• Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych

Sprawozdanie finansowe i jego zawartość informacyjna na przykładzie wybranych rodzajów podmiotów gospodarczych

 • Autor: Dorota Czerwińska-Kayzer Janina Kotlińska Grzegorz Kotliński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-989-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografię przygotowano w celu ukazania zawartości informacyjnej sprawozdania finansowego trzech wybranych rodzajów podmiotów  gospodarczych, tj.: przedsiębiorstw rolnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz banków, ze szczególnym wskazaniem ich charakterystycznych elementów. Autorzy skupili w niej uwagę na aktualnych rozwiązaniach prawnych w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego tych  podmiotów oraz ukazali przydatność danych w nich zawartych do oceny sytuacji finansowej analizowanych rodzajów  podmiotów. Staraniem  Autorów było udowodnienie, że w szybko zmieniającym się świecie gospodarczym istotna jest rzetelność sporządzania sprawozdań finansowych. Dzięki niej interesariusze  otrzymują wiarygodne informacje, które mogą stanowić podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji. Do ich podejmowania konieczna jest jednak umiejętność interpretacji zmian w wartościach poszczególnych składników sprawozdania finansowego, czerpana ze świadomości swoistych, odrębnych cech wybranych trzech rodzajów podmiotów, a tej nie można odmówić żadnemu z Autorów monografii.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa rolnego

1.1. Wprowadzenie
1.2. Cechy charakterystyczne działalności przedsiębiorstwa rolnego
1.3. Prawne podstawy sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rolnego
1.4. Klasyfikacja aktywów związanych z działalnością rolniczą
1.5. Zakres i układ sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rolnego według polskich i międzynarodowych regulacji prawnych
1.5.1. Obowiązek sprawozdawczy przedsiębiorstwa rolnego
1.5.2. Elementy i zakres informacyjny sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa rolnego
1.6. Aktywa biologiczne w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa rolnego
1.7. Konkluzje

Rozdział 2. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego

2.1. Wprowadzenie
2.2. Istota samorządu terytorialnego i specyfika działalności jednostki samorządowej
2.3. Sprawozdawczość jednostki samorządu terytorialnego i jej adresaci
2.4. Elementy sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego zawartość informacyjna
2.4.1. Prawne podstawy sprawozdawczości finansowej jednostek samorządowych
2.4.2. Zakres sprawozdania finansowego JST
2.5. Ocena sytuacji finansowej JST w oparciu o sprawozdanie finansowe
2.6. Sprawozdanie finansowe JST a dyscyplina finansów publicznych
2.7. Konkluzje

Rozdział 3. Sprawozdanie finansowe banku

3.1. Wprowadzenie
3.2. Charakterystyka banku jako instytucji o szczególnym znaczeniu gospodarczym
3.3. Sprawozdawcze ujęcie gospodarczej odmienności banku
3.4. Bilans jako kluczowy element sprawozdawczości finansowej banku
3.5. Rachunek zysków i strat w roli sprawozdania ujmującego wynikową stronę działalności banku
3.6. Rachunek przepływów środków pieniężnych jako sprawozdanie ujmujące pieniężną stronę działalności banku
3.7. Dodatkowe elementy sprawozdania finansowego banku
3.8. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz schematów
Wykaz tabel

dr hab. Dagmara Hajdys, prof. UŁ:

Publikacja stanowi dopełnienie dotychczasowych pozycji poświęconych zakresowi i roli sprawozdań finansowych w rolnictwie, podsektorze samorządowym oraz bankowości. Dzięki monografii czytelnik nie tylko poszerzy wiedzę, ale również zdobędzie praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, do których należą: sporządzanie sprawozdania finansowego czy też „czytanie”  informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym i ich wykorzystanie w podejmowaniu decyzji.

Dorota Czerwińska-Kayzer
doktor, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W swych zainteresowaniach badawczych koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, w tym modeli wielowskaźnikowych. W dorobku naukowym posiada ponad 100 publikacji (monografii, artykułów naukowych, podręczników) z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego.

Książki tego autora

Janina Kotlińska
profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doktor habilitowana nauk ekonomicznych (dyscyplina finanse), kierownik Katedry Finansów Publicznych; autorka przeszło 100 publikacji naukowych (monografii, rozdziałów w monografiach artykułów) z zakresu gospodarki i finansów sektora publicznego, w tym jednostek samorządu terytorialnego; wykładowca na wielu studiach podyplomowych; członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Poznaniu.

Książki tego autora

Grzegorz Kotliński
profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doktor habilitowany z dziedziny finansów, związany od początku z Katedrą Pieniądza i Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; autor blisko 150 publikacji naukowych i publicystycznych z dziedziny szeroko rozumianej: ekonomii i finansów, bankowości, marketingu bankowego oraz zastosowań IT w rozwoju usług bankowości elektronicznej; współpracował, jako ekspert, z komórkami organizacyjnymi największych polskich banków komercyjnych oraz z wieloma bankami spółdzielczymi; wieloletni aktywny uczestnik różnorodnych inicjatyw podejmowanych przez Związek Banków Polskich oraz WSB w Poznaniu i we Wrocławiu.

Książki tego autora

Literatura
Adamek-Hyska D., Sprawozdania budżetowe jako element zarządzania finansami w jedno-
stce samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 718,
„Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 53.
Aktywa biologiczne i produkty rolnicze MSR 41, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości”,  
nr 22/262, www.sgk.gofin.pl (dostęp 24.03.2011 r.).
Bieluk J., Działy specjalne produkcji rolnej. Problemy prawne. Wydawnictwo Temida 2,
Białystok 2013.
Bieluk J., O potrzebie wprowadzenia do prawa polskiego pojęcia przedsiębiorstwa rolnego,
„Studia Iuridica Agraria” 2013a, t. 11.
Bławat  F.,  Podstawy  analizy  ekonomicznej.  Teorie,  przykłady,  zadania,  Wydawnictwo
CeDeWu, Warszawa 2011.
Capiga M., Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Capiga M., Finanse banków, Wydawnictwo Wolters and Kluwer Busines, Warszawa 2011.
Chyra K., Kotlińska J., Dotacje formą wydatków budżetowych gmin w Polsce, „Finanse
Komunalne” 2019, nr 4.
Czerwińska-Kayzer D., Agrobiznes – podstawy rachunkowości, WSiP, Warszawa 2010.
Czerwińska-Kayzer  D.,  Przepływy  pieniężne  w  ocenie  realizacji  fundamentalnych  celów
finansowych przedsiębiorstwa , Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu, Poznań 2018.
Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Klasyfikacja aktywów pochodzenia rolniczego według
MSR 41, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2011, nr 4(22).
Czerwińska-Kayzer D., Bieniasz A., Gołaś Z., Klasyfikacja i prezentacja aktywów rolniczych
w sprawozdaniach finansowych według polskich i międzynarodowych regulacji praw -
nych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2011, nr 64 (120).
Czerwińska-Kayzer D., Florek J., Rachunkowość finansowa z elementami rachunkowości
zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań 2019.
Czop  Ł.,  Kierunki  wsparcia  rozwoju  małych  i  średnich  przedsiębiorstw  w  województwie
zachodniopomorskim, w: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. I, A. Szew-
czuk (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, z. 426.
Denek  E.,  Sobiech  J., Wolniak  J.,  Finanse  publiczne, Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa 2001.160 Bibliografia
Dylewski  M.,  Instrumenty  i  kierunki  stymulowania  rozwoju  przedsiębiorczości  i  instytu-
cji przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Instrumenty i kierunki stymulowania
rozwoju przedsiębiorstw i instytucji, B. Filipiak (red.), „Zeszyty Naukowe Uniwersy-
tetu Szczecińskiego”, nr 532, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
2009, z. 14.
Dylewski  M.,  Filipiak  B.,  Gorzałczyńska-Koczkodaj  M.,  Podstawy  analizy  finansowej
w jednostkach samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Fundacja na rzecz Uniwersy-
tetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Franczak I., Obowiązki sprawozdawcze jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zobo-
wiązań finansowych , „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 56.
Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, Wydawnictwo
Naukowe PWE, Warszawa 2014.
Gabrusewicz  W.,  Remlein  M.,  Sprawozdanie  finansowe  przedsiębiorstwa.  Jednostkowe
i skonsolidowane, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2011.
Galbarczyk T., Świderska J., Bank komercyjny w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa
2010.
Gąsiorek  K.,  Sprawozdawczość  budżetowa  w  praktyce.  Objaśnienia,  wzory,  przykłady,
Wydawnictwo INFOR, Warszawa 2019.
Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Dysfunkcje systemu sprawozdawczości w jednostkach sektora
finansów publicznych , w: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju
–  odpowiedzialność,  etyka,  stabilność  finansowa ,  G.  Borys,  R.  Kurek  (red.),  „Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Wrocław 2015, nr 395.
Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC Sprawozdań finansowych , Wydawnictwo CeDeWu,
Warszawa 2014.
Heffernan Sh., Nowoczesna bankowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Helin A., Jak aktywa biologiczne ujmuje się w sprawozdaniu?, „Gazeta Prawna” z września
2008.
Iwasieczko  B.,  Bodzianny  J.,  Markiewicz-Rudnicka  D.,  Specyfika  branży  a  wycena
w rachunkowości rolnej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”,
Wrocław 2007, nr 1158.
Janc A., Bank i jego miejsce w pośrednictwie finansowym okresu transformacji, Biblioteka
Bankowca, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008.
Jastrzębska M., Jawność i przejrzystość sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego
– ocena i rekomendacje, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2018, nr 56.
Kamela-Sowińska A., Bielówka L., Poetschke H., Czerny J., Rachunek kosztów w rolnic-
twie, Wydawnictwo Sami Sobie, Poznań 1997.
Kiziukiewicz T. (red.), MSR 41 Rolnictwo, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Kiziukiewicz T.,  Powiązania  MSR  41  Rolnictwo  z  innymi  standardami  rachunkowości,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009a, nr 542, „Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia, Szczecin 2009, nr 18.161 Bibliografia
Kołosowska B., Voss G., Huterska A., Analiza finansowa w praktyce, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2018.
Kondraszuk T., Perspektywy rozwoju rachunkowości rolniczej w Polsce, w: Perspektywy roz-
woju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, „Studia i Prace
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Kraków 2010, t. I nr 14.
Kotlińska J., Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego – ocena pracy organu wyko-
nawczego, „Roczniki Ekonomiczne KPSW” 2017, nr 10.
Kotlińska J., Determinanty maksymalnego poziomu zadłużenia jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce, w: Rozwój regionów i przedsiębiorczość wobec kryzysu gospodarczego,
M.  Dylewski  (red.),  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły  Bankowej  w  Poznaniu”,
Poznań 2013, t. 46, nr 1.
Kotlińska J., Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 3.
Kotlińska  J.,  Formy  współpracy  jednostek  samorządu  terytorialnego  i  ich  wykorzystanie
w praktyce, „Finanse Komunalne” 2017, nr 9.
Kotlińska J., Informacja o stanie mienia komunalnego dokumentem wspomagającym proces
zarządzania nieruchomościami komunalnymi, „Finanse Komunalne” 2005, nr 7–8.
Kotlińska J., Krajowe zwrotne źródła finansowania inwestycji komunalnych , w: Zarządzanie
finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, D. Zarzecki (red.), Wydawnictwo
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Kotlińska J., Limity zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – problema-
tyczne i kontrowersyjne rozwiązania, w: Zarządzanie finansami sektora publicznego.
Decyzje, instrumenty, ryzyko, M. Dylewski i B. Filipiak (red.), „Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, Poznań 2011, z. 37.
Kotlińska J., Niekomercyjna działalność gospodarcza gminy – zrozumieć zamysły ustawo-
dawcy, „Finanse Komunalne” 2010, nr 6.
Kotlińska J., Nieruchomości komunalne jako dobra publiczne i rynkowe w Polsce. Możli-
wości, przyczyny, uwarunkowania i dochody ze sprzedaży nieruchomości komunalnych,
Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.
Kotlińska J., Prawa i obowiązki władz lokalnych w zakresie nieruchomości komunalnych,
w: Własność i kontrola w teorii i praktyce, cz. II, B. Polaszkiewicz, J. Boehlke (red.),
Wydawnictwo Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2008.
Kotlińska J., The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments,
„Studia Regionalne i Lokalne”, 2018, nr 1.
Kotlińska J., Władztwo podatkowe organów stanowiących gmin (na przykładzie podatku od
nieruchomości w wybranych dużych miastach), „Świat Nieruchomości” 2011, nr 77.
Kotlińska J., Zakres zadań i wydatków budżetowych organów samorządowych dużych miast
w Polsce w latach 1991–2006, „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 7–8.
Kotlińska J., Nowak M.J., Podatek od nieruchomości w zewnętrznej strefie obszarów metro -
politarnych Polski Zachodniej, „Problemy Rozwoju Miast”, 2010, z. 4.162 Bibliografia
Kotliński G., Reguły konstrukcji i interpretacji rachunku zysków i strat banku, Bankowy
Fundusz Gwarancyjny, „Rachunkowość Bankowa”, 2007, nr 3.
Kotliński G., Uwarunkowania obiektywnej interpretacji sprawozdań finansowych banków ,
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, „Rachunkowość Bankowa”, 2007, nr 1.
Kotliński G., Wykorzystanie sprawozdania z przepływu środków pieniężnych w analizie sytu-
acji finansowej banku , Bankowy Fundusz Gwarancyjny, „Rachunkowość Bankowa”
2007, nr 6.
Kozuń-Cieślak G., Obligacje komunalne. Instrument dłużny dla jednostek samorządu tery-
torialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Laptes R., Particularities of farm accounting, „Bulletin of the Transilvania University of
Brasov”, 2012, vol. 5 (54), nr 2.
Lubińska  T.,  Franek  S.,  Będzieszak  M.,  Potencjał  dochodowy  samorządu  terytorialnego
w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, Państwowe Wydawnic-
two Rolnicze i Leśne, Warszawa 1984.
Manteuffel R., Filozofia rolnictw , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
Masiukiewicz P., Piramidy finansowe, Teoria, regulacje, praktyka , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2015.
Mazur  G.,  Unia  gospodarcza  i  walutowa,  w:  Kompendium  wiedzy  o  Unii  Europejskiej,  
E.  Małuszyńska,  B.  Gruchman  (red.), Wydawnictwo  Naukowe  PWN, Warszawa
2019, wydanie piąte.
Meimberg P., Rachunkowość rolnicza, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, War-
szawa 1971.
Metodyka  kompleksowej  oceny  gospodarki  finansowej  jednostki  samorządu  terytorialnego ,  
B. Filipiak (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsię-
biorstw (MSSF dla MŚP), M. Kaczorek, J. Kondracka, J. Nowecka, E. Szymanowska
(red.), SKwP, Warszawa 2011.
Miklaszewska E., Zmiany strategiczne na europejskim rynku bankowym w okresie pokryzyso-
wym, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.
Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych , Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2017.
Obrzeżgiewicz D., Wycena roślinnej produkcji w toku – wartość godziwa vs. koszt histo-
ryczny, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie” 2016, z. 147.
Ofiarski Z., Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2002.
Pasula K., Klasyfikacja i wycena aktywów związanych z działalnością rolniczą według MSSF
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2015, nr 245.
Pasula K., Prezentacja i zasady ujawnienia informacji o aktywach biologicznych w sprawoz-
daniu finansowym według MSSF dla MŚP, w: Polskie uczelnie podążają w kierunku
potęgi nauki, M. Olkiewicz, M. Drewniak (red.), Słupsk 2015.163 Bibliografia
Pasula K., Wdrażanie MSR 41 „Rolnictwo” w Polsce na przykładzie Giełdy Papierów Warto-
ściowych w Warszawie, „Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach” 2018, nr 369.
Pepliński B., Agrobiznes. Podstawy ekonomiki, WSIP, Warszawa 2009.
Perspektywy  przyjęcia  euro  według  polskich  przedsiębiorstw  niefinansowych ,  Ł.  Rostek,
G. Tchorek, I.D. Tymoczko (red.), „Bank i Kredyt”, 2015, nr 46, s. 129–164.
Prus P., Współczesne problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, „Zeszyty Naukowe
Szkoły  Głównej  Gospodarstwa  Wiejskiego  w  Warszawie”,  „Problemy  Rolnictwa
Światowego”, 2008, t. 05(20).
Pytkowski  W.,  Organizacja  i  ekonomika  gospodarstw,  Wydawnictwo  Rolnicze  i  Leśne,
Warszawa 1976.
Radosiński E. Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy finansowej i informacji finanso -
wej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
Radwan M., Zasada pomocniczości w polityce regionalnej EWG, „Samorząd Terytorialny”
1993, nr 9.
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2007.
Skoczny T., Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, „Samorząd Terytorialny” 1991,
nr 3.
Stelmachowski A., Zdziennicki B., Prawo rolne, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1984.
Solarz J.K., Shadow banking: systemowa innowacja finansowa , Społeczna Akademia Nauk,
Łódź-Warszawa 2014.
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, S. Kasiewicz, L. Kurkliński
(red.) (red.), Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2012.
Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, E. Denek (red.), Wydawnictwo Biblioteka
Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
Wąsowski Wł., Ekonomika i finanse banku komercyjnego , Wydawnictwo Difin, Warszawa
2004.
Wieczorek S., Woźniak J., Wpływ rewaluacji aktywów biologicznych na raportowane wyniki
finansowe przedsiębiorstw , „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2018, nr 3.
Wierzbińska Z., Zasady wyceny roślinnych produktów rolniczych i produkcji w toku a uży-
teczność sprawozdania finansowego , niepublikowana praca doktorska UE w Poznaniu,
Poznań 2016.
Winiarska K., Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych , w: „Finanse,
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 2016, nr 2 (80), cz. 1.
Wszelaki A., Wybrane problemy wyceny aktywów biologicznych według wartości godziwej,
w: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Problemy stosowania i wykorzysta-
nia wartości godziwej, A. Kostur, H. Buk (red.), „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach” 2012, nr 126.164 Bibliografia
Zarządzanie ryzykiem bankowym, M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Wydawnictwo Poltext,
Warszawa 2012.
Zawora  J.,  Samodzielność  finansowa  samorządu  gminnego , Wydawnictwo  Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
Zegar  J.,  Współczesne  wyzwania  rolnictwa,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,  Warszawa
2012.
Ziętara W., Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, „Roczniki Nauk Rol-
niczych” 2009, seria G – „Ekonomika Rolnictwa”, t. 96, z. 4.
Żyznowski  T.,  Działalność  rolnicza  w  księgach  rachunkowych,  cz.  1,  „Rachunkowość”
2011, nr 7.
Akty prawne
Krajowy  Standard  Rachunkowości  nr  12  „Działalność  rolnicza”,  Dz.U.  Min.  Fin.
z 2018 r., poz. 78.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483, z późn. zm.
Międzynarodowy Standard Rachunkowości 41 Rolnictwo, Dz.Urz. L. 320–335, z dnia
29 listopada 2008 r.; Dz. Urz. UE Polski.
Ustawa z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych i działek
budowlanych, Dz.U. Nr 31, poz. 132.
Ustawa z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, Dz.U.
z 1961 r. Nr 32, poz. 159.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2019 r., poz. 1145.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2018 r., poz. 967, z późn. zm.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. z 2017 r., poz. 1892, z późn.
zm.
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2019 r., poz. 506.
Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach
szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmia-
nie niektórych ustaw, Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z późn. zm.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1170.
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2019 r., poz. 351.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 2019 r., poz. 712.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2204, z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 2019 r., poz. 900,
z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2018 r., poz. 2187, z późn.
zm. 165 Bibliografia
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. z 2019 r., poz. 511.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. z 2019 r., poz. 512.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje orga-
nów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa, Dz.U. Nr 106,  
poz. 668, z późn. zm.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 r. Nr 94,  
poz. 1037, z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystaniu danych rachunkowych
z gospodarstw rolnych, Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, Dz.U. z 2018 r., poz. 362.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 1458, z późn. zm.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, Dz.U. z 2018 r., poz. 1559, z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2019 r., poz. 869.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Dz.U. z 2019 r., poz. 684.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z 2019 r., poz. 1148.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych orga-
nów publicznych, Dz.U. z 2018 r., poz. 130.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzie-
lonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań
o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora
finansów publicznych, Dz.U. z 2016 r., poz. 1871.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasy-
fikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych, Dz.U. z 2014 r., poz. 1053.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jedno-
stek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, Dz.U. z 2014 r.,  
poz. 1773.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżeto-
wych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski, Dz.U. z 2010 r. Nr 128,
poz. 861, z późn. zm.
Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  25  października  2010  r.  w  sprawie  zasad
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego, Dz.U. z 2013 r., poz. 1375. 166 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowa-
dzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, Dz.U. z 2019 r., poz. 1718.
Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie spra-
wozdawczości budżetowej, Dz.U. z 2018 r., poz. 109, z późn. zm.
Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  13  września  2017  r.  w  sprawie
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samo-
rządu  terytorialnego,  jednostek  budżetowych,  samorządowych  zakładów  budże-
towych,  państwowych  funduszy  celowych  oraz  państwowych  jednostek  budżeto-
wych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 1911, z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie spra-
wozdania  podatkowego  w  zakresie  podatku  od  nieruchomości,  podatku  rolnego
i podatku leśnego, Dz.U. z 2017 r., poz. 2455.
Komunikat Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska
Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji grun-
tów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jedno -
stek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego
użytkowania tych gruntów w prawo własności, Dz. Urzęd. MF z 20 lutego 2019 r.,
poz. 19.
Inne
Chądzyński M., Pokojska A., Budżet państwa zarobił na CIT 12 proc. więcej, „Gazeta Prawna”,
27.12.2018,  https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1389282,cit-dochody-firm-w -
-2018-roku.html.
Oficjalna witryna internetowa Eurpejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, https://eba.
europa.eu/languages/home_pl.
Orzeczenie GKO z dnia 23 lutego 2012 r., Sygnatura BDF1/4900/3/3/RN-1/12/76.
Raport CSR – Odpowiedzialny biznes Grupy Millenium 2014, Grupa Millenium, War-
szawa 2015.
Rudke  M., Banki największymi płatnikami  podatków,  Parkiet,  publikacja 24.07.2019  r.,
źródło:  https://www.parkiet.com/banki/307249923-banki-najwiekszymi-platnikami-
-podatkow.html.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r. – K. 8/98, OTK 2000,  
nr 3, poz. 87.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wartość informacyjna sprawozdania b...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Najczęściej kupowane