• Świat bankowości

Świat bankowości

 • Autor: Małgorzata Zaleska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-653-0
 • Data wydania: 2018, dodruk 2019
 • Liczba stron/format: 644/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 80.00 zł

  72.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie bankowych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a ponadto nie ułatwiają zaprezentowania świata bankowości w sposób przystępny i rzetelny zarazem.

Współautorzy książki obserwują i analizują współczesny świat bankowości nie tylko przez pryzmat swojej pracy naukowej i dydaktycznej w Instytucie Bankowości SGH, ale także przez pryzmat swoich doświadczeń wyniesionych z pracy w radach nadzorczych, zarządach oraz na stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnych instytucjach sieci bezpieczeństwa oraz w innych podmiotach rynku finansowego. Doświadczenia zdobyte m.in. w Narodowym Banku Polskim, Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w poszczególnych bankach działających na polskim rynku pozwoliły współautorom wzbogacić teoretyczne rozważania o aspekty praktyczne.

Książka zawiera zbiór zadań i testów kontrolnych jedno- i wielokrotnego wyboru (do samodzielnego rozwiązania). Takie podejście do prezentowania treści świata bankowości jest nowatorskie na polskim rynku wydawniczym.

Książka otrzymała patronat i rekomendację Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

Spis treści:
 
Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka sektora bankowego

1.1. Dwustopniowość sektora bankowego (Małgorzata Zaleska)
Bibliografia
Test kontrolny
1.2. Bank – charakterystyka i rodzaje  (Małgorzata Zaleska)
1.2.1. Charakterystyka banku
1.2.2. Rodzaje banków
Bibliografia
Test kontrolny
1.3. Bank centralny (Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik)
1.3.1. Istota działania i zadania banku centralnego
1.3.2. Niezależność banku centralnego
1.3.3. Organy NBP
1.3.4. Polityka pieniężna
1.3.4.1. Rodzaje polityki pieniężnej
1.3.4.2. Instrumenty polityki pieniężnej
1.3.5. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji
Bibliografia
Test kontrolny
1.4. Nadzór makroostrożnościowy (Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik)
1.4.1. Idea nadzoru makroostrożnościowego
1.4.2. Organizacja nadzoru makroostrożnościowego
1.4.3. Instrumenty nadzoru makroostrożnościowego
Bibliografia
Test kontrolny
1.5. Nadzór mikroostrożnościowy (Małgorzata Zaleska)
1.5.1. Geneza i cele nadzoru
1.5.2. Modele organizacyjne nadzoru nad rynkiem finansowym
1.5.3. Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce
1.5.4. Przedmiotowy zakres oddziaływania nadzoru bankowego
1.5.4.1. Licencjonowanie działalności bankowej
1.5.4.2. Nadzorcze regulacje ostrożnościowe
1.5.4.3. Inspekcje nadzorcze
1.5.4.4. Sankcje nadzorcze
Bibliografia
Test kontrolny
1.6. Zarządzanie sytuacją kryzysową – działania pomocowe i gwarancyjne (Małgorzata Zaleska, Jan Koleśnik)
1.6.1. Zarządzanie kryzysowe  (Małgorzata Zaleska)
Test kontrolny
1.6.2. Restrukturyzacja, pomoc i uporządkowana likwidacja banku (Jan Koleśnik)
1.6.2.1. System resolution
1.6.2.1.1. Idea i narzędzia resolution
1.6.2.1.2. Organy resolution
1.6.2.2. System resolution w Polsce
Test kontrolny
1.6.3. System gwarantowania depozytów (Małgorzata Zaleska)
1.6.3.1. Modele gwarantowania środków finansowych
1.6.3.2. Źródła finansowania działalności gwarancyjnej
1.6.3.3. Deponent jako osoba uprawniona
1.6.3.4. Wysokość gwarancji
1.6.3.5. Czas oczekiwania na wypłatę
Test kontrolny
Bibliografia
1.7. Instytucje wspierające sektor bankowy  (Jan Koleśnik)
1.7.1. Izby rozliczeniowe
1.7.2. Biura informacji kredytowej
1.7.3. Biura informacji gospodarczej
1.7.4. Agencje ratingowe
1.7.5. Rzecznik finansowy
Bibliografia
Test kontrolny

Rozdział 2. Segmentacja w działalności bankowej

2.1. Segmentacja klientów bankowych (Emil Ślązak)
2.1.1. Kapitał intelektualny banku
2.1.2. Kapitał pracowniczy
2.1.3. Kapitał relacyjny i wartość dla klienta (customer value)
2.1.4. Segmentacja w procesie tworzenia kapitału intelektualnego
2.1.5. Kryteria segmentacji i ich znaczenie praktyczne
2.1.6. Przesłanki efektywności procesów segmentacji
2.1.7. Analiza rentowności segmentów klientów bankowych
Bibliografia
Zadanie do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.2. Bankowość korporacyjna  (Maciej S. Wiatr, Paweł Niedziółka)
2.2.1. Istota i zakres działalności
2.2.2. System organizacji obsługi klientów korporacyjnych
2.2.3. Rachunki bankowe korporacji oraz rozrachunki z ich wykorzystaniem
2.2.4. Istota i rodzaje kredytów korporacyjnych
2.2.4.1. Pojęcie i istota kredytu bankowego
2.2.4.2. Rodzaje korporacyjnych kredytów bankowych
2.2.4.3. Finansowe warunki i proces kredytowania
2.2.5. Pozostałe formy finansowania przedsiębiorstw
2.2.5.1. Leasing
2.2.5.2. Faktoring
2.2.5.3. Gwarancja, akredytywa i inkaso
2.2.5.4. Cash pooling
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.3. Bankowość inwestycyjna (Paweł Niedziółka, Izabela Pruchnicka-Grabias)
2.3.1. Istota bankowości inwestycyjnej
2.3.2. Bankowość inwestycyjna a bankowość depozytowo-kredytowa
2.3.3. Usługi bankowości inwestycyjnej
2.3.3.1. Organizacja emisji papierów dłużnych
2.3.3.2. Bank inwestycyjny na rynku akcji
2.3.3.3. Rola banku inwestycyjnego w transakcjach M&A
2.3.3.4. Usługi doradcze, w tym w zakresie strukturyzacji oraz restrukturyzacji zadłużenia
2.3.3.5. Asset management
Bibliografia
Zadanie do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.4. Private banking (Emil Ślązak)
2.4.1. Istota private banking
2.4.2. Private banking a personal banking
2.4.3. Private banking a wealth management
2.4.4. Klienci private banking i wealth management
2.4.5. Podmioty private banking
2.4.6. Usługi private banking
2.4.6.1. Aspekty organizacyjne
2.4.6.2. Struktura usług private banking
2.4.6.2.1. Usługi inwestycyjne
2.4.6.2.2. Usługi kredytowe
2.4.6.2.3. Usługi doradztwa finansowego
2.4.6.2.4. Usługi specjalne
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.5. Bankowość detaliczna (Jan Koleśnik)
2.5.1. Istota i organizacja bankowości detalicznej
2.5.2. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych
2.5.3. Czeki i polecenie zapłaty
2.5.4. Kredyt konsumencki
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.6. Bankowość hipoteczna (Marcin Mikołajczyk)
2.6.1. Istota bankowości hipotecznej
2.6.1.1. Banki uniwersalne na rynku bankowości hipotecznej
2.6.1.2. Banki hipoteczne
2.6.2. Kredyt hipoteczny jako główne źródło finansowania nieruchomości
2.6.3. Podstawowe rodzaje kredytów hipotecznych
2.6.4. Zabezpieczenia kredytu hipotecznego
2.6.5. Specyfika funkcjonowania banku hipotecznego
2.6.5.1. List zastawny
2.6.6. Znaczenie rozwoju banków hipotecznych
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
2.7. Bankowość elektroniczna (Emil Ślązak)
2.7.1. Pojęcie bankowości elektronicznej
2.7.2. Bankowość internetowa
2.7.2.1. Bankowość desktopowa
2.7.2.2. Bankowość webowa
2.7.2.3. Bankowość mobilna
2.7.3. Bankowość terminalowa
2.7.3.1. Urządzenia elektroniczne
2.7.3.2. Pojęcie karty płatniczej i podmiotów rynku kart płatniczych
2.7.3.3. Transakcje kartami płatniczymi
2.7.3.4. Zasady korzystania z kart płatniczych
2.7.4. Płatności mobilne i ich klasyfikacja
2.7.4.1. Klasyfikacja płatności mobilnych ze względu na rozwiązania technologiczne
2.7.4.1.1. Płatności zdalne typu C2B
2.7.4.1.2. Mobilne płatności zbliżeniowe typu C2B
2.7.4.1.3. Płatności zdalne typu P2P
2.7.4.1.4. Płatności zbliżeniowe typu C2B
2.7.4.1.5. Płatności zbliżeniowe typu P2P
2.7.5. Blockchain jako innowacja przełomowa
2.7.5.1. Centralny rejestr danych
2.7.5.2. Rozproszony rejestr danych
2.7.5.3. Funkcjonowanie blockchain
2.7.5.4. Zastosowanie blockchain
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny

Rozdział 3. Ryzyko bankowe

3.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego (Paweł Niedziółka)
3.1.1. Ryzyko a niepewność
3.1.2. Istota oraz czynniki ryzyka bankowego
3.1.3. Typologia ryzyka bankowego
3.1.4. Proces zarządzania ryzykiem w banku
3.1.5. Struktura systemu zarządzania ryzykiem
Bibliografia
Test kontrolny
3.2. Ryzyko płynności (Paweł Niedziółka)
3.2.1. Transformacja terminów a rentowność i płynność banku
3.2.2. Istota płynności w banku oraz przyczyny problemów płynnościowych banków
3.2.3. System zarządzania płynnością banku
3.2.4. Płynność aktywów (assets liquidity) oraz stabilność źródeł finansowania (funding liquidity)
3.2.5. Pomiar płynności za pomocą wybranych wskaźników (poziom mezo)
3.2.6. Analiza scenariuszy i plany awaryjne
3.2.7. Zmiana polityki kredytowej oraz depozytowej banku jako wsparcie płynności
3.2.8. Zarządzanie ryzykiem płynności – rozwiązania systemowe
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
3.3. Ryzyko kredytowe  (Maciej S. Wiatr, Paweł Niedziółka)
3.3.1. Pojęcie i zakres ryzyka kredytowego
3.3.2. Podstawowe typy ryzyka kredytowego
3.3.3. System zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
3.3.4. Zdolność kredytowa – istota i obszar badania
3.3.5. Analiza dyskryminacyjna jako ilościowy model pomiaru ryzyka kredytowego
3.3.6. Współczesne ratingi kredytowe
3.3.7. Pomiar ryzyka kredytów detalicznych
3.3.8. Pozostałe działania w zakresie zarządzania ryzykiem
3.3.9. Zarządzanie portfelem kredytowym
3.3.9.1. Modele ryzyka kredytowego
3.3.9.2. Zarządzanie ryzykiem portfela kredytowego z wykorzystaniem miar efektywności
3.3.9.3. Dywersyfikacja portfela kredytowego jako metoda ograniczania ryzyka
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
3.4. Ryzyko rynkowe (Paweł Niedziółka)
3.4.1. Istota ryzyka rynkowego
3.4.2. Pomiar ryzyka rynkowego
3.4.3. Metody ograniczania ryzyka rynkowego
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
3.5. Ryzyko operacyjne (Emil Ślązak)
3.5.1. Istota ryzyka operacyjnego w świetle regulacji nadzorczych
3.5.2. Specyfika ryzyka operacyjnego
3.5.3. Klasyfikacja ryzyka operacyjnego
3.5.4. Proces zarządzania ryzykiem operacyjnym
3.5.5. Metody zarządzania ryzykiem operacyjnym
3.5.5.1. Metody ilościowe
3.5.5.1.1. Model szacowania wartości zagrożonej
3.5.5.1.2. Teoria wartości ekstremalnych (Extreme Value Theory)
3.5.5.1.3. Testy warunków skrajnych
3.5.5.2. Metody jakościowo-ilościowe
3.5.5.2.1. Metoda kluczowych czynników ryzyka
3.5.5.2.2. Modele sieci bayesowskich
3.5.5.2.3. Zrównoważona karta wyników
3.5.5.2.4. Metoda Six Sigma (6 σ)
3.5.5.3. Metody jakościowe
Bibliografia
Studium przypadku
Test kontrolny
3.6. Wymogi kapitałowe na ryzyko bankowe (Jan Koleśnik)
3.6.1. Łączna kwota ekspozycji na ryzyko
3.6.2. Wymóg kapitałowy na ryzyko kredytowe
3.6.2.1. Metoda standardowa
3.6.2.2. Metoda wewnętrznych ratingów
3.6.3. Wymóg kapitałowy na ryzyko rynkowe
3.6.3.1. Wymóg kapitałowy na ryzyko stóp procentowych
3.6.3.2. Wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe
3.6.4. Wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
3.7. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem bankowym (Izabela Pruchnicka-Grabias)
3.7.1. Typologia instrumentów pochodnych
3.7.2. Bezwarunkowe finansowe instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem
3.7.3. Aplikacja przez banki warunkowych finansowych instrumentów pochodnych
3.7.4. Zastosowanie swapów kredytowych w działalności bankowej
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny

Rozdział 4. Kalkulacje finansowe i metody oceny banku

4.1. Elementy kalkulacji finansowych (Jerzy Nowakowski, Arkadiusz Orzechowski)
4.1.1. Rodzaje stóp procentowych
4.1.2. Przyszła wartość pieniądza – oprocentowanie proste
4.1.3. Przyszła wartość pieniądza – oprocentowanie składane
4.1.4. Bieżąca wartość pieniądza
4.1.5. Płatności seryjne – renty
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
4.2. Kalkulacja cen oraz efektywność produktów i usług bankowych (Emil Ślązak)
4.2.1. Istota oceny efektywności operacji bankowych
4.2.2. Pomiar efektywności marży odsetkowej
4.2.2.1. Metody bilansowe
4.2.2.1.1. Metoda poolu
4.2.2.1.2. Metoda bilansu warstwowego
4.2.2.2. Metody benchmarkow
4.2.2.2.1. Metoda rynkowych stóp procentowych
4.2.2.2.2. Marża odsetkowa brutto a netto
4.2.2.2.3. Metoda bieżącej wartości transakcji
4.2.3. Analiza efektywności operacji pozaodsetkowych
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
4.3. Portfel inwestycyjny (Jerzy Nowakowski)
4.3.1. Portfel obligacji
4.3.2. Portfel akcji
4.3.2.1. Model Markowitza
4.3.2.2. Model jednowskaźnikowy Sharpe?a
4.3.2.3. Model CAPM
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
4.4. Sprawozdawczość bankowa i ocena kondycji finansowej banku (Małgorzata Zaleska, Magdalena Kozińska)
4.4.1. Sprawozdawczość bankowa
4.4.2. Ocena kondycji finansowej banku
4.4.2.1. Podmiotowy zakres analizy
4.4.2.2. Przedmiotowy zakres analizy
4.4.2.3. Ocena kondycji finansowej banku na podstawie czynników mierzalnych
4.4.2.4. Interpretacja wyników
4.4.2.5. Ocena kondycji finansowej banku na podstawie czynników niemierzalnych (ocena jakościowa)
4.4.2.6. Inne metody analizy kondycji finansowej banku
4.4.2.7. Systemy wczesnego ostrzegania o problemach finansowych banków
4.4.2.8. Identyfikacja ryzyka upadłości banku przez deponenta
Bibliografia
Zadania do samodzielnego rozwiązania
Test kontrolny
4.5. Audyt działalności bankowej (Marcin Mikołajczyk)
4.5.1. Geneza i rozwój audytu
4.5.1.1. Ustawa SOX jako pierwowzór zmian regulacyjnych audytu finansowego
4.5.2. Audyt zewnętrzny
4.5.2.1. Badanie sprawozdania finansowego
4.5.2.2. Opinia i raport z badania biegłego rewidenta
4.5.2.3. Nadzór nad podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych
4.5.3. System kontroli wewnętrznej w banku
4.5.4. Audyt wewnętrzny w banku
4.5.4.1. Struktura jednostki organizacyjnej audytu wewnętrznego
4.5.5. Komitet audytu w banku
Bibliografia
Test kontrolny

Profesor Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

Monografia Świat bankowości, pod red. Małgorzaty Zaleskiej, jest pracą zbiorową, zawierającą teksty autorstwa wybitnych znawców bankowości, teoretyków i praktyków, którzy z wielkim znawstwem przedstawiają wyniki swoich badań dotyczących bankowości. (…). Publikację z pełnym przekonaniem polecam każdemu, kto chciałby lepiej poznać specyfikę i zasady funkcjonowania sektora bankowego i lepiej poznać świat finansów. Merytoryczne, teoretyczne i empiryczne oraz dydaktyczne walory monografii upoważniają do polecenia jej szerokim kręgom czytelników. Lektura tej książki z pewnością będzie szczególnie przydatna dla badaczy bankowości i finansów, studentów (nie tylko ekonomicznych uczelni) oraz szerokich rzesz interesariuszy instytucji finansowych, w tym ich pracowników oraz klientów.

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Dyrektor Instytutu Bankowości SGH oraz Przewodnicząca Komitetu Nauk o Finansach PAN. W dorobku naukowym i popularnonaukowym posiada ponad 400 publikacji, przede wszystkim z zakresu bankowości. Swoją pracę naukowo-dydaktyczną od lat łączy z aktywnością w praktyce. Była m.in.: Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers, Członkiem International Relations Committee przy EBC, Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE, Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego oraz Prezesem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane