• Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

 • Autor: Kinga Machowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-196-2
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 122/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W demokratycznym państwie wolność prowadzenia działalności gospodarczej może być realizowana tylko równolegle z prawami człowieka - przedsiębiorstwa korzystają zwłaszcza z ochrony swojej własności oraz nawiązują relacje mające wpływ na prywatność stron tych więzi. Praktyka wskazuje też na łączność etyki w biznesie, koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i respektowania praw człowieka. Przedsiębiorstwa realizują przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, których prowadzenia w dużej mierze zależy od mobilizacji wszystkich pracowników do twórczego myślenia, działania oraz uczenia się. Wykorzystywana wiedza stanowi bezpośredni czynnik kształtujący konkurencyjność nie tylko poszczególnych przedsiębiorstw, ale i całej gospodarki. Te prawidłowe relacje pozwalają efektywnie wykorzystywać potencjał kapitału ludzkiego i skutecznie chronić tajemnicę przedsiębiorstwa. Ignorowanie powyższych ustaleń zwiększa ryzyko jego upadku. Chcąc minimalizować ryzyko wystąpienia tego negatywnego zjawiska na szerszą skalę, państwo powinno prowadzić politykę gospodarczą już na etapie tworzenia otoczenia prawnego przedsiębiorstwa. Powinno zwłaszcza zapewniać instrumenty pozwalające chronić specyficzne aspekty praw człowieka wynikające z realizowania tych praw w sferze działalności gospodarczej wykonywanej w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. Tematyka podjęta w monografii jest zatem niezwykle aktualna, a do tej pory rzadko badano ją w sposób kompleksowy.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wstęp

Rozdział I. OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W SFERZE BIZNESU

1. Konstytucyjna ochrona praw człowieka a obrót gospodarczy
2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu a globalne i regionalne zobowiązania państwa

Rozdział II. NIERÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU A SYTUACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Postacie nierównego traktowania w zatrudnieniu
2. Finansowe skutki nieprawidłowych zachowań w relacjach z pracownikami

Rozdział III. PRAWA DO WŁASNOŚCI ORAZ PRYWATNOŚCI JAKO GWARANCJA MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Prawo do własności
2. Prawo do prywatności

Rozdział IV. INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

1. Gospodarka oparta na wiedzy i społeczeństwo informacyjne jako elementy otoczenia przedsiębiorstwa
2. Innowacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw

Rozdział V. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Własność przemysłowa – rodzaje i znaczenie nabycia ochrony
2. Sposoby eksploatacji własności przemysłowej
3. Majątkowe prawa autorskie
4. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Zakończenie
Bibliografia

Prof. dr hab. Józef Tymanowski:

Przedłożona do recenzji monografia zawiera wyniki badań nad możliwością budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o respektowanie praw człowieka, co czyni ją opracowaniem o twórczym i oryginalnym charakterze. w opracowaniu przyjęto interesującą perspektywę badawczą, za cel obierając przyczynienie się do określenia sposobu postrzegania praw człowieka w kontekście wpływu na sytuację przedsiębiorców i przez to - przynajmniej w pewnym zakresie - wpływ na stan gospodarki.

Kinga Machowicz

Książki tego autora

1. Akty normatywne
Hard law
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C.07.306
z dnia 17 grudnia 2007 r., skonsolidowana wersja poprawiona Dz.Urz. UE C.10.83
z dnia 30 marca 2010 r.
Karta Praw Podstawowych, tekst skonsolidowany Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016 r.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r.
mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
znaków towarowych (wersja przekształcona), Dz.Urz. UE L 336/13 z 23.12.2015 r.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r.,
Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
Protokół Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia
20 marca 1952 r., Dz.U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175 ze zm. wprowadzonymi przez Protokół
Nr 11 do Konwencji: Dz.U. z 1998 r., Nr 147, poz. 962.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia
1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1010, 1649.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1231.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600, 2077 ze zm.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 776
ze zm.
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, 1495.Bibliografia 112
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ogra-
niczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, Dz.U.
Nr 233, poz. 1955.
Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez
prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 753, z 2019 r., poz. 1349.
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243, 326, 912.
Soft law
Komisja Europejska, Green Paper: Promoting a European Framework for Corporate Social
Responsibility, Brussels 2001.
Resolution 1757(2010) Final version, tekst przyjęty przez ZP 6 października 2010 r.
Recommendation 1936(2010) Final version, tekst przyjęty przez ZP 6 października 2010 r.
Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations
„Protect, Respect and Remedy” Framework, Genewa, 21 marca 2011 (U.N. Doc. 
A/HRC/17/31). Tekst polski na stronie Ministerstwa Rozwoju: <https://www.mr.gov.
pl/media/22157/Wytyczne_ONZ-UNGPs_BHR_PL_web_PIHRB.pdf>.
Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to member States on
Human Rights and Business, tekst przyjęty przez ZP 2 marca 2016 r.
Załącznik do Rekomendacji Komitetu Ministrów CM/Rec(2016)3.

2. Opracowania
Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profe-
sjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
Banse G., Parodi O., Kulturowe uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej
na wiedzy [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki
opartej na wiedzy, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
Biegańska A., Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego [w:] K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza
gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka i zarządzanie,
Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
Błeszyński J., Glosa do postanowienia sądu apelacyjnego z dnia 24 lutego 2009 r., I ACa
99/09, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 7.
Bury B., Dylematy na tle prawa do wypoczynku w zatrudnieniu niepracowniczym typu cy-
wilnoprawnego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, vol. XXIV, nr 3.Bibliografia 113
Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance , „Academy
of Management Review” 1979, Vol. 4, No. 4.
Ciechanowicz-McLean J., Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska,
„Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 1.
Czarny P., Konstytucyjne pojęcie godności człowieka a rozumienie godności w polskim języku
prawnym [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Czaja S., Spory wokół pojęcia społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
– problemy identyfikacji i pomiaru , „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu” 2010, nr 10.
Deva S., Guiding Principles on Business and Human Rights: Implications for Companies,
„European Company Law” 9(2012) Issue 2.
Dörre-Nowak D., Czy na pewno każde molestowanie jest dyskryminacją?, „Studia z Zakresu
Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2003, nr 1.
Dörre-Nowak D., Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksual-
nym i mobbingiem, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2014, nr 11.
Drab-Kurowska A., Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy [w:] K. Machowicz (red.),
Człowiek z perspektywy biznesu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Dudek P. Zapachowe znaki towarowe – prawo i praktyka, „Palestra” 2014, nr 5–6.
Francisquini R., Freedom of Expression and Communicative Equality. The Case for Regulation ,
„Politikon: IAPSS Political Science Journal”, June 2014, Vol. 23.
Freeman Ch., The economics of technical change , „Cambridge Journal of Economics” 1994,
Vol. 18, No. 5.
Freeman Ch., The Role Of Technical Change In National Economic Development [w:] A. Amin,
J. Goddard (ed.), Technological Change, Industrial Restructuring and Regional Develop-
ment, Allen & Unwin, 1986.
Gadek-Giesen B., Plagiat dzieł naukowych. Zagadnienia wybrane, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2011, nr 2.
Ganczar M., Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostęp-
niania danych osobowych [w:] K. Machowicz (red.), Człowiek z perspektywy biznesu,
Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Gęsicka D.K., Wykładnia pojęć w prawie autorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej” 2012, nr 3.
Gładoch M., Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, „Praca i Zabezpieczenie
Społeczne” 2006, nr 4.
Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania,
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.Bibliografia 114
Goliński M., Społeczeństwo informacyjne: problemy definicyjne i problemy pomiaru , „Dy-
daktyka Informatyki” 2004, nr 1.
Granat M., Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna,
„Państwo i Prawo” 2014, z. 8.
Grzybowski M., Konstytucyjna zasada ochrony własności jako zasada działania państwa.
Pojęcie polskie na tle porównawczym [w:] K. Skotnicki (red.), Własność – zagadnienia
ustrojowoprawne. Porównanie rozwiązań w państwach Europy Środkowo-Wschodniej,
Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2006.
Hajduczenia H., Lechman-Filipiak A., Przejście zakładu pracy a umowa o zakazie konkurencji,
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2015, nr 11.
Hollanders H., Es-Sadki N., The European Innovation Scoreboard 2017 , Komisja Europejska,
Bruksela 2017.
Hudson R., From Knowledge-based Economy to... Knowledge-based Economy? Reflections
on Changes in the Economy and Development Policies in the North East of England,
Regional Studies, July 2011, Vol. 45.7.
Indraszczyk A., Społeczeństwo informacyjne – szanse i zagrożenia dla rozwoju ruchów spo-
łecznych, „Studia Bobolanum” 28 (2017), nr 3.
Jakubowska-Hara J., Nowak C., Przestępstwo zniesławienia z użyciem Internetu w polskim
prawie karnym, „Studia Prawnicze” 2005, nr 4.
Jankowiak J., Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w konstytucji. Glosa
do wyroku TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/2000, „Gdańskie Studia Prawnicze
– Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 4.
Jaworski L., Prawo pracodawcy do utworu stworzonego przez pracownika, „Prawo Spółek”
1999, nr 2.
Joyce D., Internet Freedom and Human Rights, „The European Journal International Law”
(2015), Vol. 26, No. 2.
Justyński T., Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2000.
Juściński P.P., Prawo autorskie w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 1.
Kalitowski M., teza 4 do art. 212 k.k. [w:] M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 2,
LexisNexis, Warszawa 2010.
Kay J., Podstawy sukcesu firmy , PWE, Warszawa 1996.
Kępiński J., Czy znak towarowy może być utworem?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i So-
cjologiczny” 2015, nr 2.
Kietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna,
Kraków 2005.
Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998.Bibliografia 115
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, wyd. 4, Ossolineum, Wrocław 1975.
Kowalczyk M., Obowiązek używania zarejestrowanego znaku towarowego, „Przegląd Usta-
wodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 3.
Krakowiak P., Równość i niedyskryminacja – dwie strony różnych medali, „Gdańskie Studia
Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2012, nr 4, poz. 11.
Król M.J., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
„Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, nr 32.
Łętowska E., Konstrukcja gwarancji własności w europejskiej konwencji z 1950 roku [w:]
Rozprawy z prawa cywilnego i ochrony środowiska: ofiarowane profesorowi Antoniemu
Agopszowiczowi, Uniwersytet Śląski, Katowice 1992.
Machowicz K., Property which cannot be disposed of or the sphere of privacy or freedom of
expression? Authorship of a work in the light of the protection of human rights, „Annales
UMCS” 2015, sectio K, vol. 22, nr 1.
Machowicz K., Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji Praw Człowieka – zmiany w mo-
delowym ujęciu systemów ochrony praw człowieka [w:] W. Gizicki (red.), Organizacje
międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2012.
Machowicz K., Równowaga między zapewnianiem państwu środków finansowych a ingerencją
w prawa człowieka przysługujące podatnikom [w:] M. Żukowski (red.), Sektor finansów
publicznych a rozwój gospodarczy. Problemy i dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
Machowicz K., Wykładnia postanowień Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (ujęcie prak-
tyczne), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji”
2014, z. 1 (26).
Makulska D., Kluczowe czynniki rozwoju w gospodarce opartej na wiedzy, „Prace i Materiały
Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH”, nr 88, Warszawa 2012.
Mańkiewicz P.J., Gospodarka oparta na wiedzy jako determinanta konwergencji gospodarczej
Polski i wysoko rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, „Annales UMCS” 2016, sectio
H, vol. L, nr 3.
Mazur-Wierzbicka E., Przedsiębiorczość a społeczna odpowiedzialność biznesu, „Przedsię-
biorczość i Zarządzanie” 2017, t. XVIII, z. 12, cz. I.
Mednis A., Prawo do prywatności a interes publiczny, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
Minich D., Moskwa A., Wynagrodzenie za pracę. Czy wynagrodzenie minimalne oraz wy-
nagrodzenie godziwe odpowiadają zasadzie sprawiedliwości społecznej? (preliminaria),
„Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 3.
Mullerat R., Corporate Social Responsibility: A European Perspective, „The Jean Monnet/
Robert Schuman Paper Series” (13)2013, No. 6.
Nicolescu O., Nicolescu C., Knowledge Based Specialists the Determinant Driven Force of the
Knowledge Based Economy, “International Journal of Economic Practices and Theories”, Bibliografia 116
Vol. 5, No. 5, 2015 (October), Special issue on Trends in Sustainable Business and
Consumption.
Niżankowska A.M., Prawo do integralności utworu, Oficyna a Wolters Kluwer business,
Warszawa 2007.
OECD/Eurostat, Oslo Manual, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data,
OECD Publishing, 2005.
OECD Workshops On The Economics Of The Information Society: A Synthesis Of Policy
Implications, Paris 1999.
O’Flaherty M., Ochrona praw człowieka w dzisiejszej Europie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2017, z. 1.
Oryl A., IP Trolling: jak się przed nim bronić, „Rzeczpospolita” 2016, 28 kwietnia.
Ostrowska K., Czy znak towarowy może być uznany za dobro osobiste?, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 1.
Patalas-Maliszewska J., Kłos S., Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarządzania
wiedzą, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
Poskrobko B., Wiedza i gospodarka oparta na wiedzy [w:] B. Poskrobko (red.), Gospodarka
oparta na wiedzy: materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
Poznańska K., Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, „Ma-
teriały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej”, t. 82, Warszawa 2002.
Rothwell R., Industrial innovation: success, strategy, trends [w:] M. Dodgson, R. Rothwell
(ed.), The handbook of industrial innovation , Edward Elgar Publishing, Aldershot-Bro-
okfield 1994.
Rothwell R., Towards the Fifth-generation Innovation Process, „International Marketing
Review” 1994, Vol. 11, No. 1.
Rybczyńska J.A., Ewolucja międzynarodowych standardów praw człowieka w świetle teorii
decyzji politycznych [w:] M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A.W. Ziętek (red.), Teoria
i praktyka stosunków międzynarodowych. Dziedzictwo intelektualne Profesora Ziemowita
Jacka Pietrasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.
Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), „Państwo i Pra-
wo” 1990, z. 11.
Sala-i-Martin, Blanke J., Drzeniek Hanouz M., Geiger T., Mia I., The Global Competitiveness
Index 2009–2010: Contributing to Long-Term Prosperity amid the Global Economic
Crisis [w:] The Global Competitiveness Report 2009–2010 , World Economic Forum,
Geneva 2009.
Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1960.
Skadegaard Thorsen S., Andreasen S., Remodelling Responsible Supply Chain Management:
The Corporate Responsibility to Respect Human Rights in Supply Chain Relationships [w:] Bibliografia 117
R. Mares (ed.), The UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Foundations
and implementation, Martinus Nijhoff Publishers, Lund 2011.
Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy
[w:] E. Skrzypek, K. Piech (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach:
pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
Solow R., Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics
and Statistics”, August 1957, Vol. 39.
Sottiaux S., Rummens S., Concentric democracy: Resolving the incoherence in the European
Court of Human Rights’ case law on freedom of expression and freedom of association,
„International Journal of Constitutional Law” 2012, Vol. 10, No. 1.
Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1997.
Stożek P., A Spatial Analysis Of The Knowledge – Based Economy In Poland , „Comparative
Economic Research” 2014, Vol. 17, No. 4.
Stuglik A., Ochrona produktów informatycznych w prawie własności przemysłowej, „Palestra”
2004, nr 9–10.
Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda), cz. II,
„Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 2.
Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Business Press, Warszawa 1998.
Wachowska A., Cytat utworu audiowizualnego w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności
Intelektualnej” 2009, nr 2.
Wiszniewska T., Znaki towarowe w prawie własności przemysłowej, „Przegląd Prawa Han-
dlowego” 2001, nr 12.
Wojnicka E., System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk 2004.
Zalasińska K., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2007 r.,
K 20/07, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 2.
Żelechowski Ł., Zastaw zwykły i rejestrowy na prawach własności przemysłowej, Wolters
Kluwer Polska, Warszawa 2011.

3. Orzecznictwo
3.1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Wyrok z dnia 26 kwietnia 1979 r. w sprawie The Sunday Times przeciwko Wielkiej Brytanii
(Nr 1), A. 30.
Wyrok ETPC z dnia 8 lutego 1986 r. w sprawie Lithgow i in. przeciwko Wielkiej Brytanii,
A. 102.
Wyrok z dnia 21 lutego 1986 r. w sprawie James i in. przeciwko Wielkiej Brytanii, A. 98.Bibliografia 118
Wyrok z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie Van Marle i in. przeciwko Holandii, A. 101.
Wyrok z dnia 24 października 1986 r. w sprawie AGOSI przeciwko Wielkiej Brytanii, A. 108.
Wyrok z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko RFN, A. 251 – B.
Wyrok z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie Holy Monasteries przeciwko Grecji, A. 301 – A.
Wyrok z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie Alice Halford przeciwko Wielkiej Brytanii, RJD
1997-III.
Wyrok z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie Stés Colas Est i in. przeciwko Francji, Izba II,
skarga nr 37971/97.
3.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
Wyrok TK z 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49.
3.3. Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Wyrok z dnia 25 kwietnia 1997 r., II UKN 67/97, OSNAPiUS 1998, z. 2, poz. 57.
Wyrok z dnia 3 listopada 1997 r., I PKN 327/97, OSNAPiUS 1998, z. 16, poz. 476.
Wyrok z dnia 14 maja 1998 r., I PKN 121/98, OSNAPiUS 1999, z. 10, poz. 342.
Wyrok z dnia 3 czerwca 1998 r., I PKN 170/98, OSNAPiUS 1999 z. 11, poz. 369.
Wyrok z dnia 23 września 1998 r., II UKN 229/98, OSNAPiUS 1999, z. 19, poz. 627.
Wyrok z dnia 29 września 1998, I PKN 335/98, OSNAPiUS 1999, z. 20, poz. 648.
Wyrok z dnia 17 listopada 1999 r., I PKN 358/99, OSNAPiUS 2001, z. 7, poz. 217.
Wyrok SN z dnia 21 stycznia 2001 r., I PK 96/02, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 3.
Uchwała z dnia 11 kwietnia 2001 r., III ZP 7/01, OSNAPiUS 2002, z. 7, poz. 155.
Wyrok z dnia 17 grudnia 2001 r., I PKN 742/00, OSNP 2003, z. 24, poz. 588.
Wyrok z dnia 26 lutego 2003 r., I PK 139/02, OSNP 2004, z. 14, poz. 241.
Wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02, OSP 2004, z. 12, poz. 150.
Wyrok z dnia 11 września 2003 r., III CKN 579/01, OSNC 2004, z. 10, poz. 167.
Wyrok z dnia 10 października 2003 r., I PK 528/02, OSNP 2004, z. 19, poz. 336.
Wyrok z dnia 28 września 2004 r., IV CK 640/2003, OSNC 2005, z. 9, poz. 157.
Wyrok z dnia 13 kwietnia 2005 r., II PK 258/04, OSNP 2005, z. 22, poz. 356.
Wyrok z dnia 9 czerwca 2005 r., III CK 622/04, LEX nr 180853.
Wyrok z dnia 15 września 2005 r., II CK 82/05, LEX nr 359845.
Wyrok z dnia 8 grudnia 2005 r., I PK 103/05, OSNP 2006, z. 21–22, poz. 321.
Wyrok z dnia 18 grudnia 2006 r., II PK 95/06, OSNP 2008, z. 3–4, poz. 32.
Wyrok z dnia 25 lipca 2006 r., I PK 56/06, „Monitor Prawniczy” 2007, nr 4.
Wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r., II PK 112/06, OSNP 2008, z. 1–2, poz. 12.
Wyrok z dnia 8 lutego 2007 r., II PK 159/06, OSNP 2008, z. 7–8, poz. 91.
Wyrok z dnia 22 lutego 2007 r., I PK 242/06, OSNP 2008, z. 7–8, poz. 98.Bibliografia 119
Wyrok z dnia 20 marca 2007 r., II PK 221/06, OSNP 2008, z. 9–10, poz. 122.
Wyrok z dnia 5 marca 2007 r., I PK 228/06, OSNPUSiSP 2008, z. 7–8, poz. 100.
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2007 r., I PK 361/06, OSNP 2008, z. 9–10, poz. 130.
Wyrok z dnia 4 lipca 2007 r., II PK 359/06, OSNP 2008, z. 15–16, poz. 223.
Wyrok z dnia 4 września 2007 r., I PK 92/07, OSNP 2008, z. 19–20, poz. 286.
Wyrok z dnia 8 stycznia 2008 r., II PK 116/07, OSNP 2009, z. 3–4, poz. 38.
Wyrok z dnia 14 stycznia 2008 r., II PK 102/07, OSNP 2009, z. 5–6, poz. 61.
Wyrok z dnia 22 stycznia 2008 r., I PK 197/07, OSNP 2009, z. 5–6, poz. 65.
Wyrok z dnia 6 marca 2008 r., II PK 188/07, OSNP 2009, z. 13–14, poz. 171.
Wyrok z dnia 2 kwietnia 2008 r., II PK 268/07, OSNP 2009, z. 15–16, poz. 201.
Wyrok z dnia 8 lipca 2008 r., I PK 294/07, OSNP 2009, z. 23–24, poz. 307.
Wyrok z dnia 9 lipca 2008 r., I PK 2/08, OSNP 2009, z. 23–24, poz. 311.
Wyrok z dnia 5 sierpnia 2008 r., I PK 37/08, OSNP 2010, z. 1–2, poz. 4.
Wyrok z dnia 12 września 2008 r., I PK 27/08, OSNP 2010, z. 3–4, poz. 34.
Wyrok z dnia 14 listopada 2008 r., II PK 88/08, LEX nr 490339.
Wyrok z dnia 7 maja 2009 r., III PK 2/09, LEX nr 510981.
Wyrok z dnia 8 października 2009 r., II PK 114/09, LEX nr 558297.
Wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r., I PK 268/16, BSN-IPUSiSP 2018, nr 1.
Wyrok z dnia 7 lutego 2018 r., II PK 22/17, OSNP 2019, z. 1, poz. 1.
Wyrok z dnia 7 listopada 2018 r., II PK 210/17, BSN-IPiUS 2019, nr 3–4.
Wyrok z dnia 5 lutego 2019 r., III PK 12/18, BSN-IPiUS 2019, nr 3–4.
3.4. Orzecznictwo sądów administracyjnych
Postanowienie NSA z dnia 3 grudnia 1993 r., SA/Po 1931/93, ONSA 1995, nr 2, poz. 53.
Wyrok NSA z dnia 25 października 2006 r., II GSK 179/2006, LEX nr 276729.
Wyrok NSA z dnia 23 czerwca 2017 r., II GSK 2784/15, LEX nr 2332830.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 lipca 2010 r., III SA/Wa125/10, LEX nr 674948.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 października 2010 r., VI SA/Wa1425/10, LEX nr 759581.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., VI SA/Wa 2897/13, LEX nr 1563447.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 września 2016 r., VI SA/Wa 1277/16, LEX nr 2148856.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r., II GSK 872/15, LEX nr 2206613.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1236/16, LEX nr 2290151.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1173/16, LEX nr 2336608.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., VI SA/Wa 1506/16, LEX nr 2230026.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 stycznia 2018 r., VI SA/Wa 1761/17, LEX nr 249081.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 marca 2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX nr 2271826.Bibliografia 120
3.5. Orzecznictwo sądów powszechnych
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 1991 r., I Acr 157/91, „Wokanda”
1992, nr 3.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 1995 r., I ACr 620/95, LEX
nr 62623.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 grudnia 2006 r., III APa 170/05, LEX
nr 310407.
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2006 r., I Acz 1129/06,
LEX nr 516576.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 7 listopada 2007 r., I Aca 800/07, LEX nr 370747.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2009 r., I Aca 893/09, LEX nr 628228.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2011 r., I ACa 866/10, LEX
nr 1109409.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2012 r., I ACa 129/12, LEX
nr 1213876.
Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 20 maja 2015 r., I C 550/15, http://
orzeczenia.bielsk-podlaski.sr.gov.pl/content/$N/150505100000503_I_C_000550_2015_
Uz_2015-05-20_001.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2016 r., I ACa 11/16, LEX
nr 2050480.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 marca 2017 r., VI ACa 1538/15, LEX
nr 2402438.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2018 r., VII AGa 24/18, LEX
nr 2487708.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 października 2018 r., III APa 20/18, Portal
Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie [online] 27.03.2019, http://orzeczenia.waw.
sa.gov.pl/content/$N/154500000001521_III_APa_000020_2018_Uz_2018-10-24_001.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 8 listopada 2018 r., III APa 47/18, LEX
nr 2612789.

4. Źródła internetowe
Antczak A., Państwo i aktorzy niepaństwowi, „Rzeczpospolita” [online] 03.09.2017, ht-
tps://www.rp.pl/Opinie/309039945-Panstwo-i-aktorzy-niepanstwowi.html [dostęp:
20.12.2018].
Duda Ł., Kociubiński J., Realizacja ochrony własności w Europejskiej Konwencji Praw Czło-
wieka na podstawie orzeczenia Lithgow i inni [online], http://www.bibliotekacyfrowa.
pl/Content/34400/0015.pdfKwaśnicki W., Innowacje społeczne – nowy paradygmat czy kolejny etap w rozwoju kreatyw-
ności człowieka [online] http://kwasnicki.prawo.uni.wroc.pl/todownload/Innowacje-
SpoleczneWK.pdf.
Neely A., Hii J., Innovation and Business Performance: A Literature Review [online] https://
www.researchgate.net/publication/264870158_Innovation_and_Business_Performan-
ce_A_Literature_Review.
Stallman R.M., Własność intelektualna to zwodniczy miraż [online], http://www.gnu.org/
philosophy/not-ipr.pl.html.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane