• Romantyzm w dyskursach pedagogiki kultury

Romantyzm w dyskursach pedagogiki kultury

 • Autor: Ewa Lewandowska-Tarasiuk Bogusław Śliwerski Stefan M. Kwiatkowski Beata Mydłowska Jakub Z. Lichański Aleksandra Subdysiak Ewa Paczoska Irena Pospiszyl Jacek Chrobak Katarzyna Bzowska Kazimierz Pospiszyl Krystyna Pankowska Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-324-5
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
W wielu mediach pobrzmiewają dyskusje nierzadko dewaluujące zarówno wartości romantycznej kultury, jak i jej twórców, już zdaniem wielu nieaktualnych i niepotrzebnych polskiemu społeczeństwu. Na pewno nie jest to obojętne dla świadomości humanistów, w tym pedagogów, także i studentów, którzy kształtując swój pedagogiczny warsztat sięgają do tradycji i tworzą nowe jej wyrazy w czasach szybkiego kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju. I choć spotkać się można z medialnie nagłaśnianą opinią, iż już pora, by Mickiewicza złożyć w mauzoleum, to polskie społeczeństwo w jego różnorodnych środowiskach, nierzadko przeciwstawia się poruszającym słowom, pobrzmiewającym w publicznej przestrzeni. W książce autorzy podejmują wielkie wyzwanie merytoryczne, tak bardzo potrzebne wielopokoleniowym odbiorcom kultury, zarówno tym najmłodszym, będącymi uczestnikami i świadkami wielkich transgresji kulturowo-cywilizacyjnych naszych czasów, jak i tym, którzy we współczesnym kształceniu i wychowaniu odgrywają i odgrywać będą jako pedagodzy bezcenną rolę kompetentnych przewodników po nowych światach kultury.

W dwunastu rozdziałach odniesiono się m.in. do takich zagadnień jak:

- trwałość i zmienność kulturowych wartości romantyzmu,
- niezmienność romantycznych kodów kulturowych w kulturze polskiej i światowej – w tradycji i współczesności,
- romantyzm w dialogach kulturowych,
- romantyzm w odbiorze młodych pokoleń i ich współczesne opinie o romantyzmie – czy już czas złożyć Mickiewicza do mauzoleum?
- romantyzm we współczesnych koncepcjach kształcenia i wychowania,
- romantyzm we współczesnej debacie pedagogicznej.

Publikacja kierowana jest do naukowców, studentów, nauczycieli przedmiotów humanistycznych i społecznych, dziennikarzy, organizatorów życia kulturalnego i społeczno-oświatowego w różnych środowiskach socjalizacyjnych oraz w instytucjach oświatowo-wychowawczych czy organizacjach pozarządowych.

Spis treści:

Słowo wstępne

Rozdział 1. Romantyzm we współczesnej myśli pedagogicznej
Bogusław Śliwerski

Rozdział 2. Romantyzm dziś – relektury, odkrycia i gry
Ewa Paczoska

Rozdział 3. Światopogląd romantyczny dziś, czyli po co nam romantyzm
Jakub Z. Lichański

Rozdział 4. Czy romantyzm jest nam wciąż potrzebny? Pedagogiczne rozważania nad kanonem romantycznym z perspektywy współczesnych przemian kulturowych
Krystyna Pankowska

Rozdział 5. Frazy słowne romantyków nieśmiertelnymi kodami kultury
Ewa Lewandowska-Tarasiuk

Rozdział 6. Więcej szkiełka i oka, a mniej czucia i wiary!
Irena Pospiszyl

Rozdział 7. Śladami romantycznej wrażliwości w polskiej kulturze współczesnej
Stefan M. Kwiatkowski, Beata Mydłowska

Rozdział 8. „O roku ów…” Wielokrotne odczytywanie Pana Tadeusza
Katarzyna Bzowska

Rozdział 9. Metafora pana i niewolnika egzemplifikacją przemian mentalnych epoki romantyzmu
Kazimierz Pospiszyl

Rozdział 10. Romantyzm i młodzi XXI wieku. Recepcja epoki z perspektywy szkoły. Studium przypadku
Jacek Chrobak

Rozdział 11. Czy romantyzm wart wysiłku?
Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz

Rozdział 12. Romantyzm Sanah. Głos studentki
Aleksandra Subdysiak

O autorach
Bibliografia

Prof. dr hab. Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski:

Recenzowana praca jest naprawdę potrzebną i wartościową inicjatywą wydawniczą. Zwłaszcza w warunkach tak gwałtownego przyśpieszenia przewartościowań wzorów kulturowych, mentalnych i wychowawczych, silnego wrażenia dezaktualizacji nie tylko pewnego kanonu lektur szkolnych, lecz w ogóle rezerwuaru treści kształtujących wzór osobowy inteligenta-humanisty oraz wzorzec patrioty-obywatela. A wśród autorów tego zbioru znajdujemy uczonych, których już same nazwiska „stawiają na baczność” czytelnika z wykształceniem humanistycznym. (…) Lektura książki pomaga w odrzuceniu stereotypu i uprzedzenia, zgodnie z którym pojęciowy, symboliczny i narracyjny (zwłaszcza w formie mitologicznej) rezerwuar romantyzmu jest jakoby już tylko muzealnym rekwizytem.

Ewa Lewandowska-Tarasiuk
doktor nauk humanistycznych, filolog, pedagog. Kierownik Zakładu Wychowania Muzycznego i Literackiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Ma także wykształcenie muzyczne. Jest autorką książek z dziedziny kultury literackiej i kultury języka, m.in. Kultura literacka w pracy pedagoga, W teatrze prezentacji. O sztuce perswazji, Sztuka wystąpień publicznych (trzy wydania), Każdy w sobie cień pięknego nosi... i współautorką wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. W "Dzienniku Polskim - Tygodniu Polskim" w Londynie pisze stały esej w kolumnie: Słowa, Obrazy, Dźwięki... Prowadzi m.in. wykłady i warsztaty literackie w kraju i na Polskim Uniwersytecie PUNO w Wielkiej Brytanii, których efektem jest m.in. wydana pod jej redakcją Moja radość pisania. Strofy znad Tamizy i znad Wisły. Autorka wielu audycji radiowych i telewizyjnych. Członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego,  Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. ORCID: 0000-0002-9216-0305.

Książki tego autora
e>


Bogusław Śliwerski
Prof. dr hab., kierownik Katedry Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego i profesor badawczy Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doktor honoris causa UMCS w Lublinie (2014), UKW w Bydgoszczy (2016), KUL w Lublinie (2017), UKSW w Warszawie (2020) i Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych na Ukrainie (2019); członek The International Board of Tomas Bata University in Zlín oraz International Advisory Board of the Faculty of Education of the University of South Bohemia w Czechach; profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Uniwersytetu Śląskiego; przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-2019); członek Rady Doskonalenia Naukowego (od 2019 roku). Harcmistrz. Redaktor naczelny czasopisma Studia z Teorii Wychowania. Autor m.in. 47 monografii naukowych oraz redaktor czterech tomów międzynarodowego podręcznika akademickiego Pedagogika. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. ORCID: 0000-0002-3875-8154.

Książki tego autora

Stefan M. Kwiatkowski
Prof. dr hab. dr h.c. multi. Prorektor (2012-2016) i rektor (2016-2020) Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (1993-2007), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), sekretarz naukowy Komitetu Prognoz Polska 2000 plus przy Prezydium PAN (2007), członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2011-2012), dr h.c. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie (2010) oraz Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017), od 2003 roku członek zagraniczny Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Autor ponad 680 artykułów, autor, współautor, redaktor naukowy 103 druków zwartych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2017); laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku (2018). ORCID: 0000-0001-6312-2732.

Beata Mydłowska
dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, prof. Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie. Założyciel/Organ Prowadzący Szkoły Beaty Mydłowskiej (1999); założyciel/rektor Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie (2009). Zainteresowania naukowo-badawcze: problematyka rynku pracy, resocjalizacja i readaptacja osadzonych w więzieniu, kształcenie i etos nauczyciela oraz rozwój szkoły. Autorka monografii, redaktor naukowa pięciu monografii, autorka ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach pedagogicznych. Organizatorka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych problematyce szkoły i nauczyciela. Realizatorka projektów badawczych dotyczących osób z niepełnosprawnościami i ich funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Założycielka i prezes Fundacji Nowe Życie mającej na celu wsparcie osób opuszczających zakłady karne w zakresie powrotu na rynek pracy. ORCID: 0000-0003-3235-1289.

Jakub Z. Lichański
członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Towarzystwa Przyjaciół Historii, członek korespondencyjny Who is Who Gesellschaft für biographische Forschung, prof. zw., badacz literatury i kultury polskiej, dawnych księgozbiorów, kultury i literatury popularnej, literatury powszechnej oraz retoryki. Autor książek: Retoryka od średniowiecza do baroku (1992); Retoryka od renesansu do współczesności (2000); Retoryka w Polsce (2003); Retoryka. Historia - teoria - praktyka, t. 2 (2007); polska wersja W. Jost, W. Olmsted; Retoryka i krytyka retoryczna. Kompendium retoryczne (2012); Niobe Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (2015); W poszukiwaniu najlepszej formy komunikacji (2017); Filologia - filozofia - retoryka. Wprowadzenie do badań literatury (2017); Niepopularnie o popularnej (2018). Autor monografii: Ł. Górnicki, J. Parandowski, H. Broch, J.R.R. Tolkien, antologii sztuki wojennej (Ramię króla na morzu, 1984). Tłumacz m.in.: J.R.R. Tolkiena (Mythopoeia), Q. Cornificiusa (Rhetorica ad Herennium), fragmentów E. Bernaysa (Propaganda). Autor haseł w Historisches Wörterbuch der Rhetorik (1992?2015); red. nacz. kwartalnika Forum Artis Rhetoricae. ORCID: 0000-0002-1943-5069.

Aleksandra Subdysiak
studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce. Prowadziła badania naukowe Wpływ piosenek Sanah na popularyzowanie wśród młodych ludzi kultury romantyzmu i innych wybranych kultur, których wątki we fragmencie prezentowane są w niniejszej książce. Zainteresowania badawcze: nauki humanistyczne, w szczególności innowacyjne metody nauczania oraz reinterpretacje tradycji kulturowych w artystycznych wyrazach nowoczesnej sztuki.

Ewa Paczoska
Prof. dr hab., profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, historyczka literatury i kultury polskiej drugiej połowy XIX wieku i pierwszych dekad wieku XX. Opublikowała m.in. książki autorskie: Lalka czyli rozpad świata (1996, II wyd. 2008); Dojrzewanie, dojrzałość, niedojrzałość. Od Bolesława Prusa do Olgi Tokarczuk (2004); Prawdziwy koniec XIX wieku. Śladami nowoczesności (2010), Lekcje uważności. Moderniści i realizm (2018). Była redaktorem kilkunastu książek zbiorowych, w tym m.in.: Przerabianie XIX wieku; Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą; Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa; Problemy literatury i kultury modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej (1867?1918). Jest także autorką podręczników licealnych. ORCID: 0000-0001-6815-2359.

Irena Pospiszyl
Prof. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, stypendystka w Instytucie Psychiatrii Uniwersytetu Londyńskiego. Specjalizuje się w problematyce ofiar. Jako pierwsza opisała syndrom Atlasa - dezadaptacyjny zespół zaburzeniowy u dorosłych. Autorka ponad 100 publikacji, m.in.: Syndrom Atlasa. O tych którzy byli silni zbyt długo (2019), Artyści i dewianci - wspólne korzenie kreatywności (2011), Słoiki, gender i inne demony (2016), Barbarzyństwo potrzebuje społecznej legitymacji (2016), Niepewność karmi bestie (2023). ORCID: 0000-0001-9252-9523.

Jacek Chrobak
logopeda, neurologopeda, filolog, oligofrenopedagog. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (1994), specjalność logopedia, pracę magisterską o afazji dziecięcej i dysleksji napisał pod kierunkiem prof. Haliny Mierzejewskiej. Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Pracę magisterską o twórczości Jerzego Broszkiewicza napisał w Zakładzie Teorii Literatury pod kierunkiem prof. Jakuba Lichańskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zarządzania oświatą oraz liczne kursy doskonalenia zawodowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Od 1994 roku pracował jako logopeda w szkole specjalnej. Nauczyciel języka polskiego jako obcego i pedagog specjalny w warszawskich szkołach podstawowych. Współpracował z Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Katarzyna Bzowska
absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1976-1980 pracowała w Ośrodku Badania Opinii Publicznej. Od 1980 roku mieszka w Londynie. Związana z Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza od 1983 roku, w latach 1991-2002 redaktor naczelny pisma. Jej stały felieton Prasowite zdziwienia ukazuje się w Tygodniu Polskim. Jej artykuły ukazywały się (lub nadal ukazują) w szeregu pism wychodzących w Polsce i za granicą, m.in.: Gońcu Polskim, Nowym Dzienniku, Odrze, Życiu Warszawy, Polityce. Była redaktorem książki Dopóki jest Dziennik, jestem... (2000). Jej książka Mieszkam na Wyspie została wyróżniona Nagrodą im. Włady Majewskiej za najlepszą książkę roku 2016 napisaną przez pisarza mieszkającego poza Polską, przyznawaną przez Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Jest też autorką książki Brexitania czyli coraz mniej zjednoczone królestwo (2016). W 2015 roku była kustoszem wystawy poświęconej ZPPnO w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Jest członkiem ZPPnO od 2010 roku, współpracuje z wydawanym przez stowarzyszenie Pamiętnikiem Literackim. Za pracę dziennikarską została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP na uchodźstwie.

Kazimierz Pospiszyl
Prof. dr hab., psycholog, były rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor ponad czterystu publikacji z dziedziny psychologii społecznej, psychopatologii i resocjalizacji, m.in.: Psychologia kobiety (1978), Psychopatia (1985), Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło (1995), Dramaty rodzinne w mitach i opowieściach (2013), Przestępstwa seksualne. Geneza, postacie, resocjalizacja oraz zabezpieczenia przed powrotnością (2005), Terapia przestępców seksualnych (2021). ORCID: 0000-0001-5833-8432.

Krystyna Pankowska
pedagog, profesor w zakresie nauk społecznych, doktor habilitowana nauk humanistycznych. Pracuje na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Zakładem Edukacji Estetycznej i Studiów nad Kulturą. Zainteresowania naukowe: teoria dramy, teoria wychowania estetycznego, antropologia współczesności. Autorka wielu publikacji na temat dramy edukacyjnej i wychowania przez sztukę, m.in. monografii: Drama. Konteksty teoretyczne; Kultura - sztuka - edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne; Sztuka i wychowanie. Współczesne problemy edukacji estetycznej (red.). Promotor prac doktorskich z zakresu szkolnictwa artystycznego i edukacji estetycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Estetycznego i Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz InSEA (International Society for Education Through Art). ORCID: 0000-0002-1008-7096.

Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz
absolwent i doktorant Uniwersytetu Imperial College Londyn. Były pracownik naukowy na Imperial College, informatyk, obecnie profesor na PUNO. Autor artykułów i książek naukowych. Wieloletnia praca społeczna w zarządzie Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Obecnie wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii. Sekretarz Polskiej Fundacji Kulturalnej. Radny Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie. Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, kawaler maltański. W wolnym czasie pisze o nauce i religii po polsku i po angielsku.

Literatura
Albański Ł., Socjologia dzieciństwa: dyskusja nad pozycją dziecka w socjologii, „Studia
Edukacyjne” 2017, nr 46.
Antoszewski A., Herbut R. (red.), Leksykon politologii, Agencja Wydawniczo-Reklamowa
Atla 2, Wrocław 1997.
Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej,  
Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1994.
Aries P., Historia dzieciństwa. dziecko i rodzina w dawnych czasach, przeł. M. Ochab,  
Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 1995.
Asnyk A., Poezje, wstęp S. Lichański, opr. T. Jodełka-Burzecki, PIW, Warszawa 1974.
Attané I., Tam, gdzie dzieci są luksusem. Chiny wobec katastrofy demograficznej, przeł.  
A. Bilik, Studio Emka, Warszawa 2002.
Bagan-Wajda K., Rozwój dialogiczny w okresie niemowlęcym, Prace Naukowe Centrum
Badań Społecznych UWM, Olsztyn 2015.
Bagłajewski A., Obecność romantyzmu, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, przeł. H. Jankowska,
Muza, Warszawa 2013.
Balcerek M., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, WSiP, Warszawa 1988.
Banach I., Bartkowiak E., Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym, Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2021.
Baranowicz K. (red.), Pedagogika alternatywna – dylematy praktyki, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 1995.
Bauman Z., Etyka ponowoczesna, przeł. J. Bauman, J. Tokarska-Bakir, Wydawnictwo  
Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
Bettelheim B., Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychowywać dziecko, przeł. D. Kubicka,
M. Gawlik, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls,
Kraków 2005.
Bińczycka J., Smolińska-Theiss B. (red.), Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciń-
stwa w zmieniającym się społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
Brühlmeier A., Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.
Budajczak M., Edukacja domowa… po latach, wyd. 3 poprawione, Wydawnictwo Iosephi-
cum, Ćwiklice 2020.
Büttner Ch., Mit aggresiven Kindern leben, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1989.
Camus A., Mit Syzyfa i inne eseje, Muza, Warszawa 2004.
Chodera J., Urbanowicz M. (red.), Mały słownik pisarzy niemieckich, austriackich i szwaj-
carskich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
Claparède È., Szkoła na miarę, przeł. Z. Ziembiński, Wydawnictwo Akademickie Żak, War-
szawa 2005.
Claparède È., Wychowanie funkcjonalne, przeł. M. Ziembińska, Wydawnictwo Akademickie
Żak, Warszawa 2006.
Claudon F., Encyklopedia Romantyzmu, tłum. H. Kęszycka, Wydawnictwo Artystyczne
i Filmowe, Warszawa 1997
Coles R., Inteligencja moralna dzieci, przeł. D. Gaul, M. Machowski, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 1999.
Dalichow I. (Hrsg.), Beziehung statt Erziehung, esotera-Taschenbücherei, Freiburg bei
Breisgau 1989.
Dehnel J., Makryna Mieczysławska – oszustka w habicie, „Polityka” z 16 grudnia 2014 r.
Dehnel J., Matka Makryna, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2014.
Dunin-Dudkowska A.(red.), Piechota D. (red.), Trześniewska-Nowak A. (red.), Reaktywacje
dziewiętnastowieczności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021.
Dybel P., Kaczorowski P. (red.), Fenomenologia i hermeneutyka, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Warszawskiego, Warszawa 1991.
Dymara B. (red.), Dziecko w świecie pokus, wyd. 2, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2010.
Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, przeł. A. Gomola, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Dom Wydawniczy Rebis, Po-
znań 1997.
Escher M.C., A Mini-Retrospective, October 11–November 19, 2021 Curated by Lorraine
Walsh Simons Center for Geometry and Physics Stony Brook University, NY, s. 11,
https://scgp.stonybrook.edu/wp-content/uploads/2021/09/SC21_10_1_Escher_
DigCat_2R_lowres_web-3.pdf (dostęp: 02.01.2024).
Figiel M., Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2001.
Filipek A., O tłumaczeniach „Pana Tadeusza” na język angielski, materiały pokonferencyjne
9. Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych „Dziewięć muz przekładu”, Kraków
2014.
Bibliografia 171172 Bibliografia
Filipek A., Przekład z duszy leci bystro, nim się w metrum złamie, czyli o formie angielskich
tłumaczeń „Pana Tadeusza”, „Przekładaniec” 2016, nr 32.
Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu życia, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa
2009.
Frankl V.E., Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984.
Frankl V.E., Lekarz i dusza. Wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, Wydaw-
nictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
Frankl V.E., O sensie życia, przeł. E. Kochanowska, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa
2021.
Freud S., Letters of Sigmund Freud, Basic Books, New York 1960.
Freud Z., Wstęp do psychoanalizy, tłum S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Świat Książki,
Warszawa 2021.
Fromm E., Mieć czy być?, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999.
Fucke E., Zarys pedagogiki wieku dojrzewania. O alternatywnej koncepcji programu na-
uczania klas VI–X szkół waldorfskich, przeł. M. Głażewski, Wydawnictwo Genesis,
Gdynia 2006.
Fulford T., The Late Poetry of the Lake Poets: Romanticism Revised, Cambridge University
Press, Cambridge 2013.
Furman E., Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców, Jacek
Santorski & Co., Warszawa 1994.
Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
Gałczyński K.I., Niobe, Czytelnik, Warszawa 1953.
Garth J., Tolkien i pierwsza wojna światowa. U progu Śródziemia, przeł. A. Sylwanowicz,
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2020.
Gawlicz  K.,  Szkoły  demokratyczne  w  Polsce.  Praktykowanie  alternatywnej  edukacji,  
Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2020.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Godawa G., Pedagogia bliskości międzyludzkiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2023.
Goodin  R.E.,  Pettit  P.  (red.),  Przewodnik  po  współczesnej  filozofii  politycznej,  przeł.  
C. Cieśliński, M. Poręba, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.
Gorgi A. (red.), Fenomenologia i badanie psychologiczne, Trans Humana, Białystok 2003.
Gorgi A., Psychologia jako nauka empiryczna uprawiana z ludzkiej perspektywy. Podejście
fenomenologiczne, Trans Humana, Białystok 2002.
Goszczyński S., Król zamczyska, opr. J. Tretiak, Kraków 1922.
Goźliński P., Dziady, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.
Gray P., Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie
i lepiej się uczą?, przeł. G. Chamielec, Wydawnictwo Mind, Podkowa Leśna 2015.
Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, przeł.  
Z. Grudzińska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
172Bibliografia 173
Hall G.S., The Contents of Children’s Minds on Entering School, E.L. Kellogg & Co., New York–
Chicago 1893, https://www.loc.gov/resource/gdcmassbookdig.contentsofchildr00h
all/?sp=9&r=-1.215,-0.195,3.43,1.889,0 (dostęp: 02.01.2024).
Hegel G., Fenomenologia ducha. Tom I, PWN, Warszawa 1963.
Helios J., Jedlecka W., Diagnoza i ochrona dziecka z traumą rozwojową w polskim systemie
prawa, Difin, Warszawa 2019.
Hirigoyen M.-F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, przeł.
J. Cackowska-Demirian, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2002.
Historja wychowania. Podręcznik pedagogiczny dla użytku seminarjów nauczycielskich,
nauczycieli i ludzi zajmujących się wychowaniem, oprac. F. Bizoń, Wydawnictwo Glo-
bus, Warszawa 1920.
Holt J., Zamiast edukacji. Warunki do uczenia się przez działanie, przeł. D. Konowrocka,
Wprowadzenie B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Huch R., Die Romantik. Blütezeit, Ausbreitung und Verfall, Rainer Wunderlich Verlag,  
Tübingen 1951.
Huntington S.P., Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 2006.
Illich I., Odszkolnić społeczeństwo, przeł. Ł. Mojsak, Wydawnictwo bęc zmiana, Warszawa
2010.
Iwasiów I., Czerska T. (red.), Kanon i obrzeża, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.
Jacyno M., Szulżycka A., Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa, War-
szawa 1999.
Janion M., Czy będziesz wiedział co przeżyłeś, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996.
Janion M., Gorączka romantyczna, PIW, Warszawa 1975.
Janion M., Krwotok Lawy, „Rzeczpospolita” 1990, nr 1.
Janion M., Wampir. Biografia symboliczna, wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk
2007.
Janion M., Wobec zła, Verba, Chotomów 1989.
Janion M., Zmierzch paradygmatu, w: M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?,  
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996.
Janion M., Zmierzch paradygmatu, w: M. Janion, Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś?,  
Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2018.
Janion M., Żmigrodzka M., Romantyzm i egzystencja, wydawnictwo słowo/obraz terytoria,
Gdańsk 2004.
Jankowski D., Pedagogika kultury. Studia koncepcja, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2006.
Januszewska E., Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu, Wydawnictwo
APS, Warszawa 2002.
Januszewska  E.,  Heterotopie  dziecięcego  uchodźstwa.  Syryjczycy  w  Libanie,  Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2019.
Jarosz E., Przemoc wobec dzieci. Reakcje środowisk szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1998.174 Bibliografia
Jaroszewska A., Kultura szkoły Montessori w XXI wieku. Od teorii do praktyki w skali mikro,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2022.
Jastrun M., Walka o słowo, Czytelnik, Warszawa 1973.
Jasudowicz T., Kierunki zmian w prawie polskim w świetle standardów międzynarodowych
dotyczących praw dziecka, Biuro Studiów i Analiz Senatu. Dział Opracowań Tematycz-
nych, kwiecień 1996.
Jaworski  M.,  Inny  romantyzm  (w  polskiej  poezji  ponowoczesnej),  w:  W.  Hamerski,  
M. Kuziak, S. Rzepczyński (red.), Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie),  
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2014.
Jelitto-Piechulik G., Annäherung an die deutsche Frühromantik als Seelentherapie in der
Biographie und im Frühwerk der Ricarda Huch, „Studia Germanica Gedanensia” 2021,
Bd. 44.
Juul J., Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem. Rozmawia Ingeborg Szöllösi, przeł.
D. Syska, Wydawnictwo Mind, Podkowa Leśna.
Kaliszewska M., Ruch Freinetowski w Polsce w latach 1957–2014, Wydawnictwo UJK,
Kielce 2015.
Karczewski S., Warecki K., Dzieci bez dzieciństwa. O dramatycznej sytuacji dzieci we współ-
czesnym świecie, Fundacja Nasza Przyszłość, Szczecinek 2004.
Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł. ks. Marek Kościelniak,  
Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
Key E., Stulecie dziecka, przeł. I. Moszczeńska, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa
1928.
Knopp G., Dzieci Hitlera. Historia pokolenia, które pozbawiono wyboru, przeł. S. Lisiecka,
Świat Książki, Warszawa 2008.
Kochańska M., Pojęcie czasu i jego wyrażanie w języku dziecka, Oficyna Wydawnicza  
Impuls, Kraków 2023.
Kohlberg L., Mayer R., Development as the Aim of Education, „Harvard Education Review”
1972, vol. 4, https://webhome.auburn.edu/~silvesb/smicha/Kohlberg&Mayer.pdf
(dostęp: 02.01.2024).
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, w: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.),
Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, przeł.  
U. Zbroja-Maciejewska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1993.
Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania. Materiały do użytku konwersatorium
„Edukacja wobec przemian”, przeł. U. Zbroja-Maciejewska, Centrum Doskonalenia
Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, Toruń 1990.
Konopnicka M., Poezje w nowym układzie. V. Z mojej księgi, Gebethner i Wolff, Warsza-
wa–Kraków 1911.
Korczak J., Jak kochać dziecko, w: J. Korczak, Pisma wybrane, tom I, Wydawnictwo Nasza
Księgarnia, Warszawa 1984.
Kornas-Biela D., Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2009.Bibliografia 175
Kosowski P., Dziecko i reklama telewizyjna, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa
1999.
Kostkiewiczowa T., Odległe źródła refleksji o wzniosłości: co się stało między Boileau a Bur-
ke’em, „Teksty Drugie” 1996, nr 2/3(38/39).
Kościelniak M., Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
Kotowski K., Śmierć na placu Lalek, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.
Kotowski K., Święto świateł, Prószyński i S-ka, Warszawa 2013.
Kotowski K., Trzech gości w łódce plus wampir, wyd. 5, Why Promotion, Poznań 2022.
Kotwica M., Romantyzm w oczach nowego pokolenia pisarzy („Po tęczy” i „Poems” Andrzeja
Sosnowskiego), w: A. Czajkowska, A. Żywiołek (red.), Romantyczne repetycje i powroty,
Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2011.
Kozak Ł., Upiór. Historia naturalna, Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, Warszawa 2021.
Koziołek R., Dobrze się myśli literaturą, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2015.
Kożyczkowska A., Młynarczyk-Sokołowska A., Kulturowe konteksty dzieciństwa. Szkice
antropologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2018.
Krzyżanowski J., Literatura polska w perspektywie światowej, Ossolineum, Wrocław  
1963.
Krzyżanowski J., Neoromantyzm polski 1890–1918, Ossolineum, Wrocław1963.
Kudelska M., O zwrocie romantycznym w polskiej sztuce... Sztuka współczesna a tradycja
romantyczna – zarys problematyki, „Elementy. Sztuka i Dizajn” 2022, nr 2.
Kupisiewicz C. (red.), Myśliciele – o wychowaniu, t. 2, Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt,
Warszawa 2000.
Kurczewska J. (red.), Kultura narodowa i polityka, Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.
Kurzeja A., Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń, Oficyn Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
Kuszak K., Dynamika rozwoju samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym, Wydawnic-
two Wydziału Neofilologii UAM, Poznań 2011.
Kusztal  J.,  Dobro  dziecka  w  procesie  resocjalizacji.  Aspekty  pedagogiczne  i  prawne,  
Wydawnictwo UJ, Kraków 2018.
Kuziak M., Romantyzm i nowoczesność?, w: M. Kuziak (red.), Romantyzm i nowoczesność,
Wydawnictwo Universitas, Kraków 2009.
Kwieciński Z. (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów, Instytut Badań
Edukacyjnych, Warszawa 2000.
Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Wydawnictwo Edytor, Warszawa 1992.
Lach I., Dziecko jako podmiot wolności sumienia i wyznania, Rzecznik Praw Dziecka, War-
szawa 2016.
Lasch C., Kultura narcyzmu, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2015.
Lawaty A., Zur romantischen Konzeption des Politischen: Polen und Deutsche unter fremder
Herrschaft, w: A. Gall, T. Grob, A. Lawaty, G. Ritz (red.), Romantik und Geschichte. Polni-
sches Paradigma, europäischer Kontext, deutsch-polnische Perspektive, Harrassowitz
Verlag, Wiesbaden 2007 (O romantycznej koncepcji polityki: romantyzm polityczny,
przeł. J. Dąbrowski, Wokół romantyzmu, wybór, wstęp i oprac. T. Waszak, L. Żyliński).176 Bibliografia
Leboyer F., Narodziny bez przemocy, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986.
Lechoń J., Dziennik, PIW, Warszawa 1992–1993.
Lewandowska-Tarasiuk E., Łaszczyk J., Śliwerski B. (red.), Pedagogika serca. Wychowanie
emocjonalne w XXI wieku, wyd. 2, Difin, Warszawa 2020.
Lewandowska-Tarasiuk E., Każdy w sobie cień pięknego nosi, Wydawnictwo Pani Twar-
dowska, Warszawa 2013.
Lewandowska-Tarasiuk E., Łaszczyk J., Śliwerski B. (red.), Pedagogika homo amans.  
Inspiracje. Modele. Perspektywy, Difin, Warszawa 2022.
Lichański J.Z., Sarmatyzm, czyli o pewnym podstawowym problemie w badaniach kultury
polskiej, „Meluzyna” 2020, R. VII, nr 12(1).
Lichański J.Z., Wiek dziewiętnasty – wiek męski, wiek klęski. Próba spojrzenia syntetyzują-
cego, w: M. Domagalska, D. Samborska-Kukuć (red.), Dylematy epoki postyczniowej.
Księga ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiąta rocznicę uro-
dzin, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2019.
Lichański J.Z., Discurs szlachcica polskiego (ok. 1606): analiza sytuacji retorycznej, „Forum
Artis Rhetoricae” 2016, nr 1(44).
Lichański J.Z., Eine kleine trup, czyli dywan z wkładką. Polska powieść kryminalna – opis
kilku przykładów (z sugestia teorii), „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria  
Polonica” 2023, nr 1(66).
Lichański S., Przez epoki i style, t. 1–2 [w druku].
Lichański S., Spójna ślubnego pierścienia (Liryka Bronisławy Ostrowskiej), w: S. Lichański
(red.), Cienie i profile. Studia i szklice literackie, PIW, Warszawa 1967.
Lichtenberg-Kokoszka E., Janiuk E., Dzierżanowski J., Wstęp, w: E. Lichtenberg-Kokoszka,
E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscypli-
narne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
Lutomierski M., Romantyzm żywy, „Pamiętnik Literacki” 2014, R. CV, z. 2.
Łopatkowa M., Dziecko a polityka, czyli walka o miłość, Wydawnictwo APS, Warszawa
2001.
Łopatkowa M., Dziecko i miłość. Jak powstawała pedagogika serca. Część I, Fundacja  
Batorego, Warszawa 2005.
Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992.
Macdonald B.J., Pinar W.F., A Transcendental Developmental Ideology of Education, w:  
J.B. Macdonald, The Collected Essays, Peter Lang, 1995.
Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
1991.
Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2009.
Makowiecki A.Z., Zamiast wstępu, w: J. Puzynina (red.), Mit dzieciństwa w sztuce młodo-
polskiej, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warszawa 1992.
Manterys A., Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 1997.Markowski M.P., Życie na miarę literatury, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009.
Maslow  A.H.,  Motywacja  i  osobowość,  przeł.  J.  Radzicki,  Instytut  Wydawniczy  PAX,  
Warszawa 1990.
Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Wydawnictwo Akademickie Żak,
Warszawa 2008.
Mead G.H., Umysł, osobowość, społeczeństwo, przeł. Z. Wolińska, PWN, Warszawa 1975.
Melosik  Z.,  Postmodernistyczne  kontrowersje  wokół  edukacji,  Wydawnictwo  Edytor,  
Toruń–Poznań 1995.
Mickiewicz A., Pisma poetyckie, Wydawnictwo J. Przeworskiego, Warszawa 1937.
Mikołajewicz W. (red.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, tom II.
Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2007.
Miksza M., Pedologia jako nauka o dziecku – (nie)spełniona nadzieja dla nauk o wychowa-
niu (?), w: S. Guz, J. Andrzejewska (red.), Wybrane problemy edukacji dzieci w przed-
szkolu i szkole, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.
Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, przeł. B. Przyborowska, Media
Rodzina, Poznań 1999.
Miller L., Zagrajcie mi to pięknie. „Pan Tadeusz” według Andrzeja Wajdy. Prolog, Pruszyński
i S-ka, Warszawa 1999.
Miller R., Frei von Erziehung, reich an Beziehung. Plädoyer für ein neues Miteinander, Cen-
taurus Verlag & Media, Freiburg 2013.
Miłosz C., List półprywatny o poezji, w: C. Miłosz, Zaczynając od moich ulic, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 1990.
Mochnacki M., Pisma po raz pierwszy edycja książkową objęte, Drukarnia Polska B. Poło-
nieckiego, Lwów 1910.
Mochnacki M., Rozprawy literackie, Ossolineum, Wrocław 2000.
Montessori M., Co powinieneś wiedzieć o swoim dziecku, przeł. O. Siara, przedmowa i red.
S. Camarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Montessori M., Dziecko w rodzinie, przeł. L. Krolczuk-Wyganowska, przedmowa i red.  
S. Camarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Montessori M., Edukacja i pokój, przeł. O. Siara, przedmowa i red. S. Camarda, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Montessori M., Edukacja i potencjał człowieka, przeł. O. Siara, przedmowa i red. S. Camarda,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
Montessori M., O kształtowaniu się człowieka, przeł. L. Krolczuk-Wyganowska, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
Montessori M., Odkrycie dziecka, przeł. A. Pluta, Palatum, Łódź 2014.
Montessori M., Sekret dzieciństwa, przeł. L. Krolczuk-Wyganowska, przedmowa i red.  
S. Camarda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Morawiecka K., Morderca na plebanii – klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakonnicy
i psie (z kulinarnym podtekstem), Wydawnictwo Lira, Warszawa 2019.
Bibliografia 177178 Bibliografia
Morawiecka K., Śledztwo od kuchni – klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakonnicy
i psie (z kulinarnym podtekstem), Wydawnictwo Lira, Warszawa 2020.
Morawiecka K., Zagadka drugiej śmierci – klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakon-
nicy i psie (z kulinarnym podtekstem), Wydawnictwo Lira, Warszawa 2020.
Mountacir H.E., Dzieci w sektach, przeł. W. Dzieża, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
Nawroczyński B., O szkolnictwie francuskim, PWN, Warszawa 1981.
Neill A.S., Nowa Summerhill, przeł. M. Duch, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1994.
Neill A.S., Summerhill, przeł. B. Białecka, Wydawnictwo Almaprint, Katowice 1991.
Niedźwiedź J., Sarmatyzm, czyli tradycja wynaleziona, „Teksty Drugie” 2015, nr 16(1).
Niles S., Wrightson B., Frankenstein żyje, żyje!, Wydawnictwo Kboom, Warszawa 2020.
Norwid C., Vade-mecum, opr. J.W. Gomulicki, PIW, Warszawa 1962.
Nowakowska-Siuta R. (red.), Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu
kształcenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
Nowicka  M.J.,  Wychodzenie  z  szafy,  Wydawnictwo  Krytyki  Politycznej,  Warszawa  
2021.
Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP, Warszawa 1997.
Oleszkiewicz A., Bunt młodzieńczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Olszewska-Baka G., Dzieci ulicy. Problemy, profilaktyka, resocjalizacja, Wydawnictwo eRBe,
Białystok 2000.
Owidiusz, Metamorfozy, wyd. 2, przeł. A. Kamieńska i S. Stabryła, opr. S. Stabryła, Osso-
lineum, Wrocław 1995.
Paczoska E., Szleszyński B. (red.), Przerabianie XIX wieku, PIW, Warszawa 2011.
Paczoska E., Wiek XIX – reaktywacja, w: E. Paczoska, B. Szleszyński (red.), Przerabianie
XIX wieku, PIW, Warszawa 2011.
Paszkiewicz E., Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psychoanaliza, psycholo-
gia humanistyczna, PWN, Warszawa 1983.
Piekarski J., Śliwerski B. (red.), Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i re-
formy,   Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
Piwińska M., Buszkowska K., Zakolska O., Doktór A., Echa i tęsknoty romantyczne w polskiej
kulturze współczesnej. „Opowieści galicyjskie” Andrzeja Stasiuka, „Prawiek” Olgi Tokar-
czuk oraz „Świteź” Kamila Polaka w poetyce „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza,
„Pamiętnik Literacki” 2016, R. CVII, z. 4.
Piwińska M., Legenda romantyczna i szydercy, PIW, Warszawa 1973.
Popielski K. (red.), Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, Lublin,
Wydawnictwo KUL, Lublin 1987.  
Popielski K. (red.), Człowiek. Wartości. Sens. Studia z psychologii egzystencji, Wydawnictwo
KUL, Lublin 1996.
Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia,
Wydawnictwo KUL, Lublin 1994.
Popielski K., Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008. Bibliografia 179
Popławski J.L., Demokratyzacja zasad (1886), w: Wybór pism, wybór, wstęp i oprac.  
T. Kulak, Nortom, Wrocław 1998, s. 19–25.
Postman N., W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, przeł.
R. Frąc, PIW, Warszawa 2001.
Prawda nigdy nie jest naga. Z prof. Paulem Ricouerem, filozofem, rozmawia Jacek Poprzeczko,
„Polityka” 1993, nr 28.
Prus B., Lalka, t. 1–3, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Prus B., Emancypantki, t. 1–4, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.
Rabizo-Birek M., Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej li-
teraturze współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
Rachefort Ch., Kinder, Trikont Verlag, München 1976.
Rawski J., Kryminalny rozrachunek z romantycznym mesjanizmem w „Julu” Pawła Goź-
lińśkiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego”, seria Scripta Humana,
2016.
Riesman D., Samotny tłum, PWN, Warszawa 1971.
Rogers C., Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität, Übersetzung
aus dem amerikanischen F. und C. Höfer, Kösel-Verlag, München 1974.
Rogers C., O stawaniu się osobą. Poglądy terapeuty na psychoterapię, przeł. M. Karpiński,
Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
Rogers C., Sposób bycia, przeł. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
Różewicz T., Proza 3. Utwory zebrane. Tom 3, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004.
Rymkiewicz J.M., Wiersze polityczne, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.
Sandel M., Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku, Kurhaus Publishing,
Warszawa 2012.
Sarnat-Ciastko A., Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły,  
Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2016.
Schaffer H.R., Psychologia dziecka, przeł. A. Wojciechowski, A. Brzezińska (red.), Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Schaffer H.R., Rozwój społeczny. Dzieciństwo i młodość, przeł. M. Białecka-Pikul, K. Sikora,
Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
Schier K., Zalewska M., Krewni i znajomi Edypa. Kliniczne studia dzieci i ich rodziców,
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
Schoenebeck H. von, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Jacek Santorski
& Co., Warszawa 1994.
Schoenebeck H. von, Kocham siebie takim, jakim jestem. Droga od nienawiści, bezsilności
i egoizmu ku miłości wobec samego siebie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1994.
Schoenebeck H. von, Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej prze-
mocy, przeł. E. Pastuszek, W. Żłobicki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.
Schoenebeck H. von, Postpedagogika. Od antypedagogiki do Amication, przeł. A. Murzyn,
Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009. 180 Bibliografia
Schoenebeck H. von, Szkoła z ludzką twarzą. Wizja i rzeczywistość, przeł. A. Murzyn,  
Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
Schoenebeck H. von, Wolność od wychowywania, przeł. Grzegorz Sowiński, Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
Sebyła W., Poezje zebrane, PIW, Warszawa 1981.
Segiet K., Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie naukowego poznania i doświadczania
rzeczywistości. Studium pedagogiczno-społeczne, Wydział Neofilologii UAM, Poznań
2011.
Seligman M.E.P., Reivich K., Jaycox L., Gillham J., Optymistyczne dziecko. Jak wychowywać
dzieci, aby nauczyć je optymizmu i dawania sobie ze wszystkim rady, Media Rodzina,
Poznań 1999.
Semenowicz A., Solarczyk-Szwec H., Szwech A. (red.), Inspiracje pedagogią freinetowską.
Tom 1 – Studia, źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, Wydawnictwo
Naukowe UMK, Toruń 2014.
Siarkiewicz  E.,  Ostatni  bastion.  Jawne  i  ukryte  wymiary  pracy  przedszkola,  Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.
Sierakowski S. (red.), Żałoba, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.
Sikorska I., Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2016.
Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy
średniej, Wydawnictwo APS, Warszawa 2014.
Sobczak J., „Nowe Wychowanie” w polskiej pedagogice okresu Drugiej Rzeczypospolitej
(1928–1939), wyd. 2, WSP, Bydgoszcz 1998.
Solarczyk-Szwec H. (red.), Szwech A.(red.), Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom II.
Dzienniki Haliny Semenowicz – matki i obywatelki, Wydawnictwo Naukowe UMK,  
Toruń 2016.
Staszewski S., Baranek, w: S. Staszewski, Samotni ludzie. Wiersze i piosenki, Wydawnictwo
Kosmos Kosmos, Warszawa 2015.
Suchodolski B. (red.), Alternatywna pedagogika humanistyczna, Ossolineum, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1990.
Suchodolski B. (red.), Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900–1939. Źródła
do dziejów myśli pedagogicznej, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1963.
Suchomliński W., Oddaję serce dzieciom, przeł. M. Bybluk, Wydawnictwo Poligraf, Brzezia
Łąka  2019.
Surmaczyński M., Warsztaty metodologiczne doktorantów socjologii, Oficyna Wydawnicza
Arboretum, Wrocław 2002.
Szacki J., Tradycja, PWN, Warszawa 1971.
Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy
(i demokracji), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej I antypedagogiki, Oficyna
Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.
Szleszyński B., Komiksowe gry z wiekiem XIX, w: E. Paczoska, B. Szleszyński (red.), Prze-
rabianie XIX wieku, PIW, Warszawa 2011.Bibliografia 181
Szleszyński B., Non omnis moriar? Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne,  
Wydawnictwo IBL, Warszawa 2019.
Sztompka  P.,  Teoria  socjologiczna  końca  XX  wieku.  Wstęp  do  wydania  polskiego,  w:  
J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa 1985.
Szuścik  U.,  Bazgrota  w  twórczości  plastycznej  dziecka,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  
Śląskiego, Katowice 2019.
Szymański M.S., Niemiecka pedagogika reformy 1890–1933, WSiP, Warszawa 1992.
Szyrocki M., Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik, t. 1–2, PWN, Warszawa 1972.
Śliwerski B. (red.), Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydaw-
nicza Impuls, Kraków 1992 (wyd. 2 zmienione, Kraków 1993).
Śliwerski B. (red.), Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1992.
Śliwerski  B.  (red.),  Nowe  konteksty  (dla)  edukacji  alternatywnej  XXI  wieku,  Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, Oficyna Wydaw-
nicza Impuls, Kraków 1998.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika alternatywna – dylematy teorii, Oficyna Wydawnicza  
Impuls, Kraków 1995.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje, tom I. Teo-
retyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2007.
Śliwerski B. (red.), Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2009.
Śliwerski B., Filozofia kordialna ukraińskiej pedagogiki serca Wasyla Suchomlińskiego, w:  
L. Pawelski, M. Rembierz (red.), Wychować (w sobie) Mistrza. W stronę Jubileuszu
80-lecia Profesora Wojciecha Kojsa i Profesora Janusza Marjańskiego, Polskie Stowa-
rzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2019.
Śliwerski B., Melosik Z. (red.), Edukacja alternatywna XXI wieku, Oficyna Wydawnicza
Impuls, Kraków 2010.
Śliwerski B., Orientacja na dziecko w dyskursach współczesnej pedagogiki. Zagrożenia
czy marnotrawstwo idei?, w: J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka do zdrowia, Oficyna  
Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium z pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007.
Śliwerski B., Pedagogika holistyczna. Studium z perspektywy metanauk społecznych,  
Wydawnictwo APS, Warszawa 2020.
Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od pajdocentryzmu do antypedagogiki,
Wydawnictwo UŁ, Łódź 1992.
Śliwerski B., Rozmus A. (red.), Alternatywy w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyż-
sza Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów 2018.
Śliwerski B., The Reflection Paedagogy of Vasyl Sukhomlynsky and Janusz Korczak, „Inter-
disciplinary Contexts of Special Pedagogy” 2019, no. 27.182 Bibliografia
Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
1998.
Śpiewak P., Ideologie i obywatele, Biblioteka Więzi, Warszawa 1991.
Tarnowski J., Zrzucić odwieczne brzemię wychowania, „Katecheta” 1991, nr 4.
Tischner J., Chochoł sarmackiej melancholii, Znak, Kraków 1970.
Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Ossolineum, Wrocław 2003.
Tomaszkiewicz J. (red.), Portrety twórców „Sztuki i Narodu”, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 1983.
Tomaszkiewicz J., Romantycy czasu wojny (Z dziejów pisma i grupy „Sztuka i Narów”), w:
J. Tomaszkiewicz (red.), Portrety twórców „Sztuki i Narodu”, Instytut Wydawniczy
PAX, Warszawa 1983.
Tomkowski J., Pan Tadeusz poemat metafizyczny, Ossolineum, Wrocław 2018.
Trefler K., Czy muzyka romantyczna jest wieczna?, w: M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus
(red.), Dziedzictwo romantyczne: o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współcze-
snej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
Turner J., Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities, Princeton University
Press, Princeton 2014.
Twenge J.M., iGen. Dlaczego dzieciaki dorastające w sieci są mniej zbuntowane, bardziej
tolerancyjne, mniej szczęśliwe – i zupełnie nieprzygotowane do dorosłości i co to oznacza
dla nas wszystkich, przeł. O. Dziedzic, Smak Słowa, Sopot 2019.
Uzdański G., Wypiór, Wydawnictwo Filtry, Warszawa 2021.
Vasta R., Haith M.M., Miller S.A., Psychologia dziecka, WSiP, Warszawa 1995.
Wallis M., Wyraz i życie psychiczne. O rozumieniu przedstawiających życie psychiczne dzieł
sztuki, Wileńskie Towarzystwo Filozoficzne, Wilno 1939.
Wann T.W. (red.), Behawioryzm i fenomenologia, Kraków, Wydawnictwo UJ, 2002.
Ward T., Maruna S., Rehabilitation: Without the Risk Paradigm, Routledge, New York 2007.
Waszak T., Żyliński L. (red.), Wokół romantyzmu, przeł. A. Bartkowicz i in., Wydawnictwo
Nauka i Innowacje, Poznań 2016.
Wątorek P., Kotlety, w: P. Wątorek, Trzecia przepaść ziemi, Wydawnictwo Eventus Print,
Kraków 2001.
Wergiliusz, Eneida, przeł. T. Karyłowski, opr. S. Stabryła, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław
1981.
Wirpsza W., Gra znaczeń, PIW, Warszawa 1965.
Wojnar I. (red), Edukacyjna kultura przyszłości, Warszawa 2007.
Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Warszawa 2000.
Wolff-Pawęska A. (rec.), T. Waszak, L. Żyliński, Wokół romantyzmu, Poznań 2016, „Prze-
gląd Zachodni” 2017, nr 3.
Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle
powszechnym, wydanie drugie poszerzone, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1998.
Wołoszyn S., Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, oprac.  
Z. Żukowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.Bibliografia 183
Wróbel S. (red.), Uniwersytet w opałach, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne” 2006, t. VI.
Wyspiański S., Legion, wyd. 3 niezmienione, nakładem Rodziny, Kraków 1916.
Załuska-Strömberg A., Odzwierciedlenie problemów mickiewiczowskich w Szwecji, „Pamięt-
nik Literacki” 1958, R. XLIX, z. 1.
Zawadzka D., Andruczyk K., Dudzińska M., Roman M.J. (red.), Romantyzm w literaturze
i kulturze po roku 1989. Mapowanie recepcji, Pogranicze, Sejny 2019.
Zieliński J., Słowacki. SzatAnioł, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009.
Ziemnowicz M., Problemy współczesnego wychowania, Wydawnictwo J. Mortkowicza,  
Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie, Warszawa–Kraków MCMXXVII.
Zwoliński A., Krzywdzone dzieci. Zagrożenia współczesnego dzieciństwa, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2012.
Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń
2011.
Źródła internetowe
Adamkiewicz S., Poprawka z romantyzmu, https://wiez.pl/2023/05/03/poprawka-z-ro-
mantyzmu/ (dostęp: 05.05.2023).
Bagłajewski A., Współczesna refleksja nad romantyzmem, https://www.umcs.pl/pl/na-
uki-humanistyczne-i-sztuka,23265,wspolczesna-refleksja-nad-romantyzmem-prof-
-dr-hab-arkadiusz-baglajewski,121806.chtm (dostęp: 28.12.2023).
Czy Chopin był gejem? Jak czytać listy romantyków, https://literackigps.pl/czy-chopin-
-byl-gejem-jak-czytac-listy-romantykow/ (dostęp 20.12.2023).
Duch. Król – Avatar czyli Słowacki w Metaversum, https://sok.com.pl/wydarzenie/duch-
-krol-avatar-czyli-slowacki-w-metaversum/ (dostęp: 28.12.2023).
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/dziady-polskie.html (dostęp: 28.12.2023).
http://www.polska-niemcy-interakcje.pl/articles/show/31 (dostęp: 15.02.2024).
https://adapter.pl/kultura/g-f-darwin-slowacki-vs-mickiewicz/ (dostęp: 28.12.2023).
https://culture.pl/pl/artykul/nikola-kolodziejczyk-ballady-i-romanse-potrzebuja-tajem-
nicy-wywiad (dostęp 07.01.2023).
https://culture.pl/pl/artykul/poezja-romantyczna-i-jej-wspolczesne-konotacje (dostęp:
28.12.2023).
https://culture.pl/pl/tworca/paulina-olowska (dostęp: 04.01.2024).
https://culture.pl/pl/tworca/radoslaw-rychcik (dostęp: 28.12.2023).
https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1155779 (dostęp: 28.12.2023).
https://krakowskieforum.pl/aktualnosc-91 sballady_i_romanse_nowe_odczytania_nowe.
html (dostęp: 18.12.2023).
https://podstawaprogramowa.pl/Liceum-technikum/Jezyk-polski (dostęp: 29.01.2024).
https://strefaedukacji.pl/sanah-spiewa-poezje-klasykow-slowacki-szymborska-tu-
wim-mickiewicz-doskonala-lekcja-przed-matura-2023/ar/c5-16990329  (dostęp
07.01.2023).
https://www.dwutygodnik.com/artykul/4508-piekna-porazka-polska-post-wajdowska.
html (dostęp: 21.01.2024).184 Bibliografia
https://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1264162 (dostęp: 28.12.2023).
https://www.polskieradio.pl/13/53/artykul/2570730,balladyna-gdy-slowacki-byl-
-szekspirem (dostęp: 28.12.2023).
https://www.polskieradio.pl/8/370/Artykul/2673400,dcz-551-brahms-pod-batuta-
-waltera (dostęp: 04.01.2024).
https://www.worldcat.org/title/11558801 (dostęp: 08.07.2023).
Huch R., https://archive.is/20130429064425/http://www.dhm.de/lemo/html/biogra-
fien/HuchRicarda/index.html (dostęp: 08.07.2023).
Instytut Adama Mickiewicza na Rok Romantyzmu Polskiego, https://www.rp.pl/litera-
tura/art35644101-instytut-adama-mickiewicza-na-rok-romantyzmu-polskiego  
(dostęp: 28.12.2023).
Malmsteen  Y.,  https://www.metal-archives.com/albums/Yngwie_Malmsteen/Trilo-
gy/312 (dostęp: 21.04.2022).
Matczak M., https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28882563,czas-zlozyc-mickiewi-
cza-w-mauzoleum.html#S.embed_link-K.C-B.1-L.1.zw (dostęp: 05.10.2022).
Mickiewicz, Słowacki i Krasiński niczym XIX-wieczne gwiazdy rocka. Historia z romansami
i strzelaninami w tle, https://www.focus.pl/artykul/test-huawei-watch-ultimate-opi-
nie (dostęp: 03.04.2023).
Neo-romanticism, https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-romanticism (dostęp: 25.11.2022).
Norwid, Niemen, Sikora. „Norwidowskie Theatrum Mundi”, https://www.rp.pl/teatr/
art18948271-norwid-niemen-sikora-norwidowskie-theatrum-mundi  (dostęp:
28.12.2023).
Poezja pod strzechami czy tęsknota za pięknem? Sanah śpiewa Mickiewicza, a sieć szaleje,
https://lubimyczytac.pl/poezja-pod-strzechami-czy-tesknota-za-pieknem-sanah-
-spiewa-mickiewicza-a-siec-szaleje (dostęp: 18.02.2024).
Post-Romanticism in the 20th century and beyond, https://www.britannica.com/art/in-
strumentation-music/Post-Romanticism-in-the-20th-century-and-beyond (dostęp:
25.11.2022).
Pustelnik, mędrzec, czytelnik. Ryszard Przybylski i świat jego książek, https://www.pol-
skieradio.pl/39/156/artykul/3176838,pustelnik-medrzec-czytelnik-ryszard-przy-
bylski-i-swiat-jego-ksiazek (dostęp: 10.12.2023).
Romantyzm – heritage studies – badania nad dziedzictwem kulturowym, http://al.uw.edu.
pl/jednostki-badawcze/laboratorium-romantyczne/ (dostęp: 10.12.2023).
Wahllöf N., https://www.dn.se/kultur/niklas-wahllof-allt-i-dag-ser-lika-brinnande-ut-
-som-yngwie-malmsteens-trilogy-fran-1986/ (dostęp: 21.04.2022).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Retoryka. Zapomniany fragment szkoł...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Szkoła przyjazna kreatywności. Czyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Świat uczuć i emocji. Jak kształtow...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Przyszłość edukacji. Szkoła przyszł...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane