• Split Game. Wpływ splitów akcji na rynkowe wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Split Game. Wpływ splitów akcji na rynkowe wyceny spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Autor: Anna Dudzińska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-064-0
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 138/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Każdego dnia inwestorzy na rynkach kapitałowych zalewani są deszczem informacji. Niektóre, zazwyczaj te budzące więcej sprzecznych emocji czy skrajnych opinii, łatwiej przyciągają uwagę mediów. Tak jest właśnie ze splitami akcji. Co jakiś czas w prasie branżowej przebrzmiewa enigmatyczny termin „anomalii splitowych”. Mimo że problem potencjalnych anomalnych stóp zwrotu z inwestycji w spółki, których akcje podległy lub mają podlec podziałowi, jest w literaturze przedmiotu dyskutowany od niemal 100 lat, to do osiągnięcia konsensusu w sprawie skuteczności takiej strategii inwestycyjnej daleko. Dla niektórych konsekwencje rynkowe splitów akcji wciąż są niejasne, spotkać się można z błędnymi skojarzeniami podziałów akcji z rozwodnieniem udziałów. Wszelkie wątpliwości powinna rozwiać niniejsza książka. Jest to monografia naukowa, ale o bardzo praktycznym wymiarze. Szczególnie ostatni, czysto empiryczny rozdział książki dedykowany jest praktykom giełdowym: inwestorom indywidualnym, analitykom giełdowym, doradcom finansowym, jak również menadżerom spółek giełdowych, którzy, podejmując zarządcze decyzje i rozważając podział akcji zarządzanej spółki, zastanawiają się nad odbiorem takiej decyzji przez rynek, uwzględniając specyfikę warszawskiej giełdy.

Patronat:                       Wydanie książki wsparło:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Fenomen rynków finansowych odpowiedzią na pluralizm potrzeb, motywacji i zachowań budujących je inwestorów

1.1. Rynki finansowe – spiritus movens współczesnych systemów gospodarczych
1.2. Rola rynku finansowego jako katalizatora wzrostu gospodarczego
1.3. Sposoby oceny spółek przez inwestorów

Rozdział II. Hipoteza efektywności informacyjnej rynków dyskusyjnym paradygmatem świata finansów. Nieudana próba opisu rzeczywistości gospodarczej czy jej genialne uproszczenie?

2.1. Profuzja informacji odzwierciedlonych w cenach, czyli fundamenty hipotezy efektywności informacyjnej rynków
2.2. Efektywność według Samuelsona
2.3. Ewolucja kompleksowej koncepcji efektywności według Famy
2.4. Kontrowersyjne implikacje EMH

Rozdział III. Efektywność informacyjna rynków w świetle obserwowanych anomalii rynkowych – splitów akcji

3.1. Empiryczna weryfikacja EMH
3.2. Potencjalne obszary nieefektywności rynków: anomalie rynkowe
3.3. Determinanty i „fale” zdarzeń korporacyjnych – splitów akcji
3.4. Empiryczne doniesienia o anomaliach splitowych
3.5. Wyjaśnienia anomalnych stóp zwrotu w okresie okołosplitowym

Rozdział IV. Weryfikacja półsilnej formy efektywności informacyjnej rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

4.1. Splity akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
4.2. Metodologia badania
4.3. Wyniki badania

Zakończenie i wnioski
Bibliografia
Załączniki
Spis tabel
Spis wykresów
Spis wzorów
Spis załączników
Streszczenie

dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH:

Przedstawione w monografii autorskie badanie wyróżnia się zarówno ze względu na bardzo szeroki zakres i aktualność, jak i wyniki oraz wnioski. Na podkreślenie zasługuje to, że te wnioski są oryginalne i w znacznej części nieoczywiste na tle prezentowanych dotąd w literaturze przedmiotu. Monografia będzie ożywczym impulsem w przedmiotowych badaniach naukowych. Z zainteresowaniem zapoznają się z nią również inwestorzy, zarządzający i analitycy polskiego rynku akcji.

dr hab. Agata Adamska, prof. SGH:

W ramach badań stawia się między innymi pytanie: w jakim zakresie rynek jest efektywny? W odpowiedzi na to pytanie pomóc może analiza anomalii wywołanych przez splity akcji. Tematykę tę uczyniła przedmiotem swoich badań Autorka niniejszej, interesującej publikacji.

Anna Dudzińska


absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Kilkakrotnie nagrodzona stypendium rektora, studiowała także w Mediolanie oraz Imperial Collage London w Londynie. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w kilku renomowanych instytucjach finansowych. Prywatnie interesuje się inwestowaniem na rynkach finansowych. Jest alumnem Klubu Inwestora w SGH.

Książki tego autora


1. Pozycje zwarte
Arms R., Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa 1997.
Bachelier L., Théorie de la speculation , „Annales Scientifiques de l’École Normale Supé -
rieure” 1900, Sér. 3, nr 17.
Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2007.
Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014.
Berk J., DeMarzo P., Corporate Finance. Global Edition, Pearson, Londyn 2017.
Blume L., Durlauf S. (red. nauk.), The new palgrave: a dictionary of economics 2nd Edition ,
Palgrave Macmillan Ltd. 2007.
Bodie Z., Kane A., Marcus A., Essentials of Investments, McGraw-Hill Education 2004.
Borowski K., Analiza fundamentalna. Metody wyceny przedsiębiorstwa. Podręcznik akade-
micki, Difin, Warszawa 2014.
Borowski K., Analiza techniczna. Średnie ruchome. Wskaźniki i oscylatory, Difin, Warszawa
2017.
Borowski K., Finanse behawioralne. Modele, Difin, Warszawa 2014.
Borowski K., Miary umiejętności i wyczucia rynku, Difin, Warszawa 2014.
Brigham E., Podstawy zarządzania finansami, t. 1, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1996.
Buczek S., Efektywność informacyjna rynków. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005.
Burda  M.,  Wyplosz  C.,  Makroekonomia.  Podręcznik  europejski,  Polskie  Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2013.
Czapiewski P., Niedziółka P. (red. nauk.), Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin,
Warszawa 2016.
Czekaj J. (red. nauk.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dziesięcio-
lecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.110
Czekaj J. (red. nauk.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2008.
Czerwonka  M.,  Gorlewski  B.,  Finanse  behawioralne.  Zachowania  inwestorów  i  rynku,
Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2012.
Damodaran A., Investment Valuation, Wiley, New Jersey 2012.
Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2014.
Dmowski A., Prokopowicz D., Rynki fnansowe, Difin, Warszawa 2010.
Dudycz T., Analiza finansowa , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lan-
gego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1996.
Edwards R., Magee J., Bassetti W., Technical analysis of stock trends, CRC Press, Boca
Raton 2007.
Fałat-Kilijańska I., Karwowski J., Poskart R., Instrumenty pochodne na międzynarodowych
rynkach finansowych. Wybrane zagadnienia. Teoria i przykłady , Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Opolskiego, Opole 2014.
Fischer R., Liczby Fibonacciego na giełdzie, WIG-Press, Warszawa 1996.
Frańczuk M., Gałązka K., Miszczuk M., Paździor A., Finanse. Funkcjonowanie, instytucje
i instrumenty rynku finansowego. Finanse publiczne przedsiębiorstw i gospodarstw domo -
wych, „Monografie – Politechnika Lubelska”, Lublin 2014.
Frąckowiak W. (red. nauk.), Z badań nad rynkiem kapitałowym w Polsce, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Gibson G., The Stock Markets of London, Paris and New York , G.P. Putnam’s Sons, Nowy
Jork 1889.
Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębior-
stwa, Difin, Warszawa 2016.
Gosh T.P. (red. nauk.), Strategic Financial Management, The Institute of Chartered Acco -
untants of India, Indie 2018.
Graham B., Inteligentny inwestor, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010.
Grimes A., The Art and Science of Technical Analysis. Market Structure. Price Action. Trading
Strategies, Wiley, New Jersey 2012.
Gurgul H., Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartoś-
ciowych, Wydawnictwo Nieoczywiste, Łódź 2019.
Hicks J., A theory of economic history, Oxford University Press, New York 1969
Hull J., Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1999.
Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość. Insty-
tucje, operacje, zarządzanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017.
Jajuga K., Akcje i instrumenty pochodne, Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warsza-
wa 2006.
Jajuga K., Depozyty i instrumenty rynku pieniężnego, KNF, Warszawa 2006.
Bibliografia111
Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty fin ansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finan -
sowe. Inżynieria Finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Jajuga  K.,  Jajuga  T.,  Jak  inwestować  w  papiery  wartościowe,  Wydawnictwo  Naukowe
PWN, Warszawa 1994.
Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe, Wydawni-
ctwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., Rynek kapitałowy i giełda papierów wartoś-
ciowych, Fundacja Edukacji i Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji
Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
Keynes J., General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan, London 1936.
Klincewicz K. (red. nauk.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspek-
tyw  teoretycznych,  Wydawnictwo  Naukowe  Wydziału  Zarządzania  Uniwersytetu
Warszawskiego, Warszawa 2016.
Kochan K., Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, Helion, Gliwice 2006.
Kramer L., Banking on event studies : statistical problems, a bootstrap solution, and an ap-
plication to failed-bank acquisitions, University of British Columbia, The University of
British Columbia 1998.
Krantz M., Fundamental analysis for dummies, Wiley, Indianapolis 2010.
Krzywda M., Kontrakty terminowe i opcje w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice
2010.
Lambert  C.,  Candlestick  Charts.  An  introduction  to  using  candlestick  charts,  Harriman
House, Hampshire 2009.
Little J., Rhodes L., Zrozumieć Wall-Street. Poradnik gracza giełdowego, Wydawnictwo
Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1994.
Mayo H., Wstęp do inwestowania, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 1997.
Mizerka J., Lizińska J., Pierwsze oferty publiczne w Polsce i na świecie. Kontrowersje wokół
anomalii rynkowych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.
Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych , WIG-PRESS, Warszawa 1999.
Murphy J., Międzyrynkowa analiza techniczna. Strategie inwestycyjne na rynkach akcji, ob-
ligacji, towarów i walut, WIG-Press, Warszawa 1998.
Nison S., Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów, WIG-Press, Warszawa
1996.
Ostaszewski J. (red. nauk.), Finanse, wyd. 6, Difin, Warszawa 2013.
Ostrowska E., Rynek kapitałowy, Funkcjonowanie i metody oceny, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2007.
Pasternak M., 21 Candlesticks Every Trader Should Know, Marketplace Books, styczeń
2006.
Paulos J., A Mathematician Plays the Stock Market, Basic Books, New York 2003.
Pieloch-Babiarz  A.,  Sajnug  A.,  Analiza  fundamentalna.  Standing  finansowy  i  wycena
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Porter  M.,  Strategia  konkurencji.  Metody  analizy  sektorów  i  konkurentów,  Państwowe  
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
Bibliografia112
Przekota G., Szczepańska-Przekota A., Analiza empiryczna polskiego rynku akcji, Wydaw-
nictwo Ośrodek Analiz Statystycznych, Warszawa 2008.
Read C., The efficient market hypothesists: Bachelier, Samuelson, Fama, Ross, Tobin and Shill-
er, Palgrave Macmillar, Nowy Jork 2013.
Ritchie J., Analiza fundamentalna, Wig Press, Warszawa 1997.
Rockefeller B., Analiza techniczna dla bystrzaków, Septem, Gliwice 2016.
Roth P., Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Księga 1, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Socha J., Zrozumieć giełdę, Wydawnictwo Olympus, Warszawa 1993.
Stiglitz J.E., The role of the state in financial markets , World Bank Group, Washington
D.C. 1994.
Szablewski A., Tuzimek R. (red. nauk.), Wycena i zarządzanie wartością firmy , Poltext,
Warszawa 2005.
Szyszka A., Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków doj-
rzałych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
Szyszka A., Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów be-
hawioralnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Szyszko L., Szczepański J. (red. nauk.), Finanse przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2003.
Świderska G., Jak czytać sprawozdanie finansowe, Difin, Warszawa 2013.
Tarczyński W., Rynki finansowe. Metody ilościowe, Placet Agencja Wydawnicza, Warsza-
wa 2001.
Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, KNF, Warszawa 2010.
Weithers T., Foreign Exchange, A Practical Guide to the FX Markets, Wiley, New Jersey
2006.
Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje
komputerowe. Statystyka rynku, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2018.
Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego , t. II: Wskaźniki finansowe,
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2009.
Zacks L., The handbook of equity market anomalies. Translating market inefficiencies into
effective market strategies, Wiley, New Jersey 2011.
Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
Zalewska M. (red. nauk.), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa 2007.
Zaremba A., Giełda. Podstawy inwestowania, Helion, Gliwice 2014.
Zembik Ł., Siedem skutecznych sygnałów analizy technicznej, TMS Brokers, 2019.
Zielonka P., Czym są finanse behawioralne, czyli krótkie wprowadzenie do psychologii rynków
finansowych , Materiały i Studia Narodowy Bank Polski, wydanie 158, Warszawa 2003.
Zielonka P., Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów
wartościowych, CeDeWu, Warszawa 2019.
Bibliografia113
2. Czasopisma
Adambekova A., Andekina R., Financial Market and its Definitions: Transformation of
Scientific Concepts, „World Applied Sciences Journal” 2013, nr 27, Almaty.
Alexander S., Price movements in speculative markets: trends or random walks, „Industrial
Management Review” 1961, nr 2, s. 7–26.
Angel J., Tick Size, Share Prices, and Stock Splits, „The Journal of Finance” 1997, nr 52 (2),  
s. 655–681.
Baker K., Gallagher P., Management’s View of Stock Splits, „Financial Management” 1980,
vol. 9, nr 2, s. 73–77.
Baker K., Powell G., Further Evidence on Managerial Motives for Stock Splits, „Quarterly
Journal of Business and Economics” 1993, vol. 32, nr 3, s. 20–31.
Berman J., Pfleeger J., Which industries are sensitive to business cycles?, „Monthly Labor
Review of U.S. Labour Review of Labor Statistic” 1997.
Bowman R., Understanding and Conducting Event Studies, „Journal of Business Finance
& Accounting” 2006, s. 561–584.
Copeland  T.,  Liquidity  Changes  Following  Stock  Splits,  „Journal  of  Finance”,  vol.  34,  
nr 1, s. 115–141.
Cowles A., Jones H., Some A Posteriori Probabilities in Stock Market Action, „Econometri-
ca” 1937, vol. 5, nr 3, s. 280–294.
Delcey T., Samuelson vs Fama on the Efficient Market Hypothesis: The Point of View of Ex -
pertise, „Œconomia – History Methodology Philosophy” 2019, nr 9 (1).
Dolley J., Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups, „Harvard Buiness Re-
view” 1933, nr 11, s. 316–26.
Dolley J., Common-stock split-ups – motives and effects, „Harvard Business Review” 1933,
nr 12 (1), s. 70–81.
Dutta A., Investor’s guide to fundamental analysis, „The Icfai University Press” 2008.
Elnahas A., Gao L., Ismail G., Return Predictability: The Dual Signaling Hypothesis of
Stock Splits, „Financial Review” 2019, vol. 54, nr 4.
Fama E., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work , „The Journal
of Finance” 1970, 25 (2), s. 383–417.
Fama  E.,  Efficient  Capital  Markets: II ,  „The  Journal  of  Finance  1991”,  vol.  46,  nr  5,  
s. 1575–1617.
Fama E., Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance , „Journal of Financial
Economics” 1998, nr 49, s. 283–306.
Fama E., My Life in Finance, „Annual Review of Financial Economics” 2011, nr 3 (1).
Fama E., Random Walks in Stock Market Prices, „Financial Analyst Journal”, January-Feb-
ruary 1995, reprinted from: „Selected Papers of the Graduate School of Business
University of Chicago” 1965.
Fama E., The Behavior of Stock-Market Prices, „The Journal of Business” 1965, nr 38 (1).
Fama E., Two Pillars of Asset Pricing, „American Economic Review” 2014, nr 104 (6),  
s. 1467–1485.
Bibliografia114
Fama E., Fisher L., Jensen M., Roll R., The Adjustment of Stock Prices to New Information ,
„International Economic Review” 1969, vol. 10, nr 1, s. 1–21.
Fama E., French K., The Cross-Section of Expected Stock Returns, „The Journal of Finance”
1992, vol. 47, nr 2, s. 427–465.
Finnerty J., Insiders and market efficiency , „The Journal of Finance” 1976, vol. 31, nr 4,  
s. 1141–1148.
GDP per capita in National Accounts at a Glance 2013, „OECD Publishing”, Paryż 2013.
Greenwood J., Smith B., Financial markets in development and the development of financial
markets, „Journal of Economic Dynamics and Control”  1997, nr 21, s. 145–181.
Gregory H., Simms M., Corporate governance: what it is and why it matter, Paper pre-
sented in the 9 th  International Anti-Corruption Conference (IACC), Durban 1999.
Grossman  S.,  The  Existence  of  Futures  Markets,  Noisy  Rational  Expectations  and  In -
formational  Externalities,  „The  Review  of  Economic  Studies”  1977,  vol.  44,  nr  3,  
s. 431–449.
Grossman  S.,  Stiglitz  J.,  On the Impossibility of Informationally Efficient Markets , „The
American Economic Review” 1980, vol. 70, nr 3, s. 393–408.
Hirshleifer D., Subrahmanyam A., Titman S., Feedback and the success of irrational inves-
tors, „Journal of Financial Economics” 2006, vol. 81, s. 311–338.
Hu M., Chao C., Malone C., Young M., Real determinants of stock split announcements,
„International Review of Economics & Finance” 2017, vol. 51 (C), s. 574–598.
Ikenberry D., Rankine G., Stice E., What Do Stock Splits Really Signal?, „The Journal of
Financial and Quantitative Analysis” 1996, nr 31 (3), s. 357–375.
Janicka  M.,  Efektywność  rynków  finansowych.  Teoria  a  praktyka,  „Acta  Universitatis
Lodziensis. Folia Oeconomica” 2008, t. 221.
Jeng L., Metrick A., Zeckhauser, R., Estimating the Returns to Insider Trading: A Per-
formance-Evaluation  Perspective,  „The  Review  of  Economics  and  Statistics”  2003,  
vol. 85 (2), s. 453–471.
Jensen M., Some anomalous evidence regarding market efficiency , „Journal of Financial Eco-
nomics” 1978, vol. 6, nr 2–3, s. 95–101.
Jinho B., Rozeff M., Long-run Performance after Stock Splits: 1927 to 1996, „Journal of
Finance” 2003, vol. 58, nr 3, s. 1063–1086.
Juozapaitis E., Stasytyte V.,  Theoretical aspects of fundamental analysis, „KSI Transactions
on Knowlegde Society” 2015, vol. VIII.
LeRoy S., Efficient Capital Markets and Martingales , „Journal of Economic Literature”
1989, 27 (4), s. 1583–1621.
Levine R., Finance and growth: theory and evidence, „National Bureau of Economic Re-
search Working Paper” 2004, nr 10766, Cambridge.
Lo A. Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hy -
pothesis, „Journal of Investment Consulting” 2005, vol. 7, nr 2.
Lo A., The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from an Evolutionary Perspec -
tive, „Journal of Portfolio Management” 2004.
Bibliografia115
Łopatka A., Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomicz-
ne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, Szczecin 2015.
Mackinlay C., Event Studies in Economics and Finance, „Journal of Economic Literature”
1997, vol. XXXV, s. 13–39.
Mandelbrot B., Forecasts of Future Prices, Unbiased Markets, and „Martingale” Models, „The
Journal of Business” 1965, nr 39 (1), s. 242–255.
Merton R., A simple model of capital market equilibrium with incomplete information, „Jour-
nal of Finance” 1987, nr 42, s. 483–511.
Merton R., Paul Samuelson and Financial Economics, „The American Economist” 2006,
nr 50 (2), s. 9–31.
Minnick K., Raman K., Why are Stock Splits Declining?, „Financial Management” 2014,
nr 43 (1), s. 29–60.
Muscarella  C.,  Vetsuypens  M.,  Stock  Splits:  Signaling  or  Liquidity? The  Case  of  ADR  
‘Solo-splits’, „Journal of Financial Economics” 1996, vol. 42, nr 1, s. 3–26.
Negro  M.,  Giannone  D.,  Giannoni  M., Tambalotti  A.,  Global  trends in interest rates,
„Journal of International Economics” 2019, vol. 118.
Nguyen V., Tran A., Zeckhauser R., Stock Splits to Profit Insider Trading Lessons from
an Emerging Market, „Journal of International Money and Finance” 2017, vol. 74,  
s. 69–87.
Osborne M., Brownian motion in the stock market, „Operations Research” 1959, nr 7 (2),  
s. 145–73.
Reinganum  M.R.,    Misspecification  of  capital  asset  pricing.  Empirical  anomalies  based
on earnings, yields and market values, „Journal of Financial Economics” 1981, nr 9,  
s. 19–46.
Samuelson P., Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly , „Industrial Manage-
ment Review” 1965, nr 6, s. 41–49.
Samuelson P., Rational Theory of Warrant Pricing , „Industrial Management Review” 1965,
nr 6 (2), s. 13–39.
Sandip M., Kim Y., Walker M., The effect of stock splits on the ownership structure of firms ,
„Journal of Corporate Finance” 1997, nr 3, s. 167–188.
Sori Z., An overview of corporate governance: some essentials, „SSRN Electronic Journal”
2011.
Szulczewski  G.,  Wolny  rynek  a  porządek  konkurencyjny.  Dwie  koncepcje  ładu  społeczno-
-gospodarczego, „Prakseologia” 2015, nr 157/2.
Bibliografia116
3. Akty prawne
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, tekst jednolity (Dz.U.
2000 Nr 94, poz. 1037).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tekst jednolity
(Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538).
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2021–2024, Załącznik do za-
rządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 lutego 2021 r.
Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
4. Źródła internetowe
Analizy sektorowe, strona banku: Pekao S.A., https://www.pekao.com.pl/analizy-makroe-
konomiczne/analizy-sektorowe.html [dostęp: 22.03.2021].
Bernhardt D., Eckblad M., Stock Market Crash of 1987, artykuł z dnia 22 listopada 2013 r.  
na  stronie:  www.federalreservehistory.org,  https://www.federalreservehistory.org  /
essays/stock-market-crash-of-1987#footnote1 [dostęp: 30.03.2021].
Biernaciak E., Fotowoltaika 2021 – czy boom na instalacje będzie trwał?, artykuł z dnia
26 lutego 2021 r. opublikowany na portalu: enerad.pl, https://enerad.pl/aktualnosci/
fotowoltaika-2021/ [dostęp: 23.03.2021].
Bondarenko P., Gallup organization, artykuł opublikowany na stronie: www.britannica.
com, https://www.britannica.com/topic/Gallup-Organization [dostęp: 18.03.2021].
Boudreaux D., Information and Prices, artykuł opublikowany na portalu: www.econlib.
org,  https://www.econlib.org/library/Enc/InformationandPrices.html  [dostęp:
31.03.2021].
Chen  J.,  Class  of  Shares,  artykuł  z  dnia  28  grudnia  2020  r.  opublikowany  na  portalu:
www.investopedia.com,  https://www.investopedia.com/terms/c/class.asp  [dostęp:
04.09.2021].
Chen J., Odd Lot, artykuł z dnia 22 czerwca 2020 r. opublikowany na portalu: www.
investopedia.com,  https://www.investopedia.com/terms/o/oddlot.asp  [dostęp:
15.06.2021].
Chen J., Tick, artykuł z dnia 5 lipca 2021 r. opublikowany na portalu: www.investopedia.
com, https://www.investopedia.com/ terms/t/tick.asp [dostęp: 21.08.2021].
Czy  pandemia  spowodowała  wzrost  stopy  oszczędności  gospodarstw  domowych?,  artykuł
na  portalu:  www.biznes.interia.pl  z  dnia  28  stycznia  2021  r.,  https://biznes.in-
teria.pl/finanse/news-czy-pandemia-spowodowala-wzrost-stopy-oszczednosci-
-gospodars,nId,5010420 [dostęp: 20.03.2021].
Dolgopolov  S.,  Insider  Trading,  artykuł  opublikowany  na  portalu:  www.econlib.org,
https://www.econlib.org/library/Enc/InsiderTrading.html [dostęp: 23.05.2021].
FACTBOX: Some global details of „Black Monday” 1987, artykuł z dnia 20 października 2007 r.  
opublikowany  na  portalu:  www.reuters.com,  https://www.reuters.com/article/us-usa
-markets-1987 -stocks -idUSN  192 47525 20071020 [dostęp: 30.03.2021].
Bibliografia117
Ferrero A., Giglioli S., How did central banks respond to the coronavirus crisis?, artykuł
opublikowany na portalu: www.economicsobservatory.com,  https://www.eco nom-
icsobservatory.com  /how-did-central-banks-respond-coronavirus-crisis  [dostęp:
22.03.2021].
Fierla A., Sekurytyzacja aktywów, czyli otwarta droga w przepaść, artykuł z dnia 20 czerw-
ca 2011 r. opublikowany na portalu: PraktycznaTeoria.pl, http://praktycznateoria.
sgh.waw.pl/sekurytyzacja-aktywow/ [dostęp: 30.03.2021].
Fundamental analysis of the stock market, artykuł opublikowany na portalu: www.atas.net,
https://atas.net/fundamental-analysis/fundamental-analysis-of-the-stock-market/
[dostęp: 22.03.2021].
Goyal D., Beware the Bubble? The US Stock Market Cap-to-GDP Ratio., artykuł z dnia  
2 lutego 2021 r. opublikowany na portalu: CFA Institute, https://blogs.cfainstitute.
org /investor/2021/02/02/ beware-the-bubble-the-us-stock-market-cap-to-gdp-ra-
tio/ [dostęp: 18.03.2021].
Hayes A., Round Lot, artykuł z dnia 26 maja 2021 r. opublikowany na portalu: www.
investopedia.com,  https://www.investopedia.com/terms/r/roundlot.asp  [dostęp:
15.06.2021].
Jóźwik T., Po podziale wartości nominalnej akcji spadają notowania i obroty, artykuł z dnia
11 lipca 2003 r. opublikowany na portalu: Parkiet.pl, https://www.parkiet.com/arty-
kul/301256.html [dostęp: 04.08.2021].
Junea P., What is Quantitative Easing ?, artykuł opublikowany na portalu: www.manage-
mentstudyguide.com,  https://www.managementstudyguide.com  /quantitative-eas-
ing.htm [dostęp: 22.03.2021].
Kiermacz W., Jak powstał serwis Bloomberg, artykuł z dnia 4 grudnia 2019 r. opublikowa-
ny na portalu: Analizy.pl, https://www.analizy.pl/blog-wojciecha-kiermacza/24734/
jak-powstal-serwis-bloomberg [dostęp: 29.04.2021].
Lo A., Making Sense of Financial Market Dynamics in a Post-COVID World, wykład Pro-
fesora Andrew Lo w ramach kongresu MIT Sloan Virtual Reunion 2021, https://
www.youtube.com/watch?v=dTTwQnSdyCs [dostęp: 03.09.2021].
LPP nie chce się dzielić, artykuł z dnia 10 grudnia 2007 opublikowany na portalu: www.
pb.pl, https://www.pb.pl/lpp-nie-chce-sie-dzielic-403410 [dostęp: 07.08.2021].
Masłowski M., Mackiewicz A., Szturm inwestorów indywidualnych, 268 odcinek z dnia  
18  marca  2021  r.  podcastu  Echa  Rynku  publikowanego  na  portalu:  www.ssi.pl,
https://www.sii.org.pl/14298/aktualnosci/podcast-echa-rynku/echa-rynku-268-
-szturm-inwestorow-indywidualnych.html#ak14298 [dostęp: 30.03.2021].
Mysior J., Spółki, na których zarobiono krocie w 2020 na GPW, artykuł z dnia 9 stycznia  
2021  r.  opublikowany  na  portalu:  www.rp.pl,  https://pieniadze.rp.pl/inwestycje
/26900-spolki-na-ktorych-zarobiono-krocie-w-2020-na-gpw [dostęp: 22.03.2021].
Paćkowski D., 10 rzeczy, które warto wiedzieć na temat zmiany kroku notowania na GPW,
artykuł z dnia 1 marca 2019 r. opublikowany na portalu: www.stockwatch.pl, https://
www.stockwatch.pl/wiadomosci/10-rzeczy-ktore-warto-wiedziec-na-temat-zmia-
ny-kroku-notowania-na-gpw,akcje,235430 [dostęp: 08.09.2021].
Bibliografia118
Pisani B., Why stock investors are starting to really worry about rising bond yields, artykuł
z dnia 25 lutego 2021 r. na portalu: www.cnbc.com, https://www.cnbc.com/2021/
02/25/why-stock-investors-are-starting-to-really-worry-about-rising-bond-yields.
html [dostęp: 30.03.2021].
Puchałka M., Wskaźnik P/E i wartość wewnętrzna spółki, artykuł z dnia 8 września 2010 r.  
opublikowany  na  portalu:  www.edukacjagieldowa.pl,  https://www.edukacjagieldo-
wa.pl/2010/09/wskaznik-pe-a-wartosc-wewnetrzna-spolki/ [dostęp: 25.07.2021].
Ramotowski J., Polski rynek kapitałowy dojrzewa opornie, artykuł z dnia 6 czerwca 2018 r.  
opublikowany na portalu: www.obserwatorfinansowy.pl, https://www.obserwatorfi-
nansowy.pl/bez-kategorii/rotator/polski-rynek-kapitalowy-dojrzewa-opornie/  [do-
stęp: 01.09.2021].
Saad L., What Percentage of Americans Owns Stock?, artykuł na stronie Instytutu Gal-
lupa,  https://news.gallup.com/poll/266807/percentage-americans-owns-stock.aspx
[dostęp: 18.03.2021].
Słownik terminów giełdowych, zasoby publikowane przez Giełdę Papierów Wartościo-
wych w Warszawie,  https://www.gpw.pl/slownik-terminow-gieldowych [dostęp:
15.07.2021].
Splity,  zestawienie  na  portalu:  www.bossa.pl,  https://info.bossa.pl/  index.js  p?layou
t=1&page=0&news_cat_id=98 [dostęp: 01.03.2021].
Statystyki GPW publikowane na stronie: www.gpw.pl, https://www.gpw.pl/statystyki-
-gpw [dostęp: 19.03.2021].
Statystyki NewConnect publikowane na stronie: www.newconnect.pl, https://newcon-
nect.pl/statystyki-okresowe [dostęp: 19.03.2021].
Stock Splits, zasoby publikowane przez SEC – Amerykańską Komisję Papierów War-
tościowych  i  Giełd,  https://www.sec.gov/fast-answers/answersstocksplithtm.html
[dostęp: 15.07.2021].
Strohem M., How Often Do Stocks Split?, artykuł z dnia 27 lipca 2017 r. opublikowany na
portalu:  www.pocketsense.com,  https://pocketsense.com/do-stocks-split-7947050.
html [dostęp: 06.08.2021].
United States Market Capitalization: % of GDP, dane prezentowane na stronie: www.ce-
icdata.com, https://www.ceicdata.com /en/indicator/ united-states /market-capital-
ization--nominal-gdp [dostęp: 18.03.2021].
What is Systematic Risk?, artykuł opublikowany na portalu: www.corporatefinanceinsti-
tute.com, https://corporatefinanceinstitute.com /resources /knowledge /finance/sys -
tematic-risk/ [dostęp: 30.03.2021].
What is the Money Market?, artykuł na portalu: corporatefinanceinstitute.com, https://
corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/what-is-
money-market/ [dostęp: 14.03.2021].
Why CRSP?, artykuł opublikowany na portalu: www.crsp.org, http://www.crsp.org/ma-
in-menu/why-crsp [dostęp: 04.09.2021].
Wiwatowski K., Warto schować swoje ego do kieszeni, wywiad z Jackiem Lempartem opub-
likowany  15  września  2020  r.  na  portalu:  www.comparic.pl,  https://comparic.pl/
Bibliografiawarto-schowac-swoje-ego-do-kieszeni-jacek-lempart-prelegent-na-invest-cuffs/
[dostęp: 24.07.2021].
Włodarczyk E., NewConnect – 10 lat sukcesów i porażek, artykuł z dnia 30 sierpnia 2017 r.  
opublikowany  na  portalu:  www.fxmag.pl,  https://www.fxmag.pl/  artykul/newcon-
nect-10-lat-sukcesw-i-poraek [dostęp: 17.03.2021].
Zawadzki B., Teoria Dowa – główne założenia i twierdzenia, artykuł z dnia 26 sierpnia
2017  r.  opublikowany  na  portalu:  Comparic.pl,  https://comparic.pl/teoria-dowa-
-glowne-zalozenia-twierdzenia/ [dostęp: 04.04.2021].
Zmiana kroku notowania, broszura GPW w Warszawie, https://www.gpw.pl/pub /GPW/
files/PDF/Kroki_Notowan_Akcje_i_ETF.pd [dostęp: 08.09.2021].
5. Raporty
$118  Trillion  and  Counting:  Taking  Stock  of  the  World’s  Capital  Markets,  raport
McKinsey&Company 2005.
2020 Capital Markets Fact Book, raport Sifma wrześN 2020.
A world awash in money. Capital trends through 2020, raport Bain&Company 2020.
Global Capital Markets and the Global Economy: A Vision From the CEOs of the Internation-
al Audit Networks, listopad 2006.
Kachniewski M., Orłowski W., Rzońca A., Socha J., Tymoczko D., Giełda a rozwój, ra-
port przygotowany z okazji 15-lecia powstania Stowarzyszenia Emitentów Giełdo-
wych, Warszawa 2008.
Poryw i flauta. Jak giełda napędza polską gospodarkę? , raport WiseEuropa 2016.
Roczniki  statystyki  giełdowej  Giełdy  Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  za  lata
1993–2020.
The Importance of Financial Sector Development for Growth and Poverty Reduction , raport
DFID 2004.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Inwestowanie w wartość na rynku akc...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Najczęściej kupowane