• Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego

Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego

 • Autor: Bartłomiej Nita redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-216-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 328/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Opracowanie ma na celu wyjaśnienie praktycznych uwarunkowań sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowego prawa bilansowego. Książka stanowi podręcznik dla studentów i poradnik dla praktyków, osób przygotowujących sprawozdania finansowe na podstawie polskiego prawa bilansowego oraz adresatów sprawozdań finansowych, takich jak analitycy finansowi, bankierzy lub inwestorzy giełdowi zarówno instytucjonalni, jak też indywidualni. Niniejsza publikacja porządkuje zagadnienia sprawozdawczości finansowej w ujęciu systematycznym, odwołując się do zasad sprawozdawczości finansowej, regulacji prawnych oraz struktury sprawozdania finansowego. Może służyć jako praktyczny przewodnik dla studentów kierunków ekonomicznych, biegłych rewidentów, menedżerów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych i analityków finansowych.

Spis treści:

O Autorach
Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
 
1.1. Rachunkowość jako system informacyjno-komunikacyjny
1.2. Cel sprawozdawczości finansowej i potrzeby informacyjne interesariuszy
1.3. Odzwierciedlenie procesów biznesowych w raportowaniu finansowym
1.4. Sprawozdawczość finansowa jako element raportowania biznesowego
1.5. Użyteczność informacji finansowej
 
ROZDZIAŁ 2. Formalnoprawne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej

2.1. Harmonizacja i międzynarodowa standaryzacja sprawozdawczości finansowej
2.2. Krajowe regulacje prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.3. Części sprawozdania finansowego
2.4. Odzwierciedlenie zasad sprawozdawczości finansowej w prawie bilansowym
2.5. Zróżnicowanie obowiązków sprawozdawczych i publikacyjnych
 
ROZDZIAŁ 3. Bilans jako rachunek majątku

3.1. Aktywa bilansu jako zasoby przedsiębiorstwa
3.2. Pasywa bilansu jako źródła finansowania działalności gospodarczej
3.3. Wycena aktywów i pasywów według ustawy o rachunkowości

ROZDZIAŁ 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności jednostki gospodarczej

4.1. Wynik finansowy jako miara efektywności gospodarczej
4.2. Struktura rachunku zysków i strat
4.3. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
4.4. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
4.5. Segmentacja działalności gospodarczej w rachunku zysków i strat
 
ROZDZIAŁ 5. Informacja dodatkowa jako opisowa część sprawozdania finansowego

5.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
5.2. Ujawnianie polityki rachunkowości
5.3. Szczegółowe informacje dodatkowe
 
ROZDZIAŁ 6. Rachunek przepływów pieniężnych

6.1. Istota i cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
6.2. Segmenty działalności w rachunku przepływów pieniężnych
6.3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
6.4. Struktura i sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
 
ROZDZIAŁ 7. Zestawienie zmian w kapitale własnym

7.1. Rola kapitałów własnych w działalności jednostek gospodarczych
7.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale własnym
7.3. Zmiany polityki rachunkowości i korekty błędów
7.4. Prezentacja skutków wyceny bilansowej w kapitałach własnych
 
ROZDZIAŁ 8. Przygotowanie sprawozdania finansowego w praktyce

8.1. Prezentacja skutków procesów gospodarczych i podejmowanych decyzji w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego
8.2. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie produkcyjnym – studium przypadku
8.3. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie handlowym – studium przypadku
8.4. Bilans i rachunek zysków i strat w przedsiębiorstwie budowlanym – studium przypadku
8.5. Organizacja procesu sporządzania sprawozdania finansowego – studium przypadku
 
Bibliografia

dr hab. Stanisław Hońko, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego:

Do walorów publikacji w opinii recenzenta należą: 1) aktualność podejmowanej tematyki, 2) logiczne uporządkowanie treści, 3) uwzględnienie aktualnych regulacji prawnych, 4) kompleksowy charakter opracowania, 5) przystępny język oraz 6) duża liczba przykładów stanowiących dobrą ilustrację opisywanych treści. Jestem przekonany, że zostanie ona doceniona zarówno przez osoby przygotowujące się do pracy w szeroko rozumianej rachunkowości, jak też przez praktyków, dla których sprawozdania finansowe są kluczowym źródłem informacji biznesowej.

Bartłomiej Nita
Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej i Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiował również finanse i rachunkowość na University of Limerick (Irlandia). W pracy naukowo-badawczej zajmuje się rachunkowością finansową i zarządczą, rachunkiem kosztów, analizą finansową, sprawozdawczością, finansami przedsiębiorstw, pomiarem dokonań podmiotów gospodarczych, wyceną spółek. Współpracuje z firmami konsultingowymi, w których zajmuje się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem ekspertyz, opracowań gospodarczych i programów restrukturyzacji wielu podmiotów, a także wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz sądu gospodarczego. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tuto- rów-Mistrzów. Prowadzi wykłady po polsku i angielsku w obszarze rachunkowości i finansów. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, European Accounting Association oraz Performance Measurement Association. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych z zakresu rachunkowości, finansów, rachunku kosztów i controllingu. Jest autorem lub współautorem kilkunastu książek i monografii.

Książki tego autora

redakcja naukowa

1.  Błażyńska  J.,  Jakość  informacji  o  sytuacji  finansowej  jednostki  gospodarczych,
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowi-
cach nr 284, 2016.
2.  Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Philips D.M.H., The Value Reporting Revo-
lution. Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York 2001.
3.  Fedak  Z.,  Roczne  sprawozdanie  finansowe  –  zasady  ogólne,  „Rachunkowość  – 
Zamknięcie roku 2018”, Warszawa 2018.
4.  Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finan-
sowego, „Rachunkowość – Zamknięcie roku”, 2003.
5.  Fedak Z., Zasady wyceny aktywów i pasywów bilansu oraz ustalania wyniku finan-
sowego, „Rachunkowość – Zamknięcie roku”, 2003.
6.  Frendzel M., Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru
w  rachunkowości  i  ograniczenia  jej  stosowania  w  praktyce,  Wyd.  Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2011.
7.  Gierusz J., Dylematy harmonizacji rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachun-
kowości” 2015, tom 82 (138). 
8.  Gmytrasiewicz  M.,  Karmańska  A.,  Rachunkowość  finansowa,  Difin,  Warszawa
2004.
9.  Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC Sprawozdań finansowych. Jak czytać, inter-
pretować, analizować, CeDeWu, Warszawa 2010.
10.  Hasik W., The Quality of Information on Financial Liquidity – Empirical Evidence
from  Public  Companies  Quoted  on  Warsaw  Stock  Exchange,  „Finanse,  Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia” 2/2(80), 2016.
11.  Helin A., Sprawozdanie finansowe według MSSF. Zasady sporządzania i prezenta-
cji, BDO, C.H. Beck, Warszawa 2006.
12.  Hendriksen E.A., Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.
13.  Ignatowski  R.,  Światowa  harmonizacja  rachunkowości  w  perspektywie  teoretycz-
nej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2012, tom 67 (123).
14.  Iwasieczko B., Ocena użyteczności informacji sprawozdawczych, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” 6/1 (84), 2016. 326 | Bibliografia 
15.  Jaruga  A.A.,  Systemy  regulacji  rachunkowości  a  międzynarodowa  harmonizacja 
i standaryzacja, [w:] A.A. Jaruga (red.) Międzynarodowe regulacje rachunkowości.
Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
16.  Kabalski  P.,  Konwergencja  rachunkowości  finansowej  i  zarządczej  pod  wpływem
Międzynarodowych  Standardów  Sprawozdawczości  Finansowej,  „Zeszyty  Teore-
tyczne Rachunkowości” 2012, tom 66 (122). 
17.  Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa 
o rachunkowości, Wydawnictwo Rachunkowość, Warszawa 2015.
18.  Marcinkowska  M.,  Roczny  raport  z  działań  i  wyników  przedsiębiorstwa,  Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2004.
19.  Nita B., Sprawozdawczość zarządcza. Analizy i raporty wewnętrzne w controllingu,
PWN, Warszawa 2014.
20.  Nita B., Hasik W. (red.), Sprawozdanie finansowe według MSSF, Wolters Kluwer
business, Warszawa 2019.
21.  Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonania-
mi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2009.
22.  Nobes Ch., Parker R., Comparative International Accounting, Prentice Hall, Har-
low 2010.
23.   Pogodzińska-Mizdrak  E.,  Rachunkowość  w  historycznej  perspektywie,  [w:]  Pod-
stawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, B. Micherda (red.), PWN,
Warszawa 2005.
24.  Rówińska  M.,  Cechy  jakościowe  sprawozdania  finansowego  jednostek  gospodar-
czych,  Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego  nr  757,  „Finanse,  Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia” nr 58, Szczecin 2013.
25.  Samelak  J.,  Zintegrowane  sprawozdanie  przedsiębiorstwa  społecznie  odpowie-
dzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013. 
26.  Seredyński R., Szaruga K., Dziedzia M., Operacje gospodarcze w praktyce księgo-
wej, ODDK, Gdańsk 2010.
27.  Sobańska I.,  Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa 
i rachunkowość zarządcza, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2003, tom 13 (69). 
28.  Stoner J.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
29.  Szymański K.G., Historyczny rozwój myśli w zakresie teorii księgowości, „Zeszyty
Teoretyczne Rady Naukowej SKwP” 1984, nr 8.
30.  Ślączka M., Kryterium istotności w rewizji sprawozdań finansowych małych jedno-
stek, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifika-
cji kadry menedżerskiej, AE Kraków 2003.
31.  Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji
raportowania,  [w:]  Rachunkowość  wczoraj,  dziś,  jutro,  Stowarzyszenie  Księgo-
wych w Polsce, Warszawa 2007.
32.  Taipaleenmäki J., Ikäheimo S., On the convergence of management accounting and
financial  accounting  –  the  role  of  information  technology  in  accounting  change,
„International Journal of Accounting Information Systems” Vol. 14 (4), 2013.
33.  Turyna J., Standardy rachunkowości. MSR – US GAAP – Polskie ustawodawstwo,
Difin, Warszawa 2003. 34.  Walińska E. (red.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawni-
czy ABC, Warszawa 2005.
35.  Weißenberger B.E., Angelkort H., Integration of financial and management acco-
unting  systems:  The  mediating  influence  of  a  consistent  financial  language  on 
controllership effectiveness, „Management Accounting Research” Vol. 22 (3), 2011.
36.  Wendland  M.,  Komunikowanie  a  wymiana  informacji  –  pytanie  o  zakres  pojęcia
komunikacji, „Homo Communicativus” 3 (1), 2008.
37.  Założenia koncepcyjne Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finan-
sowej (IFRS).
38.  Zamknięcie roku 2019, Wydanie Specjalne, Wyd. Rachunkowość.
 
 
Standardy rachunkowości i akty prawne 
1.  Krajowy  Standard  Rachunkowości  nr  1  „Rachunek  przepływów  pieniężnych”,
Dz.Urz  MRiF  z  6  listopada  2017,  poz.  216  (Załącznik  do  komunikatu  Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017, poz. 216). 
2.  Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”, Dz.Urz MF 
z  11  lipca  2018,  poz.  77  (Załącznik  do  komunikatu  Ministra  Finansów  z  dnia 
28 czerwca 2018, poz. 77).
3.  Krajowy  Standard  Rachunkowości  nr  7  „Zmiany  zasad  (polityki)  rachunko-
wości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu
bilansowym – ujęcie i prezentacja”, Dz.Urz MF z 4 stycznia 2019, poz. 2 (Załącz-
nik do komunikatu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018, poz. 2).
4.  Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 38 „Wartości niematerialne”.
5.  Rozporządzenie  (WE)  nr  1606/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia 
19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunko-
wości.
6.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących  i  okresowych  przekazywanych  przez  emitentów  papierów  wartościo-
wych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepi-
sami  prawa  państwa  niebędącego  państwem  członkowskim  (Dz.U.  z  2018 r.,
poz. 757).
7.  Ustawa  z  dnia  15  lutego  1992  roku  o  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych
(Dz.U. z. 2019 r., poz. 865 ze zm.).
8.  Ustawa  z  dnia  29  czerwca  1995  r.  o  statystyce  publicznej  (t.j.  Dz.U.  z  2012  r., 
poz. 591 ze zm.).
9.  Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania 
instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz  o  spółkach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).
10.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 ze
zm.).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Podstawy rachunkowości. Tom 1. Wykł...

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Podstawy rachunkowości. Tom 2. Zbió...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 1. Po...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rachunkowość małych firm. Tom 2. Zb...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane