• Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

Rachunkowość podatkowa. Wydanie 9

 • Autor: Irena Olchowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-435-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 532/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 99.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Mała ilość w magazynie!

W książce omówiono różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów i ustalaniu wyniku pomiędzy przepisami ustawy o rachunkowości a przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz konsekwencje dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania zeznań podatkowych (CIT) oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego.

Udostępnione 9 wydanie opracowania uwzględnia stan prawny na 1 stycznia 2011 r.
Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wprowadzenie
 
CZĘŚĆ A
 
Rozdział 1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
 
1. Prawo bilansowe
2. Prawo podatkowe
3. Zasady prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
Rozdział 2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Przesłanki powstania różnic pomiędzy przychodami, kosztami i wynikiem według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Przychody według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2.1. Przychody według prawa bilansowego
2.2. Przychody według prawa podatkowego
3. Koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
3.1. Koszty według prawa bilansowego
3.2. Koszty według prawa podatkowego
 
Rozdział 3. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
 
1. Ustalanie wyniku rachunkowego
2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
3. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla sporządzenia zeznania podatkowego CIT
3.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
3.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.2.1. Różnice trwałe w przychodach
3.2.1.1. Różnice dodatnie
3.2.1.2. Różnice ujemne
3.2.2. Różnice trwałe w kosztach
3.2.2.1. Różnice dodatnie
3.2.2.2. Różnice ujemne
3.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
3.3.1. Różnice okresowe w przychodach
3.3.1.1. Różnice dodatnie
3.3.1.2. Różnice ujemne
3.3.2. Różnice okresowe w kosztach
3.3.2.1. Różnice dodatnie
3.3.2.2. Różnice ujemne
3.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie
3.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
3.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych
 
Rozdział 4. Zeznanie podatkowe (CIT)
 
1. Pobór podatku
1.1. Obowiązki ewidencyjne
1.2. Wpłata zaliczek
1.2.1. Zaliczki miesięczne
1.2.2. Zaliczki kwartalne
1.3. Uproszczona forma rozliczania zaliczek
1.4. Czasowe zwolnienie podatkowe dla małych przedsiębiorców
1.5. Obowiązek składania zeznania rocznego (CIT-8)
2. Układ zeznania rocznego CIT-8
2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT-8
2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8
2.3. Przykład sporządzenia zeznania CIT-8
 
Rozdział 5. Odroczony podatek dochodowy
 
1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.1. Historyczne ukształtowanie metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
2.2. Metoda zobowiązań wynikowych
2.3. Metoda zobowiązań bilansowych
3. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów
3.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów
3.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów
4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
8. Przykłady – wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego
 
CZĘŚĆ B
 
Rozdział 1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Przepisy prawa normujące odpisy amortyzacyjne
2. Amortyzacja Śródków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
3. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
 
Rozdział 2. Leasing według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Unormowania prawne leasingu
2. Leasing według prawa bilansowego
2.1. Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według uor
2.2. Leasing według MSR 17 Leasing
2.2.1. Klasyfikacja umów leasingu
2.2.2. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.2.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.2.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
2.2.3. Leasing w sprawozdaniu finansowym leasingodawców
2.2.3.1. Leasing finansowy w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
2.2.3.2. Leasing operacyjny w sprawozdaniu finansowym leasingodawcy
2.3. Ewidencja leasingu
2.3.1. Ewidencja leasingu operacyjnego
2.3.2. Ewidencja leasingu finansowego
3. Leasing według prawa podatkowego
 
Rozdział 3. Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
1.1. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa bilansowego
1.2. Ulepszenia własnych środków trwałych według prawa podatkowego
2. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2.1. Ulepszenia w obcych środkach trwałych według prawa bilansowego
2.2. Inwestycje (ulepszenia) w obcych środkach trwałych według prawa podatkowego
 
Rozdział 4. Rezerwy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Rezerwy według prawa bilansowego
1.1. Pojęcie rezerw
1.2. Klasyfikacja rezerw
1.3. Tworzenie rezerw według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.4. Ewidencja rezerw
2. Rezerwy według prawa podatkowego
 
Rozdział 5. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Utrata wartości aktywów według prawa bilansowego
1.1. Utrata wartości aktywów według ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
1.2. Ewidencja utraty wartości aktywów
1.3. Odpisy aktualizujące wartość należności według prawa bilansowego
2. Utrata wartości aktywów według prawa podatkowego
2.1. Odpisy aktualizujące według prawa podatkowego
2.2. Utrata wartości należności według prawa podatkowego
 
Rozdział 6. Różnice kursowe według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Pojęcie i i klasyfikacja różnic kursowych
2. Krótki rys zmian w ustalaniu różnic kursowych w ostatnich latach w prawie bilansowym i w prawie podatkowym
3. Różnice kursowe według prawa bilansowego
3.1. Różnice kursowe według ustawy o rachunkowości
3.2. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych w ciągu roku obrotowego
3.2.1. Różnice kursowe dla sprzedaży zagranicznych
3.2.2. Różnice kursowe dla zakupów zagranicznych
3.2.3. Różnice kursowe z tytułu operacji sprzedaży i kupna walut
3.3. Ustalanie i ewidencja różnic kursowych na moment bilansowy
3.4. Sposób rozliczania różnic kursowych
3.5. Prezentacja różnic kursowych w sprawozdaniu finansowym
4. Różnice kursowe według prawa podatkowego
 
Rozdział 7. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa bilansowego
2. Straty i zyski nadzwyczajne według prawa podatkowego
 
Rozdział 8. Wartość firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
 
1. Pojęcie wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
2. Okoliczności powstania wartości firmy
3. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
3.1. Wycena wartości firmy według prawa bilansowego
3.2. Wycena wartości firmy według prawa podatkowego
4. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jako podstawy naliczania amortyzacji przy dodatniej i ujemnej wartości firmy
4.1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa bilansowego
4.2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych według prawa podatkowego
5. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego i prawa podatkowego
5.1. Odpisywanie (rozliczanie) wartości firmy według prawa bilansowego
5.2. Rozliczanie wartości firmy według prawa podatkowego
 
Najważniejsze akty normatywne
Bibliografia

Irena Olchowicz
profesor emerytowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy profesora w 2001 roku. W latach 2005-2013 była kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, a następnie kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Jest autorytetem i uznanym specjalistą w zakresie rachunkowości podatkowej. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką naukową wielu podręczników akademickich. Dorobek naukowy obejmuje liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach, referaty pisane na sympozja naukowe i konferencje oraz liczne ekspertyzy i opinie wykonane dla praktyki gospodarczej. Jako przedstawiciel Ministra Finansów reprezentująca środowisko akademickie była członkiem Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane