• Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego. Perspektywa filii utworzonych w Polsce

Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego. Perspektywa filii utworzonych w Polsce

 • Autor: Tomasz Gołębiowski Barbara Jankowska Lidia Danik Marlena Dzikowska Marian Gorynia Małgorzata Stefania Lewandowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-82-3
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 364/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Coraz silniejsza pozycja przedsiębiorstw międzynarodowych(PM)w gospodarce globalnej powoduje m.in. rozwój badań nad ich filiami zagranicznymi (FZ) postrzeganymi jako podmioty współkształtujące strategie PM, m.in. dzięki ich zdolności do tworzenia/pozyskiwania unikatowej wiedzy i wprowadzania innowacji. Jeden z nowych nurtów badań dotyczy znaczenia więzi FZ z partnerami w korporacyjnej sieci PM oraz z niezależnymi partnerami dla sprawności innowacyjnej i – szerzej – pozycji filii w PM.

Książka wpisuje się w ten nowy nurt badań, prowadzonych dotąd głównie w gospodarkach wysokorozwiniętych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ potencjału zasobowego filii oraz ich relacji podmiotami w sieci PM i z niezależnymi partnerami w kraju goszczącym na sprawność innowacyjną filii oraz ich pozycje w strukturze sieciowej PM. Istotne było zbadanie znaczenia więzi filii z firmą-matką, ustalenie, na ile FZ działające w Polsce są zakorzenione na tym rynku, na ile ich relacje z partnerami krajowymi stymulują transfer wiedzy i innowacje zarówno w FZ, jak i w krajowych firmach partnerskich w kontekście niskiej wciąż zdolności innowacyjnej Polski jako kraju goszczącego ZIB.

Monografia wnosi wkład do dyskusji na temat różnych ról filii w tworzeniu strategii innowacyjnych PM w zależności od sprawności innowacyjnej filii, ich siły wpływu na decyzje strategiczne podejmowane przez władze PM i zależnie od kontekstu kraju goszczącego. Analizując determinanty decyzji PM o kierunkach i trwałości rozwoju FZ utworzonych w Polsce, autorzy wskazują na duże znaczenie filii PM w polskim przemyśle przetwórczym, ich wysoki udział w eksporcie innowacyjnych produktów. Wskazują także na zagrożenie trwałości wielu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w przypadku zbyt niskiej innowacyjności partnerów w kraju goszczącym (i jego niskiej zdolności innowacyjnej).

Niniejsza monografia może być użyteczna dla menedżerów filii zagranicznych oraz ich partnerów w kraju goszczącym filie. Zastosowane w projekcie badawczym podejście do analizy czynników determinujących pozycje filii zagranicznych może być także wykorzystane przez polskie firmy – w ich strategiach internacjonalizacji. Wyniki badań mogą być przydatne także dla polityków gospodarczych, studentów kierunków ekonomicznych i z obszaru nauk o zarządzaniu oraz uczestników studiów MBA.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przegląd koncepcji teoretycznych przedsiębiorstwa międzynarodowego z perspektywy historycznej

1.1. Istota przedsiębiorstwa międzynarodowego
1.2. Tradycyjne teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego
1.3. Współczesne teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego w ujęciu C. Pitelisa i R. Sugdena
1.4. Niszowe teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego
1.5. Współczesne teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego w ujęciu G. Ietto-Gillies
1.6. Współczesne teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego w ujęciu M. Forsgrena
1.7. Współczesne teorie i koncepcje przedsiębiorstwa międzynarodowego w ujęciu M. Cassona

Rozdział 2. Sprawność innowacyjna jako źródło przewagi konkurencyjnej

2.1. Pojęcie i typy innowacji
2.2. Innowacja jako proces
2.3. Komplementarność innowacji
2.4. Motywy podejmowania innowacji
2.5. Pojęcie i mierniki sprawności innowacyjnej przedsiębiorstwa
2.6. Wewnętrzne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
2.7. Zewnętrzne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw
2.8. Otwarte innowacje – połączenie zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa z zewnętrznymi źródłami wiedzy

Rozdział 3. Relacje międzyorganizacyjne – specyfika w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego

3.1. Więzi międzyorganizacyjne – wybrane koncepcje teoretyczne
3.2. Koncepcja zakorzenienia społecznego organizacji
3.2.1. Założenia koncepcji zakorzenienia społecznego wg M.S. Granovettera
3.2.2. Wybrane aspekty analizy zakorzenienia przedsiębiorstwa – perspektywa zarządzania strategicznego
3.3. Specyfika relacji w  sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego
3.3.1. Filie zagraniczne w strukturze sieciowej przedsiębiorstwa międzynarodowego
3.3.2. Zakorzenienie w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego
3.3.2.1. Wewnętrzne zakorzenienie a sprawność innowacyjna filii zagranicznych
3.3.2.2. Zewnętrzne zakorzenienie a sprawność innowacyjna filii zagranicznych
3.3.2.3. Podwójne zakorzenienie filii zagranicznej – w poszukiwaniu równowagi
3.4. Jakość relacji centrala – filie zagraniczne w  przedsiębiorstwie międzynarodowym
3.4.1. Koncepcja jakości relacji
3.4.2. Determinanty jakości relacji w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego
3.5. Pozycja filii w  strukturze sieciowej przedsiębiorstwa międzynarodowego
3.5.1. Władza
3.5.2. Czynniki wspierające siłę filii
3.5.3. System odpornościowy korporacji
3.5.4. Autonomia a kontrola

Rozdział 4. Strategie innowacji i internacjonalizacja B+R w przedsiębiorstwach międzynarodowych


4.1. Istota i rodzaje strategii innowacji
4.2. Internacjonalizacja B+R w przedsiębiorstwach międzynarodowych
4.2.1. Motywy i modele internacjonalizacji B+R w PM z gospodarek wysokorozwiniętych
4.2.2. Gospodarki wschodzące w procesach innowacyjnych i internacjonalizacji B+R

Rozdział 5. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce


5.1. Motywy i miejsca lokowania ZIB w Polsce
5.1.1. Uwagi konceptualne
5.1.2. Wyniki wcześniejszych badań nad motywami i lokalizacją ZIB w Polsce
5.2. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce – wybrane dane statystyczne
5.2.1. Liczba, wielkość i orientacja branżowa inwestorów zagranicznych
5.2.2. Lokalizacja, wartość i pochodzenie kapitału filii zagranicznych działających w Polsce
5.2.3. Liczba pracowników oraz wyniki finansowe i nakłady inwestycyjne podmiotów zagranicznych podejmujących ZIB w Polsce
5.2.4. Działalność eksportowa i importowa filii zagranicznych działających w Polsce
5.2.5. Profil firm z  udziałem kapitału zagranicznego w Polsce
5.3. Sprawność innowacyjna filii zagranicznych ulokowanych w  Polsce i innych krajach członkowskich UE z regionu Europy Środkowo-Wschodniej – wyniki wcześniejszych badań

Rozdział 6. Badanie sprawności innowacyjnej zagranicznych filii utworzonych w Polsce i ich pozycji w sieci przedsiębiorstw międzynarodowych


6.1. Cele badania i hipotezy badawcze
6.2. Model badawczy
6.3. Konceptualizacja i operacjonalizacja zmiennych wykorzystanych w modelu badawczym
6.4. Metody pozyskiwania danych
6.5. Charakterystyka próby badawczej w badaniu ilościowym
6.6. Autonomia decyzyjna filii określona przez spółki-matki
6.7. Pozycja filii zagranicznej w wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego
6.8. Sprawność innowacyjna filii zagranicznych
6.9. Relacje filii z centralą PM, centralami regionalnymi oraz spółkami siostrzanymi
6.9.1. Znaczenie podmiotów wewnętrznych (w sieci PM) dla sprawności innowacyjnej badanych filii
6.9.2. Intensywność relacji, przepływy wiedzy i wspólne projekty innowacyjne w wewnętrznej sieci PM
6.10. Relacje filii z  partnerami niezależnymi (zewnętrznymi)
6.11. Potencjał innowacyjny Polski jako kraju goszczącego filie
6.12. Wyniki badań ilościowych – z wykorzystaniem modelu PLS SEM
6.13. Wyniki empirycznych badań ilościowych – dyskusja

Rozdział 7. Studia przypadków sprawności innowacyjnej filii zagranicznych utworzonych w Polsce

7.1. Sprawność innowacyjna ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
7.1.1. Spółka-matka i jej orientacja na innowacje
7.1.2. Spółka-córka – profil Filii
7.1.3. Autonomia Spółki
7.1.4. Pozycja Filii w wewnętrznej sieci korporacji
7.1.5. Sprawność innowacyjna Filii w ramach sieci korporacyjnej
7.1.6. Powiązania Filii z centralą i spółkami-siostrami
7.1.7. Powiązania Filii z podmiotami spoza sieci korporacyjnej
7.1.8. Ocena potencjału innowacyjnego Polski z perspektywy Filii
7.2. Sprawność innowacyjna Nestlé Polska S.A.
7.2.1. Spółka-matka i jej orientacja na innowacje
7.2.2. Spółka-córka – profil Nestlé Polska S.A.
7.2.3. Autonomia Spółki Nestlé Polska S.A.
7.2.4. Pozycja Filii w wewnętrznej sieci korporacyjnej
7.2.5. Sprawność innowacyjna Filii w ramach sieci korporacyjnej
7.2.6. Powiązania Filii z centralą i spółkami siostrzanymi
7.2.7. Powiązania Filii z podmiotami spoza sieci korporacyjnej
7.2.8. Ocena potencjału innowacyjnego Polski z perspektywy Filii
7.3. Sprawność innowacyjna SENER Sp. z o.o.
7.3.1. Spółka-matka i jej orientacja na innowacje
7.3.2. Spółka-córka – profil filii SENER Polska
7.3.3. Autonomia Spółki
7.3.4. Pozycja Filii w wewnętrznej sieci korporacyjnej
7.3.5. Sprawność innowacyjna Filii w ramach sieci korporacyjnej
7.3.6. Powiązania Filii z centralą i spółkami siostrzanymi
7.3.7. Powiązania Filii z podmiotami spoza sieci korporacyjnej
7.3.8. Ocena potencjału innowacyjnego w Polsce z perspektywy Filii
7.4. Sprawność innowacyjna TPV Displays Polska
7.4.1. Spółka-matka i jej orientacja na innowacje
7.4.2. Spółka-córka i jej profil
7.4.3. Autonomia Filii
7.4.4. Pozycja TPV Displays Polska w sieci korporacyjnej
7.4.5. Sprawność innowacyjna Filii w ramach sieci korporacyjnej
7.4.6. Powiązania Filii z centralą i spółkami-siostrami
7.4.7. Powiązania Filii z podmiotami spoza sieci korporacyjnej
7.4.8. Ocena potencjału innowacyjnego Polski z perspektywy Filii
7.5. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Załącznik nr 1. Kwestionariusz wywiadu
Spis tabel
Spis rysunków
O Autorach

Tomasz Gołębiowski
profesor dr hab. nauk ekonomicznych, były kierownik Zakładu Zarządzania Międzynarodowego w Instytucie Międzynarodowego Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej (od jesieni 2018 emerytowany współpracownik SGH), członek European International Business Association (EIBA) oraz Academy of International Business (AIB). Stypendysta Fundacji Fulbrighta w The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, visiting professor w University of Wisconsin, Madison, USA. Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych z zakresu zarządzania w biznesie międzynarodowym, zarządzania strategicznego, modeli biznesu przedsiębiorstw, marketingu międzynarodowego, marketingu B2B, kooperacji przedsiębiorstw oraz zarządzania innowacjami, publikowanych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (m.in. Gospodarka Narodowa, Journal of Business Research, Journal of East European Management Studies, IGI Global). Ma doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa prywatyzacyjnego, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz w projektowaniu strategii rozwoju i strategii marketingowych; był członkiem rad nadzorczych kilku polskich przedsiębiorstw. ORCID 0000-0001-8590-7119

Książki tego autora

Barbara Jankowska
profesor dr hab. nauk społecznych, kierownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek European International Business Association (EIBA), Academy of International Business (AIB), International Trade and Finance Association (IT&FA). Autorka i współautorka artykułów naukowych oraz książek poświęconych zagranicznym inwestycjom bezpośrednim, strategiom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, klastrom oraz przemysłowi. 4.0. ORCID 0000-0003-1984-3449

Ph.D. is Associate Professor at the Poznan University of Economics, Faculty of International Business and Economics, Department of International Competitiveness and Chair of the Program Council at Poznan-Atlanta MBA Program. Her main research areas include international business (international competitiveness of firms and industries, strategy of the firm in international business, foreign direct investment), strategic management, industrial organization and business clustering. She got her PhD degree in international business in 2003 and habilitation in 2013. She is the author or co-author of more than 100 publications, among them six books in her area of expertise. She has participated in several national and international research and consultancy projects on the international competitiveness of enterprises in the context of European integration and economic crisis, strategies of local firms towards foreign investors, business clusters and their significance for the international competitiveness, innovativeness and internationalization of firms and outward foreign direct investment.

Książki tego autora

Lidia Danik
oktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor SGH, pracownik Katedry Marketingu Międzynarodowego, członek European International Business Association (EIBA) oraz Academy of International Business (AIB). Dwukrotna stypendystka DAAD. Członek krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych (m.in. w Journal of Small Business Management, Journal of Business & Industrial Marketing, Entrepreneurial Business and Economics Review, Baltic Journal of Management) oraz książek (m.in. Routledge) poświęconych współpracy międzyorganizacyjnej, uczeniu się i internacjonalizacji przedsiębiorstw, kulturowym uwarunkowaniom biznesu międzynarodowego, różnorodności kulturowej, marketingowi przedsiębiorców i marketingowi międzynarodowemu. Ma doświadczenie praktyczne związane z branżą ubezpieczeniową i spedycyjną. ORCID 0000-0002-5256-2174

Książki tego autora

Marlena Dzikowska
doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor UEP, pracownik Katedry Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek European International Business Association (EIBA) oraz Academy of International Business (AIB). Autorka i współautorka opracowań naukowych dotyczących organizacji przedsiębiorstw międzynarodowych, ewolucji spółek-córek, specjalizacji funkcjonalnej przedsiębiorstw i relokacji ich operacji. ORCID 0000-0002-9642-7345

Książki tego autora

Marian Gorynia
profesor doktor hab. nauk ekonomicznych w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej konkurencyjność przedsiębiorstwa, strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, strategie inwestorów zagranicznych w Polsce, ekspansję firm polskich na rynki międzynarodowe, mezoekonomię, politykę wspierania konkurencyjności, a także metodologię i filozofię nauk ekonomicznych. Autor licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej. ORCID: 0000-0002-7633-8249

Książki tego autora

Małgorzata Stefania Lewandowska
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, profesor SGH, pracownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Posiada dyplom MBA uzyskany na Universite du Quebec a Montreal, Kanada (2002). Członek stowarzyszeń Academy of International Business (AIB), European International Business Academy (EIBA). Autorka i współautorka artykułów naukowych, rozdziałów w książkach oraz monografii naukowych, poświęconych konkurowaniu przedsiębiorstw, modelom biznesu oraz otwartym innowacjom w kontekście polityki innowacyjnej. Wykonawca w projekcie badawczym: Horizon 2020: Investigating the Impact of the Innovation Union (I3U) (2015-2018). ORCID 0000-0002-5778-8009

Książki tego autora

Abernathy W.J., Townsend P.L. (1975), Technology, productivity, and process change, „Techno-
logical Forecasting and Social Change”, Vol. 7(3), s. 379–396.
Abernathy W.J., Utterback J.M. (1978), Patterns of industrial innovation, „Technological Re-
view”, czerwiec–lipiec, s. 41–47.
Achcaoucaou F., Miravitlles P., Leon-Darder F. (2014), Knowledge sharing and subsidiary
R&D mandate development: A matter of dual embeddedness, „International Business Re-
view”, Vol. 23(1), s. 76–90.
Adamkiewicz-Drwiłło  H.G.  (2002),  Uwarunkowania  konkurencyjności  przedsiębiorstwa,
PWN, Warszawa.
Alharbi J., Gelaidan H., Al-Swidi A., Saeed A. (2016), Control mechanisms employed between
headquarters and subsidiaries in Multinational Enterprises (MNEs), „Review of Interna-
tional Business and Strategy”, Vol. 26(4), s. 493–516.
Aliber R. (1970), A theory of direct investment, [w:] Kindleberger C. (red.), The International
Corporation: a Symposium, MIT Press, Cambridge.
Almeida P., Kogut B. (1999), Localization of knowledge and the mobility of engineers in regio-
nal networks, „Management Science”, Vol. 45(7), s. 905–917.
Altkorn J. (1999), Strategia marki, PWE, Warszawa.
Amara N., Landry R.J. (2005), Sources of information as determinants of novelty of innovation
in manufacturing firms: Evidence from the 1999 statistics. Canada innovation survey, „Tech-
novation”, Vol. 25(3), s. 245–259.
Ambos B., Ambos T.C. (2009), Location choice, management and performance of international
R&D investments in peripheral economies, „International Journal of Technology Mana-
gement”, Vol. 48(1), s. 24–41.
Ambos B., Kunisch S., Leicht-Deobald U., Schulte Steinberg A. (2019), Unravelling agency
relations inside the MNC: The roles of socialization, goal conflicts and second principals in
headquarters-subsidiary relationships, „Journal of World Business”, Vol. 54(2), s. 67–81.
Ambos T.C., Ambos B., Schlegelmilch B.B. (2006), Learning from foreign subsidiaries: an em-
pirical investigation of headquarters’ benefit from reverse knowledge transfers, „International
Business Review”, Vol. 15(2), s. 294–312.
Ambos T.C., Andersson U., Birkinshaw J. (2010), What are the consequences of initiative-
-taking  in  multinational  subsidiaries?,  „Journal  of  International  Business  Studies”,  
Vol. 41, s. 1099–1118. 303 Bibliografia
Ambrosini V., Bowman C., Collier N. (2009), Dynamic capabilities: An exploration of how
firms renew their resource base, „British Journal of Management”, Vol. 20(S1), S9–S24.
Amin A. (1993), Globalization of the economy. An erosion of regional networks, [w:] Grabher
G. (red.) The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks Routledge,
Londyn, s. 278–295.
Anand  A.,  Kringelum  L.B.,  Madsen,  C.O.,  Selivanoskikh,  L.  (2020),  Interorganizatio-
nal  learning:  a  bibliometric  review  and  research  agenda,  The  Learning  Organization,  
DOI 10.1108/TLO-02-2020-0023 [8.01.2021].
Anderson J.C., Håkansson H., Johanson J. (1994), Dyadic business relationships within a ne-
twork context, „The Journal of Marketing”, Vol. 58(1), s. 1–15.
Anderson J.C., Narus J.A. (1991), Partnering as a Focused Market Strategy. „California Ma-
nagement Review”, Vol. 33(3), s. 95–113.
Anderson J.C., Narus J.A. (2004), Business Market Management. Understanding, Creating,
and Delivering Value, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New York.
Andersson U., Björkman I., Forsgren M. (2005), Managing subsidiary knowledge creation:
the effect of control mechanisms on subsidiary local embeddedness, „International Business
Review”, Vol. 14(5), s. 521–538.
Andersson U., Forsgren M. (2000), In search of centre of excellence: Network embeddedness
and subsidiary roles in multinational corporations, „Management International Review”,  
Vol. 40(4), s. 329–350.
Andersson U., Forsgren M., Holm U. (2002), The strategic impact of external networks: Subsi-
diary performance and competence development in the multinational corporation, „Strategic
Management Journal”, Vol. 23(11), s. 979–996.
Andersson U., Forsgren M., Holm U. (2007), Balancing subsidiary influence in the federative
MNC: A business network view, „Journal of International Business Studies”, Vol. 38(6),
s. 802–818.
Andersson U., Forsgren M., Pedersen T. (2001), Subsidiary performance in multinational cor-
porations: The importance of technology embeddedness, „International Business Review”,
Vol. 10(1), s. 3–23.
Andrew J.P., Haanaes M., Michael D.C., Sirkin H.L., Taylor A. (2009), Measuring innova-
tion 2009: The need for action, A BCG Senior Management Survey, Boston Consulting
Group, Boston.
Argote L. (1999), Organizational Learning: Creating, Retaining, and Transferring Knowledge,
Kluwer Academic, Boston.
Argyris C., Schön D.A. (1978), Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Ad-
dison-Wesley, Reading, MA.
Arora A., Fosfuri A., Gambardella A. (2001), Markets for technology and their implications for
corporate strategy, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 10(2), s. 419–451.
Arundel A., Smith K. (2013), History  of  the  community  innovation  survey, [w:] F. Gault
(red.) Handbook of Innovation Indicators and Measurement, Edward Elgar Cheltenham,  
s. 60–85.304 Bibliografia
Asakawa K. (2001), Organizational tension in international R&D management: the case of Ja-
panese firms, „Research Policy”, Vol. 30(5), s. 735–757.
Asakawa K., Park Y., Song J., Kim S.-J. (2018), Internal embeddedness, geographic distance,
and global knowledge sourcing by overseas subsidiaries, „Journal of International Business
Studies”, Vol. 49(6), s. 743–752.
Asmussen C.G., Foss N.J., Pedersen T. (2013), Knowledge transfer and accommodation effects
in multinational corporations: evidence from European subsidiaries, „Journal of Manage-
ment”, Vol. 39(6), s. 1397–1429.
Athreye S., Batsakis G., Singh S. (2016), Local, global, and internal knowledge sourcing: The tri-
lemma of foreign-based R&D subsidiaries, „Journal of Business Research”, Vol. 69(12),
s. 5694–5702.
Awate S., Larsen M.M., Mudambi R. (2015), Accessing vs sourcing knowledge: A comparative
study of R&D internationalization between emerging and advanced economy firms, „Journal
of International Business Studies”, 46(1), 63–86.
Aylen J. (2013), Stretch: how innovation continues once investment is made, „R&D Manage-
ment”, Vol. 43(2), s. 271–287.
Bae J., Gargiulo M. (2004), Partner substitutability, alliance network structure, and firm profi-
tability in the telecommunications industry, „Academy of Management Journal”, Vol. 47,
s. 843–859.
Ballot G., Fakhfakh F., Galia F., Salter A. (2015), The fateful triangle: complementarities in
performance between product, process and organizational innovation in France and the UK,
„Research Policy”, Vol. 44(2), s. 217–232.
Baltagi B.H., Egger P., Pfaffermayr M. (2005), Estimating Models of Complex FDI: Are There
Third-Country Effects?, „Syracuse University Center for Policy Research Working Pa-
per”, Vol. 73.
Barner-Rasmussen W., Björkman I. (2005), Surmounting Interunit Barriers Factors Associa-
ted with Interunit Communication Intensity in the Multinational Corporation, „Internatio-
nal Studies of Management & Organization”, Vol. 35 (1), s. 28–46.
Barnett H.G. (1953), Innovation: The Basis of Cultural Change, McGraw-Hill, New York.
Barney J.B. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, „Journal of Manage-
ment”, Vol. 17(1), s. 99–120.
Barney J.B. (1996), Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley, New
York.
Barney J.B. (2001), Is the resource-based „view” a useful perspective for strategic management
research? Yes, „Academy of Management Review”, Vol. 26(1), s. 41–56.
Barry J.M., Doney P.M. (2011), Cross-Cultural Examination of Relationship Quality, „Journal
of Global Marketing”, Vol. 24(4), s. 305–323.
Bartlett C., Ghoshal, S. (1989), Managing Across Borders: The Transnational Solution, Ha-
rvard Business School Press, Cambridge.
Bartlett C.A., Ghoshal S. (1990), Managing Innovation in the Transnational Corporation.
[w:] C.A. Bartlett, Y. Doz, G. Hedlund (red.) Managing the Global Firm, Routledge,
London, s. 215–255.305 Bibliografia
Beddi H., Mayrhofer U. (2013), Headquarters-subsidiaries relationships of French multinatio-
nals in emerging markets, „Multinational Business Review”, Vol. 21(2), s. 174–194.
Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
Bell G.G. (2005), Clusters, networks, and firm innovativeness, „Strategic Management Jour-
nal”, Vol. 26 (2), s. 287–295.
Bennedsen S., Lund-Sørensen, L. (2017), Internationalization effects in a global knowledge-ba-
sed Industry: A study of multinational pharmaceutical companies, [w:] Andersen  T. (red.),
The Responsive Global Organization (Emerald Studies in Global Strategic Responsiveness),
Emerald Publishing Ltd, Bingley, s. 87–124.
Bergfors M., Larsson A. (2009), Product and process innovation in process industry: a new
perspective on development, „Journal of Strategy Management”, Vol. 2(1), s. 187–206.
Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. (2007), Economics  of  Strategy, 4 th  ed.  
J. Wiley, New York.
Besanko D., Dranove D., Shanley M., Schaefer S. (2010). Economics  of  Strategy, 5 th  ed.  
J. Wiley, New York.
Bigliardi B., Galati F. (2013), Innovation trends in the food industry: the case of functional foods,
„Trends in Food Science Technology”, Vol. 31, s. 118–129.
Birchall  D.,  Chanaron  J.J.,  Tovstiga  G.,  Hillenbrand  C.  (2011),  Innovation  performance
measurement: current practices, issues and management challenges, „International Journal  
of Technology Management”, Vol. 56(1), s. 1–20.
Birkinshaw J., Hood N. (1998), Multinational  subsidiary  evolution:  capability  and  charter
change in foreign-owned subsidiary companies, „The Academy of Management Review”,
Vol. 23(4), s. 773–795.
Birkinshaw J., Ridderstråle J. (1999), Fighting the corporate immune system: a process study
of subsidiary initiatives in multinational corporations, „International Business Review”,
Vol. 8(2), s. 149–180.
Birkinshaw J.M. (2000), Entrepreneurship in the Global Firm, Sage, London.
Birkinshaw J.M. (2014), Subsidiary initiative in the modern multinational corporation, [w:]
Research in Global Strategic Management, Vol. 16, Emerald Group Publishing Ltd, Bin-
gley, s. 201–220.
Birkinshaw J.M., Hood N., Jonsson S. (1998), Building firm-specific advantages in multina -
tional  corporations:  The  role  of  subsidiary  initiative,  „Strategic Management Journal”,  
Vol. 19(3), s. 221–241.
Birkinshaw J.M., Hood N., Jonsson S. (1998), Building firm-specific advantages in multina -
tional  corporations:  The  role  of  subsidiary  initiative,  „Strategic Management Journal”,  
Vol. 19(3), s. 221–241.
Birkinshaw J.M., Hood N., Young S. (2005), Subsidiary entrepreneurship, internal and exter-
nal  competitive  forces,  and  subsidiary  performance,  „International  Business  Review”,  
Vol. 14(1), s. 227–248.
Blankenburg  Holm  D.,  Eriksson  K.,  Johanson  J.  (1996),  Business  networks  and  coopera-
tion in international business relationships, „Journal of International Business Studies”,  
Vol. 27(5), s. 1033–1053.306 Bibliografia
Blau P.M. (1964), Exchange and Power in Social Life, J. Wiley, New York.
Bleeke J., Ernst D. (red.) (1993), Collaborating to Compete, J. Wiley, New York.
Blois  K.J.  (1972),  Vertical  quasi  integration,  „Journal  of  Industrial  Economics”,  lipiec,  
s. 253–272.
Blomkvist K., Kappen P., Zander I. (2010), The entry into new technologies in advanced fo-
reign subsidiaries of the multinational enterprise, „Journal of International Business Stu-
dies”, Vol. 41(9), s. 1525–1549.
Blomkvist K., Kappen P., Zander I. (2019), Who is in and who is out? Integration of techno-
logical knowledge in the multinational corporation, „Industrial and Corporate Change”,
Vol. 28(3), s. 437–457.
Bodinat H. i in. (1984), Gestion internationale de l’entreprise, Dalloz, Paris.
Boehe D.M. (2007), Product development in MNC subsidiaries: Local linkages and global inter-
dependencies, „Journal of International Management”, Vol. 13(4), s. 488–512.
Bontis, N., Crossan, M., Hulland, J. (2002), Managing an organizational learning system by
aligning stocks and flows, „Journal of Management Studies”, Vol. 39(4), s. 437–469.
Bouquet C., Birkinshaw J. (2008a), Managing Power in the Multinational Corporation: How
Low-Power Actors Gain Influence, „Journal of Management”, Vol. 34(3), s. 477–508.
Bouquet C., Birkinshaw J. (2008b), Weight vs. voice, How foreign subsidiaries gain attention
from corporate headquarters, „Academy of Management Journal”, Vol. 51(3), s. 577–601.
Bovet D., Martha J. (2000), Value Nets: Breaking the Supply Chain to Unlock Hidden Profits,
J. Wiley, New York.
Bowman C., Ambrosini V. (2003). How the resource-based and the dynamic capability views of
the firm inform competitive and corporate level strategy , „British Journal of Management”,
Vol. 14(2), s. 289–303.
Bresciani S., Ferraris A. (2016), Innovation-receiving subsidiaries and dual embeddedness: im-
pact on business performance, „Baltic Journal of Management”, Vol. 11(1), s. 108–130.
Brown T. (2008), Design thinking, „Harvard Business Review”, Vol. 86(6), s. 84–92.
Buckley P. (2010), The role of headquarters in the global economy, [w:] Anderson U., Holm
U. (red.), Managing the Contemporary Multinational, Edward Elgar Publishing, Chelten-
ham, UK and Northhampton, USA.
Buckley P., Carter M.J. (1999), Managing cross-border complementary knowledge, „Studies  
of Management and Organization”, Vol. 29(1), s. 80–104.
Buckley P., Casson M. (1976), The Future Of The Multinational Enterprise, Macmillan,
New York.
Buckley P.J., Strange R. (2011), The governance of the multinational enterprise: insights from
internalization theory, „Journal of Management Studies”, Vol. 48(2), s. 460–470.
Budnikowski A. (2017), Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa.
Burns T., Stalker G.M. (1961), The Management of Innovation, Tavistock Publications,
London.
Campbell A., Sommers L.K. (1997), Core Competency-Based Strategy, International Thom-
son Business Press, London.307 Bibliografia
Cano-Kollman  M.,  Cantwell  J.,  Hannigan  T.,  Mudambi  R.,  Song  J.,  (2016),  Editorial:
Knowledge connectivity: An agenda for innovation research in international business, „Jour-
nal of International Business Studies”, Vol. 47(3), s. 255–262
Cantwell  J.  (1990),  Technological  Innovation  and  Multinational  Corporations,  Blackwell,
Oxford.
Cantwell J. (1991), A survey of theories of international production, [w:] Pitelis C., Sugden R.
(red.), The Nature of the Transnational Firm, Routledge, London–New York.
Cantwell  J.  (2017),  Innovation  and  international  business,  „Industry  and  Innovation”,  
Vol. 24(1), s. 41–60.
Cantwell J.T., Mudambi R. (2011), Physical attraction and the geography of knowledge sourcing
in multinational enterprises, „Global Strategy Journal”, Vol. 1(3–4), s. 206–232.
Cantwell J.T., Mudambi, R. (2005), MNE competence-creating subsidiary mandates, „Strate-
gic Management Journal”, Vol. 26(12), s. 1109–1128.
Casciaro T., Piskorski M.J. (2005), Power imbalance, mutual dependence, and constraint ab-
sorption: A closer look at resource dependence theory, „Administrative Science Quarterly”,
Vol. 50(2), s. 167–199.
Casson M. (2018), The Multinational Enterprise. Theory and History, Edward Elgar, Chel-
tenham, Northampton.
Castellani D., Zanfei A. (2006), Multinational Firms, Innovation and Productivity, Edward
Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
Cenamor J., Parida V., Oghazi P., Pesämaa O., Wincent J. (2019), Addressing dual embed-
dedness: The roles of absorptive capacity and appropriability mechanisms in subsidiary perfor-
mance, „Industrial Marketing Management”, Vol. 78, s. 239–249.
Chan P.S. (1995), International joint ventures vs. wholly owned subsidiaries, „Multinational
Business Review”, Vol. 3(1), s. 37–44.
Chen T.-J., Chen H., Ku Y.-H. (2004), Foreign direct investment and local linkages, „Journal
of International Business Studies”, Vol. 35(4), s. 320–333.
Cheng C., Holmen E. (2015), Relationship and networking strategy tools: characterizing the
IMP toolbox, „IMP Journal”, Vol. 9(2), s. 177–207.
Chesbrough H. (2006), Open innovation: A new paradigm for understanding industrial inno-
vation, [w:] Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J. (red.), Open Innovation: Resear-
ching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford.
Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting
from Technology, Harvard Business School Publishing Corp., Boston MA.
Chesbrough H.W., Bogers M. (2014), Explicating open innovation: Clarifying an emerging
paradigm for understanding innovation, [w:] Chesbrough H., Vanhaverbeke W., West J.
(red.), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, s. 3–28.
Chiesa  V.,  Manzini  R.  (2009),  Managing  knowledge  transfer  within  multinational  firms,  
„International Journal of Technology Management”, Vol. 12(4), s.  462–476.
Choo C.W., Bontis N. (2002), The Strategic Management of Intellectual Capital and Organiza-
tional Knowledge, Oxford University Press.308 Bibliografia
Christensen C.M. (1997), The Innovator’s Dilemma. When New Technologies Cause Great
Firms to Fail, Harvard Business School Press, Boston MA.
Christensen C.M., Overdorf M. (2000), Meeting the challenge of disruptive change, „Harvard
Business Review”, Vol. 78(2), s. 66–77.
Ciabuschi F., Dellestrand H., Martín Martin O. (2011), Internal embeddedness, headquarters
involvement, and innovation importance in multinational enterprises, „Journal of Manage-
ment Studies”, Vol. 48(7), s. 1612–1639.
Ciabuschi F., Forsgren M., Martín Martin O. (2012), Headquarters involvement and effi-
ciency of innovation development and transfer in multinationals: A matter of sheer ignorance?
„International Business Review”, Vol. 21(2), s. 130–144.
Ciabuschi F., Holm U., Martín Martin O. (2014), Dual embeddedness, influence and per-
formance  of  innovating  subsidiaries  in  the  MNC,  „International  Business  Review”,  
Vol. 23(5), 897–909.
Ciambaretto P. (2015), Resource Dependence and Power-Balancing Operations in Alliances:
The Role of Market Redefinition Strategies, „M@n@gement”, Vol. 18(3), s. 205–233.
Cieślik A. (2017), Firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Lokalizacja i orientacja
eksportowa, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Vol. 498,
s. 48–56.
Cieślik A. (2019), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce: stan obecny i perspektywy roz-
woju, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, nr 17, s. 245–263.
Cirera X., Muzi S. (2020), Measuring innovation using firm-level surveys: Evidence from deve-
loping countries, „Research Policy”, Vol. 49(3), kwiecień 2020, 103912.
CIS (2008), Community Innovation Survey, Eurostat.
CIS (2012), Community Innovation Survey, Eurostat.
Coase R.H. (1937), The Nature of the Firm, „Economica”, Vol. 4(16), s. 385–405.
Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (1990), Absorptive capacity: a new perspective on learning and
innovation, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 35(1), s. 128–152.
Contractor F.J., Lorange P. (red.) (1988), Cooperative Strategies in International Business, Le-
xington Books, Lexington, MA.
Cowling K., Sugden R. (red.) (1987), Transnational Monopoly Capitalism, Brighton, Whe-
atsheaf.
Cozzarin B.P. (2015), Impact of organizational innovation on product & process innovation.
SSRN: http://ssrn.com/abstract=2604281 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2604281.
Crespo C.F., Griffith D.A., Lages L.F. (2014), The performance effects of vertical and horizon-
tal subsidiary knowledge outflows in multinational corporations, „International Business
Review”, Vol. 23(5), s. 993–1007.
Cropanzano R., Mitchell M.S. (2005), Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review,
„Journal of Management”, Vol. 31(6), s. 874–900.
Crossan M., Apaydin M. (2010), A multi-dimensional framework of organizational innova-
tion: A systematic review of the literature, „Journal of Management Studies”, Vol. 47(6),
s. 1154–1191.309 Bibliografia
Crossan M., Lane H., White R. (1999), An organizational learning framework: from intuition
to institution, „Academy of Management Review”, Vol. 24(3), s. 522–537.
Curado C., Bontis N. (2007), Managing intellectual capital: the MIC matrix, „International
Journal of Knowledge and Learning”, Vol. 3(2/3), s. 316–328.
Cyert R.M., March J.G. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood
Cliffs, N.J.
Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer, War-
szawa.
Dahl R.A. (1957), The Concept of Power, „Behavioral Science”, Vol. 2(3), s. 201–215.
Dahms S. (2017), Determinants of foreign-owned subsidiary performance in emerging economies:
Evidence from Taiwan, „Management Research Review”, Vol. 40(6), s. 626–647.
Dahms S., Cabrilo S., Kingkaew S. (2020), The role of networks, competencies, and IT ad-
vancement in innovation performance of foreign-owned subsidiaries, „Industrial Marketing
Management”, Vol. 89, s. 402–421.
Damijan J.P., Kostevc C., Rojec M. (2010), Does a foreign subsidiary’s network status affect
its innovation activity? Evidence from postsocialist economies, „Economic and Business
Review”, Vol. 12(3), s. 167–194.
Danik L. (2017), Wpływ  kultury  na  jakość  relacji  w  międzynarodowej  współpracy  przedsię-
biorstw, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Davis G.F., Cobb J. (2010), Resource Dependence Theory: Past and future, „Research in the
Sociology of Organizations”, Vol. 28(1), s. 21–42.
De Beule F., Van Beveren I. (2019), Sources of open innovation in foreign subsidiaries: An enri-
ched typology, „International Business Review”, Vol. 28(1), s. 135–147.
Delany E. (2000), Strategic Development of the Multinational Subsidiary through Subsidiary
Initiative Taking, „Long Range Planning”, Vol. 33(2), s. 220–244.
Dellestrand H., Kappen P. (2011), Headquarters allocation of resources to innovation trans-
fer projects within the multinational enterprise, „Journal of International Management”,  
Vol. 17(4), s. 263–277.
Demeter K., Szasz L. Racz B.-G. (2016), The impact of subsidiaries’ internal and external inte-
gration on operational performance, International „Journal of Production Economics”,
Vol. 182, s. 73–85.
Devinney T.M., Midgley D.F., Venaik S. (2000), The optimal performance of the global firm:
Formalizing and extending the integration-responsiveness framework, „Organization Scien-
ce”, Vol. 11(6), s. 674–695.
De Wit B., Meyer R. (2007), Synteza strategii, PWE, Warszawa.
Di Minin A., Zhang J., Gammeltoft P. (2012), Chinese foreign direct investment in R&D in
Europe: A new model of R&D internationalization?, „European Management Journal”,
Vol. 30(3), s. 189–203.
Dicken P., Forsgren M., Malmberg A. (1994), The local embeddedness of transnational corpo-
rations, [w:] Amin A., Thrift N. (red.), Globalization, Institutions and Regional Develop-
ment in Europe, Oxford University Press, New York, s. 23–44.310 Bibliografia
Dodgson M., Gann D., Salter A. (2008), The Management of Technological Innovation: Stra-
tegy and Practice, Oxford University Press, Oxford.
Dolfsma W., van der Eijk R. (2017), Network position and firm performance – the media -
ting  role  of  innovation, „Technology Analysis & Strategic Management”, Vol. 29(6),  
s. 556–568.
Donaldson B., O’Toole T. (2007), Strategic Market Relationships. From Strategy to Implemen-
tation, J. Wiley, Chichester.
Doroszewski W. (1965), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
Dorożyński T., Świerkocki J., Urbaniak W. (2018), Determinants of investment attractiveness
of Polish special economic zones, „Entrepreneurial Business and Economics Review”,
Vol. 6(4), s. 161–180.
Dörrenbächer  C.,  Gammelgaard  J.  (2006),  Subsidiary  role  development:  The  effect  of  mi-
cro-political headquarters–subsidiary negotiations on the product, market and value-added
scope of foreign-owned subsidiaries, „Journal of International Management”, Vol. 12(3),  
s. 266–283.
Dörrenbächer  C.,  Gammelgaard  J.  (2010),  Multinational  corporations,  inter-organizatio-
nal networks and subsidiary charter removals, „Journal of World Business”, Vol. 45(3),  
s. 206–216.
Dörrenbächer C., Gammelgaard J. (2011), Subsidiary power in multinational corporations:
the subtle role of micro-political bargaining power, „Critical Perspectives on International
Business”, Vol. 7(1), s. 30–47.
Dörrenbächer  C.,  Gammelgaard  J.  (2016),  Subsidiary  initiative  taking  in  multinational
corporations:  The  relationship  between  power  and  issue  selling, „Organization Studies”,  
Vol. 37(9), s. 1249–1270.
Dorsch M.J., Swanson S.R., Kelley S.W. (1998), The Role of Relationship Quality in the Stra-
tification of Vendors as Perceived by Customers, „Journal of the Academy of Marketing
Science”, Vol. 26(2), s. 128–142.
Doz Y.L., Hamel G. (1998), Alliance Advantage: The Art of Creating Value through Partnership,
Harvard Business School Press, Boston (wydanie polskie: Doz Y.L., Hamel G. (2006),
Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Helion, Gliwice).
Doz Y.L., Prahalad C.K. (1984), Patterns of Strategic Control Within Multinational Corpora-
tions, „Journal of International Business Studies”, Vol. 15(2), s. 55–72.
Drees  J.M.,  Heugens  P.  (2013),  Synthesizing  and  Extending  Resource  Dependence  Theory
A Meta-Analysis, „Journal of Management”, 39(6), s. 1666–1698.
Drori I., Honig B. (2013), A Process Model of Internal and External Legitimacy, „Organiza-
tion Studies”, Vol. 34(3), s. 345–376.
Dunning J. (1992), Explaining the international direct investment position of countries: towards
a dynamic or developmental approach, [w:] Black J., Dunning J.H. (red.), International
Capital Movements, Macmillan, London.
Dunning J.H. (1979), Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical
Tests, „Journal of International Business Studies”, Vol. 11(1), s. 9–31. 311 Bibliografia
Dunning J.H. (1981), International Production and the Multinational Enterprise, Allen and
Unwin, London.
Dunning J.H. (1988), The Eclectic Paradigm of International Production: A Restatement and
some Possible Extensions, „Journal of International Business Studies”, Vol. 19(1), s. 1–31.
Dunning J.H. (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley
Publishing Company, New York.
Dunning J.H. (1997), Alliance Capitalism and Global Business, Routledge, London.
Dunning J.H. (2001), The eclectic (OLI) paradigm of international production: past, present and
future, „International Journal of the Economics of Business”, Vol. 8(2), s. 173–190.
Dunning  J.H.,  Lundan  S.M.  (2008),  Multinational  Enterprises  and  the  Global  Economy,  
2 nd  ed., Edward Elgar, Cheltenham, UK.
Dunning J.H., Narula R. (1995), The R&D activities of foreign firms in the United States, „In-
ternational Studies of Management & Organization”, Vol. 25(1–2), s. 39–73.
Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing buyer-seller relationships, „The Journal  
of Marketing”, Vol. 51, s. 11–27.
Dyer J.H., Singh H. (1998), The relational view: cooperative strategy and sources of inter-or-
ganisational  competitive  advantage,  „Academy  of  Management  Review”,  Vol.  23(4),  
s. 660–679.
Eisenhardt K., Martin J. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, „Strategic Manage-
ment Journal”, Vol. 21(10/11), s. 1105–1121.
Eisenhardt K.M. (1989), Building Theories from Case Study Research, „The Academy of Ma-
nagement Review”, Vol. 14(4), s. 532–550.
Elg U. (2000), Firms’ home–market relationships: Their role when selecting international alliance
partners, „Journal of International Business Studies”, Vol. 31, s. 169–177.
Emerson  R.M.  (1962),  Power-Dependence  Relations,  „American  Sociological  Review”,  
Vol. 27(1), s. 31–41.
Emerson R.M. (1976), Social Exchange Theory, „Annual Review of Sociology”, Vol. 2(1),
s. 335–362.
Encyklopedia PWN (online).
Ettlie J.E., Bridges W.P., O’Keefe R.D. (1984), Organization strategy and structural differences
for radical versus incremental innovation, „Management Science”, Vol. 30(6), s. 682–695.
EU (2019), The 2019 EU Industrial R&D Investment Scoreboard, Publication Office of the
European Union, Luxembourg.
Evangelista R., Vezzani A. (2010), The economic impact of technological and organizational
innovations. A firm-level analysis, „Research Policy”, Vol. 39, s. 1253–1263.
Evangelista R., Vezzani A. (2012), The impact of technological and organizational innova-
tions on employment in European firms, „Industrial and Corporate Change”, Vol. 21(4),  
s. 871–899.
Evans J., Mavondo F.T. (2002), Psychic Distance and Organizational Performance: An Empi-
rical Examination of International Retailing Operations, „Journal of International Busi-
ness Studies”, Vol. 33(3), s. 515–532.
EY (2014), Europe 2014. Back in the game, Ernst & Young’s Attractiveness Survey Europe.312 Bibliografia
EY  (2017),  Mature  leader  of  the  CEE  region,  EY’s  Attractiveness  Survey  Poland,  May.
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_Attractiveness_Survey_Polan-
d_2017/$FILE/EY-Attractiveness-Survey-Poland-2017.pdf [25.08.2020].
Faeth I. (2009), Determinants of foreign direct investment – a tale of nine theoretical models, „Jo-
urnal of Economic Surveys”, Vol. 23(1), s. 165–196, https://doi.org/10.1111/j.1467-
-6419.2008.00560.x [25.08.2020].
Farole T. (2011), Special Economic Zones in Africa: Comparing Performance and Learning from
Global Experiences, World Bank, Washington, DC.
Ferraris A. (2014), Rethinking the literature on ‘multiple embeddedness’ and subsidiary-specific
advantages, „Multinational Business Review”, Vol. 22 (1), s. 15–33.
Ferraris A., Santoro G., Dezi L. (2017), How MNC’s subsidiaries may improve their inno-
vative performance? The role of external sources and knowledge management capabilities,
„Journal of Knowledge Management”, Vol. 21(3), s. 540–555.
Figueiredo P.N. (2011), The role of dual embeddedness in the innovative performance of MNE sub-
sidiaries: Evidence from Brazil, „Journal of Management Studies”, Vol. 48(2), s. 417–440.
Filippov S., Duysters G. (2014), Exploring the drivers and elements of subsidiary evolution in
several new EU members states, „International Journal of Emerging Markets”, Vol. 9(1),
s. 120–146.
Florida R. (1997), The globalization of R&D: Results of a survey of foreign-affiliated R &D
laboratories in the USA, „Research Policy”, Vol. 26(1), s. 85–103.
Fonfara K. (red.) (2012), The development of business networks in the company internationaliza-
tion process, Poznań University of Economics Press, Poznań.
Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J. (2000), Strategie przedsiębiorstw w bizne-
sie międzynarodowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Ford D. (1984), Buyer/seller relationships in international industrial markets, „Industrial Mar-
keting Management”, Vol. 13(2), s. 101–112.
Ford D., Gadde L.-E., Håkansson H., Snehota I. (2011), Managing Business Relationships,  
J. Wiley, Chichester.
Forsgren M. (2008), Theories of the Multinational Firm. A Multidimensional Creature in the
Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
Forsgren M. (2013), Theories of the Multinational Firm. A Multidimensional Creature in the
Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
Forsgren M. (2017), Theories of the Multinational Firm. A Multidimensional Creature in the
Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK.
Forsgren M., Holm U., Johanson J. (2005), Managing the Embedded Multinational: A Busi-
ness Network View, Edward Elgar, Cheltenham.
Foss K., Foss N.J., Nell P.C. (2012), MNC organizational form and subsidiary motivation
problems: Controlling intervention hazards in the network MNC, „Journal of International
Management”, Vol. 18(3), s. 247–259.
Frąckiewicz E. (2003), Strategia konkurowania czasem w działalności marketingowej przedsię-
biorstwa, [w:] Czarnota J.L., Moszkowicz M. (red.), W poszukiwaniu strategicznych prze-
wag konkurencyjnych, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.313 Bibliografia
French Jr J.R.P., Raven B. (1959), The bases of social power, [w:] Cartwright D. (red.), Studies
in Social Power, University of Michigan Press, Ann Arbor.
Frenz M., Ietto-Gilles G. (2009), The impact on innovation performance of different sources  
of knowledge: evidence from the UK Community Innovation Survey, „Research Policy”,
Vol. 38, s. 1125–1135.
Frost T.S., Birkinshaw J. M., Ensign P.C. (2002), Centers of excellence in multinational corpo-
rations, „Strategic Management Journal”, Vol. 23(11), s. 997–1018.
Furman J., Porter M.E., Stern S. (2002), The determinants of national innovative capacity,
„Research Policy”, Vol. 31, s. 899–933.
Gadde L.E., Mattson L.G. (1987), Stability and change in industrial networks., „International
Journal of Research in Marketing”, Vol. 41(1), s. 29–41.
Gambardella A., Giuri P., Luzzi A. (2007), The market for patents in Europe, „Research
Policy”, Vol. 36(8), s. 1163–1183.
Gammelgaard J., Kumar R. (2016), Legitimacy Dynamics in Headquarters-Subsidiary Rela-
tionships, [w:] Ambos T.C., Ambos B., Birkinshaw J. (red.), Perspectives on Headquar-
ters-Subsidiary Relationships in the Contemporary MNC, „Research in Global Strategic
Management”, Vol. 17, s. 121–140.
Gammelgaard  J.,  McDonald  F.,  Stephan  A.,  Tüselmann  H.,  Dörrenbächer  C.  (2012),  
The impact of increases in subsidiary autonomy and network relationships on performance,
„International Business Review”, Vol. 21(6), s. 1158–1172.
Gammelgaard J., Pedersen T. (2010), Internal versus external knowledge sourcing of subsidiaries
and the impact of headquarters control, [w:] Andersson U., Holm U. (red.) Managing the
Contemporary Multinational: The Role of Headquarters, Edward Elgar Publishing, Chel-
tenham, s. 211–231.
Gammeltoft P. (2006), Internationalisation of R&D: trends, drivers and managerial challenges,
„International Journal of Technology and Globalisation”, 2(1–2), s. 177–198.
Garcia-Pont C., Canales J.I., Noboa F. (2009), Subsidiary strategy: the embeddedness compo-
nent, „Journal of Management Studies”, Vol. 46(2), s. 182–214.
Gaskin J., Godfrey S. Vance A. (2018), Successful System Use: It’s Not Just Who You Are,
But What You Do, „AIS Transactions on Human-Computer Interaction”, Vol. 10(2),  
s. 57–81.
Gates  S.R.,  Egelhoff  W.G.  (1986),  Centralization  in  headquarters-subsidiary  relationships,  
„Journal of International Business Studies”, Vol. 17(2), s. 71–92.
Gault F. (2018), Defining and measuring innovation in all sectors of the economy , „Research
Policy”, Vol. 47(3), s. 617–622.
Gaur A.S., Ma X., Ding Z. (2018), Home country supportiveness/unfavorableness and outward
foreign  direct  investment  from  China,  „Journal  of  International  Business  Studies”,  
Vol. 49(3), s. 324–345.
Gauselmann A. (2013), MNEs and regional R&D co-operation: Evidence from post-transition
economies, EU 7 th  Framework Programme Growth-Innovation-Competitiveness: Fo-
stering Cohesion in Central and Eastern Europe (GRINCOH), Halle Institute for
Economic Research.314 Bibliografia
GCR (2019), The Global Competitiveness Report 2019–2020, World Economic Forum.
Ghemawat P. (2001), Distance still matters: the hard reality of global expansion, „Harvard Bu-
siness Review”, Vol. 79(8), s. 137–147.
Ghoshal S., Bartlett Ch. A. (1990), The multinational corporation as an interorganizational
network, „Academy of Management Review”, Vol. 15(4), s. 603–625.
Ghoshal S., Bartlett, Ch. A. (1988), Creation, adoption and diffusion of innovations by sub-
sidiaries  of  multinational  corporations,  „Journal  of  International  Business  Studies”,  
Vol. 19(3), s. 365–388.
Ghoshal  S.,  Nohria  N.  (1989),  Internal  differentiation  within  multinational  corporations,
„Strategic Management Journal”, Vol. 10(4), s. 323–337.
Ghoshal S., Nohria N. (1997), The Differentiated Network: Organizing Multinational Corpo-
rations for Value Creation, Jossey-Bass, San Francisco.
GII (2020), The Global Innovation Index 2020: Effective Innovation Policies for Development,
Cornell University, INSEAD, and WIPO, Fontainebleau, Ithaca, and Genewa.
Giroud A., Ha Y.J., Yamin M. (2014), Foreign subsidiaries’ internal and external R&D coope-
ration in South Korea: explanatory factors and interaction, „Asian Business and Manage-
ment”, Vol. 13(3), s. 227–256.
Giroud A., Scott-Kennel, J. (2009), MNE linkages in international business: a framework for
analysis, „International Business Review”, Vol. 18(6), s. 555–566.
Gnyawali  D.,  Madhavan  R.  (2001),  Cooperative  Networks  and  Competitive  Dynamics:
A Structural Embeddedness Perspective, „Academy of Management Review”, Vol. 26(3),
s. 431–445.
Gnyawali D., Signal M., Mu S. (2009), Knowledge ties among subsidiaries in MNCs: A multi-
-level conceptual model, „Journal of International Management”, Vol. 15 (2), s. 387–400.
Gök O., Peker S. (2020), The impact of marketing’s innovation-related capabilities on firm’s in -
novation performance, „International Journal of Innovation Management”, Vol. 24(6).
Golińska-Pieszyńska M. (2011), Polskie praktyki innowacyjne, OW SGH, Warszawa.
Gołębiowski T. (1984), Decyzje dotyczące produktu w przedsiębiorstwie eksportującym, Aspekty
marketingowe, Monografie i Opracowania SGPiS, Warszawa.
Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne, Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
Gołębiowski T. (red.) (1994), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strate-
giczna, PWN, Warszawa.
Gołębiowski T. (red.) (2003), Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa.
Gołębiowski T., (2013), Positioning of foreign subsidiaries in multinational enterprise network:
Does the local embeddedness matter?, „Journal of Economics and Management”, Vol. 14,
s. 35–49.
Gołębiowski T., Lewandowska M.S. (2015a), Cele  innowacji  technologicznych  i  nietechno-
logicznych a główne rynki operacyjne przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań CIS
2008–2010 dla Polski, [w:] Weresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2015.
OW Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Gołębiowski T., Lewandowska M.S. (2015b), Influence of internal and external relationships
of foreign subsidiaries on innovation performance: Evidence from Germany, Czech Republic
and Romania, „Journal of East European Management Studies”, Vol. 20(3), s. 304–327.315 Bibliografia
Gołębiowski T., Lewandowska M.S., Rószkiewicz M. (2019), Subsidiaries’ dual embedded-
ness and innovation-related competitive advantage, „Gospodarka Narodowa”, nr 3(299),
s. 5–30.
Gooderham P., Minbaeva D.B., Pedersen T. (2011), Governance Mechanisms for the Promo-
tion of Social Capital for Knowledge Transfer in Multinational Corporations, „Journal of
Management Studies”, Vol. 48(1), s. 123–150.
Goodman P.S., Darr, E.D. (1996), Exchanging best practices through computer-aided systems,
„Academy of Management Perspectives”, Vol. 10(2), s. 7–18.
Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
Gorynia M. (2021), Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym. Aspekty ekonomiczne, fi-
nansowe i menedżerskie, PWN, Warszawa.
Gorynia M., Bartosik-Purgat M., Jankowska B. Owczarzak R. (2006), Efekty zewnętrzne
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, „Ekonomista”, nr 2, s. 185–204.
Gorynia M., Samelak O. (2013), Przegląd badań nad funkcjonowaniem filii korporacji transna -
rodowych w Polsce, „Gospodarka Narodowa”, nr 10, s. 69–92.
Grabher G. (1993), Rediscovering the social in the economics of interfirm relations, [w:] Gra-
bher G. (red.), The Embedded Firm. On the Socioeconomics of Industrial Networks. Ro-
utledge, London.
Grandori A., Soda G. (1995), Inter-firm networks: Antecedents, mechanisms and forms, „Orga-
nization Studies”, Vol. 16(2), s. 183–214.
Granovetter  M.S.  (1973),  The  strength  of  weak  ties,  „American  Journal  of  Sociology”,  
Vol. 78(6), s. 1360–1380.
Granovetter M.S. (1985), Economic action and social structure: The problem of embeddedness,
„American Journal of Sociology”, Vol. 91(3), s. 481–510.
Granovetter M.S. (1992), Economic institutions as social constructions: A framework for analy-
sis, „Acta Sociologica”, Vol. 35(1), s. 3–11.
Granovetter  M.S.,  Svedberg  R.  (red.)  (1992),  The  Sociology  of  Economic  Life.  Westview
Press, Boulder.
Granstrand O. (2000), The Economics and Management of Intellectual Property: Towards intel-
lectual Capitalism, Edward Elgar, Cheltenham.
Granstrand O., Lindmark S. (2002), Technology Collaboration in Corporate Innovation Sys-
tems, Chalmers University of Technology, Gothenburg.
Granstrand O., Sjölander S. (1990), Managing innovation in multi-technology corporations,
„Research Policy”, Vol. 19(1), s. 35–60.
Grant R.M. (1991), The Resource-based Theory of Competitive Advantage: Implications for Stra-
tegy Formulation, „ California Management Review”, Vol. 33(3), s. 3–23.
Grant R.M. (1995), Contemporary Strategy Analysis. Concepts, Techniques, Applications, 2.ed,
Blackwell Business, Oxford.
Grant R.M. (2002), The knowledge-based view of the firm , [w]: Choo C.W., Bontis N. (red.)
Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford Uni-
versity Press, Oxford/New York, s. 133–148.
Gray  B.  (1987),  Conditions  facilitating  inter-organizational  collaboration,  „Human  Rela-
tions”, Vol. 38(10), s. 911–936. 316 Bibliografia
Greeven M.J., Yip G.S., Wei W. (2019), Understanding China’s next wave of innovation,
Greve H.R., Mitsuhashi H., Baum J.A.C. (2013), Greener Pastures: Outside Options and Stra-
tegic Alliance Withdrawal, „Organization Science”, Vol. 24(1), s. 79–98.
Grindley P.C., Teece D.J. (1997), Licensing and cross licensing in semiconductors and electro-
nics, „California Management Review”, Vol. 40(3), s. 55–79.
Grosse R. (2019), Innovation by MNEs in emerging markets, „Transnational Corporations”,
Vol. 26(3), s. 1–32.
Grossman  G.M.,  Helpman  E.  (1991),  Innovation  and  Growth  in  the  Global  Economy,  
The MIT Press, Cambridge.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin,
Warszawa.
Grzesiuk K. (2015), Zakorzenienie społeczne gospodarki. Koncepcja Marka Granovettera, Wy-
dawnictwo KUL, Lublin.
Gulati  R.  (1998),  Alliances  and  networks,  „Strategic  Management  Journal”,  Vol.  19(4),  
s. 293–317.
Gulati R. Nohria, N. & Zaheer, A. (2000), Strategic networks, „Strategic Management Jour-
nal”, Vol. 21(3), s. 203–215.
Gupta A.K., Govindarajan V. (1991), Knowledge flows and the structure of control within mul-
tinational corporations, „Academy of Management Review”, Vol. 16(4), s. 768–792.
Gupta A.K., Govindarajan V. Kisfalvi V. (2000), Knowledge flows within multinational corpo -
rations, „Strategic Management Journal”, Vol. 21(4), s. 473–496.
Gupta A.K., Smith K.G., Shalley C.E. (2006), The interplay between exploration and exploita-
tion, „The Academy of Management Journal”, Vol. 49(4), s. 693–706.
Gupta V., MacMillan I.C., Surie G. (2004), Entrepreneurial leadership: developing and measu-
ring a cross-cultural construct, „Journal of Business Venturing”, Vol. 19(2), s. 241–260.
GUS (2014), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2013 roku,
GUS, Warszawa.
GUS (2015), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2014 roku,
GUS, Warszawa.
GUS (2016), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2015 roku,
GUS, Warszawa.
GUS (2018), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2016 roku,
GUS, Warszawa.
GUS (2019), Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2017 roku,
GUS, Warszawa.
GUS  (2019),  Działalność  innowacyjna  przedsiębiorstw  w  latach  2016–2018.  https://stat.
gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-
-technika/dzialalnosc-innowacyjna-przedsiebiorstw-w-latach-2016-2018,2,17.html
[03.08.2020].
Ha Y.J., Giroud A. (2015), Competence-creating subsidiaries and FDI technology spillovers, „In-
ternational Business Review”, Vol. 24(4), s. 605–614.317 Bibliografia
Hagedoorn J. (1993), Understanding the rationale of strategic technology partnering: interorga-
nizational modes of cooperation and sectoral differences, „Strategic Management Journal”,
Vol. 14(5), s. 371–385.
Hair J., Hult T.M., Ringle Ch.M., Sarstedt M. (2017), A primer on partial least squares struc-
tural equation modeling (PLS-SEM), Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
Håkansson H. (red.) (1982), International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An
Interaction Approach, J. Wiley, Chichester.
Håkansson H., Johanson J. (1988), Formal and informal cooperation strategies in international
industrial networks, [w:] Contractor F.J., Lorange P. (red.) Cooperative Strategies in Inter-
national Business, Lexington Books, Lexington, MA.
Håkansson H., Johanson J. (1992), A Model of Industrial Networks, [w:] Axelsson B., Easton
G. (red.), Industrial Networks: a New View of Reality, Routledge, London.
Håkansson H., Johanson J., Wootz B. (1976), Influence tactics in buyer-seller processes, „The
Industrial Marketing Management”, Vol. 5, s. 319–332.
Håkansson, H., Snehota I. (red.) (1995), Developing Relationships in Business Networks, Ro-
utledge, London.
Halinen A., Törnroos J.-A. (1998), The role of embeddedness in the evolution of business ne-
tworks, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 14(3), s. 187–205.
Hallin C., Holm U., Sharma D.D. (2011), Embeddedness of innovation receivers in the mul-
tinational corporation: effects on business performance, „International Business Review”,
Vol. 20(3), s. 362–373.
Hamel G. (1991), Competition for competence and inter-firm learning within international stra -
tegic alliances, „Strategic Management Journal”, Vol. 12(4), s. 83–103.
Hamel G., Heene A. (1994), Competence-Based Competition, J. Wiley, Chichester.
Harrigan K.R., Newman W.H. (1990). Bases of interorganization co-operation: Propensity, po-
wer, persistence, „Journal of Management Studies”, Vol. 27, s. 417–434.
Harrington H.J., Voehl F. (2007), Knowledge Management Excellence: the Art of Excelling in
Knowledge Management, Paton Press Chicago.
Harzing A.-W., Noorderhaven N. (2008), Headquarters–subsidiary relationships and the co-
untry-of-origin effect, New Perspectives in International Business Research, Elsevier, Vol. 3.
Hayes R.H., Pisano G.P. (1994), Beyond World-Class: The New Manufacturing Strategy. „Ha-
rvard Business Review”, Vol. 72(1), s. 77–84.
Hayes R.H., Wheelwright S.C. (1979), Link manufacturing process and product life cycles.
„Harvard Business Review”, Vol. 57(1), s. 133–140.
Heckscher G., Heckscher E.F., Ohlin B. (1991), Heckscher-Ohlin Trade Theory, MIT Press,
Boston.
Hedlund G. (1986), The hypermodern MNC – A heterarchy?, „Human Resource Manage-
ment”, Vol. 25(1), s. 9–35.
Helfat C.E., Finkelstein S., Mitchell W., Peteraf M., Singh D., Teece D.J, Winter S. (2007),
Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations, Blackwell, London.
Helpman E. (2013), Foreign Trade and Investment: Firm-Level Perspectives, NBER Working
Paper No. w19057. https://www.nber.org/papers/w19057.pdf [25.08.2020].318 Bibliografia
Henderson R.M., Clark K.B. (1990), Architectural innovation: The reconfiguration of existing
product technologies and the failure of established firms, „Administrative Science Quarter-
ly”, Vol. 35(1), s. 9–30.
Hendriks-Gusc J.S. (2007), Headquarters-subsidiary relationship governance in emerging mar-
kets of central Eastern Europe. A study in Poland, Wageningen Academic Publishers, Wa-
geningen, The Netherlands, International chains and networks series, Vol. 2.
Hennart J.F. (1991), The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise, [w:] Pitelis
Ch.N., Sugden R. (red), The Nature of the Transnational Firm, Routledge, London.
Henseler J. (2011), Why generalized structured component analysis is not universally preferable to
structural equation modeling, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 40,
s. 402–413.
Herstad S.J., Aslesen H.W., Ebersberger, B. (2014), On industrial knowledge bases, commer-
cial opportunities and global innovation network linkages, „Research Policy”, Vol. 43(3),
s. 495–504.
Hervas-Olivier J.-L., Semepere-Ripoll F., Boronat-Moll C. (2012), Process Innovation Objec-
tives and Management Complementarities: Patterns, Drivers, Co-Adoption and Performance
Effects, UNU-MERIT Working Paper, 2012–51.
Hewett K., Bearden W.O. (2001), Dependence, Trust, and Relational Behavior on the Part
of Foreign Subsidiary Marketing Operations: Implications for Managing Global Marketing
Operations, „Journal of Marketing”, Vol. 65(4), s. 51–66.
Hill C.W.L., Hwang P., Kim W.C. (1990), An Eclectic Theory of the Choice of International
Entry Mode, „Strategic Management Journal”, Vol. 11(2), s. 117–128.
Hillman  A.J.,  Withers  M.,  Collins  B.J.  (2009),  Resource  Dependence  Theory:  A  Review.  
„Journal of Management”, Vol. 35(6), s. 1404–1427.
Hitt M.A., Lee H.-U., Yucel E. (2002), The Importance of Social Capital to the Management
of Multinational Enterprises: Relational Networks Among Asian and Western Firms, „Asia
Pacific Journal of Management”, Vol. 19(2), s. 353–372.
Ho  Y-C.  (2014),  Multinational  enterprise  knowledge  transfer  and  multiple  embeddedness,  
„The Multinational Business Review”, Vol. 22(2), s. 155–175.
Hoenen A.K., Kostova T. (2015), Utilizing the broader agency perspective for studying headqu-
arters–subsidiary relations in multinational companies, „Journal of International Business
Studies”, Vol. 46(1), s. 104–113.
Hollensen S. (2011), Global Marketing, Pearson Education, Harlow.
Holm U., Johanson J. Thilenius P. (1995), Headquarters’ knowledge of subsidiary network
context  in  the  multinational  corporation,  International  Studies  of  Management  and
multinational corporation, „International Studies of Management and Organization”,  
Vol. 25(1–2), s. 97–120.
Holmlund M., Törnroos J.-Å. (1997), What are relationships in business networks?, „Manage-
ment Decision”, Vol. 35(4), s. 304–309.
Homans  G.C.  (1958),  Social  behaviour  as  exchange,  „American  Journal  of  Sociology”,  
Vol. 63, s. 597–606. 319 Bibliografia
Horn P., Scheffler P., Schiele H. (2014), Internal integration as a pre-condition for external
integration in global sourcing: asocial capital perspective, „International Journal of Produc-
tion Economics”, Vol. 153, s. 54–65.
Housh T. (1997), Polska w ocenach inwestorów, „Życie Gospodarcze”, nr 8, https://doi.
org/10.1111/1467-9396.00359 [25.08.2020].
Hsu C.-W., Lien Y.-C., Chen H. (2015), R&D internationalization and innovation performan-
ce, „International Business Review”, Vol. 24(2), s. 187–195.
Hu Y.-S. (1992), Global or Stateless Corporations are National Firms with International Opera-
tions, „California Management Review”, Vol. 34(2), s. 107–126.
Hulland J.S. (1999), Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A re-
view of four recent studies, „Strategic Management Journal”, Vol. 20(2), s. 195–204.
Hullova D., Trott P., Simms C.D. (2016), Uncovering the reciprocal complementarity between
product and process innovation, „Research Policy”, Vol. 45(5), s. 929–940.
Hurley R.F., Hult G.T.M. (1998), Innovation, Market Orientation, and Organizational Le-
arning: An Integration and Empirical Examination, „Journal of Marketing”, Vol. 62(3),
s. 42–54.
Hymer, S.H. (1976), The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign
Investment. A Study of Direct Foreign Investment, The MIT Press, Cambridge.
Ietto-Gillies G. (2005), Transnational Corporations and International Production. Concepts,
Theories and Effects, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton.
Inków M. (2019), Measuring innovation maturity – literature review on innovation maturity
models, „Informatyka Ekonomiczna”, nr 1, s. 22–34.
Inkpen A.C., Beamish P.W. (1997), Knowledge, bargaining power, and the instability of inter-
national joint ventures, „Academy of Management Review”, Vol. 22, s. 177–202.
Inkpen  A.C.,  Tsang  E.K.W.  (2005),  Social  Capital,  Network,  and  Knowledge  Transfer,  
„The Academy of Management Review”, Vol. 30(1).
IUS (2015), Innovation Union Scoreboard 2015, European Commission.
IUS (2016), Innovation Union Scoreboard 2017, European Commission.
Iversen C. (1936), Aspects of the Theory of International Capital Movements, Oxford Univer-
sity Press, Londyn.
Iversen  E.,  Dachs  B.,  Poti  B.,  Patel  P.,  Cerulli  G.,  Spallone  R.,  Zahradnik  G.,  Knell  
M. Scherngell T., Lang F. (2016), Internationalisation of business investments in R&D and
analysis of their economic impact (BERD Flows), Luxembourg: European Commission.
Jalonen H., Lehtonen A. (2011), Uncertainty in the innovation process, http://www.virtu-
project.fi/wpcontent/uploads/2011/02/ECIE2011_Jalonen_Lehtonen_VIRTU_
April_2011.pdf [11.08.2020]
Jarillo J.C. (1988), On strategic networks, „Strategic Management Journal, 9(1), s. 31–41.
Jarillo J.C. (1993), Strategic Networks. Creating the Borderless Organization, Butterworth-He-
inemann, Oxford.
Jaworek M. (2006), Bezpośrednie  inwestycje  zagraniczne  w  prywatyzacji  polskiej  gospodarki,
Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.320 Bibliografia
Jindra B., Giroud A., Scott-Kennel J. (2009), Susidiary roles, vertical linkages and economic
development: Lessons from transition economies, „Journal of World Business”, Vol. 44(2),
s. 167–179.
Johanson J., Mattson L.G. (1987), Interorganizational relations in industrial systems: a network
approach compared with the transaction-cost approach, „International Studies of Manage-
ment & Organization”, Vol. 17(1), s. 34–48.
Johanson J., Mattson L.G. (1988), Internationalisation in industrial systems – a network ap-
proach, [w]: Hood N., Vahlne J.E. (red.) Strategies in Global Competition, Crom Helm,
London.
Johanson J., Mattsson L.G. (1992), Network positions and strategic action – An analytical fra-
mework, [w:] Axelsson B., Easton G. (red.) Industrial Networks: A New View of Reality.
Routledge, London.
Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala internationalization process revisited: From liabi-
lity of foreigness to liability of outsidership, „Journal of International Business Studies”,
Vol. 40(9), s. 1411–1431.
Johnston S., Menguc B. (2007), Subsidiary size and the level of subsidiary autonomy in mul-
tinational corporations: a quadratic model investigation of Australian subsidiaries, „Journal  
of International Business Studies”, Vol. 38(5), s. 787–801.
Johnston W., Peters L., Gassenheimer J. (2006), Questions about network dynamics: Charac-
teristics, structures and interactions, „Journal of Business Research”, Vol. 59, s. 945–954.
Kafouros M., . Wang C., Mavroudi E., Hong J., Katsikeas C. (2018), Geographic dispersion
and co-location in global R&D portfolios: Consequences for firm performance, „Research
Policy”, Vol. 47(7),  s. 1243–1255.
Kano L., Verbeke A. (2019), Theories of the multinational firm: A  microfoundational perspecti-
ve, „Global Strategy Journal”, Vol. 9(1), s. 158–183.
Karaszewska H., Karaszewski W. (2007), Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału
zagranicznego w Polsce a ich wyniki ekonomiczne, „Przegląd Organizacji”, 1, s. 26–30.
Karaszewski W. (2000), Inwestycje w procesie transformacji gospodarki Polski 1990–1999, Uni-
wersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
Karaszewski  W.,  Jaworek  M.  (2008),  Bezpośrednie  inwestycje  zagraniczne  firm  japońskich
w Polsce, „Przegląd Organizacji”, nr 10, s. 26–29.
Karbowski  A.  (2015),  Innowacyjność  przedsiębiorstw:  miary  i  modele,  „Kwartalnik  Nauk
o Przedsiębiorstwie”, Vol. 36, s. 70–76.
Katila R., Ahuja G. (2002), Something old, something new: a longitudinal study of search be-
havior and new product introduction, „Academy of Management Journal”, Vol. 45(6),  
s. 1183–1194.
Katila R., Rosenberger, J.D., Eisenhardt K.M. (2008), Swimming with sharks: Technology
ventures, defense mechanisms and corporate relationships, „Administrative Science Quar-
terly”, Vol. 53, s. 295–332.
Kerin R.A., Mahajan V., Varadarajan P.R. (1990). Contemporary Perspectives o Strategic Mar-
ket Planning, Allyn and Bacon, Boston.321 Bibliografia
Kim J.U., Aguilera R.V. (2015), Foreign Location Choice: Review and Extensions, „Internatio-
nal Journal of Management Review”, Vol. 00, s. 1–27.
Kim W.C., Hwang P. (1992), Global strategy and multinationals’ entry mode choice, „Journal
of International Business Studies”, Vol. 23(1), s. 29–53.
Kisiel R., Krajewska A., Nazarczuk J.M. (2017), Spatial Concentration of Businesses with Fo-
reign Capital in the Capital Cities of the Polish Voivodeships and their Agglomerations from
1995–2016, „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, nr 16, s. 71–81.
Kline R.B. (2011), Principles and practice of structural equation modeling, Guilford Press, New
York.
Kłak M. (2020), Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, WSEiP, Kielce.
Knott A. (2002), Exploration and exploitation as complements, [w:] Choo C., Bontis N. (red.)
The Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford
University Press, New York, s. 339–358.
Kogut B., Zander U. (1992). Knowledge of the firm , combinative capabilities, and the replication
of technology, „Organization Science”, Vol. 3(3), s. 383–397.
Kogut B., Zander U. (2003), A memoir and reflection: knowledge and an evolutionary the-
ory of the multinational firm 10 years later, „Journal of International Business Studies”,  
Vol. 34(6), s. 505–515.
Kohler H.-D. (2008), Profit and innovation strategies in low-tech firms , „Estudios de Econo-
mía Aplicada”, Vol. 26(3), s. 73–87.
Kokko A., Kravtsova V. (2006), Innovative capability in MNC subsidiaries: Evidence from
four European transition economies, MERIT, Maastricht, Working Paper, 224.
Komisja  Europejska,  EPALE  –  myślenie  projektowe  https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/
myslenie-projektowe-czym-jest-i-dlaczego-warto-je-stosowac-w-bibliotece.
Kostova T., Marano V., Tallman S. (2016), Headquarters-subsidiary relationships in MNCs:
Fifty years of evolving research, „Journal of World Business”, Vol. 51(1), s. 176–184.
Kostova T., Nell P.C., Hoenen A.K. (2018), Understanding Agency Problems in Headquarters-
-Subsidiary Relationships in Multinational Corporations: A Contextualized Model, „Journal
of Management”, Vol. 44(7), s. 2611–2637.
Kostova T., Roth K. (2002), Adoption of organizational practice by subsidiaries of multinatio-
nal corporations: Institutional and relational effects, „Academy of Management Journal”,  
Vol. 45(1), s. 215–233.
Kostova T., Roth K. (2003), Social capital in multinational corporations and a micro-macro
model of its formation, „The Academy of Management Review”, Vol. 28(2), s. 297–317.
Kostova T., Zaheer S. (1999), Organizational legitimacy under conditions complexity: the case
of multinational enterprise, „Academy of Management Review”, Vol. 24(1), s. 64–81.
Kotabe M., Murray J.Y. (1990), Linking product and process innovations and modesof inter-
national sourcing in global competition: a case of foreign multinational firms, „Journal of
International Business Studies”, Vol. 2, s. 383–408.
Kothandaraman P., Wilson D.T. 2001, The Future of Competition: Value-Creating Networks”,
„Industrial Marketing Management”, Vol. 30(4), s. 379–389.322 Bibliografia
Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska,
Warszawa.
Kotler Ph., Armstrong G., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, PWE, War-
szawa.
Kotler Ph., Keller K.L., Brady M., Goldman M., Hansen T. (2009), Marketing Management,
Pearson – Prentice Hall, Harlow UK.
Kotler Ph., Pfoertsch W. (2006), B2B Brand Management, Springer, Berlin – Heidelberg.
Kowalski A.M, Lewandowska M.S., Poznańska K., Rószkiewicz M., Godlewska M., Mac-
kiewicz M. (2020), Poziom innowacyjności gospodarek krajów Europy Środkowej i Wschod-
niej, Raport na Forum Ekonomistów, Krynica 2020 [w redakcji].
Kozioł-Nadolna K. (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształto-
waniu procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, War-
szawa.
Kozioł-Nadolna  K.  (2017),  Uwarunkowania  internacjonalizacji  działalności  badawczo-
-rozwojowej na przykładzie Chin, „Studia i Prace WNEIZ US”, nr 48/3, Uniwersytet
Szczeciński.
KPMG (2017), Changing landscape of disruptive technologies. Global technologies innovation
hubs, kpmg.com/techinnovation.
Kraft K. (1990), Are Product – and Process-Innovations Independent of Each Other?, „Applied
Economics”, Vol. 22(8), s. 1029–1038.
Krawczyk-Sokołowska I. (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw i jej regionalne uwarunkowa-
nia, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Krok E. (2009), Zarządzanie wiedzą – zestawienie elementów koncepcji, ZN Uniwersytetu
Szczecińskiego nr 541, „Studia Informatica”, Vol. 23, s. 171–191.
Kuemmerle W. (1997), Building effective R&D capabilities abroad, „Harvard Business Re-
view”, Vol. 75(1), s. 61–70.
Kuhlmann S., Rip A. (2014), The Challenge of addressing grand challenges: A think piece on
how innovation can be driven towards the „Grand Challenges” as defined under the pro -
spective European union framework programme horizon 2020, European Research and
Innovation Area Board [ERIAB].
Kumar V., Gaur A., Zhan W., Luo Y. (2019), Co-evolution of MNCs and local competitors in
emerging markets, „International Business Review”, Vol. 28(5), 101527.
Kumar V., Mudambi R., Gray S. (2013), Internationalization, innovation and institutions:
The 3 I’s underpinning the competitiveness of emerging market firms, „Journal of Interna-
tional Management”, Vol. 19(3), s. 203–206.
Kuzel M., Kuczmarska M., Czaplewski L., Jaworek M. (2017), Kapitał w postaci bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Karaszewski W. (red.) Bezpośrednie inwestycje
zagraniczne w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Kwestionariusz PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2008–2010, (pol-
ska edycja Community Innovation Survey – CIS, www.stat.gov.pl/formularze.323 Bibliografia
Laari-Salmela S., Mainela T., Pernu E., Puhakka V. (2018), Strategic practices of subsidiary
positioning in business networks, „IMP Journal”, Vol. 12(1), s. 37–55.
Laforet S. (2011), A framework of organizational innovation outcomes in SMEs, „Internatio-
nal of Interpreneurial Behavior & Research”, Vol. 17(4), s. 380–408.
Lambin J.J. (2001), Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa.
Lane P.J., Koka B.R., Pathak S. (2006), The reification of absorptive capacity: a  critical review and
rejuvenation of the construct, „Academy of Management Review”, Vol. (31)4, s. 833–863.
Lane P.J., Lubatkin M. (1998), Relative absorptive capacity and interorganizational learning,
„Strategic Management Journal”, Vol. 19(5), s. 461–477.
Larsson B., Bengtsson L. Henriksson K., Sparks (1998), The interorganizational learning
dilemma: Collective knowledge development in strategic alliance, „Organization Science”,
Vol. 9(3), s. 285–305.
Lau Ch-M., Ngo H.-Y., Yiu D.W. (2010), Internationalization and organizational resources of
Chinese firms, „Chinese Management Studies”, Vol. 4(3), s. 258–272.
Lavie D. (2006), The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resource-
-based view, „Academy of Management Review”, Vol. 31(3), s. 638–658.
Le Bas C., Sierra C. (2002), Location versus home country advantages’ in R&D activities: some
further results on multinationals’ locational strategies, „Research Policy”, Vol. 31(4), s. 589–609.
Lechner C., Dowling M. (2003), Firm networks: external relationships as sources for the growth
and  competitiveness  of  entrepreneurial  firms,  „Entrepreneurship  &  Regional  Develop-
ment”, Vol. 15(1), s. 1–26.
Lewandowska M.S. (2014), Cele innowacji marketingowych polskich przedsiębiorstw przemy-
słowych, „Marketing i Rynek”, nr 3, s. 31–39.
Lewandowska  M.S.  (2018),  Koncepcja  otwartych  innowacji.  Perspektywa  polskich  przedsię-
biorstw przemysłowych, OW SGH, Warszawa.
Lewandowska M.S., Gołębiowski T. (2012), Analiza celów działalności innowacyjnej polskich
przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 246,
s. 305–319.
Lewandowska  M.S.,  Gołębiowski  T.  (2014),  Complementarities  between  technological  and
non-technological innovation. Their influence on new product export intensity of Polish firms ,
Proceedings of 40th European International Business Academy (EIBA) Annual Con-
ference 2014, Uppsala University, Sweden.
Lewandowska M.S., Szymura-Tyc M., Gołębiowski T. (2016), Innovation complementarity,
cooperation partners, and new product export: Evidence from Poland, „Journal of Business
Research”, Vol. 69(9), s. 3673–3681.
Lewis J.D. (1990), Partnerships for Profit: Structuring and Managing Strategic Alliances, Free
Press, New York.
Lhuillery S., Pfister E. (2009), R&D cooperation and failure in innovation projects: Empirical
evidence from French CIS data, „Research Policy”, Vol. 38(1), s. 45–57.
Li L. (2005), The effects of trust and shared vision on inward knowledge transfer in subsidiaries’
intra- and inter-organizational relationships, „International Business Review”, Vol. 14 (1),
s. 77–95. 324 Bibliografia
Liebeskind J., Porter O., Zucker L. Brewer M. (1996), Social networks learning and flexibili-
ty: Sourcing scientific knowledge in the new biotechnology firms , „Organization Science”,  
Vol. 7(4), s. 428–443.
Lim L.P.L., Garnsey E., Gregory M. (2006), Product and process innovation in biopharmaceu-
ticals: a new perspective on development, „R&D Management”, Vol. 36(1), s. 27–36.
Lindegaard S. (2010), The Open Innovation Revolution: Essentials, Roadblocks, and Leadership
Skills. Hoboken, NJ: Wiley.
Linder S.B. (1961), An Essay on Trade and Transformation, Wiley, New York.
Lizińska W. (2012), Zmiany motywów podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
w Polsce, Wyzwania gospodarki globalnej, „Prace i Materiały Instytutu HZ, Uniwer-
sytet Gdański”, nr 31, s. 673–686.
Lizińska W., Nazarczuk J.M. (2008), Działania władz lokalnych gmin województwa warmiń-
sko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych, „Roczniki Naukowe
Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 10(2), s. 148–153.
Lohmöller  J.-B.  (1989),  Latent  variable  path  modeling  with  partial  least  squares,  Physica,  
Heidelberg.
Lokshin B., Hagedoorn J., Letterie W. (2011), The bumpy road of technology partnerships,
„Research Policy”, Vol. 40(2), s. 297–308.
Lokshin B., van Gils A., Bauer E. (2008), Crafting Firm Competencies to Improve Innovative
Performance, UNU-MERIT Working Paper Series 009.
Lumineau F., Eckerd S., Handley S. (2015), Inter-organizational conflicts, „Journal of Strate-
gic Contracting and Negotiation”, Vol. 1(1), 42–64.
Luo Y., Peng M.W. (1999), Learning to compete in a transition economy, experience, environment,
and performance, „Journal of International Business Studies”, Vol. 30(2), s. 269–296.
Luo Y., Tung R.L. (2007), International expansion of emerging market enterprise: A springboard
perspective, „Journal of International Business Studies”, Vol. 38(4), s. 481–498.
Lynch R. (2000), Corporate Strategy, 2 nd  ed., Financial Times – Prentice Hall, Harlow.
Łobejko S. (2013), Międzynarodowe rankingi, wskaźniki i serwisy innowacji. Dyskusja na te-
mat 8 użyteczności i potrzeb na rzecz polityki innowacyjnej w Polsce, [w:] Zadura-Lichota
P. (red.) Świt innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata. PARP, Warszawa,
Vol. 10, s. 41–64.
Maffei M.J., Meredith J. (1995), Infrastructure and Flexible Manufacturing Technology: Theory
Development, „Journal of Operations Management”, Vol. 13, s. 273–278.
Magee J.C., Galinsky A.D. (2008), Chapter 8 Social Hierarchy: The Self-Reinforcing Nature of
Power and Status, „The Academy of Management Annals”, Vol. 2(1), s. 351–398.
Małys Ł. (2013), Siła powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji a wyniki przedsiębior-
stwa, Difin, Warszawa.
Männik K., Varblane U., Hannula H. (2005), The Role of Country, Industry and Firm Spe-
cific Effects on the Autonomy of a  Multinational Corporation’s Subsidiary in Central and
East European Countries, East-West „Journal of Economics and Business”, Vol. 8(1–2),
s. 101–133.325 Bibliografia
Manolopoulos D., Söderquist K., Pearce R. (2011), Coordinating decentralized research and
development  laboratories:  A  survey  analysis,  „Journal  of  International  Management”,
17(2), s. 114–129.
Mansfield E. (1968), The economics of technological change, Norton, New York.
maradDesign http://maraddesign.pl/ [12.08.2020].
Marin A., Bell M. (2010), The local/global integration of MNC subsidiaries and their techno-
logical behavior: Argentina in the late 1990s, „Research Policy”, Vol. 39(7), s. 919–931.
Markusen J.R., Maskus K.E. (2002), Discriminating Among Alternative Theories of the Multi-
national Enterprise, „Review of International Economics”, Vol. 10(4), s. 694–707.
Martinez-Ros E., Labeaga J. (2009), Product and Process Innovation: Persistence and Comple-
mentarities, „European Management Review”, Vol. 6(1), s. 64–75.
Maskel P., Malmberg A. (2007), Myopia, knowledge development and cluster evolution, „Jour-
nal of Economic Geography”, Vol. 7(5), s. 603–618.
Matejun M. (2011), Metoda badania przypadków w naukach o zarządzaniu, „Ekonomika
i Organizacja Przedsiębiorstwa”, Vol. 10, 93–102.
McCann P., Mudambi R. (2005), Analytical differences in the economics and geography: the case
of the multinational firm , „Environment and Planning A”, Vol. 37(10), s. 1857–1876.
Medcof J.W. (2001), Resource-based strategy and managerial power in networks of international-
ly dispersed technology units, „Strategic Management Journal”, Vol. 22(11), s. 999–1012.
Meyer  K.E.,  Li  Ch.,  Schotter  A.P.J.  (2020),  Managing  the  MNE  subsidiary:  Advancing
a multi-level and dynamic research agenda, „Journal of International Business Studies”,  
Vol. 51(4), s. 538–576.
Meyer K.E., Mudambi R., Narula R. (2011), Multinational enterprises and local contexts: the
opportunities and challenges of multiple embeddedness, „Journal of Management Studies”,
Vol. 48(2), s. 235–252.
Michailova S., Minbaeva D.B. (2012), Organizational values and knowledge sharing in multi-
national corporations, „International Business Review”, Vol. 21(1), s. 59–70.
Michailova S., Zhan W. (2015), Dynamic capabilities and innovation in MNC subsidiaries,
„Journal of World Business”, Vol. 50(3), s. 576–583.
Milbergs E., Vonortas N. (2006), Innovation metrics: Measurement to insight, White paper
for National Innovation Initiative, 21st Century Innovation Working Group, Chair,
Nicholas M. Donofrio, IBM Corporation, s. 1–7.
Milczarek-Andrzejewska D. (2014), Zagadnienie siły w ekonomii – na przykładzie sektora
rolno-spożywczego w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.
Miles R.E., Snow C.C. (1986), Network organizations: new concepts for new forms, „California
Management Review”, Vol. 28(2), s. 68–73.
Miles R.E., Snow C.C. (1992), Causes of failure in network organisations, „California Mana-
gement Review”, Vol. 34(4), s. 53–72.
Milgrom P., Roberts J. (1995), Complementarities and fit. Strategies, structure and organiza-
tional change in manufacturing, „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 19(2–3),  
s. 179–208.326 Bibliografia
Miroński  J.  (2007),  Problematyka  władzy  w  teorii  ekonomii,  „Gospodarka  Narodowa”,  
nr 4, s. 5–32.
Mohnen P., Mairesse J., Dagenais M. (2006), Innovativity: A comparison across seven Europe-
an countries,UNU MERIT Working Paper Series 2006–027, s. 1–57.
Möller K., Rajala A., Svahn S. (2005), Strategic business nets – their type and management,
„Journal of Business Research”, Vol. 58(9), s. 1274–1284.
Moncada-Paternò-Castello P., Vivarelli M., Voigt P. (2011), Drivers and impacts in the glo-
balization of corporate R&D: An introduction based on the European experience, „Industrial
and Corporate Change”, Vol. 20(2), s. 585–603.
Monteiro L.F. (2015), Selective attention and the initiation of the global knowledge-sourcing
process  in  multinational  corporations,  „Journal  of  International  Business  Studies”,  
Vol. 46(5), s. 505–527.
Monteiro L.F., Arvidsson N., Birkinshaw J. (2008), Knowledge flows within MNC: Expla -
ining  subsidiary  isolation  and  its  performance  implications,  „Organization  Science”,  
Vol. 19(1), s. 90–107.
Monteiro L.F., Birkinshaw J. (2017), The external knowledge sourcing process in multinational
corporations, „Strategic Management Journal”, Vol. 38(2), s. 342–362.
Moon H.C., Rugman A.M., Verbeke A. (1995), The Generalized Double Diamond Approach
to International Competitiveness, „Research in Global Strategic Management: Beyond
the Diamond”, Vol. 6, s. 97–114.
Morgan G., Kristensen P.H. (2006), The contested space of multinationals: Varieties of institu-
tionalism, varieties of capitalism, „Human Relations”, Vol. 59(11), s. 1467–1490.
Morgan R.M., Hunt S.D. (1994), The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing,
„Journal of Marketing”, Vol. 58(3), s. 20–38.
Moroz M. (2003), Konkurencyjność przedsiębiorstwa – pojęcie i pomiar, „Gospodarka Naro-
dowa”, Vol. 9, s. 40–57.
Morschett D., Schramm-Klein H. (2011), Successful subsidiary strategy in different environ-
ments – A configurational perspective, [w:] Verbeke A., Tavares-Lehmann A.T., Van Tul-
der R. (red.) Entrepreneurship in the Global Firm, „Progress in International Business
Research”, Vol. 6, s. 167–195.
Mothe C., Nguyen-Thi .T.U. (2010), The Link Between Non-Technological Innovation and
Technological Innovation, „European Journal of Innovation Management, Vol. 13(3),  
s. 313–332.
Mu S.C., Gnyawali R.D., Hatfield D.E. (2007), Foreign subsidiaries’ learning from local envi-
ronments: An empirical test, „Management International Review”, Vol. 47(1), s. 79–102.
Mudambi R. (2011), Hierarchy, coordination, and innovation in the multinational enterprise,
„Global Strategy Journal”, Vol. 1(3–4), s. 317–323.
Mudambi R., Navarra P. (2004), Is knowledge power? Knowledge flows, subsidiary power and
rent-seeking  within  MNCs,  „Journal  of  International  Business  Studies”,  Vol.  35(5),  
s. 385–406.
Mudambi  R.,  Pedersen  T.  (2007),  Agency  theory  and  resource  dependency  theory:  Comple-
mentary  explanations  for  subsidiary  power  in  multinational  corporations,  [w]:  Pedersen 327 Bibliografia
T., Volberda H. (red.), Bridging IB Theories, Constructs, and Methods across Cultures and  
Social Sciences, Palgrave-McMillan, London.
Mudambi R., Pedersen T., Andersson U. (2014a), How subsidiaries gain power in multinatio-
nal corporations, „Journal of World Business”, Vol. 49(1), s. 101–113.
Mudambi R., Piscitello L., Rabbiosi L. (2014b), Reverse Knowledge Transfer in MNEs: Sub-
sidiary Innovativeness and Entry Modes, „Long Range Planning”, Vol. 47(1), s. 49–63.
Murray J.Y., Kotabe M., Zhou J.N. (2005), Strategic alliance-based sourcing and market perfor-
mance: Evidence from foreign firms operating in China , „Journal of International Business
Studies”, Vol. 36, s. 187–208.
Mutlu C.C., Zhan M., Peng M.W., Lin Z.J. (2015), Competing in (and out of) in transition
economies, „Asia Pacific Journal of Management”, Vol. 32(3), s. 571–596.
Nachum L., Zaheer S. (2005), The persistence of distance? The impact of technology on MNE
investment motivations, „Strategic Management Journal”, Vol. 6(8), s. 747–767.
Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational
Advantage, „The Academy of Management Review”, Vol. 23(2), s. 242–266.
Nahapiet J., Ghoshal S. (2002), Social capital, intellectual capital, and the organizatio-
nal advantage, [w:] Choo C., Bontis N. (red.) The Strategic Management of Intellectual  
Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press, New York, s. 673–697.
Najafi-Tavani Z., Ghasem Z., Naudé P., Giroud A. (2015), Reverse knowledge transfer and
subsidiary power, „Industrial Marketing Management”, Vol. 48, July, s. 103–110.
Najafi-Tavani Z., Giroud A., Andersson U. (2014), The interplay of networking activities and
internal knowledge actions for subsidiary influence within MNC , „Journal of World Busi-
ness”, Vol. 49(1), s. 122–131.
Narcizo R.B, Canen A.G., Tammela I., Cardoso R., Delesposte, J.E. (2019). Innovation
capability maturity in non-R&D performers: a reference model, „Brazilian Journal of Ope-
rations & Production Management”, Vol. 16(2), s. 213–226.
Narula R. (2014), Exploring  the  paradox  of  competence-creating  subsidiaries:  balancing  ban-
dwidth and dispersion in MNEs, „Long Range Planning”, Vol. 47(1–2), s. 4–15.
Narula R., Dunning J.H. (2000), Industrial Development, Globalization and Multinational
Enterprises:  New  Realities  for  Developing  Countries,  „Oxford  Development  Studies”,  
Vol. 28(2), s. 141–167.
Narula R., Guimon J. (2010), The  R&D  activity  of  multinational  enterprises  in  peripheral
economies: Evidence from the EU new member states, UNU-MERIT Working Papers,  
No. 2010–048.
Narula R., Zanfei A. (2005), Globalisation of innovation: The role of multinational enterprises,
[w:] Fagerberg J., Mowery D.C., Nelson R.R. (red.) The Oxford Handbook of Innovation,
Oxford University Press, Oxford, s. 318–345.
Nell Ph.C., Ambos B., Schlegelmilch B. (2011), The MNC as an externally embedded orga-
nization: An investigation of embeddedness overlap in local subsidiary networks. „Journal  
of World Business”, Vol. 46(4), s. 497–505.
Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An Evolutionary Theory of E-economic Change, The Belk-
nap Press of Harvard University Press, Cambridge, MA,.328 Bibliografia
Newfarmer R.S. (red.) (1985), Profits, Progress, and Poverty: Case Studies of International Indu-
stries in Latin America, University of Notre Dame Press, Notre Dame.
Niedzielska E. (red.) (1998), Informatyka ekonomiczna, Akademia Ekonomiczna,Wrocław.
Nielsen B.B., Asmussen Ch.G., Weatherall C. (2017), The location choice of foreign direct in-
vestments: Empirical evidence and methodological challenges, „Journal of World Business”,
Vol. 52(1), s. 62–82.
Nieto M.J., Santamaria L. (2007), The importance of diverse collaborative networks for the
novelty of product innovation, „Technovation”, Vol. 27(2), s. 367–377.
Niziołek A. (2004), Zagraniczni inwestorzy o Polsce, „Manager”, nr 1.
Nohria N., Ghoshal S. (1997), The Differentiated Network: Organizing Multinational Corpo-
rations for Value Creation, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA.
Nonaka  I.  (1994),  A  dynamic  theory  of  organizational  knowledge  creation,  „Organization
Science”, Vol. 5(1), s. 14–37.
Nonaka I., Nishiguchi T. (2001), Knowledge Emergence: Social, Technical, and Evolutionary
Dimensions of Knowledge Creation, Oxford University Press, New York.
Nooteboom B. (2000), Learning and Innovation in Organizations and Economies, Oxford
University Press, Oxford.
Norman D. (2018), Dizajn na co dzień, Kraków.
Normann R., Ramírez R. (1994), Designing Interactive Strategy: From Value Chain to Value
Constellation, J. Wiley, New York.
Nurkse R. (1963), Wpływ obrotów międzynarodowych na rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa.
O’Grady S., Lane H.W. (1996), The Psychic Distance Paradox, „Journal of International
Business Studies”, Vol. 27(2), s. 309–333.
Objaśnienia do kwestionariusza PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata
2008–2010, www.stat.gov.pl/formularze
O’Donnell S.W. (2000), Managing foreign subsidiaries: agents of headquarters, or an interdepen-
dent network?, „Strategic Management Journal”, Vol. 21(5), s. 525–548.
OECD/European Communities (2005), Polska edycja: Podręcznik Oslo. Zasady gromadze-
nia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008.
OECD/JRC  (2008),  Handbook  on  Constructing  Composite  Indicators  –  Methodology  and
User Guide, OECD Publishing, Paris, www.oecd.org/sdd/42495745.pdf.
Oehmichen J., Puck J. (2016), Embeddedness, ownership mode and dynamics, and the performan-
ce of MNE subsidiaries, „Journal of International Management”, Vol. 22(1), s. 17–28.
Ojha A.K. (2014), MNCs in India: focus on frugal innovation, „Journal of Indian Business
Research”, Vol. 6(1), s. 4–28.
Oslo Manual 2005: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition
OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg.
Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edi-
tion, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD
Publishing,  Paris/Eurostat,  Luxembourg,  https://doi.org/10.1787/9789264304604-
-en [04.08.2020].329 Bibliografia
Ouchi W.G. (1977), The Relationship between Organizational Structure and Organizational
Control, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 22(1), s. 95–113.
PAIH (2017), Polska ze stabilnym klimatem dla inwestorów zagranicznych, PAIH, Warszawa,
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2018/01/HSBC_raport2017_01d_
lite.pdf [01.08.2020].
PAIH (2019), Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce w 2018, PAIH, Warszawa.
PAIiIZ (2000), Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach
działalności w Polsce, PAIiIZ, Warszawa.
PAIiIZ (2003), Opinia inwestorów zagranicznych o społecznych i ekonomicznych warunkach
działalności w Polsce, PAIiIZ, Warszawa.
PAIiIZ  (2005),  Opinie  inwestorów  o  warunkach  działalności  w  Polsce,  PAIH,  Warszawa.
https://www.paih.gov.pl/files/index.php?id_plik=1665 [25.08.2020].
PAIiIZ (2016), Polska utrzymuje dobry klimat dla zagranicznego biznesu, PAIH, Warszawa.
https://www.paih.gov.pl/files/?id_plik=31133 [25.08.2020].
Park H., Chung C.C. (2019), The role of subsidiary learning behavior and absorptive capacity
in foreign subsidiary expansion, „International Business Review”, Vol. 28(4), s. 685–695.
Park H., Han K., Yoon W. (2018), The impact of cultural distance on the performance of foreign
subsidiaries: Evidence from the Korean market, „Organizations and Markets in Emerging
Economies”, Vol. 9(1), s. 123–134.
Parkhe A., Wasserman S., Ralston D.A. (2006). New frontiers in network theory development,
„Academy of Management Review”, Vol. 31(3), s. 560–568.
Patel P., Vega M. (1999), Patterns of internationalisation of corporate technology: location vs.
home country advantages, „Research Policy”, Vol. 28(2–3), 145–155.
Pearce R.D. (1989), The Internationalization of Research and Development by Multinational
Enterprises, St. Martin’s Press, New York.
Peng M., Meyer K. (2016), International Business,(2 nd  ed.), Cengage Learning, Andover.
Percival J., Cozzarin B. (2008), Complementarities Affecting the Returns to Innovation, „Indu-
stry and Innovation”, Vol. 15(4), s. 371–392.
Pereira V., Munjal S., Nandakumar M.K. (2016), Reverse dependency: a longitudinal case study
investigation into headquarter-subsidiary relationship in the context of an emerging country,
„International Studies of Management & Organization”, Vol. 46(1), s. 50–62.
Peronard J.P., Brix J. (2019). Organizing for inter-organizational learning in service networks,
„The Learning Organization”, Vol. 26(3), s. 276–288.
Petricevic O., Teece D.J. (2019), The structural reshaping of globalization: Implications for stra-
tegic sectors, profiting from innovation , and the multinational enterprise, „Journal of Inter-
national Business Studies”, Vol. 50(9), s. 1487–1512.
Pettigrew A.M. (1992), The character and significance of strategy process research , „Strategic
Management Journal”, Vol. 13(1), s. 3–16.
Pfeffer J. (1987), A resource dependence perspective in interorganizational relations, [w:] Mizru-
chi M.S., Schwartz M. (red.) Intercorporate Relations: A Structural Analysis of Business,
Cambridge University Press, Cambridge, s. 22–55.330 Bibliografia
Pfeffer J., Salancik, G.R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependen-
ce Perspective, Harper & Row, New York.
Pfeffer J., Salancik, G.R. (2003), The External Control of Organizations: A Resource Dependen-
ce Perspective, Stanford University Press, Stanford CA.
Phene A., Almeida P. (2008), Innovation in multinational subsidiaries: the role of knowled-
ge assimilation and subsidiary capabilities, „Journal of International Business Studies”,  
Vol. 39, s. 901–919.
Piekkari R., Welch C., Paavilainen E. (2009), The case study as disciplinary convention eviden-
ce from international business journals, „Organizational Research Methods”, Vol. 12(3),
s. 567–589.
Piening   E.P.,   Salge T.O. ,  Schäfer S. (2016), Innovating across boundaries: A portfolio perspective
on innovation partnerships of multinational corporations, „Journal of World Business”,
Vol. 51(3), s. 474–485.
Pierścionek Z. (2011), Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
Piperopoulos P., Wu J., Wang C. (2018), Outward FDI, location choices and innovation perfor-
mance of emerging market enterprises, „Research Policy”, Vol. 47(1), s. 232–240.
Pisano G.P. (1997), The Development Factory: Unlocking the Potential of Process Innovation,
Harvard Business School Press, Boston.
Pisano G.P. (2015), You need an innovation strategy, „Harvard Business Review”, Vol. 93(6),
s. 44–54.
Pisoni A., Fratocchi L., Onetti A. (2013), Subsidiary autonomy in transition economies: Ita-
lian SMEs in Central and Eastern European countries, „Journal of East European Mana-
gement Studies”, Vol. 18(3), s. 336–370.
Pissulla P. (1992), Deutsch-polnische Joint Ventures. Ergebnisse einer Befragung, HWWA-Re-
port nr 97, Hamburg.
Pitelis Ch.N., Sugden R. (red.) (1991), The Nature of the Transnational Firm, Routledge,
London–New York.
Pitelis Ch.N., Sugden R. (red.) (2000), The Nature of the Transnational Firm, Routledge,
London–New York.
Polanyi K. (1944), Great Transformation. Political and Economic Origins of Our Times, Farrar
& Rinehart, New York.
Polidoro F., Ahuja G., Mitchell W. (2011), When the Social Structure Overshadows Competiti-
ve Incentives: The Effects of Network Embeddedness on Joint Venture Dissolution, „Academy
of Management Journal”, Vol. 54(1), s. 203–223.
Polsko-Niemiecka  Izba  Przemysłowo-Handlowa  (2012),  Ankieta  koniunkturalna  EŚW
2012, AHK.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (2013), Ankieta koniunkturalna Europa
Środkowo-Wschodnia 2013, AHK.
Polsko-Niemiecka  Izba  Przemysłowo-Handlowa  (2015),  Ankieta  koniunkturalna  2015,
AHK.
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (2016), Ankieta koniunkturalna 2016. Pol-
ska w ocenie inwestorów zagranicznych, AHK.331 Bibliografia
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (2017), Ankieta koniunkturalna 2017. Pol-
ska w ocenie inwestorów zagranicznych, AHK.
Pomykalski A. (2001), Innowacje, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
Porter M.E. (1980), Competitive Strategy, Free Press, Nowy Jork; wydanie polskie (1992),
Strategia konkurencji. PWE, Warszawa.
Porter M.E. (1985), Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, Free
Press, New York.
Porter M.E. (1990), Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
Porter M.E. (1992), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
Porter M.E. (red.) (1986), Competition in Global Industries, Harvard Business School Press,
Boston.
Posner M.V. (1961), Technical change and international trade, „Oxford Economic Papers”,
Vol. 13(3), s. 323–341.
Powell W.W. (1987), Hybrid organizational arrangement: New forms of transitional develop-
ment, „California Management Review”, Vol. 29(4), s. 67–87.
Powell W.W. (1990), Neither market nor hierarchy, [w:] Cummings L.L., Shaw B. (red.) Rese-
arch in Organizational Behaviour, 12, JAI Press, Greenwich CT, s. 295–336.
Poznańska K., Kraj K.M. (2015), Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organi-
zacja, umiędzynarodowienie, PWN, Warszawa.
Prahalad C.K., Hamel G. (1990), The core competence of the Corporation, „Harvard Business
Review”, 90(3), s. 79–91.
Price Waterhouse Coopers (2002), Poland as attractive place for investment – perception does
matter, kwiecień 2002, za: MSP (2002), Informacja o udziale inwestorów zagranicznych
w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki w latach 1990–2002, Warszawa.
Provan K.G., Gassenheimer J.B. (1994), Supplier commitment in relational contract exchan-
ges with buyers: A study of interorganizational dependence and exercised power, „Journal  
of Management Studies”, Vol. 31, s. 55–68.
Prud’homme  D.,  von  Zedtwitz  M.  (2018),  The  Changing  Face  of  Innovation  in  China.  
The changing face of innovation in China: Foreign companies must retool their R&D stra-
tegies to keep pace with newly innovative Chinese enterprises, „MIT Sloan Management
Review”, Vol. 59(4), s. 24–32.
Przytuła S. (2014), Ekspatrianci w polskich filiach – punkt widzenia polskich menadżerów ,
Ekspatrianci w Polsce: Silne czy słabe ogniwo w zarządzaniu polskimi filiami?, Texter, War-
szawa.
Quyen  Z.W.,  Nguyen  T.K.  (2017),  Subsidiary  strategy  of  emerging  market  multinationals:
A home country institutional perspective, „International Business Review”, Vol. 26(5),  
s. 1009–1021.
Rabbiosi L., Santangelo G.D. (2013), Parent company benefits from reverse knowledge transfer:
The role of the liability of newness in MNEs, „Journal of World Business”, Vol. 48(1),  
s. 160–170.
Ratajczak-Mrozek M. (2012), Bariery współpracy przedsiębiorstw z podmiotami zagraniczny-
mi, „Organizacja i Kierowanie”, Vol. 3(152), s. 127–143.332 Bibliografia
Raziq M.M., Benito G.R.G., Toulson P., Malik O.F., Ahmad M. (2019), Roles and Strategies
of Foreign MNE Subsidiaries in New Zealand, „European Journal of International Ma-
nagement”, Vol. 1(1), s. 1–43.
Reichstein T., Salter A. (2006), Investigating the sources of process innovation among UK ma-
nufacturing, „Industrial Corporate Change”, Vol. 15, s. 653–682.
Reilly M., Scott P., Mangematin V. (2012), Alignment or independence? Multinational subsi-
diaries and parent relations, „Journal of Business Strategy”, Vol. 33(2), s. 4–11.
Reykowski J. (2011), Sprzeczność interesów jako źródło konfliktów , „Nauka”, nr 3, s. 7–38.
Ricardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.
Ridder H., Hoon Ch. McCandless A. (2009), The Theoretical Contribution of Case Study
Research to the Field of Strategy and Management, [w:] Bergh D.D., Ketchen D.J. (red.) Re-
search Methodology in Strategy and Management, 5, Emerald Group Publishing, Bingley.
Ring P.S., Van de Ven (1994), Developmental processes of cooperative interorganizational rela-
tionships, „Academy of Management Review”, Vol. 19(1), s. 90–118.
Rivette K.G., Kline D. (2000), Rembrandts in the Attic: Unlocking the Hidden Value of Patents,
Boston, Harvard Business School Press, MA.
Robock S.H., Simmonds K. (1983), International  Business  and  Multinational  Enterprises,  
Richard D. Irwin, Homewood.
Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, „Prze-
gląd Organizacji”, nr 8, s. 4–8.
Roolaht T. (2004), The Inter-Company Relationships and Strategic Autonomy. www.impgroup.org.
Rosińska-Bukowska M. (2020a), Global business networks. Concept – structure – competitive-
ness, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Rosińska-Bukowska M. (2020b), The significance of intellectual capital in strategies of transna -
tional corporations, „International Journal of Management and Economics”, Vol. 56(4),
s. 1–16.
Rugman A.M. (2014), Subsidiary specific advantages and multiple embeddedness in multinatio -
nal enterprises, „Academy of Multinational Enterprises”, Vol. 7(July), s. 1–8.
Rugman A.M., Verbeke A. (2001), Subsidiary-specific advantages in multinational enterprises,
„Strategic Management Journal”, Vol. 22(3), s. 237–250.
Rugman A.M., Verbeke A., Yuan W. (2011), Re-conceptualizing Bartlett and Ghoshal’s classifi-
cation of national subsidiary roles in the multinational enterprise, „Journal of Management
Studies”, Vol. 48 (2), s. 253–277.
Ruigrok W., van Tulder R. (1996), The Logic of International Restructuring, Routledge, Lon-
don, New York.
Rule of Law Index (2019), World of Justice Project, Washington D.C.
Rymarczyk J. (2012), Biznes międzynarodowy, PWE, Warszawa.
Sadin S.R., Povinelli F.P. Rosen. R. (1989), The NASA technology push towards future space
mission systems, „Acta Astronautica”, Vol. 20, s. 73–77.
Saidani C., Amewokunu Y., Lawson-Body A. (2012), Multinational subsidiary roles in North
Africa: managerial initiatives in Tunisia, „Multinational Business Review”, Vol. 20(3),
s. 248–265.333 Bibliografia
Sako M. (2008), Prices, quality and trust. Inter-firm relations in Britain and Japan , Cambridge
Studies in Management, 18, Cambridge University Press, Cambridge.
Saliola F., Zanfei A. (2009), Multinational firms, global value chains and the organization  
of knowledge transfer, „Research Policy”, Vol. 38(2), s. 369–381.
Salmelin B. (2015), Open inovation 2.0 creates new innovation space, [w:] European Commis-
sion, Open Innovation Yearbook 2015, Luxembourg Publication Office of the European
Union, Luxembourg, s. 21–24.
Sarabi A., Froese F.J., Chng D.H.M., Meyer K.E. (2020), Entrepreneurial  leadership  and
MNE subsidiary performance: The moderating role of subsidiary context, „International
Business Review”, Vol. 29(3), 101672.
Schepis D., Purchase S., Ellis N. (2014), Network position and identity: A language-based per-
spective on strategizing, „Industrial Marketing Management”, Vol. 43(4), s. 582–591.
Schermerhorn  J.R.  (1975),  Determinants  of  inter-organizational  cooperation,  „Academy  
of Management Review”, Vol. 18(4), s. 846–856.
Schmid S., Hartmann S. (2011), Product Innovation Processes in Foreign Subsidiaries – The In-
fluence of Local Stakeholders, [w:] Schmid S. (red.), Internationale Unternehmungen und
das Management ausländischer Tochtergesellschaften, Gabler, Wiesbaden, s. 257–291.
Schmid S., Schurig A. (2003), The development of critical capabilities in foreign subsidiaries: di-
sentangling the role of the subsidiary’s business network, „International Business Review”,
Vol. 12(6), s. 755–782.
Schmidt S.M., Kochan, T.A. (1977), Interorganizational relationships: patterns and motiva-
tions, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 22(2), s. 220–234.
Schmidt T., Rammer C. (2007), Non-technological and technological innovation, [w:] ZEW
(red.), Centre for European Economic Research. [Discussion Paper].
Schmiedeberg C. (2008), Complementarities of innovation activities: An empirical analysis  
of the German manufacturing sector, „Research Policy”, Vol. 37(9), s. 1492–1503.
Schuh A. (2012), Strategy review for Central and Eastern Europe: Strategic responses of foreign
multinational corporations to the recent economic and financial crisis, „Journal of East-West
Business”, Vol. 18(2), s. 185–207.
Schumpeter J.A. (1912), Theorie der Wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig: Duncker und
Humbolt, tłumaczenie na j. angielski – 1934 r. , The Theory of Economic Development,
Harvard University Press, Cambridge, MA.; wydanie polskie 1960 r., Teoria rozwoju
gospodarczego, PWN, Warszawa.
Scott-Kennel J., Giroud A. (2015), MNEs and FSAs: network knowledge, strategic orientation
and performance, „Journal of World Business”, Vol. 50(1), s. 94–107.
Scott-Kennel J., Michailova S. (2016), Subsidiary internal and external embeddedness: trade-up
and trade-off, „International Journal of Multinational Corporation Strategy”, Vol. 1(2),
s. 133–154.
Scoville-Simonds M., Jamali H., Hufty M. (2020), The hazards of mainstreaming: climate
change adaptation politics in three dimensions, „World Development” Vol. (125)1, s. 1–10.
Sherif M. (1967), Group Conflict and Cooperation , Routledge and Kegan Paul, London.
Sherif M., Sherif C. (1953), Groups in Harmony and Tension, Harper, New York.334 Bibliografia
Simon A.H. (1991), Bounded rationality and organizational learning, „Organization Scien-
ce”, Vol. 2(1), s. 125–134.
Simpson P.M., Siguaw J.A., Enz C.A. (2006), Innovation orientation outcomes: The good and
the bad, „Journal of Business Research”, Vol. 59(10–11), s. 1133–1141.
Singh D. (2012), Emerging economies and multinational corporations: An institutional appro-
ach to subsidiary management, „International Journal of Emerging Markets”, Vol. 7(4),  
s. 397–410.
Singh S. (2004), Market Orientation, Corporate Culture and Business Performance, Ashgate,
Burlington.
Singh S., Wood G., Alharbi J., Darwish T.K. (2016), Control mechanisms of MNEs: an empi-
rical study, „Multinational Business Review”, Vol. 24(3), s. 279–300.
Sipos G. L., Ciurea J.B. (2008), Methods for inovation projects risk evaluation, MPRA Pa-
per No. 11663, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/11663/1/MPRA_paper_11663.pdf
[11.08.2020].
Smith A. (2012), Bogactwo narodów, Studio Emka, Warszawa.
Smith B.J. (1998), Buyer-Seller Relationships: Similarity, Relationship Management, and Quali-
ty, „Psychology & Marketing”, Vol. 15(1), s. 3–21.
Sofka W., Grimpe C. (2010), Specialized search and innovation performance–evidence across
Europe, „R&D Management”, Vol. 40(3), s. 310–323.
Sok P., O’Cass A., Miles M. (2016), The Performance Advantages for SMEs of Product Inno-
vation and Marketing Resource-Capability Complementary in Emerging Economies. „Jour-
nal of Small Business Management”, Vol. 54(3), s. 805–826.
Solheim M.C.W., Moss S.M. (2021), Inter-organizational learning within an organization?
Mainstreaming gender policies in the Swedish ministry of foreign affairs, „The Learning Or-
ganization”, styczeń, DOI: 10.1108/TLO-05-2020-0103 [8.01.2021].
Song M., Droge C., Hanvanich S., Calantone R. (2005), Marketing and Technological Resour-
ce Complementarity: An Analysis of Their Interaction Effect in Two Environmental Contexts,
„Strategic Management Journal”, Vol. 26(3), s. 259–276.
Song S., Lee J.Y. (2017), Relationship with Headquarters and Divestments of Foreign Subsi-
diaries:  The  Hysteresis  Perspective,  „Management  International  Review”,  Vol.  57(4),  
s. 545–570.
Sopińska  A.,  Mierzejewska  W.  (2017),  Otwarte  innowacje  produktowe  realizowane  przez
przedsiębiorstwa, OW SGH, Warszawa.
Sopińska  A.,  Wachowiak  P.  (2006),  Modele  zarządzania  wiedzą  w  przedsiębiorstwie,  
„E-mentor”, Vol. 1(14), s. 55–59.
Sparsam  J.  (2016),  Understanding  the  ‘economic’  in  new  economic  sociology,  „Economic  
Sociology – The European electronic newsletter”, Vol. 18(1), 6–17.
Stalk  G.  (1988),  Time  the  Next  Source  of  Competitive  Advantage,  „Harvard  Business  
Review”, Vol. 66 (lipiec–sierpień), s. 41–51.
Stanisławski R. (2017), Open innovation a rozwój innowacyjny mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw, Politechnika Łódzka, Monografie, Łódź. 335 Bibliografia
Stankiewicz  M.J.  (2003),  Konkurencyjność  przedsiębiorstwa.  Budowanie  konkurencyjności
przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
Stawasz E. (2005), Rodzaje innowacji, [w:] Matusiak K.B. [red.] Innowacje i transfer technolo-
gii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa, s. 256–257.
Stawicka M. (2007), Atrakcyjność inwestycyjna Polski, CeDeWu, Warszawa.
Stewart T. (1997), Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations, Doublebay, New York.
Stopford J., Wells L.T. (1972), Managing the Multinational Enterprise, Basic Books, New York.
Strange R., Filatotchev I., Buck T., Wright M. (2009), Corporate Governance and Internatio-
nal Business, „Management International Review”, Vol. 49(4), s. 395–407.
Strutzenberger A., Ambos T.C. (2014), Unravelling the subsidiary initiative process: a multi-
level approach, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 16(3), s. 314–339.
Suchman M.C. (1995), Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, „The Aca-
demy of Management Review”, Vol. 20(3), s. 571–585.
Sulikowska-Formanowicz M. (2002), Nurt zasobowy w teorii firmy , „Gospodarka Narodo-
wa”, Vol. 5–6, s. 41–60.
Supernat J. (1998), Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wrocław.
Szulanski G. (2003), Sticky Knowledge – Barriers to Knowing in the Firm, Sage, London.
Szymura-Tyc M. (2005), Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta
i przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii w Katowicach, Katowice.
Szymura-Tyc M. (2015), Internacjonalizacja, innowacyjność i usieciowienie przedsiębiorstw.
Podejście holistyczne, Difin, Warszawa.
Światowiec-Szczepańska J. (2012), Ryzyko partnerstwa strategicznego przedsiębiorstw. Ujęcie
modelowe. Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań.
Tallmann S., Luo Y., Buckley P.J. (2018), Business models in global competition, „Global Stra-
tegy Journal”, Vol. 8(4), s. 517–535.
Tarraço  E.,  Bernardes  R.,  Borini  F.,  Rossetto  D.  (2019),  Innovation  capabilities  for  glo-
bal  R&D  projects  in  subsidiaries,  „European  Journal  of  Innovation  Management”,  
Vol. 22(4), s. 639–659.
Teece D.J. (1986), Profiting from technological innovation: implications for integration , collabo-
ration, licensing and public policy, „Research Policy”, Vol. 15(6), s. 285–305.
Teece D.J. (2006), Reflections on the Hymer thesis and the international enterprise, „Internatio-
nal Business Review”, Vol. 15(2), s. 124–139.
Teece D.J. (2007), Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of (susta-
inable) enterprise performance, „Strategic Management Journal”, Vol. 28(13), s. 1319–1350.
Teece D.J. (2014), A dynamic capabilities-based entrepreneurial theory of the multinational enter-
prise, „Journal of International Business Studies”, Vol. 45(1), s. 8–37.
Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management, „Stra-
tegic Management Journal”, Vol. 18(7), s. 509–533.
Tenenhaus M., Vinzi V.E., ChatelinY.-M., Lauro C. (2005), PLS Path Modeling, „Compu-
tational Statistics and Data Analysis”, Vol. 48(1), s. 159–205.
Tether B.S. (2002), Who co-operates for innovation, and why: an empirical analysis, „Research
Policy”, Vol. 31, s. 947–967.336 Bibliografia
Tether B.S., Tajar P. (2008), The organizational-cooperation mode of innovation and prominen-
ce among European service firms, „Research Policy”, Vol. 37(4), s. 720–739.
Thibaut J.W., Kelly H.H. (1959), Social Psychology of Groups, J. Wiley, New York.
Thompson A.A., Strickland A.J., Gamble (2010), Crafting and Executing Strategy. The Quest
for Competitive Advantage (17 th  ed.), McGraw-Hill/Irwin, New York.
Thompson J.D. (1967), Organizations in action, McGraw-Hill, New York.
Thorelli H.B., (1986), Networks: Between markets and hierarchies, „Strategic Management
Journal”, Vol. 7(1), s. 37–51.
Tian X., Slocum J.W. (2014), What determines MNC subsidiary performance? Evidence from
China, „Journal of World Business”, Vol. 49(3), s. 421–430.
Tidd J., Bessant J. (2009), Managing innovation, Integrating Technological, Market and Orga-
nizational Change, J. Wiley, New York.
Tittenbrun J. (2010), Socjologia gospodarki a socjologia ekonomiczna, „Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny”, LXXII(2), s. 238–255.
Topkis D.M. (1978), Minimizing a submodular function on a lattice, „Operations Research”,
Vol. 26(2), s. 305–321.
Topkis D.M. (1998), Supermodularity  and  Complementarity, Princeton University Press,
Princeton NJ.
Trąpczyński P., Gorynia M. (2017), A double-edged sword? The moderating effects of control on
firm capabilities and institutional distance in explaining foreign affiliate performance , „Inter-
national Business Review”, Vol. 26(4), s. 697–709.
Trott P. (2008), Innovation Management and New Product Development. Pearson Education,
Harlow UK.
Tsai W. (2001), Knowledge transfer in intra-organizational networks: effects of network position
and absorptive capacity on business innovation and performance, „Academy of Manage-
ment Journal”, Vol. 44(5), s. 996–1004.
Tushman M.L. (1977), Special Boundary Roles in the Innovation Process, „Administrative
Science Quarterly”, Vol. 22(4), s. 587–605.
Tushman M.L., Moore W.L. (red.) (1988), Readings in Management of Innovation, Ballinger
Publishing, Cambridge MA.
Tuusjärvi E., Möller K. (2009), Multiplicity of Norms in Inter-Company Cooperation, „Journal
of Business & Industrial Marketing”, Vol. 24(7), s. 519–552.
Ujwary-Gil A. (2009), Koncepcja zasobowej teorii przedsiębiorstwa – całościowe ujęcie i kieru-
nek dalszych badań, „Przegląd Organizacji”, nr 6, s. 24–27.
Ulrich D., Barney J.B. (1984), Perspective in organizations: Resource dependence, efficiency , and
population, „Academy of Management Review”, Vol. 9, s. 471–481.
UNCTAD (2004), World Investment Report 2004, UNCTAD. https://unctad.org/en/pa-
ges/PublicationArchive.aspx?publicationid=680 [25.08.2020].
UNCTAD (2005), World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Inter-
nationalization of R&D, United Nations, New York, Geneva.
Utterback J.M. (1994), Mastering  the  Dynamics  of  Innovation,  Harvard Business School
Press, Boston.337 Bibliografia
Uzzi B. (1997), Social structure and competition in interfirm network: The Paradox of embedded -
ness, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 42(1), s. 35–67.
Vahlne J.E., Johanson J. (2013), The Uppsala model on evolution of the multinational business
enterprise – from internalization to coordination of networks, „International Marketing
Review”, Vol. 30(3), s. 189–210.
Van Beers C., Zand F. (2014), R&D  cooperation,  partner  diversity,  and  innovation  perfor-
mance: An empirical analysis, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 31(2),  
s. 292–312.
Van  de  Ven  A.H.,  Walker  G.  (1984),  The  dynamics  of  inter-organizational  coordination.  
„Administrative Science Quarterly”, December.
Van de Vrande V., De Jong J.P., Vanhaverbeke W., De Rochemont M. (2009), Open inno-
vation in SMEs: Trends, motives and management challenges, „Technovation”, Vol. 29(6),  
s. 423–437.
Van de Vrande V., Lemmens C., Vanhaverbeke W. (2006), Choosing governance modes for
external technology sourcing, „R & D Management”, Vol. 36(3), s. 347–363.
Van Tulder R., Verbeke A., Jankowska B. (red.) (2020), International Business in a VUCA
World. PIBR, Vol. 14, Emerald Publishing, Bingley.
Varblane U., Männik K., Hannula H. (2005), Autonomy and performance of foreign subsi-
diaries in five transition countries, The William Davidson Institute at the University of
Michigan Business School, Working Papers No. 780/2005.
Verbeke A., Coeurderoy R., Matt T. (2018), The future of international business research on
corporate globalization that never was…, „Journal of International Business Studies”,
Vol. 49(9), s. 1101–1112.
Verbeke A., Yuan W. (2013), The Drivers of Multinational Enterprise Subsidiary Entrepreneur-
ship in China: A New Resource-Based View Perspective, „Journal of Management Stu-
dies”, Vol. 50(2), s. 236–258.
Verbeke A., Yuan W. (2016), The impact of „distance” on multinational enterprise subsidiary
capabilities, „Multinational Business Review”, Vol. 24(2), s. 168–190.
Vernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, „Qu-
arterly Journal of Economics”, Vol. 80(2), s. 190–207.
Vernon R. (1971), Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises, Basic
Books, Nowy Jork.
Vernon R. (1974), The Location of Economic Activity, [w:] Dunning J.H. (red.) Economic
Activity and the Multinational Enterprise, Allen & Unwin, London.
Veugelers R. (1997), Internal R&D expenditures and external technology sourcing, „Research
Policy”, Vol. 26(3), s. 303–315.
Villaverde J., Maza A. (2015), The determinants of inward foreign direct investment: evidence
from the European regions, „International Business Review”, Vol. 24(2), s. 209–223.
Volkmar J.A. (2003), Context and control in foreign subsidiaries: Making a case for the host co-
untry national manager, „Journal of Leadership & Organizational Studies”, Vol. 10(1),
s. 93–105.338 Bibliografia
Von Hippel E. (1986), Lead users: a source of novel product concepts, „Management Science”,
Vol. 32(7), s. 791–805.
Von Zedtwitz M., Gassmann O. (2002), Market versus technology drive in R&D internationa-
lisation: Four different patterns of managing research and development, „Research Policy”,
Vol. 31(4), s. 569–588.
Wang J., Liu X., Li X. (2009), A dual-role typology of multinational subsidiaries, „Internatio-
nal Business Review”, Vol. 18(6), s. 578–591.
Wang K.-J., Lestari Y.D. (2013), Firm Competencies on Market Entry Success: Evidence from
a High-tech Industry in an Emerging Market, „Journal of Business Research”, Vol. 66,  
s. 2444–2450.
Wassmer U., Dussauge P. (2011), Value creation in alliance portfolios: The benefits and costs of
network resource interdependencies, „European Management Review”, Vol. 8(1), s. 47–64.
Waters D. (1998), A Practical Introduction to Management Science, Addison Wesley Longan,
New York.
Wdowicka M. (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglome-
racji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej, Bogucki, Warszawa.
Weber M. (1978), The Theory of Social and Economic Organization, The Free Press, New York.
Weiss P. (2003), Adoption of product and process innovation in differentiated markets: the impact
of competition, „Review of Industrial Organisation”, Vol. 23, s. 301–314.
Wendler R. (2012), The maturity of maturity model research: a systematic mapping study, „In-
formation and Software Technology”, Vol. 54(12), s. 1317–1339.
Weresa M.A. (2012), Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, War-
szawa.
Weresa M.A. (2014), Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa.
Weresa M.A. (2020), Determinanty zdolności innowacyjnej Polski a doganianie innowacyjnych
liderów, „Biuletyn PTE”, Vol. 2(89), s. 33–41.
Weresa M.A. (red.) (2015), Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s
Performance  in  2007–2014,  World  Economy  Research  Institute,  Warsaw  School  of
Economics, Warsaw.
Wernerfelt B. (1984), A resource-based view of the firm , „Strategic Management Journal”,  
Vol. 5(2), s. 171–180.
West J., Bogers M. (2014), Leveraging external sources of innovation: A review of research on
open innovation, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 31(5), s. 814–841.
Wetzels M., Odekerken G. (2009), Using PLS Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct
Models: Guidelines and Empirical Illustration, „MIS Quarterly”, Vol. 33(1), s. 177–195.
Whitley R. (2000), The institutional structuring of innovation strategies: Business systems, firm
types and patterns of technical change in different market economies, „Organization Stu-
dies”, Vol. 21(5), s. 855–886.
Wilkins A.L., Ouchi W.G. (1983), Efficient cultures: Exploring the relationship between cul-
ture  and  organizational  performance, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 28(3),  
s. 468–481.339 Bibliografia
Williams C. (2009), Subsidiary-level determinants of global initiatives in multinational corpora-
tions, „Journal of International Management”, 15(1), s. 92–104.
Williams C., Ecker B. (2011), R&D subsidiary embedment: a resource dependence perspective,
„Critical Perspectives on International Business”, Vol. 7(4), s. 297–315.
Williams D. (1998), The development of foreign-owned manufacturing subsidiaries: Some empi-
rical evidence, „European Business Review”, Vol. 98(5), s. 282–286.
Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Stu-
dy in the Economics of Internal Organizations, The Free Press, New York.
Williamson O.E. (1979), Transaction-cost economics: The governance of contractual relations,
„Journal of Law and Economics”, Vol. 22, s. 233–261.
Williamson O.E. (1985), The economic institutions of capitalism, Free Press, New York.
Williamson O.E. (2002),The Theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Con-
tract, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 16(3), s. 171–195.
Winter  S.  (2003),  Understanding  dynamic  capabilities,  „Strategic  Management  Journal”,  
Vol. 24, s. 991–995.
Winter  S.,  Szulanski  G.  (2002),  Replication  of  organizational  routines:  conceptualizing  the
exploitation of knowledge assets, [w:] Choo C.W., Bontis N. (red.), The Strategic Mana-
gement of Intellectual Capital and Organizational Knowledge, Oxford University Press,
New York, s. 207–221.
Witek–Hajduk M.K. (2001), Zarządzanie marką, Difin, Warszawa.
Witkowska J. (1993), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przy-
szłego członkostwa w UE, Real Press, Warszawa.
Witkowska J. (2000), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rynek pracy w kraju przyjmującym
– aspekty teoretyczne, „Ekonomista”, Vol. 5, s. 647–668.
Witkowska J. (2001), Rynek  czynników  produkcji  w  procesie  integracji  europejskiej.  Trendy,
współzależności, perspektywy, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
Wold H.O. (1985), Partial Least Squares, [w:] Kotz S., Balakrishnan N., Read C.B., Vidako-
vic B., Johnson N.L. (red.) Encyclopedia of Statistical Sciences, 6, John Wiley, New York,
s. 581–591.
Woodcock  P.C.,  Beamish  P.W.,  Makino  S.  (1994),  Ownership-based  entry  mode  strategies
and international performance, „Journal of International Business Studies”, Vol. 25(2),  
s. 253–373.
Wright P., McMahan G., McWilliams A. (1994), Human resources and sustained competitive
advantage: a resource-based perspective, „International Journal of Human Resources Ma-
nagement”, Vol. 5(2), s. 301–326.
Wu S.J., Melnyk S.A., Flynn B.B. (2010), Operational Capabilities: The Secret Ingredient, „De-
cision Sciences”, Vol. 41(4), s. 721–754.
Wziątek-Kubiak A. (2008), Innovation activities versus competitiveness in low and medium
technology-based  economies.  The  case  of  Poland,  [w:]  Elgar  E.,  Hirsch-Kreinsen  H.,  
Jacobson D. (red. serii) Innovation in low-tech firms and industries, „Industrial Dyna-
mics, Entrepreneurship and Innovation”, s. 197–220.340 Bibliografia
Wziątek-Kubiak  A.,  Balcerowicz  E.  (2009),  Determinanty  rozwoju  innowacyjności  firmy
w kon tekście wykształcenia pracowników, PARP, Warszawa.
Xia J. (2011), Mutual dependence, partner substitutability, and repeated partnership: the survival
of cross-border alliances, „Strategic Management Journal”, Vol. 32(3), s. 229– 253.
Yamin M. (1991), A reassessment of Hymer’s contribution to the theory of the transnational Cor-
poration, [w:] Pitelis N.Ch., Sugden R. (red.) The Nature of the Transnational Firm, eds.,
Routledge, London- NewYork.
Yamin M., Andersson U. (2011), Subsidiary importance in the MNC: What role does internal
embeddedness play?, „International Business Review”, Vol. 20(2), s. 151–162.
Yan A., Gray B. (1994), Bargaining power, management control, and performance in United
States-China joint ventures: A comparative case study, „Academy of Management Jour-
nal”, Vol. 37, s. 1478–1517.
Yan A., Gray B. (2001), Antecedents and effects of parent control in international joint ventures,
„Journal of Management Studies”, Vol. 38, s. 393–416.
Yang Q., Mudambi R., Meyer K.E. (2008), Conventional and reverse knowledge flows in mul-
tinational corporations, „Journal of Management”, Vol. 34, s. 882–902.
Yin R.K. (2003), Case Study Research: Design and Methods, Sage Publications, Thousand
Oaks 2003.
Yip G.S., McKern B. (2016), China’s Next Strategic Advantage: From Imitation to Innovation,
The MIT Press, Cambridge, MA.
Zaheer S., Zaheer A. (2006), Trust across borders, „Journal of International Business Stu-
dies”, Vol. 37(1), s. 21–29.
Zahra S. Sapienza H., Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and dynamic capabilities: a re-
view, model and research agenda, „Journal of Management Studies”, Vol. 43(4), s. 917–955.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 stycznia
2011 r. w sprawie sposobu zarządzania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeń-
stwa państwa [Dz.U. nr 18, poz. 91]. https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_uplo -
ad/import/tt_content/files/dz._u._nr_18__poz._91.pdf [02.08.2020].
Zanfei  M.  (2000),  Transnational  firms  and  changing  organization  of  innovative  activities,
„Cambridge Journal of Economics”, Vol. 24(5), s. 515–542.
Zawislak P.A., Alves A., Tello-Gamarra J., Barbieux D., Reichert F.M. (2012), Innovation
capability: from technology development to transaction capability, „Journal of Tech-
nology Management and Innovation”, Vol. 7(2), s. 14–27.
Zeschky   M., Daiber   M.,   Widenmayer   B., Gassmann   O. (2014), Coordination in global R&D
organizations: An examination of the role of subsidiary mandate and modular product archi-
tectures in dispersed R&D organizations, „Technovation”, Vol. 34(10), s. 594–604.
Zhang H.R. (2016), Literature Review on Country-Specific Advantage, „Journal of Service
Science and Management”, Vol. 9, s. 111–118.
Zhang S. & Pearce R. (2010), Sources of technology and the strategic roles of MNE subsidiaries in
China, „Multinational Business Review”, Vol. 18(3), s. 49–72. Zhao H. & Peng X. (2018), Exploitation versus exploration: The impact of network embedded-
ness on the innovation of subsidiary firms, „Chinese Management Studies”, Vol. 12(3),  
s. 547–574.
Zhao M. (2006), Conducting R&D in countries with weak intellectual property rights protection,
„Management Science”, Vol. 52(8), s. 1185–1195.  
Zhao X., Huo B., Selen W., Yeung J.H.Y. (2011), The impact of internal integration and re-
lationship commitment on external integration” „Journal of Operational Management”,
Vol. 29(1), s. 17–32.
Zhou W., Velamuri V.K., Dauth, T. (2017), Changing innovation roles of foreign subsidiaries
from the manufacturing industry in China, „International Journal of Innovation Mana-
gement”, Vol. 21(1), s. 1–32.
Zollo M., Winter S. (2002), Deliberate  learning  and  the  evolution  of  dynamic  capabilities,  
„Organization Science”, Vol. 13(3), s. 339–351.
Zorska A. (2013), Knowledge development and transfer in foreign subsidiaries and their parent
transnational  corporations,  „International  Journal  of  Management  and  Economics”,
Vol. 40, s. 7–29.
Zukin S., DiMaggio P.J. (red.) (1990), Structure of Capital. Cambridge University Press,
Cambridge.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane