• Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce

Szkoły wyższe w kształtowaniu kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce

 • Autor: Agata Szydlik-Leszczyńska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-879-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 54.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanej monografii omówiono uwarunkowania kształtowania kapitału ludzkiego przez szkoły wyższe w konkretnym otoczeniu. Wskazano na procesy o charakterze globalnym, ograniczenia polskiego rynku pracy w zakresie tworzenia miejsc pracy dla pracowników wiedzy (absolwentów szkół wyższych) oraz wybrane działania w zakresie ich włączania w struktury rynku pracy. Monografia zwraca uwagę na najważniejsze wyzwania stojące przed szkołami wyższymi w kontekście kształtowania kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Jest ona podsumowaniem wieloletnich badań Autorki nad relacjami szkół wyższych z rynkiem pracy. Wnioski mogą posłużyć do kształtowania polityki rozwoju społeczeństwa wiedzy w obiektywnie trudnych warunkach.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. TEORETYCZNE PODSTAWY KAPITAŁU LUDZKIEGO

1.1. Pojęcie kapitału ludzkiego
1.2. Kompetencje jako wyznacznik kapitału ludzkiego
1.2.1. Pojęcie kompetencji i jego ewolucja
1.3. Kształtowanie kapitału ludzkiego przez szkoły wyższe

Rozdział 2. UWARUNKOWANIA WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY

2.1. Tło zmian na rynku pracy w Polsce
2.2. Uwarunkowania popytu na pracę
2.3. Procesy globalizacyjne i ich znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego
2.4. Nierówności na rynku pracy
2.4.1. Dualny rynek pracy
2.5. Uwarunkowania demograficzne
2.6. Migracje w poszukiwaniu pracy

Rozdział 3. OCZEKIWANIA WOBEC PRACOWNIKÓW WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

3.1. Wiedza jako operator współczesnego rozwoju
3.2. Rodzaje współczesnych organizacji
3.3. Wymagania stawiane pracownikom współczesnych organizacji i ich determinanty
3.4. Negatywne skutki wzrostu wymagań wobec pracowników

Rozdział 4. POLITYKA PAŃSTWA NA RYNKU PRACY WOBEC OSÓB MŁODYCH


4.1. Zakres polityki rynku pracy
4.2. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce
4.2.1. Aktywna polityka rynku pracy
4.2.1.1. Wsparcie osób młodych, w tym nowe formy aktywnych programów rynku pracy
4.2.1.2. Ochotnicze Hufce Pracy i Akademickie Biura Karier jako szczególne instytucje wsparcia osób młodych na rynku pracy

Rozdział 5. KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM – STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU


5.1. Sytuacja osób młodych, w tym z wyższym wykształceniem, na rynku pracy
5.2. Podaż absolwentów szkół wyższych i ich struktura
5.3. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze województwa świętokrzyskiego w kontekście możliwości rozwojowych kapitału ludzkiego
5.3.1. Zapotrzebowanie na zawody wymagające wyższego wykształcenia
5.4. Ocena kompetencji posiadanych przez osoby młode kończące studia wyższe
5.4.1. Kształtowanie kapitału ludzkiego przez szkoły wyższe – wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Analiza strukturalna gospodarki Regionu Świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu”
5.4.1.1. Opinia studentów na temat ich przygotowania do wejścia na współczesny rynek pracy
5.4.1.2. Wymagania stawiane przez pracodawców pracownikom z wyższym wykształceniem i ocena posiadanych przez nich kompetencji
5.4.2. Losy zawodowe absolwentów
5.4.2.1. Opinie absolwentów na temat ich kształcenia
5.4.2.2. Opinia pracodawców na temat przygotowania i zatrudniania absolwentów
5.4.3. „Studentów portret własny” – badania własne WUP w Kielcach
5.5. Wsparcie osób młodych, w tym z wyższym wykształceniem, w wejściu na rynek pracy
5.5.1. Działania realizowane przez urzędy pracy
5.5.2. Działania realizowane przez szkoły wyższe – przykład dobrych praktyk

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rysunków

Dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL:

Autorka podejmuje ważny z punktu widzenia działań państwa oraz instytucji edukacyjnych problem relacji szkół wyższych z otoczeniem społeczno-gospodarczym w kontekście wyzwań współczesności. Zawarte w publikacji wnioski mogą być wykorzystane w tworzeniu polityki kształtowania społeczeństwa wiedzy oraz polityki rozwoju. Książka ma charakter naukowy, natomiast przystępny sposób prezentacji zawartych w niej treści sprawia, że ma ona również charakter utylitarny.

Agata Szydlik-Leszczyńska
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania. Zainteresowania naukowe skupiają się na relacjach edukacji z rynkiem pracy, kompetencjach niezbędnych we współczesnym świecie, wejściu osób młodych z wyższym wykształceniem na rynek pracy i problemach z tym związanych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Zrealizowała projekty badawcze związane z rozwojem regionalnym, rynkiem pracy i edukacją. Przygotowała także ekspertyzy i opracowania na potrzeby instytucji publicznych (samorządowych, szkoły wyższej), współpracuje z Wojewódzkim i Powiatowymi Urzędami Pracy, Akademickim Biurem Karier UJK i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Książki tego autora

Akademickie Biura Karier w Polsce, bieżąca działalność i możliwości rozwoju, Rzecznik Praw Absolwenta, Warszawa, kwiecień 2014r.; http://www.rgnisw.nauka.-
gov.pl/g2/oryginal/2014_04/a6209ec0d9ee2ebb9d13f934c76125ec.pdf
Aktywność ekonomiczna ludności Polski, opracowania z lat 2013-2017, GUS, War-szawa 2014-2018.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie świętokrzyskim, opracowania
z lat 2013–2017, US w Kielcach, Kielce 2014–2018.
Aleksy-Szucsich A., Międzynarodowe struktury produkcji, [w:] Geoekonomia, (red.) E. Haliżak, Scholar, Warszawa 2012.
Analiza i ocena sytuacji na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2017 roku, WUP, Kielce 2018.
Auleytner J., Aktywna polityka społeczna bez własności prywatnej?, [w:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, (red.) E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2015.
Baraniak B., Kwalifikacje i kompetencje oczekiwanymi kategoriami współczesnej pracy zawodowej, część II, „Pedagogika Pracy”, 2005, nr 46.
Barometr zawodów 2019. Raport podsumowujący badanie w województwie święto-krzyskim (prognoza), WUP w Kielcach, WUP w Krakowie, Kraków 2018.
Bartz B., Przeobrażenia w świecie pracy i ich wpływ na profil wymagań kwalifika-cyjnych, „Pedagogika Pracy”, 1995, nr 25.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki świa-towej, Scholar, Warszawa 2005.
Bednarski M., Skuteczność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w kreowa-niu popytu na zasoby pracy w Polsce, [w:] Popyt na pracę w Polsce. Teoria i praktyka, (red.) J. Meller, E. Dolny, Toruń 1997.
Bernstein B., Odtwarzanie kultury, PWN, Warszawa 1990.
Bezrobocie rejestrowane, opracowania z lat 2013-2017, GUS, Warszawa 2014–2018.
Blaug, M. Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1997.
Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
Borkowska S., Edukacja zawodowa a rynek pracy, IPiSS, Warszawa 1999.
Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
Budowanie „uczącej się” organizacji (I), Przegląd Organizacji, 1994, nr 1.
Człowiek z perspektywy biznesu, (red.) K. Machowicz, KUL, Lublin 2009.
Danecka M., Bezrobocie i instytucje rynku pracy, wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.
Denison E.F., The Source of Economic Growth in the U.S. and the Alternatives Before US, Nowy Jork 1962.
Dolny E., Meller J., Wiśniewski Z., Zarys polityki zatrudnienia, PWE, Warszawa 1990.
Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
Drucker P.F., Myśli przewodnie, MT Biznes, Warszawa 2008.
Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej, (red.) S.M. Kwiat-kowski, opracowania PCZ, Zeszyt nr 6, Warszawa 2001.
Efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, (red.) E. Kwiatkowski, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Efektywność kształcenia zawodowego, (red.) U. Jeruszka, Warszawa 2000.
Efektywność polityki rynku pracy w Polsce, (red.) Z. Wiśniewski, K. Zawadzki K., WUP w Toruniu - UMK, Toruń 2011, www.almp.umk.pl
Ekonomia dla przyszłości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki go-spodarczej, (red.) E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
Ekonomia rynku pracy, (red.) D. Kotlorz, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowi-cach, Katowice 2007.
Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacjach wiedzy, (red.) M. Juch-nowicz, Difin, Warszawa 2007.
Fazlagić A., Systematyzacja pojęć związanych z zarządzaniem wiedzą, „Problemy Jakości”, nr 3/2005.
Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
Friedman T.L., Świat jaki jest. Krótka historia XXI wieku, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna, PTE, Warszawa 2011.
Geoekonomia, (red.) E. Haliżak, Scholar, Warszawa 2012.
Gębski M., Rynek pracy. Wybrane problemy, Wydawnictwo Wszechnicy Święto-krzyskiej, Kielce 2008.
Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i roz-woju, (red.) E. Molendowski, A. Mroczek, SGH, Warszawa 2015.
Godlewska J., Jaroszewska E., Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo, [w:] Polityka społeczna (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-
-Skoczny, PWN, Warszawa 2013.
Golinowska S., O przyczynach bezrobocia i polityce jego zwalczania, „Polityka Spo-łeczna”, 2001, nr 3.
Golińska L., Pracoholizm inaczej, Difin, Warszawa 2014.
Gonciarski W., Trudności praktycznego zastosowania koncepcji zarządzania wiedzą organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteli-gentnych, cz. 2., WSE, Warszawa 2004.
Goźlińska E., Szlosek F., Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego, ITeE, Radom 1997.
Górski J., Problemy teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej – elementy oraz oceny i postulaty badawcze, Warszawa 1968.
Grewiński M., Wybrane aspekty polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, (red.) M. Kubiak, Gdańsk 2014.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
Idczak P., Wielowymiarowa koncepcja peryferyjności regionalnej. Identyfikacja regionów peryferyjnych w Polsce, Difin, Warszawa 2013.
Iwaszczuk N., Łamasz B., Orłowska-Puzio J., Globalizacja a nierówności w rozwoju wybranych krajów, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2016, nr 47 (3).
Jabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, (red.) A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 2004.
Jończyk J., Promocja zatrudnienia przeciw bezrobociu, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 9.
Kabaj M., Inwestycje w człowieka, Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze, wyd. Scholar, Warszawa 1998.
Kalinowska-Sufinowicz B., Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
Kendrick J.W., Productivity Trends in the US, Nowy Jork 1961.
Kleer J., Demokracja a globalizacja, Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.
Kleer J., Dobra publiczne: wczoraj – dziś – jutro, PTE, Warszawa 2015.
Kluczyński J., Kwalifikacje a rozwój gospodarczy, Warszawa 1970.
Kluczyński J., Prace nad ekonomiką oświaty, Warszawa 1967.
Kowalczyk E., Człowiek, organizacja, kariera. Siła psychologii stosowanej, Difin, Warszawa 2014.
Krupińska G., Stobińska K., Inwestowanie w pracownika, Poltext, Warszawa 1996.
Kryńska E., Dylematy polskiego rynku pracy, wyd. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
Kryńska E., Segmentacja rynku pracy. Podstawy teoretyczne i analiza statystyczna, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Kwiatkowska W., Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
Kwiatkowski E., Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980.
Lange O., O socjalizmie i gospodarce socjalistycznej, Warszawa 1966.
Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, Wyd. AŚ, Kielce 2007.
Lévy-Leboyer C., Kierowanie kompetencjami – bilanse doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa 1997.
Lipińska-Grobelny A., Zjawisko wielopracy. Psychologiczne uwarunkowania i kon-sekwencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A., Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?, Difin, Warszawa 2013.
List F., Das nationale System der politischan eokonomie, wyd. 2, Jena 1910.
Louart P., Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 1997.
Łuczak R., Outsorcing, nearshoring, offshoring, networking – nowe regiony globalnej gospodarki informacyjnej?, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, 2016, tom II (3).
Machowicz K., Prawo do prywatności w kontekście ochrony danych osobowych, „Studia Bobolanum” 2018, nr 3.
Maddison A., The World Economy: A Millennial Perspective. Paris 2001.
Małżeństwa i dzietność w Polsce, GUS, Warszawa 2016.
Marshall A., Zasady ekonomiki, tom II, Warszawa 1928.
Marszałek A., Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa 2010.
Maslach Ch., Leiter M.P., Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji, PWN, Warszawa 2011.
Mazur S., Współzarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2015.
Migracje wewnętrzne ludności – NSP 2011, GUS, Warszawa 2014.
Migracje wewnętrzne ludności na pobyt stały według województw w latach 1974–2016, GUS, Warszawa 2017.
Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
Milewski R., Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa 2003.
Mill J.S., Zasady ekonomii politycznej, tom I, PWN, Warszawa 1966.
Miszewski M., Instytucjonalne podłoże dryfu systemu kapitalistycznej gospodarki rynkowej, [w:] Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, (red.) E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2015.
Miś A., Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 2.
Mlonek K., Aktywność zawodowa młodzieży w Polsce w świetle badań, Rynek Pracy 1995(6).
Młodzież na rynku pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 roku, WUP, Kielce 2014; http://wupkielce.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/badania-
-i-analizy-rynku-pracy.
Modele ustroju społeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy, (red.) E. Mą-czyńska, PTE, Warszawa 2015.
Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
Murkowski R., Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich, Zeszy-ty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze nr 6, Zielona Góra 2017.
Niedziółka M., Lokalne implikacje globalizacji, [w:] Glokalizacja, (red.) K. Kuciński, Difin, Warszawa 2011.
Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M.E., Region w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2011.
Pasierbiak P., Wpływ międzynarodowej fragmentaryzacji procesów produkcji na handel zagraniczny Korei Południowej, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania integracji i rozwoju, (red.) E. Molendowski, A. Mroczek, SGH, Warszawa 2015.
Piasta Z., Ekspertyza dotycząca województwa świętokrzyskiego w kontekście stra-tegii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski wschodniej do roku 2020. Eksper-tyza regionalna przygotowana dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; www.mir.gov.pl
Piecuch J., Regiony Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii w dobie kryzysu z perspek-tywy zmian struktury produkcji i zatrudnienia, Difin, Warszawa 2017.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim w 2016r, US w Kielcach, Kielce 2017.
Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, (red.) J. Lichtarski, wyd. Akademii Ekono-micznej, Wrocław 1999.
Polak E., Globalizacja. Więcej niż podręcznik, Difin, Warszawa 2009.
Polityka gospodarcza, (red.) R. Kisiel, R. Marks-Bielska, Uniwersytet Warmińsko-
-Mazurski, Olsztyn 2013.
Polityka społeczna (red.) G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, PWN, Warszawa 2013.
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 roku, GUS, Warszawa 2017.
Przegląd gospodarczy. Polska 1994, Raport OECD, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1994.
Przemiany na współczesnym rynku pracy, (red.) W. Jarmołowicz, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2008.
Rakowski W., Powiązanie przestrzenne województwa świętokrzyskiego w przepły-wach ludności w świetle danych NSP z 2011 r., Oficyna Wydawnicza Staropol-skiej Szkoły Wyższej, Kielce 2016.
Raport o rozwoju przemysłowym. UNIDO, Wiedeń 2009.
Regionalny wymiar polityki rozwoju kapitału ludzkiego. Przykład Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski, (red.) Z. Przygodzki, Difin, Warszawa 2013.
Regiony Polski, GUS, Warszawa 2017.
Rewizorski M., Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania, Elipsa, Warszawa 2015.
Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa 1957.
Rocznik demograficzny 2018, GUS, Warszawa 2018.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jed-norazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864).
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2447).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie programów specjalnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 638).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz.1380).
Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, (red.) W. Jarmołowicz, wyd. Akade-mii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Sadowski Z., Rozwój gospodarczy i bieda, [w:] Ekonomia dla przyszłości. Fundamen-talne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej, (red.) E. Mączyńska, PTE, Warszawa 2014.
Sadowski Z., Uwagi o ekonomicznej roli nakładów na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych, Warszawa 1962.
Schultz T.W., The Economic Value of Education, Nowy Jork 1963.
Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1988.
Smith A., Bogactwo narodów, t I-II, PWN, Warszawa 1954.
Sprawozdanie MRPiPS-01 za lata 2015–2017, WUP w Kielcach, Kielce 2016–2018.
Stankiewicz W., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 1983.
Stasiak J., Bezrobocie długookresowe a odpływy z bezrobocia, [w:] Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce (red.) E. Kwiatkowski, wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998.
Stiglitz J., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
Strategia rozwoju województwa świętokrzyskiego do 2020 roku (Kielce, lipiec 2013 r.).
Strzelecki Z., Wyzwania demograficzne: świat, Europa, Polska, [w:] Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, (red.) E. Kwiatkowski, B. Liberda, IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 2015.
Studentów portret własny, raport z badania studentów kieleckich uczelni, WUP
w Kielcach, Kielce 2018; http://www.wup.kielce.pl/images/stories/statystyki/
Raport_z_uczelni/studenci_RAPORT.pdf
Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2017 r., Urząd Statystycz-ny w Kielcach, Kielce 2018.
Sytuacja na rynku pracy osób młodych, opracowania z lat 2015–2017, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2016–2018.
Szaban J., Miejsce i rola zarządzania wiedzą w teorii organizacji, „Współczesne
Zarządzanie” 2002, nr 1.
Szaban J.M., Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2016.
Szkolnictwo wyższe w województwie świętokrzyskim w 2017 r., US w Kielcach, Kielce 2018.
Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 roku i w 2017 roku, GUS, Warszawa 2015 i 2018.
Sztanderska U., Czynniki kształtujące bezrobocie w Polsce, [w:] Bezrobocie – nowy problem społeczny w krajach dokonujących transformacji systemu gospodarcze-go i restrukturyzacji gospodarki, Raport IPiSS, Warszawa 1992.
Szul R., Epokowe wyzwania gospodarcze a społeczny wymiar gospodarowania, [w:] Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, (red.) A. Dobroczyńska, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
Szydlik-Leszczyńska A., Raporty z Monitorowania losów uczestników projektu „W stronę rynku pracy” roczników 2016/2017 i 2017/2018, realizowanego przez Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, UJK, Kielce 2017 i 2018.
Szydlik-Leszczyńska A., Wyrównywanie szans w zatrudnieniu. Przykład osób mło-dych, [w:] Ewolucja gospodarki, społeczeństwa i systemu prawno-instytucjonalnego w kierunku ładu zintegrowanego, Studia i Materiały „Miscel-lanea Oeconomicae”, nr 2, UJK, Kielce 2016.
Szydlik-Leszczyńska A., Procesy demograficzne w województwie świętokrzyskim, [w:] Rozwój zrównoważony – inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymia-rach regionalnym, krajowym i globalnym, Studia i Materiały „Miscellanea Oeco-nomicae”, nr 2, Tom II, UJK, Kielce 2017.
Szydlik-Leszczyńska A., Funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. Wybrane uwarunkowania, Difin, Warszawa 2012.
Szydlik-Leszczyńska A., Globalny wymiar zmian lokalizacji działalności gospodar-czej, [w:] Myśl ekonomiczna, spółdzielczość, bankowość, samorządność, (red.)
A. Pawlik, A. Szplit, Studia i Materiały „Miscellanea Oeconomicae”, nr 3, Tom II, UJK, Kielce 2017.
Szydlik-Leszczyńska A., Kompetencje pracowników wiedzy jako czynnik przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 572, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 44, Nowoczesne Przedsiębiorstwo TOM II, Szczecin 2009.
Szydlik-Leszczyńska A., Kształtowanie kapitału ludzkiego przez szkoły wyższe, [w:] Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, (red.) J. Kot, wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Publikacja w ramach projektu w ramach dzia-łania 2.6. zrealizowanego ze środków EFS i ZPORR, Kielce 2007.
Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M., Innowacje społeczne w procesie konwergencji gospodarczej, [w:] Innowacje w polityce społecznej XXI w., (red.) E. Trafiałek, wyd. Śląsk, Katowice 2014.
Szydlik-Leszczyńska A., Leszczyński M., Stęplewska K, Borowiecki W., Kosanowski J., Piecyk A., Absolwenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach a rynek pracy, Raport projektu „Edukacja dla rynku pracy”, UJK w Kielcach, Grono Targowe Kielce, Kielce 2014.
Szydlik-Leszczyńska A., Wsparcie osób młodych w wejściu na rynek pracy w woje-wództwie świętokrzyskim, [w:] Bezpieczeństwo społeczne – bezpieczeństwo so-cjalne. Gospodarka, rynek, społeczeństwo, innowacyjność (red.) M. Molendow-ska, T. Jarocki, UJK, Kielce 2015.
Szydlik-Leszczyńska A., Współczesne organizacje i wymagania stawiane ich pra-cownikom, [w:] Kultura a rynek, (red.) S. Partycki, Tom 1, KUL, Lublin 2008.
Szydlik-Leszczyńska A., Zagrożenia dla równowagi życie zawodowe a prywatne
w kontekście wymagań stawianych współczesnym pracownikom, Roczniki Eko-nomii i Zarządzania, Nr 3, KUL, Lublin 2017.
Szydlik-Leszczyńska A., Zarządzanie wiedzą w organizacji a kształtowanie poten-cjału pracy, [w:] W kierunku gospodarki opartej na wiedzy: innowacyjność, kon-kurencyjność, współpraca w regionie, (red.) J. Kot, Kielce 2006.
Szylko-Skoczny M., Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospoli-tej, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004.
Tabaszewska E., Organizacja tradycyjna – ucząca się – inteligentna. Różnice i podo-bieństwa, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 3.
Thierry D., Sauret C., Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian, Poltext, Warszawa 1994.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.).
Wachowiak J., Dysfunkcjonalne zachowania pracowników, Difin, Warszawa 2011.
Wejście ludzi młodych na rynek pracy Polsce w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
Wichniak A., Długoterminowe bezrobocie w krajach Europy Zachodniej, „Polityka Społeczna”, 1/1994.
Wilczyński W., Ekonomia i polityka gospodarcza okresu transformacji. Wybór prac
z lat 1991–1995, wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1996.
Winiarski B., Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa 2001.
Wojciuk A., Imperia wiedzy. Edukacja i nauka jako czynniki siły państw na arenie międzynarodowej, Scholar, Warszawa 2016.
Wróbel J., Kawalec M., Bezpieczeństwo demograficzne [w:] Ekonomika bezpieczeń-stwa w zarysie. Zarządzanie bezpieczeństwem, (red.) J. Płaczek, Difin, Warszawa 2014.
www.dialog.gov.pl
www.ec.europa.eu
www.mpips.gov.pl
www.ohp.pl
www.psz.praca.gov.pl
www.pup.kielce.pl
www.stat.gov.pl
www.wup.kielce.pl
Wybrane aspekty rozwoju regionu świętokrzyskiego we współczesnych warunkach gospodarowania, (red.) A. Szydlik-Leszczyńska, UJK, Kielce 2015.
Zadania społeczne, (red.) Z. Pisz, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wro-cławiu, Wrocław 1999.
Zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie świętokrzyskim, WUP, Kielce 2017.
Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się, OECD, wydanie w języku polskim, Ministerstwo Gospodarki, Polska 2000.
Zasoby ludzkie w firmie, (red.) A. Sajkiewicz, Poltext, Warszawa 1999.
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przewodnik metodyczny pisania pracy...

24.30 zł 27.00 zł Cena netto: 23.14 zł

Przygotowanie pracy dyplomowej z pe...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. W...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Szkoły doktorskie. Komentarz do art...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Stopnie naukowe i stopnie w zakresi...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

U progu akademii. Wyzwania na drodz...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane