• Rynki finansowe

Rynki finansowe

 • Autor: Adam Dmowski Dariusz Prokopowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-330-3
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 390/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość na magazynie

Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005 i 2008 roku. W poprzednich publikacjach autorzy skoncentrowali się na wyjaśnieniu podstawowych zagadnień wchodzących w zakres finansów i bankowości.

Publikacja zawiera analizę  najważniejszych problemów z zakresu funkcjonowania rynków finansowych. Szczególny nacisk położono m.in. na skutki, jakie spowodowało dla polskiego systemu finansowego członkostwo Polski w Unii Europejskiej, a także dynamiczny rozwój rynków i instrumentów finansowych.

Zaletą publikacji jest również to, że wiedza ta przedstawiona została z uwzględnieniem specyfiki polskiego systemu finansowego i wskazaniem źródeł tej specyfiki. Poza tym autorzy scharakteryzowali rynki finansowe z uwzględnieniem bieżących istotnych zagadnień, w tym procesu integracji polskiego systemu finansowego z jednolitym rynkiem finansowym UE, wzrostu implementacji nowoczesnych rozwiązań technologii informatycznej i telekomunikacyjnej w procesy i operacje realizowane w instytucjach finansowych oraz związku globalizacji ekonomicznej z procesem odtwarzania nowoczesnego systemu finansowego w Polsce, również w kontekście bieżącego kryzysu gospodarczego, którego źródła są identyfikowane w niesprawnie działających procesach określonych segmentów rynków finansowych krajów wysoko rozwiniętych.

Spis treści:

Wstęp
 
ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego
Adam Dmowski
 
1.1. Organizacja i funkcje systemu finansowego
1.1.1. Funkcje systemu finansowego w gospodarce
1.1.2. Rola instytucji finansowych w gospodarce
1.1.3. Segmenty rynku finansowego
1.2. Główne fazy rozwoju gospodarki rynkowej i rynku finansowego
1.3. Rekonstrukcja sektora finansowego w Polsce od 1989 roku
1.3.1. Odbudowa systemu finansowego w początkowej fazie transformacji polskiej gospodarki
1.3.2. Specyfika procesu transformacji polskiej gospodarki
1.3.3. Istota przemian strukturalnych systemu finansowego w Polsce
1.4. Analiza odbudowy i rozwoju sektora finansowego w Polsce
1.5. Narodowy Bank Polski – centralny organ systemu finansowego
1.5.1. Główne obszary działalności banku centralnego w Polsce
1.5.2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
1.5.3. Bieżące cele realizacyjne banku centralnego w Polsce
1.5.4. Organy Narodowego Banku Polskiego
 
ROZDZIAŁ 2. Rynek pieniądza
Adam Dmowski
 
2.1. Stopy procentowe i obliczanie wartości pieniądza w czasie
2.1.1. Funkcje pieniądza
2.1.2. Formy pieniądza
2.1.3. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
2.1.4. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje
2.1.5. Stopy procentowe na rynku finansowym
2.1.6. Podstawowa formuła obliczania wartości pieniądza
2.1.7. Determinanty decyzji inwestycyjnych
2.2. Istota i funkcje rynku pieniądza
2.2.1. Rynek pieniężny – istota i segmenty organizacyjne
2.2.2. Rynek pieniężny jako źródło finansowania bieżącej płynności
2.3. Instrumenty wierzytelnościowe rynku pieniężnego
2.3.1. Rodzaje instrumentów rynku pieniężnego
2.3.2. Depozyty i lokaty bankowe
2.3.3. Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
2.3.4. Korporacyjne papiery dłużne
 
ROZDZIAŁ 3. Rynek kapitału
Adam Dmowski
 
3.1. Istota i funkcje rynku kapitału
3.1.1. Rola rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.1.2. Organizacja obrotu giełdowego na rynku kapitałowym
3.2. Struktura i znaczenie rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
3.2.1. Instytucje i segmenty rynku kapitałowego
3.2.2. Podmioty organizacyjne rynku papierów wartościowych
3.2.3. Rodzaje ryzyka funkcjonujące na rynku kapitałowym
3.2.4. Zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
3.2.5. Rynek obligacji w Polsce
3.3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego i giełdowego
3.3.1. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego w Polsce
3.3.2. Akcje – papiery wartościowe własnościowo-wierzytelnościowe
3.3.3. Obligacje – wierzytelnościowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego
3.3.4. Obligacje przedsiębiorstw i znaczenie ratingów
3.3.5. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
3.3.5.1. Kontrakty terminowe
3.3.5.2. Jednostki indeksowe
3.3.5.3. Opcje
3.3.5.4. Warranty
3.4. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych
 
ROZDZIAŁ 4. Rynek walutowy
Adam Dmowski
 
4.1. Istota rynku walutowego
4.1.1. Pojęcie rynku walutowego
4.1.2. Waluty międzynarodowe
4.1.3. Kursy walutowe
4.2. Historia rynku walutowego
4.2.1. Historia rynku walutowego w ujęciu globalnym
4.2.2. Historia rynku walutowego w Polsce
4.3. Uczestnicy rynków walutowych
4.3.1. Uczestnicy globalnych rynków walutowych
4.3.2. Uczestnicy rynku walutowego w Polsce
4.4. Instrumenty finansowe na rynku walutowym Forex
4.4.1. Spot
4.4.2. Kontrakty terminowe
4.4.3. Dźwignia finansowa
4.4.4. Opcje
4.4.5. Swapy
4.5. Transakcje finansowe na rynku walutowym Forex
4.5.1. Inwestowanie na rynku walutowym Forex
4.5.2. Rekomendowane pary walutowe
4.5.3. Dywersyfikacja
4.5.4. Rodzaje zleceń
 
ROZDZIAŁ 5. Instrumenty pochodne na rynkach finansowych
Adam Dmowski
 
5.1. Funkcjonowanie instrumentów pochodnych na rynkach kapitałowych
5.2. Kontrakty forward
5.2.1. Definicja, istota i cechy kontraktów forward
5.2.2. Forward towarowy
5.2.3. Forward walutowy
5.2.4. Forward na papiery dłużne
5.2.5. Forward na akcje i indeksy
5.2.6. Kontrakty typu Forward Rate Agrement
5.3. Kontrakty swap
5.3.1. Definicja, istota i cechy kontraktów swap
5.3.2. Rynek kontraktów swap
5.3.3. Rodzaje i przykłady swapów
5.3.3.1. Swap procentowy (interest rate swap)
5.3.3.2. Kapitałowy swap walutowy (currency swap)
5.3.3.3. Swap towarowy (commodity swap)
5.4. Kontrakty terminowe (futures)
5.4.1. Definicja, istota i cechy kontraktów futures
5.4.2. Kontrakty terminowe towarowe i wystawiane na instrumenty finansowe
5.4.3. Obrót kontraktami futures
5.4.3.1. Cena rozliczeniowa
5.4.3.2. Cena bazowa
5.4.3.3. Krótka i długa pozycja
5.4.3.4. Depozyt zabezpieczający
5.4.3.5. Rozliczenie
5.4.3.6. Izba rozliczeniowa
5.4.4. Kontrakty futures na GPW w Warszawie
5.5. Opcje
5.5.1. Definicja, istota i cechy opcji
5.5.2. Rodzaje i przykłady opcji
5.5.2.1. Opcja kupna i sprzedaży
5.5.2.2. Opcje na indeks WIG20 na GPW w Warszawie
5.5.2.3. Opcje egzotyczne
5.5.2.4. Warranty
5.5.3. Rodzaje ryzyka inwestowania w opcje i inne kontrakty terminowe
5.5.4. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji
 
ROZDZIAŁ 6. Rozwój europejskiego systemu finansowego
Dariusz Prokopowicz
 
6.1. Procesy internacjonalizacji i liberalizacji systemów finansowych
6.2. Integracja i homogenizacja dominujących systemów finansowych
6.3. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
6.4. Europejski Bank Centralny
6.5. Zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej
6.6. Unia Gospodarcza i Walutowa
6.6.1. Rozwój idei europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
6.6.2. Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
6.6.3. Europejski system walutowy
6.7. Formalny proces wchodzenia do strefy euro
6.7.1. Etapy i efekty gospodarcze jego wprowadzenia
6.7.2. Makroekonomiczna analiza korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce
 
ROZDZIAŁ 7. Konsolidacja w sektorach finansowych
Dariusz Prokopowicz
 
7.1. Tendencje konsolidacyjne w skali globalnej
7.2. Rozwój korporacji transnarodowych
7.3. Nasilenie procesów prywatyzacji przedsiębiorstw
7.4. Procesy konsolidacyjne w sektorze finansowym
7.5. Nasilenie procesów konsolidacji w systemach bankowych
7.6. Procesy konsolidacyjne instytucji finansowych polskiego, czeskiego i węgierskiego systemu bankowego
7.7. Rola zagranicznych instytucji finansowych w procesach konsolidacji polskiej bankowości
7.8. Procesy konsolidacyjne i zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym
7.9. Znaczenie koncentracji kapitałowej banków
 
ROZDZIAŁ 8. Globalizacja systemów finansowych
Dariusz Prokopowicz
 
8.1. Źródła i charakter współczesnej globalizacji
8.2. Określenie i znaczenie współcześnie przebiegających procesów globalizacji
8.3. Współczesne procesy globalizacyjne a próba ich obiektywnego opisu
8.4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
8.5. Specyfika globalizacji współczesnej bankowości
8.6. Procesy integracyjne organów nadzoru bankowego
8.7. Dezintermediacja banków efektem globalizacji
8.8. Globalizacja ekonomiczna w polskim systemie finansowym
8.9. Bankowość globalna i Polska
8.10. Próba oceny procesu globalizacji ekonomicznej
8.10.1. Pozytywne aspekty dokonującej się obecnie globalizacji ekonomicznej
8.10.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z procesu globalizacji ekonomicznej
 
ROZDZIAŁ 9. Wpływ obecnego globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój rynku finansowego w Polsce
Dariusz Prokopowicz
 
9.1. Polska składową globalnej gospodarki
9.2. Wahania cykliczne i ich transgraniczny charakter
9.3. Ożywienie gospodarcze lat 1993–2007
9.4. Warren Buffett oraz czynniki obiektywne i subiektywne w analizach inwestycyjnych
9.5. Hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
9.6. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki
 
ROZDZIAŁ 10. Rozwój technik elektronicznych płatności w finansach i bankowości
Dariusz Prokopowicz
 
10.1. Rozwój technologii teleinformatycznej w finansach i bankowości
10.2. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
10.2.1. Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej
10.2.2. Marketing bankowy w internecie
10.2.3. Internet banking – korzyści dla banku
10.2.4. Korzyści i zagrożenia odnośnie rozwoju bankowości elektronicznej
10.2.5. Rodzaje systemów elektronicznej bankowości
10.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w rozwoju bankowości elektronicznej
10.3.1. Przestępstwa finansowe w internecie
10.3.2. Zabezpieczenie informacji przed ich kradzieżą
10.4. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce i w świecie oraz ich znaczenie w ofercie banków
10.4.1. Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych
10.4.2. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
10.4.3. Rodzaje kart płatniczych
10.4.4. Nowa technologia kart płatniczych – karta chip
 
Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów
 
Bibliografia

Adam Dmowski

Dariusz Prokopowicz

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane