• Teoria i praktyka benchmarków

Teoria i praktyka benchmarków

 • Autor: Krzysztof Borowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-412-6
 • Data wydania: 2011/dodruk 2014
 • Liczba stron/format: 768/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 165.00 zł

  148.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 148.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera praktycznie wszystkie wiadomości o benchmarkach i różnorodnych sytuacjach inwestycyjnych oraz metodologicznych, związanych z ich wykorzystywaniem, a prezentowana uporządkowana wiedza jest znacznie rozbudowana i uzupełniona w wyniku badań własnych Autora.

Książka otrzymała nagrodę Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. Benchmarki

1.1. Kryteria, jakie powinien spełniać dobry benchmark
1.2. Podział benchmarków
1.2.1. Benchmarki tworzone przez giełdy lub instytucje finansowe
1.2.2. Benchmarki jako zbiory portfeli (peer groups)
1.2.3. Zindywidualizowane charakterystyki odniesienia (benchmarki indywidualne – customised benchmarks)
1.2.4. Benchmarki z ograniczeniem górnym (capped) i ograniczeniem dolnym (floor)
1.2.5. Benchmarki proste i złożone
1.2.6. Benchmarki łączone
1.2.7. Benchmarki ważone wielkością strumieni finansowych (money – weighted) publikowane przez instytucje komercyjne
1.2.8. Benchmarki alternatywne (notional funds)
1.2.9. Benchmarki Sharpe’a
1.2.10. Benchmarki losowe (random benchmarks)
1.3. Benchmarki na rynkach międzynarodowych
1.4. Różnice pomiędzy indeksem giełdowym a benchmarkiem
1.4.1. Uwagi na temat zmiany składu benchmarku
1.5. Benchmarki niebędące indeksami rynku finansowego
1.5.1. Stopa procentowa jako benchmark
1.5.2. Kurs walutowy jako benchmark
1.5.3. Cena towaru jako benchmark
1.6. Zastosowanie benchmarków
1.6.1. Zastosowanie benchmarków do oceny efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym
1.6.2. Wykorzystanie benchmarków w przedsiębiorstwach do oceny efektywności
1.7. Nadwyżkowa stopa zwrotu (excess return)
1.7.1. Efekt składania nadwyżkowych stóp zwrotu (compondability)
1.8. Indeksy badające relację stóp zwrotu portfela i benchmarku na rynku wzrostowym i spadkowym
1.8.1. Indeks wzrostów (up capture indicator) – I +
1.8.2. Indeks spadków (down capture indicator) – I −
1.8.3. Up number ratio – U
1.8.4. Down number ratio – D n
1.8.5. Up percentage ratio – U %
1.8.6. Down percentage ratio – D n% 
1.8.7. Percentage gain ratio – G

Rozdział 2. Stopy zwrotu

2.1. Obliczanie podstawowych stóp zwrotu
2.2. Uwagi dotyczące zastosowania stóp zwrotu w pomiarze wyników portfela inwestycyjnego
2.3. Stopy zwrotu ważone wielkością kapitału (capital weighted rate of return – CWR)
2.3.1. Wewnętrzna stopa zwrotu (Internal Rate of Return – IRR)
2.3.2. Zwykła metoda Dietza
2.3.3. Metoda ICAA
2.3.4. Zmodyfikowana metoda Dietza
2.4. Stopy zwrotu ważone czasem (time weighted rate of return – TWR)
2.4.1. Zwykła stopa zwrotu ważona czasem
2.4.2. Metoda jednostki cenowej (unit price method)
2.5. Stopy zwrotu ważone wielkością strumienia wpłat do portfela a stopy zwrotu ważone czasem
2.6. Metody hybrydowe
2.6.1. Połączona zmodyfikowana metoda Dietza (linked modified Dietz)
2.6.2. Metoda BAI
2.7. Stopy zwrotu na rynkach międzynarodowych
2.7.1. Obliczanie stóp zwrotu na rynkach międzynarodowych bez zabezpieczania pozycji
2.7.2. Stopa zwrotu z portfela inwestycyjnego
2.7.3. Obliczanie stóp zwrotu w przypadku stosowania strategii zabezpieczających na rynku walutowym
2.7.4. Porównanie metod obliczania stóp zwrotu z portfela inwestycyjnego

Rozdział 3. Opłaty z tytułu zarządzania

3.1. Literatura przedmiotu
3.1.1. Model Huanga, Kelseya i Yana
3.1.2. Model Blake’a i Timmermanna
3.2. Uwagi dotyczące opłat pobieranych przez fundusze
3.3. Ocena efektywności zarządzania portfelem przy uwzględnieniu pobieranych opłat
3.3.1. Stopy zwrotu z portfela brutto (gross fee) i netto (net of fee)
3.3.2. Prezentacja wyników zarządzania netto i brutto
3.4. Stopa zwrotu z uwzględnieniem opodatkowania zysków kapitałowych
3.5. Realna stopa zwrotu
3.6. Opłaty i prowizje w przypadku produktów strukturyzowanych
3.7. Uwagi końcowe

Rozdział 4. Indeksy – ujęcie teoretyczne

4.1. Wprowadzenie do analizy dynamiki zjawisk masowych
4.2. Podstawowe mierniki dynamiki zjawiska
4.3. Agregatowe mierniki dynamiki – indeksy agregatowe (zespołowe)
4.3.1. Indeksy indywidualne
4.3.2. Indeksy agregatowe wielkości absolutnych
4.3.3. Agregatowe indeksy wielkości stosunkowych
4.3.4. Dekompozycja szeregu czasowego
4.3.5. Indeksy wykorzystywane do analizy zjawisk w szerszym horyzoncie czasu
4.4. Indeksy na rynkach finansowych – ujęcie matematyczne
4.5. Warunki, jakie powinien spełniać indeks giełdowy
4.5.1. Kryterium liczby spółek uwzględnianych w konstrukcji indeksu
4.5.2. Sposób ważenia aktywów wykorzystany przy konstrukcji indeksu
4.5.3. Sposób uśredniania wykorzystany w konstrukcji indeksu
4.5.4. Kryterium uwzględniania dochodów dodatkowych inwestora
4.5.5. Kryterium rodzaju spółek wchodzących w skład indeksu
4.5.6. Kryterium geograficzne w podziale indeksów
4.5.7. Kryterium możliwości nabywania określonych spółek przez inwestorów krajowych i zagranicznych
4.5.8. Kryterium wielkości ceny akcji
4.5.9. Kryterium częstotliwości notowań indeksu
4.6. Zastosowanie indeksów rynku finansowego
4.7. Korekty indeksu
4.7.1. Likwidacja lub zawieszenie indeksu
4.7.2. Działania o charakterze przestępczym wpływające na poziom indeksów
4.7.3. Zamachy terrorystyczne i ich wpływ na indeksy giełdowe
4.7.4. Związek indeksów z benchmarkami

Rozdział 5. Wybrane benchmarki z rynków finansowych ze szczególnym
uwzględnieniem indeksów – przykłady zastosowań


5.1. Indeksy rynku kapitałowego
5.1.1. Indeks Dow Jones Industrial Average – giełda w Nowym Jorku (New York Stock Exchange)
5.1.2. Indeks Standard & Poor’s 500 – giełda w Nowym Jorku (New York Stock Exchange)
5.1.3. Indeks FTSE 100 – giełda londyńska
5.2. Indeksy poszczególnych rynków
5.2.1. Indeksy giełd azjatyckich
5.2.2. Indeksy giełd europejskich
5.2.3. Indeksy giełd w USA i wybranych krajach latynoskich
5.3. Subindeksy giełdowe
5.4. Indeksy narodowe, regionalne i globalne
5.5. Indeksy na rynku ADR-ów i GDR-ów
5.6. Indeksy dla giełd w krajach arabskich
5.7. Indeksy giełd polskich
5.7.1. Indeksy GPW
5.7.2. Indeks na giełdzie BondSpot
5.8. Indeksy akcji wyliczane przez gazety finansowe
5.8.1. Indeks IPO
5.8.2. Indeksy fundamentalne akcji
5.8.3. Indeksy dla największych prywatnych inwestorów w Polsce
5.8.4. Indeks portfela szympansicy Lucy (indeks Lucy)
5.9. Nowe trendy na rynku kapitałowym w przypadku tworzenia benchmarków
5.9.1. Indeks klubów piłkarskich
5.9.2. Indeksy na rynku finansów ekologicznych
5.9.3. Indeksy finansów etycznych
5.9.4. Indeksy finansów behawioralnych
5.10. Indeksy na rynku obligacji
5.10.1. Kryteria wpływające na sposób tworzenia indeksów obligacji
5.10.2. Przykłady popularnych indeksów obligacji
5.10.3. Specjalistyczne indeksy obligacji
5.10.4. Indeksy złożone obejmujące stopy zwrotu na rynku akcji i obligacji
5.10.5. Obligacje benchmarkowe
5.10.6. Indeksy obligacji w Polsce
5.11. Benchmarki na rynku pieniężnym
5.11.1. Benchmarki stosowane na rynku międzybankowym
5.11.2. Rentowność bonów skarbowych jako benchmark
5.11.3. Inflacja jako benchmark
5.11.4. Indeks RPP
5.12. Indeksy na rynku walutowym
5.13. Indeksy na rynku towarów (commodities)
5.13.1. Charakterystyka rynków towarowych
5.13.2. Przegląd indeksów na rynkach towarowych
5.13.3. Indeksy giełd przewozowych
5.13.4. Instrumenty pochodne na giełdach towarowych
5.14. Macierz prezentacji indeksów zaproponowana przez firmę Morningstar
5.15. Nietypowe rodzaje indeksów na rynku kapitałowym
5.15.1. CBOE Volatility Index (VIX)
5.16. Indeksy funduszy inwestycyjnych
5.17. Indeksy jako benchmarki
5.18. Ocena wyników i przypisanie wyników zarządzania portfelem (performance
attribution)
5.18.1. Decyzje dotyczące alokacji aktywów (asset allocation decisions)
5.18.2. Analiza poszczególnych sektorów (branż)
5.18.3. Metoda oceny efektywności zarządzania portfelem Famy

Rozdział 6. Benchmarki stosowane w inwestycjach alternatywnych

6.1. Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych
6.2. Problematyka budowy portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem inwestycji alternatywnych
6.3. Indeksy na rynkach inwestycji alternatywnych
6.3.1. Indeksy na rynku funduszy hedgingowych
6.3.2. Indeksy na rynku funduszy ETF
6.3.3. Indeksy na rynku kredytów
6.3.4. Indeksy na rynku kont zarządzanych (asset management)
6.3.5. Indeksy na rynku nieruchomości
6.3.6. Indeksy na rynku pogodowym
6.3.7. Indeksy na rynku katastrof
6.3.8. Indeksy na rynku monet
6.3.9. Indeksy na rynku dzieł sztuki
6.3.10. Indeksy na rynku win
6.3.11. Indeksy na rynku szampana
6.3.12. Indeks na rynku whisky
6.3.13. Indeksy na rynku autografów znanych osobistości
6.3.14. Indeksy na rynku znaczków
6.3.15. Indeksy na rynku fotografii
6.3.16. Rynek kart sportowych
6.3.17. Indeks rynku trufli
6.3.18. Indeks na rynku diamentów
6.3.19. Plany utworzenia giełdy bursztynu oraz indeksu takiej giełdy
6.4. Propozycje indeksów na polskim rynku przedmiotów kolekcjonerskich
6.4.1. Indeksy na rynku polskich papierów wartościowych mających formę materialną
6.4.2. Indeksy na rynku polskich banknotów
6.4.3. Indeksy na polskim rynku dzieł sztuki

Rozdział 7. Podstawy teorii portfelowej

7.1. Model Markowitza
7.2. Modele rynku kapitałowego
7.2.1. Model jednowskaźnikowy (single – index model)
7.3. Model CAPM (Capital Asset Pricing Model)
7.3.1. Zmodyfikowane wersje CAPM
7.4. Model Eltona i Grubera budowy portfela optymalnego
7.5. Teoria arbitrażu cenowego (Arbitrage Price Theory – APT)
7.6. Modele doskonalące model CAPM – modele ARCH i GARCH
7.6.1. Model ARCH (Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity model, pol.
model autoregresji z heteroskedastycznością warunkową)
7.6.2. Model GARCH
7.6.3. Inne modele
7.7. Zastosowanie modeli na rynkach międzynarodowych
7.7.1. Modele arbitrażu cenowego na rynkach międzynarodowych – model Fontaine
7.7.2. Czynniki wyjaśniające stopy zwrotu na rynkach międzynarodowych
7.7.3. Uwagi końcowe na temat ewaluacji performance za pomocą modeli wieloczynnikowych
7.8. Kryteria zarządzania portfelem
7.8.1. Niegaussowskie kryteria zarządzania
7.9. Model Blacka–Littermana
7.10. Błąd dopasowania (tracking error – TE)
7.10.1. Czynniki wpływające na wielkość błędu dopasowania
7.10.2. Tracking error na rynku funduszy emerytalnych
7.10.3. Współczynnik informacyjny (information ratio – IR)
7.10.4. IR jako miara efektywności zarządzania portfelem

Rozdział 8. Aktywne i pasywne zarządzanie portfelem aktywów (współautor: Marcelina Hawryluk)

8.1. Strategia pasywna
8.1.1. Techniki indeksowania w strategii pasywnej
8.2. Strategie aktywne
8.2.1. Geneza zarządzania aktywnego
8.2.2. Podstawowe strategie zarządzania aktywnego
8.3. Strategie mieszane (połączenie strategii aktywnej i pasywnej)
8.4. Alokacja aktywów
8.5. Selekcja aktywów
8.6. Timing
8.7. Opracowania naukowe dotyczące zarządzania aktywnego i pasywnego portfelem
aktywów
8.8. Zarządzanie typu core-satellite
8.8.1. Teoria budowy portfela głównego (core)
8.8.2. Sposoby wyboru portfeli pomocniczych (satellites)
8.8.3. Arytmetyka strategii typu core–sattelite
8.9. Replikowanie indeksu za pomocą swapów
8.10. Strategie na rynku obligacji
8.10.1. Strategie pasywne na rynku papierów dłużnych
8.10.2. Strategie aktywne na rynku papierów dłużnych
8.10.3. Strategie mieszane na rynku papierów dłużnych
8.10.4. Limity inwestycyjne
8.11. Uwagi na temat stylu inwestycyjnego
8.11.1. Kapitalizacja spółek
8.11.2. Tempo wzrostu (grupa akcji wzrostowych)
8.11.3. Wartość
8.11.4. Polityka dywidendy
8.11.5. Inwestowanie kontrariańskie
8.11.6. Różnice kulturowe

Rozdział 9. Model subiektywnej wyceny aktywów i benchmarki w finansach behawioralnych

9.1. Model subiektywnej wyceny aktywów
9.1.1. Uogólniony model subiektywnej wyceny aktywów
9.1.2. Uogólniony behawioralny model rynku kapitałowego – model Szyszki
9.1.3. Rozszerzenie uogólnionego behawioralnego modelu rynku kapitałowego
(RUBMRK I)
9.1.4. Dalsze rozszerzenie uogólnionego behawioralnego modelu rynku kapitałowego
(RUBMRK II)
9.2. Benchmark w teorii finansów behawioralnych
9.2.1. Zastosowanie benchmarku w modelu Barberisa, Huanga i Santosa

Rozdział 10. Wybrane miary ryzyka i benchmarki w analizie technicznej

10.1. Miary ryzyka stosowane na wykresach świec japońskich
10.2. Miary ryzyka stosowane w przypadku wstęg Bollingera
10.3. Miary ryzyka stosowane w przypadku kopert cenowych
10.4. Miary ryzyka stosowane w przypadku kanałów cenowych
10.5. Miary ryzyka stosowane w przypadku kanałów cenowych Fibonacciego
10.6. Miary ryzyka stosowane w przypadku kanałów Keltnera
10.7. Modyfikacja kanałów cenowych (market probability channel)
10.8. Modyfikacja sposobu liczenia odchylenia standardowego i jej zastosowanie
w AT
10.9. Uwagi o stosowaniu zleceń obronnych (trailing stop) i otwieraniu pozycji
10.10. Miary korekty stóp zwrotu z tytułu ponoszonego ryzyka stosowane w analizie
technicznej
10.10.1. Miara korekty performance X*
10.10.2. Miara korekty performance X eff
10.10.3. Miara korekty performance – miara Jensena
10.11. Benchmarki w analizie technicznej
10.11.1. Wprowadzenie do transakcji intraday
10.11.2. Benchmarki

Rozdział 11. Wybrane sposoby prezentacji wyników

11.1. Analizy relacji stopy zwrotu i ryzyka
11.2. Mapa dochód/ryzyko
11.3. Zastosowanie metody ligi futbolu amerykańskiego do prezentacji wybranych elementów rynku kapitałowego
11.4. Powtarzalność wyników funduszy inwestycyjnych

Zakończenie

Bibliografia

prof. dr hab. Oskar Starzeński:

Wzrostowi efektywności rynku finansowego sprzyja wprowadzanie innowacji na giełdach oraz zwiększanie ich konkurencyjności, a najbardziej powiększanie liczby inwestorów podejmujących racjonalne decyzje inwestycyjne. Zarządzanie oszczędnościami gospodarstw domowych przez banki i inne instytucje finansowe, a szczególnie przez fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe, narażane może być na mniej efektywne lokowanie, na co opinia publiczna uczulona jest szczególnie. W tym kontekście należy powitać z pełnym poparciem publikację dra Krzysztofa Borowskiego, swoistego vademecum benchmarków, służących do pomiaru efektywności zarządzania portfelami inwestycyjnymi. Teoria i praktyka benchmarków – powinna bowiem nie tylko znaleźć się w bibliotece każdego banku, instytucji finansowej, gabinetów doradczych, zarządów spółek oraz inwestorów indywidualnych, ale metodyka benchmarków w niej prezentowana powinna znaleźć zastosowanie w codziennym wykorzystaniu przez wszystkich inwestorów rynku kapitałowego. Książka dra K. Borowskiego zawiera ogromny materiał – praktycznie wszystkie wiadomości o benchmarkach i różnorodnych sytuacjach inwestycyjnych oraz metodologicznych, związanych z ich wykorzystywaniem, a prezentowana uporządkowana wiedza jest znacznie rozbudowana i uzupełniona w wyniku badań własnych Autora. Rodzaje benchmarków wraz z metodami ich stosowania opisane są i wyjaśnione językiem przystępnym, przy użyciu zrozumiałych formuł matematycznych dla szerokiego grona czytelników, a także – wszędzie tam, gdzie było to możliwe – zilustrowane zostały przez Autora własnego pomysłu porównaniami, rysunkami i wykresami. Uzupełnieniem prezentowanych benchmarków i ich zależności od wybranych strategii oraz metod podejmowania decyzji inwestycyjnych są odnośniki do bogatej literatury przedmiotu.

Krzysztof Borowski
dr hab. prof. SGH. Ukończył Wydział Fizyki UW (nagroda Dziekana za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Fizyki) oraz Finanse i Bankowość, a także zarządzanie i marketing w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego SGH jest zatrudniony od maja 2012 r. Od kilkunastu lat jest związany z rynkiem kapitałowym, na którym pracował jak makler i doradca inwestycyjny. Zdobył bogate doświadczenie zawodowe zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Oprócz analiz fundamentalnych jest autorem ponad 12 tys. analiz technicznych dostępnych w internecie. Członek Komitetu Indeksów Giełdowych i Komitetu ds. Instrumentów Udziałowych przy GPW. W 2013 r. otrzymał tytuł najlepszego analityka technicznego za 2012 r. przyznany przez Gazetę Giełdy Parkiet. W 2012 r. został nagrodzony przez Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia w dziedzinie finansów. Trzykrotnie uplasował się w rankingu TOP 10 najlepszych wykładowców SGH. Jest wykładowcą Szkoły Giełdowej (GPW Instytut Rynku Kapitałowego), specjalistycznych szkoleń organizowanych przez Gazetę Giełdy Parkiet, a także studiów doktoranckich i podyplomowych na SGH. Autor ok. 90 publikacji z zakresu bankowości i finansów, członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane