• Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych

Strategia finansowa dla Polski 2014-2020. Fundusze unijne dla przedsiębiorczych

 • Autor: Rafał Pawlicki
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-424-0
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 254/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera informacje na temat projektowanej przez Unię Europejską strategii finansowej na lata 2014–2020. Strategia ta obejmuje cele, priorytety i narzędzia służące realizacji Polityki Spójności UE. Znajduje ona między innymi swój wyraz w podziale środków finansowych wśród państw członkowskich. Bazę opracowania książki stanowiły dokumenty i projekty Unii Europejskiej oraz odpowiednich organów państwowych odpowiadających za wdrażanie pomocy unijnej.

Spis treści:

1. Unia Europejska – jej istota, cele i etapy tworzenia   

 
Uwagi wstępne
1.1. Proces integracji Europy
1.1.1. Istota i etapy tworzenia Unii Europejskiej
1.2. Cele Unii Europejskiej
1.3. Traktat międzynarodowy (pakt fiskalny)
1.3.1. Unia bankowa
1.4. Koncepcje teoretyczne integracji Unii Europejskiej  
1.5. Zasady systemu instytucyjnego Unii Europejskiej  
1.5.1. Instytucje Unii Europejskiej  
1.5.2. Banki Unii Europejskiej  
Rekapitulacja  
Bibliografia  
Pytania kontrolne  
   
2. Polityka spójności Unii Europejskiej  
 

2.1. Cele polityki spójności Unii Europejskiej
2.2. Zasady realizacji polityki spójności
2.3. Instrumenty finansowe realizacji polityki spójności  
2.4. Strategia Unii Europejskiej Europa 2020 i wskaźniki jej pomiaru
Rekapitulacja  
Bibliografia
Pytania kontrolne  

3. Polityka budżetowa Unii Europejskiej
 
3.1. Istota polityki budżetowej
3.1.1. Koordynacja polityki budżetowej  
3.1.2. Zasady gospodarki budżetowej Unii Europejskiej  
3.2. Źródła dochodów budżetowych i wysokość wydatków
3.2.1. Wieloletnie ramy finansowe (WRF)  
3.2.2. Reforma finansowania budżetu Unii Europejskiej  
3.3. Budżet ogólny Unii Europejskiej na 2014 r.  
3.4. Pozabudżetowe źródła finansowania działalności Unii Europejskiej  
Rekapitulacja  
Bibliografia  
Pytania kontrolne  
   
4. Etapy pomocy unijnej dla Polski   
 
4.1. Pierwszy etap pomocy – pomoc przedakcesyjna  
4.1.1. Wielkość pomocy dla krajów kandydujących  
4.1.2. Programy pomocy przedakcesyjnej  
4.2. Drugi etap pomocy unijnej – obejmujący lata 2004-2006  
4.2.1. Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności  
4.2.1.1. Fundusz Spójności (Cohesion Fund - CF)  
4.2.1.2. Fundusze strukturalne (Structural Funds)  
4.2.2. Podział środków pomocowych na fundusze i programy operacyjne  
4.3. Formy pomocy w etapie trzecim  
4.3.1. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju  
4.3.2. Wizja rozwoju  
4.3.3. Finansowanie  
4.3.3.1. Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych  
4.3.3.2. Podział środków funduszy na programy operacyjne  
4.3.3.3. Podział środków finansowych na województwa  
4.3.3.4. Podział środków finansowych na rozwój Polski wschodniej  
4.3.3.5. Średnioroczna alokacja środków Unii Europejskiej na fundusze i programy operacyjne  
Bibliografia  
Pytania kontrolne  
   
5. Polska po 10 latach w Unii Europejskiej  
 
5.1. Główne wnioski  
5.2. Polityczny wymiar Polski w Unii Europejskiej  
5.3. Gospodarczy wymiar członkostwa Polski w Unii Europejskiej  
Rekapitulacja
Bibliografia  
Pytania kontrolne  
   
6. Przygotowanie Polski do negocjacji z Unią Europejską o wysokość środków finansowych w ramach polityki spójności 2014-2020  
 
Uwagi wstępne  
6.1. Strategia Rozwoju Kraju 2020  
6.1.1. Strategiczne zadania państwa  
6.1.2. Struktura wydatków na cele rozwojowe
6.1.3. Rozkład środków finansowych na strategie rozwojowe  
6.1.4. Koordynacja działań rozwojowych (podmioty i koordynacja)
6.1.5. Monitorowanie Strategii Rozwoju Kraju  
Rekapitulacja  
Bibliografia  
Pytania kontrolne  
6.2. Umowa Partnerstwa - programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 (projekt wstępny) 
Uwagi wstępne  
6.2.1. Cele strategii Europa 2020  
6.2.2. Sekcje Umowy Partnerstwa  
6.2.2.1. Główne potrzeby rozwojowe kraju  
6.2.2.2. Poprawa spójności społecznej  
6.2.2.3. Ocena specyficznych potencjałów i problemów terytorialnych
6.2.3. Kluczowe wyniki ewaluacji ex ante  
6.2.3.1. Cele Umowy Partnerstwa – obszary koncentracji Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI)  
6.2.3.2. Cele tematyczne  
6.2.3.3. Strategia wykorzystywania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych kraju
6.2.3.4. Całkowita alokacja środków dla Polski w ramach polityki spójności
6.2.3.5. Warunki efektywnego wdrażania Umowy Partnerstwa
Rekapitulacja
Bibliografia
Pytania kontrolne
 
7. Wysokość środków finansowych przyznanych Polsce z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020
 
7.1. Fundusze europejskie 2014-2020 - informacje ogólne
7.2. Programy operacyjne i ich priorytety
7.2.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)
7.2.1.1. Cel główny programu operacyjnego
7.2.1.2. Osie priorytetowe  
7.2.1.3. Źródła finansowania programu  
7.2.1.4. Instytucje zaangażowane w realizację programu
7.2.2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)  
7.2.2.1. Główny cel programu  
7.2.2.2. Układ osi priorytetowych
7.2.2.3. Źródła finansowania programu  
7.2.2.4. Instytucje zaangażowane w realizację programu  
7.2.3. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
7.2.3.1. Cele programu  
7.2.3.2. Sekcje i osie priorytetowe  
7.2.3.3. Źródła finansowania programu  
7.2.4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC)  
7.2.4.1. Cel programu i kluczowe obszary e-usług
7.2.4.2. Opis osi priorytetowych  
7.2.4.3. Plan finansowy  
7.2.4.4. Instytucje zaangażowane w realizację programu  
7.2.5. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW)  
7.2.5.1. Aktualizacja strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
7.2.5.2. Cel główny programu  
7.2.5.3. Osie priorytetowe
7.2.5.4. Plan finansowy  
7.2.5.5. Instytucje zaangażowane w realizację programu
7.2.6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
7.2.6.1. Cele programu  
7.2.6.2. Plan finansowy programu
Rekapitulacja  
Bibliografia
Pytania kontrolne
   
8. Kontrakty terytorialne i regionalne programy operacyjne
 

Podstawowe pojęcia
8.1. Kontrakt Terytorialny województwa mazowieckiego
8.1.1. Wybór obszarów tematycznych
8.1.2. Inwestycje proponowane do realizacji w ramach KT dotyczące określonych obszarów tematycznych
8.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
8.2.1. System Zarządzania Finansowego Województwa Mazowieckiego
Rekapitulacja
Pytania kontrolne
       
9. Warunki rzeczowe współfinansowania projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej  
 
Uwagi wstępne  
9.1. Mapa pomocy regionalnej na lata 2014-2020 dla Polski
9.2. Zasady wykorzystywania funduszy  
9.3. Projekt inwestycyjny – jego zawartość informacyjna
9.4. Wymagana dokumentacja
Rekapitulacja
Bibliografia  
Pytania kontrolne
       
10. Finansowe uwarunkowania dostępu beneficjentów do środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej

 
Uwagi wstępne
10.1. Plan finansowania projektu
10.1.1. Kredyt bankowy  
10.1.2. Rodzaje kredytów bankowych
10.1.3. Procedura udzielania kredytu
10.2. Fundusze pożyczkowe
10.2.1. Uwagi wstępne  
10.2.2. Warunki i procedura ubiegania się o pożyczkę  
10.2.3. Etapy procedury postępowania przy udzielaniu pożyczki  
10.2.4. Zabezpieczenie pożyczki
10.3. System funduszy poręczeniowych w Polsce
10.3.1. Uwagi wstępne
10.3.2. Program rządowy na rzecz rozwoju systemu funduszy poręczeń w latach 2009–2013
10.3.3. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego we współpracy z funduszami
poręczeniowymi
10.3.4. Standardy prowadzenia działalności poręczeniowej  
10.3.5. Warunki udzielania poręczeń przez Fundusz BGK
10.4. Lokalne fundusze poręczeń bankowych
10.4.1. Uwagi wstępne  
10.4.2. Lista funduszy poręczeniowych w ramach KSU  
10.4.3. Istota funduszy poręczeniowych  
10.4.4. Etapy procesu poręczeń kredytów i pożyczek
10.4.5. Ryzyko poręczeń pożyczkowych  
Rekapitulacja  
Bibliografia  
Pytania kontrolne
       
Załączniki 

doc. dr Sławomir Wymysłowski:

(…) rok 2014 jest pierwszym rokiem strategii finansowej Unii Europejskiej na 2014–2020. Zrozumiałe jest więc, że na rynku wydawniczym siłą rzeczy występuje niewielka liczba publikacji o tematyce poświęconej przy równoczesnym bardzo dużym zapotrzebowaniu na wiedzę z tej dziedziny. Zapotrzebowanie to wyrażają m.in. potencjalni beneficjenci środków unijnych, instytucje, w gestii których te środki się znajdą, a także studenci (…). Recenzowana pozycja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych gremiów, w dużej mierze zapełniając występującą na rynku wydawniczym lukę. (…) książkę rekomenduję szerokiemu kręgowi czytelników, o różnym przygotowaniu do jej lektury i różnym wykształceniu, zwłaszcza potencjalnym beneficjentom środków unijnych i studentom kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse, europeistyka, stosunki międzynarodowe.

Rafał Pawlicki
absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i absolwent Wydziału Europeistyki w Centrum Europejskim UW. Odbył praktykę w firmie leasingowej AKF, gdzie zajmował się wdrażaniem i obsługą produktów finansowych przy wykorzystaniu funduszy unijnych. W pracy zawodowej współpracował z licznymi instytucjami finansowymi i bankami m.in. Citi Handlowy, przy sprzedaży i wdrażaniu nowych produktów finansowych. W tym czasie współpracował z Wydziałem Zarządzania UW przy obróbce i analizie niezbędnych dokumentów wydawanych przez instytucje UE, dyrektyw komisji, orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i dokumentacji RPO. Obecnie wykłada finanse na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Jest współautorem kilku książek.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane