• System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie. Analiza organizacji i metodyka oceny bezpieczeństwa

System zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w zarysie. Analiza organizacji i metodyka oceny bezpieczeństwa

 • Autor: Alicja Mrozowska Ryszard Wróbel Piotr Mrozowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-162-3
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Publikacja ma na celu przybliżenie praktycznej implementacji Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (International Safety Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention) – Kodeksu ISM. Może posłużyć kadrom morskim w tworzeniu i doskonaleniu zastosowanych w praktyce lub dopiero przygotowywanych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. System zarządzania bezpieczeństwem – wdrożenie

1.1. Klasyfikacja jednostek morskich
1.1.1. Statki towarowe
1.1.2. Statki pasażerskie
1.1.3. Statki specjalistyczne i do obsługi innych statków
1.1.4. Platformy morskie i instalacje offshore
1.2. Zarządzanie statkiem/jednostką morską
1.2.1. Podmiot zarządzający a właściciel statku/jednostki morskiej
1.2.2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa żeglugowego
1.2.3. Osoba wyznaczona/osoby wyznaczone
1.3. Załoga statku/jednostki morskiej
1.3.1. Certyfikat bezpiecznej obsługi
1.3.2. Wymagania wobec załogi statku/jednostki morskiej
1.3.3. Kompetencje załogi statku/jednostki morskiej
1.3.4. Kapitan statku/kierownik jednostki morskiej
1.4. Administracja morska
1.4.1. Kompetencje administracji morskiej
1.4.2. Inspektorat Państwa Bandery
1.4.3. Inspektorat Państwa Portu
1.5. Kultura bezpieczeństwa na morzu
1.5.1. Kultura bezpieczeństwa na morzu jako priorytet skonsolidowanych działań zapobiegawczych
1.5.2. Zasady kultury bezpieczeństwa

Rozdział 2. Metodyka oceny bezpieczeństwa na jednostkach morskich


2.1. Formalna ocena bezpieczeństwa – wprowadzenie i podstawy prawne
2.1.1. Identyfikacja zagrożeń – pierwszy etap FSA
2.1.2. Ocena ryzyka – drugi etap FSA
2.1.3. Kontrola ryzyka i postępowanie z ryzykiem – trzeci etap FSA
2.1.4. Analiza kosztów postępowania z ryzykiem – czwarty etap FSA
2.1.5. Analiza danych i podjęcie decyzji – piąty etap FSA
2.2. Zastosowanie metody FSA na przykładzie działalności poszukiwawczo-wydobywczej prowadzonej na obszarach morskich
2.2.1. Charakterystyka platform morskich na świecie i w Europie
2.2.2. Identyfikacja zagrożeń dla ludzi oraz środowiska naturalnego
2.2.3. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych zagrożeń
2.2.4. Kontrola ryzyka wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia załogi
2.2.5. Kontrola ryzyka wystąpienia zagrożenia dla środowiska
2.2.6. Koszty postępowania z ryzykiem
2.2.7. Analiza danych i podjęcie decyzji

Rozdział 3. Systemowe rozwiązania zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich w praktyce

3.1. Postanowienia ogólne. Cele i zastosowanie Kodeksu ISM
3.2. Polityka bezpieczeństwa i ochrony środowiska
3.3. Odpowiedzialność i uprawnienia armatora
3.4. Osoba wyznaczona/Osoby wyznaczone
3.5. Odpowiedzialność i uprawnienia kapitana statku/kierownika jednostki morskiej
3.6. Środki i personel
3.7. Działania wykonywane na statku/jednostce morskiej
3.8. Gotowość w stanach zagrożenia
3.9. Zgłaszanie i analiza niezgodności, wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych
3.10. Utrzymanie stanu i wyposażenia statku
3.11. Dokumentacja
3.12. Przegląd armatorski i ocena armatorska
3.13. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Wnioski
Bibliografia
Skróty, określenia i definicje
Noty o autorach

dr hab. Ryszard K. Miler, prof. WSB w Gdańsku:

Recenzowana monografia stanowi oryginalne oraz niezwykle interesujące połączenie dwóch sposobów odwzorowania rzeczywistości dotyczącej procesów bezpieczeństwa eksploatacyjnego statków morskich: podejścia teoretyczno-systemowego i praktyczno-eksplanacyjnego. Może zatem stać się cennym źródłem wiedzy oraz zalecaną pozycją naukową.

dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. AMW w Gdyni:

Monografia znacząco, głównie w sensie jakościowym, wzbogaca skromny rynek publikacji krajowych z zakresu problematyki bezpieczeństwa jednostek pływających. (…) Cennym uzupełnieniem rozważań teoretycznych jest przedstawienie stosowanych w praktyce rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczną eksploatacją jednostek morskich z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych oraz obowiązków i kompetencji osób odpowiedzialnych za organizację i zarządzanie tym systemem.

Alicja Mrozowska
dr, adiunkt na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Doktor nauk o bezpieczeństwie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. Absolwentka Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, podyplomowych studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowych studiów z zakresu cyberbezpieczeństwa w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Doświadczenie zawodowe uzyskała podczas pracy na różnych typach statków handlowych oraz w biurze armatorskim. Audytor wewnętrznych systemów zarządzania, w tym: bezpieczeństwa, środowiska, jakości oraz cyberbezpieczeństwa. Od 2009 r. aktywnie pracuje we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania na statkach/ jednostkach morskich oraz w biurze armatorskim. Uczestnik krajowych i międzynarodowych: konferencji, szkoleń oraz sympozjów o tematyce morskiej. Członek międzynarodowych oraz krajowych projektów badawczych z zakresu zapewniania ochrony oraz bezpieczeństwa morskiego. Autorka ponad 30 publikacji o tematyce bezpieczeństwa na morzu.

Ryszard Wróbel
dr inż., inspektor Inspektoratu Państwa Bandery Urzędu Morskiego w Gdyni. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności eksploatacja urządzeń okrętowych. Absolwent Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Przez wiele lat pełnił służbę na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej jako oficer mechanik. Wieloletni wykładowca akademicki na stanowisku adiunkta w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wykładowca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej i w Szkole Morskiej w Gdyni. Pracował jako specjalista techniczny w Inspektoracie Kadłubowym Polskiego Rejestru Statków. Od 2008 r. zawodowo związany z Urzędem Morskim w Gdyni, pracował w Inspektoracie Państwa Portu, a od 2009 r. w Inspektoracie Państwa Bandery Urzędu Morskiego w Gdyni, nieprzerwanie prowadząc inspekcje oraz audyty z zakresu certyfikacji i weryfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem zarówno w biurach armatora, jak i na statkach/jednostkach morskich pod polską banderą. Z upoważnienia ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej bierze czynny udział w audytach organizacji uznanych. Wielokrotnie delegowany do prac i na obrady Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w Londynie. Uczestnik międzynarodowych szkoleń oraz konferencji organizowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) w Lizbonie. Autor licznych publikacji z zakresu bezpieczeństwa na morzu oraz eksploatacji statków.

Piotr Mrozowski
mgr inż. kpt. ż.w., wykładowca na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kapitan żeglugi wielkiej. Absolwent Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Doświadczenie zawodowe uzyskał podczas pracy na różnych typach statków handlowych oraz specjalistycznych statkach typu offshore, w procesach przeflagowania statków oraz we wdrażaniu i utrzymywaniu systemów zarządzania bezpieczną eksploatacją statków na statkach i w biurze armatorskim. Członek Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji Morskiej Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Uczestnik prac podejmowanych przez zespoły badawcze i eksperckie dotyczących analiz m.in.: techniczno-lokalizacyjnych umożliwiających realizację projektów offshore ? symulacji nawigacyjnych różnymi jednostkami morskimi na symulatorach manewrowych. Koordynator prac związanych z analizami nawigacyjnymi dla morskich farm wiatrowych. Współautor artykułów naukowych o tematyce inżynierii morskiej.

Publikacje zwarte
Chuchla  Z.,  Zarządzanie  morskim  statkiem  transportowym  oraz  jego  eksploatacja,
Akademia Morska w Gdyni, Gdynia 2002.
Cydejko J., Puchalski J., Rutkowski G., Statki i technologie off-shore w zarysie , Trademar,
Gdynia 2010.
Duda D., Szubrycht T., The effectiveness of Multinational Maritime Task Groups in
Shipping Protection: In marine navigation and safety of sea transportation, TransNav,
International  Journal  on  Marine  Navigation  and  Safety  of  Sea  Transportation,
Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2007.
Girtler J., Kuszmider S., Plewiński L., Wybrane zagadnienia eksploatacji statków morskich
w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 2003.
Gucma L., Wytyczne do zarządzania ryzykiem morskim, Akademia Morska w Szczecinie,
Szczecin 2009.
Ilnicki M., Kubiak K, Mickiewicz P., Morski transport ropy i gazu w warunkach zagrożeń
aktami przemocy, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław
2009.
Jagniszczak I., Łusznikow E., Bezpieczeństwo nawigacji, Wydawnictwo Fundacji Promocji
Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2010.
Kaczmarski M., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, WAiP, Warszawa 2010.
Kubiak K., Przemoc na oceanach. Współczesne piractwo i terroryzm morski, Wydawnictwo
Trio, Warszawa 2009.
Mazurkiewicz B.K., Encyklopedia inżynierii morskiej, Fundacja Promocji Przemysłu
Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2009.
Miler  R.K.,  Bezpieczeństwo  transportu  morskiego,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2015.
Puchalski J. (red.), Ilustrowany angielsko-polski słownik marynarza, Trademar, Gdynia
2001.
Ramęda H., System zarządzania bezpieczeństwem, Wyższa Szkoła Morska, Szczecin 1999.
Ramęda H., Zarządzanie bezpieczeństwem statku, Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny, Wydział Techniki Morskiej, Szczecin 2009.
Walczak H.A., Drogi rozwoju kompetencji dowódcy, publikacja przygotowana z okazji
nadania doktoratu honoris causa AMW Profesorowi A.H Walczakowi, Gdynia 2015.Artykuły
Afenyo M., Khan F., Veitch B., Yang M., Arctic shipping accident scenario analysis using
Bayesian Network approach, „Ocean Engineering” 2017, vol. 133, s. 224−230.
Dyrcz C., Analysis of sea accidents (2002–2015), „Annual of Navigation” 2016, nr 23,  
s. 151−157.
Herdzik  J.,  Bezpieczeństwo  prac  na  statkach  w  przestrzeniach  zamkniętych,  XXVII
Sympozjum Siłowni Okrętowych SymSo, 2006, s. 273−278.
Kobyliński L., Propozycja podejścia do wymagań stateczności opartego na określeniu celu
i analizie ryzyka, „Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie” 2008, nr 13
(85), s. 33−39.
Kopacz Z., Morgaś W., Urbański J., Metody oceny bezpieczeństwa morskiego, „Zeszyty
Naukowe AMW” 2007, nr 11 (83), s. 51−67.  
Korczewski Z., Powlędzio A., Wróbel R., Analiza ilościowa wypadków i awarii technicznych
na okrętach marynarki wojennej RP w latach 1985–2004, „Przegląd Morski” 2005,  
s. 18−23.
Królikowski A., Mrozowska A., Wróbel R., Kultura bezpieczeństwa na morzu (Safety
Culture) w systemie zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem
zanieczyszczaniu, „Zeszyty Naukowe AMW” 2016, nr 30.
Mrozowska A., Assessment of the risk of major accidents occurring as a result of drilling and
production operations in the sea areas based on the provisions of Directive 2013/30/EU,
„Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal” 2019, vol. 22, issue 4, s. 141–160.
Mrozowska A., Formal Risk Assessment of the risk of major accidents affecting natural
environment and human life, occurring as a result of offshore drilling and production
operations based on the provisions of Directive 2013/30/EU, „Safety Science” 2021,
vol. 134, 105007, s. 1−37.
Mrozowska A., Organizacja pracy przy wydobyciu surowców energetycznych spod dna
morskiego, „Zeszyty Naukowe AMW” 2011, Rok LII, nr 4 (187), s. 237−256.
Mrozowska A., Review of the provisions of the European Parliament and of the Council
Directive 2013/30/UE on safety of offshore oil and gas operations, „Polityka Energetyczna
− Energy Policy Journal” 2018, vol. 21, no. 4, s. 103−124.
Mrozowska  A.,  Mrozowski  P.,  How  to  improve  safety  on  the  offshore  installations,
„TransNav Journal” 2019, no. 2, s. 291−296.
Ortmeier F., Thums A., Schellhor G.N., Reif W., Final report combining formal methods
and safety analysis: The For Mo SA Approach , Lecture Notes in Computer Science
2004, 3147, s. 474–493.
Rutkowski G., Problemy bezpieczeństwa w przemyśle offshore. Część 1. Rozlewy olejowe
oraz inne rodzaje zagrożeń rejestrowane w sektorze off-shore, „Maritime Academy
Science Papers” 2011, no. 26, s. 61−77.
244 | BibliografiaBibliografia | 245
Singh B., Jukes P., Poblete B., Wittkower B., 20 Years on lessons learned from Piper Alpha.
The evolution of concurrent and inherently safe design , „Journal of Loss Prevention in the
Process Industries” 2010, vol. 23, issue 6, s. 936–953, https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0950423010000975. https://doi.org/10.1016/j.jlp.2010.07.011
(dostęp: 4.11.2021).
Sutton I., Offshore Safety Management Implementing a SEMS Program , 2012, https://doi.
org/10.1016/C2011-0-00027-3, 2nd edition, Elsevier.
Wang J., Offshore safety case approach and formal safety assessment of ships, „Journal of
Safety Research” 2002, no. 33, s. 81–115, 2002http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.470.4016&rep=rep1&type=pdf DOI=10.1.1.470.4016 (dostęp:
8.10.2021).
Wróbel R., Koszałkowski W., Królikowski A., Duda D., A post inspection analysis of
the current problems diagnosed on fishing vessels timing at improving shipping safety,
„Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej” 2013, Rok LIV, nr 2 (193),  
s. 21−37.
Wróbel R., Królikowski A., Tragedia „Titanica” szansą na poprawę bezpieczeństwa żeglugi
dla  przyszłych  pokoleń,  Wyższa  Szkoła  Administracji  i  Biznesu  im.  Eugeniusza
Kwiatkowskiego, Gdynia 2012, s. 89−110.
Wróbel R., Pawlędzio A., Korczewski Z., Analiza ilościowa wypadków i awarii technicznych
na okrętach Marynarki Wojennej RP w latach 1985−2004, „Przegląd Morski” 2005,
s. 33−42.
Zaman B., Santoso A., Formal Safety Assessment (FSA) for analysis of ship collision using
AIS Data M., Department of Marine Engineering, Faculty of Marine Technology,
ITS‐Surabaya, Indonesia 2010, s. 67−71.
Regulacje prawne
Regulacje międzynarodowe
Code for the Construction and Equipment of Mobile Offshore Drilling Units, 2009.
IMO, 2010 Edition.
Directive 2004/35/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on
environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental
damage.
Directive 2013/30/EU of the European Parliament and of the council of 12 June 2013 on
safety of offshore oil and gas operations and amending directive 2004/35/EC.
IMO, Medical First Aid Guide in Accidents Involving Dangerous Goods, 2006 edition.
Inspection Result, KPI’s. Paris MoU 2015. Poland.
International Code on Intact Stability, 2008, 2009 Edition.
ISGOTT − International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals. 5th Edition
Seamanship. June 2006.Kodeks bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców. Wytyczne przeprowadzania
inspekcji masowców przez załogi statków i personel terminali.
Maritime Labour Convention (MLC), 2006.
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS: tekst
jednolity, 2015, wydanie PRS, 2015. International Convention for the Safety of Life
at Sea SOLAS 1974, and its protocol of 1988, [in Polish], publ. PRS, 2015.
Międzynarodowa  konwencja  o  wymaganiach  w  zakresie  wyszkolenia  marynarzy,
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978 r. (z poprawkami). International
Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers,
1978.
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki −
MARPOL, 1973/78, tekst jednolity, 2015 wraz z protokołem 1978 i protokołem 1997,
wydanie PRS, 2015. International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships (MARPOL) adopted with Protocol 1973 and 1997, [in Polish], publ. PRS, 2015.
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne
chemikalia luzem (Kodeks IBC), rozdział 14.
Międzynarodowy kodeks systemów bezpieczeństwa pożarowego (Kodeks FSS). Rez.
MSC.98(73).
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem,
zanieczyszczaniu  (Kodeks  ISM)  oraz  wytyczne  wdrażania  Kodeksu  ISM  −
International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution.
Safety Management Code ISM Code and Guidelines on Implementation of the ISM
Code 2014 Edition, London, IMO, London 2014.
MSC.1/Circ.1401: Guidelines on tank entry for tankers using nitrogen as an inerting
medium.
MSC.1/Circ.1477: Guidelines to facilitate the selection of portable atmosphere testing
instruments for Enclosed spaces as required by SOLAS regulation XI-1/7 .MSC.1/
Circ.1477-9 June 2014.
MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2,9,  April  2018:  Revised  guidelines  for  formal  safety
assessment (FSA) for use in the IMO rule-making process.
MSC-MEPC.2/Circ.2: Guidelines on the basic elements of a shipboard occupational
health and safety programme.
MSC–MEPC.7/Circ.6: Guidance on the qualifications, training and experience necessary
for undertaking the provisions of the International Safety Management (ISM) Code.
MSC-MEPC.7/Circ.7: Guidance on near-miss reporting. Adopted on 10 October 2008.
Res. MSC.286(86): Recommendations for material safety data sheet (MSDS) for MARPOL
Annex I oil cargo and oil fuel.
Resolution A.1072(28) adopted on 4 December 2013. Revised guidelines for a structure of
an integrated system of contingency planning for shipboard emergencies.
246 | BibliografiaResolution A.1072(28) adopted on 4 December 2013. Revisedguidelines for a structure of
an integrated system of contingency planning for shipboard emergencies.
Resolution A.852(20) adopted on 27 of November 1997. Guidelines for a structure of an
integrated system of contingency planning for shipboard emergencies.
Resolution A.852(20) adopted on 27 of November 1997. Guidelines for a structure of an
integrated system of contingency planning for shipboard emergencies.
Resolution A.884(21): Code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents.
Resolution MEPC 54 (32): Guidelines for the development of Shipboard Oil Pollution
Emergency Plans.
Resolution MEPC 54(32): Guidelines for the development of Shipboard Oil Pollution
Emergency Plans.
Rezolucja IMO A.1050(27) adopted on 30 November 2011. Revised Recommendations
for entering enclosed spaces aboard ship.
Rezolucja IMO A.1072(28): Revised Guidelines for a Structure of an integrated System
of Contingency.
Rezolucja IMO A.741(18): Revised Guidelines for a Structure of an integrated System of
Contingency Planning for Shipboard Emergencies.
Rezolucja IMO A.890(21) wraz z poprawkami – rezolucja A.952(23), rozdział V –
Bezpieczeństwo żeglugi.
Rezolucja IMO.787(19) wraz z późniejszymi zmianami oraz dyrektywy UE 2009/16/WE.
Rozporządzenie (WE) nr 336/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego
2006 w sprawie wdrożenia we Wspólnocie Międzynarodowego kodeksu zarządzania
bezpieczeństwem oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3051/95.
Rezolucje i wytyczne odnoszące się do cyberbezpieczeństwa
Baltic and International Maritime Council (BIMCO). The Guidelines on Cyber Security
Onboard ships, V.1 January 2016.
Cyber Security Workbook for On Board Ship Use ICS. BIMCO. 2 nd  Edition. UK. 2021.
Dokumentacja normatywna systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodna
z wymaganiami ISO/IEC 27001.
Dokumentacja normatywna systemu zarządzania ciągłością działania, zgodna z wy-
maganiami ISO/IEC 22301.
Dyrektywa Network and Information Systems (NIS) z dnia 6 lipca 2016.
IACS No. 161. Inventory List of computer based systems. IACS Rec.2018.
IACS No. 163. Remote Update/Access. IACS Rec.2018.
IACS. No. 155. Contingency plan for onboard computer based systems IACS Rec.2018.
IMO MSC Circ. 1512 Guideline on Software Quality Assurance and Human – Centrum
Design for e-navigation.
International Code on Intact stability 2008, 2020 Edition, London 2020.
Bibliografia | 247International Management Code for the Safe operation of Ships and for Pollution
Prevention (Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków
i zapobieganiem zanieczyszczeniu). ISM Code with guidelines for its implementation.
IMO 2018 Edition.
International Ship and Port Facility Security Code. ISPS Code. PRS 2005. IMO.
ISO 31010 Risk Assessment Techniques.
ISO/IEC 27001 standard on information technology – security techniques information
security management systems – requirements. Published by ISO and the International
Electrotechnical Commission (IEC).
Maritime Cyber Risk Management. Wytyczne dla statków pod banderą maltańską, Malta
Merchant Shipping Directorate. Technical Notice SLS.34 z 30 grudnia 2020.
MI-118. Requirements for seafarer certification. Par. 5.23. Mandatory Minimum security
– related training.
MSC-FAL.1/Circ.3.  approved  5  July  2017.  Guidelines  on  Maritime  Cyber  Risk
Management.
PN-ISO/IEC 27001:2013 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy
zarządzania  bezpieczeństwem  informacji  (Information  technology  –  Security
techniques – Information security management systems – Requirements. PKN,
Warszawa 2014.
Resolution MSC.428(98) adopted on 16 June 2017. Maritime Cyber Risk Management
in Safety Management Systems.
Rozporządzenie  wykonawcze  Komisji  (UE)  2018/151  z  dnia  30  stycznia  2018  r.
ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/1148 w odniesieniu do dalszego doprecyzowania elementów, jakie mają być
uwzględnione przez dostawców usług cyfrowych w zakresie zarządzania istniejącymi
ryzykami dla bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, oraz parametrów
służących do określenia, czy incydent ma istotny wpływ.
Rozporządzenie wykonawcze NIS (UE) 2018/151 z dnia 30 stycznia 2018.
The Guidelines on cyber security onboard ships produced 2018.
Regulacje krajowe
Przepisy portowe. Zarządzenie nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia  
20 lutego 2013 r.
Publikacja nr 105/P: Jednostki morskie, stacjonarne jednostki górnictwa morskiego  
i urządzenia górnictwa morskiego – przepisy budowy i nadzoru, PRS 2018.
Publikacja nr 28/I: Wytyczne dotyczące bezpiecznego wejścia do przestrzeni zamkniętych
(Guidelines for Safe Entry to Confined Spaces), PRS 2011.
RKI Instruments GX-2009 Portable Gas Monitor operator’s Manual. Released 2/25/15.
248 | BibliografiaRozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie
ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 239).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 48).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa
górniczego (Dz. U. z 2002 r. Nr 94, poz. 838).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy budowie i przebudowie oraz remoncie jednostek pływających
(Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 770).
Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 25 czerwca
1979 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na morskich statkach handlowych
(Dz. U. z 1979 r. Nr 14, poz. 96).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie
ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu
maszynowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 536).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie
ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U.  
z 2014 r. poz 239).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie
ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu
pokładowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 258).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie inspekcji
dokumentów bezpieczeństwa statku morskiego (Dz. U. z 1993 r. Nr 73, poz. 346).
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1993 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w portach morskich i śródlądowych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 228, poz. 1368).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 103, poz. 1098 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 2000 r. o Polskim Rejestrze Statków (Dz. U. z 2012 r. poz 1068).
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1068).
Raporty
Admiralty List of Radio Signals Vol. I.
A Master guide to: Enclosed space entry. The Standard P&I Club. February 2012.
Annual overview of marine casualties an incidents, EMSA, 2016.
Annual overview of marine casualties and incidents 2019, EMSA.
Bibliografia | 249Annual Report on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations in the European Union
for the Year 2016. Brussels, 17.8.2018 COM(2018) 595 final.
BSEE Panel Report 2018-001 Investigation of May 11, 2016, Shell Glider Subsea Jumper
Leak, Lease OCS-G15565, Green Canyon Block 248 Subsea Well #4 Gulf of Mexico
Region, Houma District Off Louisiana Coast March 9, 2018.
BSEE Panel Report 2018-002 Investigation of November 12, 2016 Fire with Multiple
Injuries Lease OCS-30206, Grand Isle Area-Block 115 Gulf of Mexico Region, New
Orleans District Off Louisiana Coast August 29, 2018.
Concentrated Inspection Campaign on Crew Familiarization for Enclosed Space Entry
in Paris MoU. 22. February 2016. Paris MoU. Press Release, 2016.
Confined Spaces. SeamanShip International, Pocket Safety Guide. Glasgow 2010.
Det Norske Veritas for the health and safety executive offshore technology report
2001/063 London UK.
Gard News. A Fatal tanker Accident. Insight 179, 2005, August2005.
Gard News. Gard Alert. Enclosed space entry training, 18 Dec 2014.
Gard News Gard AS, Arendal, Norvay, August  2005.
Gard News. Warning − Enclosed spaces − Do not enter!, insight 154, 1999, 01 Jun 1999.
IACS Confined Space Safe Practice No. 72 (2000, Rev. 1, October 2003, Rev. 2 April 2007).
IACS Recommendation no. 39 − safe use of Rafts or Boats for Survey.
ILO Accident Prevention on Board Ship At Sea and in Port.
IMO International Code of Signals, Medical Section.
IMO Sub-Commitet on Flag State Implementation, FSI 20/INF.17 2012, Casualty statistic
and investigations lost of life from 2006.
International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual (IAMSAR), Vol. III,
2013.
International Safety Management Code with guidelines for its implementation IMO.
London 2014.
Investigation of December 2, 2017 Fatality Petrobras 10000 Drillship Lease OCS-16997,
Walker Ridge Area Block 469 Gulf of Mexico Region, Houma District Off Louisiana
Coast Feb. 13, 2019 BSSE panel report 2019-01.
Investigation report Activity number Investigation of acute oil pollution from Statfjord
OLS B while loading crude oil into shuttle tanker Hilda Knutsen on 8 October 2015
001037029.
Investigation report Activity number Investigation of the incident on Maersk Invincible
when tubular stands became detached from the fingerboard 400012006 TF-mobile
Irja Viste-Ollestad/5 March 2019 Members of the investigation team Investigation
leader Svein Horn, drilling and well technology Semsudin Leto, HSE management
Eigil Sørensen, drilling and well technology Ola Heia, drilling and well technology.
Investigation report Activity number Report of the investigation into a fire in the inlet
separator on Snorre B 001057042 Security grading T1-Equinor Kjell M Auflem/15
250 | BibliografiaAugust 2019 Members of the investigation team Investigation leader Liv Ranveig
Nilsen Rundell, Eva Hølmebakk, Aina Eltervåg, Jorun Bjørvik Jorun Bjørvik.
Investigation report Activity number Report of the investigation into an incident with  
a dropped object on Gyda 049019009 Security grading T-3 Erik Hørnlund Members
of the investigation team Investigation leader Eigil Sørensen, Semsudin Leto, Lars
Melkild Lars Melkild.
Investigation report Report title Activity number Investigation of collision between
Sjoborg supply ship and Statfjord A on 7 June 2019 001037045, 15 November 2019
Members of the investigation team Investigation leader Anita Oplenskedal, Lars G
Bjørheim Roger L Leonhardsen.
ITU List VI − List of Radio Determination and Special Service Stations.
Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics (na podstawie raportu z dnia 5 lutego 2018 r.).
Lloyd’s List Intelligence Casualty Statistics. Data Analysis & Graphic: Allianz Global
Corporate & Specialty, 2016.
Loss Prevention Circular No. 05-14: The dangers of working at heights below deck,  
20 Nov, 2014.
Loss Prevention Bulletin. West England 2012−2014.
MAIB − Marine Accident Investigation Branch − GOV.UK Accident reports.
Małaczyński M., Zagrożenia wynikające z eksploatacji podmorskich złóż ropy naftowej
na szelfie Morza Bałtyckiego), Published by Oikos 80-306 Gdańsk, ul. Polanki 59/1
Listopad 2010.
Marine Accident Investigator’s International Forum (MAIF) Enclosed space entry issues.
DSC 15/10 07 October 2009 Annex preliminary survey on Enclosed Space incidents.
Maritime Accident Rewiev 2007, 2008, 2009, 2010, EMSA (druk rozpoczęto w 2007 r.).
Michalis Christou, Myrto Konstantinidou, Safety of offshore oil and gas operations:
Lessons from past accident analysis JRC Scientifity and police report Report EUR
25646EN2012. https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC77767/
offshore-accident-analysis-draft-final-report-dec- 2012-rev6-online.pdf.
Offshore Safety Directive Introduction & Welcome Robert Paterson Health, Safety and
Employment Issues, Director Oil& Gas UK, DNV 2015 https://oilandgasuk.co.uk/
wp-content/uploads/2016/01/Oil-Gas-UK-Master-slides-2015-EU-Directive.pdf.
Offshore Statistics & Regulatory Activity Report 2018 Full-year details and explanatory
notes, Health and Safety Executive UK, 2019Safety performance indicators – 2018
data, report no 2018s, June 2019, International Associations of oil and gas producers.
Paris Mou. Launch of joint concentrated Inspection Campaign on crew familiarization
for enclosed space entry. Paris Mou. 27. July 2015.
Raport końcowy 06/13 incydent morski. M/v JU DA. Upadek kontrolera ładunku  
z drabiny w zejściówce ładowni w porcie Gdynia w dniu 15 maja 2013 roku. Państwowa
Komisja Badania Wypadków Morskich, Gdynia, czerwiec 2014.
Bibliografia | 251Raport końcowy 13/15 bardzo poważny wypadek morski. Państwa Komisja Badania
Wypadków Morskich, Gdynia, kwiecień 2016.
Report 2019 https://www.lloydslistintelligence.com.
Report on the Safety of Offshore Oil and Gas Operations in the European Union for the
Year 2017Brussels, 30.7.2019 COM(2019) 358 final.
Risk Management – Guidelines – ISO 31000:2018 published by ISO/TC 02/2018.
Safety and environmental management systems accident investigation report part 1 – root
cause investigation results in re: South Timbalier Block 220, Well #A003ST01BP03
Walter Oil & Gas Corporation Blowout involving Hercules Offshore Incorporated
Rig 265 Prepared for Walter Oil & Gas Corporation Prepared by SEMS Incident
Investigation Team August 29, 2014.
Safety and shipping review 2018, published by AGCS 2017, UK.
Safety and shipping review 2018, published by AGCS 2018, UK.
State Commission on Maritime Accident Investigation. 2016 According to the maritime
casualty report the collision of the vessels m/v CORVUS and m/v BALTIC ACE in
the North Sea, December 2012.
Summary report DEEPWATER HORIZON Lessons learned and follow-up.Norwegian
Oil Industry Association (OLF) report with contributions from the Norwegian Clean
Seas Association for Operating Companies (NOFO) and the Norwegian Shipowners’
Association (NSA).
The gulf oil diseaster and the futire of oil drilling. Report to the President National
Comission on the BP Deepwater Horizont. Oil Spils and Offshore Drilling January
2011  USA.https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-OILCOMMISSION/pdf/
GPO-OILCOMMISSION.pdf UE Member States.
UK Oil and Gas Reserves and Resources as at end 2017 oil and gas authority, report,
November 2018.
Underlying Causes of Offshore Incidents FP/09/21 John Hare (Project Leader), John
Hare, Michael Johnson Science, Group: Hazard Reduction Group Health and safety
laboratory.
Vamanu B., Necci A., Tarantola S., Krausmann E., Offshore risk assessment. An overview
of methods and tools. European Commision, ISPRA 2016.
Konferencje, sympozja, wykłady
Annual Safety Review 2018, Easa 2018.
Duda D., Kultura bezpieczeństwa na morzu, wykład AMW, Gdynia 2014.
IMO Symposium on the Future of Ship Safety. London, 10−11 June 2013.
International Chamber of Shipping. Implementing an effective safety culture. Basic advice
for shipping companies and seafarers. IMO Symposium on the Future of Ship safety,
2013.
252 | BibliografiaMateriały konferencyjne, Międzynarodowa Konferencja Offshore 8th International
Conference & Exhibition Offshore wind − logistics & supplies 16−17.10.2019.
Materiały szkoleniowe mgr. inż. Manuela Ventury, eksperta w zakresie inżynierii morskiej
i wojskowej.
Offshore oil facing countdown to comply with new EU safety rules [on line] https://www.
euractiv.com/section/energy/news/fri-offshore-oil-facing-countdown-to-comply-
with-new-eu-safety-rules/ (dostęp: 10.07.2019).
Types of maritime accidents [on line] https://www.thelambertfirm.com/maritime-injury/
types-offshore-accidents/ (dostęp: 10.07.2019).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane