyja proizwodstwa w formirowanii zara-
botnoj  płaty  na  predprijatii.  Zbirnyk  naukowych  prac  Czerkaskogo  derżawnogo
technologicznogo uniwersytetu. Seria: Ekonomiczni nauky: Wypusk 27, s. 179–188.
Czerkasy: CzDTU.
Dobija M., Renkas J. (2020). Accounting among the Natural Sciences. Modern Econo-
my, 11, 2081–2100, https://doi.org/10.4236/me.2020.1112138.
Dobija M., Renkas J. (2021a). Czy rachunkowość jest nauką naturalną? Zeszyty Teoretyczne
Rachunkowości, vol. 45, nr 1, s. 9−30, https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.8348.
Dobija M., Renkas J. (2021b). Termodynamika zwornikiem spójnego systemu ekono-
micznego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt Nr 68, s. 37–64.
Rzeszów:  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  https://doi.org/10.15584/
nsawg.2021.4.3.
Dobija M., Renkas J. (2021c). Thermodynamic constant of time passage, Internatio-
nal Journal of Physical Research, 9 (2), pp. 92–97, https://doi.org/10.14419/ijpr.
v9i2.31823.
Dobija M., Smaga E. (1993), Zastosowania matematyki finansowej. Kraków: Akademia
Ekonomiczna w Krakowie.
EconStat. Pozyskano z: http://www.econstats.com/indexnopoll.htm (dostęp: 18.12.2020 r.).
Eddington A.S. (1928). The Nature of the Physical World. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press.
Ellerman D. (1985). The Mathematics of Double Entry Bookkeeping. Mathematics Ma-
gazine, vol. 58 (September), pp. 226–233.
Ellerman D. (1986). Double Entry Multidimensional Accounting. Omega, International
Journal of Management Science, vol. 14, no. 1, pp. 13–22.
Fellingham J.C. (2007). Is Accounting an Academic Discipline?, Accounting Horizons,
vol. 21, no. 2, pp. 159–163.
Financial  Accounting  Standard  Board  (1990).  Accounting  Standards.  Current  Text
FASB, Norwalk, CT.
Gadomski W. (2010). Nierówności rosną w miarę rozwoju, „Obserwator Finansowy”.
http://www.obserwatorfinansowy.pl (dostęp: 17.08.2020  r.).208 Literatura
Georgescu-Roegen N. (1971). The Entropy Law and the Economic Process, Harvard
University Press, Cambridge, Massachusetts.
Gleiser M. (2008). Nie ma nic złego w tym, że nie wiemy wszystkiego. W: Brockman, J.
(red.), Niebezpieczne idee we współczesnej nauce (s. 55), Wydawnictwo Smak Sło-
wa i Wydawnictwo Academica, Sopot.
Goetzmann W.N., Ibbotson R.G. (2006). History and the Equity Risk Premium. In: Goet-
zmann W.N., Ibbotson R.G. (Eds.), The Equity Risk Premium: Essays and Explora-
tions (pp. 25–40), Yale School of Management, Oxford University Press.
Hawking W.S. (1990). Krótka historia czasu – od wielkiego wybuchu do czarnych dziur,
Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
Henderson D. (2020). Concise Encyclopedia of Economics. François Quesnay. https://
www.econlib.org/library/Enc/bios/Quesnay.html (dostęp: 17.08.2020 r.).
Heryng Z. (1896). Logika ekonomii. Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska na-
uki o energii. Wydawnictwo „Głosu”, Warszawa.
Holler P., Joumard I., Koske I. (2014). Income Inequality in OECD Countries. What are
the Drivers and Policy Options?, World Scientific.
Hołda A., Renkas J. (2015). Fair Wage and the Size of Pension Contributions in the
Theory of Human Capital Measurement, Actual Problems of Economics: Scientific
Economic Journal, vol. 12, no. 174, pp. 302–311.
Hopwood A., Burchell S., Clubb C. (1994). Value Added Accounting and National Eco-
nomic Policy. In: A. Hopwood, P. Miller (Eds.), Accounting as Social and Institu-
tional Practice (pp. 211–236). Cambridge: Cambridge University Press.
Ifrah  G.  (1990).  Dzieje  liczby  czyli  historia  wielkiego  wynalazku,  przeł.  S.  Hartman,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Ijiri Y. (1975). Theory of accounting measurement. Sarasota, Fla.: American Accounting
Association.
Ijiri Y. (1982). Triple Entry Bookkeeping and Income Momentum, American Accounting
Association, no. 18, Sarasota, Florida.
Ijiri Y.  (1986).  A  Framework  for  Triple-entry  Bookkeeping, The Accounting  Review,
October.
Ijiri Y. (1993). The Beauty of Double-Entry Bookkeeping and Its Impact on the Nature
of Accounting Information, Economic notes: economic review of Banca Monte dei
Paschi di Siena, vol. 22, no. 2, Oxford: Wiley-Blackwell, pp. 265–285.
Ijiri Y. (1995). Segment Statements and Informativeness of Measures: Managing Capital
vs. Managing Resources. Accounting Horizons, vol. 9, no. 3, 55–67.
Ijiri Y. (1999). The Cost Principle and the Labor Theory of Value in Relation to the Role
of Accounting Theories and Their Depth. In: Sunder, S. and Yamaji, H. (Eds.). The
Japanese Style of Business Accounting, Quorum Books, Westport.
Inglis J. (2013). Albert Einstein’s Greatest Discovery Revealed. http://www.midwestre-
solutions.com/einstein (dostęp: 13.07.2020 r.).
Insty tut Pracy i Spraw Soc jal nych, Wysokość minimum socjalnego na osobę w cztero-
osobowej rodzinie. https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne (dostęp:
23.11.2020 r.).209 Literatura
Jędrzejczyk M. (2013). Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicz-
nych, Difin, Warszawa.
Knight F.H. (1921). Risk, Uncertainty, and Profit, Library of Economics and Liberty.
http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP7.html (dostęp: 21.08.2020 r.).
Koszulko O. (2012). Badanie poziomu minimalnej płacy w Ukrainie i jej wpływu na
rozwój kapitału ludzkiego, (Исследование уровня минимальной заработнойлаты
на Украине и ее влияния на развитие человеческого капитала), Ekonomiczeskij
Analiz: Teoria i Praktyka, vol. 7, nr 262, s. 58–63.
Koszulko O., Koszulko W. (2012). Czeloweczeskij kapital po-ukrainski: Kak my nie ce-
nim to, czto imiejem. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing.
Kozioł W. (2007). Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywa-
cji płacowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752,
125–136. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
Kozioł  W.  (2010a).  Kształtowanie  wynagrodzeń  podstawowych  nauczycieli  akade-
mickich na podstawie pomiaru kapitału ludzkiego i intelektualnego. Nierówności
społeczne  a  wzrost  gospodarczy.  Spójność  społeczno-ekonomiczna  a  moderniza-
cja gospodarki, Zeszyt Nr 16, s. 280–290. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu
Rzeszowskiego.
Kozioł W. (2010b). Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji
płac w organizacji, rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kraków.
Kozioł W. (2019). Wzrost produktywności pracy – kierunek przemian systemowych
gospodarki  polskiej.  W:  M.G.  Woźniak,  M.  Dobija  (red.),  Gospodarka  Polski
1918–2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności
pracy (s. 27–68), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Kozioł W., Renkas J. (2021). Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie wzro-
stu produktywności pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Kra-
kowie, Kraków.
Kragh H. (2016). Wielkie spekulacje. Teorie i nieudane rewolucje w fizyce i kosmologii,
Copernicus Center Press, Kraków.
Kucharczyk M. (2008). Model rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych, praca
doktorska. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
Kuchmacz J. (1996), Badanie stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w warunkach
efektywnego  rynku.  Zeszyty  Naukowe  Akademii  Ekonomicznej  w  Krakowie,
nr 467, s. 41–49.
Kumor P. (2009). Współzależność nierówności płac ze wzrostem gospodarczym w Pol-
sce, Wiadomości Statystyczne, 7/2009 (578).
Kumor P., Sztaudynger J.J. (2007). Optymalna nierówność płac w Polsce – analiza
ekonometryczna,  Nierówności  społeczne  a  wzrost  gospodarczy,  Zeszyt  nr  10,
s. 494–511, Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
Kurek B. (2008). The risk premium estimation on the basis of adjusted ROA. In: I. Gó-
rowski  (Eds.),  General Accounting  Theory.  Evolution  and  Design  for  Efficiency  
(pp. 375–392). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.210 Literatura
Kurek B. (2011). Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, Monografie: Prace dok -
torskie, nr 10, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
Kurek B. (2012). An Estimation of the Capital Growth Rate in Business Activities. Mo-
dern Economy, vol. 3, no. 4, 364–372, https://doi.org/10.4236/me.2012.34047.
Kurek B., Górowski I. (2020). Importance of Gender, Location of Secondary School, and
Professional Experience for GPA – A Survey of Students in a Free Tertiary Education
Setting, Sustainability, vol. 12, no. 21, 9224, https://doi.org/10.3390/su12219224.
LaRouche L. (1995). A więc chcecie dowiedzieć się wszystkiego o ekonomii?, Warszawa:
Wydawnictwo Instytut Schillera.
Legenczuk S. (2010). Teorija i metodologija buhalterskogo obliku w umowach postindu-
strialnoi ekonomiky. Żytomyr: ŻDTU.
Lietaer  B.  (2004).  Complementary  Currencies  in  Japan Today:  History,  Originality
and Relevance, International Journal of Community Currency Research, vol. 8,
pp. 1–23.
Living Wage, https://wageindicator.org/salary/living-wage (dostęp: 19.02.2019 r.).
Majewski  E.  (1914).  Kapitał.  Rozbiór  podstawowych  zjawisk  i  pojęć  gospodarczych,
Wydanie 4. Warszawa: E. Wende i S-ka.
Maluga N., Dawydiuk Т. (2003). Dwojnaja zapis’ w buhaltierskom uchiotie: istoriko
teorietichieskij aspiekt. Zhytomyr: PP „Ruta”.
Marks K. (1970). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, Tom 1, Księga 1: „Proces wy-
twarzania kapitału”. Warszawa: Książka i Wiedza.
Mattessich  R.  (1995).  Critique  of Accounting,  Examination  of  the  Foundations  and
Normative Structure of an Applied Discipline, Quorum Books, London.
Mazur M. (1976). Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
McConnell  C.,  Brue  S.  (1986).  Contemporary  Labour  Economics.  New  York:
McGraw-Hill.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębior-
stwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
Mirowski P. (1989). More Heat than Light, Economics as social physics: Physics as
nature’s economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Morley  M.  (1979).  The  Value Added  Statement  in  Britain.  The  Accounting  Review,
vol. 54(3), pp. 618–629.
Murawski R. (2003), Główne koncepcje i kierunki filozofii matematyki XX wieku, cz. I,
Zagadnienia filozofii w  nauce, XXXIII, s. 74–92.
National Employment Law Project, http://www.nelp.org (dostęp: 4.03.2019 r.).
NBPortal  (2004).  Wrogowie  merkantylistów  –  fizjokraci.  Historia  myśli  ekonomicz-
nej,  https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/historia-mysli-ekonomicznej/wrogo-
wie_merkantylistow_fizjokraci (dostęp: 5.08.2020  r.).
Niemczyk L. (2011). Rachunkowość wiedzy. Suplement do podręczników pt. Rachunko-
wość finansowa . Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
Oliwkiewicz B. (2018). Oczekiwania płacowe a godziwe wynagrodzenia absolwentów
studiów z zakresu nauk ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie, Kraków.211 Literatura
Oppenheim A.L. (1957). A bird’s-eye view of Mesopotamian history. In: K. Polanyi,
C.M. Arensberg, H.W. Pearson  (Eds.),  Trade and Market in  the  Early  Empires:
Economies in History and Theory (pp. 27–37). Free Press, Glencoe, IL.
Pacioli L. (1494). Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita.
Wenecja.
Pikulska-Robaszkiewicz A. (1999). Lichwa w państwie i prawie republikańskiego Rzy-
mu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Polanyi K., Arensberg K., Pearson H. (1957). Trade and Market in the Early Empires.
New York: The Free Press.
Prigogine I., Stengers I. (1990). Z chaosu ku porządkowi, Warszawa: Państwowy Instytut
Wydawniczy.
Pudlik W. (2011). Termodynamika. WYDANIE III – cyfrowe. Politechnika Gdańska,
Gdańsk.
Renkas J. (2011). Rozmir ekonomicznoji staloji potencijnogo zrostu ta wstanowlennia
za ii dopomogoju minimalnoji zarobitnoji platy dla Ukrainy. Problemy teorii ta me-
todologii buhalterskogo obliku, kontrolu i analizu. Miżnarodnyj zbirnyk naukowych
prac, Wypusk 2(20), 406–413. Żytomyr: ŻDTU.
Renkas J. (2012). Empiryczny test modelu kapitału ludzkiego i minimalnych wynagro-
dzeń. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Modernizacja dla spójności
społeczno-ekonomicznej  w  czasach  kryzysu,  Zeszyt  24,  180–191.  Rzeszów:  Uni-
wersytet Rzeszowski.
Renkas J. (2013a). Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa. Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy: Kryzys finansów publicznych –  przyczyny, implikacje, per-
spektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt 30, s. 151–161. Rzeszów: Uni-
wersytet Rzeszowski.
Renkas J. (2013b). Labor Productivity of the Ukrainian Economy Estimation and
International  Comparison.  In:  P.  Lula,  B.  Mikuła, A.  Jaki  (Eds.),  Knowledge
– Economy – Society. Global and regional challenges of the 21-st century eco-
nomy (pp. 485–492). Cracow: Cracow University of Economics.
Renkas  J.  (2014).  Teoria  pomiaru  kapitału  ludzkiego  jako  podstawa  analizy  wyna-
grodzeń  w  gospodarce  Ukrainy,  rozprawa  doktorska,  Uniwersytet  Ekonomiczny
w Krakowie, Kraków.
Renkas J. (2015a). Produktywność pracy jako miernik rozwoju ekonomicznego Białoru-
si i Ukrainy, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 43 (3/2015).
https://doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.29.
Renkas J. (2015b). The Prospects of the Creation of Economic Unions in the Context
of the Labour Productivity of the National Economies. In: A. Malina, R. Oczkow-
ska, J. Kaczmarek (Eds.), Knowledge – Economy – Society. Challenges and De-
velopment  Trends  of  Modern  Economy,  Finance  and  Information  Technology
(pp. 29–39), Cracow: Cracow University of Economics.
Renkas  J.  (2016).  Nierówności  płacowe  a  stała  ekonomiczna  potencjalnego  wzrostu,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 47(3), s. 466–480. https://
doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.34.212 Literatura
Renkas J. (2017a). Kapitał kreatywności – pomiar i wynagradzanie, Nierówności Spo-
łeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 50(2), s. 413–426. https://doi.org/10.15584/
nsawg.2017.2.28.
Renkas J. (2017b). Wynagrodzenie minimalne a produktywność pracy w gospodarce,
Studia Ekonomiczne: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach, nr 341, s. 300–315.
Renkas J. (2018). Pomiar i opłacanie kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy, Wy-
dawnictwo Breza, Uzhgorod.
Renkas J. (2019a). Godziwe nierówności dochodowe a opodatkowanie wynagrodzeń,
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Zeszyt nr 57(1), s. 402–419. https://
doi.org/10.15584/nsawg.2019.1.29.
Renkas J. (2019b). Pomiar kapitału ludzkiego – podstawa godziwego wynagradzania.
W: M.G. Woźniak, M. Dobija (red.), Gospodarka Polski 1918–2018. Tom 2, W kie-
runku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy (s. 117–169), Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Romer D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo na-
ukowe PWN.
Rosenberg N., Birdzell L.E. (1994). Dzieje kapitalizmu, przeł. A. Doroba, Signum, Znak,
Kraków.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie
warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych
z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej. http://prawo.sejm.
gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002063 (dostęp: 28.02.2019 r.).
Rushkoff D. (2006). Open-Source Currency. In: J. Brockman (Eds.), What is your dange-
rous idea (pp. 277–278). Edge Foundation, Inc. Polish edition (2008) Niebezpiecz-
ne idee we współczesnej nauce. Sopot: Smak Słowa.
Samuelson Paul A., Nordhaus William D. (2004). Ekonomia. Tom 2: Makroekonomia.
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Schmandt-Besserat D. (2007). When Writing Met Art: From Symbol to Story, University
of Texas Press, Austin, TX.
Schneider D. (2011). The Labor Share: A Review of Theory and Evidence, SFB 649
Discussion Paper, Humboldt-Universität zu Berlin. http://sfb649.wiwi.hu-berlin.de,
ISSN 1860-5664, s. 3–4.
Schwartz N. (2020). Laws of Nature, Internet Encyclopedia of Philosophy. http://www.
iep.utm.edu/lawofnat (dostęp: 4.08.2020 r.).
Seife Ch. (2002). Zero – niebezpieczna idea, przeł. J. Skolimowski, Wydawnictwo Am-
ber, Warszawa.
Skrzypek S.T. (1939). Pojęcie kapitału w literaturze. Archiwum Towarzystwa Naukowe-
go we Lwowie, Dział II – Tom XXVI – Zeszyt I. Towarzystwo naukowe z zasiłkiem
Ministerstwa  Wyznań  Religijnych  i  Oświecenia  Publicznego.  Lwów:  Drukarnia
„Ekonomia”.
Smith A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom I. Warsza-
wa: PWN.213 Literatura
Smith A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Edwin
Cannan, ed. 1904. Book I, 1.5.2. Library of Economics and Liberty. http://www.
econlib.org/library/Smith/smWN2.html (dostęp: 17.08.2020 r.).
Stankiewicz W. (2000). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
Stańdo-Górowska H. (2014) Oczekiwania płacowe studentów, a model kapitału ludz-
kiego,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  nr  4(928),
s. 51–59.
Struwe W. (1969). Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Struc-
ture in Sumer During the Reign of the IIIrd Dynasty of Ur. In: I.M. Diakonoff
(Eds.), Ancient Mesopotamia. Socio-Economic History, (pp. 127–172). Moscow:
Science.
Sunder S. (1988). Political Economy of Accounting Standards, Journal of Accounting
Literature, vol. 7, pp. 31–41.
Sunder S. (1997). Theory of Accounting and Control. Cincinnati: South – Western Col-
lege Publishing.
Szczyrba І. (2009). Taryfna systema jak osnowa oplaty praci na pidpryjemstwi. Galyckij
ekonomicznyj wisnyk, no. 1, s. 57–64.
Tilley Ch. (2010). For fair pay, see Plato, The Guardian. https://www.theguardian.
com/commentisfree/2010/jun/03/public-sector-pay-cameron-executive-bonuses
(dostęp: 6.04.2020 r.).
Tooby J., Cosmides L., Barrett C. (2003). The Second Law of Thermodynamics Is the
First Law of Psychology: Evolutionary Developmental Psychology and the Theory
Of Tandem, Coordinated Inheritances: Comment on Lickliter and Honeycutt, Psy-
chological Bulletin, vol. 129, no. 6, pp. 858–865.
Total  Economy  Database.  Pozyskano  z:  http://www.conference-board.org/data/econo-
mydatabase (dostęp: 18.12.2020 r.).
Tyumenew A. (1969). The State Economy of Ancient Sumer. In: I.M. Diakonoff (Eds.),
Ancient Mesopotamia (pp. 88–126). Moscow: Science.
U.S. Department of Labor, https://www.dol.gov (dostęp: 4.03.2019 r.).
Wallmann S. (1995). The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World:
The Need for Dramatic Change, Accounting Horizons, vol. 9, no. 3, September,
pp. 81–91.
Włodarczyk J. (2008). Ekonomia jako nauka o energii społecznej w polskiej myśli eko-
nomicznej przełomu XIX i XX wieku, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 54, s. 39–57.
Woźniak M. G. (2004). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: Wydawnic-
two Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Wójcik-Żołądek  M.  (2013).  Nierówności  społeczne  w  Polsce,  Infos.  Zagadnienia
społeczno-gospodarcze,  Wydawnictwo  Sejmowe  dla  Biura Analiz  Sejmowych,
nr 20(157).
Wójtowicz P. (2014), Analiza ekonomiczno-finansowa jako trzeci wymiar rachunkowo -
ści. W: M. Dobija (Eds.), Teoria rachunkowości. Podstawa nauk ekonomicznych
(s. 245–259), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane