• Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

  • Autor: Monika Nieradka-Bernaciak Joanna Rodek-Kietlińska Szymon Zięba Agnieszka Roguska-Kikoła
  • Wydawca: Difin
  • ISBN: 978-83-7930-187-4
  • Data wydania: 2012
  • Liczba stron/format: 271
  • Oprawa: PDF

Cena detaliczna

  • 41.83 zł

  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowania. Autorzy przedstawili wybrane skutki prawno-podatkowe omawianych zagadnień. Książka zawiera również wzory uchwał i pism procesowych, niezbędnych w prowadzeniu spraw spółki.

W opracowaniu omówiono w szczególności:

- umowę i reprezentację spółki jawnej;
- prowadzenie spraw spółki, majątek spółki i jej przekształcenia;
- odpowiedzialność wspólników spółki jawnej;
- podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe dotyczące spółki jawnej.


Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1. Istota spółki jawnej
2. Podmiotowość prawna spółki jawnej
3. Spółka jawna na tle innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
4. Spółka a prowadzone przez nią przedsiębiorstwo

Rozdział 2. Umowa spółki

1. Granice swobody umów a umowa spółki
2. Rejestracja spółki jawnej
3. Firma
4. Działalność sprzeczna z interesami spółki, zakaz konkurencji
5. Zmiany w składzie osobowym

Rozdział 3. Reprezentacja spółki

1. Reprezentacja wspólników
2. Prokura

Rozdział 4. Prowadzenie spraw spółki

1. Sposoby prowadzenia spraw spółki
2. Prowadzenie spraw spółki jako prawo i obowiązek wspólnika
3. Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki
4. Prawo wspólnika do osobistego zasięgnięcia informacji

Rozdział 5. Odpowiedzialność wspólnika

1. Charakter odpowiedzialności. Odpowiedzialność wspólników
w spółce jawnej
2. Przystąpienie do spółki
3. Przedsiębiorca jednoosobowy
4. Wierzyciele wspólnika
5. Zarzuty wspólnika
6. Współmałżonek wspólnika – odpowiedzialność

Rozdział 6. Majątek spółki jawnej

1. Charakter majątku spółki
2. Wkłady wspólników – udział kapitałowy
3. Udział w zyskach i stratach

Rozdział 7. Przekształcenie

1. Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
2. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową

Rozdział 8. Ustanie bytu spółki jawnej

1. Rozwiązanie spółki
2. Wystąpienie wspólnika ze spółki
3. Spółka dwuosobowa
4. Likwidacja

Rozdział 9. Spółka jawna – podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Podatek od towarów i usług
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5. Interpretacje indywidualne
6. Ustawa o rachunkowości

Wzory

I. Umowa spółki jawnej i rejestracja spółki

Wzór Nr 1. Umowa spółki jawnej
Wzór Nr 2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 3. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 4. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)9
Wzór Nr 5. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności (KRS-WM)

II. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową

Wzór Nr 6. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 7. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
Wzór Nr 8. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
Wzór Nr 9. Załącznik do wniosku o rejestrację – sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 10. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)

III. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Wzór Nr 11. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa – przekształcenie (KRS-W1)
Wzór Nr 12. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 13. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 14. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 15. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności (KRS-WM)
Wzór Nr 16. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
Wzór Nr 17. Wykaz wspólników

IV. Majątek spółki jawnej

Wzór Nr 18. Postanowienie umowy spółki jawnej w zakresie wkładów
Wzór Nr 19. Uchwała wspólników w sprawie przeznaczenia zysku spółki
Wzór Nr 20. Uchwała wspólników w sprawie pokrycia strat spółki
Wzór Nr 21. Pozew wspólnika o wypłatę zysku
Wzór Nr 22. Pozew wspólnika o wypłatę odsetek

V. Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Wzór Nr 23. Klauzula przeciwko wspólnikowi

VI. Przystąpienie wspólnika do spółki

Wzór Nr 24. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 25. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 26. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 27. Uchwała w sprawie przystąpienia nowego wspólnika

VII. Prowadzenie spraw spółki

Wzór Nr 28. Uchwała o powierzeniu prowadzenia spraw spółki niektórym wspólnikom
Wzór Nr 29. Uchwała wspólników w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 30. Uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki
Wzór Nr 31. Sprzeciw wspólnika odnośnie do przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 32. Pozew o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki

VIII. Reprezentacja i prokura

Wzór Nr 33. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 34. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego (KRS-ZL)
Wzór Nr 35. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 36. Uchwała o pozbawieniu wspólnika prawa reprezentacji
Wzór Nr 37. Pozew o pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki
Wzór Nr 38. Udzielenie prokury przez wspólnika
Wzór Nr 39. Uchwała o ustanowieniu prokury

IX. Firma spółki

Wzór Nr 40. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 41. Uchwała w sprawie zmiany firmy spółki jawnej

X. Ustanie bytu spółki jawnej

Wzór Nr 42. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy spółki
Wzór Nr 43. Uchwała wspólników w sprawie rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów

XI. Otwarcie likwidacji spółki jawnej

Wzór Nr 44. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)
Wzór Nr 45. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 46. Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)

XII. Wykreślenie spółki jawnej z rejestru

Wzór Nr 47. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)


Monika Nieradka-Bernaciak
radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego, dóbr osobistych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada wieloletnią praktykę w obsłudze podmiotów gospodarczych. Autorka wielu publikacji z dziedziny prawa handlowego.

Joanna Rodek-Kietlińska
radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz autorskiego. Współautorka książek: Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne (Difin, 2012), Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne (Difin, 2013). Posiada wieloletnią praktykę w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców.

Szymon Zięba

Agnieszka Roguska-Kikoła
radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego współorganizowanej przez Wydziały Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów z branży IT, w tym reprezentacji ich interesów w sądach. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu własności intelektualnej i prawa pracy.

Książki tego autora

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1. Istota spółki jawnej
2. Podmiotowość prawna spółki jawnej
3. Spółka jawna na tle innych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
4. Spółka a prowadzone przez nią przedsiębiorstwo

Rozdział 2. Umowa spółki

1. Granice swobody umów a umowa spółki
2. Rejestracja spółki jawnej
3. Firma
4. Działalność sprzeczna z interesami spółki, zakaz konkurencji
5. Zmiany w składzie osobowym

Rozdział 3. Reprezentacja spółki

1. Reprezentacja wspólników
2. Prokura

Rozdział 4. Prowadzenie spraw spółki

1. Sposoby prowadzenia spraw spółki
2. Prowadzenie spraw spółki jako prawo i obowiązek wspólnika
3. Pozbawienie wspólnika prawa prowadzenia spraw spółki
4. Prawo wspólnika do osobistego zasięgnięcia informacji

Rozdział 5. Odpowiedzialność wspólnika

1. Charakter odpowiedzialności. Odpowiedzialność wspólników
w spółce jawnej
2. Przystąpienie do spółki
3. Przedsiębiorca jednoosobowy
4. Wierzyciele wspólnika
5. Zarzuty wspólnika
6. Współmałżonek wspólnika – odpowiedzialność

Rozdział 6. Majątek spółki jawnej

1. Charakter majątku spółki
2. Wkłady wspólników – udział kapitałowy
3. Udział w zyskach i stratach

Rozdział 7. Przekształcenie

1. Przekształcenie spółki cywilnej w jawną
2. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową

Rozdział 8. Ustanie bytu spółki jawnej

1. Rozwiązanie spółki
2. Wystąpienie wspólnika ze spółki
3. Spółka dwuosobowa
4. Likwidacja

Rozdział 9. Spółka jawna – podstawowe zagadnienia podatkowe i rachunkowe

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych
2. Podatek od towarów i usług
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych
5. Interpretacje indywidualne
6. Ustawa o rachunkowości

Wzory

I. Umowa spółki jawnej i rejestracja spółki

Wzór Nr 1. Umowa spółki jawnej
Wzór Nr 2. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 3. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 4. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)9
Wzór Nr 5. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności (KRS-WM)

II. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę kapitałową

Wzór Nr 6. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 7. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS-W3)
Wzór Nr 8. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru (KRS-WE)
Wzór Nr 9. Załącznik do wniosku o rejestrację – sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 10. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki (KRS-ZH)

III. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Wzór Nr 11. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa – przekształcenie (KRS-W1)
Wzór Nr 12. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 13. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – sposób powstania podmiotu (KRS-WH)
Wzór Nr 14. Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-WK)
Wzór Nr 15. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – przedmiot działalności (KRS-WM)
Wzór Nr 16. Uchwała w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną
Wzór Nr 17. Wykaz wspólników

IV. Majątek spółki jawnej

Wzór Nr 18. Postanowienie umowy spółki jawnej w zakresie wkładów
Wzór Nr 19. Uchwała wspólników w sprawie przeznaczenia zysku spółki
Wzór Nr 20. Uchwała wspólników w sprawie pokrycia strat spółki
Wzór Nr 21. Pozew wspólnika o wypłatę zysku
Wzór Nr 22. Pozew wspólnika o wypłatę odsetek

V. Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikowi spółki jawnej

Wzór Nr 23. Klauzula przeciwko wspólnikowi

VI. Przystąpienie wspólnika do spółki

Wzór Nr 24. Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-W1)
Wzór Nr 25. Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej (KRS-WB)
Wzór Nr 26. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 27. Uchwała w sprawie przystąpienia nowego wspólnika

VII. Prowadzenie spraw spółki

Wzór Nr 28. Uchwała o powierzeniu prowadzenia spraw spółki niektórym wspólnikom
Wzór Nr 29. Uchwała wspólników w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 30. Uchwała wspólników w sprawie zmiany umowy spółki
Wzór Nr 31. Sprzeciw wspólnika odnośnie do przeprowadzenia sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki
Wzór Nr 32. Pozew o odebranie wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki

VIII. Reprezentacja i prokura

Wzór Nr 33. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 34. Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców. Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego (KRS-ZL)
Wzór Nr 35. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 36. Uchwała o pozbawieniu wspólnika prawa reprezentacji
Wzór Nr 37. Pozew o pozbawienie wspólnika prawa reprezentowania spółki
Wzór Nr 38. Udzielenie prokury przez wspólnika
Wzór Nr 39. Uchwała o ustanowieniu prokury

IX. Firma spółki

Wzór Nr 40. Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa (KRS-Z1)
Wzór Nr 41. Uchwała w sprawie zmiany firmy spółki jawnej

X. Ustanie bytu spółki jawnej

Wzór Nr 42. Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy spółki
Wzór Nr 43. Uchwała wspólników w sprawie rozwiązania spółki i ustanowienia likwidatorów

XI. Otwarcie likwidacji spółki jawnej

Wzór Nr 44. Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie (KRS-Z61)
Wzór Nr 45. Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK)
Wzór Nr 46. Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – likwidator, zarządca, przedstawiciel/reprezentant upadłego (KRS-ZR)

XII. Wykreślenie spółki jawnej z rejestru

Wzór Nr 47. Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS-X2)

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane