• Rachunkowość zabezpieczeń według MSSF 9, MSR 38 i RMF

Rachunkowość zabezpieczeń według MSSF 9, MSR 38 i RMF

 • Autor: Magdalena Łojewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-322-1
 • Data wydania: 2024
 • Liczba stron/format: 146/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książka przedstawia rachunkowe ujęcie i sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym transakcji zabezpieczających (hedge accounting). Autorka szczegółowo omawia dwa modele rachunkowości dotyczące transakcji zabezpieczających – model ogólny oraz rachunkowość zabezpieczeń według przepisów MSSF 9, MSR 39 i rozporządzenia Ministra Finansów. Opisuje rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej i podejścia do zarządzania nim.

Publikacja skierowana jest do księgowych, osób przygotowujących sprawozdania finansowe, biegłych rewidentów, inwestorów, interesariuszy, studentów (rachunkowości, finansów, finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych, audytu). Opracowanie będzie również pomocne osobom zarządzającym ryzykiem finansowym ze względu na czytelne pokazanie wpływu działań zabezpieczających na sprawozdanie finansowe i odbiór podmiotu przez inwestorów.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem – aspekty teoretyczne

1.1. Istota, znaczenie i rodzaje ryzyka w działalności gospodarczej
1.2. Zarządzanie ryzykiem w teorii finansów i teorii przedsiębiorstw
1.3. Instrumenty pochodne jako narzędzia zarządzania ryzykiem rynkowym

Rozdział 2. Rachunkowość zabezpieczeń jako alternatywny model rachunkowości instrumentów pochodnych

2.1. Instrumenty pochodne w krajowym i międzynarodowym prawie bilansowym
2.2. Założenia i wymogi stosowania rachunkowości zabezpieczeń
2.3. Porównanie rachunkowości zabezpieczeń i ogólnych zasad rachunkowości instrumentów pochodnych

Rozdział 3. Badania empiryczne – metody, techniki i narzędzia badawce

3.1. Rachunkowość zabezpieczeń w kontekście dotychczasowych badań empirycznych
3.2. Przewidywania w zakresie przyczyn stosowania rachunkowości zabezpieczeń
3.3. Model logitowy

Rozdział 4. Czynniki wpływające na stosowanie rachunkowości zabezpieczeń na przykładzie podmiotów niefinansowych notowanych na GPW – wyniki badań

4.1. Charakterystyka próby badawczej
4.2. Analiza wyników oraz ich interpretacja
4.3. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Prof. dr hab. Halina Buk, Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu:

Recenzowana monografia wypełnia istniejącą aktualnie lukę teoriopoznawczą w przedmiocie stosowania rachunkowości zabezpieczeń w polskiej praktyce gospodarczej. Podjęty temat w sposób sa- modzielny i nowatorski zbadano, założone cele naukowe osiągnięto, zweryfikowano sformułowane hipotezy badawcze. Przedstawione wyniki badań empirycznych mogą stanowić cenne wskazówki dla praktyków biznesowych.

dr hab. Karol M. Klimczak, prof. Politechniki Łódzkiej:

Monografia prezentuje oryginalne rozwiązanie problemu naukowego jakim jest przeprowadzenie badań ilościowych nad determinantami wyboru metody rachunkowości zabezpieczeń. Istotnym jej atutem jest dogłębne omówienie alternatywnych metod rachunkowości z uwzględnieniem przepisów krajowych i standardów międzynarodowych.

Magdalena Łojewska
dr nauk ekonomicznych, związana z Katedrą Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2016 roku. Zainteresowania naukowe: rachunkowość instrumentów finansowych; rachunkowość zabezpieczeń; rezerwy, kontrakty długo terminowe; sprawozdawczość finansowa; analiza finansowa. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego na dwóch kierunkach: Finanse i Rachunkowość - specjalizacje Rachunkowość i rewizja finansowa i Doradztwo podatkowe; Rachunkowość i Controlling. Wiedzę teoretyczną uzupełnia wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Jej specjalnością są kompleksowe restrukturyzacje przedsiębiorstw zarówno w aspektach finansowych, podatkowych, organizacyjnych, jak i prawnych.

Książki tego autora

Abdel-Khalik A .R ., Chen P .C ., Growth in financial derivatives: The public policy and accounting
incentives, „Journal of Accounting and Public Policy” 2015, vol . 34, iss . 3, 2015 .
Abdullah A ., Ismail K .N .I .K ., Company-specific characteristics and the choice of hedge accounting
for derivatives reporting: Malaysian case, „International Journal of Accounting, Auditing
and Performance Evaluation” 2017, vol . 13, no . 3 .
Aczel A .D ., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000 .
Adamska A ., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] A . Fierla
(red .), Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009  .
Alexander D ., Archer S ., International Accounting/Financial Reporting Standards Guide, CCH,
Chicago 2008 .
Ali J ., Ahmed M ., Henry K ., Disclosure compliance with national accounting standards by listed
companies in South Asia, „Accounting and Business Research” 2004, vol . 34, no . 3 .
Althaus C .E ., A Disciplinary Perspective on the Epistemological Status of Risk, „Risk Analysis”
2005, vol . 25, no . 3
Amenc N ., Sourd V .L ., Portfolio Theory and Performance Analysis, John Wiley & Sons, Chi-
chester 2005 .
Amendment of the Capital Accord to incorporate market risk, Basel Committee on Banking
Supervision, BIS, Basel 2005; Financial Soundness Indicators, IMF, Washington 2006 .
Amit R ., Wernerfelt B ., Why Do Firms Reduce Business Risk?, „Academy of Management Jo-
urnal” 1990, vol . 33, no . 3 .
Andrzejewski  M .,  Dunal  P .,  Ożga  P .,  Wierny  i  rzetelny  obraz  instrumentów  pochodnych
w  sprawozdaniu  finansowym  według  modelu  rachunkowości  zabezpieczeń  w  dobie
MSSF 9, „Acta Universitatis Lodziensis . Folia Oeconomica” 2018, nr 339, https://doi .
org/10 .18778/0208-6018 .339 .11 .
Astami E .W ., Tower G ., Accounting-policy choice and firm characteristics in the Asia Pacific
region: An international empirical test of Costly Contracting Theory , „International Journal
of Accounting” 2006, vol . 41, no . 1 .
Bakalarski T ., Naczyński R ., Preuss P ., Wbudowane instrumenty pochodne, „Rynek Terminowy”
2002, nr 3 .
Barczyk K ., Zastosowanie wartości godziwej do wyceny instrumentów finansowych , [w:] H . Buk,
A . Kostur (red .), Za i przeciw wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-
nego w Katowicach, Katowice 2012 .Bibliografia 129
Barth M ., Elliott J ., Finn M ., Market Rewards Associated with Patterns of Increasing Earnings,
„Journal of Accounting Research” 1999, vol . 37, no . 2 .
Bartkowiak M ., Echaust K ., Instrumenty pochodne – wprowadzenie do inżynierii finansowej,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2014 .
Bartram S ., Brown G ., Waller W ., How Important Is Financial Risk?, „Journal of Financial and
Quantitative Analysis” 2015, vol . 50, no . 4, https://www .jstor .org/stable/43862274 (dostęp:
08 .07 .2020) .
Bartram S .M ., Brown G .W ., Minton B .A ., Resolving the Exposure Puzzle: The Many Facets of
Exchange Rate Exposure, FDIC Center for Financial Research Working Paper, Nr 2007-07,
FDIC 2007 .
Beaver W .H ., Financial Ratios as Predictors of Failure, „Journal of Accounting Research vol . 4,
Empirical Research in Accounting: Selected Studies .
Begg D ., Fischer S ., Dornbusch R ., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007 .
Bellalah M ., Derivatives, risk management and value, World Scientific Publishing, Singapore
2010 .
Bennett D ., Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000 .
Bernhardt T ., Erlinger D ., Unterrainer L ., IFRS 9: The new rules for hedge accounting from the  
risk management’s perspective, „ACRN Oxford Journal of Finance and Risk Perspectives”
2016, vol . 5, iss . 3 .
Bernstein P .L ., Przeciw bogom: niezwykłe dzieje ryzyka, tłum . T . Baszniak, P . Borzęcki, Wig-
-Press, Warszawa 1997 .
Bettis R .A ., Modern Financial Theory, Corporate Strategy and Public Policy: Three Conundrums ,
„Academy of Management Review” 1983, vol . 8, no . 3 .
Bielawski P ., Rachunkowość derywatów – kontraktów futures i opcyjnych, „Zeszyty Naukowe
Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2000, nr 533 .
Birt J ., Rankin M ., Song C .L ., Derivatives use and financial instrument disclosure in the extractives
industry, „Accounting and Finance” 2013, vol . 53, no . 1 .
Bizon-Górecka J ., Modelowanie struktury systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie –
ujęcie holistyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz 2007 .
Bordo M .D ., The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview, Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1993 .
Borowiecki R . (red .), Efektywność przedsięwzięć rozwojowych. Metody – analiza – przykłady,
Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa,
Warszawa–Kraków 1996 .
Borkowski B ., Dudek H ., Szczęsny W ., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo  
Naukowe PWN, Warszawa 2003 .
Breeden D ., Viswanathan S ., Why Do Firms Hedge? An Asymmetric Information Model (working
paper), Duke University, 1996 .
Brigham E .F ., Podstawy zarządzania finansami, t . 2, PWE, Warszawa 1996 .
Brockhaus Enzyklopädie, t . 18, F .A . Brockhaus, Mannheim 1992 .
Bunea-Bontas C .A ., Basic Principles of Hedge Accounting, MPRA Paper 17072, University  
Library of Munich, 2009 .
Cabak A ., Badanie nadmiernej pewności siebie oraz preferencji ryzyka wśród profesjonalnych
i nieprofesjonalnych uczestników rynku wraz z próbą wskazania powiązań badanych feno-
menów, „Polish Journal of Economic Psychology” 2013, nr 4 .130 Bibliografia
Camilo G ., Zambra P ., Pérez-López J .A ., Hedge accounting: results and opportunities for future
studies, „National Accounting Review” 2022, vol . 4, iss . 2 .
Campbell J ., Mauler L ., Pierce S ., A review of derivatives research in accounting and suggestions
for future work, „Journal of Accounting Literature” 2019, vol . 42 .
Cesa M ., A brief history of quantitative finance  . „Probability, Uncertainty and Quantitative
Risk” 2017, vol . 2, no . 6 .
Chalmers K ., Godfrey J .M ., Reputation costs: the impetus for voluntary derivative financial in -
strument reporting, „Accounting, Organizations and Society” 2004, vol . 29, no . 2 .
Chatterjee S ., Lubatkin M .H ., Schulze W .S ., Toward a Strategic Theory of Risk Premium: Moving
Beyond CAPM, „Academy of Management Review” 1999, vol . 24, no . 3 .
Commission Regulation (EC) No 2086/2004 of 19 November 2004 amending Regulation (EC)
No 1725/2003 on the adoption of certain international accounting standards in accor-
dance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Coun-
cil as regards the insertion of IAS 39, https://eur-lex .europa .eu/LexUriServ/LexUriServ .
do?uri=CELEX:32004R2086:EN:HTML .
Conceptual Framework for Financial Reporting, [w:] 2019 The Annotated IFRS Standards, IFRS
Foundation, London 2022 .
Cox D .R ., Snell E .J ., The Analysis of Binary Data , 2 nd  edition, Chapman and Hall, London 1989 .
Crockford G .N ., The Bibliography and History of Risk Management: Some Preliminary Observa -
tions, „Geneva Papers on Risk and Insurance” 1982, vol . 7, no . 23 .
Crouhy M ., Galai D ., Mark R ., The essentials of risk management, McGraw-Hill, New York 2006 .
Czajor P ., Instrumenty finansowe w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Wolters
Kluwer, Warszawa 2013 .
Czarny B ., Podstawy ekonomii. Wprowadzenie od ekonomii. Mikroekonomia, Oficyna Wydaw -
nicza SGH, Warszawa 2017 .
Czekaj J ., Dresler Z ., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 1995 .
Danieluk B ., Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych, „Psychologia
Społeczna” 2010, t . 5, nr 2–3(14) .
Damodoran A ., Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any
Asset, wyd . 2, Wiley Finance, New York 2002 .
DeFond M .L ., Park C .W, Blum V .E ., Smoothing income in anticipation of future earnings,  
„Journal of Accounting and Economics” 1997, vol . 23 .
DeMarzo P ., Duffie D  ., Corporate incentives for hedging and hedge accounting, „Review of  
Financial Studies” 1995, vol . 3, iss . 3 .
Dębiec M ., Proces zarządzania ryzykiem w organizacji. Wynik obserwacji polskich przedsię-
biorstw, „Acta Universitatis Lodziensis . Folia Oeconomica” 2008, nr 222 .
Di Clemente A ., Hedge Accounting and Risk Management: An Advanced Prospective Model for
Testing Hedge Effectiveness, „Economic Notes” 2015, vol . 44, iss . 1 .
Dionne G ., Risk Management: History, Definition and Critique , Cirrelt, Qubec 2013 .
Dionne G ., Triki T ., On Risk Management Determinants: What Really Matters?, HEC Montreal
Risk Management Chair Working Paper no . 04-04, Montreal 2004 .
Dobbins R ., Frąckowiak W ., Witt S .F ., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol,  
Poznań 1992 .Bibliografia 131
Dudek H ., Dybciak M ., Zastosowanie modelu logitowego do analizy wyników egzaminu, „Ze-
szyty Naukowe SGGW . Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2006, nr 60 .
Dunnigan W ., New Blueprints for Gains in Stocks and Grains and One-Way Formula for Trading
in Stocks and Commodities, Harriman House Limited, Hampshire 2005 .
Duliniec A ., Finansowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty, PWE, Warszawa 2011 .
Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r . w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej, https://sip .lex .pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-
-2006-112-we-w-sprawie-wspolnego-systemu-podatku-od-wartosci-67649533 (dostęp:
16 .02 .2022) .
Dziawgo D ., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 .
Dziawgo D ., Wybrane zagadnienia dla rachunkowości XXI wieku – globalizacja, instrumenty
pochodne, ochrona środowiska, [w:] B . Micherda (red .), Ewolucja polskiej rachunkowości na
tle rozwiązań światowych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001 .
Ehrlich I ., Becker G .S ., Market Insurance, Self-Insurance, and Self-Protection, „Journal of Political
Economy” 1972, vol . 80, no . 4 .
Fair value measurement – questions and answers, US GAAP and IFRS, KPMG 2017, https://home .
kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2017/12/fair-value-qa-2017 .pdf (dostęp: 16 .02 .2022) .
Falk H ., Matulich S ., The Effect of Personal Characteristics on Attitudes toward Risk , „Journal of
Risk and Insurance” 1976, vol . 43, no . 2 .
Fenn G .W ., Post M ., Sharpe S .A ., Does corporate risk management create shareholder value?
A survey of economic theory and evidence, [w:] R . Jameson (red .), Financial risk and the cor-
porate treasury. New developments in strategy and control, Risk Publications, London 1997 .
FERMA (2013) https://www .theirm .org/media/886337/rm_standard_polish_15_11_04 .pdf
(dostęp: 09 .08 .2019) .
Financial Derivatives a Supplement to the fifth edition (1993) of the Balance Of Payments
Manual, International Monetary Fund, 2002, https://www .imf .org/en/Publications/Books/
Issues/2016/12/31/Financial-Derivatives-A-Supplement-to-the-Fifth-Edition-1993-of-the-
Balance-of-Payments-30149 (dostęp: 20 .07 .2020) .
Finansowe instrumenty pochodne, J . Grzywacz (red .), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
2009 .
Frame J .D ., Managing Risk in Organizations. A guide for manager, Josset-Bass, San Francisco
2003 .
Frendzel M ., Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i między -
narodowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2010 .
Froot K .A ., Scharfstein D .S ., Stein J .C ., Risk Management: Coordinating Corporate Investment
and Financing Policies, „Journal of Finance” 1993, vol . XLVIII, no . 5 .
Fudenberg K ., Tirole J ., A theory of income and dividend smoothing based on incumbency rents,
„Journal of Political Economy” 1995, vol . 103, no . 1 .
Gabrusewicz T ., Rachunkowość zabezpieczeń jako narzędzie minimalizacji ryzyka, [w:] J . Czekaj,
E . Miklaszewska, W . Sułkowska (red .), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów
w gospodarce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014 .
Gardner M .J ., Mills D .L ., Managing Financial Institutions: An Asset/Liability Approach, The
Dryden Press, Chicago 1988 .132 Bibliografia
Glaum M ., Klöcke A ., When the tail wags the dog: Hedge accounting and its influence on financial
hedging, „Accounting and Business Research” 2011, vol . 41 .
Global Risk Management Survey 11 th  Edition – Reimaging risk management to mitigate looming
economic dangers and nonfinancial risks, Deloitte, https://www2 .deloitte .com/global/en/
pages/risk/articles/global-risk-management-survey .html (dostęp: 08 .07 .2020) .
Głuchowski J . (red .), Leksykon Finansów, PWE, Warszawa 2001 .
Gołaś Z ., Kurzawa I ., Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności
branż przemysłu spożywczego, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2014, nr 1(338) .
Gossy G ., Stakeholder Rationale for Risk Management: Implications for Corporate Finance  
Decisions, Springer Science & Business Media, Wiesbaden 2008 .
Grabiński K ., Dylematy wyboru pomiędzy wartością godziwą a kosztem historycznym w procesie
stanowienia standardów rachunkowości, [w:] H . Buk, A . Kostur (red .), Za i przeciw wartości
godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2012 .
Graham J .R ., Harvey C .R ., Rajgopal S ., The economic implications of corporate financial repor -
ting, „Journal of Accounting and Economic” 2005, vol . 40, no . 1–3 .
Green J .F ., Pippin R .G ., 2008 CCH accounting for derivatives and hedging: interpretations of
FASB statement no. 133, Accounting for derivative instruments and hedging activities, as
amended, CCH, Chicago 2007 .
Greene M .R ., Attitudes toward Risk and a Theory of Insurance Consumption, „Journal of  
Insurance” 1963, vol . 30, no . 2 .
Greuning H ., Scott D ., Terblanche S ., International Financial Reporting Standards a Practical
Guide, The World Bank, Washington D  .C . 2011 .
Gruszczyński M ., Model zmiennych jakościowych dwumianowych, [w:] M . Gruszczyński (red .),
Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer, War-
szawa 2010 .
Gryglik M ., Zarządzanie ryzykiem walutowym, [w:] W . Michalczyk (red .), Polska w gospodarce
europejskiej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im . Oskara Langego we Wrocławiu”
2001, nr 887 .
Gumb B ., Dupuy P ., Baker C .R ., Blum V .E ., The impact of accounting standards on hedging
decisions, „Accounting, Auditing & Accountability Journal” 2018, vol . 31, iss . 1 .
Head G .L ., Risk Management – Why and How. An Illustrative Introduction to Risk Management
for Business Executives, IRMI, 2009 .
Helin A ., Drabikowska K ., Sztuczyńska H ., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODiDK,
Gdańsk 2005 .
Hendricks D ., Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data, „FRBNY Economic
Policy Review” April 1996 .
Hicks J .R ., Value and capital, Oxford University Press, London 1946 .
Hopkin P ., Fundamentals of Risk Management. Understanding. Evaluating and Implementing
Effective Risk Management, Kogan Page, London–Philadelphia–New Deli 2010 .
Hosmer D .W ., Lemeshow S ., Sturdivant R .H ., Applied logistic regression, Third edition , Wiley
& Sons, New York 2013 .
https://auth .notoria .pl/?ref=serwis .notoria .pl/download/financial-data (dostęp: 16  .02 .2022) .
https://stat .gov .pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/in-
formacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-sprawie-skorygowanego-szacunku-pkb-za-
-2018-rok,9,5 .html (dostęp: 16 .02 .2022) .Bibliografia 133
https://stat .gov .pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/roczne-rachunki-narodowe/pro-
dukt-krajowy-brutto-w-2021-roku-szacunek-wstepny,2,11 .html (dostęp: 03 .04 .2023) .
https://stat .gov .pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-
i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/roczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-
konsumpcyjnych/ (dostęp: 09 .04 .2022) .
https://www .aon .com/2021-global-risk-management-survey/index .aspx (dostęp: 16 .02 .2022) .
https://www .britannica .com/topic/von-Neumann-Morgenstern-utility-function#ref1197732
(dostęp: 14 .02 .2020) .
https://www .fasb .org/news/nr060309 .shtml (dostęp: 12 .07 .2022) .
https://www .gpw .pl/wskazniki (dostęp: 12 .07 .2022) .
https://www .nbportal .pl/wiedza/artykuly/pieniadz/na_co_wplywaja_zmiany_stop_procento-
wych (dostęp: 11 .11 .2019) .
https://www .obserwatorfinansowy  .pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/szoki-
-podazowe-wplywaja-na-wzrost-cen-surowcow-energetycznych/ (dostęp: 16 .02 .2022) .
https://www .statsoft .pl/textbook/stathome_stat .html?https%3A%2F%2Fwww .statsoft .
pl%2Ftextbook%2Fstprocan .html .
Hubbard D .W ., The failure of risk management. Why It’s Broken and How to Fix It, John Wiley
& Sons, Hoboken 2009 .
Hughen L ., When Do Accounting Earnings Matter More than Economic Earnings? Evidence
from Hedge Accounting Restatements, „Journal of Business Finance & Accounting” 2010,
vol . 37, iss . 9–10 .
IAS 16 Property, plant and equipment, [w:] 2019 The Annotated IFRS Standards, IFRS Foun-
dation, London 2022 .
IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, [w:] 2019 The Annotated IFRS
Standards, IFRS Foundation, London 2022 .
Iatridis G ., Accounting disclosure and firms’ financial attributes: Evidence from the UK stock
market, „International Review of Financial Analysis” 2008, vol . 17, no . 2 .
IFRS 13 Fair Value Measurement, [w:] 2019 The Annotated IFRS Standards, IFRS Foundation,
London 2022 .
IFRS 17 Insurance Contracts, [w:] 2019 The Annotated IFRS Standards, IFRS Foundation, Lon-
don 2022 .
IFRS 9 Financial Instruments, [w:] 2019 The Annotated IFRS Standards, IFRS Foundation,
London 2022 .
IFRS 9 Project summary, https://www .ifrs .org/-/media/project/financial-instruments/project-
-summaries/ifrs-9-project-summary-july-2014 .pdf (dostęp: 16 .02 .2022) .
In depth: Achieving hedge accounting in practice under IFRS 9, PWC, https://www .pwc .com/gx/
en/audit-services/ifrs/publications/ifrs-9/achieving-hedge-accounting-in-practice-under-
-ifrs-9 .pdf (dostęp: 16 .02 .2022) .
Informacja Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie skorygowanego szacunku produktu
krajowego brutto za 2021 rok, GUS, https://stat .gov .pl/obszary-tematyczne/rachunki-na-
rodowe/roczne-rachunki-narodowe/informacja-glownego-urzedu-statystycznego-w-spra-
wie-skorygowanego-szacunku-produktu-krajowego-brutto-za-2021-rok,9,8 .html (dostęp:
03 .04 .2023) .
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku , GUS, https://stat .gov .pl/obsza-
ry-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/134 Bibliografia
instrumenty-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2017-roku,20,7  .html (dostęp:
20 .07 .2020) .
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2018 roku , GUS, https://stat .gov .pl/
obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefi-
nansowe/instrumenty-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2018-roku,20,8  .html
(dostęp: 19 .07 .2020) .
Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 roku , GUS, https://stat .gov .pl/
obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinan -
sowe/instrumenty-finansowe-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2020-roku,20,10  .html
(dostęp: 16 .02 .2022); https://stat .gov .pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wy-
niki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/instrumenty-finansowe-przedsiebiorstw -
-niefinansowych-w-2021-roku,20,11  .html (dostęp: 03 .04 .2023) .
ISO 31000:2018 Risk management – Guidelines, International Organization of Standardization,
https://www .iso .org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en (dostęp: 15 .01 .2021) .
Jajuga K ., Instrument pochodne, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009 .
Jajuga K ., Jajuga T ., Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe,
inżynieria finansowa , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 .
Jajuga K . (red .), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019 .
Jaki A ., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer, Kraków 2008 .
Janasz K ., Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego . Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”
2009, nr 14 .
Jaszna K ., Ryzyko i niepewność w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego . Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”
2009, nr 14 .
Jedynak P ., Szydło S ., Zarządzanie ryzykiem, Ossolineum, Wrocław 1997 .
Jensen M .C ., Capital Markets: Theory and Evidence, „ Bell Journal of Economics and Manage-
ment Science” 1972, vol . 3, no . 2 .
Jerzemowska M . (red .), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2006 .
Jędralska K ., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Akademia
Ekonomiczna im . Karola Adamieckiego, Katowice 1992 .
Jorion P ., Financial Risk Management. Handbook. Second edition, John Wiley & Sons, Hoboken,
New Yersey 2003 .
Judge G .G ., Hill C ., Griffiths W  .E ., Lütkepohl H ., Lee T ., The Theory and Practice of Econometrics ,
John Wiley & Sons, New York 1985 .
Kaczmarek T .T ., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem, Difin, Warszawa 2006  .
Kaldor N ., Speculation and Economic Stability, „Review of Economic Studies” 1939, vol . 7, no . 1 .
Kalinowski M ., Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w przedsiębiorstwie, CeDeWu, War-
szawa 2009 .
Kaplan S ., Garrick B .J ., On the quantitative definition of risk, „Risk Analysis” 1981, vol . 1,  
no . 1 .
Karmańska A . (red .), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008  .
Kasprzyk B ., Wykorzystanie modeli ekonometrycznych do badania satysfakcji z wynagrodzenia,
„Wiadomości Statystyczne” 2018, nr 4(683) .Bibliografia 135
Kassi D .F ., Rathnayake D .N ., Louembe P .A ., Ding N ., Market Risk and Financial Performance of
Non-Financial Companies Listed on the Moroccan Stock Exchange, „Risks” 2019, vol . 7, iss . 20 .
Kendall R ., Zarządzanie ryzykiem – dla menedżerów, Liber, Warszawa 1998 .
Keynes J .M ., The general theory of employment, „ The Quarterly Journal of Economics” 1937,
vol . 51, no . 2 .
Kiy  F .,  Effects  of  the  Adoption  of  Hedge  Accounting  (2015),  http://dx .doi .org/10 .2139/
ssrn .2697570 .
Kleinbaum D .G ., Klein M ., Logistic regression – a self-learning text, Springer, New York 2002 .
Klimczak K .M ., Dylematy ujęcia ryzyka w teorii ekonomii, „Acta Universitatis Lodziensis . Folia
Oeconomica” 2008, nr 221 .
Klimczak K .M ., Risk Management Theory: A  Comprehensive Empirical Assessment, Kozminski
Working Paper no . 01-2007, http://dx .doi .org/10 .2139/ssrn .1031850 .
Kloman H .F, A. Brief History of Risk Management, [w:] J . Fraser, B .J . Simkins (red .), Enterprise
Risk Management. Today’s Leading Research and Best Practices for Tomorrow’s Executives,
John Wiley & Sons, Hoboken 2010 .
Kmieć D ., Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie
wśród ludności wiejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego .
Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2015, nr 110 .
Knight F .H ., Risk, uncertainty and profit (reprint), Augustus M . Kelly, New York 1964 (pierwsze
wydanie: The Riverside Press Cambridge, Boston 1921) .
Köchling G ., Posch P .N ., How Does Hedge Accounting Influence Firm Value? (February 23, 2018),
SSRN: https://ssrn .com/abstract=3128333 .
Kociołek T ., Zasada ostrożności w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości;
„Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula” 2019, nr 4(62) .
Kokot-Stępień P ., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarządzania ryzykiem
w  przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego . Finanse, Rynki  
Finansowe i Ubezpieczenia” 2015, nr 74 .
Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja M, Warszawa 2004 .
Kopańska-Bródka D ., Miary intensywności zachowań rozważnych, „Studia Ekonomiczne Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 135 .
Korombel A ., Bitkowska A ., Moczydłowska J .M ., Najnowsze trendy w zarządzaniu ryzy-
kiem – apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych, Wydawnictwo  
Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016 .
Korombel A ., Apetyt na ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Wydawnictwo Politechniki
Częstochowskiej, Częstochowa 2013 .
Kosiewicz J ., O metodologii i hipotezie, „Idō – Ruch dla Kultury: rocznik naukowy” 2008,  
t . 8 .
Kotyla C ., Zabezpieczające instrumenty finansowe – wpływ zmian prawa bilansowego w Polsce
na wybrane aspekty zabezpieczeń, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” 2002, nr 6 .
Kotyla C ., Zabezpieczenia w rachunkowości, ODiDK, Gdańsk 2003 .
Kowalczuk E ., Wycena Instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń , [w:] B . Nita,
W . Hasik (red .), Sprawozdanie finansowe według MSSF , Wolters Kluwer, Warszawa 2019 .
Kowalska J ., Implikacje ujmowania instrumentów pochodnych według niemieckich i międzynaro-
dowych standardów rachunkowości, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania, Akademia 136 Bibliografia
Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 . http://www .wbc .poznan .pl/Content/105962/Ko-
walska_Joanna-rozprawa_doktorska .pdf (dostęp: 21 .11 .2019) .
Krzywda D ., Istota i klasyfikacja instrumentów finansowych , „Zeszyty Naukowe Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie” 2005, nr 674 .
Kudła J ., Instrumenty finansowe i ich zastosowanie, Key Text, Warszawa 2009 .
Kulp C .A ., Casulty Insurance, Rondla Press, Nowy York 1928 .
Leszczyńska E ., Rynek kontraktów swap w Polsce, Wydawnictwo NBP, Warszawa 2003 .
Letkowski D ., Pomiar ryzyka stopy procentowej – metoda luki, „Acta Universitatis Lodziensis .
Folia Oeconomica” 2012, nr 266 .
Letkowski D ., Badanie stabilności współczynnika beta akcji indeksu WIG20, „Zeszyty Nauko-
we Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach . Studia Ekonomiczne” 2013,  
nr 174 .
Li J ., Haberman S ., On the effectiveness of natural hedging for insurance companies and pension
plans, „Insurance: Mathematics and Economics” 2015, no . 61 .
Lins K .V ., Servaes H ., Tamayo A ., Does fair value reporting affect risk management? International
survey evidence, „Financial Management” 2011, vol . 40, no . 3 .
Lopes P .T ., Rodrigues L .L ., Accounting for financial instruments: an analysis of the determinants
of disclosure in the Portuguese stock exchange, „International Journal of Accounting” 2007,
vol . 42, iss . 1 .
Lys T ., Mandated accounting changes and debt covenants: The case of oil and gas accounting ,
„Journal of Accounting and Economics” 1984, vol . 6, iss . 1 .
Mach Ł ., Modelowanie logitowe narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji na ryn-
ku nieruchomości, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2010,  
nr 103 .
Malinowska U ., Zarządzanie ryzykiem jako czynnik kreowania wartości przedsiębiorstwa, [w:]
A .N . Duraj, M . Papiernik-Wojdera (red .), Paradygmaty i instrumenty kreowania wartości
przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 .
Markowitz H ., Portfolio Selection, „Journal of Finance” 1952, vol . 7, no . 1 .
Malaquias R .F ., Zambra P ., Complexity in accounting for derivatives: Professional experience,
education and gender differences, „Accounting Research Journal” 2019, vol . 33 . No . 1 .
Marzec J ., Badanie niewypłacalności kredytobiorcy na podstawie modeli logitowych i probitowych,
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2003, nr 628 .
Maul P ., Investing in Commodities: A comparison of Commodity-ETFs with other financial pro -
ducts and its particularities for private investors in Germany, Grin Verlag, 2010 .
Maślanka T ., Mazur-Maślanka I ., Analiza i ocean kondycji finansowej przedsiębiorstwa z wyko -
rzystaniem rachunku przepływów pieniężnych, CeDeWu, Warszawa 2021 .
Mazurowska M ., Rachunkowość zabezpieczeń a proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego . Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpiecze-
nia” 2015, nr 77 .
McFadden D ., Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, [w:] P . Zarembka (red .),
Frontiers in Economics, Academic Press, New York 1974,
McShane M ., Enterprise risk management: history and a design science proposal, „Journal of
Risk Finance” 2018, vol . 19, no . 2 .
Mehr R .I ., Hedges B .A ., Risk Management in the Business Enterprise, Irwin, Homewood, Illinois
1963 .
136Bibliografia 137
Michelson S .E ., Wagner J .J ., Wootton C .W ., A market-based analysis of income smoothing,  
„Journal of Business Finance and Accounting” 1995, vol . 22, no . 8 .
Micherda B ., Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jed-
nostki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004 .
Miczka M ., Metody oceny ryzyka rynkowego i możliwości ich zastosowań w przedsiębiorstwach
przemysłowych, Prace IMŻ 4/2012, Instytut Metalurgii i Żelaza, Kraków 2012 .
Mikołajczyk B ., M . Krawczyk, Sektor przedsiębiorstw mikro, małych i średnich w krajach Unii
Europejskiej, „Studia Europejskie” 2006, nr 2 .
Misztal P ., Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004  .
Moles P ., Terry N ., The handbook of international financial terms , Oxford University Press,
New York 1999 .
Morawska H ., Truszkowski J ., Finansowe instrumenty pochodne – ryzyko wycena i strategie,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009 .
Muciek A ., Wyznaczanie modeli matematycznych z danych eksperymentalnych, Oficyna Wy -
dawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2012 .
Murphy D ., Understanding Risk, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton–London–New York, 2008 .
Nagaj R ., Ryzyko kursowe w działalności przedsiębiorstw w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego . Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”
2013, nr 32 .
Nagelkerke N .J .D ., A note on the general definition of the coefficient of determination , „Biome-
trika” 1991, vol . 78, iss . 3 .
Nahotko S ., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka
Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997 .
Noga A ., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009 .
Norris F ., Smooth Earnings Growth was Reassuring, but it was Often Fictional, „New York Ti-
mes” May 6, 2005 .
Olchowicz I ., Tłaczała A ., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych
standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2009  .
Oldfield G  .S ., Santomero A .M ., The Place of Risk Management in Financial Institutions, Center
for Financial Institutions Working Papers 95-05, Wharton School Center for Financial
Institutions, University of Pennsylvania, 1997 .
Oleksy P ., Eskpozycja transakcyjna na ryzyko walutowe na przykładzie producenta domów go-
towych, „Świat Nieruchomości” 2007, nr 62 .
Osiewalski J ., Marzec J ., Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem
skośnego rozkładu Studenta, „Przegląd Statystyczny” 2004, vol . 51, iss . 4 .
Ostasiewicz S . (red .), Metody oceny i przyporządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im . Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000 .
Olson D .L ., Wu D ., New frontiers in enterprise risk management, Springer, Berlin 2008 .
Ożga P ., Instrumenty pochodne w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych
w Warszawie, „Gospodarka Narodowa” 2012, nr 4(248) .
Ożga P ., Rachunkowość instrumentów pochodnych, C .H . Beck, Warszawa 2016 .
Ożga P ., Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016  .
Panaretou A ., Shackleton M .B ., Taylor P .A ., Corporate Risk Management and Hedge Accounting,
„Contemporary Accounting Research” 2013, vol . 30, no . 1 .
Parameswaran S .K ., Futures market – theory and practice, Tata McGraw-Hill, New Delhi 2003 .138 Bibliografia
Pennings J .M .E ., Rembeza J ., Instrumenty zmniejszania ryzyka cenowego, „Postępy Nauk Rol-
niczych” 1996, nr 3 .
Pielichaty E ., Analiza duration jako komplementarna metoda zarządzania ryzykiem stopy pro-
centowej, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, t . 2(80), cz . 2 .
Pierce S ., Determinants and consequences of firms’ derivative accounting decisions, „Journal of
Financial Reporting” 2020, vol . 5, iss . 1 .
Polasik M ., Marzec J ., Uwarunkowania akceptacji kart płatniczych w handlu i usługach detalicz-
nych w Polsce, „Bank i Kredyt” 2018, vol . 49, no . 4 .
Poniatowska L ., Wartość godziwa i jej zastosowanie w wycenie bilansowej aktywów i zobowią-
zań według regulacji krajowego prawa rachunkowości, [w:] H . Buk, A . Kostur (red .), Za
i przeciw wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
Katowice 2012 .
Pusz R ., Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem inwestycji kapitałowych banku komer-
cyjnego, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
2014 .
Rabiej M ., Statystyka z programem Statistica, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012 .
Radomska J ., Inkoherencja relacji pomiędzy ryzykiem strategicznym a operacyjnym w zarządzaniu
strategicznym, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2014, nr 444 .
Ramirez J ., Accounting for derivatives – advanced hedging under IFRS 9, John Wiley & Sons,
Chichester 2015 .
Rappaport A ., Creating a shareholder value: the new standard for business performance, Free
Press, 1986 .
Remlein M ., Inwestycje kapitałowe w polityce rachunkowości grupy kapitałowej, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2008 .
Rębilas R ., Zarządzanie ryzykiem walutowym, [w:] R .N . Hanisz (red .), Zarządzanie ryzykiem
w przedsiębiorstwie, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza
2010 .
Ross S .A ., The arbitrage theory of capital asset pricing , „Journal of Economic Theory” 1976,
vol . 13, iss . 3 .
Rowińska M ., Zadora K ., Rachunkowość w wartości godziwej a zasady rachunkowości, [w:]  
H . Buk, A . Kostur (red .), Za i przeciw wartości godziwej, Wydawnictwo Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Katowicach, Katowice 2012 .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r . w sprawie szczegółowych zasad
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finan -
sowych (Dz . U . 2001 Nr 149 poz . 1674) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz . U . Nr 248 poz . 1847) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r . w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz . U . Nr 249 poz . 1859) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r . w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości domów maklerskich (Dz . U . Nr 226 poz . 1824) .
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r . w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz . U . Nr 226 poz . 1825) .
Rumble T ., Amin M ., Kleinbard E .D ., Taxation of equity derivatives and structured products,
Palgrave MacMillan, New York 2003 .Bibliografia 139
Rymarczyk J ., Hedging w zarządzaniu ryzykiem finansowym w korporacjach transnarodowych
przemysłu wydobywczego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2011, t . CVI .
Rytel O ., Zarządzanie ryzykiem działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Akademii Pod-
laskiej w Siedlcach” 2010, nr 85 .
Salatka W .K ., The impact of SFAS no. 8 on equity prices of early and late adopting: An events study
and cross-sectional analysis, „Journal of Accounting and Economics” 1989, vol . 11, iss . 1 .
Salter M .S ., Weinhold W .A ., Diversification through acquisition , Free Press, New York 1979 .
Sierpińska M ., Jachna T ., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1997 .
Sławiński A ., Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006 .
Słownik języka polskiego, t . III, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995 .
Smith C .W ., Stulz R .M ., The Determinants of Firms’ Hedging Policies, „ Journal of Financial and
Quantitative Analysis” 1985, vol . 20, no . 4 .
Smith M .L ., Young P .C ., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2002 .
Smith R ., Lipin S ., Maj A ., How General Electric damps fluctuations in its annual earnings, „Wall
Street Journal” 1994, 3 November, A-1 .
Smithson Ch .W ., Smith C .W ., Wilford D .S ., Zarządzanie ryzykiem finansowym , Instrumenty
pochodne, inżyniera finansowa i maksymalizacja wartości, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna
Ekonomiczna, Kraków 2000 .
Snider H .W ., Reaching professional status, [w:] A program for risk management. Corporate Risk
Management: Current Problems and Perspective, Insurance Series 112, American Manage-
ment Association, 1956 .
Sobańska I ., Kontrakty długoterminowe. Przychody – koszty – wyniki, Difin, Warszawa 2004  .
Socik A ., Przedsiębiorstwo a ryzyko-podejście praktyczne, „Rynek Terminowy” 2000, nr 10 .
Solek A ., Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa – krytyka i obrona, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 2003, nr 594 .
Song C .J ., Thomas W  .B ., Yi H ., Value Relevance of FAS no. 157 Fair Value Hierarchy Information
and the Impact of Corporate Governance Mechanisms, „Accounting Review” 2010, vol . 85,
no . 4 .
Speckbacher G ., Wentges P ., A Note on Stakeholder Theory and Risk: Implications for Corporate  
Cash Holdings and Dividend Policy, „Frontiers in Finance and Economics” 2009, vol . 6, no . 1 .
Stanisz A ., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny,
t. 2, Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków 2007  .
Statystyka pracy, P . Ulman (red .), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2015 .
Stewart G .B ., The quest for value : A Guide for Senior Managers, HarperCollins Publishers, 1999 .
Stephens J .J ., The business of hedging – sound risk management without rocket-science , Pearson
Education Limited, London 2000 .
Stępień K ., Nadrzędne cele działalności jednostek gospodarczych, „Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie” 2005, nr 674 .
Suchecki B ., Modele regresji przestrzennej zmiennych ukrytych i ograniczonych, [w:] B . Suchecki
(red .), Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, C .H . Beck, Warszawa 2012 .
Szczepankowski P ., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007 .140 Bibliografia
Szrama M ., Instrumenty rynku finansowego: praktyczny poradnik z przykładami, CeDeWu,
Warszawa 2010 .
Szwed J ., Zabezpieczenie ryzyka walutowego w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe PWSZ
w Płocku . Nauki Ekonomiczne” 2016, t . XXIII .
Śliwicki D ., Ręklewski M ., Wykorzystanie modeli logitowych w analizie czynników aktywności
zawodowej ludności, „Wiadomości Statystyczne . The Polish Statistician” 2012, nr 2  .
Tapiero C ., Risk and Financial Management. Mathematical and Computational Methods, John
Wiley & Sons, Chichester 2004 .
Tarczyński W ., Mojsiewicz M ., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001 .
Technical Accounting Alert, nr 2010-40, Grant Thornton, https://www  .grantthornton .com .au/
globalassets/1 .-member-firms/australian-website/technical-publications/local-technical-
--financial-alerts/gtal_2010_ta-alert-2010-40-cash-flow-hedging-and-changes-to-a-fore -
cast-transaction .pdf (dostęp: 06 .12 .2019) .
Tessema A ., Deumes R ., SFAS 133 and income smoothing via discretionary accruals: The role of
hedge effectiveness and market volatility, „Journal of International Financial Management
& Accounting” 2018, vol . 29, no . 2 .
The Global Risk Report 2020 , Insight Report 15th Edition, World Economic Forum in partner-
ship with Marsh & McLennan and Zurich Insurance Group, https://www .marsh .com/uk/
insights/research/global-risks-report-2020 .html (dostęp: 07 .07 .2020) .
The Global Risks Report 2022, 17th Edition https://www .weforum .org/reports/global-risks-re-
port-2022 (dostęp: 16 .02 .2022) .
The professional Risk Managemers’ Handbook, C . Sheedy (red .), PRMIA, 2004 .
Thlon M  ., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” 2013, nr 902 .
Tobin J ., Liquidity Preference as Behavior Towards Risk, „Review of Economic Studies” 1958,
vol . 25, no . 2 .
Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives
Markets in 2019, https://www .bis .org/statistics/rpfx19 .htm (dostęp: 16 .02 .2022) .
Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives
Markets in 2022, https://www .bis .org/statistics/rpfx19 .htm (dostęp: 04 .04 .2023) .
Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych, Księgarnia Wydaw-
nicza Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1939 .
Trzcińska M ., Rachunkowość zabezpieczeń – remedium na „toksyczne opcje”?, „Zeszyty Teore-
tyczne Rachunkowości” 2014, t . 76, nr 132 .
Trzeciak M ., Spałek S ., Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem w fazie planowania pro-
jektu, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej . Seria Organizacja i Zarządzanie” 2015, z . 86 .
Tucker J ., Zarowin P ., Does income smoothing improve earnings informativeness?, „Accounting
Review” 2006, vol . 81 .
Tufano P ., Who Manages Risk? An Empirical Examination of Risk Management Practices in the
Gold Mining Industry, „Journal of Finance” 1996, vol . 51, iss . 4 .
Tyszka T ., Domurant A ., Czy istnieje ogólna skłonność jednostki do ryzyka?, „Decyzje” 2004, nr 2 .
Understanding Derivatives: Markets and Infrastructure. Derivatives Overview, Federal Reserve
Bank of Chicago 2013 . https://www .chicagofed .org/publications/understanding-derivati-
ves/index (dostęp: 14 .11 .2019) .Bibliografia 141
Ustawa z dnia 11 września 2015 r . o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz . U .
2015 poz . 1844) .
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r . o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym (t .j . Dz . U . z 2020 r . poz . 1415, z 2021 r . poz . 1598, 2106 z późn . zm .) .
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r . o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz  . U . z 2019 r .
poz . 1387) .
Ustawa z dnia 29 września 1994 r . o rachunkowości (t .j . Dz . U . z 2019 r . poz . 351 z późn . zm .) .
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r . prawo przedsiębiorców (Dz . U . poz . 646) .
Wang L ., Makar S ., Hedge accounting and investors’ view of FX risk, „International Journal of
Accounting & Information Management” 2019, vol . 27, no . 3 .
Wang Z ., Williams T .H ., Accounting income smoothing and stockholder wealth, „Journal of
Applied Business Research” 1994, vol . 10, no . 3 .
Waśniewski P ., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa jako narzędzie sterownia jego działal-
nością, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego . Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania” 2011, nr 21 .
Weber A .M ., Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance, Wydawnictwo
Promotor, Kraków 2011 .
Weil R .L ., Schipper K ., Francis J ., Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods
and Uses, South-Western Cengage Learning, Mason 2013 .
Wejer-Kudełko  M .,  Wykorzystanie  teorii  interesariuszy  w  procesie  windykacji  należności,  
„Zarządzanie i Finanse” 2016, R . 14, nr 3, cz . 2 .
Westfall P .H ., Kurtosis as Peakedness, 1905–2014. R.I.P., „American Statistician” 2014, vol . 68,
iss . 3 .
Willet A .H ., The Economic Theory of Risk and Insurance, Columbia University Press, New York
1901 .
Williams A ., Heins M .H ., Risk Management and Insurance, McGraw Hill, New York 1964 .
Williams Jr C .A ., Smith M .L ., Young P .C ., Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2002 .
Williamson O .E ., The theory of the Firm as Governance Structure: From Choice to Contract,
„Journal of Economic Perspectives” 2002, vol . 16(3) .
Wisła R ., Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991–2006, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 .
Wolniak D ., Zarządzanie ryzykiem procentowym przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych,
Biblioteka Menedżera i Bankowca „Zarządzanie i Finanse”, Warszawa 1997 .
Woźniak P ., Seredyński R ., Rachunkowość zabezpieczeń, ODiDK, Gdańsk 2010 .
Wróblewski R ., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach . Seria: Administracja i Zarządzanie” 2011,
nr 90 .
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2013 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instru-
mentów pochodnych w Polsce, NBP, https://www .nbp .pl/home .aspx?f=/systemfinansowy/
obroty_2013 .html (dostęp: 16 .02 .2022) .
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2016 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych instru-
mentów pochodnych w Polsce, NBP, https://www .nbp .pl/home .aspx?f=/systemfinansowy/
obroty_2016 .html (dostęp: 16 .02 .2022) .142 Bibliografia
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych in-
strumentów pochodnych w Polsce, NBP, https://nbp .pl/system-finansowy/obroty-na-ryn -
ku-walutowymi-rynku-pozagieldowych-instrumentow-pochodnych-w-polsce/ (dostęp:
16 .02 .2022) .
Wyniki badania obrotów w kwietniu 2019 r. na rynku walutowym i rynku pozagiełdowych in-
strumentów pochodnych w Polsce, NBP, https://nbp .pl/system-finansowy/obroty-na-ryn -
ku-walutowymi-rynku-pozagieldowych-instrumentow-pochodnych-w-polsce/ (dostęp:
03 .04 .2023) .
Załącznik A do MSSF 7, 2019 The Annotated IFRS Standards Part A , IFRS Foundation, London
2022 .
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r . uzna-
jącego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu  
art . 107 i 108 Traktatu (Dz . Urz . UE L 187 z 26 .06 .2014) .
Zarządzanie ryzykiem – przegląd wybranych metodyk, D . Wróblewski (red .), CNBOP-PIB,  
Józefów 2015 .
Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska 2019/2020, VI
edycja, Aon Polska, Warszawa 2019 .
Zimmerman A .B ., Bloom R ., The matching principle revisited, „Accounting Historians Journal”
2016, vol . 43, no . 1 .
Żebruń A ., Instrumenty pochodne zabezpieczające w rachunkowości, Difin, Warszawa 2010  .

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane