• Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz

 • Autor: Łukasz Kierznowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-44-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 284/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka stanowi szczegółowe omówienie przepisów dotyczących nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki na podstawie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach opracowania poddano analizie – w kolejności przyjętej przez ustawodawcę – wszystkie zagadnienia dot. procedury nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego z licznymi odesłaniami do prawniczej literatury naukowej, orzecznictwa sądowego i innych źródeł.

Książka jest skierowana przede wszystkim do pracowników naukowych i administracyjnych uczelni, instytutów PAN i instytutów badawczych, w tym zwłaszcza odpowiedzialnych za sprawy awansów naukowych. Powinna ona zainteresować również władze podmiotów sektora akademickiego oraz osoby pełniące funkcje kierownicze w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Opracowanie będzie wartościowe także dla osób zainteresowanych tematyką prawa szkolnictwa wyższego i nauki.

Publikacja uwzględnia stan prawny na dzień 1 lutego 2021 roku.

Spis treści:

WSTĘP

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
DZIAŁ V. Stopnie i tytuł w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 177 19
Uwagi ogólne – stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki w systemie szkolnictwa wyższego i nauki
Nadawanie stopni w dziedzinie i dyscyplinie oraz wyłącznie w dziedzinie
Nadawanie stopni w dziedzinie i dyscyplinie a interdyscyplinarność

Art. 178
Uwagi ogólne
Odróżnienie podmiotów, w których nadaje się stopnie, oraz organów nadających stopnie
Podmioty, w których możliwe jest nadawanie stopni
Organy nadające stopnie
Organy nadające stopnie w uczelni – model skoncentrowany i zdekoncentrowany
Organy nadające stopnie a tryb ich procedowania
Prawo do głosowania członków organów kolegialnych w sprawach stopni
Forma decyzji administracyjnej i odpowiednie stosowanie przepisów k.p.a.
Podpisywanie decyzji administracyjnej przez przewodniczącego organu nadającego stopień

Art. 179
Uwagi ogólne
Dyplom doktorski i dyplom habilitacyjny
Wzór i elementy dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego
Dyplom doktorski w przypadku wspólnego nadania stopnia doktora

Art. 180
Uwierzytelnienie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych
Sposób i koszt uwierzytelnienia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych

Art. 181
Upoważnienie do wydania rozporządzenia
Uwagi dot. upoważnienia i wydanego na jego podstawie rozporządzenia

Art. 182
Uwagi ogólne
Zasada odpłatności za postępowanie w sprawie nadania stopni i tytułu
Wyjątki od zasady odpłatności za postępowanie w sprawie nadania stopni i tytułu
Zwolnienie z opłaty za przeprowadzenie postępowania
Wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania. Pojęcie kosztu postępowania
Sposób i tryb ustalenia wysokości opłaty za przeprowadzenie postępowania oraz sposobu i trybu jej uiszczenia
Problem umów z osobami ubiegającymi się o stopnie

Art. 183
Uwagi ogólne
Obowiązek pełnienia funkcji w postępowaniach awansowych
Pojęcie nauczyciela akademickiego i pracownika naukowego
Uzasadniona przyczyna uchylenia się od pełnienia funkcji promotora i recenzenta
Tryb uchylenia się od pełnienia funkcji promotora lub recenzenta

Art. 184
Uwagi ogólne
Wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji w ramach postępowań awansowych
Wypłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji w ramach postępowań awansowych
Problem umów z osobami pełniącymi funkcje w postępowaniach awansowych

Rozdział 2. Stopień doktora
Oddział 1. Nadawanie stopnia doktora

Art. 185
Uwagi ogólne
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Podmioty doktoryzujące
Nadawanie stopnia doktora wspólnie z innym podmiotem
Nadawanie stopnia doktora w dziedzinie
Utrata uprawnień do nadawania stopnia doktora

Art. 186
Uwagi ogólne
Wymóg posiadania odpowiedniego tytułu zawodowego i wyjątek od niego
Wymóg uzyskania efektów uczenia się
Wymóg posiadania w dorobku co najmniej jednej publikacji lub dzieła artystycznego
Wymóg przedstawienia i obronienia rozprawy doktorskiej
Inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący

Art. 187
Uwagi ogólne
Wymogi rozprawy doktorskiej
Forma rozprawy doktorskiej
Rozprawa doktorska a inne wymogi nadania stopnia doktora
Streszczenie i opis rozprawy doktorskiej

Art. 188
Uwagi ogólne
Obowiązek udostępnienia rozprawy, jej streszczenia albo opisu oraz recenzji w BIP i w POL-on
Wyłączenie obowiązku publikacji w BIP ze względu na tajemnicę prawnie chronioną
Sprawdzenie rozprawy doktorskiej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego

Art. 189
Uwagi ogólne
Wnioskowy charakter postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Warunki wszczęcia postępowania
Sposób wszczęcia postępowania
Dołączenie rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów

Art. 190
Uwagi ogólne
Wymogi niezbędne do pełnienia funkcji promotora i recenzenta
Funkcja promotora i promotora pomocniczego
Przesłanki negatywne pełnienia funkcji promotora
Funkcja recenzenta, wyznaczanie recenzentów oraz brak możliwości pełnienia tej funkcji
Wymogi i sporządzanie recenzji

Art. 191
Uwagi ogólne
Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej
Tryb i zaskarżalność dopuszczenia i odmowy dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej
Przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Art. 192
Uwagi ogólne
Komisja doktorska
Regulamin nadawania stopnia doktora
Obligatoryjne elementy regulaminu nadawania stopnia doktora
Fakultatywne elementy regulaminu nadawania stopnia doktora
Dodatkowe wymagania określone przez podmiot doktoryzujący

Art. 193
Uwagi ogólne
Odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora. Obowiązki organu nadającego stopień
Rozpatrzenie odwołania przez RDN
Konsekwencje niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo odmowy nadania stopnia doktora

Art. 194
Uwagi ogólne
Przesłanki wznowienia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
Wznowienie postępowania i wskazanie podmiotu doktoryzującego. Prowadzenie wznowionego postępowania

Art. 195
Uwagi ogólne
Stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora
Tryb stwierdzenia nieważności decyzji o nadaniu stopnia doktora

Art. 196
Uwagi ogólne
Urlop na przygotowanie rozprawy lub na przygotowanie się do obrony rozprawy oraz zwolnienie od pracy na obronę
Katalog osób, którym przysługuje urlop na przygotowanie rozprawy lub na przygotowanie się do obrony rozprawy oraz zwolnienie od pracy na obronę
Tryb i termin udzielenia urlopu

Art. 197
Uwagi ogólne
Przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie kształcenia doktorantów
Przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym
Status prawny tzw. seminariów doktorskich
Status prawny doktoratu wdrożeniowego

Oddział 3. Tryb eksternistyczny

Art. 217
Uwagi ogólne
Rola promotora w trybie eksternistycznym i jego wyznaczanie
Problem promotora pomocniczego w trybie eksternistycznym

Rozdział 3. Stopień doktora habilitowanego

Art. 218
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Podmioty habilitujące

Art. 219
Uwagi ogólne
Wymóg posiadania stopnia doktora
Wymóg posiadania dorobku stanowiącego znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny
Wymóg wykazywania się istotną aktywnością naukową albo artystyczną

Art. 220
Uwagi ogólne
Wnioskowy charakter postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
Pośrednictwo RDN w zakresie wniosku o wszczęcie postępowania
Części składowe wniosku o wszczęcie postępowania
Sposób i data wszczęcia postępowania

Art. 221
Uwagi ogólne
Tryb złożenia wniosku o wszczęcie postępowania i jego ocena formalna
Możliwość niewyrażenia zgody przez podmiot habilitujący na przeprowadzenie postępowania
Komisja habilitacyjna (w tym recenzenci), tryb jej wyznaczania i sporządzanie recenzji
Kolokwium habilitacyjne
Uchwała komisji habilitacyjnej
Nadanie albo odmowa nadania stopnia doktora habilitowanego
Konsekwencje wycofania wniosku po powołaniu komisji habilitacyjnej
Regulamin nadawania stopnia doktora habilitowanego

Art. 222
Uwagi ogólne
Obowiązek udostępnienia informacji i aktów dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w BIP i w POL-on

Art. 223
Zwolnienie od pracy na uczestnictwo w kolokwium habilitacyjnym

Art. 224
Uwagi ogólne – odwołanie od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego
Ograniczenie w wystąpieniu z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

Art. 225
Wznowienie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i stwierdzenie nieważności decyzji o nadaniu tego stopnia

Art. 226
Uwagi ogólne
Uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego
Przesłanki nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego
Tryb nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego

Bibliografia

dr Agata Pyrzyńska, Uniwersytet Szczeciński:

Przedłożone do recenzji opracowanie dra Ł. Kierznowskiego, zatytułowane Stopnie naukowe i stopnie w zakresie sztuki. Komentarz, stanowi wnikliwą i rzetelną analizę regulacji odnoszących się do trybu nadawania stopnia naukowego doktora oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego. Podjęcie wskazanej problematyki jest w pełni uzasadnione, mając na względzie obowiązywanie nowych regulacji, zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przedłożony do recenzji Komentarz, z uwagi na kompleksowe podejście Autora, cechujące się wnikliwym rozważeniem problemów, przy często krytycznym odniesieniu się do poglądów wyrażonych w dotychczasowej literaturze przedmiotu, może stanowić ważny głos w dyskusji nad interpretacją nowych regulacji w zakresie postępowań awansowych. To zaś wydaje się istotne, gdyż praktyka ich stosowania dopiero się kształtuje. Komentarz może stanowić przydatne opracowanie zarówno dla podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, uczestniczących w przeprowadzeniu postępowań awansowych, jak i dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie stopnia naukowego.

Łukasz Kierznowski
doktor nauk prawnych, pracownik Wydziału Prawa UwB, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, ekspertyz i opinii do projektów aktów prawnych z tego obszaru. W latach 2020-2021 członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzykrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. W ramach praktyki prawniczej doradza władzom uczelni i instytutów badawczych oraz prowadzi szkolenia dla pracowników tych podmiotów. Autor, współautor lub konsultant aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu podmiotach sektora akademickiego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przewodnik metodyczny pisania pracy...

24.30 zł 27.00 zł Cena netto: 23.14 zł

Przygotowanie pracy dyplomowej z pe...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. W...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Szkoły doktorskie. Komentarz do art...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Szkoły wyższe w kształtowaniu kapit...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zmagania z niewiedzą

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

U progu akademii. Wyzwania na drodz...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane