• Meandry widzenia i niewidzenia

Meandry widzenia i niewidzenia

 • Autor: Alina Bernadetta Jagiełłowicz Andrzej Bałandynowicz Marcin Pleśniak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-36-6
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 188/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Neurobiologia, cerebrologia, psychologia, waleologia dowodzą, że zdrowie to nie brak choroby, a człowiek nie jest „maszyną biologiczną”. Na planie społecznym, w kulturze użyteczności oraz w dobie rozwoju ultratechnologii, narasta potrzeba powrotu do życia rozumianego jako samoistna wartość. Autorzy książki otwierają na nowo perspektywę holistycznego widzenia problemu zdrowia. W świetle antropologii filozoficznej oraz filozofii prawa w trzech odsłonach ukazują potencjał człowieka: przekraczania ograniczeń i dążenia do ideału, zdrowia w świetle prawa oraz sytuacji osób niewidomych. Podejmując dyskurs w kwestii społecznej roli zdrowia, witalność definiują w kategoriach synergii, dynamizmu, kreacji. Egzemplifikacja problemu w społeczności osób z dysfunkcją wzroku jawi się jako swoisty symbol „innowacyjnego widzenia” człowieka i świata, wzmocniony dodatkowo faktem, iż Marcin Pleśniak – współautor niniejszej monografii – jest osobą ociemniałą.

Spis treści:

Słowo od redaktora naukowego

Rozdział I. O potrzebie nowego widzenia problemu zdrowia

Wprowadzenie
Patologie cywilizacji ultratechnologicznej
Ścieżka życia wiodąca do ideału
Koncepcja otwartych systemów prozdrowotnych
Kompensowanie czynników zagrożenia

Rozdział II. Zdrowie w świetle prawa

Wprowadzenie
Zdrowie jako kategoria antropologiczno-filozoficzna
Zdrowie i prawo w założeniach holizmu
Filozofia zdrowia i filozofia prawa strażnikami człowieczeństwa
Upodmiotowienie i uaktywnienie człowieka w świetle filozofii prawa

Rozdział III. Osoby niewidome w otoczeniu prawnym, gospodarczym i społecznym

Wprowadzenie
Historyczne tło problemu
Status prawny osób niewidomych
Sytuacja ekonomiczna osób niewidomych
Aktywność i otoczenie społeczne osób niewidomych

Podsumowanie
Summary
Bibliografia
Nota o autorach

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska:

Książka nie ogranicza się do słusznej krytyki wad i niedostatków rzeczywistości, co jest jej zaletą. Autorzy koncentrują uwagę na przyszłości, na rozwiązaniach, które powinny – i mogą – zostać wprowadzone w życie. Trafnie podkreślają znaczenie ideałów zarówno w edukacji, jak i w życiu społecznym. (…) Rozważania przenika słuszny pogląd, mało obecny w życiu publicznym, że stanem naturalnym dla człowieka jest zdrowie a nie choroba. Niestety, natarczywość reklam lekarstw, bezkarna presja firm farmaceutycznych żądnych zysku, sugeruje stan przeciwny. (…) Zdrowe życie wymaga autentyczności i samospełnienia, co zgodnie zostało wyrażone.

Alina Bernadetta Jagiełłowicz
pracownik naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka prac naukowych, popularnonaukowych, literackich. Recenzentka tomów poetyckich. Maluje. Prowadziła blog internetowy www.upokorzonym.pl. Prezes Zarządu Akademii Ochrony Zdrowia przy Uniwersytecie Wrocławskim Spółka z o.o.

Książki tego autora

Andrzej Bałandynowicz
Prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Pedagogiki w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prawnik, kryminolog i penitencjarysta badający zjawiska społeczne z zakresu filozofii prawa, penologii, socjologii, psychologii, pedagogiki, filozofii zdrowia. Założyciel jedynej w świecie Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji oraz protoplasta Światowego Uniwersytetu Pokoju. Twórca teorii karania wolnościowego, ograniczającej kary izolacyjne na rzecz resocjalizacji z udziałem społeczeństwa - probacji. Krytykuje działania segregacyjne. Postuluje wspomaganie osób karanych w nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych, przystosowawczych oraz wartości kreujących ich tożsamość; głosi potrzebę przyznania im prawa do wyboru i swobodnego zaciągania zobowiązań wobec wspólnoty, stanowiące podstawowe wyzwanie dla człowieka zmagającego się ze swoimi problemami. Twórca teorii opartych na longitudinalnych badaniach kryminologicznych: koncepcji zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz inkluzyjnej readaptacji społecznej. Te trzy teorie stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Wieloletni nauczyciel akademicki z ponad 45-cioletnim stażem naukowym. Prowadził wykłady i seminaria na Wydziale Prawa i Administracji UW, w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji UW, w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie, Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka w Warszawie. Pełnił funkcje: rektora uczelni (ponad 12 lat w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie), dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora w IPSiR UW (przez trzy kadencje) oraz kierownika katedr i zakładów. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym: międzynarodowy ekspert ds. więziennictwa i systemów penitencjarnych, Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Etycznego. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Penitencjarnego. Oddany pracy na rzecz ludzi potrzebujących wsparcia: przewodniczący Sekcji Pracy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Bliźniemu. W czasie stanu wojennego i później udzielał bezinteresownie pomocy prawnej i psychologicznej ludziom pozbawionym zatrudnienia z powodów politycznych lub społecznych. Za  irenologiczną działalność edukacyjną oraz propagowanie idei światowego pokoju jako fundamentalnej transkulturowej wartości z inicjatywy Prezydium Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera wpisany został do Złotej Księgi Członków Akademii (2001). Autor wielu monografii naukowych.

Książki tego autora

Marcin Pleśniak
Jest osobą ociemniałą. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo, a także doktorant na tym wydziale. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności spółdzielni socjalnych, które są tematem powstającej dysertacji doktorskiej. Wygłosił wykład na interdyscyplinarnej konferencji naukowej Otwarte systemy prozdrowotne. Pamięci Profesora Juliana Aleksandrowicza. Okno na świat ? oko na świat na temat Spółdzielnia socjalna niewidomych. Ma doświadczenie jako członek zarządów dwóch organizacji pozarządowych: Fundacji Estyma i Stowarzyszenia Guide. Zawodowo pracuje w agencji pracy tymczasowej jako pracownik wsparcia działu prawnego. Jego hobby to: historia starożytna i współczesna, sport (szczególnie piłka nożna), powieści kryminalne i sensacyjne.

Książki tego autora

Adamowicz-Hummel A., Guzowska H., Maj W., Kamionka M., Poradnik pracodawcy osób
niewidomych i słabowidzących, Warszawa 2000.
Ajdukiewicz K., Propedeutyka filozofii, Wrocław-Warszawa 1950.
Aleksandrowicz J., Kartki z dziennika Doktora Twardego, Kraków 2001.
Aleksandrowicz J., Cerebrologia. Nauka  o  wpływie  środowiska  na  zdrowie  somatyczno-psy-
chiczne, [w:] Zdrowie psychiczne, K. Dąbrowski (red.), Warszawa 1979.
Aleksandrowicz J., Nie ma nieuleczalnie chorych, Łódź 1987.
Aleksandrowicz J., Sumienie ekologiczne, Warszawa 1979.
Aleksandrowicz J., Wiedza stwarza nadzieję, Warszawa 1975.
Aleksandrowicz J., Duda H., U progu medycyny jutra, Warszawa 1988.
Aleksandrowicz J., Hameed A., Filozoficzne i historyczne przesłanki elementologii medycznej,
[w:] Ekologizm w ochronie zdrowia, J.W. Dobrowolski, S.B. Vohora, (red.), Wrocław-Kra-
ków 1989, s. 11–15.
Aleksandrowicz J., Stawowy, Tyle wart człowiek…, Lublin 1992.
Antonovsky A., Poczucie  koherencji  jako  determinanta  zdrowia, [w:] Psychologia  zdrowia,
I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, (red.), Warszawa 1997, s. 206–231.
Antonovsky A., Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować,
tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, Warszawa 2005.
Anzenbacher A., Wprowadzenie do filozofii, Wrocław-Warszawa 1992.
Arystoteles, Dzieła wszystkie, tłum. M. Chigerowa, E. Głębicka, R. Kulesza i in., Warszawa
2001.
Assagioli R., Psychosynthesis: A Manual of Principles and Techniques, London 1993.
Bachulski M., Stanisław Bukowiecki. Współtwórca polskiego prawodawstwa, [w:] www.swiat-
brajla.org.pl/?stanislaw-bukowiecki,39 [dostęp: 17.05.2020].
Bałandynowicz A., Probacja. System sprawiedliwego karania. Warszawa 2002.
Bałandynowicz A., Probacja. Wychowanie do wolności, Warszawa 1996.
Bałandynowicz A., Nowoczesne trendy w polityce kryminalnej na przełomie XX i XXI wieku,
„Prokuratura i Prawo” 2000, nr 11, s. 34–53.176 Bibliografia
Bałandynowicz A., Kara pozbawienia wolności jako totalne ograniczenie wolności jednostki,
[w:] Penitencjarna kultura fizyczna , A. Rejzner (red.), Warszawa 2002, s. 11–35.
Bałandynowicz A., Filozofia  probacji – podstawy aksjologiczne systemu sprawiedliwego kara-
nia, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 2, s. 7–28.
Bałandynowicz A., System probacji, kary średniej mocy i środki wolności dozorowanej jako
propozycja sprawiedliwego karania, [w:] System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce,
T. Bulenda, R. Musidłowski (red.), Warszawa 2003, s. 330–357.
Banach A., O szczęściu, Kraków 1988.
Baron R.A., Magnitude of victim’s pain cues and level of prior anger arousal as determinants of
adult aggressive behavior, „Journal of Personality and Social Psychology” 1971, t. 17(3),
s. 236–243.
Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002.
Before It’s Too Late, A Report to the Nation from Th e National Commission on Mathe-
matics and Science Teaching for the 21st Century, Education Publications Center U.S.
Department of Education, Washington DC, September 2000.
Benisz-Stępień  M.,  Testament  człowieka  niezłomnego,  [w:]  www.tpg.org.pl/dis/fi-
les/2015/03/testament_czlowieka_niezlomnego_MBenisz.txt, [dostęp:19.05.2020].
Bewley S., Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej, [w:] Diagnostyka prenatalna, L. Abramsky,
J. Chapple (red.), tłum. E. i R. Rogowieccy, Warszawa 1996, s. 15–41.
Bogusz H., Niepełnosprawny czy nauczyciel? Niepełnosprawni nauczyciele akademiccy w Pol-
sce, opublikowano 5 czerwca 2020, „Kwartalnik Niepełnosprawność PFRON” nr 33,
s. 44–58.
Borowski G., Sposoby wspierania osób niepełnosprawnych na przestrzeni dziejów – wybrane
przykłady, „Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” nr 4, 2012(5),
s. 89–120.
Borysewicz A., Obowiązek  przystosowania  warunków  pracy  do  niepełnosprawności  ma  granice,
„Rzeczpospolita”, 21 lutego 2017, [w:] www.rp.pl/Kadry/302219987-Obowiazek-przyst
osowania-warunkow-pracy-doniepelnosprawnosci-ma-granice.html [dostęp: 01.09.2020].
Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris Éditions Klincksieck 1968,
nr 2(3–4).
Chmielnicka-Plaskota A. (red.), Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii, cz. 1, Warszawa
2010.
Chomiuk A., Utopie współczesnej prozy fantastycznonaukowej, „Ethos” 27(2014), nr 3(107),
s. 167–190.
Czaplińska J., Dziedzictwo robota. Współczesna czeska fantastyka naukowa, Szczecin 2001.
Czepita St., Koncepcje teoretycznoprawne Czesława Znamierowskiego, Poznań 1958.
Czepita St., Koncepcje teoretycznoprawne w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Prawno-
-Historyczne” 1980, t. 32(2), s. 107–149.
Czerwińska M., Słowem potrafię wszystko. O piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzro-
ku. Studium bibliologiczno-tyflologiczne, Zielona Góra 2012.
Czeżowski T., Pisma z etyki i teorii wartości, Wrocław 1989.
Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, tłum. J. Kubiak, Gdańsk 2001.177 Bibliografia
Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979.
Dąbrowski K., Moralność  w  polityce.  Wielopoziomowość  funkcji  uczuciowych  i  popędowych
w życiu społecznym i politycznym oraz instytucjach, Warszawa 1991.
Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1986.
Dązbłaż B., Kapla G., Stanisławski P., Wawrzyńczak A., Lista Mocy: Paweł Wdówik, opu-
blikowano 29 grudnia 2017, s. 133, [w:] www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/636086 [do-
stęp: 1312.2020].
Dębowska T., Wszystko o showdown, 28 kwietnia 2010, [w:] www.niepelnosprawni.pl/led-
ge/x/65641 [dostęp: 05.06.2020].
Dollard J., Miller N.E., Osobowość i psychoterapia. Analiza w terminach uczenia się, myślenia
i kultury, tłum. A. Firkowska-Mankiewicz, Warszawa 1967.
Dollard J., Mowrer O.H., A method of measuring tension in written documents, „The Journal
of Abnormal and Social Psychology” 1947, t. 42(1), s. 3–32.
Dostojewski F., Bracia Karamazow, tłum. B. Beaupre, Warszawa 2014.
Dostojewski F., Zbrodnia i kara, tłum. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Kraków 2011.
Dudek Z.W., Pankalla A., Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe, War-
szawa 2005.
Dutkiewicz P., Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii
prawa, Kraków 1996.
Eliade M., Sacrum, mit, historia. Wybór esejów, tłum. M. Czerwiński, A. Tatarkiewicz,
Warszawa 1970.
Florczykiewicz J., Kreatywność a procesy adaptacji społecznej, Siedlce 2008.
Florczykiewicz J., Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjar-
nych, Kraków 2011.
Freud Z., Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1994.
Freudenberger H.J., Staff burnout, „Journal of Social Issues”, 1974, 30(1), s. 159–165.
Fromm E., Mieć czy być. Duchowe podstawy nowego społeczeństwa, tłum. J. Karłowski, War-
szawa 1995.
Fromm E., Wojna w człowieku: psychologiczne studium istoty destrukcyjności, tłum. P. Kuropa-
twiński, P. Pankiewicz, J. Węgrodzka, Warszawa 1994.
Füller L.L., Anatomia prawa, tłum. R. Tokarczyk, Lublin 1993.
Fürst M., Maria Theresia Paradis – Mozarts berühmte Zeitgenossin, Köln, Weimar, Wien,
Böhlau 2005.
Gabryelewicz  T.,  Ból  somatogenny  czy  psychogenny,  IMDiK,  im.  M.  Mossakowskiego
PAN, [w:] www.termedia.pl/f/f/c1633fd870159a82891c82e459f2ca9b.pdf [dostęp:
10.08.2020].
Gajda M., Biała laska – ma niemal 100 lat, [w:] www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/53077
[dostęp: 15.05.2020].
Gałdowa A., Psychologia analityczna S.G. Junga, [w:] Klasyczne i współczesne koncepcje czło-
wieka, A. Gałdowa (red.), Kraków 1999, s. 72–81.
Garbat M., Przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni wieków, „Niepełno-
sprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” nr 4, 2016(21), s. 33–55.178 Bibliografia
Gasiul H., Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje, Warszawa 2006.
Gawęcki J.B., Myślenie i postepowanie, Warszawa 1975.
Gawęcki J.B., Przygotowanie do filozofii, Warszawa 1964.
Goban-Klas T., Cywilizacja  medialna:  narodziny  nowego  społeczeństwa, [w:] Społeczeństwo
informacyjne:  aspekty  funkcjonalne  i  dysfunkcjonalne, L.H. Haber, M. Niezgoda (red.),
Kraków 2006, s. 46–51.
Godlewska-Bujok B., Miżejewski C., Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Minister-
stwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pożytku Publicznego, Warszawa 2012.
Golachowski T., Biografia  prasowa: Stefan Wantuch, „Nowy Magazyn Muzyczny” 2003,
nr 5–6.
Gołąb W., Kącik historyczny, „Pochodnia”, luty 1998.
Gołąb W., Najlepszy Oficer, „Pochodnia”, listopad 1994.
Grochowski L., Początki nauczenia dzieci upośledzonych i zorganizowanej opieki nad moralnie
zaniedbanymi, [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, St. Mauersberg (red.), War-
szawa 1990, s. 36–39.
Grodecka E., Historia niewidomych polskich w zarysie, Warszawa 1960.
Grodziski S., Komisja Kodyfikacyjna  Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Prawno-Histo-
ryczne” 1981, t. 33, z. 1, s. 47–48.
Gromiec W., Kant – podmiot, osoba, „państwo celów”, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli
Społecznej” 1976, t. 22, s. 221–249.
Gudz M., Sylwetki dwudziestolecia, „Pochodnia”, styczeń 1965.
Grzynkowska M., Powolna agonia spółdzielni inwalidów i niewidomych, [w:] www.publicy-
styka.ngo.pl/powolna-agonia-spoldzielni-inwalidow [dostęp: 02.06.2020].
Heisenberg W., Część i całość. Rozmowy o fizyce atomu, tłum. K. Napiórkowski, Warszawa
1987.
Huxley A., Nowy wspaniały świat, tłum. B. Baran, Kraków 1988.
Huxley A., Sztuka widzenia: jak pomóc swoim oczom, tłum. A.W. Soboń, Kraków 1992.
Izdebski H., Kręgi  prawne  i  kręgi  kulturowe.  O  podstawach  typologii  makrokomparatystyki
prawniczej, [w:] Z dziejów kultury prawnej: studia ofiarowane Profesorowi Juliuszowi Bar-
dachowi w dziewięćdziesięciolecie urodzin, M. Wąsowicz (red.), Warszawa 2004, 285–300.
Jacobi J., Psychologia G.G. Junga. Wprowadzenie do całości dzieła, tłum. S. Łypacewicz, War-
szawa 1993.
Jagiełłowicz A.B., Juliana Aleksandrowicza „poszukiwania filozofii ochrony zdrowia”, Wro-
cław 2011.
Jagiełłowicz A.B., Procesy  tworzenia  a  zdrowie, [w:] Siła  Twojego  głosu.  Konfrontacje, t. 3,
P. Martin, A.B. Jagiełłowicz (red.), Wrocław 2019, s. 27–64.
Jagodzińska M., Obraz w procesie poznania i uczenia się, Warszawa 1991.
Jarra E., Ogólna teoria prawa, Warszawa 1922.
Jedynak St., Człowiek, społeczeństwo, moralność. Szkice o etyce polskiej. Lublin 1996.
Juszczyk A., Stary wspaniały świat. O utopiach pozytywnych i negatywnych, Kraków 2014.
Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 2, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957.
Kant I., Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Kęty 2002, s. 158.179 Bibliografia
Kant I., Metafizyczne elementy teorii prawa, tłum. Cz. Tarnogórski, [w:] Zarys europejskiej
filozofii prawa, M. Szyszkowska (red.), Białystok 2004, s. 240–244.
Kant. I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecz-
nego pokoju. Projekt filozoficzny , tłum. M. Żelazny, Toruń 1995.
Kant I., Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.
Kładoczny P., Kształcenie prawników w Polsce w latach 1944–1989, „Studia Juridica” 1998,
t. XXXV, s. 89–113.
Kochanowski J., Na zdrowie, [w:] www.staropolska.pl/renesans/jan_kochanowski/frasz-
ki/fraszki_48.html [dostęp: 19.12.2020].
Kolwitz M., Dąbrowski S., Postawy wobec niepełnosprawności fizycznej w okresie średniowie-
cza, „Annales Academiae Medicae Stetinensis. Roczniki Pomorskiej Akademii Me-
dycznej w Szczecinie” 2014, nr 60(1), s. 103–108.
Koschembahr-Łyskowski I., Historja prawa na Zachodzie Europy. Opracowanie na pod-
stawie wykładów uniwersyteckich Ignacego Koschembahr-Łyskowskiego, Warsza-
wa 1931.
Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o potrzebach naszego prawa, „Nauka Polska. Jej po-
trzeby, organizacja i rozwój” 1929, nr 10, s. 298–299.
Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o zadaniach naszego prawnictwa w dziedzinie pra-
wa cywilnego z powodu dwóch najnowszych dzieł, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1929,
nr 43, s. 7.
Koschembahr-Łyskowski I., O metodzie w badaniach prawno-historycznych, „Ruch Prawni-
czy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1929, z. 1, s 12–16.
Koschembahr-Łyskowski I., Pojęcia prawa, [w:] Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250. rocz-
nicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez króla Jana Kazimierza wydana przez człon-
ków Uniwersytetu, Lwów1912, s.40–61.
Koschembahr-Łyskowski I., Przepisy ustawy a prawo w prawie cywilnym – studjum z dziedzi-
ny prawa porównawczego, Wilno 1935.
Kość A., Podstawy filozofii prawa, Warszawa 2005.
Koza A., Zakłady pracy chronionej jako główni pracodawcy osób niepełnosprawnych, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług” 2013, nr 102,
s. 70–78.
Kozielecki J., Koncepcja transgresyjna człowieka. Analiza psychologiczna, Warszawa 1987.
Krąpiec M., Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1993.
Krishnamurti J., Wolność od znanego, tłum. Fr. Urbańczyk, Poznań 1994.
Kryniecka-Piotrak A., Aksjologiczne podstawy demokracji w poglądach Czesława Znamierow-
skiego, Białystok 2017.
Kryniecka-Piotrak A., Indywidualizm w polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wieku, Biały-
stok 2019.
Krzymuski E., Historia filozofii prawa do połowy XIX wieku, Kraków 1923.
Krzymuski E., Szkoła pozytywna prawa karnego we Włoszech, Kraków 2013.
Krzywiecka A., Aksjologiczne podstawy demokracji w poglądach Czesława Znamierowskiego,
Białystok 2017.180 Bibliografia
Kulesza R., Starożytna Sparta, Poznań 2003.
Kupś T., Historiozofia  Immanuela Kanta jako moralna teleologia, s. 7–28, [w:] repozytorium.
umk.pl/bitstream/handle/item/1051/Kup%C5%9B%20Tomasz%2C%20Historio-
zofia%20Immanuela%20Kanta%20jako%20moralna%20teleologia.pdf?sequence=1
[dostęp: 14.04.2020].Lauster P., Świadomość samego siebie, tłum. A.M. Bender, War-
szawa 1995.
Lipiński A., Dyscypliny Rio 2016: piłka nożna 5-osobowa, 22 lipca 2016, [w:] www.niepelno-
sprawni.pl/ledge/x/336028 [dostęp: 05.06.2020].
Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2010.
Łobacz M., Róża Czacka (1876–1961) – pionierka polskiej tyflologii, założycielka dzieła Lasek,
niewidoma matka niewidomych, „Scientific Bulletin of Chełm – Section of Pedagogy”
2018, nr. 2, s. 45–53.
Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2002.
Maslach Ch., Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej, tłum. J. Radzicki, [w:] Wypale-
nie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie, H. Sęk (red.), Warszawa 2004, s. 13–31.
Matusiak M., Zawody przyszłości [w:] Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, G. Groma-
da, M. Matusiak, M. Nowak (red.), SOOIPP Annual-2006, Łódź, Poznań, Warszawa,
Wrocław 2006, s. 245–249.
Mazurkiewicz J., Zarys psychiatrii psychofizjologicznej, Warszawa 1980.
McLuhan H.M., Galaktyka Gutenberga, tłum. A. Wojtasik, Warszawa 2017.
McTaggart L., Pole. W poszukiwaniu tajemniczej siły wszechświata, tłum. M. Betley, Warsza-
wa 2009.
Michalski B., Renta socjalna 2021: Komu przysługuje, ile wyniesie, GazetaPrawna.pl,  pu-
blikacja 2 stycznia 2021 r. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artyk-
uly/8056804,renta-socjalna-2021-calkowita-niezdolnosc-do-pracy-swiadczenie.html
[dostęp: 16.02.2021].
Mielnik S., Adwokat nie musi widzieć, „Nowa Trybuna Opolska” 17 listopada 2007, [w:]
nto.pl/adwokat-nie-musi-widziec/ar/4074925 [dostęp: 03.06.2020].
Mitarski J., Demonologia lęku, [w:] A. Kępiński, Lęk, wyd. 3, Kraków 1992, s. 327–357.
Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warsza-
wa 2000, s. 17–23.
Moulin L., Życie codzienne zakonników w średniowieczu: X–XV wiek, tłum. E. Bąkowska,
Warszawa 1986.
Mucha-Kujawa J., Ewolucja regulacji prawnej Prokuratorii Generalnej w Polsce na tle rozwią-
zań austriackich, „Studia Prawnicze” 2012, nr 4, s. 29–84.
Mularczyk K., Bojkowski Ł., Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej, „Pol-
ski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2017, 2(51), s. 225–229.
Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, tłum. P. Kwiat-
kowski, Poznań 1997.
Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. W. Berent,
Kęty 2004.181 Bibliografia
Nietzsche F., Wiedza Radosna, tłum. L. Staff, Kraków 2003.  r Z genealogii moralności, tłum.
L. Staff, Kraków 2003.
Nowińska G., Nowiński J., Niepełnosprawność w czasach starożytnych, „Przegląd Medyczny
Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w  Warszawie”, Rze-
szów 2014, s. 119–127.
Ogólnopolski  katalog  spółdzielni  socjalnych,  [w:]  www.spoldzielniesocjalne.org/  [dostęp:
03.06.2020].
Okoń-Horodyńska E., Foresight kadr – czy wymusi kształcenie dla innowacji?, [w:] Kadry
i infrastruktura nowoczesnej nauki: teoria i praktyka, P. Kawalec, P. Lipski (red.), t. 1. Ma-
teriały przygotowane na I Międzynarodową Konferencję „Zarządzanie nauką” w Lu-
blinie, 20–22 listopada 2009, Lublin 2009, s. 59–83.
Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej. Zalecenia, przepisy, dobre praktyki,
Polski Związek Niewidomych, Warszawa 2009.
Pascal E., Psychologia jungowska. Teoria i praktyka, tłum. G. Skoczylas, Poznań 1998.
Pawłowski P., Czy zakłady pracy chronionej są potrzebne? Wywiad zamieszczony w dniu
06.02.2017:  rozmowa  z  Moniką  Gajewską-Tykarską,  Wiceprezesem  Zarządu  
POPON, [w:] www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/466509 [dostęp: 03.06.2020].
Payget J., O pojęciu istoty prawa. Rzecz o rozprawie prof. dr. Ignacego Koschembahr-Łyskowskie-
go, Lwów 1913.
Perz Z., Etyka znów normatywna Czesława Znamierowskiego, „Studia Theologica Varsavien-
sia” 1968, nr 6/2, s. 235–261.
Pękowska M., Wprowadzenie do dziejów opieki i nauczania dzieci głuchoniemych i niewido-
mych w Galicji w latach 1830–1914, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”
1996, t. 11, s. 93–98.
Philips K.A., Somatophorm and Factitious Disorders, Washington 2001.
Pieter J., Historia psychologii, wyd. 2, Warszawa 1974.
Pines A., Aronson E., Career Burnout: Causes and Cures, New York 1988.
Ploch L., Wybrane schorzenia rzadkie. Kontekst terapeutyczny, Warszawa 2020.
Postman N., Technopol: triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa
1995.
Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i meto-
dyczne, Warszawa 2010.
Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003.
Redelbach A., Czesława Znamierowskiego myśl o wiedzy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 1987 nr 3, 29–38.
Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych w spółdzielczych zakładach pracy chronionej
w perspektywie historycznej oraz ostatnich lat (synteza na podstawie dostępnych informacji),
opracowano w Wydziale Analiz i Programów Celowych PFRON, Warszawa listopad
1999,  [w:]  https://www.pfron.org.pl/fileadmin/files/r/49_raport_sp-nie_1999.pdf
[dostęp: 18.12.2020].
Reich W., Funkcja orgazmu, tłum. N. Szymańska, Warszawa 1996.182 Bibliografia
Reich W., Mordercy Chrystusa, tłum. H. Smagacz, Warszawa 1995.
Riche P., Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1979.
Robinson B.E., Chained to the desk. A guidebook for workaholics, their partners and children,
and the clinicians who treat them, New York 2001.
Rzemek J., Hrycko-Skowron M., Horbaczewski R., Niewidomi adwokaci prowadzą kance-
larie, „Rzeczpospolita” 10 listopad 2013, [w:] www.rp.pl/artykul/1063707-Niewido-
mi-adwokaci-prowadza-kancelarie.html [dostęp: 03.06.2020].
Sapeńko R., Estetyka – mit – neomit, [w:] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczo-
ści artystycznej, W. Charchalis i B. Trocha (red.), Zielona Góra 2015, s. 55–69.
Scheler M., Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 1997.
Seidler G.L., Kierunki współczesnej nauki prawa, Warszawa 1950.
Seidler G.L., O istocie władzy państwowej, Kraków 1946.
Seidler G.L., Z zagadnień filozofii prawa, Lublin 1984.
Seidler G.L., Teoria prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
Sękowski M., Niewidomi Lubelszczyzny organizują się, „Przyjaciel Niewidomych” 1949,
nr 10, s. 20.
Shimojo S., Shams L., Sensory modalities are not separate modalities. Plasticity and interactions,
„Current Opinion in Neurobiology” 2001, nr 11(4), s. 505–509.
Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, tłum. W. Szelenberger, Warszawa 1987.
Smolak M., Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa, Poznań 2007.
Sokołow N.E., Współdziałanie analizatorów w odzwierciedlaniu świata zewnętrznego, [w:] Psy-
chologia ogólna, L. Wołoszynowa (red.), seria I, t. 3, Warszawa 1969, 223–256.
Solik A., Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych, [w:]
Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realizacja
w Polsce, Z. Dąbrowska (red.), Warszawa 2003, s. 5–28.
Sontag S., Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, tłum. J. Anders, Warszawa 1999.
Sosna A., O życiu, pracy dla Polski prawnika – Stanisława Bukowieckiego, [w:] www.jozefsz-
czurek.pl/biop0465.html [dostęp: 17.05.2020].
Sperling G., The information available in brief visual presentations, [w:] www.cogsci.uci.edu
/~whipl/staff/sperling/PDFs/Sperling_PsychMonogr_1960.pdf [dostęp: 02.08 2020].
Stachowski R., Historia współczesnej myśli psychologicznej od Wundta do czasów najnowszych,
Warszawa 2000.
Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2006.
Struś-Romanowska  M.,  Los  człowieka  jako  problem  psychologiczny.  Podstawy  teoretyczne,
Wrocław 1992.
Szacki J., Spotkania z utopią, Warszawa 1980.
Szczurek J., Echa sprzed lat, „Nowy Magazyn Muzyczny” 2009, nr 30, [w:] http://idn.org.
pl/towmuz/artykuly2.html [dostęp: 18.12.2020].
Szulc W., Arteterpia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa 2010.
Sztylka A., Podstawy humanistycznej sztuki życia, Warszawa 2008.
Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznic-
twie, Poznań 1994.183 Bibliografia
Szuman S., Afirmacja  życia, Lwów 1938.
Szymkiewicz J., Między dezintegracją i integracją jako wyzwaniem dla pedagogiki specjalnej,
[w:] Integracja w świetle powszechnej migracji. Otwarte pytania pedagogiki społecznej, J. Su-
rzykiewicz, M. Kulesza (red.), Warszawa 2008.
Szyszko A., Wartości życia, „Pochodnia”, lipiec 1994.
Szyszkowska M., Człowiek wobec siebie i wobec innego, Warszawa 1979.
Szyszkowska M., Dociekania nad prawem, czyli o potrzebach człowieka, Warszawa 1972.
Szyszkowska M., Drogowskazy, Warszawa 199.
Szyszkowska M., Filozofia  polityki, filozofia prawa, filozofia twórczości, Warszawa 1993.
Szyszkowska M., Filozofia  prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989.
Szyszkowska M., Filozofia  prawa i jej współczesne znaczenie, Warszawa 2001.
Szyszkowska M., Filozoficzne interpretacje prawa, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., Neokantyzm. Filozofia  społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej
treści, Warszawa 1970.
Szyszkowska M., Reperkusje kantowskiego agnostycyzmu w europejskiej filozofii prawa, „Ruch
Filozoficzny” 1972, nr 2, 133–145.
Szyszkowska M., Spotkania w salonie, Warszawa 1988.
Szyszkowska M., Stwarzanie siebie, Warszawa 1994.
Szyszkowska M., Śladem kantowskiej filozofii człowieka, „Przegląd Humanistyczny” 1975,
nr 6, s. 48–56.
Szyszkowska M., Teoria i filozofia prawa, Warszawa 2008.
Szyszkowska M., Teorie prawa natury XX wieku w Polsce, Warszawa 1982.
Szyszkowska M., Twórcze niepokoje codzienności, Warszawa 1999.
Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii człowieka, Warszawa 1972.
Szyszkowska M., W poszukiwaniu sensu życia, Warszawa 1998.
Szyszkowska M., Zagubieni w codzienności, Warszawa 1992.
Szyszkowska M., Kozłowski T. (red.), Tolerancja, Warszawa 2003.
Śledzińska-Katarasińska I., W stronę światła: (spółdzielczość niewidomych – zarys monogra-
ficzny), Warszawa 1989.
Ślipko T., Teoria wartości Czesława Znamierowskiego, „Roczniki Filozoficzne KUL” 1961, 9,
nr 2, s. 5–27.
Tatarkiewicz Wł., O szczęściu, Warszawa 1949.
Thagard  P.,  Cognitive  Science,  E.N.  Zalta  (red.),  [w:]  Stanford  Encyclopedia  of  Philosophy
[online],  Metaphysics  Research  Lab,  Stanford  University,  11  lipca  2014  [dostęp:
11.05.2019).
Tokarczyk R., Historia doktryn prawa natury, „Studia Filozoficzne” 1977, nr 2, s. 119–134.
Toynbee A., The Nature of the Growth of Civilization, [w:] Study of History, A. Toynbee
(red,), t. 3, Oxforrd 1962, s. 112–127.
Trillat E., Historia histerii, tłum. Z. Podgórska-Klawe, E. Jamrozik, Wrocław – Warszawa
– Kraków 1993.
Tucholska St., Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju, „Przegląd
Psychologiczny” 2001, t. 44, nr 3, s. 301–317.184 Bibliografia
Tytko M.M., O kształceniu studentów niepełnosprawnych w uniwersytecie, „Polska Myśl Peda-
gogiczna” 2016, nr 2, s. 360–378.
Watts A.W., Święta i świecka miłość, tłum. Zb. Zagajewski, [w:] Ekstaza seks magia. Inny
wymiar erotyki, E. Obarski (red.), Wrocław 1993, s. 47–63.
Wheatley E., Blindness, Discipline and Reward: Louis IX and the Foundation of the Hospice des
Quinze Vingts, „The Society for Disability Studies” 2012, nr 12, s. 194–212.
Wilber K., Psychologia integralna. Świadomość, duch, psychologia, terapia, tłum. H. Smagacz,
Warszawa 2000, s.78.
Witkowski W., Opieka prawna nad niewidomymi, „Szkoła Specjalna” 1935, t. 2.
Wołodkiewicz W., Ignacy Koschembahr-Łyskowski (1864–1945), [w:] W kręgu wielkich huma-
nistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej, I. Bieżuń-
ska-Małowist (red.), Warszawa 1991, s. 161–173.
Wołodkiewicz W., Ignacy Koschembahr-Łyskowski – romanista, cywilista, kodyfikator, „Studia
Juridica” 1995, nr 29, s. 36–41.
Woronowicz  B.T.,  Pracoholizm,  [w:]  www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia
/72913,pracoholizm [dostęp: 23.07.2020].
W Polskim Radiu w Chicago z dr. Mikołajem Krasnodębskim rozmawiają Krzysztof Ar-
senowicz i Paweł Manelski, W poszukiwaniu duchowej elegancji, Chicago-Warszawa 2011.
Wronkowska S., Zieliński M. (red.), Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych,
Poznań 1990.
Zaborowski Zb., Problemy psychologii życia, Warszawa 1998.
Zaborowski Zb., Psychospołeczne problemy samoświadomości, Warszawa 1989.
Zaborowski Zb., Świadomość i samoświadomość człowieka, Warszawa 1998.
Zaborowski Zb., Teoria treści i form samoświadomości, Warszawa 2000.
Zachariasz A.L., Antropotelizm. Człowiek a sens istnienia, Rzeszów 2005.
Zawadzki M., Nurt krytyczny w zarządzaniu. Kultura, edukacja, teoria, Warszawa 2014.
Zieliński T., Grecja niepodległa, Katowice 1989.
Ziembiński Z., Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego, „Etyka” 1971, nr 9, s. 91–112.
Ziembiński Z., Koncepcje filozoficzne  Czesława Znamierowskiego a prawoznawstwo, „Ruch
Filozoficzny” 1970, nr 1–2, s. 15–25.
Znamierowski Cz., Elita, ustrój demokracja. Pisma wybrane, Warszawa 2001.
Znamierowski Cz., Norma aksjologiczna, „Przegląd Filozoficzny” 1949, nr 45, s. 327–344.
Znamierowski Cz., Oceny i normy, Warszawa 1957.
Znamierowski Cz., Podstawy emocjonalne moralności, „Przegląd Filozoficzny” 1949, nr 4,
s. 429–458.
Znamierowski Cz., Recenzja pracy E. Baturo: Prawne poczucie jako przejaw i forma podświa-
domego skrótowego myślenia, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1926, nr 3, s. 492–494.
Znamierowski Cz., Psychologistyczna teoria prawa, ,,Przegląd Filozoficzny” 1922, nr 1, s. 1–79.
Znamierowski Cz., Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie, Warszawa 1964.
Znamierowski Cz., Społeczne stanowienie norm, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjo-
logiczny” 1930, nr 2, s. 274–284.
Znamierowski Cz., Sprawiedliwość, „Państwo i Prawo” 1957, nr 4–5, s. 699–705.185 Bibliografia
Znamierowski Cz., Zasady i kierunki etyki, Warszawa 1957.
Znamierowski Cz., Życzliwość powszechna a demokracja. Fragmenty filozoficzne . Księga pa-
miątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę uro-
dzin, Warszawa 1967.
Žižek S., Żądanie niemożliwego, tłum. B. Baran, Warszawa 2014.
Żebrowski P., Coraz mniej zakładów zatrudniających niepełnosprawnych, 5 marca 2019 roku, [w:]
www.prawo.pl/kadry/problemy-we-wsparciu-zatrudniania-osob-niepelnosprawnych-
nszz,380347.html [dostęp: 02.06.2020].
Strony internetowe
www.adapter.pl/ [dostęp: 04.06.2020].
www.alfa-lek.pl/pl/slownik/a/31/anamneza [dostęp: 10.05.2020].
www.apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf;jsessio-
nid=6B7D8C78C99BAD1E76A301ECEBA1B29D?sequence=1 [dostęp: 29.07.2019).
www.bioprognos.com/pl/medycyna-komplementarna-i-alternatywna/ [dostęp: 04.12.2020].
www.bon.uw.edu.pl/ [dostęp: 04.06.2020].
www.bulldogjob.pl/news/229-niewidomy-programista-czy-to-mozliwe [dostęp: 21.05.2020].
www.cross.org.pl/ [dostęp: 05.06.2020].
www.dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020 [dostęp: 01.09.2020].
www.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pl [dostęp: 01.09.2020].
www.ewrip.pl/orzecznictwo/ets?page=2&query=Wyrok [dostęp: 01.09.2020].
www.fundacjakatarynka.pl/ [dostęp: 10.06.2020].
www.gov.pl/web/rodzina/pawel-wdowik [dostęp: 28.05.2020].
www.gunb.gov.pl [dostęp: 07.06.2020].
www.infowire.pl/generic/release/454097/wypalenie-zawodowe-dotyczy-ponad-polowy-
-polakow [dostęp: 23.03.2020].
www.mimowszystko.org/zaczarowanapiosenka/ [dostęp: 04.06.2020].
www.naszesprawy.eu/aktualnosci/czowiek-bez-barier-2007-wybrany/ [dostęp: 13.12.2020].
www.naszesprawy.eu/prawo/akty-prawne/niewidomi-bez-koniecznoci-skadania-aktow-
notarialnych/ [dostęp: 31.05.2020].
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2338 [dostęp: 05.06.2020].
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/64883 [dostęp: 31.05.2020].
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/347232 [dostęp: 05.06.2020].
www.oswdn.pl/showdown [dostęp: 05.06.2020].
www.pedagogikaspecjalna.tripod.com/notes/LouisBraillebiographyRNIB.html  [do-
stęp: 14.05.2020].
www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/
[dostęp: 28.05.2020].
www.prokuratoria.gov.pl/index.php?p=m&idg=m3,113 [dostęp: 17.05.2020].186 Bibliografia
www.pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/edukacja/osrodki-i-szkoly/ [dostęp: 04.06.2020].
www.pzn.org.pl/niewidomy-ociemnialy-slabowidzacy-tracacy-wzrok-definicje-roznice/
[dostęp: 27.04. 2020].
www.pzn.org.pl/o-nas/z-kart-historii-ruchu-niewidomych-i-polskiego-zwiazku-
niewidomych [dostęp: 19.05.2020].
www.pzn.org.pl/osiagniecia-osob-niewidomych-w-roznych-dziedzinach-dzialalnosci/
[dostęp: 03.06.2020].
www.pzn.org.pl/swiatowy-festiwal-piosenki-dla-niewidomych/ [dostęp: 04.06.2020].
www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp: 28.05.2020].
www.sjp.pwn.pl/doroszewski/anamnestyczny;5408959.html [dostęp: 10.05.2020].
www.sjp.pwn.pl/sjp/systemiczny;2576916 [dostęp: 15.06.2020].
www.slaskwroclaw.pl/strona/blindfootball [dostęp: 05.06.2020];
www.start.wroclaw.pl/co_to_jest_goalball2 [dostęp: 05.06.2020].
www.swiatbrajla.org.pl/?wlodzimierz-dolanski,29 [dostęp: 19.05.2020].
www.teatrplock.pl/pl/spektakle-z-audiodeskrypcja-festiwal-kultury-i-sztuki-  [dostęp:
04.06.2020].
www./tyflolab.pwr.edu.pl/ [dostęp: 03.06.2020].
www.wisla.krakow.pl/page?slug=wisla-krakow-blind-football [dostęp: 05.06.2020].
www.wroclaw.praca.gov.pl/-/870559-szkolenie-osob-niepelnosprawnych  [dostęp:
28.05.2020].
www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/kwoty-najnizszych-swiadczen-emerytalno-rento-
wych [dostęp: 04.06.2020].
www.zdrowie.wprost.pl/medycyna/zabiegi/10218763/polowa-europejczykow-jest-
gotowa-na-korzystanie-z-uslug-doktora-robota.html [dostęp: 28.05.2019).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane