• Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie 3

Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów. Wydanie 3

 • Autor: Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-779-1
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 506/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 95.00 zł

  85.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 85.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie


Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Autorki dokonały analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych, dodatkowych informacji i objaśnień według ustawy o rachunkowości oraz ich odpowiedników sporządzanych zgodnie z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowych). Wskazały na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowanych wieloma przykładami według ustawy o rachunkowości i standardów MSR/MSSF.

Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości, finansów i analiz finansowych, pracowników pionów finansowo-księgowych, menedżerów, biegłych rewidentów, analityków finansowych oraz szerokiego gremium osób zajmujących się rachunkowością, sprawozdawczością finansową i analizą ekonomiczno-finansową.


Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Załącznik 1. Przykładowe bilanse (sprawozdania z sytuacji finansowej) spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF lub ustawy o rachunkowości
Załącznik 2. Przykłady rachunku zysków i strat spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF
Załącznik 3. Przykłady zestawienia zmian w kapitale własnym (sprawozdań ze zmian w kapitale własnym) spółek notowanych na GPW w Warszawie
Załącznik 4. Przykłady rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdań z przepływów pieniężnych) spółek notowanych na GPW w Warszawie
Załącznik 5. Przykłady fragmentów informacji dodatkowej ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych  
Irena Olchowicz
 
1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych
2. Cele sprawozdań finansowych
3. Użytkownicy sprawozdań finansowych
4. Podstawowe założenia (zasady) sporządzania sprawozdań finansowych
5. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych
6. Składniki sprawozdań finansowych
7. Elementy sprawozdań finansowych
8. Wycena składników sprawozdań finansowych
8.1. Ogólne zasady wyceny
8.2. Wycena początkowa (w ciągu roku obrotowego) składników majątkowych
8.3. Wycena składników majątkowych na dzień bilansowy
8.3.1. Utrata wartości składników majątkowych według UoR i MSR
8.3.2. Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy według UoR i MSR
 
Rozdział 2. Bilans
Irena Olchowicz
 
1. Postać bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) według MSR i UoR
1.1. Prezentacja sprawozdania z sytuacji finansowej według MSR
1.2. Prezentacja bilansu według UoR
2. Charakterystyka aktywów
2.1. Aktywa trwałe
2.1.1. Wartości niematerialne i prawne
2.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne według UoR
2.1.1.2. Aktywa niematerialne według MSR
2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe
2.1.2.1. Rzeczowe aktywa trwałe według UoR
2.1.2.2. Rzeczowe aktywa trwałe według MSR
2.1.2.3. Leasing środków trwałych
2.1.2.3.1. Leasing według UoR
2.1.2.3.2. Leasing według MSR
2.1.3. Należności długoterminowe
2.1.4. Inwestycje
2.1.4.1. Nieruchomości inwestycyjne
2.1.4.1.1. Nieruchomości inwestycyjne według UoR
2.1.4.1.2. Nieruchomości inwestycyjne według MSR
2.1.4.2. Inwestycje finansowe
2.1.4.2.1. Inwestycje finansowe według UoR
2.1.4.2.2. Inwestycje finansowe według MSR
2.1.4.2.3. Inwestycje finansowe według rozporządzenia dotyczącego instrumentów finansowych
2.1.5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2.2. Aktywa obrotowe
2.2.1. Rzeczowe aktywa obrotowe (zapasy)
2.2.1.1. Zapasy według UoR
2.2.1.2. Zapasy według MSR
2.2.2. Należności krótkoterminowe
2.2.3. Inwestycje krótkoterminowe
2.2.3.1. Inwestycje krótkoterminowe według UoR
2.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
3. Charakterystyka pasywów
3.1. Kapitał (fundusz) własny
3.1.1. Kapitał podstawowy
3.1.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
3.1.3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3.1.4. Kapitał zapasowy  
3.1.5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny  
3.1.6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
3.1.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
3.1.8. Zysk (strata) netto
3.1.9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
3.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3.2.1. Rezerwy na zobowiązania
3.2.1.1. Rezerwy według UoR
3.2.1.2. Rezerwy według MSR
3.2.1.3. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  
3.2.1.4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3.2.1.4.1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne według UoR
3.2.1.4.2. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne według MSR
3.2.1.5. Pozostałe rezerwy według UoR i MSR
3.2.2. Zobowiązania
3.2.2.1. Zobowiązania długoterminowe
3.2.2.2. Zobowiązania krótkoterminowe
3.2.2.3. Rozliczenia międzyokresowe
4. Ćwiczenia – Bilans  
4.1. Zadania
4.2. Rozwiązanie zadań
4.3. Przykładowe bilanse (sprawozdania z sytuacji finansowej) spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF lub ustawy o rachunkowości
 
Rozdział 3. Rachunek zysków i strat (sprawozdanie z zysków lub strat  i innych całkowitych dochodów)

Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała
 
1. Ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat (sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów)
1.1. Funkcja informacyjna rachunku zysków i strat według UoR oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów według MSR/MSSF
1.2. Podstawowe kategorie rachunku zysków i strat (sprawozdania z  zysków lub strat i innych całkowitych dochodów)
1.3. Nadrzędne zasady rachunkowości a rachunek zysków i strat (wyników)  
1.4. Warianty sporządzania sprawozdania z zysków lub strat i  innych całkowitych dochodów według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
1.5. Warianty sporządzania rachunku zysków i strat według ustawy o rachunkowości
2. Wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat
2.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
2.1.1. Szczególne przypadki ustalania przychodów w ustawie o rachunkowości
2.2.  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów
2.2.1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2.2.2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
2.2.3. Szczególne przypadki ustalania kosztów
2.3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
2.4. Koszty sprzedaży
2.5. Koszty ogólnego zarządu
2.6. Zysk (strata) ze sprzedaży
2.7. Pozostałe przychody operacyjne
2.8. Pozostałe koszty operacyjne
2.9. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
2.10. Przychody finansowe
2.11. Koszty finansowe
2.12. Zysk (strata) z działalności gospodarczej
2.13. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
2.14. Zysk (strata) brutto
2.15. Podatek dochodowy
2.16. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
2.17. Zysk (strata) netto
3. Wariant porównawczy rachunku zysków i strat
3.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi
3.2. Koszty działalności operacyjnej
3.2.1. Amortyzacja
3.2.2. Zużycie materiałów i energii
3.2.3. Usługi obce
3.2.4. Podatki i opłaty
3.2.5. Wynagrodzenia
3.2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
3.2.7. Pozostałe koszty rodzajowe
3.2.8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
3.3. Zmiana stanu produktów
3.4. Obroty wewnętrzne
4. Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów – nowy element sprawozdania finansowego
5. Ćwiczenia – Rachunek zysków i strat
5.1. Zadania
5.2. Rozwiązanie zadań
5.3. Przykłady rachunku zysków i strat spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF
 
Rozdział 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
Agnieszka Tłaczała
 
1. Kapitał podstawowy na początek okresu
1.1. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej
1.2. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
1.3. Kapitał podstawowy spółki komandytowo-akcyjnej
1.4. Kapitał podstawowy spółki komandytowej
1.5. Kapitał podstawowy spółki partnerskiej
1.6. Kapitał podstawowy spółki jawnej
1.7. Fundusz podstawowy przedsiębiorstwa państwowego
1.8. Fundusz udziałowy spółdzielni
1.9. Korekta hiperinflacyjna kapitału podstawowego
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
3. Akcje/udziały własne
4. Kapitał/fundusz zapasowy
5. Kapitał z aktualizacji wyceny
6. Pozostałe kapitały rezerwowe
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych
8. Wynik netto
9. Przykłady zestawienia zmian w kapitale własnym (sprawozdań ze zmian w kapitale własnym) spółek notowanych na GPW w Warszawie

Rozdział 5. Rachunek przepływów pieniężnych
Agnieszka Tłaczała
 
1. Środki pieniężne – definicja na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych
2. Działalność operacyjna w rachunku przepływów pieniężnych
3. Działalność inwestycyjna w rachunku przepływów pieniężnych
4. Działalność finansowa w  rachunku przepływów pieniężnych
5. Różnice w klasyfikacji transakcji w rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat
6. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – metoda bezpośrednia
8. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej – metoda pośrednia
9. Metoda pośrednia – korekty
9.1. Amortyzacja
9.2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
9.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
9.4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
9.5. Zmiana stanu rezerw
9.6. Zmiana stanu zapasów
9.7. Zmiana stanu należności
9.8. Zmiana stanu zobowiązań
9.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
9.10. Inne korekty
9.11. Specyfika  przepływów  pieniężnych  sporządzanych  metodą  pośrednią według MSSF
9.12. Wnioski z analizy przepływów z działalności operacyjnej
10. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
10.1. Wpływy ze zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
10.2. Wpływy ze zbycia inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
10.3. Wpływy z aktywów finansowych
10.4. Inne wpływy inwestycyjne
10.5. Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
10.6. Wydatki na nabycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
10.7. Wydatki na aktywa finansowe
10.8. Inne wydatki inwestycyjne
10.9. Wnioski z analizy przepływów z działalności inwestycyjnej
11. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
11.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
11.2. Wpływy z kredytów i pożyczek
11.3. Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
11.4. Inne wpływy finansowe
11.5. Wydatki na nabycie udziałów (akcji) własnych
11.6. Wydatki na wypłatę dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
11.7. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku
11.8. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
11.9. Wydatki na wykup dłużnych papierów wartościowych
11.10. Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych
11.11. Wydatki z tytułu płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11.12. Wydatki z tytułu płatności odsetek
11.13. Inne wydatki finansowe
11.14. Wnioski z analizy przepływów z działalności finansowej
12. Układ rachunku przepływów pieniężnych
13. Przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
14. Ćwiczenia – Rachunek przepływów pieniężnych
14.1. Zadania
14.2. Rozwiązanie zadań
14.3. Przykłady rachunku przepływów pieniężnych (sprawozdań z przepływów pieniężnych) spółek notowanych na GPW w Warszawie
 
Rozdział 6. Informacja dodatkowa
Agnieszka Tłaczała
 
Przykłady fragmentów informacji dodatkowej ze sprawozdań finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie sporządzone według MSSF
 
Rozdział 7. Aspekty formalne sporządzania, zatwierdzania, badania i ogłaszania sprawozdań finansowych  
Irena Olchowicz
 
1. Terminy sporządzania sprawozdań finansowych
2. Zasady wykazywania informacji w sprawozdaniu finansowym
3. Łączne sprawozdanie finansowe
4. Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
5. Badanie sprawozdań finansowych
6. Udostępnienie, złożenie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych
 
Rozdział 8. Przykład sporządzenia sprawozdania finansowego

Agnieszka Tłaczała
 
Bibliografia

Irena Olchowicz
profesor emerytowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy profesora w 2001 roku. W latach 2005-2013 była kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, a następnie kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Jest autorytetem i uznanym specjalistą w zakresie rachunkowości podatkowej. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką naukową wielu podręczników akademickich. Dorobek naukowy obejmuje liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach, referaty pisane na sympozja naukowe i konferencje oraz liczne ekspertyzy i opinie wykonane dla praktyki gospodarczej. Jako przedstawiciel Ministra Finansów reprezentująca środowisko akademickie była członkiem Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Książki tego autora

Agnieszka Tłaczała
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH. Autorka lub współautorka książek i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Ekspertka i wykładowca zajmująca się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym. Ze szczególną pasją analizuje zmiany w zakresie MSSF oraz problemy rachunkowości podatkowej. ORCID: 0000-0003-0260-0125.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Rachunkowość i sprawozdawczość fina...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane