• Konkurencja i współpraca międzynarodowa

Konkurencja i współpraca międzynarodowa

 • Autor: Jan W. Bossak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-851-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 319/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autor adresuje książkę do Czytelników pragnących lepiej zrozumieć procesy rozwoju gospodarczego we współczesnym świecie. Do studentów, ekonomistów i polityków oraz wszystkich, którzy nie znajdują zadowalającej odpowiedzi w tradycyjnych teoriach i wyjaśnieniach. Przedmiotem książki jest odkrywanie na nowo w warunkach globalizacji, liberalizacji, innowacji sensu i znaczenia konkurencji i współpracy międzynarodowej. Główną tezą książki jest stwierdzenie, że w warunkach globalizacji i liberalizacji tylko kraje otwarte, dbające o rozwój kapitału ludzkiego i traktujące przedsiębiorczość, wolność wyboru, konkurencję i innowacyjność społeczeństwa jako dobro publiczne tworzą trwałą podstawę konkurencyjnej gospodarki zdolnej sprostać wyzwaniom i wykorzystać możliwości, jakie oferuje współpraca międzynarodowa.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przedsiębiorczość, konkurencja i współpraca w teorii ekonomii międzynarodowej

1.1. Merkantylizm. Przedsiębiorczość i ryzyko
1.2. Merkantylizm protekcyjny. Akumulacja kapitału
1.3. Przedklasyczna teoria przedsiębiorczości Richarda Cantillona
1.4. Ekonomia klasyczna. Społeczny podział pracy i wymiana międzynarodowa
1.5. Ekonomia neoklasyczna. Specjalizacja, skala, efektywność
1.6. Ekonomia narodowa i protekcjonizm. Aktywna rola państwa
1.7. Chrześcijańska myśl ekonomiczna. Wolny wybór, przedsiębiorczość, współpraca
1.8. Wiedeńska szkoła ekonomiczna i J. Schumpeter. Przedsiębiorczość i innowacje
1.9. Keynesizm. Interwencjonizm. Makroekonomia
1.10. Monetaryzm. Wolny wybór
1.11. Neoliberalna szkoła podażowa. Produktywność, konkurencyjność
1.12. Społeczna gospodarka rynkowa i welfare state. Konkurencja i harmonia społeczna
1.13. Ekonomia instytucjonalna. Instytucje, system ekonomiczny i polityka
1.14. Ekonomia jako społeczny proces rynkowy

Rozdział 2. Przedsiębiorczość, konkurencja i współpraca rynkowa

2.1. Rynek jako dynamiczny proces społeczny
2.2. Przedsiębiorczość i przedsiębiorca
2.3. Przedsiębiorczość a społeczny podział pracy i wymiana
2.4. Wolność wyboru a istota konkurencji rynkowej
2.5. Konkurencja a dynamika rynkowa
2.6. Konkurencja a łańcuch wartości rynkowej
2.7. Przedsiębiorczość i konkurencja a czas i ryzyko
2.8. Przedsiębiorczość i konkurencja a przestrzeń
2.9. Przedsiębiorczość i konkurencja a postęp ekonomiczny
Dodatek 1

Rozdział 3. Instytucje a przedsiębiorczość, konkurencja i współpraca międzynarodowa

3.1. Wolność, instytucje i współpraca międzynarodowa
3.2. Instytucjonalne ograniczenia wolności, przedsiębiorczości i konkurencji
3.3. Jakość instytucji a wolny wybór, koszty transakcyjne i ryzyko
3.4. Strukturalne ograniczenia wolności, przedsiębiorczości i konkurencji
3.5. Ochrona konkurencji na świecie
3.5.1. Przedsiębiorczość i konkurencja dobrem publicznym
3.5.2. Duch konkurencji a prawo
3.5.3. Ustawy antymonopolowe
3.5.4. Ochrona przed nadmierną koncentracją i nieuczciwymi praktykami
3.5.5. Zapobieganie kartelizacji
3.5.6. Pomoc publiczna a konkurencja

Rozdział 4. Czynniki i rodzaje przedsiębiorczości i konkurencji

4.1. Czynniki zwiększające przedsiębiorczość i konkurencję
4.1.1. Szeroki zakres wolności ekonomicznej, społecznej i politycznej
4.1.2. Wzrost ochrony prawnej własności prywatnej i obrotu gospodarczego
4.1.3. Liberalizacja stosunków gospodarczych z zagranicą
4.1.4. Demonopolizacja, deregulacja, prywatyzacja
4.1.5. Rewolucja ICT
4.1.6. Ekspansja FDI i TNC
4.1.7. Działalność MFW, Banku Światowego, SOH i innych organizacji międzynarodowych
4.2. Czynniki ograniczające przedsiębiorczość i konkurencję
4.2.1. Niedostateczna ochrona prawna własności prywatnej i działalności gospodarczej
4.2.2. Monopolizacja i praktyki monopolistyczne na świecie
4.2.3. Bariery wejścia
4.2.4. Oligopol
4.2.5. Ochrona prawna własności intelektualnej
4.2.6. Wzrost udziału państwa w podziale dochodu narodowego
4.2.7. Interwencjonizm antycykliczny
4.3. Rodzaje przedsiębiorczości
4.3.1. Przedsiębiorczość a interes społeczny i prawo
4.3.2. Przedsiębiorczość arbitrażowa w sferze obrotu handlowego i finansowego
4.3.3. Przedsiębiorczość dostosowawcza w sferze produkcji
4.3.4. Przedsiębiorczość innowacyjna
4.3.5. Przedsiębiorczość wysokiego ryzyka
4.3.6. Przedsiębiorczość naśladowcza
4.3.7. Spekulacja rynkowa
4.4. Rodzaje konkurencji rynkowej
4.4.1. „Drapieżnicza”
4.4.2. Wolna
4.4.3. „Monopolistyczna”
4.4.4. Kosztowo/cenowa
4.4.5. Asortymentowa
4.4.6. Markowa i jakościowa
4.4.7. Nowości i innowacje
4.4.8. Indywidualna, grupowa i sieciowa
4.4.9. Destrukcyjna i wyniszczająca
4.4.10. „Doskonała”
4.4.11. Konkurencja lokalna, regionalna, krajowa i międzynarodowa
4.4.12 Konkurencja na rynkach pracy, kapitału i własności intelektualnych

Rozdział 5. Innowacje a rozwój rynku i globalna współpraca

5.1. Współczesny paradygmat rozwoju
5.2. Innowacje a rynek
5.3. Istota i rodzaje innowacji rynkowych
5.4. Ekonomia innowacji
5.4.1. Innowacje w ekonomii
5.4.2. Innowacje, dynamika i równowaga ekonomiczna
5.5. Technologie ICT a rewolucja informacyjna
5.6. Innowacje a ochrona praw własności intelektualnej
5.7. Innowacje a venture capital
5.8. Innowacyjność krajów. Analiza porównawcza
5.9. Amerykańska strategia innowacji
5.10. Europejska strategia innowacji

Rozdział 6. Konkurencja i współpraca międzynarodowa

6.1. Liberalizacja i neomerkantylizm
6.2. Globalizacja konkurencji i współpracy
6.3. Podmioty aktywnie uczestniczące w międzynarodowej konkurencji i współpracy
6.4. Konkurencyjność międzynarodowa gospodarki
6.4.1. Efektywność, produktywność, sprawność
6.4.2. Konkurencja a konkurencyjność kraju6.4.3. Pozycja rynkowa i konkurencyjna kraju
6.4.4. Przewaga konkurencyjna kraju i jej źródła
6.4.5. Koncentracja i centralizacja kapitału a konkurencja
6.5. Zdolność konkurencyjna i atrakcyjność inwestycyjna kraju
6.6. Etapy rozwoju a zmiany w źródłach przewagi konkurencyjnej
6.7. Konkurencja i współpraca sektorowa. Uwarunkowania

Rozdział 7. Metody oceny konkurencyjności i umiędzynarodowienia gospodarki

7.1. Zakres i metody analizy
7.2. Analiza wyników i analiza potencjału
7.3. Stopień liberalizacji, otwartości gospodarki
7.4. Konkurencyjność obrotu gospodarczego z zagranicą
7.5. Rankingi międzynarodowe
7.5.1. Wolności ekonomicznej. Economic Freedom Report i Economic Freedom of the World
7.5.2. Otoczenie instytucjonalne. Raport Doing Business
7.5.3. Konkurencyjności. World Competitiveness Yearbook
7.5.4. Zdolności konkurencyjnej. Global Competitiveness Report
7.5.5. European Union Competitiveness Report
7.6. Ujęcia bilansowe
7.6.1. Salda
7.6.2. RCA
7.6.3. Rachunek bieżący bilansu płatniczego a operacje wyrównawcze
7.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna kraju
7.8. Finanse i dług publiczny a międzynarodowa pozycja finansowa kraju
7.9. Płynność i ryzyko finansowe kraju
7.10. Konkurencyjność a kurs walutowy i terms of trade
7.11. Pozycja konkurencyjna kraju
7.12. Atrakcyjność i ryzyko inwestycyjne kraju
7.13. Metody oceny konkurencyjności kraju
7.14. Metody oceny zdolności konkurencyjnej kraju
7.15. Metody oceny sytuacji finansowej kraju

Rozdział 8. Konkurencyjność międzynarodowa i wartość przedsiębiorstwa

8.1. Własność, przedsiębiorczość i konkurencja a zarządzanie
8.2. Strategia zarządzania a zdolność konkurencyjna i wartość
8.3. Konkurencyjność a wartość i atrakcyjność inwestycyjna przedsiębiorstwa
8.4. Łańcuch wartości a źródła przewagi konkurencyjnej
8.5. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa
8.6. Tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy
8.7. TNC. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej
8.8. Korporacje transnarodowe (TNC) a konkurencja i konkurencyjność
8.9. Metody oceny konkurencyjności i wartości przedsiębiorstwa
8.10. Metoda SWOT
8.11. Klimat inwestycyjny. Ratingi finansowe

Rozdział 9. Finanse a konkurencja i konkurencyjność międzynarodowa

9.1. Międzynarodowy system finansowy a konkurencyjność gospodarek
9.2. Liberalizacja i rewolucja ICT a finanse międzynarodowe
9.3. Sfera finansowa i realna
9.4. Problemy międzynarodowej równowagi płatniczej
9.5. Kryzys finansowy i dostosowanie
9.6. Spekulacje finansowe i moral hazard
9.7. Zaufanie i konkurencja a efektywność rynku finansowego
9.8. Polityka monetarna i dostosowawcza EUM a błędy w polityce konkurencji UE
9.9. Kryzys finansów międzynarodowych a pozycja finansowa i konkurencyjność kraju

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

prof. zw. dr hab. Janusz Gołębiowski:

Książka w inspirujący sposób przedstawia nowy paradygmat rozwoju (...) uzupełnia klasyczne podejście o czynniki jakościowe związane z kapitałem ludzkim, innowacjami i instytucjami (…). Dodatkowym walorem książki jest próba integracji podejścia makroekonomicznego z ujęciem mikroekonomicznym (…) oraz (…) zaprezentowania gospodarki światowej z perspektywy szans, możliwości zagrożeń oraz wyborów, z jakimi spotyka się zarówno przedsiębiorca, jak i polityk gospodarczy.

Jan W. Bossak

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). Odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Cesarskim w Osace (lata 1972-74), jako stypendysta rządu Japonii. W 1975 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych na SGH. W 1983 roku odbył staż naukowy w Wiedeńskim Instytucie Badan Porównawczych. W 1984 roku uzyskał tytuł Profesora Nadzwyczajnego. W latach 1989- 1991 był dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej SGH.
 
Profesor wizytujący na licznych uniwersytetach, m.in na Uniwersytecie Brukselskim (1978), Uniwersytecie Kyoto (1980-1981), Uniwersytecie Ryukoku (1985-1986), Uniwersytecie Seton Hall (1989) oraz na Buckinghamshire College of Higher Education (1997). 
 
Absolwent kursu Exectutive Corporate Finance Uniwersytetu Minnesota (1991) oraz International Finance LSE (1995) w Londynie.
W latach 1984-88 był dyrektorem zarządzającym Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 1991-1992 pełnił funkcję prezesa Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości, w latach 1994-1996 był prezesem firmy Hevelius Management International, w latach 1995-1997- prezesem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, a od 1999 do 2003 r. prezesem banku inwestycyjnego Erste Securities Polska SA. Działał jako doradca inwestycyjny m.in. Petrochemii Płock SA (1997-99), Techmexu SA (2002-04), Jelfy SA, Nippon Seiko Kaisha Polska SA.
 
Był zaangażowany w organizację międzynarodowych konferencji ekonomicznych we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (1990) oraz Bankiem Światowym (1990).
 
Współzałożyciel (2000) i wiceprzewodniczący Polsko-Japońskiego Komitetu Ekonomicznego.
 
Przewodniczący rad nadzorczych spółek, m.in. PKO BP, Stilonu SA w Gorzowie, Famuru SA, Tarbudu SA, Milmetu SA.
 
Jest autorem publikacji książkowych w kraju i za granicą, w tym publikacji Banku Światowego, japońskiej agencji rządowej APO oraz Instytutu Szlaku Jedwabnego w Xi'an w Chinach. Jest również autorem programów komputerowych: "Analizator" "Diagnoza Managera" i "Plan Strategiczny", a także promotorem prac doktorskich m.in. z zakresu nadzoru korporacyjnego, grup kapitałowych, systemów finansowych, zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz konkurencyjności międzynarodowej i atrakcyjności inwestycyjnej.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane