• Polskie prawo podatkowe

Polskie prawo podatkowe

 • Autor: redakcja naukowa Włodzimierz Nykiel Wojciech Chróścielewski Katarzyna Koperkiewicz-Mordel Małgorzata Sęk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-506-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  20.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.30 zł

  65% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi najnowsze, trzecie już wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został uzupełniony i zaktualizowany. Autorzy uwzględnili stan prawny obowiązujący w dniu 30 czerwca 2011 r.

Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokackich i radcowskich, kandydatów na doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej).

Materiał prezentowany w podręczniku, obok pełnego wykładu polskiego prawa podatkowego (prawa materialnego oraz procedury podatkowej), obejmuje również podstawowe informacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej. Zamysłem autorów było zwięzłe i klarowne przedstawienie problematyki polskiego prawa podatkowego wraz z jego otoczeniem międzynarodowym, a obszerna literatura, do której odsyłają, umożliwia poszerzenie wiedzy z interesującego zakresu.


Informacje o autorach


Spis treści:

Rozdział
1. Podatek – zagadnienia ogólne
 
1.1. Pojęcie podatku
1.2. Elementy konstrukcji podatku
1.3. Klasyfikacja podatków
1.4. Zasady podatkowe
Bibliografia
Rozdział 2. Prawo podatkowe
 
2.1. Prawo podatkowe w systemie prawa
2.2. Źródła prawa podatkowego
Bibliografia
Rozdział 3. Zobowiązania podatkowe
 
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Podmioty stosunków podatkowoprawnych
3.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
3.4. Powstawanie zobowiązań podatkowych
3.5. Interpretacje przepisów prawa podatkowego
3.6. Wygasanie zobowiązań podatkowych
   3.6.1. Zapłata
   3.6.2. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
   3.6.3. Potrącenie
   3.6.4. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
   3.6.5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
   3.6.6. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
   3.6.7. Zaniechanie poboru podatku
   3.6.8. Umorzenie zaległości podatkowej
   3.6.9. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej lub ogólnej
   3.6.10. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
3.7. Nadpłata
3.8. Zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych
   3.8.1. Ogólna charakterystyka form zabezpieczenia wykonywania zobowiązań podatkowych
   3.8.2. Hipoteka przymusowa
   3.8.3. Zastaw skarbowy
   3.8.4. Szczególne formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych
3.9. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta
   3.9.1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe
   3.9.2. Odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
   3.9.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta za zobowiązanie podatkowe
3.10. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe
   3.10.1. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich
   3.10.2. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika
   3.10.3. Odpowiedzialność członków rodziny podatnika
   3.10.4. Odpowiedzialność nabywcy określonych składników majątku podatnika
   3.10.5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej
   3.10.6. Odpowiedzialność firmującego
   3.10.7. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza i użytkownika wieczystego rzeczy lub prawa majątkowego
   3.10.8. Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości podatnika
   3.10.9. Odpowiedzialność wspólników spółek niemających osobowości prawnej
   3.10.10. Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych, członków zarządów (wspólników) spółek kapitałowych w organizacji oraz członków organów zarządzających innych osób prawnych
   3.10.11. Odpowiedzialność osób prawnych przejmujących lub powstałych w wyniku podziału innej osoby prawnej
   3.10.12. Odpowiedzialność gwaranta i poręczyciela
3.11. Następstwo prawne
Bibliografia
Rozdział 4. Postępowanie podatkowe
 
4.1. Zasady ogólne
4.2. Podmioty postępowania podatkowego
   4.2.1. Organy podatkowe jako organy prowadzące postępowanie
   4.2.2. Właściwość organu
   4.2.3. Spory kompetencyjne
   4.2.4. Wyłączenie pracownika i organu podatkowego od załatwienia sprawy
   4.2.5. Strona
   4.2.6. Uczestnicy postępowania na prawach strony
   4.2.7. Inni uczestnicy postępowania
4.3. Przepisy porządkowe i środki oddziałujące na przebieg postępowania
   4.3.1. Doręczenia
   4.3.2. Wezwania
   4.3.3. Protokoły i adnotacje
   4.3.4. Udostępnianie akt postępowania
   4.3.5. Terminy
      4.3.5.1. Rodzaje terminów i ich obliczanie
      4.3.5.2. Przywracanie terminów
      4.3.5.3. Terminy załatwiania spraw
4.4. Postępowanie przed organem pierwszej instancji
   4.4.1. Wszczęcie postępowania
   4.4.2. Postępowanie wyjaśniające
      4.4.2.1. Zasady postępowania wyjaśniającego
      4.4.2.2. Środki dowodowe
   4.4.3. Zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ
   4.4.4. Zawieszenie postępowania
   4.4.5. Umorzenie postępowania
4.5. Akty kończące postępowanie
   4.5.1. Decyzja
      4.5.1.1. Elementy decyzji
      4.5.1.2. Uzupełnienie, sprostowanie i wykładnia decyzji
   4.5.2. Postanowienie
4.6. Postępowanie przed organem II instancji
   4.6.1. Odwołanie
   4.6.2. Postępowanie odwoławcze
      4.6.2.1. Przebieg postępowania odwoławczego
      4.6.2.2. Zakres uprawnień decyzyjnych organu odwoławczego
      4.6.2.3. Zakaz orzekania na niekorzyść odwołującego (zakaz reformationis in peius)
      4.6.2.4. Zażalenie
4.7. Weryfikacja ostatecznych decyzji i postanowień
   4.7.1. Uwagi wstępne
   4.7.2. Wznowienie postępowania
   4.7.3. Stwierdzenie nieważności decyzji
   4.7.4. Uchylenie lub zmiana decyzji
   4.7.5. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
4.8. Czynności sprawdzające
4.9. Kontrola podatkowa
Bibliografia
Rozdział 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 
5.1. Podstawy prawne i rola podatku dochodowego od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym
5.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
   5.2.1. Podmiotowy zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
      5.2.1.1. Zasada powszechności podmiotowej
      5.2.1.2. Zasada rezydencji
      5.2.1.3. Zasada osobistego charakteru podatku
   5.2.2. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych
      5.2.2.1. Otwarty katalog źródeł przychodów (zasada powszechności przedmiotowej)
      5.2.2.2. Wyłączenia spod opodatkowania
      5.2.2.3. Zwolnienia podatkowe
      5.2.2.4. Pojęcie przychodu z poszczególnych źródeł
      5.2.2.5. Koszty uzyskania przychodu
5.3. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
   5.3.1. Dochód a podstawa opodatkowania
   5.3.2. Ustalanie wysokości podatku
5.4. Podstawowe zasady poboru podatku
5.5. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Bibliografia
Rozdział 6. Podatek dochodowy od osób prawnych
 
6.1. Podstawy prawne podatku dochodowego od osób prawnych
6.2. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
6.3. Przychód i koszty jego uzyskania
6.4. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
6.5. Podstawowe zasady poboru podatku
Bibliografia
Rozdział 7. Podatek od towarów i usług
 
7.1. Podstawy prawne podatku od towarów i usług
7.2. Charakter podatku od towarów i usług
7.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku, obowiązek podatkowy
7.4. Podstawa opodatkowania i stawki
7.5. Pomniejszanie podatku należnego o podatek naliczony
7.6. Opodatkowanie rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa
7.7. Rejestracja podatników, ewidencje, kasy rejestrujące, deklaracje, faktury
Bibliografia
Rozdział 8. Podatek akcyzowy
 
Bibliografia
Rozdział 9. Podatek od gier
 
Rozdział 10. System opodatkowania nieruchomości
 
10.1. Pojęcie nieruchomości i ogólne zasady ich opodatkowania
10.2. Podatek rolny
   10.2.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem rolnym
   10.2.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku rolnego
   10.2.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe w podatku rolnym
   10.2.4. Cechy podatku rolnego
10.3. Podatek leśny
10.4. Podatek od nieruchomości
   10.4.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości
   10.4.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
   10.4.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
   10.4.4. Cechy podatku od nieruchomości
Bibliografia
Rozdział 11. Podatek od czynności cywilnoprawnych
 
11.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
11.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe
11.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
11.4. Cechy podatku od czynności cywilnoprawnych
Bibliografia
Rozdział 12. Podatek od spadków i darowizn
 
12.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania
12.2. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
12.3. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe
12.4. Cechy podatku od spadków i darowizn
Bibliografia
Rozdział 13. Podatek od środków transportowych
 
Bibliografia
Rozdział 14. Międzynarodowe prawo podatkowe
 
Bibliografia
Rozdział 15. Prawo podatkowe Unii Europejskiej
 
15.1. Prawo pierwotne
15.2. Prawo wtórne
Bibliografia

redakcja naukowa

Włodzimierz Nykiel
prof. zw. dr hab., dr h.c., kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ, prezes Fundacji CDiSP. W latach 2008-2016 rektor UŁ, w latach 2005-2011 członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), członek Rady Powierniczej Międzynarodowego Biura Dokumentacji Podatkowej (IBFD) w Amsterdamie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego(EATLP).

Książki tego autora

Wojciech Chróścielewski
prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Polskiego Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Katarzyna Koperkiewicz-Mordel
dr prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódz­kiego, starszy wykładowca w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Ad­ministracji UŁ, kierownik Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Finansowego, wieloletni profesor Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi.

Małgorzata Sęk
dr, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, wiceprezes Fundacji CDiSP.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane