• Szkodliwa konkurencja podatkowa

Szkodliwa konkurencja podatkowa

 • Autor: Rafał Aleksander Nawrot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-521-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 424/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  47.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 47.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zjawisko szkodliwej konkurencji podatkowej stanowi jedno z najpoważniejszych prawnych wyzwań w dobie globalizacji. Postępujące umiędzynarodowienie obrotu pieniężnego sprawia, iż towarzyszące mu patologie również wykraczają poza granice jednego państwa. Transgraniczny charakter przepływów finansowych zazwyczaj zmniejsza ich transparentność i utrudnia ustalenie źródła ich przedmiotu oraz ostatecznego beneficjenta. Skala tego problemu jest olbrzymia, o czym dobitnie świadczą dane statystyczne.

Przedmiotem niniejszej pracy jest problematyka prawna szkodliwej konkurencji podatkowej w szerokim funkcjonalnym ujęciu, obejmującym zarówno unikanie opodatkowania, jak i pranie pieniędzy. W stricte podatkowym aspekcie niniejsza praca koncentruje się na podatkach dochodowych, gdyż znaczenie podatków innych niż dochodowe jest w analizowanym zakresie znacznie mniejsze. Analiza zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej została dokonana z uwzględnieniem jej wszelkich form zjawiskowych w szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko jej stricte podatkowy aspekt sprowadzający się do unikania opodatkowania dochodu, ale także szczególne sposoby wykorzystania tego zjawiska, w których uniknięcie bądź uchylenie się od opodatkowania w kraju, samo w sobie nie jest celem podmiotu podejmującego zmierzające ku temu działania, lecz metodą na wprowadzenie do legalnego obiegu prawnego środków finansowych pochodzących z przestępstwa poprzez ich korzystne opodatkowanie za granicą.

Praca dotyczy stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2011 r.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
1. Akty prawa powszechnie obowiązującego
2. Sądy i organy aparatu skarbowego
3. Organizacje międzynarodowe, państwa i instytucje
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa w ujęciu doktrynalnym
 
1. Szkodliwa konkurencja podatkowa a suwerenność państwa
1.1. Konkurencja między państwami a suwerenność państwa
1.2. Konkurencja międzypaństwowa jako zjawisko prawne
1.3. Konkurencja podatkowa i jej szkodliwość
2. Szkodliwa konkurencja podatkowa a „raje podatkowe”
3. Charakterystyka państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
4. Rodzaje państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
 
Rozdział 2. Metody wykorzystywania szkodliwej konkurencji podatkowej
 
1. Charakterystyka ogólna
2. Analiza klasycznych metod wykorzystywania szkodliwej konkurencji podatkowej
2.1. Wykorzystanie spółki zależnej mającej siedzibę w państwie (terytorium) stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
2.1.1. Cypryjskie spółki holdingowe – wynagrodzenie dyrektorów i dywidenda
2.1.2. Spółki cypryjskie jako akcjonariusz polskiej spółki komandytowo-akcyjnej
2.1.3. Spółki zależne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2.2. Nabywanie korzyści umownych
2.2.1. Metoda wykorzystania spółek zależnych mających siedzibę w obydwu państwach – stronach danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.2.2. Metoda pożyczki „równoważącej” spółce–córce i poboru od niej nieoprocentowanych odsetek
2.2.3. Metoda pożyczki pośredniej
2.2.4. Metoda wykorzystania zagranicznej spółki zależnej
2.3. Transfer zysków
2.3.1. Podział zysków po opodatkowaniu w państwie (terytorium) stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
2.3.2. Zawyżenie kosztów uzyskania przychodów poprzez zaliczenie do nich wypłat dla spółek zależnych mających siedziby w państwach (terytoriach) stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
2.3.3. Sprzedaż towarów przez zależną spółkę pośredniczącą w państwie (terytorium) stosującym szkodliwą konkurencję podatkową
2.3.4. Kombinowane metody transferu zysków
2.4. Zmiana miejsca zamieszkania
2.5. Podsumowanie analizy klasycznych metod wykorzystywania szkodliwej konkurencji podatkowej
3. Pranie pieniędzy
4. Wnioski z analizy
 
Rozdział 3. Szczególne sposoby wykorzystania szkodliwej konkurencji podatkowej
 
1. Problem obciążeń fi skalnych w polityce inwestycyjnej przedsiębiorstw
2. Współpraca międzynarodowa i problem braku pomocy prawnej w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej
3. Wykorzystanie zjawiska szkodliwej konkurencji podatkowej przy „legalizacji” kapitału pochodzącego z przestępstwa
3.1. Wprowadzenie
3.2. Przestępstwo prania pieniędzy w prawie polskim
3.3. Charakterystyka systemów prawnych państw (terytoriów) umożliwiających pranie pieniędzy
3.4. Pranie pieniędzy za pośrednictwem państw i terytoriów uznawanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową
4. Falsyfikacja problemu szkodliwej konkurencji podatkowej
 
Rozdział 4. Analiza ustawodawstwa przeciwdziałającego szkodliwej konkurencji podatkowej
 
1. Międzynarodowe uwarunkowania prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej
2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawodawstwa przeciwdziałającego szkodliwej konkurencji podatkowej
3. Normatywne ograniczenia polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej
   3.1. Konstytucyjne ograniczenia polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej
3.2. Wspólnotowe ograniczenia polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej
4. Geneza polskich regulacji prawnych przeciwdziałających szkodliwej konkurencji podatkowej
5. Podatki dochodowe
5.1. Zagadnienia ogólne
5.2. Ceny transferowe
5.3. Certyfikat rezydencji
5.4. Niedostateczna kapitalizacja
5.5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – międzynarodowa współpraca podatkowa
5.6. Wnioski z analizy
6. Polskie umowy z terytoriami zależnymi stosującymi szkodliwą konkurencję podatkową oraz w odniesieniu do tych terytoriów
6.1. Umowa z Wyspą Man
6.2. Umowy w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności osób fizycznych
7. Pozostałe regulacje prawne
8. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej
 
Rozdział 5. Przeciwdziałanie szkodliwej konkurencji podatkowej – rozważania teoretyczne
 
1. Wprowadzenie
2. Teoretyczno-prawne rozwiązania polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej
2.1. Definicja legalna
2.2. Krajowy charakter i koncentracja prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej na działaniach podatnika
2.3. Indywidualny i odrębny charakter prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
2.4. Obejście prawa podatkowego
2.5. Bezwzględny zakaz transferu środków finansowych z oraz do państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w kwalifikowanej postaci
2.6. Teoretyczno-prawne regulacje prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych
2.7. Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej
3. Możliwości implementacji proponowanych rozwiązań prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej do polskiego prawa powszechnie obowiązującego
3.1. Analiza proponowanych rozwiązań polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej w świetle problemu szkodliwości ograniczeń swobody przepływu kapitału oraz zasady neutralności alokacyjnej systemu podatkowego
3.2. Analiza proponowanych rozwiązań polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej z perspektywy zgodności z Konstytucją RP
3.3. Analiza proponowanych rozwiązań polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej z perspektywy zgodności z prawem wspólnotowym
3.4. Ocena możliwości implementacji proponowanych rozwiązań polskiego prawa o przeciwdziałaniu szkodliwej konkurencji podatkowej do prawa powszechnie obowiązującego
 
Podsumowanie
 
Załącznik nr 1. Lista międzynarodowych umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych podpisanych przez państwa i terytoria stosujące szkodliwą konkurencję podatkową
 
Załącznik nr 2. Lista międzynarodowych umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych podpisanych przez państwa i terytoria powszechnie uznawane za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, lecz niewymienione w rozporządzeniach MF z dnia 16 maja 2005 r.
 
Załącznik nr 3. Liczba międzynarodowych umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych podpisanych przez wybrane państwa rozwinięte niestosujące wobec siebie szkodliwej konkurencji podatkowej z państwami i terytoriami powszechnie uznawanymi za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową

Lista polskich aktów normatywnych
 
Umowy międzynarodowe
Umowy międzynarodowe niepublikowane
Ustawy
Rozporządzenia
Oświadczenia rządowe
Uzasadnienia do projektów ustaw
Uchwały Rady Ministrów
 
Prawo wspólnotowe
 
Lista publikacji organizacji międzynarodowych
 
Lista stron internetowych organów państwa polskiego
 
Bibliografia
 
Publikacje polskojęzyczne
Wybrane publikacje niepolskojęzyczne
Wybrane publikacje w internecie
 
Orzecznictwo sądów i trybunałów
 
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
 
Pisma, postanowienia i decyzje Ministerstwa Finansów i organów aparatu skarbowego
 

Rafał Aleksander Nawrot

doktor nauk prawnych, adwokat, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, pracując dla największych polskich i międzynarodowych firm doradztwa podatkowego. Od 2011 r. pełni funkcję partnera zarządzającego Russell Bedford Poland, odpowiedzialnego za departament doradztwa podatkowego. Jest prelegentem szkoleń oraz wykładowcą na Podyplomowych Studiach Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane