• Reglamentacja broni palnej w Europie. Wybrane zagadnienia

Reglamentacja broni palnej w Europie. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Dariusz Jagiełło redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-60-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Celem Autorów monografii jest przedstawienie regulacji europejskiej dotyczącej broni palnej dostępnej dla obywateli, reglamentacji dostępu wynikającej z dyrektyw europejskich i implementacji tych przepisów w prawie krajowym.

Prawodawca unijny uznaje, że nie jest możliwe osiągnięcie stanu bezpieczeństwa publicznego bez restrykcyjnych regulacji kwestii broni palnej. Prawo polskie, co do zasady restrykcyjnie reglamentujące posiadanie broni przez obywateli, w kwestiach szczegółowych, nie może być uznane za w pełni dostosowane do wymagań Unii Europejskiej. Restrykcyjność reglamentacji jest z drugiej strony kwestionowana przez grupy obywateli szczególnie, ze względów sportowych, łowieckich lub kolekcjonerskich, zainteresowane bronią. Problem ten dostrzegany jest też u naszych sąsiadów i, wydaje się, że ze względu na wspólne europejskie bezpieczeństwo, nie można liczyć na rozwiązania satysfakcjonujące te grupy obywateli. Aktualne pozostaje czy Polska powinna pozostawać w grupie państw o szczególnie restrykcyjnej reglamentacji, czy też kierunek ten powinien w granicach dopuszczalnych przez prawo unijne ulec złagodzeniu.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
 
Unijne prawo dotyczące broni palnej – ujednolicony tekst dyrektyw UE
 
Rozdział I. Prawo europejskie dotyczące broni palnej i amunicji i jego wpływ na polskie regulacje prawne
 
Rozdział II. Polska ustawa o broni palnej i amunicji a prawo europejskie
 
Rozdział III. Dostęp do broni w wybranych krajach Europy


1. Statystyka odnośnie do broni palnej
2. Republika Czeska
3. Republika Słowacji
4. Republika Federalna Niemiec

Rozdział IV. Reglamentacja posiadania broni na Litwie

1. Zamiast wstępu
2. Krótki rys historyczny reglamentowania posiadania broni na Litwie
3. Aktualny stan prawny dostępu do broni na Litwie i kilka uwag o definicji broni
4. Współczesna ustawowa reglamentacja wydawania pozwoleń na broń na Litwie
 
Rozdział V. Reglamentacja broni u sąsiadów wschodnich
 
Aneks – tekst dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
 
Bibliografia
Biogramy autorów

Prof. dr hab. Stanisław Hoc:

Trafność podjętej problematyki nie ulega wątpliwości. Publikacja książkowa w obsadzie międzynarodowej może stanowić interesującą lekturę dla wielu osób zainteresowanych problematyką broni palnej, przede wszystkim pod kątem rozszerzenia do niej dostępu. Takie dyskusje prowadzone są także w Polsce. Praca jest oryginalna, odwołuje się do regulacji polskich, wybranych państw, także spoza Unii Europejskiej i prawa unijnego. Temat jest atrakcyjny dla szerokiego kręgu zainteresowanych posiadaniem dostępu do broni palnej/myśliwych, sportowców, osób fizycznych w celu ochrony osobistej, a także funkcjonariuszy Policji i innych służb, adwokatów, radców prawnych.

Dariusz Jagiełło
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu SWPS, zastępca dyrektora Instytutu Prawa, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Nauczycieli Akademickich, w latach 2017-2019 prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS. W latach 2007-2010 odbył aplikację prokuratorską zakończoną złożeniem państwowego egzaminu prokuratorskiego, a od 2011 r. radca prawny. Autor licznych podręczników, książek, artykułów naukowych i opracowań w pracach zbiorowych. Specjalizuje się w prawie karnym materialnym, prawie karnym procesowym oraz kryminalistyce.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Bacia P., Prawo dostępu do broni palnej, Warszawa 2018.
Depa-Wasiłek W., Prawo dostępu do broni palnej obywateli polskich w świetle unormowań praw-
nych i bezpieczeństwa, Przegląd Geopolityczny 2019, nr 27.
Dragan A., Krasnowolski A., Stawicka A., Tracz-Dral J., Woronowicz S., Woźniczko J., Zasady
dostępu do broni w wybranych krajach europejskich, Warszawa 2017.
Елена Шелковникова, Учет и контроль. Государственный контроль за оборотом оружия в
годы Советской власти, Калашников. Оружие, Боеприпасы, Снаряжение 12/2006.
Filar M., Prawo posiadania broni palnej jako obywatelskie prawo podmiotowe, Państwo i Prawo
1997, z. 5.
Gorazdowski K., Broń palna – broń gazowa?, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5.
Hanausek T., Aktualne problemy dotyczące pojęcia broni palnej w polskiej teorii kryminalistyki,
„Przegląd Sądowy” 1992, nr 4.
Hoc S., Paśnik J., Szustakiewicz P., Ustawa o broni i amunicji. Komentarz, Warszawa 2020.  
Jeleń Z., Pojęcie broni palnej, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 5  
Kasprzak J., Nielegalne wytwarzanie broni palnej i amunicji, Szczytno 2013.
Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka, Wybrane zagadnienia teorii
i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 2009.
Kurzępa B., Glosa do wyroku SN z dnia 21 lipca 2011 r., III KK 184/11, „Prokuratura i Prawo”
2012.
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įsta-
tymas.  Baudžiamojo  proceso  kodeksas,  2002  m.  kovo  14  d.  Nr.  IX-785  Vilnius,  (dostęp:
6.08.2020), https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC588C321777/asr.  
Lietuvos Respublikos Ginklų Ir Šaudmenų Kontrolės Įstatymas, 2002 m. sausio15 d. Nr. IX-705
Vilnius, file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Temp/TAIS_430785-1.pdf.  
Lietuvos Respublikos Ginklų Ir Šaudmenų Kontrolės Įstatymas, Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002,
Nr. 13-467, i. k. 1021010ISTA00IX-705; Nauja redakcija nuo 2019-09-01: Nr. XIII-2273, 2019-06-27, paskelbta TAR 2019-06-28, i. k. 2019-10570 (dostęp: 6.08.2020), https://ese-
imas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.159542/asr.  
Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Skelbta: Lietuvos Aidas, 1992,
Nr.  220  (1992-11-10);  Valstybės  Žinios,  1992,  Nr.  33-1014  (1992-11-30)  (dostęp:
6.08.2020) https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm.  
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. kovo 18 d. nutarimas Ekspertų komisija šaunamųjų
ginklų  bei  šaudmenų,  įvežamų,  įsigyjamų  ir  parduodamų  Lietuvos  Respublikoje,  atitikimui
savigynos  ginklų  kategoriją  nustatyti,  Valstybės  žinios.  1994.  Nr.  5  –  66.  https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.12459?jfwid=nz8qn7sln (dostęp:  11.08.2020).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Dėl leidimo įsigyti, laikyti ir nešiotis šaunamuosius
ginklus savigynai bei dėl neteisėtai įgytų ir laikomų šaunamųjų ginklų, šaudmenų ar sprog-
stamųjų medžiagų savanoriško atidavimo, Valstybės žinios. 1994. Nr. 5 – 66. https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.12459?jfwid=nz8qn7sln (dostęp:  11.08.2020).  
Malevski H., Vaitkevičius E., Ustawodawstwo Republiki Litewskiej o broni palnej i jego prawno-
kryminalistyczne  implikacje,  Problemy  Współczesnej  Kryminalistyki,  Tom  XII,  Warszawa,
2008.  
Nowożenny M., Przegląd definicji pojęcia „broń palna” z punktu widzenia prawa karnego i krymi-
nalistyki, Nowa kodyfikacja prawa karnego, red. L. Bogunia, t. 7, Wrocław 2001.
Suskaičiuoti ginklai Lietuvoje:aiškėja, kam lietuviai juos perka, Lietuva / aut. Audrius Bareišis /
2019.02.02 19:46 / Šaltinis: tv3.lt, (dostęp: 6.08.2020), https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva
/989138/suskaiciuoti-ginklai-lietuvoje-aiskeja-kam-lietuviai-juos-perka#73245-670744.
Zając B., Nielegalne posiadanie broni palnej, Warszawa 1981, MSW, Departament Szkolenia  
i Doskonalenia Zawodowego.
Закон Республики Беларусь OT 15 июня 2009 г. № 25-З O pатификации Соглашения о
сотрудничестве  государств  –  участников  Содружества  Независимых  Государств  в
борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов,
взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств,  http://docs.cntd.ru/document/902227127  
(dostęp: 28.02.2021).
Закон  Республики  Беларусь  OT  4  мая  2012  г.  №  360-З  О  внесении  дополнений  и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам оборота оружия и
осуществления охранной деятельности, https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=-
H11900168&p1=1 (dostęp: 27.02.2021).
Историа Государства и права России в документах и материалах: Минск: Амалфея: 2003,
с. 404.
Пронькина  Е.A.,  Ответственность  за  преступления  характеризующиеся  признаком  во-
оруженности, Н.Новгород, Дисс. Кюн 2003, с. 18.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane