• Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań

Sztuczna inteligencja w prawie międzynarodowym. Rekomendacje wybranych rozwiązań

 • Autor: Marek Świerczyński Zbigniew Więckowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-013-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia jest rezultatem prac badawczych poświęconych sztucznej inteligencji prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zawiera ocenę dotychczasowych międzynarodowych prac zmierzających do uregulowania sztucznej inteligencji oraz rekomendacje dla wybranych rozwiązań, w szczególności z zakresu odpowiedzialności prawnej, własności intelektualnej oraz jednolitego statutu dla sztucznej inteligencji. Z przeprowadzonej analizy wyłania się wniosek, aby organizacją tworzącą złoty standard prawny sztucznej inteligencji w mieszanym modelu: konwencji oraz prawa miękkiego (soft-law), opartego na trzech stabilnych fundamentach: prawach człowieka, demokracji oraz rządach prawa, była Rada Europy.

Przeprowadzona wielowątkowa analiza stanowi kolejny etap prac zespołu badawczego ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji uruchomionego w ramach Wirtualnej Katedry Prawa i Etyki – konsorcjum czołowych polskich uczelni zajmujących się problematyką sztucznej inteligencji. Celem prac zespołu badawczego jest zaproponowanie rekomendacji w zakresie prawa właściwego dla sztucznej inteligencji.

Patronat: 

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające

1.1. Uwagi ogólne
1.2. Pojęcie i definicja sztucznej inteligencji w prawie międzynarodowym
1.3. Ramy etyczne sztucznej inteligencji
1.4. Rola prawa prywatnego międzynarodowego w dziedzinie AI
1.5.  Wykorzystanie sztucznej inteligencji przy stosowaniu prawa kolizyjnego
1.6. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykorzystaniu AI

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Perspektywa prawa międzynarodowego materialnego
2.3. Ogólna perspektywa prawa kolizyjnego (delikty)
2.4. Naruszenia reguł ochrony danych osobowych
2.5. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 3. Zmierzch zasady terytorializmu własności intelektualnej spowodowany rozwojem sztucznej inteligencji

3.1. Uwagi wstępne
3.2. System AI jako twórca
3.3. System AI jako konsument treści oraz przedmiot własności intelektualnej
3.4. AI w międzynarodowym prawie własności intelektualnej
3.5. Potrzeba zmiany norm kolizyjnych dotyczących naruszenia własności intelektualnej
3.6. Podsumowanie i wnioski

Rozdział 4. Statut jednolity sztucznej inteligencji

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Osobowość prawna systemu AI
4.3. Statut personalny AI
4.4. Statut prawnorzeczowy AI
4.5. Łączniki dotyczące sztucznej inteligencji
4.6. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Marek Świerczyński
dr hab., profesor uczelni w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat, konsultant Rady Europy w zakresie dowodów elektronicznych i cyfryzacji sądownictwa. Przewodniczący zespołu ds. prawa właściwego dla sztucznej inteligencji w Wirtualnej Katedrze Prawa i Etyki. Autor i współautor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, prawa farmaceutycznego oraz prawa prywatnego międzynarodowego. [ORCID 0000-0002-4079-0487]

Książki tego autora

Zbigniew Więckowski
doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji, stypendysta Narodowego Centrum Nauki, Grantów norweskich, FRSE. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu prawnych aspektów leków biologicznych, nowych technologii i prawa własności intelektualnej. [ORCID 0000-0001-7753-3743]

Książki tego autora

Abbott R., I Think, Therefore I invent: creative computers and the future of patent
law, „Boston College Law Review” 2016, vol. 57.
Ad hoc Committee on Artificial Intelligence (CAHAI) Progress report (23.09.2020),
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168
09ed062 (dostęp: 21.02.2021).
Ahern J., Binehy W., Rome II Regulation on Law Applicable to Non-Contractual Ob-
ligations, Brill 2009.
Allen R., Masters D., Artificial Intelligence: the right to protection from discrimina -
tion caused by algorithms, machine learning and automated decision-making,
„ERA Forum” 2019.
Allen T., Widdison R., Can computers make contracts?, „Harvard Journal of Law &
Technology” 1996, vol. 9, issue 1.
Allgrove B.D., Legal personality for artificial intellects: Pragmatic solution or science
fiction ,  Oxford,  23.6.2006,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract
id=926015 (dostęp: 8.02.2021).
Amoroso D., Giordano B., Who Is to Blame for Autonomous Weapons Systems’ Misdo-
ings?, w: Use and Misuse of New Technologies Contemporary Challenges in In-
ternational and European Law, E. Carpanelli, N. Lazzerini (red.), Cham 2019.
Ancel B., Lequette Y., Grands arrêts de la jurisprudence de droit international privé,
„Revue internationale de droit compare” 1993, vol. 45(2).
Anderson M., Anderson S.L. (red.), Machine Ethics, Cambridge 2011.
Andrade F., Novais P., Machado J., Neves J., Contracting agents: legal personality
and representation, „Artificial Intelligence and Law” 2007, vol. 15(4).
Antunes H.S., Civil Liability Applicable to Artificial Intelligence: A Preliminary Cri-
tique of the European Parliament Resolution of 2020, December 2020, s. 18,
https://ssrn.com/abstract=3743242 (dostęp: 1.04.2021).160 Bibliografia
Anusz A., Błąd medyczny popełniony w trakcie zabiegu przeprowadzonego przy po-
mocy robota i jego implikacje dla kształtowania się odpowiedzialności odszko-
dowawczej  za  działania  i  zaniechania  sztucznej  inteligencji.  Glosa  do  wyro-
ków Oberlandesgericht we Frankfurcie nad Menem z dnia 8 listopada 2013 r.,  
25 U 79/12, i z dnia 7 grudnia 2004 r., 8 U 194/03, oraz w Bambergu z dnia
20 lipca 2015 r., 4 U 16/14, „Glosa” 2020, nr 3.
Anusz A., Podmiotowość prawna osoby elektronicznej a rozwój sztucznej inteligencji
w wybranych obszarach prawa konsumenckiego, „Internetowy Przegląd Praw-
niczy TBSP UJ” 2019, nr 2.
Anusz  A.,  Pojęcie  i  zastosowanie  algorytmów  w  polityce  cenowej  przedsiębiorstw
a prawo konkurencji, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, 2018, nr 4.
Arcari  M.,  New  Technologies  in  International  (and  European)  Law  –  Contempo-
rary Challenges and Returning Issues, w: Use and Misuse of New Technologies
Contemporary Challenges in International and European Law, E. Carpanelli,
N. Lazzerini (red.), Cham 2019.
Artificial  Intelligence  and  Data  Protection:  Delivering  Sustainable  AI  Account-
ability  in  Practice  First.  Report:  Artificial  Intelligence  and  Data  Protection
in  Tension,  October  10,  2018,  https://www.informationpolicycentre.com/up-
loads/5/7/1/0/57104281/cipl_ai_first_report_-_artificial_intelligence_and_data_
protection_in_te….pdf (dostęp: 13.03.2021).
Asaro P.M., A body to kick, but still no soul to damn: Legal perspectives on robotics,
w: Robot Ethics, P. Lin, K. Abney, G.A. Bekey (red.), Cambridge 2012.
Atabekov A., Yastrebov O., Legal Status of Artificial Intelligence Across Countries:
Legislation on the Move, „European Research Studies Journal” 2018, vol. 21,
issue 4, s. 773–782, doi: 10.35808/ersj/1245.
Auleytner A., Stępień M., Dostęp do sztucznej inteligencji – równość i inne aspekty
prawne dostępu do systemów sztucznej inteligencji, w: Prawo nowych technolo-
gii dane osobowe i cyberbezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny,
prawo IT, technologie, X. Konarski (red.), dodatek MoP 21/2019.
Balcarczyk J., Wybrane problemy związane z projektem ustawy – Prawo prywatne
międzynarodowe, „Rejent” 2009, nr 7–8.
Bar G., Robot personhood, czyli po co nam antropocentryczna sztuczna inteligencja?,
w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa 2020.
Barfield  W.,  Liability  for  autonomous  and  artificially  intelligent  robots,  „Journal
of  Behavioral  Robotics”  2018,  vol.  9,  https://doi.org/10.1515/pjbr-2018-0018
(dostęp: 21.04.2021).
Barta J., Markiewicz R., Główne problemy prawa komputerowego, Warszawa 1993.
Basedow  J.,  Foundations  of  private  international  law  in  intellectual  property,  w:
Intellectual property in the global arena, J. Basedow, T. Kono, A. Metzger (red.),
Tübingen 2010.161 Bibliografia
Bashir I., Mastering Blockchain. Distributed ledgers, decentralization and smart con-
tracts explained, Birmingham 2017.
Bensoussan A., Droit des robots: science-fiction ou anticipation? , „Recueil Dalloz”
2015, no. 28.
Białos I., Sztuczna inteligencja i jej wynalazki – studium przypadku, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2020, z. 1.
Biczysko-Pudełko K., Szostek D., Koncepcje dotyczące osobowości prawnej robotów –
zagadnienia wybrane, „PME” 2019, nr 2.
Blok P., The inventor’s new tool: artificial intelligence – how does it fit in the Euro -
pean patent system?, „European Intellectual Property Review” 2017, vol. 39(2).
Błaszczyk P., Pojęcie siedziby osoby prawnej w nowej ustawie o prawie prywatnym
międzynarodowym, „PiP” 2011, nr 11.
Boele-Woelki K., Unifying and Harmonizing Substantive Law and the Role of Con-
flict of Laws (vol. 340), w: Collected Courses of the Hague Academy of Interna-
tional Law, doi: http://dx.doi.org/10.1163/1875-8096.
Bond T., Blair S., Artificial Intelligence & copyright: Section 9(3) or authorship with -
out  an  author,  „Journal  of  Intellectual  Property  Law  &  Practice”  2019,  vol.
14(6).
Borghetti J.-S., Civil Liability for Artificial Intelligence: What Should its Basis Be? ,
„La  Revue  des  Juristes  de  Sciences  Po”  2019,  no.  17,  https://ssrn.com/ab-
stract=3541597 (dostęp 12.04.2021).
Boscarato C., Who is responsible for a robot’s actions?, w: Technologies on the stand:
legal  and  ethical  questions  in  neuroscience  and  robotics,  B.  van  der  Berg,
L. Klaming (red.), Nijmegen 2011.
Bosek L., Perspektywy rozwoju odpowiedzialności cywilnej za inteligentne roboty,
„Forum Prawnicze” 2019, t. 2, nr 52.
Bostrom N., Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, Warszawa 2016.
Bożek B., Jakubiec M., On the legal responsibility of autonomous machines, „Artifi-
cial Intelligence and Law” 2017, vol. 25.
Braciak J., Prawo do prywatności, Warszawa 2004.
Bridy A., Coding Creativity: Copyright and the Artificially Intelligent Author, „Stan-
ford Technology Law Review” 2012, vol. 5, https://ssrn.com/abstract=1888622
(dostęp: 27.12.2020).
Briere C., Le reglement (CE) no 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux
obligations non contractuelles (Rome II), „Journal de droit international” 2008,
vol. 135.
Brkan M., Data Protection and Conflict-of-Laws: A Challenging Relationship , „Euro-
pean Data Protection Law Review” 2016, vol. 2(3).
Brożek B., The Troublesome ‘Person’, w: Legal Personhood: Animals, Artificial Intel-
ligence and the Unborn, V. Kurki, T. Pietrzykowski (red.), Springer 2017.162 Bibliografia
Cadio P., Livenais T., Photographie du champ territorial du reglement données per-
sonnelles: de nouveaux opérateurs concernées?, w: Le RGDP, S. Prévost, E. Roy-
er (red.), Paris 2018.
Calliess G., Rome Regulations: Commentary on the European Rules of the Conflict of
law. Part Two, Wolters Kluwer [b.m.] 2011.
Całus A., Znaczenie rozporządzenia Rzym II dla unifikacji prawa właściwego dla
czynów niedozwolonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w: Czy-
ny niedozwolone w prawie polskim i w prawie porównawczym, M. Nesterowicz
(red.), Warszawa 2012.
Carabantes  M.,  Black-box  artificial  intelligence:  an  epistemological  and  critical
analysis,  „AI  &  Society”,  vol.  35,  2020,  https://doi.org/10.1007/s00146-019-
00888-w (dostęp: 20.02.2021).
Carruthers M., Crawford E., Variations on a theme of Rome II. Reflections on pro -
posed choice of law rules for non-contractual obligations: Part I, „Edinbourgh
Law Review” 2005, vol. 9; Part II, „Edinbourgh Law Rewiew” 2005, vol. 9.
Čerka P., Grigienė J., Sirbikytė G., Liability for damages caused by artificial intel-
ligence,  „Computer  Law  &  Security  Review”  2015,  vol.  31,  https://exe.legal/
wp-content/uploads/2020/06/Liability-for-damages-caused-by-artificial-intelli-
gence.pdf (dostęp: 21.02.2021).
Chaudhary G., Artificial Intelligence: the liability paradox , „Indian Law Institute Law
Review” 2020, Summer Issue, http://ili.ac.in/pdf/gyc.pdf (dostęp: 21.02.2021).
Chee F.Y., EU civil rights groups want ban on biometric surveillance ahead of new
laws, Reuters, February 2021, https://www.reuters.com/article/us-eu-tech-peti-
tion-idUSKBN2AH0N2 (dostęp: 20.02.2021).
Chiabotto  A.,  Intellectual  Property  Rights  Over  Non-Human  Generated  Creations,
https://ssrn.com/abstract=3053772 (dostęp: 2.12.2020).
Chłopecki A., Sztuczna inteligencja – szkice prawnicze i futurologiczne, Warszawa
2018.
Coeckelbergh  M.,  Robot  rights?  Towards  a  social-relational  justification  of  moral
consideration, „Ethics and Information Technology” 2010, vol. 12, issue 3.
Comment on the human rights issues at stake in AI development and use (July 2018),
https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/safeguarding-human-rights-in-the-
era-of-artificial-intelligence (dostęp: 21.02.2021).
Coormen T.H., Algorithms Unlocked, Cambridge 2013.
Corneliu A.P., Legal Aspects on the Implementation of Artificial Intelligence , „EAI
Endorsed Transactions on Creative Technologies” 2020, vol. 7, issue 24, doi:
10.4108/eai.13-7-2018.164174.
Czepelak M., Między Hagą a Brukselą – w poszukiwaniu współczesnej wizji unifi-
kacji prawa prywatnego międzynarodowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2006, z. 96.163 Bibliografia
Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do
rozporządzeń rzymskich, Warszawa 2012.
Czepelak M., Zasada najściślejszego związku jako reguła kierunkowa prawa pry-
watnego międzynarodowego, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego”
2016, t. 18.
Czerniawski M., Zakres terytorialny a pojęcie „jednostki organizacyjnej” w przepi-
sach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zarys problemu, w: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych
osobowych, G. Sibiga (red.), Warszawa 2016.
Dahiyat E.A.R., From Science Fiction to Reality: How will the Law Adapt to Self-
Driving  Vehicles?,  „Journal  of  Arts  &  Humanities”  2018,  vol.  7,  issue  9,  doi:
http://dx.doi.org/10.18533/journal.v7i9.1497.
Dallon  Adams  R.,  Hackers  attempt  to  poison  the  well,  but  AI  cybersecurity  solu-
tions  bolster  water  treatment  facility  security,  „TechRepublic”,  March  2021,
https://www.techrepublic.com/article/hackers-attempt-to-poison-the-well-but-
ai-cybersecurity-solutions-bolster-water-treatment-facility-security/  (dostęp:
12.03.2021).
de Hert P., Czerniawski M., Expanding the European data protection scope beyond
territory: Article 3 of the General Data Protection Regulation in its wider con-
text, „International Data Protection Law” 2016, vol. 6(3).
de Hert P., Papakonstantinou V., The proposed data protection Regulation replacing
Directive 95/46/EC: A sound system for the protection of individuals, „Computer
Law & Security Review” 2012, vol. 28.
de Jean-Benoît H., Jacquemin H., Michaux B., Le juge et l’algorithme: juges aug-
mentés ou justice diminuée?, Bruxelles: Larcier 2019.
de Lima Pinheiro L., The Methodology and the General Part of the Portuguese Pri-
vate International Law Codification , „Yearbook of Private International Law”
2012/2013, vol. 14.
de Vareilles-Sommières P., Rationale of the Exclusion of Choice of Law by the Parties
in Articles 6(4) and 8(3) of Rome II Regulation, „Oslo Law Review” 2019, vol. 6.
Delipetrev B., Tsinarakli Ch., Kostić U., Historical Evolution of Artificial Intelligence ,
EUR 30221 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020,
doi: 10.2760/801580, JRC120469.
Dickinson A., The Rome II Regulation, Oxford 2009.
Dignum V., Responsible Artificial Intelligence, How to Develop and Use, AI in a Re -
sponsible Way, Springer Nature Switzerland AG 2019.
Dinwoodie G., Developing a private international intellectual property law: the de-
mise of territoriality?, „William Mary Law Rev” 2009, vol. 51.
Domagała N., Oręziak B., Świerczyński M., Profiling in the recruitment of subjects for
clinical trials in the light of GDPR, „Zeszyty Prawnicze” 2020, z. 20(2).164 Bibliografia
Dornis T., When in Rome, do as the Romans do? – a defense of the lex domicilii com-
munis: in the Rome II Regulation, „European Legal Forum” 2007, vol. 4.
Droste W. i in., Interactive Implants: Ethical, legal and social implications, „Cur-
rent  Directions  in  Biomedical  Engineering”  2018,  vol.  4,  issue  1,  https://doi.
org/10.1515/cdbme-2018-0004 (dostęp: 11.03.2021).
Dymitruk M., Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości?, w: Prawo sztucz-
nej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa 2020.
Eduardovych R.O., Adaptation of criminal and civil law in view of scientific-techni-
cal progress (artificial intelligence, dao and digital human), „Problems of Legal-
ity”, March 2019, doi: 10.21564/2414-990x.144.155819.
Eidenmüller H., Varesis F., What is an arbitration?: artificial intelligence and the
vanishing human arbitrator, „New York University Journal of Law & Business”
2020, vol. 17, issue 1.
Expert Group on Liability and New Technologies New Technologies Formation, Li-
ability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies. Report,
European Union 2019.
Fawcett J., Carruthets M., Cheshire G., North P., Private International Law, Oxford
2008.
Fawcett J., Products Liability in Private International Law: A European Perspective,
„Rec. des Cours” 1993-I, vol. 9.
Fawcett J., Torremans P., International property and private international law, Ox-
ford 2011.
Feasibility study on a legal framework on AI design, development and application
based on CoE standards, adopted by the CAHAI on 17 December 2020, https://
rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da (dostęp:
21.02.2021).
Feraci O., La legge applicabile alla tutela dei diritti della personalità nella prospet-
tiva comunitaria, „Rivista di diritto internazionale” 2009, no. 4.
Fiorini  Z.,  The  Evolution  of  European  Private  International  Law,  „ICLQ”  2008,
vol. 57.
Flaga-Gieruszyńska K., Zastosowanie sztucznej inteligencji w pozasądowym rozwią-
zywaniu sporów cywilnych,   „Studia Prawnicze KUL” 2019, 3(79), https://doi.
org/10.31743/sp.8896 (dostęp: 23.05.2021).
Flisak D., Wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na proces stanowienia prawa
w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, „Zeszyty Prawnicze BAS”
2019, nr 3.
Florczak A., Pacześniak A., Unia Europejska – strażniczka wartości czy (własnych)
interesów?,  w:  Procesy  integracyjne  i  dezintegracyjne  w  Europie.  Podręcznik
akademicki, A. Pacześniak, M. Klimowicz (red.), Wrocław 2014.
Floridi L. i in., AI4People – An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities,
Risks, Principles, and Recommendations, „Minds and Machines” 2018, vol. 28 (4).165 Bibliografia
Frohlich A., Copyright infringement in the Internet age - primetime for harmonized
conflict-of-laws rules? , „Berkeley Technology Law Journal” 2019, vol. 24.
Ginsburg J.C., People not machines: authorship and what it means in the Berne con-
vention, „IIC” 2018, vol. 49.
Girasa R., Artificial Intelligence as a Disruptive Technology. Economic Transforma -
tion and Government Regulation, Pleasantville 2020.
Gołaczyński J., Wybrane zagadnienia na tle ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne
międzynarodowe, „MoP” 2011, nr 11, s. 573–576.
Gömann M.,
The new territorial scope of EU data protection law: deconstructing
a revolutionary achievement
, „Common Market Law Review” 2017, vol. 54(2),
s. 567–690.
Governatori G., Idelberger F., Milosevic Z., Riveret R., Sartor G., Xu X., On legal
contracts, imperative and declarative smart contracts, and blockchain systems,
„Artificial Intelligence Law” 2018, vol. 26.
Graziano  T.,  Das  auf  aufservertragliche  Schuldverhältnisse  anzuwendende  Recht
nacht Inkraftreten der Rom II – Verordnung, „RabelsZ” 2009, vol. 73.
Graziano  T.K.,
The  Law  Applicable  to  Non-contractual  Obligations  in  Europe.
A Guide to the Rome II Regulation
, Oxford 2016.
Grimmelmann  J.,  Copyright  for  Literate  Robots,  „Iowa  Law  Review”  2016,  vol.
101(657), https://ssrn.com/abstract=2606731 (dostęp: 27.12.2020).
Grzybczyk K., Rozdział XV. Prawo właściwe dla powstania i ochrony praw własności
intelektualnej, w: System Prawa Prywatnego, t. 20C, M. Pazdan (red.), Warsza-
wa 2015.
Guadamuz  A.,  Do  androids  dream  of  electric  copyright?  Comparative  analysis  of
originality  in  artificial  intelligence  generated  work ,  „Intellectual  Property
Quarterly” 2017, vol. 2.
Günther J., Münch F., Beck S., Löffler S., Leroux C., Labruto R., Issues of privacy
and electronic personhood in robotics, w: The 21st IEEE International Sympo-
sium on Robot and Human Interactive Communication 2012.
Haas G., La réglamentation sur la protection des données personnelles, St Herblain 2018.
Hacker P., Krestel R., Grundmann S., Naumann F., Explainable AI under contract
and tort law: legal incentives and technical challenges, „Artificial Intelligence
and Law” 2020, vol. 28.
Hadj-Mabrouk H., Contribution of Artificial Intelligence to Risk Assessment of Rail-
way Accidents, „Urban Rail Transit” 2019, vol. 5(2).
Hallevy  G.,  Liability  for  Crimes  Involving  Artificial  Intelligence  Systems,  Cham  
2015.
Hamilton  I.A.,  Everything  you  need  to  know  about  Neuralink,  Elon  Musk’s  com-
pany that wants to put microchips in people’s brains, 27.02.2021, https://www.
businessinsider.com/neuralink-elon-musk-microchips-brains-ai-2021-2?IR=T
(dostęp: 11.03.2021).166 Bibliografia
Hartley T., Choice of Law for Non-Contractual Liability: Selected Problems under the
Rome II Regulation, „ICLQ” 2008, vol. 57.
House of Lords Select Committee in Artificial Intelligence, AI in the UK: Ready, Will-
ing  and  Able?,  HL  Paper  100  (2018),  https://publications.parliament.uk/pa/
ld201719/ldselect/ldai/100/100.pdf (dostęp: 9.02.2021).
Hulicki  M.,  Wybrane  zagadnienia  odpowiedzialności  cywilnoprawnej  w  kontek-
ście zastosowań sztucznej inteligencji, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019,
r. XXVIII, z. 4.
Huo  Z.,  An  Imperfect  Improvement:  the  New  Conflict  of  Laws  Act  of  the  People’s
Republic of China, „The International and Comparative Law Quarterly” 2011,
vol. 60, no. 4.
Husovec  M.,  Injunctions against innocent third parties: case of website blocking,
„JIPITEC” 2013, no. 4.
Ihalainen J., Computer creativity: artificial intelligence and copyright, „Journal of
Intellectual Property Law Practice” 2018, vol. 13.
Illmer M., The New European Private International Law of Product Liability – Steer-
ing Through Troubled Waters, „RabelsZ” 2009, vol. 73.
Jacquemin H., de Streel A. (red.), L’intelligence artificielle et le droit, Bruxelles 2017.
Jagielska M., Odpowiedzialność za sztuczną inteligencję, w: Prawo sztucznej inteli-
gencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa 2020.
Jankowska M., Podmiotowość prawna sztucznej inteligencji, w: O czym mówią praw-
nicy, mówiąc o podmiotowości, A. Bielska-Brodziak (red.), Katowice 2015.
Janowski  J.,  Trendy  cywilizacji  informacyjnej.  Nowy  technototalitarny  porządek
świata, Warszawa 2019.
Ястребов  О.А.,  ИСКУССТВЕННЫЙ  ИНТЕЛЛЕКТ  В  ПРАВОВОМ  ПРОСТРАНСТВЕ,
„Вестник  РУДН.  Серия:  Юридические  науки”  2018,  22(3),  s.  315–328,  doi:
10.22363/2313-2337-2018-22-3-315-328.
Jones C., The Robot Koseki: A Japanese Law Model for Regulating Autonomous Ma-
chines, „Journal of Business & Technology Law” 2019, vol. 14, issue 2, https://
digitalcommons.law.umaryland.edu/jbtl/vol14/iss2/3 (dostęp: 11.03.2021).
Juściński P., Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, „ZNUJ PPWI”
2019, nr 1.
Kadner Graziano T., Cross-border traffic accidents in the EU – the potential impact of
driverless cars, PE 571.362, European Union Study 2016, http://www.europarl.
europa.eu/supporting-analyses (dostęp: 23.05.2021).
Kamarinou D., Millard C., Singh J., Machine Learning with Personal Data: Profiling,
Decisions and the EU General Data Protection Regulation, „Journal of Machine
Learning Research” (ML and the Law Symposium SI), 2017.
Kaplan J., Artificial intelligence. What everyone needs to know , Oxford 2016.
Kasjusz  Dion  Kokcejan,  Historia  rzymska,  t.  1,  przeł.  i  opr.  W.  Madyda,  Wrocław
1967.167 Bibliografia
Kerikmäe T., PärnLee E., Legal dilemmas of Estonian artificial intelligence strategy:
in between of esociety and global race, „AI & Society” 2020, 36(2).
Kingston J., Using artificial intelligence to support compliance with the general data
protection regulation, „Artificial Intelligence and Law” 2017, vol. 25.
Kirchberger T., European Union Policy – Making on Robotics and Artificial Intel-
ligence: Selected Issues, „Croatian Yearbook of European Law and Policy” 2017,
vol. 13, issue 13, doi: 10.3935/cyelp.13.2017.272.
Kiršienė J., Gruodytė E., Amilevičius D., From computerised thing to digital being:
mission (Im)possible?, „AI & Society” 2020, 36(2).
Klyta W., Spółki kapitałowe w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2002.
Kłoda M., Zagadnienia międzyczasowe nowego prawa prywatnego międzynarodowe-
go, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 2.
Kochetkova T., An Overview of Machine Medical Ethics, w: Machine Medical Ethics,
Intelligent Systems, Control and Automation: Science and Engineering, S.P. van
Rysewyk, M. Pontier (red.), Switzerland 2015.
Koh P.W., Liang P., Understanding black-box predictions via influence functions, In-
ternational Conference on Machine Learning, https://arxiv.org/pdf/1703.04730.
pdf (dostęp: 23.05.2021).
Kohler C., L’autonomie de la volonté en droit international privé: un principe univer-
sel entre libéralisme et étatisme, „Rec. des Cours” 2013, vol. 359.
Konieczna  A.,  Problematyka  sztucznej  inteligencji  w  świetle  prawa  autorskiego,
„ZNUJ PPWI” 2019, nr 4.
Kowalczyk W., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w zobowiązaniach umow-
nych – przykład rozwiązań francuskiego prawa prywatnego międzynarodowe-
go, „Przegląd Sądowy” 2014, nr 4.
Kozyris P., Rome II: Tort Conflicts on the Right Track! A Postscript to Symeon Syme -
onides’ Missed Opportunity, „AJCL” 2008, vol. 56.
Krasuski  A.,  Status  prawny  sztucznego  agenta.  Podstawy  prawne  zastosowania
sztucznej inteligencji, Warszawa 2021.
Kren-Kostkiewicz  J.,  Grundriss  des  schweizerischen  Internationalen  Privatrechts,
Stämpfli Verlag AG 2012.
Kropholler J., Internationales Privatrecht, Mohr Siebeck e.K. 2004.
Księżak P., Sztuczna inteligencja i roboty autonomiczne w medycynie, w: Organiza-
cja systemu ochrony zdrowia. System Prawa Medycznego, t. 3, D. Bach-Golec-
ka, R. Stankiewicz (red.), Warszawa 2020.
Księżak P., Wojtczak S., Prawa Asimova, czyli science fiction jako fundament nowego
prawa cywilnego, „Forum Prawnicze” 2020, nr 4.
Księżak P., Zdolność prawna sztucznej inteligencji, w: Czynić postęp w prawie. Księ-
ga  jubileuszowa  dedykowana  Profesor  Birucie  Lewaszkiewicz-Petrykowskiej,
W. Robaczyński (red.), Łódź 2017.168 Bibliografia
Kuczerawy A., United Nations Convention on the Use of Electronic Communications
in International Contracts, „CBKE e-Biuletyn” 2007, 1, http://www.bibliotekacy-
frowa.pl/Content/22563/PDF/United_Nations.pdf (dostęp: 21.02.2021).
Kur A., Choice of Law and Intellectual Property Rights, „Oslo Law Review” 2019,
vol. 6.
Kurowska-Tober E., Czynienik Ł., Koniarska M., Aspekty prawne sztucznej inteligen-
cji – zarys problematyki, w: Prawo nowych technologii dane osobowe i cyber-
bezpieczeństwo, Internet i media, handel elektroniczny, prawo IT, technologie,
X. Konarski (red.), dodatek MoP 21/2019.
La Diega G.N., Against the Dehumanisation of Decision-Making: Algorithmic Deci-
sions at the Crossroads of Intellectual Property, Data Protection and Freedom
of Information, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and
E-Commerce Law” 2018, vol. 9(3).
Laborde C.M., Electronic Signatures in International Contracts, Frankfurt am Main
2010.
Lagarde P., Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain,
„Recueil des cours de l’Académie de droit international de la Haye” 1986, t. 196.
Lai L., Świerczyński M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Warszawa 2020.
Lauber-Rönsberg A., Hetmank S., The concept of authorship and inventorship under
pressure: Does artificial intelligence shift paradigms? , „Journal of Intellectual
Property Law & Practice” 2019, vol. 14(7).
Lecomte F., Nouvelle donne pour les données: La RGPD en quelques principes pour
être prêt le 25 mai 2018, Paris 2018.
Leible S., Lechmann M., Die neue EG-Verordnung über aufervertragliche Schuldver-
hältnisse anzuwendende Recht (Rom II), „Recht der Internationalen Wirtschaft”
2007, vol. 53.
Leible S., Müller M., The Idea of a “Rome 0 Regulation”, „Yearbook of Private Inter-
national Law" 2012/2013, vol. 14.
Lein E.,
La nouvelle synergie Rome I, Rome II, Bruxelles I
, w:
Le nouveau règlement
européen “Rome I” relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles: actes
de la 20e Journée de droit international privé du 14 mars 2008 à Lausanne
,
E. Cashin-Ritaine, A. Bonomi (red.), Zürich 2008.
Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym prze -
pływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2017.
Long W., Scali G., Raul A., European Union overview, w: Data Protection and Cyber-
security Law Review, A. Raul (red.), London 2015.
Loveys K., Fricchione G., Kolappa K., Sagar M., Broadbent E., Reducing Patient Loneli-
ness with Artificial Agents: Design Insights From Evolutionary Neuropsychiatry ,
„Journal of Medical Internet Research” 2019, vol. 21, issue 7, doi: 10.2196/13664.169 Bibliografia
Ludwiczak W., Międzynarodowe Prawo Prywatne, Poznań 1996.
Machała  W.,  Jeśli  nie  Rembrandt,  to  co?  Perspektywy  rozwoju  prawa  autorskiego
w najbliższych kilkunastu latach, „MOP” 2019, nr 2.
Magnusson  Sjöberg  C.,  Legal  Automation:  AI  and  Law  Revisited,  w:  Legal  Tech,
Smart Contracts and Blockchain. Perspectives in Law, Business and Innovation,
M. Corrales, M. Fenwick, H. Haapio (red.), Singapore 2019.
Magrani E., New perspectives on ethics and the laws of artificial intelligence , „Inter-
net Policy Review” 2019, vol. 8, issue 3, doi: 10.14763/2019.3.1420.
Markiewicz R., Ilustrowane prawo autorskie, Warszawa 2018.
Markiewicz R., Sztuczna inteligencja i własność intelektualna, w: 100 lat ochrony
własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej, Warszawa 2018.
Mataczyński M., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym
międzynarodowym, Kraków 2005.
Maxwell W., Vannieuwenhuyse G., Robots replacing arbitrators: smart contract arbi-
tration, „ICC Dispute Resolution Bulletin (Paris)” 2018, vol. 1.
Mazur J., Unia Europejska wobec rozwoju sztucznej inteligencji: proponowane stra-
tegie regulacyjne a budowanie jednolitego rynku cyfrowego, „Europejski Prze-
gląd Sądowy”, wrzesień 2020.
Mączyński A., Statut personalny osób fizycznych. Refleksje „de lege lata” i „de lege
ferenda”, w: „Leges sapere”: studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi
Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, W. Uruszczak, P. Święcicka,
A. Kremer (red.), Kraków 2008.
Mączyński A., Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego mię-
dzynarodowego,  w:  Rozprawy  z  polskiego  i  europejskiego  prawa  prywatnego.
Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, A. Mączyń-
ski, M. Pazdan, A. Szpunar (red.), Kraków 1994.
Mączyński  A.,  Zamieszkanie  jako  podstawa  łącznika  normy  kolizyjnej,  „ZNUJ”
1978, z. 8.
McCullagh A., The validity and limitations of software agents in contract formation,
A brief discussion under the Electronic Transactions Act in Australia, https://
law.uq.edu.au/files/18238/A-McCullagh_The-Validity-and-Limitations-of-Soft-
ware-Agents-in-Contract-Formation.pdf (dostęp: 21.02.2021).
McParland M., The Rome I Regulation on the law applicable to contractual obliga-
tions, Oxford 2015.
Mendoza-Caminade  A.,  Le  droit  confronté  à  l’intelligence  artificielle  des  robots:
vers  l’émergence  de  nouveaux  concepts  juridiques?,  „Recueil  Dalloz”  2016,  
no. 8.
Michalski R.S., Carbonell J.G., Mitchell T.M. (red.), Machine learning: An artificial
intelligence approach, Springer Science & Business Media 2013.170 Bibliografia
Miernicki M., Ng I. (Huang Yin), Artificial intelligence and moral rights, „AI & So-
ciety” 2020, 36(2).
Nadin M., Machine intelligence: a chimera, „AI & Society” 2019, vol. 34.
Nevejans N., Traité de droit et d’éthique de la robotique civile, Bordeaux 2017.
Nissan E., Digital technologies and artificial intelligence’s present and foreseeable impact
on lawyering, judging, policing and law enforcement, „AI & Soc” 2017, vol. 32.
Noto la Diega G., The European strategy on robotics and artificial intelligence: too much
ethics, too little security, „European CyberSecurity Journal” 2017, vol. 3, issue 2.
Nowicka A., Komentarz do art. 46, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz,
J. Poczobut (red.), Warszawa 2017.
Olesiuk I., Założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle
rozwoju sztucznej inteligencji, „Acta Iuris Stetinensis” 2017, nr 2(18).
Opalski A., Prawo właściwe dla osób prawnych w świetle projektu ustawy – Prawo
prywatne międzynarodowe, w: Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowe-
go przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, J. Okolski, A. Całus, M. Paz-
dan, S. Sołtysiński, T. Wardyński, S. Włodyka (red.), Warszawa 2010.
Oręziak B., Prawa człowieka jako determinanta sztucznej inteligencji? Propozycja
kryteriów i dyrektyw zastosowania sztucznej inteligencji do użytku praktycz-
nego, w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa
2020.
Pacuła K., Kwalifikacja w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej,
„Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 25.
Pagallo U., Legal AI, Tackling the Normative Challenges of Artificial Intelligence and
Robotics Through the Secondary Rules of Law, w: New Technology, Big Data and
the Law, M. Corrales, M. Fenwick, N. Forgó (red.), Singapore 2017.
Pagallo U., The laws of robots, crimes, contracts and torts, Dordrecht 2013.
Pajor  T.,  Nowe  tendencje  w  części  ogólnej  prawa  prywatnego  międzynarodowego
państw europejskich, „Problemy Prawne Handlu Zagranicznego” 1995, t. 18.
Pajor  T.,  Odpowiedzialność  deliktowa  w  prawie  prywatnym  międzynarodowym,
Warszawa 1989.
Palmerini E., Towards a Robotic law at the EU level?, w: L’intelligence artificielle et
le droit, H. Jacquemin, A. de Streel (red.), Bruxelles 2017.
Parandowski J.,
Mitologia Greków i Rzymian
, Poznań 1989.
Partyk  A.,  Legitim  2.0.,  czyli  o  robocie  przyszłości…rozstrzygającym  spory  za-
chowkowe,  „Studia  Prawnicze.  Rozprawy  i  Materiały”  2019,  nr  2  (25),  doi:
10.34697/2451-0807-sp-2019-2-003.
Patocchi P.M.,
Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à car-
actère substantiel. De quelques aspects récents de la diversification de la mé -
thode conflictuelle en Europe
, Gèneve 1985.
Paulius Č., Jurgita G., Gintarė S., Is it possible to grant legal personality to artificial
intelligence software systems?, „Computer Law & Security Review” 2017, vol. 33.171 Bibliografia
Pazdan J., Rozporządzenie Rzym II – nowe wspólnotowe unormowanie właściwości
prawa dla zobowiązań pozaumownych, „Problemy Prawa Prywatnego Między-
narodowego” 2009, t. 4.
Pazdan M.,
Dziedziczenie ustawowe w prawie prywatnym międzynarodowym. Meto-
dy regulacji właściwości prawa
, „PNUŚ” 1973, nr 45.
Pazdan  M.,  Koordynacja  krajowego  i  europejskiego  prawa  prywatnego  międzyna-
rodowego,  w:  Współczesne  wyzwania  prawa  prywatnego  międzynarodowego,
J. Poczobut (red.), Warszawa 2013.
Pazdan  M.,  Nowa  polska  ustawa  o  prawie  prywatnym  międzynarodowym,  „PiP”
2011, nr 6.
Pazdan M., O niektórych osobliwościach poszukiwania prawa właściwego, w: Vale-
at aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Sobańskiemu,
M. Pazdan (red.), Katowice 2000.
Pazdan M.,
Prawo prywatne międzynarodowe
, Warszawa 2017.
Pazdan  M.  (red.),
Prawo  prywatne  międzynarodowe.  System  Prawa  Prywatnego
,
t. 20A, Warszawa 2014.
Pellissier J., Trouilloud M., Menecier P., Jeunes robots et vieilles personnes. Prendre
soin et nouvelles technologies en gérontologie, Chronique Social 2021.
Peukert Ch., The next wave of digital technological change and the cultural indus-
tries, „Journal of Cultural Economics” 2019, vol. 43.
Pilich M., Łączniki personalne osób fizycznych w prawie prywatnym międzynarodo -
wym (zagadnienia wybrane), „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowe-
go” 2016, t. 19.
Pilich M., Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym międzynarodowym. Zagad-
nienia podstawowe, Warszawa 2015.
Plender R., Wilderspin M., European Private International Law of Obligation, Lon-
don 2009.
Poczobut J., Osoby prawne w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Pro-
jekt nowelizacji ustawy, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000, nr 3.
Polański  P.,  Inwigilacja,  dostępność,  blockchain  i  sztuczna  inteligencja:  pytania
o  kierunki  rozwoju  prawa  nowych  technologii  w  erze  rewolucji  internetowej,
„MOP” 2019, nr 2.
Polański  P.,  Świerczyński  M.,  Środki  komunikacji  elektronicznej  przy  zawieraniu
umów  o  charakterze  międzynarodowym.  Konwencja  ONZ.  Wprowadzenie,
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 3.
Ponce Del Castillo A., A law on robotics and artificial intelligence in the EU? , ETUI
Research Paper – Foresight Brief, September 2017, http://dx.doi.org/10.2139/
ssrn.3180004 (dostęp: 11.08.2020).
Popiołek  W.,  „Terytorializm”  praw  autorskich  w  nowej  polskiej  ustawie  o  prawie
prywatnym  międzynarodowym,  w:  Spory  o  własność  intelektualną:  księga 172 Bibliografia
jubileuszowa dedykowana profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markie-
wiczowi, Warszawa 2013.
Pryles M.C.,
Tort and related obligations in private international law
, RCADI (Re-
cueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye) 1991, t. 227(II).
Przybyłowski K., Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, Lwów 1935.
Publication:  Towards  regulation  of  AI  systems  (December  2020),  https://rm.coe.
int/prems-107320-gbr-2018-compli-cahai-couv-texte-a4-bat-web/1680a0c17a
(dostęp: 21.02.2021).
Ramalho  A.,  Will  Robots  Rule  the  (Artistic)  World?  A  Proposed  Model  for  the  Le-
gal Status of Creations by Artificial Intelligence Systems, https://ssrn.com/ab-
stract=2987757 (dostęp: 27.12.2020).
Raso F., Hilligoss H., Krishnamurth V., Bavitz C., Artificial Intelligence & Human
Rights: Opportunities & Risks, Berkman Klein Center for Internet & Society,
Harvard  2018,  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3259344
(dostęp: 4.12.2020).
Raul A. (red.), The Privacy, Data Protection and Cybersecurity Law Review, London 2015.
Reardon S., AI-controlled brain implants for mood disorders tested in people, „Nature”
2017, vol. 551(7682), https://www.nature.com/news/ai-controlled -brain-implants-
for-mood-disorders-tested-in-people-1.23031 (dostęp: 11.03.2021).
Recommendation on Artificial Intelligence and Human Rights Unboxing artificial in -
telligence:  10  steps  to  protect  human  rights,  https://rm.coe.int/unboxing-artifi-
cial-intelligence-10-steps-to-protect-human-rights-reco/1680946e64 (dostęp:
21.02.2021).
Recommendation°2102(2017)  about  Technological  convergence,  artificial  intelli-
gence  and  human  rights,  http://semanticpace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR-
0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLW
V4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0yMzcyNiZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL2F
zc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL3hzbC1mby9QZGYvWFJlZi1XRC1
BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTIzNzI2  (dostęp:
21.02.2021).
Reports and other works accessible on the website “Artificial Intelligence: Ensuring
respect for democracy, human rights and the rule of law, https://pace.coe.int/en/
pages/artificial-intelligence (dostęp: 21.02.2021).
Ricketson S., People or machines. The Berne convention and the changing concept of
authorship, „The Columbia Journal of Law & the Arts” 1991, vol. 16.
Ricolfi M., AI generated works: private international law issues, Torino 2018.
Rossi F., Building trust in artificial intelligence , „Journal of International Affairs”,
vol.  72,  issue  1,  the  Fourth  Industrial  Revolution,  (Fall  2018/Winter  2019),
https://www.jstor.org/stable/26588348 (dostęp: 10.03.2021).
Royvroy A., Of Data and Men. Fundamental Rights and Freedoms in a World of Big
Data. Report for the Bureau of the Consultative Committee of the Convention for 173 Bibliografia
the  Protection  of  Individuals  With  Regard  to  Automatic  Processing  of  Personal
Data,  Council  of  Europe,  TD-PD-BUR  2016,  https://rm.coe.int/16806a6020
(dostęp: 21.02.2021).
Rühl G., Party autonomy in the private international law of contracts: transatlantic
convergence and economic efficiency , w: Conflict of laws in a globalized world ,
E. Gottschalk, R. Michaels, G. Rühl (red.), Cambridge 2007.
Rushworth A., Scott A., Rome II: Choice of law for non-contractual obligations, „LM-
CLQ” 2008.
Schack H., The law applicable to unregistered IP rights after Rome II, „Ritsumeikan
Law Rev” 2009, vol. 26.
Schafer B., Komuves D., Zatarain J., Diver L., A fourth law of robotics? Copyright
and the law and ethics of machine co-production, „Artificial Intelligence Law”
2015, vol. 23.
Scherer M.U., Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competen -
cies and Strategies, „Harvard Journal of Law & Technology” 2016, vol. 29, no. 2.
Schuster M., Artificial Intelligence and Patent Ownership , „Washington & Lee Law
Review” 2018, vol. 75.
Sewerynik A., Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego, Warszawa 2020.
Shevchenko O., Connected Automated Driving: Civil Liability Regulation in the Eu-
ropean Union, „Teisė” 2020, vol. 114, https://doi.org/10.15388/Teise.2020.114.5
(dostęp: 1.03.2021).
Shuaib A., Arian H., The Increasing Role of Artificial Intelligence in Health Care: Will
Robots Replace Doctors in the Future?, „International Journal of General Medi-
cine” 2020, vol. 13, http://doi.org/10.2147/IJGM.S268093 (dostęp: 15.03.2021).
Sikorski R.,
Prawo właściwe dla naruszeń praw własnosci intelektualnej w świetle
postanowień rozporządzenia Rzym II
, w:
Europejskie prawo procesowe cywilne
i kolizyjne
, P. Grzegorczyk, K. Weitz (red.), Warszawa 2012.
Sim Ch., Will artificial intelligence take over arbitration?, „Asian International Arbi-
tration Journal” 2018, vol. 14, issue 1.
Simmler M., Markwalder N., Guilty Robots? – Rethinking the Nature of Culpability
and Legal Personhood in an Age of Artificial Intelligence , „Criminal Law Forum”
2019, vol. 30.
Solaiman  S.M.,  Legal  personality  of  robots,  corporations,  idols  and  chimpanzees:
a quest for legitimacy, „Artificial Intelligence Law” 2017, vol. 25.
Solum L., Legal Personhood for Artificial Intelligences, „North Carolina Law Review”
1991, vol. 4.
Sonnenberger H., Droit international privé allemand vers la fin du vingtième siècle:
Avancée ou recul?, w: German Reports on Public Law Presented to the XV. Inter-
national Congress on Comparative Law, E. Riedel (red.), Baden-Baden 1998.
Sośniak  M.,  Lex  loci  delicti  commissi  w  prawie  międzynarodowym  prywatnym,
„Studia Cywilistyczne” 1963, t. IV.174 Bibliografia
Sośniak M.,
Prawo prywatne międzynarodowe
, Katowice 1991.
Sośniak  M.,  Uwagi  do  projektu  polskiego  prawa  prywatnego  międzynarodowego,
„Nowe Prawo” 1962, nr 7–8.
Sośniak M., Zobowiązania nie wynikające z czynności prawnych w prawie prywat-
nym międzynarodowym, Katowice 1971.
Sousa  Antunes  H.,  Civil  Liability  Applicable  to  Artificial  Intelligence:  A  Prelimi-
nary Critique of the European Parliament Resolution of 2020, December 2020,
https://ssrn.com/abstract=3743242 (dostęp: 12.04.2021).
Stone P. i in., “Artificial Intelligence and Life in 2030”. One Hundred Year Study on
Artificial Intelligence: Report of the 2015–2016 Study Panel, Stanford Univer-
sity, September 2016, https://ai100.stanford.edu/sites/default/files/ai100report-
10032016fnl_singles.pdf (dostęp: 12.04.2021).
Susskind R., The Future of Law, Facing Challenges of Information Technology, Ox-
ford 1998.
Suwa  S.  i  in.,  Exploring  perceptions  toward  home-care  robots  for  older  people
in  Finland,  Ireland,  and  Japan:  A  comparative  questionnaire  study,  „Ar-
chives  of  Gerontology  and  Geriatrics”,  July  2020,  doi:  10.1016/j.archger.
2020.104178.
Svantesson D.,
Article 4(1)(A) ‘Establishment of the Controller’ in EU Data Privacy
Law – Time to Rein in this Expanding Concept?
, „International Data Privacy
Law” 2016, vol. 6(3).
Svantesson D.,
Extraterritoriality in Data Privacy Law
, Kopenhaga 2013.
Symeonides S., Choice of Law for Products Liability: The 1990s and Beyond, „Tulane
Law Review” 2004, vol. 78, no. 1247.
Szczudlik K., Pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem sztucznej inteli-
gencji, w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa
2020.
Szpor G., Prawo informatyczne – od piratów do niewolników w cyberprzestrzeni, w:
Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie, A. Tarwacka (red.), Warszawa 2019.
Szydło M., Statut personalny osób prawnych w projekcie nowej ustawy – Prawo pry-
watne międzynarodowe, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2007, nr 1.
Świerczyński M., Electronic torts/delicts In the Rome II regulation, w: Tort Law in
Poland, Germany and Europe B. Heiderhoff, G. Żmij (red.), München 2009.
Świerczyński M., Jurysdykcja krajowa w świetle rozporządzenia ogólnego o ochronie
danych osobowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, z. 12.
Świerczyński M., Prawo właściwe dla zobowiązań deliktowych wynikających z naru-
szenia zasad ochrony danych osobowych przyjętych w RODO, „Problemy Prawa
Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 27.175 Bibliografia
Świerczyński M., Szostek D., Wpływ nowych technologii na prawo prywatne mię-
dzynarodowe, w: Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Pro -
fesor  Elżbiecie  Traple,  T.  Targosz,  P.  Podrecki,  P.  Kostański  (red.),  Warszawa  
2017.
Świerczyński  M.,  Sztuczna  inteligencja  w  prawie  prywatnym  międzynarodowym  –
wstępne rozważania, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 25.
Świerczyński M., Żarnowiec Ł., Law applicable to liability for damage caused by
traffic accidents involving autonomous vehicles, „Masaryk University Journal of
Law and Technology” 2020, vol. 14(2).
Świerczyński  M.,  Żarnowiec  Ł.,  Prawo  właściwe  dla  odpowiedzialności  za  szkodę
spowodowaną przez wypadki drogowe z udziałem autonomicznych pojazdów,
„Zeszyty Prawnicze” 2019, t. 19, nr 2.
Till E., O znaczeniu prawnem automatu, Lwów 1900.
Topol E., Medycyna głęboka. Jak sztuczna inteligencja może ponownie uczynić opie-
kę zdrowotną ludzką?, Warszawa 2021.
Trammer H., Z rozważań nad strukturą normy kolizyjnej prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, „Studia Cywilistyczne” 1964, t. XIII/XIV.
Uliasz M., Sztuczna inteligencja jako sztuczna osoba prawna, w: Sztuczna inteli-
gencja,  blockchain,  cyberbezpieczeństwo  oraz  dane  osobowe.  Zagadnienia
wybrane, K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.), Warszawa  
2019.
UNCTAD, Data and privacy unprotected in one third of countries, despite progress,
April  2020,  https://unctad.org/news/data-and-privacy-unprotected-one-third-
countries-despite-progress (dostęp: 1.12.2020).
van den Hoven R., Do We Need New Legal Personhood in the Age of Robots and AI?,
w: Robotics, AI and the Future of Law, M. Corrales, M. Fenwick, N. Forgó (red.),
Singapore 2018.
van Eechoud M., Choice of law in copyright and related rights: alternatives to the lex
protectionis, The Hague 2003.
Vasilescu D.G., Filzmoser M., Machine invention systems: a (r)evolution of the in-
vention process?, „AI & Society” 2020.
Venegas P., Guide to smart contracts. Blockchain examples, Cambridge 2017.
Vincent J., Putin says the nation that leads in AI ‘will be the ruler of the world’, „The
Verge”,  04.09.2017,  https://www.theverge.com/2017/9/4/16251226/russia-ai-
putin-rule-the-world (dostęp: 27.02.2021).
Vogenauer S., Regulatory competition through choice of contract law and choice of
forum in Europe: theory and evidence, w: Regulatory competition in contract
law and dispute resolution, H. Eidenmüller (red.), München–Oxford 2013.
Voigt P., von dem Bussche A., The EU General Data Protection Regulation (GDPR).
A Practical Guide, Cham 2017.176 Bibliografia
von Hein J., Of Older Siblings and Distant Cousins: The Contribution of the Rome II
Regulation to the Communitarisation of Private International Law, „RabelsZ”
2009, 73.
Wagner G., Dispute resolution as a product: competition between civil justice sys-
tems, w: Regulatory competition in contract law and dispute resolution, H. Ei-
denmüller (red.), München–Oxford 2013.
Wagner  J.,  Legal  Tech  und  Legal  Robots  Der  Wandel  im  Rechtsmarkt  durch  neue
Technologien und künstliche Intelligenz, Wiesbaden 2018.
Wałachowska  M.,  Sztuczna  inteligencja  a  zasady  odpowiedzialności  cywilnej,
w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa 2020.
Wiśniewski A.W., Statut personalny spółek kapitałowych i uznawanie spółek zagra-
nicznych. Orzecznictwo Trybunału Wspólnot a reforma polskiego prawa pry-
watnego międzynarodowego, w: Współczesne wyzwania europejskiej przestrzeni
prawnej. Księga pamiątkowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Eugeniusza
Piontka, A. Łazowski, R. Ostrihansky (red.), Kraków 2005.
Wolff H., Brink S. (red.), Beck’scher Online-Kommentar Datenschutzrecht,  München
2017.
Wowerka A.,
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
, w:
Prawo prywatne mię-
dzynarodowe. System Prawa Prywatnego
, t. 20A, M. Pazdan (red.), Warszawa
2014.
Xu D.,
Le droit international privé de la responsabilité délictuelle. L’évolution récente
internationale et le droit chinois
, Fribourg 1992.
Yanisky-Ravid  S.,  Moorhead  S., Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Ac -
countability and Copyright – The Human-Like Workers Are Already Here – A New
Model, „Michigan State Law Review” 2017, https://ssrn.com/abstract=2957722
(dostęp: 27.12.2020).
Yntema  H.,  The  Objectives  of  Private  lnternational  Law,  „Canadian  Bar  Review”
1957, vol. 37.
Zachariasiewicz M., Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony mate-
rialnoprawnych interesów i wartości fori, Warszawa 2018.
Zachariasiewicz M.,
Klauzula porządku publicznego
, w:
Prawo prywatne międzyna-
rodowe. System Prawa Prywatnego
, t. 20A, M. Pazdan (red.), Warszawa 2014.
Zachariasiewicz M., O potrzebie wskazania w nowej ustawie o prawie prywatnym
międzynarodowym podstawy stosowania przepisów wymuszających swoje za-
stosowanie, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2010, t. 7.
Zachariasiewicz M.A., Wpływ nowych tendencji amerykańskiego prawa kolizyjne-
go na rozwój prawa prywatnego międzynarodowego w Europie (na przykładzie
stosunków umownych), „Pr. Nauk. UŚl., Stud. Iur. Siles” 1979, nr 5.
Zalewski T., Definicja sztucznej inteligencji, w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai,
M. Świerczyński (red.), Warszawa 2020.Bibliografia
Załucki  M.,  Wykorzystanie  sztucznej  inteligencji  do  rozstrzygania  spraw  spadko-
wych, w: Prawo sztucznej inteligencji, L. Lai, M. Świerczyński (red.), Warszawa
2020.
Zawada  K.,  Klauzula  porządku  publicznego  w  prawie  prywatnym  międzynarodo-
wym (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa ro-
dzinnego i spadkowego), „NP” 1979, nr 4.
Zech H., Liability for AI: public policy considerations, „ERA Forum”, January 2021,
https://doi.org/10.1007/s12027-020-00648-0 (dostęp: 1.03.2021).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane