• Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności

Sens i wartość zdrowia w kontekście współczesnej mentalności

 • Autor: Małgorzata Górnik-Durose Łukasz Jach Agnieszka Pasztak-Opiłka Teresa Sikora
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-529-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 136/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 35.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Trudno wyobrazić sobie temat bardziej uniwersalny niż zdrowie i bardziej aktualny niż współczesność. W książce zostały one połączone w perspektywie psychologicznej. Zwykle twierdzimy, że „zdrowie jest najważniejsze”. Czy do pomyślenia jest, że nie zawsze, nie dla wszystkich, nie w każdej sytuacji? Co decyduje o sposobie rozumienia i wartościowania zdrowia? Jak to się dzieje, że coś, co dla jednych jest obowiązkowym elementem profilaktyki zdrowotnej, dla innych stanowi „wymysł współczesności”? W książce znaleźć można odpowiedzi na te i wiele innych pytań, istotnych dla naszego jednostkowego, społecznego i kulturowego funkcjonowania. Prezentuje stosunek do własnego zdrowia ujmowanego przez pryzmat preferencji określających współczesny świat – szybko, łatwo, jednoznacznie. Preferencje te określają kształt mentalności współczesnego człowieka, określonej mianem „mentalności prawego kciuka”, która oddziałuje na sposób dokonywania ocen, wartościowania i podejmowania decyzji w różnych obszarach aktywności człowieka.

Dla nauczycieli akademickich i studentów treści zawarte w publikacji mogą stanowić inspirujące poszerzenie perspektyw opisu i  interpretacji zjawisk związanych z szeroko pojętą sferą zdrowia. Dla wszystkich zainteresowanych problemami współczesności – zwłaszcza tych, którzy lubią myśleć – ukazana w książce problematyka może się natomiast stać odniesieniem, pozwalającym na głębszą refleksję o świecie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Mentalnościowe ramy potocznych konceptualizacji zdrowia


1.1. Potoczne konceptualizacje zdrowia
1.2. Mentalność jako rama dla potocznych konceptualizacji zdrowia
1.3. Mentalność prawego kciuka
1.3.1. Szybko
1.3.2. Łatwo
1.3.3. Jednoznacznie
1.4. Mentalność prawego kciuka w odniesieniu do zdrowia

Rozdział 2. Potoczne rozumienie zdrowia w kontekście mentalności prawego kciuka – jakościowe studium empiryczne

2.1. Założenia wstępne
2.2. Metoda
2.2.1. Procedura
2.2.2. Osoby badane
2.3. Wyniki
2.4. Dyskusja

Rozdział 3. Rozumienie zdrowia w kontekście mentalności prawego kciuka – konstrukcja i walidacja narzędzia pomiarowego

3.1. Założenia wstępne
3.2. Konstrukcja Kwestionariusza Opinii o Zdrowiu (KOoZ) – badanie I
3.2.1. Metoda
3.2.1.1. Osoby badane
3.2.1.2. Procedura
3.2.2. Wyniki
3.2.3. Dyskusja
3.2.3.1. Redukcja liczby stwierdzeń
3.2.3.2. Korespondencja stwierdzeń KOoZ z kategoriami ujmowania zdrowia w kontekście mentalności prawego kciuka zidentyfikowanymi w badaniach jakościowych
3.3. Walidacja Kwestionariusza Opinii o Zdrowiu – badanie II
3.3.1. Założenia wstępne
3.3.1.1. Potrzeba poznawczego domknięcia
3.3.1.2. Refleksyjność
3.3.1.3. Osobowość
3.3.2. Metoda
3.3.2.1. Osoby badane i procedura badania
3.3.2.2. Narzędzia badawcze
3.3.3. Wyniki
3.3.3.1. Parametry psychometryczne Kwestionariusza Opinii o Zdrowiu w próbie walidacyjnej
3.3.3.2. Ujmowanie zdrowia a potrzeba poznawczego domknięcia, refleksyjność i cechy osobowości
3.3.4. Dyskusja
3.3.4.1. Trafność wewnętrzna i zgodność wewnętrzna testowanego narzędzia
3.3.4.2. Prawokciukowe rozumienie zdrowia a potrzeba poznawczego domknięcia
3.3.4.3. Prawokciukowe rozumienie zdrowia a refleksyjność
3.3.4.4. Prawokciukowe rozumienie zdrowia a osobowość
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Wartość zdrowia bez kontekstu i w kontekście

4.1. Zdrowie jako wartość
4.2. Wartość zdrowia na przestrzeni życi
4.3. Bezkontekstowość zdrowia jako wartości
4.4. Kontekstowa wartość zdrowia
4.5. Teoretyczne ramy wartościowania zdrowia

Rozdział 5. Bezkontekstowe i kontekstowe wartościowania zdrowia w świetle badań empirycznych

5.1. Założenia wstępne
5.2. Metoda
5.3. Osoby badane i procedura badania
5.4. Wyniki
5.4.1. Bezkontekstowa i kontekstowa wartość zdrowia
5.4.2. Wartości ważniejsze i mniej ważne od zdrowia
5.4.3. Kontekst zyskiwania versus poświęcania (straty) zdrowia a przypisywana mu wartość
5.4.4. Perspektywa promocyjna i prewencyjna a wartościowanie zdrowia
5.4.5. Płeć i wiek a wartościowanie zdrowia
5.4.6. Wykształcenie a wartościowanie zdrowia
5.4.7. Subiektywna ocena własnego zdrowia a przypisywanie mu wartości
5.4.8. Rozumienie zdrowia a jego wartościowanie
5.5. Bezkontekstowa i relatywna wartość zdrowia – konkluzje z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
ANEKS 1. Kwestionariusz Opinii o Zdrowiu
ANEKS 2. Kwestionariusz „Co jest dla mnie w życiu ważne” – wersja UNI

prof. dr hab. Mariola Bidzan:

Autorzy […] prezentują zagadnienia doniosłe, wpisujące się w nurt światowych badań. Przedstawione wyzwania i niepokoje związane z redefinicją wartości zdrowia pokazują głęboko humanistyczne, nacechowane wielką troską podejście Autorów zarówno do zdrowia, jak i zachowań związanych ze zdrowiem. Przybliżenie wyników badań jakościowych, przeprowadzonych metodą zogniskowanych wywiadów grupowych, na podstawie których Autorzy wyodrębnili kategorie rozumienia zdrowia, korespondujące z mentalnością prawego kciuka […], jak również stworzenie i prezentacja własnych oryginalnych metod, tj. kwestionariusz do pomiaru znaczeń przypisywanych zdrowiu przez ludzi oraz narzędzie do badania wartościowania zdrowia, niezmiernie wzbogacają tę monografię.

Małgorzata Górnik-Durose
psycholog, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii jakości życia i psychologii ekonomicznej, a szczególnie posiadaniem dóbr i orientacją materialistyczną w kontekście zdrowia i dobrostanu psychologicznego człowieka. Autorka i współautorka wielu prac naukowych na ten temat. Kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Książki tego autora

Łukasz Jach
doktor nauk humanistycznych, psycholog i socjolog, adiunkt w Instytucie Psychologii UŚ. Zajmuje się psychologią zdrowia i jakości życia, psychologią ewolucyjną oraz psychologicznymi aspektami stosunku ludzi do nauki, naukowców i odkryć naukowych. Autor i współautor licznych artykułów oraz autor książek "Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu" (2015) oraz "Światopogląd scjentystyczny - korelaty i uwarunkowania" (2020). Zajmuje się między innymi popularyzacją wiedzy psychologicznej, a jego teksty ukazywały się w "Tygodniku Powszechnym" i "Forum Akademickim".

Książki tego autora

Agnieszka Pasztak-Opiłka
doktor nauk humanistycznych, psycholog kliniczny, koordynator przedmiotu Diagnoza psychologiczna oraz twórca autorskiego przedmiotu fakultatywnego: Chore dziecko czy rodzina, pułapki diagnostyczne. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na co dzień współpracuje z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prowadzi również prywatną praktykę psychologiczną, specjalizując się w diagnozie psychologicznej dzieci. Odbyła liczne szkolenia z zakresu pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, objawami somatycznymi, psychosomatycznymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami lękowymi. Członek Komisji Nauk Psychologicznych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekretarz Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia PTP. Autorka i współautorka rozdziałów, artykułów oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Książki tego autora

Teresa Sikora
dr, adiunkt na WNS UŚ w Katowicach. Specjalistka w zakresie zagadnień psychologii umysłu (poznawczej, kognitywistyki), zastosowań psychologii w ekonomii (marketingu i reklamie) i sztuce (wzornictwo, architektura, krajobraz miejski). Populararyzatorka wiedzy psychologicznej wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Uniwersytetów Dziecięcych, szkoleń dla nauczycieli, uczestników warsztatów dla managerów i pracowników sektora państwowego i prywatnego. Na bieżąco współpracuje, w charakterze eksperta, z redaktorami gazet (Polityka, GW, Gazeta Prawna, Głos Nauczycielski, Dziennik Zachodni), programów TV (TVN, TVP, TVP Silesia) i dziennikarzami rozgłośni radiowych (Radio Katowice, Radio Piekary, RMF, radio Em, radio ESKA).

Książki tego autora

Adamiec  M.  (2007).  Behawioryzacja  działania  w  organizacjach  i  jej  konsekwen-
cje. W: M. Górnik-Durose, B. Kożusznik (red.), Perspektywy psychologii pracy
(s. 185–205). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Barber B.R. (2008). Skonsumowani. Warszawa: Muza SA.
Barbour R. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bauman Z. (1998). Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. N. Le-
śniewski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Bauman Z. (2009). Konsumowanie życia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego.
Baumeister R. (2011). Zwierzę kulturowe. Przeł. D. Stefańska-Szewczuk. Warszawa:
PWN.
Baumeister R.F. (2002). Ego Depletion and Self-Control Failure: An Energy Model
of the Self’s Executive Function. „Self and Identity.”, 1, s. 129–136.
Bąk W. (2008). Teoria ukierunkowań regulacyjnych E. Tory Higginsa. „Roczniki Psy-
chologiczne”, 11, s. 7–38.
Beck  U.  (2002).  Społeczeństwo  ryzyka.  W  drodze  do  innej  nowoczesności.  Przeł.
S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Bieri J. (1995). Cognitive complexity-simplicity and predictive behavior. „Journal
of Abnormal Social Psychology”, 51, s. 263–268.
Blaxter M. (2010). Health. Cambridge: Polity Press.
Bloodworth A., McNamee M. (2010). Clean Olympians? Doping and anti-doping:
The  views  of  talented  young  British  athletes.  „International  Journal  of  Drug
Policy”, 21, 4, s. 276–282, doi: 10.1016/j.drugpo.2009.11.009.
Borowiec A., Lignowska I. (2015). How Do Poles Perceive Health? The Social Repre-
sentation of Health and its Importance for the Social Order. „Polish Sociological
Review”, 4, 102, s. 511–528.
Boruchovitc E., Mednick B.E., (2002). The meaning of health and illness: some con-
siderations for health psychology. „Psico-USF”, 7, 2, s. 175–183.
Bostrom N., Sandberg A. (2009). Cognitive Enhancement: Methods, Ethics, Regula-
tory Challenges. „Science and Engineering Ethics”, 15(3), s. 311–341.122 Bibliografia
Całus K. (2018). Transhumanizm – wizja nowego człowieka. „Studia z historii filo -
zofii”, 9, s. 237–255.
Carr N. (2012). Płytki umysł. Jak internet wpływa na mózg. Gliwice: Helion.
Castells M. (2007). Społeczeństwo sieci. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
CBOS (2008). Nie ma jak rodzina. Komunikat z badań nr BS/40/2008
CBOS (2013). Wartości i normy. Komunikat z badań nr BS/111/2013.
CBOS  (2016).  Zdrowie  i  prozdrowotne  zachowania  Polaków.  Komunikat  z  badań
nr 138/2016.
CBOS (2018). Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018. Komunikat z badań
nr 148/2018.
CBOS (2018). Aspiracje Polaków w latach 1998, 2008 i 2018. Komunikat z badań
nr 148/2018.
CBOS (2019). Rodzina – jej znaczenie i rozumienie. Komunikat z badań nr 22/2019.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2017). Sens życia – wczoraj i dziś. Raport nr
41/2017. Warszawa: Fundacja CBOS.
Cetnar E. (2009). Mentalność prawego kciuka a refleksyjność i lęk jako cecha – po -
wiązania  i  zależności.  Wydział  Pedagogiki  i  Psychologii,  Uniwersytet  Śląski
w Katowicach. Niepublikowana praca magisterska.
Cieciuch J., Schwartz S.H. (2017). Values. W: Encyclopedia of Personality and Indi-
vidual Differences, V. Zeigler-Hill, T. Shackelford (red.). Springer, Cham.
Connor  J.,  Woolf  J.,  Mazanov  J.  (2013).  Would  they  dope?  Revisiting  the  Gold-
man  dilemma.  „British  Journal  of  Sports  Medicine”.  Published  Online  First:
[17.02.2013], doi:10.1136/bjsports-2012-091826.
Crary J. (2015). 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu. Przeł. D. Żukowski. Kraków:
Wydawnictwo Karakter.
McCrindle M. (2014). The ABC of XYZ: Understanding the global generations. Bella
Vista: McCrindle Research.
Dickman  S.J.,  Meyer  D.E.  (1988).  Impulsivity  and  speed–accuracy  tradeoffs  in
information  processing.  „Journal  of  Personality  and  Social  Psychology”,  54,
s. 274–290.
Dukaj J. (2019). Po piśmie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Dymkowski M. (2003). Zmienność mentalności a historyczna ogólność teorii psy-
chologicznych. W: Psychologia umysłu (s. 227–237), Z. Piskorz, T. Zaleśkiewicz
(red.). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Eriksen T.H. (2003). Tyrania chwili. Warszawa: PIW.
Fiske S.T., Taylor S.E. (1991). Social cognition (wyd. 2). New York: Random House.
Freitas A.L., Higgins E.T. (2002). Enjoying goal-directed action: The role of regulato-
ry fit. „Psychological Science”, 13, s. 1–6.
Friese M., Frankenbach J., Job V., Loschelder D.D. (2017). Does self-control training
improve self control? A meta-analysis. „Perspectives on Psychological Science”,
12(6), s. 1077–1099.123 Bibliografia
Frith C. (2014). Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat. Przeł.
M. Binder. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Fukuyama F. (2004). Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej.
Kraków: Znak.
Gacek M. (2003). Preferencja zdrowia w systemie wartości młodzieży akademickiej
w zależności od profilu kształcenia i płci. „Annales Universitatis Mariae Curie-
-Skłodowska Lublin-Polonia”, VOL.LVIIII, SUPPL. XIII, 65, s. 360–364.
Gadacz T., Żakowski J. (2005). Nie ma szczęścia bez myślenia. „Polityka. Niezbędnik
inteligenta”, 50, s. 12–17. http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo
/166201,1,nedza-humanistyki.read [dostęp: 29.08.2015].
„Gazeta Wyborcza”, 05.05.2014, NR 102 8134, s. 8–9.
Gazzaniga  M.  (2011).  Istota  człowieczeństwa.  Co  czyni  nas  wyjątkowymi.  Przeł.
A. Nowak. Sopot: smak słowa.
Giddens A. (2005). Nowoczesność i Tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Goldberg E. (2014). Jak umysł rośnie w siłę gdy mózg się starzeje. Przeł. M. Guzow-
ska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gomez  P.,  Borges  A.,  Pechmann  C.  (2013).  Avoiding  poor  health  or  approaching
good health: Does it matter? The conceptualization, measurement, and conse-
quences of health regulatory focus. „Journal of Consumer Psychology”, 23(4),
s. 451–463.
Gonzalez J.M., Johnson F.R., Fedoruk M., Posner J., Bowers L. (2018). Trading he-
alth risks for glory: a reformulation of the Goldman dilemma. „Sports Medici-
ne”, https://doi.org/10.1007/s40279-018-0881-9.
Górnik-Durose M. (2013) (red.). Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psycholo-
giczne. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Górnik-Durose M., Jach Ł. (2013). O zdrowiu w relacji do innych wartości we współ-
czesnej  kulturze.  W:  Kultura  współczesna  a  zdrowie.  Aspekty  psychologiczne
(s. 77–103), M. Górnik-Durose (red.). Sopot: GWP.
GUS (2015). Wartości i zaufanie społeczne w Polsce w 2015 r. Warszawa 20.11.2015.
Ha J., Page T., Thorsteinsson G. (2011). A Study on Technophobia and Mobile De-
vice Design.  „International  Journal  of  Contents”,  7,  s.  17–25. DOI:  10.5392/
IJoC.2011.7.2.017.
Habermas  J.  (1999).  Teoria  działania  komunikacyjnego.  Racjonalność  działania
a racjonalność społeczna. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Harari N.Y. (2018). Homo deus. Krótka historia jutra. Kraków: Wydawnictwo Lite-
rackie.
Haselton M.G., Ketelaar T. (2005). Irrational Emotions or Emotional Wisdom? The
Evolutionary Psychology of Emotions and Behavior. W: Hearts and minds: Affec-
tive influences on social cognition and behavior (s. 2–22), J. Forgas (red.). New
York: Psychology Press.124 Bibliografia
Herzlich C. (1973). Health and Illness. London: Academic Press.
Heszen I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heszen I., Sęk H. (2008). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
Higgins  E.T.  (1998).  Promotion  and  prevention:  Regulatory  focus  as  a  motivatio-
nal  principle.  W:  Advances  in  experimental  social  psychology,  30  (s.  1–46),  
M.P. Zanna (red.). San Diego, CA: Academic Press.
Hong L., Luo M., Wang R., Lu P., Lu W., Lu L.H (2019). Big Data in Health Care:
Applications and Challenges. „Data and Information Management”. 10.2478/
dim-2018-0014.
Jach Ł. (2015). Nauka jako obiekt kultu. Wprowadzenie do koncepcji scjentoteizmu.
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Jach Ł., Sikora T. (2010). Mentalność prawego kciuka jako poznawczy regulator funk-
cjonowania człowieka we współczesnym świecie. W: Życie w konsumpcji, kon-
sumpcja  w  życiu.  Psychologiczne  ścieżki  współzależności  (s.  47–63),  A.M.  Za-
wadzka, M. Górnik-Durose (red.). Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Jacyno M. (2007). Kultura indywidualizmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Jedliński  R.  (2000).  Językowy  obraz  świata  wartości  w  wypowiedziach  uczniów
kończących szkołę podstawową. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
Jędrzejko M., Sarzała D. (2010). Człowiek i uzależnienia. Warszawa: Oficyna Wy-
dawnicza ASPRA-JR.
Juczyński Z., Ogińska-Bulik N. (2003). Zdrowie najważniejszym zasobem człowieka.
W: Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki (s.9-16), Z. Ju-
czyński, N. Ogińska-Bulik (red.). Łódź: Wydawnictwo UŁ.
Kahneman D. (2011). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań:
Media Rodzina.
Kaufmann J.C. (2004). Ego. Socjologia jednostki. Przeł. K. Wakar. Warszawa: Oficy -
na Naukowa.
Klichowski  M.  (2014).  Narodziny  cyborgizacji.  Nowa  eugenika,  transhumanizm
i zmierzch edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Kochański M. (2013). Innowacje w ekonomii zdrowia. Przegląd metod oceny warto-
ści ludzkiego życia w jednostkach monetarnych. „Acta Innovations”, 6, s. 44–47.
Konarski R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kossowska  M.  (2005).  Umysł  niezmienny…  Poznawcze  mechanizmy  sztywności.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kossowska  M.,  Hanusz  K.,  Trejtowicz  M.  (2012).  Skrócona  wersja  Skali  Potrzeby
Poznawczego  Domknięcia.  Dobór  pozycji  i  walidacja  skali.  „Psychologia  Spo-
łeczna”, 7, s. 89–99.
Kruglansky A. (1989). Lay epistemics and human knowledge. New York: Plenum.
Kubiak  A.  (1990).  Łapownictwo  w  świadomości  społeczeństwa  polskiego  raport
z badań, Instytut Socjologii UŁ, Łódź, m-pis.125 Bibliografia
Lamża Ł. (2020). Światy równoległe. Warszawa: Wydawnictwo Czarne.
Langer E. (1989). Mindfulness. MA: Da Capo Press.
Langer E. (1992). Matters of Mind: Mindfulness/Mindlessness in Perspective. „Con-
sciousness and Cognition”, 1(3), s. 289–305.
Langer E.J. (2009). Counter clockwise: mindful health and the power of possibility.
New York: Ballantine Books.
Linth K., Korhonen V. (2010). Youth values and value changes from cultural and
transnational  perspectives.  W:  Cross-cultural  lifelong  Learning  (s.  135–166),  
V. Korhonen (red.). Tampere University Press.
Łosiak-Pilch J. (2017). Koncepcja zdrowia u młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
„Forum Pedagogiczne”, 2, s. 17–31, DOI: 10.21697/fp.2017.2.02.
Mac-Szylar R. (2014). Wartości i obawy życiowe młodzieży akademickiej. „Jagielloń-
skie Studia Socjologiczne”, 3, s. 160–171.
Maciuszek J. (2015). Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecz -
nego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Maio G.R., Olson J.M. (1998). Values as Truism. Evidence and implications. „Jour-
nal of Personality and Social Psychology.”, 74(2), s. 294–311.
Maldonato M., Dell’Orco S. (2010). Toward an evolutionary theory of rationality.
„World Futures”, 66, s. 103–123.
Marody M. (2014). Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna. Warsza-
wa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Mateusiak J., Gwozdecka-Wolniaszek E., Januszek M. (2011). Kręte ścieżki pomia-
ru  zdrowia  –  prace  nad  konstrukcją  kwestionariusza  do  oceny  zdrowia.  W:
Psychologia zdrowia. Konteksty i pogranicza (s. 125–149), M. Górnik-Durose  
J. Mateusiak (red.). Katowice: Wydawnictwo UŚ.
Mathews F. (2006). Beyond Modernity and Tradition. A Third Way to Development.
„Ethics and the Environment”, 11(2), s. 85–113. Bloomington: Indiana Univer-
sity Press.
More M. (2013). The philosophy of transhumanism. W: The Transhumanist Reader
(s. 3–17), M. More, N. Vita-More (red.). Hoboken: Wiley-Blackwell.
Moston S., Hutchinson B., Engelberg T. (2017). Dying to win? The Goldman dilem-
ma in legend and fact. „International Journal of Sport Communication”, 10(4),
s. 429–443.
Munir K., Elahi H., Ayub A., Frezza F., Rizzi A. (2019). Cancer Diagnosis Using Deep
Learning: A Bibliographic Review. „Cancers”, 11, s. 1–36. DOI: 10.3390/can-
cers11091235.
Nikolayeva V.V., Arina G.A., Iosifyan M.A. (2014). Health value in developmental per-
spective. „Procedia-Social and Behavioral Sciences”, 146, s. 259–263.
Nisbett R. (2009). Geografia myślenia . Przeł. E. Wojtych. Sopot: Smak Słowa.
Ogburn  W.F.,  Nimkoff  M.F.  (1955).  Technology  and  the  changing  family.  Boston:
Houghton Mifflin.126 Bibliografia
Ostrowski T.M. (2006). Zdrowie jako wartość w świetle wynikow badania osob zdro-
wych i po zawale serca. W: Psychologia zdrowia: teoria, metodologia i empiria (s.
99–111), T. Pasikowski, H. Sęk (red.). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Pinker S. (2019). Nowe Oświecenie. Poznań: Zysk i S-ka.
Postman N. (2001). W stronę XVIII stulecia. Przeł. R. Frąc. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Puchalski K. (1997). Zdrowie w świadomości społecznej. Łódź: Instytut Medycyny
Pracy.
Puchalski K. (2009). O wartości zdrowia na podstawie wyników badań sondażowych.
W: Metody, techniki i praktyka badań społecznych (s. 147–161), A. Bąk, Ł. Ku-
bisz-Muła (red.). Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.
Puchalski K. (2011). Psychospołeczne problemy zdrowia i choroby. W: Zdrowie pu-
bliczne.  Wybrane  zagadnienia.  Tom  I  (s.  161–172),  J.  Opolski  (red.).  Szkoła
Zdrowia Publicznego CMPK, Warszawa.
Puchalski K. (2015). Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie. „Zeszyty Prasoznawcze
Kraków”, 58, 2 (222), s. 555–275, doi: 10.4467/2299-6362PZ.15.020.4130.
Reardon S. (2020). Świt robotów-radiologów. „Świat Nauki”, 3, s. 63–66.
Ritzer G. (1999). Makdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Muza SA.
Rokeach M. (1973). The nature of human values. New York: Free Press.
Rokeach M. (1985). Inducing Change and Stability in Belief Systems and Personali-
ty Structures. „Journal of Social Issues”, 41, s. 153–171.
Sandel M.J. (2012). What money can’t buy: The moral limits of markets. New York:
Farrar, Straus and Giroux.
Sauvayre  R.  (2017).  The  rationality  of  belief  change  and  the  unexpected  effects  
of  a  conflict  of  values.  „Rationality  and  Society”,  SAGE  Publications,  29(3),  
s. 298–321. < 10.1177/1043463117717231 > . < hal-01638099 >.
Schermelleh-Engel  K.,  Moosbrugger  H.,  Müller  H.  (2003).  Evaluating  the  Fit  
of Structural Equation Models:Tests of Significance and Descriptive Goodness-
-of-Fit Measures. „Methods of Psychological Research Online”, 8, s. 23–74.
Schmidt L.R., Frohling H. (2000). Lay concepts of health and illness from a develop-
mental perspective. „Psychology and Health”, 15, s. 229–238.
Schwartz  S.  (2012).  An  Overview  of  the  Schwartz  Theory  of  Basic  values.  „Onli-
ne  Readings  in  Psychology  and  Culture”,  2(1).  https://doi.org/10.9707/2307-
0919.1116.
Sęk H. (1997). Subiektywne koncepcje zdrowia, świadomość zdrowotna a zachowa-
nia zdrowotne i promocja zdrowia. W: Promocja zdrowia. Psychologiczne pod-
stawy wdrożeń (s. 34–55), Z. Ratajczak, I. Heszen-Niejodek (red.). Katowice:
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Sikora  T.  (2010).  Komodyfikacja  cielesności  w  erze  późno  nowoczesnej.  W:  Ciało
w dobie współczesności. Wybrane zagadnienia z problematyki obrazu własnego
ciała, (s. 239-260), A. Brytek-Matera (red.). Warszawa: Difin.127 Bibliografia
Sikora T. (2015). Psycho-kulturowy mechanizm wyceny przyjemności. „Psychologia
Ekonomiczna”, 7, s. 37–53.
Sikora T., Górnik-Durose M. (2013). O mentalności współczesnego człowieka, jej
źródłach i przejawach. W: Kultura współczesna a zdrowie. Aspekty psycholo-
giczne  (s.  15–50),  M.  Górnik-Durose  (red.).  Sopot:  Gdańskie  Wydawnictwo
Psychologiczne.
Siuta J. (2006). Inwentarz Osobowości NEO-PI-R. Warszawa: Pracownia Testów Psy-
chologicznych PTP.
Standing G. (2013). Prekariat. Nowa, niebezpieczna klasa. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Steger M., Kawabata Y., Shimai S., Otake K. (2008). The meaningful life in Japan
and the United States: Levels and correlates of meaning in life. „Journal of Re-
search in Personality”, 42, s. 660–678.
Strózik T. (2014). System wartości a ocena jakości życia młodzieży akademickiej
w świetle badań ankietowych studentów uczelni Poznania. „Studia Oeconomica
Posnaniensia”, 2(263), s. 5–23.
Sugarman J. (2009). Historical Ontology and Psychological Description. „Journal  
of Theoretical and Philosophical Psychology”, 29 (1), s. 5–15.
Szlendak T. (2011). Socjologia rodziny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Szymański  J.,  Duch  W.  (2011).  Information  retrieval  with  semantic  memory  mo-
del.  „Cognitive  Systems  Research”,  14(1),  s.  84–100,  doi:  10.1016/j.cogsys.
2011.02.002.
Świda-Ziemba H. (1997). Człowiek wewnętrznie zniewolony: Mechanizmy i konse-
kwencje minionej formacji: analiza psychosocjologiczna. Warszawa: Uniwersy-
tet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.
Tapper  K.,  Jiga-Boy  G.M.,  Haddock  G.,  Maio  G.R.,  Valle  C.  (2012).  Motivating
health  behavior  change:  provision  of  cognitive  support  for  health  values.  
„The Lancet”, 380, s. 71.
Taylor Ch. (1996). Etyka autentyczności. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Tegmark  M.  (2019).  Życie  3.0.  Człowiek  w  erze  sztucznej  inteligencji.  Warszawa:
Prószyński i S-ka.
Tussey E. (2018). Prokrastynacja. Kto zarabia na twojej przerwie? Warszawa: Wy-
dawnictwo Naukowe PWN.
Uskul A.K., Keller J., Oyserman D. (2008). Regulatory fit and health behavior. „Psy-
chology & Health”, 23(3), s. 327–346.
Uskul A.K., Sherman D.K., Fitzgibbon J. (2008). The Cultural Congruency Effect:
Culture, Regulatory Focus, and the Effectiveness of Gain- vs. Loss-Framed He-
alth  Messages.  „Journal  of  Experimental  Social  Psychology”,  doi:  10.1016/j.
jesp.2008.12.005.
van der Weide T.L., Dignum F., Meyer J.-J.C., Prakken G.A.W., Vreeswijk H. (2009).
Practical  reasoning  using  values.  W:  Proceedings  of  the  Sixth  International 128 Bibliografia
Workshop on Argumentation in Multi-Agent Systems (ArgMAS 2009), Budapest,
Hungary, Conference Paper (s. 79-93), P. McBurney, I. Rahwan, S. Parsons,
P. Moraitis (red.), Springer.
Wagner  S.,  Banaszkiewicz  M.,  Andruszkiewicz  A.,  Strahl  A.,  Miler  A.,  Kubica  A.,
(2015).  Zachowania  zdrowotne  i  miejsce  zdrowia  w  hierarchii  wartości  mło-
dzieży. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu”, 21(3), s. 278–281.
Wartości i normy. Raport Centrum Badania Opinii Społecznej, sierpień 2013.
Webster D.M., Kruglanski A.W. (1994). Individual differences in need for cognitive
closure. „Journal of Personality and Social Psychology”, 67, s. 1049–1062.
Wright J. (2020). Co nas (nie) zabije. Największe plagi w historii ludzkości. Poznań:
Wydawnictwo Poznańskie.
Yetisen A.K., Moreddu R., Seifi S., Jiang N., Vega K. Dong X., Dong J., Butt H., Jakob,
M., Elsner M., Koch A.W. (2019). Dermal Tattoo Biosensors for Colorimetric Me-
tabolite Detection. „Angewandte Chemie”, 131, s. 10016–10023. DOI: 10.1002/
ange.201904416.
Yuen-Reed  G.,  Mojsilović  A.  (2016).  The  role  of  big  data  and  analytics  in  health
payer transformation to consumer-centricity. W: Healthcare information ma-
nagement systems (s. 399–420), C. Weaver, M. Ball, G. Kim, J. Kiel (red.). Swit-
zerland: Springer.
Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998). Inwentarz Osobowości
NEO-FFI Costy i McCrae, Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.
Zimbardo P., Boyd J. (2009). Paradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane