• Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw innowacyjnych w turbulentnym otoczeniu

Ryzyko i kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstw innowacyjnych w turbulentnym otoczeniu

 • Autor: Jacek Woźniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-024-4
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka eksponuje przede wszystkim:

- systemowe spojrzenie na procesy innowacyjne zachodzące w złożonym i turbulentnym otoczeniu,
- zasadność identyfikacji kluczowych czynników sukcesu (KCS) ważnych w procesach innowacyjnych oraz poszerzenia analizy KCS o kontekst czynników zewnętrznych (tj. szans i zagrożeń) dla podmiotów innowacyjnych,
- konieczność postrzegania zarówno „dodatnich”, jak i „ujemnych” czynników ryzyka jako źródeł identyfikacji KCS – monografia wpisuje się bowiem w tzw. nurt uniwersalnego postrzegania ryzyka we współczesnych przedsiębiorstwach,
- zasadność stosowania badań jakościowych (m.in. w formie indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz studiów przypadku) w badaniu przedsiębiorstw innowacyjnych i identyfikacji KCS.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Otoczenie jako integralny komponent systemu rozwoju przedsiębiorstwa innowacyjnego

Wstęp
1.1. Współczesne podejście do rozumienia otoczenia przedsiębiorstw innowacyjnych – holizm i synergizm
1.2. Stratyfikacja otoczenia – kryteria i dylematy podziału
1.3. Jakość otoczenia i jakość analizy otoczenia – kontekst działalności innowacyjnej
1.4. Znaczenie otoczenia dla współczesnego przedsiębiorstwa innowacyjnego
1.5. Wyzwania i ograniczenia dla analizy otoczenia w przedsiębiorstwach innowacyjnych
Podsumowanie

Rozdział 2. Zarządzanie ryzykiem i kluczowe czynniki sukcesu (KCS) w rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych

Wstęp
2.1. Zarządzanie ryzykiem we współczesnych systemach działania
2.2. Dylematy percepcji ryzyka i implementacji zarządzania ryzykiem w warunkach procesów innowacyjnych
2.3. Etapy i zasady zarządzania ryzykiem
2.4. Istota, klasyfikacja i znaczenie kluczowych czynników sukcesu dla przedsiębiorstw
2.5. Czynniki ryzyka a kluczowe czynniki sukcesu w działalności innowacyjnej
Podsumowanie

Rozdział 3. Otoczenie w kontekście postrzegania ryzyka i kluczowych czynników sukcesu – przykład polskich przedsiębiorstw innowacyjnych z sektorów high-tech knowledge-intensive services

Wstęp
3.1. Metodyka badania empirycznego
3.2. Percepcja ryzyka jako komponentu otoczenia i znaczenie zarządzania ryzykiem w rozwoju działalności przedsiębiorstw w złożonym i zmiennym otoczeniu
3.3. Czynniki ryzyka jako KCS dla przedsiębiorstw
3.4. Potencjalny wpływ zarządzania ryzykiem na otoczenie wewnętrzne i relacje z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstw oraz rozwój KCS
3.5. Klasy przedsiębiorstw pod względem postrzegania ryzyka i kluczowych czynników sukcesu w warunkach analizy otoczenia
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz tabel

Załącznik
Transkrypcje wywiadów pogłębionych – studia przypadków przedsiębiorstw innowacyjnych

Z1. Percepcja ryzyka jako komponentu otoczenia i znaczenie zarządzania ryzykiem w rozwoju działalności przedsiębiorstw w złożonym i zmiennym otoczeniu
Z2. Czynniki ryzyka jako KCS oraz pozostałe determinanty rozwoju dla przedsiębiorstw
Z3. Potencjalny wpływ zarządzania ryzykiem na otoczenie wewnętrzne i relacje z otoczeniem zewnętrznym przedsiębiorstw oraz rozwój KCS

dr hab. Bogusław Bembenek, profesor Politechniki Rzeszowskiej:

Monografię można uznać za opracowanie (…) przydatne dla różnych interesariuszy, zarówno dla pracowników naukowych, studentów, menedżerów, jak też polityków decydujących o kształcie polityki innowacyjnej w przestrzeni regionalnej i krajowej. W tym przypadku nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej powinna zmierzać pośrednio lub bezpośrednio do trwałego i sprawnego wspierania innowacyjności, a przez to także konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy.

Jacek Woźniak
doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Zatrudniony w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, gdzie od ponad 10 lat prowadzi badania naukowe oraz dydaktykę m.in. w zakresie konkurencyjności podmiotów gospodarczych, zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwem i efektywnością w projektach innowacyjnych, zarządzania innowacjami czy też procesowego podejścia do zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. Autor lub współautor monografii naukowych i podręczników z zakresu zarządzania ryzykiem oraz zarządzania projektami i innowacjami, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems.

Książki tego autora

Bibliografia
  1.  Adamik A., Matejun M., 2012, Organizacja i jej miejsce w otoczeniu, [w:] Podstawy
zarządzania, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  2.  Adamska A., Dąbrowski T.J., 2010, Zarządzanie ryzykiem reputacji w banku, „Finan-
se: Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN”, nr 1(2).
  3.  Aguilar J., 2005, A Survey about Fuzzy Cognitive Maps Papers, „International Jour-
nal of Computational Cognition”, No. 3(2).
  4.  Anderson R., 2011, Risk Appetite & Tolerance: Executive Summary, A guidance pa-
per from the Institute of Risk Management, September.
  5.  Annells M., 2006, Triangulation of qualitative approaches: hermeneutical phenomenolo-
gy and grounded theory, „Journal of Advanced Nursing”, No. 56(1).
  6.  Ansoff I., 1985, Zarządzanie strategiczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
  7.  Antony  S.D.,  Duncan  D.S.,  Siren  P.M.A.,  2015,  Stwórz  machinę  innowacyjności,
„Harvard Business Review Polska”, nr 7–8.
  8.  Axelrod R., 1976, The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites, Prince-
ton University Press, Princeton.
  9.  Baculakova K., Gress M., 2015, Cluster analysis of creative industries in the EU, „Eco-
nomic Annals-XXI”, No. 9–10.
10.  Batóg B., Batóg J., Skoczylas W., Waśniewski P., 2016, Identyfikacja kluczowych czyn -
ników sukcesu na potrzeby zarządzania dokonaniami przedsiębiorstw sektora produkcji
artykułów spożywczych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu”, nr 442.
11.  Bednarczyk M., 1996, Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym orga-
nizacją gospodarczą, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
12.  Bembenek B., 2017, Klastry przemysłu 4.0 w zrównoważonej gospodarce opartej na wie-
dzy, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 491.
13.  Bembenek B., 2020, Hackathon dla rozwoju otwartych innowacji w klastrze, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie”, nr 82.
14.  Bembenek  B.,  Moszkowicz  K.,  2018,  Potencjał  technoparków  jako  kluczowy  czyn-
nik rozwoju klastrów w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu”, nr 538. 148 Bibliografia
15.  Berliński L., Gralak H., Sitkiewicz F., 2004, Przedsiębiorstwo. Zarządzanie w otocze-
niu. Tom II, Wydawnictwo OPO Bydgoszcz, Bydgoszcz.
16.  Bogdanienko  J.,  1983,  Podstawy  badań  naukowych,  Szkoła  Główna  Planowania
i Statystyki, Warszawa.
17.  Boix R., Hervás-Oliver J.L., De Miguel-Molina B., 2015, Micro-geographies of creative
industries clusters in Europe: From hot spots to assemblages, „Papers in Regional Scien-
ce”, Vol. 94, No. 4, November.
18.  Bojewska  B.,  2014,  Determinants  of  the  network  organisations’  development  in  the
knowledge economy, [w:] Innovativeness determinants of network organisations in the
knowledge economy, B. Bojewska (red.), Warsaw School of Economics, Warsaw.
19.  Brycz B., Dudycz T., 2010, Case study jako popularna metoda w naukach o zarządza-
niu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3(16).
20.  Bsoul  M.,  2011,  Funkcjonowanie  małego  przedsiębiorstwa  w  ewolucyjnym  otocze-
niu,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekonomiczne  Problemy
Usług”, nr 73, pt. Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo
i konsument w ewoluującym otoczeniu.
21.  Budzik T., Zachorowska A., 2016, Rola otoczenia w strategii organizacji, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 24, T. 1.
22.  Buljubašić I., Borić M., Hartmann Tolić I., 2016, The impact of promotion in cre-
ative industries – the case of museum attendance, „Ekonomski Vjesnik/Econviews”,  
Vol. XXIX, No. 1.
23.  Bullen C.V., Rockart J.F., 1981, A Primer on Critical Success Factors, Center for In-
formation Systems Research, MIT, Cambridge.
24.  Cabała P., 2008, Systemy wczesnego ostrzegania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
25.  Cegiełko S., 2021, Szanse i bariery polskich przedsiębiorstw w drodze do Smart Industry,
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 59(2).
26.  Cheba K., 2018, Tworzenie relacji organizacji z otoczeniem na przykładzie firm z  kapi-
tałem japońskim w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu”, nr 505.
27.  Chyliński A., 2015, Podglądanie ryzyka. Dyktat założeń, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
28.  Cielemęcki M., Bombiak E., 2016, Ewolucja otoczenia organizacji – zarys problema-
tyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedl-
cach. Seria: Administracja i Zarządzanie”, nr 111(38).
29.  Cyfert S., 2012, Granice organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, Poznań.
30.  Danielak W., Gębska K., 2017, Bariery rozwoju i kluczowe czynniki sukcesu małych
i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicz-
nego w Zielonej Górze”, nr 7.
31.  Daniluk A., 2018, Proinnowacyjne przesłanki podejmowania współpracy przez przedsię-
biorstwa, [w:] Organizacja kreatywna: teoria i praktyka, P. Wachowiak, S. Gregorczyk
(red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.149 Bibliografia
32.  Denzin N., 2006, Sociological Methods: A Sourcebook, Aldine Transaction.
33.  Dobrzycka M., 2014, Strategie badawcze stosowane w naukach ekonomicznych, [w:]
Naukowe  badanie  zjawisk  gospodarczych.  Perspektywa  metodologiczna,  K.  Kuciński
(red.), Wolters Kluwer, Warszawa;
34.  Domańska-Szaruga B., 2019, Kultura zarządzania ryzykiem w urzędach jednostek sa-
morządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodni-
czo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.
35.  Drabik I., 2016, Ryzyko internacjonalizacji przedsiębiorstwa w warunkach turbulencji
otoczenia, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia”, nr 1(47).
36.  Dugan R.E., Gabriel K.J., 2014, „Desantowy” model innowacyjności, czy jak działa
DARPA, „Harvard Business Review Polska”, nr 4.
37.  Dziurski P., 2015, Kluczowe czynniki sukcesu dla przemysłów kreatywnych, „Studia
i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, nr 143.
38.  Dziurski P., 2016a, Modele zarządzania organizacjami w sektorze wzornictwa przemy-
słowego w Polsce. Opinia ekspertów, [w:] Wkład nauk ekonomicznych w budowę kapitału
społecznego, M. Menkes (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
39.  Dziurski P., 2016b,  Modele  biznesowe  w  przemysłach  kreatywnych, „Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Strategie. Procesy i praktyki”, nr 420.
40.  Flaszewska  S.,  2016a,  Bariery  utrudniające  realizację  procesów  zarządzania  wiedzą
w  przedsiębiorstwach  wysokich  technologii, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu”, nr 422.
41.  Flaszewska S., 2016b, W kierunku doskonalenia zarządzania wiedzą na przykładzie
przedsiębiorstw wysokich technologii, „Zarządzanie i Finanse”, nr 2, Cz. 2.
42.  Flick U., 2004, Triangulation in Qualitative Research, [w:] A Companion to Qualitati-
ve Research, Sage Publications, U. Flick, E. von Kardoff, I. Steinke (red.), London,
Thousand Oaks, New Delhi.
43.  Flick  U.,  2011,  Jakość  w  badaniach  jakościowych,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa.
44.  Flick U., 2012, Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
45.  Flyvbjerg B., 2004, Five misunderstandings about case-study research, [w:] Qualitative
Research Practice, C. Seale, G. Gobo, J.F. Gubrium, D. Silverman (red.), Sage, Lon-
don and Thousand Oaks.
46.  Fortune J., White D., 2006, Framing of project critical success factors by a systems model,
„International Journal of Project Management”, Vol. 24.
47.  Freund Y.P., 1988, Critical success factors, „Planning Review”, Vol. 16, No. 4.
48.  Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy przy współpracy merytorycznej Mi-
crofinance Centre, 2010, Pentor, maj.
49.  Gibbs G., 2011, Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
50.  Gieracz M., 2009, Analiza otoczenia biznesowego firmy, „Marketing w Praktyce”, nr 7.
51.  Gierszewska G., Romanowska M., 2017, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE,
Warszawa.150 Bibliografia
52.  Glinka B., Hensel P., 2006, Projektowanie organizacji, Wydział Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego, Warszawa.
53.  Godlewska-Majkowska H., 2014, Mapa kognitywna jako instrument projektowania
zintegrowanego  produktu  turystycznego  gmin,  „Zeszyty  Naukowe  Wyższej  Szkoły
HUMANITAS. Zarządzanie”, nr 1.
54.  Gorbaniuk O., Gonerski D., 2012, Atrybucja przyczyn sukcesów przedsiębiorstw przez
otoczenie zewnętrzne, „Psychologia Ekonomiczna”, nr 1.
55.  Gorynia-Pfeffer N., 2013, Istota koncepcji narodowego systemu innowacji, „Gospodar-
ka Narodowa”, nr 1-2, styczeń-luty.
56.  Górka  M.,  2018,  Otoczenie  organizacyjne  wobec  zarządzania  organizacjami,  [w:]
Zarządzanie organizacjami, P. Lenik (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  
im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno.
57.  Grabowska M., Drygas M., 2010, Determinanty sukcesu przedsiębiorstw, Konferencja
Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, publikacja pokonferencyjna.
58.  Griffin R.W., 2006, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa.
59.  Grocki R., 2012, Zarządzanie kryzysowe: dobre praktyki, Difin, Warszawa.
60.  Grunert K.G., Ellegaard Ch., 1992, The Concept of Key Success Factors: Theory and
Method, „MAPP Working Paper”, No. 4, October.
61.  Hajduk Z., 2012, Ogólna metodologia nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin.
62.  Hamel G., 2012, What Matters Now. How to Win in a World of Relentless Change,
Ferocious Competition, and Unstoppable Innovation, Jossey-Bass, San Francisco.
63.  Hardaker M., Ward B.J., 1987, Getting things done, „Harvard Business Review”, Vol. 65.
64.  Hatzichronoglou T., 1996, Revision of the High-Technology Sector and Product Classi-
fication , OECD, Paris.
65.  Hennekam S., Bennett D., 2016, Self-Management of Work in the Creative Industries
in the Netherlands, „International Journal of Arts Management”, Vol. 19, No. 1.
66.  Hensel P., 2011, Diagnoza organizacji. Pierwszy krok do uzdrowienia firmy , Helion,
Gliwice.
67.  Hillson D., Simon P., 2007, Practical Project Risk Management. The ATOM Methodo-
logy, Management Concepts.
68.  Hopej-Kamińska M., Hopej M., 2008, Otoczenie organizacji a jej struktura organiza-
cyjna, „Przegląd Organizacji”, nr 6.
69.  Inkubatory, 2021, http://www.inkubatorbraniewo.pl (15.07.2021).
70.  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2016, https://ai.ibngr.pl/2016/12/22/
czynniki-atrakcyjnosci-inwestycyjnej/ (10.08.2021).
71.  ISO, 2009, ISO Guide 73:2009(en): Risk Management – Vocabulary, International
Organization for Standardization, Geneva.
72.  ISO, 2018, ISO 31000:2018(en): Risk management – Guidelines, International Orga-
nization for Standardization, Geneva.
73.  Jajuga K., 2015, Risk – basic concepts, [w:] Integrated Risk Model in Household Life
Cycle, K. Jajuga, Ł. Feldman, R. Pietrzyk, P. Rokita, Publishing House of Wrocław
University of Economics, Wrocław. 151 Bibliografia
74.  Janasz K., Janasz W., 2017, Determinanty innowacyjności organizacji, „Studia i Prace
WNEIZ US”, nr 48/3.
75.  Jasińska K., 2016, Sukces organizacji projektowej czy sukces projektu – identyfikacja klu -
czowych czynników sukcesu, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 14, No. 2/1.
76.  Jasińska K., Szapiro T., 2014, Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze
ICT, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
77.  Jasiński A.H., 2014, Innowacyjność w gospodarce Polski. Modele, bariery, instrumenty
wsparcia, Wydawnictwo UW, Warszawa.
78.  Jasiński M., 2010, Teoria zależności od ścieżki a małe gospodarki wyspiarskie, „Interna-
tional Journal of Management and Economics”, No. 28.
79.  Jastriebow A., Piotrowska K., 2012, Modelowanie ekspertowych systemów logistycznych
opartych na relacyjnych mapach kognitywnych, „Logistyka”, nr 3.
80.  Jastrzębska E., 2017, Wpływ przedsiębiorstw na otoczenie – ujęcie w raportach niefinan -
sowych, „Marketing i Rynek”, nr 11 (CD).
81.  Jedynak  P.,  2015,  Relacje  organizacji  z  otoczeniem.  Perspektywa  znormalizowanych
systemów zarządzania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu”, nr 376, pt. Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialne zarządzanie.
82.  Jedynak P., 2017, Znormalizowane systemy zarządzania a ryzyko działalności organi-
zacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
83.  Jelonek D., 2006, Monitorowanie otoczenia e-przedsiębiorstwa, „Roczniki Kolegium
Analiz Ekonomicznych. Szkoła Główna Handlowa”, nr 16, pt. Współczesne trendy
w informatyce ekonomicznej.
84.  Jelonek D., 2009, Strategiczna harmonizacja monitorowanie otoczenia i technologii in-
formacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
85.  Jenster P., 1987, Using Critical Success Factors in Planning, „Long Range Planning”,
Vol. 20, No. 4.
86.  Jick T.D., 1979, Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Ac-
tion, „Administrative Science Quarterly”, No. 24(4).
87.  Johnson G., Scholes K., 2002, Exploring Corporate Strategy, Hertfordshire, Prentice.
88.  Jonek-Kowalska I., 2012, Ryzyko  operacyjne  a  wartość  przedsiębiorstwa  na  przykła-
dzie przedsiębiorstwa górniczego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.  
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 56.
89.  Kaczmarek T.T., 2010, Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, War-
szawa.
90.  Kaplan R.S., Norton D.P., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konku-
rencyjnej, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa.
91.  Kasiewicz S., Rogowski W., 2006, Ryzyko a wzrost wartości przedsiębiorstwa, „Kwar-
talnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1.
92.  Kasprzak  R.,  2019,  Business  opportunities  in  cultural  and  creative  industries  in  the
Central and Eastern Europe, [w:] Entrepreneurship, Economic Development and Public
Policy – research of synergies, E. Parker, P. Pietrasiński, M.S. Tosun, P. Wachowiak,  
M. Wojtysiak-Kotlarski (red.), SGH Publishing House, Warsaw. 152 Bibliografia
  93.  Kasprzak R., Wieloch M., 2012, Institutional support for development of innovative
enterprises in Poland, Warsaw School of Economics, Warsaw.
  94.  Kembaren Ph., Simatupang T.M., Larso D., Wiyancoko D., 2014, Design Driven
Innovation Practices in Designpreneur led Creative Industry, „Journal of Technology
Management & Innovation”, nr 9(3).
  95.  Klimek J., Żelazko B., 2020, Otwarte innowacje w sektorze producentów kosmetyków
– uwarunkowania i sposoby wdrażania, [w:] Modele i formy innowacji, K. Poznańska
(red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
  96.  Klonowska-Matynia M., Stasiukiewicz I., 2015, Analiza kluczowych czynników suk-
cesu jako metoda oceny pozycji spółki w sektorze, „Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk
Ekonomicznych”, nr 19.
  97.  Kochański T., 2015, Turbulentne otoczenie rynkowe firmy logistycznej, „Gospodarka
Materiałowa i Logistyka”, nr 5 (CD).
  98.  Kochmańska M., 2007, Regionalne Systemy Innowacji, „Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, nr 2, s. 30.
  99.  Konecki K.T., 2000, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
100.  Korpus J., Banach Ł., 2017, Przedsiębiorstwa z sektora wysokich technologii w erze go-
spodarki cyfrowej, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 3.
101.  Korzeniowski L., 2002, Prawnopolityczne  otoczenie  a  bezpieczeństwo  przedsiębiorcy,
„Zeszyty Naukowe Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Ban-
kowej w Poznaniu”, nr 3.
102.  Kozielski R., Olsztyński A., Sroczyński T., 2018, Internet ludzi. Organizacja jutra,
Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa.
103.  Koźmiński  A.K.,  Jemielniak  D.,  Latusek-Jurczak  D.,  2014,  Zasady  zarządzania,
Wolters Kluwer, Warszawa.
104.  Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D., 2011, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do
sieci, Wolters Kluwer, Warszawa.
105.  Koźmiński A.K., Piotrowski W., 2002, Zarządzanie. Teoria i praktyka, Polskie Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa.
106.  Kożuch B., Sienkiewicz-Małyjurek K., 2013, Kompetencje  menedżerskie  i  czynniki
sukcesu  w  zarządzaniu  projektami, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIV,  
Z. 11, Cz. I.
107.  Kristensen T., 2009, Visualization and planning for research, [w:] Selected methodologi-
cal issues for doctoral students, M. Strzyżewska (red.), Warsaw School of Economics,
Warsaw.
108.  Królik  R.,  2017,  Strategia  budowania  relacji  przedsiębiorstwa  z  makrootoczeniem,
„Handel Wewnętrzny”, nr 3(368).
109.  Krupski R., 2006, Elastyczność organizacji – elementy teorii, „Zeszyty Naukowe Wał-
brzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, nr 9(2), pt. Refleksje
społeczno-gospodarcze. 153 Bibliografia
110.  Krysiak Z., 2011a, Silna kultura zarządzania ryzykiem jako cecha nowoczesnych orga-
nizacji, „e-mentor”, nr 2(39).
111.  Krysiak Z., 2011b, Wartość ryzyka, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 19(2).
112.  Krzakiewicz K., 1981, Decyzje strategiczne w procesie adaptacji organizacji przemysło-
wej do otoczenia, „Zeszyty Naukowe. Seria 1. Akademia Ekonomiczna w Pozna-
niu”, nr 101, pt. Ekonomiczne i prawne problemy przedsiębiorstwa uspołecznionego.
113.  Krzakiewicz  K.,  2008,  Zarządzanie  antykryzysowe  w  organizacji,  Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
114.  Kubiak K., 2013, Wpływ technologii informatycznej na przepływ wiedzy w przedsiębior-
stwach high-tech, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 35.
115.  Kuciński K. (red.), 2011, Glokalizacja, Difin, Warszawa.
116.  Kuciński K., 2014, Istota poznania naukowego, [w:] Naukowe badanie zjawisk gospodar-
czych. Perspektywa metodologiczna, K. Kuciński (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
117.  Kurkliński L., 2016, Kapitał zagraniczny a kulturowe uwarunkowania zarządzania
bankami w Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
118.  Kvale S., 2012, Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
119.  Lam J., 2003, Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, New York.
120.  Lampel J., Germain O., 2016, Creative industries as hubs of new organizational and
business practices, „Journal of Business Research”, No. 69.
121.  Landwójtowicz A., Knosala R., 2011, Analiza czynników ryzyka w przedsięwzięciu
innowacyjnym na wybranym przykładzie, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika
i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr (88).
122.  Lee M., 2015, Fostering connectivity: a social network analysis of entrepreneurs in creati-
ve industries, „International Journal of Cultural Policy”, Vol. 21, No. 2.
123.  Lemańska-Majdzik  A.,  2016,  Otoczenie  i  jego  wpływ  na  funkcjonowanie  przedsię-
biorstw  rodzinnych  –  wyniki  badań  empirycznych, „Przedsiębiorczość i Zarządza-
nie”, T. 17, Z. 6, Cz. 1, pt. Firmy rodzinne – wyzwania współczesności.
124.  Lichtarski J.M., Witek-Crabb A., Piórkowska K., Trzaska R., Wilczyński M., Wro-
na S., 2020, Ciągłość i zmiana we wzorcach myślenia strategicznego − wyniki badań,
„Przegląd Organizacji”, nr 7(966).
125.  Lynch R., 2002, Corporate Strategy, Prentice Hall, London.
126.  Łobejko S. (red.), 2012, Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
127.  Łobejko S., Nowicka K., Szpringer W., 2018, Biznes cyfrowy. Technologie. Modele.
Regulacje, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
128.  Magdoń  M.,  Tchórzewski  S.,  2015,  Risk  Management  in  Private  Sector  Projects,  
„International Journal of Contemporary Management”, Vol. 14, No. 3.
129.  Malinowska  U.,  2011,  Charakterystyka  kluczowych  koncepcji  zarządzania  ryzykiem
w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Pol-
sce: kierunki i narzędzia, S. Kasiewicz (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
130.  Małkowska-Borowczyk M., 2010, Wpływ otoczenia na wybory strategiczne przedsię-
biorstw, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 134. 154 Bibliografia
131.  Markowski T., 2005, Współczesne uwarunkowania polityki innowacyjnej w regionach,
[w:] Studia regionalne w Polsce, F. Kuźnik (red.), Wyższa Akademia Ekonomiczna,
Katowice.
132.  Martin M., 2005, Charakterystyka pojęcia wysokich technologii – ujęcie retrospektywne,
„Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Łódzka”, Z. 42, nr 989.
133.  Matejun M., Nowicki M., 2013, Organizacja w otoczeniu – od analizy otoczenia do dy-
namicznej lokalizacji, [w:] Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.),
Wolters Kluwer, Warszawa.
134.  Mathison S., 1988, Why Triangulate?, „Educational Researcher”, No. 17(2).
135.  Matusiak K., 2008, Innowacje i transfer technologii, Słownik pojęć, PARP, Warszawa.
136.  Mączyńska E., Okoń-Horodyńska E., 2020, Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w obli-
czu czwartej rewolucji przemysłowej − wyzwania, szanse i zagrożenia, „Przegląd Orga-
nizacji”, nr 1.
137.  McFee G., 2006, Triangulation in research: two confusions, „Educational Research”,
No. 34.
138.  Mielcarek P., 2017, Doskonalenie procesu innowacji w przedsiębiorstwach przemysło-
wych – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu”, nr 463.
139.  Miszczak A., Walasek J., 2013, Techniki wyboru próby badawczej, „Obronność – Ze-
szyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodo-
wej”, nr 2(6).
140.  Mrówka R., 2001, Przywództwo w procesie planowania i wdrażania zmiany organi-
zacyjnej,  http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/KTZ/Documents/Przy-
wodztwo_w_procesie_planowania_i_wdrazania_zmiany_organizacyjnej.pdf
(19.03.2020).
141.  Muradli R., Volkova T., 2015, Strategic innovation application in creative industries in
Latvia, „Journal of Business Management”, No.10.
142.  Negacz K., 2014, Struktura procesów badawczych w naukach ekonomicznych, [w:] Na-
ukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna, K. Kuciński (red.),
Wolters Kluwer, Warszawa.
143.  Neumann P., 2001, Ryzyko otoczenia rynkowego (branży) a ryzyko podmiotów gospo-
darczych – czynniki wpływające na potencjał i siłę rynkową, „Prace Naukowe. Akade-
mia Ekonomiczna w Katowicach”, pt. Modelowanie preferencji a ryzyko ‚01.
144.  Niedbalska G. i in., 1999, Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, Główny
Urząd Statystyczny, Warszawa.
145.  Niemiec A., 2015, Możliwość zastosowania analizy istotności-osiągnięć w identyfikacji
i ewaluacji zestawu kluczowych mierników dokonań (KPIs), „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 77.
146.  Niemiec A., 2016. Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu (CSFs) za pomocą ma-
cierzy istotnościsterowalności (relevance-manageability matrix) na przykładzie firm sekto -
ra transportu lądowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocła-
wiu”, nr 442. 155 Bibliografia
147.  Nogalski B., Macinkiewicz H., 2004, Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem.
Pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa.
148.  Nowak G., Josek W., 2007, Grono przemysłowe a współczesne otoczenie przedsiębior-
stwa, „Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu”, nr 86.
149.  Obłąkowska-Kubiak  K.,  2014,  Konstruowanie  i  testowanie  teorii  w  badaniach  na-
ukowych, [w:] Naukowe badanie zjawisk gospodarczych. Perspektywa metodologiczna,  
K. Kuciński (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
150.  Okoń-Horodyńska E., 2000, Jak budować regionalne systemy innowacji, „Polska Re-
gionów”, nr 15.
151.  Olejniczak K., 2003, Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne
w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(12).
152.  Olkiewicz A.M., 2012, Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, „Zeszyty
Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Finanse,  Rynki  Finansowe,  Ubezpie-
czenia”, nr 56.
153.  Olsen  W.,  2004,  Triangulation  in  Social  Research:  Qualitative  and  Quantitative  
Methods Can Really Be Mixed, [w:] Developments in Sociology, M. Holborn (red.),
Causeway Press, Ormskirk.
154.  Orzech  N.,  2018,  Zmienność  otoczenia  versus  organizacja,  „Prace  Naukowe  Wyż-
szej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z siedzibą w Wałbrzychu”, nr 45(1),  
pt. Stan i wyzwania: zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych,
publicznych i pozarządowych.
155.  Patten T., 2016, „Creative?”… „Entrepreneur?” – Understanding the creative industries
entrepreneur, „Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Art”, Vol. 5, Issue 2.
156.  Penc J., 2006, Sztuka skutecznego zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
157.  Pfitzer  M.,  Bockstette  V.,  Stamp  M.,  2015,  Innowacje  budujące  wartość  wspólną,  
„Harvard Business Review Polska”, nr 7-8.
158.  Pichlak M., 2015, Projektowanie modeli biznesowych w branżach twórczych, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej: Seria: Organizacja i Zarządzanie”, Z. 86, nr 1946.
159.  Piekarczyk A., Zimniewicz K., 2010, Myślenie  sieciowe  w  teorii  i  praktyce, PWE,  
Warszawa.
160.  Pietrewicz J.W., Sobiecki R. (red.), 2019, W poszukiwaniu konkurencyjnej przewagi,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
161.  Pizło W., Mazurkiewicz-Pizło A., 2008, Koncepcja otoczenia organizacji z uwzględ-
nieniem wybranych aspektów międzynarodowych, „Zeszyty Naukowe SGGW – Eko-
nomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 71.
162.  PKD, 2021, http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkd/4,0.html (10.08.2021).
163.  Płoszajski  P.  (red.),  2016,  Społeczna  odpowiedzialność  technologii,  Szkoła  Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
164.  PMI,  2009,  Practice  Standard  for  Project  Risk  Management,  Project Management  
Institute, Newton Square.
165.  Pollalis Y., Grant J.H., 1984, Information Resources and Corporate Strategy Develop-
ment, „Information Strategy: The Executive’s Journal”, Vol. 11, No. 1.156 Bibliografia
166.  Polski Fundusz Rozwoju, 2020, Innowacyjność Polski. Chartbook, marzec, https://
pfr.pl/dam/jcr:9895616c-f6bb-4e4f-a053-5e27355288c4/PFR_Innowacje_
202003.pdf (10.08.2021).
167.  Poniatowska-Jaksch  M.,  Sobiecki  R.  (red.),  2017,  Sharing  Economy  (gospodarka
współdzielenia), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
168.  Porfírio J.A., Carrilho T., Mónico L.S., 2016, Entrepreneurship in different contexts in
cultural and creative industries, „Journal of Business Research”, No. 69.
169.  Powell S., Dodd Ch., 2007, Managing vision and the brand within the creative indu-
stries, „Corporate Communications: An International Journal”, Vol. 12, No. 4.
170.  Prystrom J., 2012, Narodowy system innowacji jako czynnik rozwoju gospodarczego na
przykładzie Szwecji, „Ekonomista”, nr 4.
171.  RAMP, 2005, RAMP – risk analysis and management for projects: a strategic framework
for managing project risk and its financial implications, Thomas Telford.
172.  Rapley T., 2013, Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa.
173.  Raport, 1998, Report on the Microelectronics Industry in Florida’s I-4 Corridor Region,
University of South Florida.
174.  RIMS, 2012, Exploring Risk Appetite and Risk Tolerance, RIMS Executive Report:
The Risk Perspective, Risk and Insurance Management Society.
175.  Rockart J.F., 1979, Chief Executives Define their own Data Needs, „Harvard Business
Review”, No. 52(2).
176.  Rojek  T.,  2013,  Ryzyko  w  procesie  kreowania  wartości  przedsiębiorstwa,  „Zeszyty
Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.
Współczesne Problemy Zarządzania”, nr 1.
177.  Rokita J., Dziubińska A., 2017, Inne spojrzenie na źródła potencjału konkurencyjnego
organizacji, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.
178.  Romanowska M., 2014, Granice organizacji, [w:] Granice zarządzania, M. Roma-
nowska, J. Cygler (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
179.  Romanowska M., 2020, Atrybuty doskonałości organizacji, [w:] Zarządzanie strate-
giczne w dobie cyfrowej gospodarki sieciowej, S. Gregorczyk, G. Urbanek (red.), Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
180.  Roszkowska-Menkes  M.,  2015,  Otwarte  innowacje:  w  poszukiwaniu  równowagi,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
181.  Rummler G.A., Brache A.P., 2000, Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarzą-
dzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa.
182.  Sadowski A., Zajdel M., 2009, Podejście systemowe w naukach o zarządzaniu, „Studia
Prawno-Ekonomiczne”, T. LXXX.
183.  Sagan  A.,  2016,  Metodologia  badań  ekonomicznych,  Uniwersytet  Ekonomiczny
w Krakowie, Kraków 2016.
184.  Schwab K., 2018, Czwarta rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Studio EMKA,
Warszawa.157 Bibliografia
185.  Sękowski A., 1988, Ogólna teoria systemów i jej zastosowanie w naukach społecznych,
http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6247/RND120--06--
-Ogolna-teoria-systemow--Sekowski.pdf?sequence=1 (01.03.2020).
186.  Sidorkiewicz M., Tokarz A., 2011, Otoczenie jako źródło ryzyka w działalności przed-
siębiorstw  hotelarskich,  „Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu  Szczecińskiego.  Ekono-
miczne Problemy Usług”, nr 73, pt. Marketing przyszłości: trendy, strategie, instru-
menty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu.
187.  Silver N., 2014, Sygnał i szum. Sztuka prognozowania w erze technologii, Helion,
Gliwice.
188.  Siłka P., 2012, Typologia miast ze względu na potencjał innowacyjny, „Prace Komisji
Geografii Przemysłu”, nr 19.
189.  Siuta-Tokarska B., 2017, Zaawansowanie technologiczne przedsiębiorstw sektora MŚP
w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 50(2).
190.  Skawińska  E.,  Zalewski  R.I.,  2016,  Konkurencyjność  –  kluczowe  czynniki  sukcesu
przedsiębiorstw XXI w., „Przegląd Organizacji”, nr 3 (914).
191.  Skrzypek E., 2011, Uwarunkowania i konsekwencje zarządzania ryzykiem w organiza-
cji – ryzyko w projektach, „Problemy Jakości”, nr 11.
192.  Sobczak A., 2017, Zastosowanie rozmytych map kognitywnych w planowaniu rozwoju
zorientowanej na usługi architektury systemów informatycznych, http://www.andrzej-
sobczak.net/sites/default/files/zastosowa  nie_rozmytych_map_kognitywnych.
pdf (20.01.2017).
193.  Sobieraj J., 2018, Rewolucja przemysłowa 4.0, Wydawnictwo ITE Radom, Radom.
194.  Sobolewski  H.,  Marcinkowski  B.,  2017,  Zarządzanie  ryzykiem  w  praktyce  gospo-
darczej, „Studia i Prace WNEiZ US”, nr 50, T. 3., pt. Metody ilościowe w ekonomii:  
zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.
195.  Sopińska  A.,  2018,  Kreatywność  a  innowacyjność  organizacji.  Otwarte  innowacje
jako przejaw współkreatywności, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finan-
sów”, nr 161.
196.  Sosnowska A., 2000, Zarządzanie firmą innowacyjną , Difin, Warszawa.
197.  Spałek S., Trzeciak M., 2017, Czynniki ryzyka w projektach zarządzanych zwinnie  
–  zarys  problematyki  badawczej,  „Prace  Naukowe  Uniwersytetu  Ekonomicznego  
we Wrocławiu”, nr 496.
198.  Staniec I., Klimczak K.M., 2015, Panorama ryzyka, [w:] Ryzyko operacyjne w na-
ukach o zarządzaniu, I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), C.H. Beck, Warszawa.
199.  Steinerowska-Streb  I.,  2017,  Otoczenie  przedsiębiorstw  z  perspektywy  nowej  ekono-
mii instytucjonalnej, „Prace Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach”,  
pt. Nauki o zarządzaniu: dokonania, trendy, wyzwania.
200.  Strategor, 1996, Zarządzanie firmą , PWE, Warszawa.
201.  Strużyna J., Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., 2015, Krytycznie z perspektywy ewo-
lucyjnej, o tak zwanym otoczeniu organizacji, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 32(2), pt. Zarządzanie strategiczne: stra-
tegie sieci i przedsiębiorstw w sieci.158 Bibliografia
202.  Sudoł S., 2012, Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy i kontrowersje, PWE, War-
szawa.
203.  Sułkowski Ł., 2012, Epistemologia i metodologia zarządzania, PWE, Warszawa.
204.  Surma J., 2017, Cyfryzacja życia w erze Big Data. Człowiek, biznes, państwo, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa.
205.  Sus A., 2013, Kluczowe czynniki sukcesu współczesnych organizacji: perspektywa inno-
wacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 11(4), cz. 1.
206.  Suszyński C., 2013, Business Enterprise. The Integration of Approaches, Warsaw School
of Economics Press, Warsaw.
207.  Symonides T., 2014, Otoczenie przedsiębiorstwa i jego wpływ na sukces innowacji, [w:]
Niestabilność  otoczenia  –  wyzwania  dla  przedsiębiorstw,  T.  Pakulska  (red.)  Szkoła
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
208.  Szajt M., 2009,  Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Eu-
ropie,  https://docplayer.pl/12918731-Narodowy-system-innowacji-w-polsce-na-
tle-innych-działających-w-europie.html (25.08.2018).
209.  Szmigiel-Rawska K., 2014, Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania
w badaniach ekonomicznej geografii politycznej, „Prace i Studia Geograficzne”, nr 54.
210.  Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
211.  Szwarc K., 2018, Zapewnianie bezpieczeństwa kluczowej infrastruktury państwa – podej-
ście bezsankcyjne czy regulacyjne?, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego”, nr 14.
212.  Szwarc K., Zaskórski P., 2017, Modelowanie procesów zapewniania bezpieczeństwa
i  ciągłości  działania  organizacji  administracji  publicznej, „Studia Bezpieczeństwa  
Narodowego”, nr 12.
213.  Szymaniec-Mlicka K., 2014, Charakterystyka otoczenia organizacji publicznych, „Ze-
szyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie”, Z. 73.
214.  Trzepizur P., 2016, Zarządzanie innowacjami w małych i średnich przedsiębiorstwach,
„Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, nr 24, T. 1.
215.  Tylżanowski R., 2016, Stymulatory procesów transferu technologii w przedsiębiorstwach
przemysłowych  wysokiej  techniki  w  Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekono-
micznego we Wrocławiu”, nr 450.
216.  Urbanowska-Sojkin E., 2012, Ryzyko w zarządzaniu strategicznym, „Zeszyty Na-
ukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, pt. Ryzyko w zarządzaniu strate-
gicznym przedsiębiorstwem, nr 235.
217.  Urbanowska-Sojkin  E.,  2014,  Zarządzanie  ryzykiem  wobec  wyzwań  z  otoczenia,
„Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 366, pt. Za-
rządzanie strategiczne w teorii i praktyce.
218.  Wach K., 2008, Otoczenie biznesu a fazy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
„Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”, nr 769.
219.  Wach K., 2016, Otoczenie  międzynarodowe  jako  czynnik  internacjonalizacji  polskich
przedsiębiorstw, „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geo -
graficznego”, nr 1(30), pt. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przed-
siębiorstw.159 Bibliografia
220.  Wasilczuk J.E., 2015, Otoczenie instytucjonalne a innowacyjność przedsiębiorstw, „Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów
i Marketingu”, nr 41, T.2, pt. Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku
organizacji i postrzeganiu wartości marki. Kierunki zmian w zarządzaniu marketingo-
wym organizacją.
221.  Waściński T., Krasiński P., 2010, Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – elementy
systematyki i identyfikacji, [w:] Zarządzanie ryzykiem działalności organizacji, J. Mon-
kiewicz, L. Gąsiorkiewicz (red.), C.H. Beck, Warszawa.
222.  Waśniewski P., 2016, Kluczowe czynniki sukcesu jako podstawa pomiaru dokonań, „Fi-
nanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 2/1 (80).
223.  Wawrzynek Ł., 2006, Wpływ turbulencji otoczenia na dynamikę zmian w organizacji,
„Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 1141, pt. Zmiana
warunkiem sukcesu: dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja.
224.  Webster R.M., 2010, Management of Risk: Guidance for Practitioners, Stationery Office.
225.  Wereda W., Woźniak J., 2019, Building Relationships with Customer 4.0 in the Era  
of Marketing 4.0: The Case Study of Innovative Enterprises in Poland, „Social Scien-
ces”, No. 8(6).
226.  Wiśniewska J., 2013, Innowacje i jakość a konkurencyjność organizacji w zmiennym oto-
czeniu, „Studia Zarządzania i Finansów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”,
nr 4, pt. Zarządzanie organizacją w zmiennym otoczeniu.
227.  Wojciechowska R., 2016, Logika procesu badawczego w ekonomii, Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, Warszawa.
228.  Wojnicka E. (red.), 2006, Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wyso-
kich technologii w Polsce do 2020 roku, PARP, Warszawa, https://www.parp.gov.pl/
storage/publications/pdf/2006_perspektywy_rozwoju_msp.pdf (02.02.2020).
228.  Wojnicka E., 2004, System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR,
Gdańsk.
230.  Wojtysiak-Kotlarski  M.,  2011,  Audyt  wewnętrzny  a  proces  zarządzania  ryzykiem,
„Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 3.
231.  Woźniak J., 2013, Wymiar czasu w analizie bezpieczeństwa ekonomicznego przedsię-
biorstwa – uwarunkowania i implikacje dla procesów zarządzania, „Zeszyty Naukowe.
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu”, nr 25.
232.  Woźniak J., 2017, Procesy planowania w przedsiębiorstwach na rynku NewConnect,
„Nowoczesne Systemy Zarządzania”, nr 12(3).
233.  Woźniak J., 2019, Zarządzanie ryzykiem w sektorach kreatywnych, CeDeWu, Warszawa.
234.  Woźniak J., Gemra K., 2020, Kształtowanie  przewag  konkurencyjnych.  Perspektywa
finansowania procesów innowacyjnych i zarządzania ryzykiem we współczesnych przed-
siębiorstwach, Difin, Warszawa.
235.  Woźniak J., Zaskórski P., 2018, Projektowanie organizacji procesowej. Perspektywa sys-
temów analityczno-decyzyjnych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa. 160 Bibliografia
236.  Wróblewski  D.  (red.),  2015,  Zarządzanie  ryzykiem.  Przegląd  wybranych  metodyk,
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Państwowy Instytut
Badawczy, Józefów k. Otwocka.
237.  Wysokińska-Senkus A., 2013, Doskonalenie systemowego zarządzania w kontekście
sustainability, Difin, Warszawa.
238.  Yastrebov A., Słoń G., 2011, Optimization and Adaptation of Dynamic Models of Fuz-
zy Relational Cognitive Maps, [w:] Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular
Computing, S. Kuznetsov, D. Slezak, D.H. Hepting, B. Mirkin (red.), 13th Interna-
tional Conference, RSFDGrC 2011, Springer, Moscow.
239.  Zachłowski P., 2018, Specyfika narodowego systemu innowacji Polski, „Zeszyty Na-
ukowe WSES w Ostrołęce”, nr 2(29).
240.  Zakrzewska-Bielawska A., 2011a, Relacje między strategią a strukturą organizacyjną
w  przedsiębiorstwach  sektora  wysokich  technologii,  „Zeszyty  Naukowe  Politechniki
Łódzkiej”, nr 1095.
241.  Zakrzewska-Bielawska A., 2011b, Strategie wzrostu przedsiębiorstw sektora wysokich
technologii w ujęciu empirycznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu”, nr 219.
242.  Zaskórski P. (red.), 2011, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty infor-
macyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
243.  Zaskórski  P.,  2012,  Asymetria  informacyjna  w  zarządzaniu  procesami,  Wojskowa
Akademia Techniczna, Warszawa.
244.  Zawiła-Niedźwiecki J., 2014, Operational risk as a problematic traid: risk, resource se-
curity, business continuity, edu-Libri, Kraków-Legionowo.
245.  Zigmund W.G., 1997, Business Research Methods, The Dryden Press, New York.
246.  Żukowski M., Żukowska H., 2015, Aktualne zagrożenia stabilności systemu finanso -
wego w Polsce, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace.
Szkoła Główna Handlowa”, nr 3(4).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Kształtowanie przewag konkurencyjny...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Nowoczesne narzędzia kontroli zarzą...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Modelowanie organizacji dynamicznej

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Bezpieczeństwo organizacji w warunk...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Odporność organizacji. Cyfryzacja, ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przywództwo a innowacyjność organiz...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Najczęściej kupowane