• Rachunkowość część 1. Wydanie 3

Rachunkowość część 1. Wydanie 3

 • Autor: Anna Kuczyńska-Cesarz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-774-6
 • Data wydania: 2007, dodruk 2009
 • Liczba stron/format: 320/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 34.00 zł

  5.78 zł

 • 83% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Aktualne wydanie łączy teorię rachunkowości z praktycznym jej wykorzystaniem. Zaprezentowane ćwiczenia wzorcowe podane są wraz z rozwiązaniami, a przykłady do samodzielnego rozwiązania opieraja się na treści zawartej w podręczniku i skierowane zostały do uczniów kontynuujących naukę rachunkowości jednostek gospodarczych po zapoznaniu się z jej zasadami.

W podręczniku omówiono następujące zagadnienia:

-  rozrachunki i roszczenia (należności, zobowiązania, roszczenia, odpisy aktualizujące rozrachunki);
- aktywa trwałe (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie, inwestycje długoterminowe, odpisy aktualizujące inwestycje długoterminowe);
- aktywa obrotowe (zapasy, inwestycje krótkoterminowe, środki pieniężne, obrót wekslowy i czekowy, kredyty bankowe);
- koszty działalności i ich rozliczanie (układ rodzajowy kosztów, układ funkcjonalny kosztów,  układ rodzajowy i funkcjonalny kosztów, kalkulacja, rozliczanie kosztów działalności, czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów);
- produkty (wycena produktów, przyjęcie do magazynu, przychód ze sprzedaży).

Rozważania w podręczniku uwzględniają wymogi znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Kodeksu spółek handlowych, bieżących ustaw podatkowych.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nr dopuszczenia 42/03
Spis treści:

Rozdział 1. Rozrachunki


1. Należności, roszczenia i zobowiązania
1.1. Klasyfikacja i wycena należności i zobowiązań
1.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
1.3. Rozrachunki publiczno-prawne
1.4. Rozrachunki z pracownikami
1.5. Pozostałe rozrachunki
1.6. Odpisy aktualizujące rozrachunki
Zapamiętaj!
A. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania


Rozdział 2. Aktywa trwałe

1. Rzeczowe aktywa trwałe
1.1. Klasyfikacja środków trwałych i ich wycena
1.2. Metody amortyzacji środków trwałych
1.3. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych
1.4. Trwała utrata wartości środków trwałych
1.5. Środki trwałe w budowie
1.6. Leasing – pojęcia ogólne
1.6.1. Leasing operacyjny
1.6.2. Leasing finansowy
1.7. Przeszacowanie wartości środków trwałych
Zapamiętaj!
B. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

2. Wartości niematerialne i prawne
2.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
2.2. Ewidencja zmian w stanie wartości niematerialnych i prawnych
Zapamiętaj!
C. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

3. Inwestycje długoterminowe
3.1. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne
3.2. Długoterminowe aktywa finansowe
3.3. Długoterminowe papiery wartościowe
3.4. Długoterminowe udziały i akcje
3.5. Udzielone pożyczki długoterminowe
3.6. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Zapamiętaj!
D. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania


Rozdział 3. Aktywa obrotowe

1. Rzeczowe aktywa obrotowe
1.1. Klasyfikacja aktywów obrotowych
1.2. Ewidencja zakupu materiałów
1.2.1. Ceny rzeczywiste
1.2.2. Ceny ewidencyjne
1.3. Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów
1.4. Rozliczanie kosztów zakupu (transportu)
1.5. Ewidencja sprzedaży materiałów
1.6. Darowizna materiałów
1.7. Niedobory i nadwyżki materiałowe oraz sposób ich rozliczania
1.8. Bilansowa wycena materiałów
Zapamiętaj!
E. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

2. Obrót towarowy
2.1. System cen i marż stosowany w handlu
2.1.1. Pojęcie i rodzaje cen w obrocie towarowym
2.1.2. Marże i sposób ich ustalania
2.2. Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów handlowych w hurcie i detalu
2.3. Ewidencja sprzedaży towarów handlowych
2.4. Inwentaryzacja
Zapamiętaj!
F. Wykonaj to sam!

3. Inwestycje krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
3.2. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
3.2.1. Klasyfikacja i wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych
3.2.2. Obrót gotówkowy i jego ewidencja
3.2.3. Obrót bezgotówkowy
3.2.3.1. Polecenie przelewu
3.2.3.2. Czek rozrachunkowy
3.2.3.3. Akredytywa
3.2.3.4. Rozliczenia planowe i okresowe rozliczenia saldami
3.2.3.5. Polecenie zapłaty
3.2.3.6. Koszty płatnicze
Zapamiętaj!
G. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania

3.3. Ewidencja kredytów bankowych
3.4. Obrót wekslowy i czekowy
3.4.1. Ewidencja weksla własnego – zobowiązania wekslowe
3.4.2. Ewidencja weksla trasowanego
3.4.3. Ewidencja czeków
3.5. Środki pieniężne w drodze
Zapamiętaj!
H. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania


Rozdział 4. Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczanie

1. Warianty ewidencji kosztów
1.1. Koszty w układzie rodzajowym - zespół „4”
1.2. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym – zespół „5”
1.3. Ewidencja kosztów równolegle w układach rodzajowym i funkcjonalnym – zespół „4” i „5”
2. Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji
2.1. Kalkulacja podziałowa prosta
2.2. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
2.3. Kalkulacja doliczeniowa
3. Rozliczanie kosztów działalności
3.1. Koszty działalności produkcji gotowej
3.2. Koszty działalności produkcji niezakończonej
Zapamiętaj!
I. Wykonaj to sam!

4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
4.3. Przykłady ewidencji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Zapamiętaj!
J. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania


Rozdział 5. Produkty

1. Pojęcie i klasyfikacja produktów
2. Ewidencja przyjęcia produktów gotowych do magazynu
3. Ewidencja sprzedaży produktów gotowych
3.1. Przychód ze sprzedaży i jego elementy
3.2. Rozchód sprzedanych produktów z magazynu
3.3. Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych produktów na produkty sprzedane
Zapamiętaj!
K. Wykonaj to sam!
Zadania do wykonania


Rozdział 6. Szkolny plan kont do treści zawartych w pozycjach Rachunkowość
część 1 i 2


Rozwiązania ćwiczeń Wykonaj to sam!
Odpowiedzi – Zadania do wykonania
Bibliografia

Anna Kuczyńska-Cesarz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt badawczo-dydaktyczny na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Autorka licznych artykułów i podręczników z obszaru rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, kontroli wewnętrznej i rewizji finansowej. Zasłużony nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej. Kierownik i uczestnik uczelnianych projektów badawczych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane