• Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży

Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży

 • Autor: Krzysztof Hirszel Renata Szczepanik Andrzej Zbonikowski Daria Modrzejewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-323-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 208/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  8.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 8.00 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: książka ze zwrotów, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.- koniec nakładu


Książka powstała jako jeden z rezultatów działań naukowych i edukacyjnych realizowanych w ramach międzynarodowego projektu europejskiego JUDGE – Juvenile Delinquents’ Guided Education - program: Youth in Action (2008-2009). Celem projektu było opracowanie metod oddziaływań wychowawczych kierowanych do młodzieży defaworyzowanej społecznie, a także zaprojektowanie i przeprowadzenie szkoleń dla trenerów pracujących z tą młodzieżą w ośrodkach wychowawczych.

W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych. Samo zjawisko defaworyzacji – mimo różnorakich kontekstów, w jakich jest rozpatrywane przez poszczególnych autorów – jest na poziomie pojęciowym rozumiane najczęściej jako element składowy mechanizmów dyskryminacji oraz społecznej ekskluzji. Autorzy wskazują, iż istotą defaworyzacji jest obniżanie pozycji jednostek i grup w określonym porządku społecznym, a także umniejszanie ich szans na korzystanie z należnych im praw określonych normami (formalnymi lub nieformalnymi) danej struktury społecznej.

Całość publikacji ma układ problemowy złożony z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych, istotnych dla zagadnienia sytuacji społecznych. Uwzględniony został zarówno psychologiczny punkt widzenia (spojrzenie na obiekt oddziaływań defaworyzacyjnych przez pryzmat jego poczucia własnej wartości), poprzez podejścia pedagogiczne (spojrzenie na społeczny problem dzieci ulicy oraz postawy wobec niepełnosprawności), aż po ujęcie problemu z poziomu oddziaływań instytucjonalnych. Uwzględnione zostały także kwestie otyłości oraz wykluczenia cyfrowego – jako społeczne konteksty oddziaływań defaworyzujących.

Druga część pracy opiera się na rozważaniach skoncentrowanych wokół środowiska szkoły. Uwzględnione w niej zostały zagadnienia związane z defaworyzacją uczniów z określonymi problemami (zachowania agresywne, nadpobudliwość psychoruchowa), jak również sformułowane zostały wytyczne określające kierunki profilaktyki.
 
Trzecia część koncentruje się na różnych formach szeroko rozumianej społecznej profilaktyki defaworyzacji. Rozważania w tej części mają charakter zarówno ideowy (problematyka równości szans), jak i odwołują się do zaprezentowania konkretnych metod i form pracy, możliwych do zastosowania na różnych poziomach profilaktyki defaworyzacji (kampanie społeczne, psychoedukacja, tutoring, survival oraz oddziaływanie poprzez sztukę). Ponadto został zaprezentowany system pomocy ofiarom grup destruktywnych jako osobom uwikłanym w wielokierunkowe relacje defaworyzujące.
Spis treści:

Od redakcji
 
Zamiast wstępu
Krzysztof Hirszel
 
Część I. Mechanizmy defaworyzacji w kontekście wybranych sytuacji społecznych
 
Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży
Andrzej Zbonikowski
 
Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej
Nella Stolińska-Pobralska
 
Wpływ instytucji „pomocowych” na proces wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją
Renata Szczepanik
 
Droga do osiągnięcia wielu celów Unii wiedzie przez społeczeństwo informacyjne
Grażyna Tadeusiewicz
 
Społeczna defaworyzacja otyłości
Mariola Świderska
 
Defaworyzacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
Małgorzata Kosiorek
 
Część II. Zjawisko defaworyzacji społecznej w środowisku szkolnym
 
Przeciwdziałanie społecznej defaworyzacji dzieci i młodzieży. Rola przywództwa edukacyjnego
Joanna Michalak
 
Poziom kompetencji komunikacyjnej a defaworyzacja dziecka w środowisku szkolnym
Kinga Kuszak
 
Profilaktyka wobec zjawiska defaworyzacji w szkole
Daria Modrzejewska
 
Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – implikacje profilaktyczne i terapeutyczne
Konstantinos Tsirigotis, Ewa Lewik-Tsirigotis
 
Społeczna defaworyzacja nastolatków z ADHD – raport z badań
Wanda Baranowska
 
Równość szans oświatowych – koncepcje teoretyczne oraz zalecenia w zakresie polityki edukacyjnej
Robert Pawlak
 
Część III. Przeciwdziałanie defaworyzacji i działania profilaktyczne
 
Kampanie społeczne jako szansa w przezwyciężaniu społecznej defaworyzacji
Błażej Dyczewski
 
Równe szanse w edukacji – dwa oblicza idei
Danuta Uryga
 
Uczelnia równych szans. O praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie
Monika Czyżewska
 
Zapomniane wpływy natury – survival drogą do samego siebie?
Krzysztof J. Kwiatkowski
 
System pomocy dla osób uzależnionych od grup destruktywnych (sekt)
Laura Gallas
 
Znaczenie metody warsztatowej w procesie przeciwdziałania defaworyzacji młodzieży akademickiej
Monika Kustra-Paszek, Aldona Urbanek, Szymon Niesłańczyk
 
Malarstwo jako źródło ekspresji, energia odbioru dzieła. Spotkanie ze sztuką spotkaniem siebie. Dzieci i młodzież w muzeum
Jacek Dziekoński
 
Afiliacje autorów

Krzysztof Hirszel

prof. UW dr hab.


Renata Szczepanik

Andrzej Zbonikowski

dr, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, trener umiejętności psychospołecznych; posiada bogate praktyczne doświadczenie w pracy trenerskiej i psychoedukacyjnej (specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, organizacje pozarządowe). Naukowo zajmuje się psychologią rozwoju osobowości i doradztwa zawodowego; jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu, opublikowanych w czasopismach i monografiach naukowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki twórczości, członek i przewodniczący rady programowej łódzkiego oddziału Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE w Łodzi oraz UŁ, m.in. w zakresie kształcenia nauczycieli, doradców zawodowych i trenerów biznesu. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010) oraz monografii pt. Wybrane problemy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (2011). Obecnie pełni funkcję Pełnomocnika Rektora AHE w Łodzi ds. studiów podyplomowych.


Daria Modrzejewska
pedagog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie naukowej pedagogika. Adiunkt w Katedrze Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne w zakresie profilaktyki szkolnej. Od 1998 aktywnie współpracuje ze szkołami w woj. łódzkim i organizacjami pozarządowymi (m.in. Ośrodkiem Studiów nad Kulturą Masową, Fundacją Równe Szanse w Łodzi) popularyzując ideę profilaktyki pozytywnej. Autorka programów profilaktycznych (m.in. Manipulacji Nie!!; Przeciwdziałanie agresji w grupie) Inicjatorka wojewódzkiej kampanii profilaktycznej: Współczesne Wyzwania Cywilizacyjne ? czyli jak przetrwać w miejskiej dżungli? Akcja ma na celu wspieranie szkół na terenie województwa łódzkiego w realizowaniu kompleksowej profilaktyki szkolnej. W ramach projektu proponowane są zajęcia mające na celu, nie tylko wyposażanie w wiedzę, ale przede wszystkim rozwijanie umiejętności psychospołecznych i wzmacnianie tych postaw, które w przyszłości będą pomocne w podejmowaniu przez uczniów samodzielnych, autonomicznych i przemyślanych decyzji. Autorka i organizatorka międzykulturowych warsztatów realizowanych w szkołach wspólnie ze studentami z programu wymiany Erasmus+ - Intercultural workshop ? Learn, Explore, Create! Współautorka jednej z pierwszych publikacji na temat zjawiska defaworyzacji (Modrzejewska D., Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A.,(red.) Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży . Wyd. Difin, Warszawa 2010) Autorka artykułów z obszaru profilaktyki społecznej i przemocy rówieśniczej (bullying). Od 2016 roku koordynatorka Łódzkiej Akademii Profilaktyki Społecznej i autorka realizowanych w ramach niej kompleksowych akcji Bezpieczne Wakacje i Zimowy Survival, które obejmują swym zasięgiem szkoły na terenie całego kraju. Koordynatorka licznych projektów międzynarodowych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane