• Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym. Pozytywny wymiar kooperacji negatywnej

Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym. Pozytywny wymiar kooperacji negatywnej

 • Autor: Rafał Kwasiński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-761-2
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 324/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją na rynku wydawniczym, która stanowi kompendium wiedzy na temat problematyki przesłuchiwania terrorystów. Książka przedstawia w sposób kompleksowy uwarunkowania psychologiczno-taktyczne przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym. Jest to zarazem poradnik, który został wzbogacony o obszerny przegląd strategii, metod i technik przesłuchań terrorystów, opracowanych i stosowanych m.in. w krajach stojących na pierwszej linii walki z terroryzmem, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej czy Wielka Brytania. W książce zaprezentowano autorską metodę „PRO-A®T” przesłuchania podejrzanego w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym.

Książka adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, zainteresowanych takimi dziedzinami naukowymi, jak: nauki o bezpieczeństwie, politologia, kryminologia, kryminalistyka, prawo karne, psychologia sądowa. Ponadto może być przydatna dla przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, szczególnie zainteresowanych problematyką przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej.

Spis treści:

wstęp

Rozdział 1. Metodyka przesłuchania podejrzanego

1.1. Istota i cele przesłuchania
1.2. Etapy przesłuchania
1.2.1. Etap wstępno-obserwacyjny
1.2.2. Etap spontanicznych wyjaśnień
1.2.3. Etap indagacyjny
1.2.4. Etap dokumentowania (czynności końcowe)
1.3. Przygotowanie i planowanie
1.4. Metody przesłuchań
1.4.1. Metody racjonalne
1.4.2. Metody emocjonalne
1.4.3. Metody kontrowersyjne
1.5. Czynniki określające wybór metody przesłuchania

Rozdział 2. Uwarunkowania psychologiczno-taktyczne przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym


2.1. Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości terrorystycznej
2.1.1. Stawanie się terrorystą
2.1.2. Bycie terrorystą a koncepcja osobowości terrorystycznej
2.1.3. Wycofywanie się
2.1.4. Osobowość terrorysty a jego „profil”
2.2. Taktyczne uwarunkowania przesłuchania podejrzanego
2.2.1. Kontekst kulturowy
2.2.2. Przygotowanie i planowanie
2.2.3. Udział tłumacza w przesłuchaniu
2.2.4. Miejsce przesłuchania oraz dobór przesłuchującego
2.2.5. Praca zespołowa
2.2.6. Kluczowe umiejętności komunikacyjne i społeczne przesłuchującego
2.2.7. Taktyka obronna przesłuchiwanego – „antyprzesłuchanie”
2.2.8. Analiza behawioralna
2.2.9. Analiza informacji i analiza wypowiedzi

Rozdział 3. Amerykańskie i brytyjskie strukturalne metody przesłuchania  podejrzanego w sprawach dotyczących przestępczości terrorystycznej

3.1. Amerykańskie strukturalne metody przesłuchań podejrzanego
3.1.1. Metoda Reida
3.1.2. Metoda Wicklander-Zulawski (W-Z)
3.1.3. Metoda Kinesic Interview and Interrogation
3.2. Brytyjska strukturalna metoda przesłuchania podejrzanego
3.2.1. Zarządzanie przesłuchaniem (CM)

Rozdział 4. Metoda „PRo-a®T” przesłuchania podejrzanego w sprawach o przestępstwa o charakterze terrorystycznym

4.1. Etap pierwszy: Przygotowanie i planowanie
4.2. Etap drugi: Rozmowa zasadnicza (przesłuchanie)
4.3. Etap trzeci: Ocena (ewaluacja)

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków

Rafał Kwasiński
absolwent prawa, oficer Policji w stanie spoczynku, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Studiów Społecznych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Gdańsku, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z nauk o bezpieczeństwie. Absolwent prestiżowej Akademii FBI w Quantico (USA), wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, ekspert w dziedzinie taktyki i technik prowadzenia rozmów i przesłuchań, członek stowarzyszenia FBINAA. Przez wiele lat był przedstawicielem polskiej Policji przy CEPOL-u (Europejskie Kolegium Policyjne) jako ekspert edukacyjny do spraw wspólnych programów nauczania. Autor publikacji na temat bezpieczeństwa państwa, zagrożeń terrorystycznych oraz problematyki przesłuchań. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół zagadnień związanych z komunikacją interpersonalną, metodyką prowadzenia rozmów i przesłuchań oraz analizą behawioralną

Książki tego autora

Pozycje zwarte, artykuły

Adams S.H., Statement Analysis What Do Suspects’ Words Really Reveal?, FBI Law Enforcement Bulletin, October, 1996.
Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji w administracji a biznesie, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1999.
Aleksandrowicz T.R., Nowy terroryzm, [w:] J. Szafrański (red.), Współczesne zagrożenia terroryzmem oraz metody działań antyterrorystycznych, Szczytno 2007.
Aleksandrowicz T.R., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2008.
Aleksandrowicz T.R., Bieżące zagrożenia terrorystyczne. Część 1. Doświadczenia ostatniego dziesięciolecia, „Przegląd Policyjny” październik–grudzień 2017, nr 4(128).
Argyle T., Bodily communication, Londyn 1975.
Arntzen M., Psychologia zeznań świadków, PWN, Warszawa 1989.
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997.
Aubrey A.S., Caputo T.R., Criminal Interrogation, Springfield IL, 1986.
Beck U., Władza a przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Scholar, Warszawa 2005.
Blair P., What do we know about interrogation in the US, „Journal of Police and Criminal Psychology” 2005, t. 20, nr 2.
Bond C.F., DePaulo B.M., Accuracy of deception judgments, „Personality and Social Psychology Review” 2006.
Bortz W.D., Das Vernehmungs-protokoll, „Kryminalistik” 1976, nr 7.
Brockner  J.,  Rubin  Z.,  Entrapment  in  Escalating  Conflicts,  New  York:  Springer-Verlag 2004.
Chudy W., Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w  świecie osób a społeczeństw, Volumen, Warszawa 2003.
Chudy W., Kłamstwo jako metoda. Esej o społeczeństwie a kłamstwie, Warszawa 2007.
Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.
Ciosek M., Psychologia sądowa a penitencjarna, Warszawa 2001.
Clark  A.,  Covert  surveillance  and  informer  handling,  [w:]  T.  Newburn,  T.  Williamson, A. Wright (red.), Handbook of Criminal Investigation, Cullompton–Portland 2007.
Cook M., Experiments on orientation and proxemics, Human Relations, nr 23/1970.
Czeczot P.Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Comer, Toruń 1996.
Czeczot Z., Czubalski M., Zarys kryminalistyki, Warszawa 1972.
Czubalski M., Metodologiczne a faktyczne problemy prawidłowej oceny zachowania się oskarżonego, „Problemy Kryminalistyki” 1969, nr 82.
Czubalski M., O pojęciu a klasyfikacji środków dowodowych , PiP 1968, nr 1.
Damasio A., W poszukiwaniu Spinozy. Radość, smutek a czujący mózg, Rebis, Poznań 2005.
Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, t. 1 a 2, Warszawa 2005.
Dean G., Gottschalk P., Knowledge Management in Policing and Law Enforcement. Foundations, Structures, Applications, Oxford 2007.
Debray R., Revolution in the Revolution, New York: MR Press 1967.
DePaulo B.M., Kirkendol S.E., The motivational impairment effect in the comminucation of deception, [w:] Yuille J.C. (red.), Credibility  Assessment, Dordrecht, The Netherlands: Kluwer, 1989.
Doliński D., Psychologia wpływu społecznego, Ossolineum, Wrocław 2000.
Domachowski W., Przewodnik po psychologii społecznej, Warszawa 1998.
Dworetzky J.P., Psychology (Third Edition), St. Paul, MN: West Publishing 1991.
Dziekan M.M., Irak, religia a polityka, Warszawa 2005.
Eck M. Lies and truth, NY, The Macmillan Company 1970.
Ede R., Shepherd E., Active defence: A solicitor’s guide to police and defence investigation and prosecution and defence disclosure in criminal cases, Londyn 1997.
Ekman P., Kłamstwo a jego wykrywanie w biznesie, polityce a małżeństwie, Warszawa 2008.
Fein R.A., Introduction: Intelligence Science Board Study. Educing Information. Phase 1 Report, 2006.
Festinger L., A  theory  of  cognitive  dissonance, Palo Alto, CA, Stanford University Press 1957.
Gordon N.J., Fleischer W.L., Effective Interviewing and Interrogation Techniques, Academic Press 2002.
Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, WAiP 2011.
Gruza E., Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym – problematyka kryminalistyczna, Zakamycze, Kraków 2003.
Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009.
Grześkowiak K. Wiak K. (red.), Kodeks karny – komentarz, Warszawa 2012.
Gutekunst W., Kryminalistyka. Zarys systematycznego wykładu, Warszawa 1965.
Gutekunst W., Programowanie przesłuchania, „Problemy Kryminalistyki” 1964, nr 52.
Hall E.T., The hidden dimension, New York 1966.
Hanausek T., Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Polbod, Katowice 1993.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2005.
Hanausek T., Zarys taktyki kryminalistycznej, Warszawa 1994.
Hassan N., Letter from Gaza: An Arsenal of Believers – Talking to the Human Bombs, „The New Yorker”, New York 2001.
Hess J.E., Interviewing and Interrogation for law enforcement, Cincinatti, OH: Anderson Publishing Co. 1997.
Hoffman B., Oblicza terroryzmu, Warszawa 2001.
Hołyst B., Kryminalistyka, LexisNexis, Warszawa 2004.
Hołyst B., Kryminologia, PWN, Warszawa 1999.
Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Lexis Nexis, Warszawa 2004.
Hołyst B., Terroryzm, t. 1 a 2, Warszawa 2011.
Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 1976.
Horgan J., Psychologia terroryzmu, PWN, Warszawa 2008.
Horoszewski P., Kryminalistyka, PWN Warszawa 1958.
Inbau E.F., Reid J.E., Criminal Interrogation and Confessions, The Williams and Wilkins Company, Baltimore 1962.
Inbau F.E., Reid J.E., Buckley J.P., Jayne B.C., Criminal Interrogation and Confession, Fourth Edition, 2004.
Inbau F.E., Reid J.E., Buckley J.P., Jayne B.C., Criminal Interrogation and Confessions – Fifth Edition, Jones, Bartlett Learning 2013.
Jałoszyński K., Współczesny wymiar terroryzmu, Warszawa 2008.
Jałoszyński K., Zagrożenie terroryzmem w wybranych krajach Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych, AON, Warszawa 2001.
Juergensmeyer P., Terror in the Mind of God, Berkeley: Universitet of California Press, 2000.
Kalinowski S., Przebieg procesu karnego, Warszawa 1961.
Kassin S.M., McNall K., Police interrogations and confessions, „Law Human Behavior” 1991, nr 15.
Kelman H.C., Violence without moral resistant: Reflection on the Dehumanization of Victims and Victimisers, 1993.
Kiełtyka A., Amerykańska ustawa antyterrorystyczna z 2001 r., „Prokurator” 2005, nr 2–3.
Kisielewski T.A., Wojna imperium. Większy Bliski Wschód w amerykańskiej wojnie z terroryzmem, Elbląg 2008.
Klopf G., Tooke M.A., „Statement Analysis Field Examination Technique A Useful Investigative Tool”, FBI Law Enforcement Bulletin, April 2003.
Koluch W., Potrzeby psychiczne członków grup przestępczych, Warszawa 2001.
Kołakowska W., Lach B., Psychologiczne determinanty zeznań świadków a osób składających wyjaśnienia, Szczytno 2000.
Konieczny J. (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych a specjalnych, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Konieczny J., Kryzys  czy  zmiana  paradygmatu  kryminalistyki?, „Państwo a Prawo” 2012, nr 1.
Kosmynka S., Od Boga do terroru. Rola ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida, Łódź 2012.
Kotarbiński T., Drogi dociekań własnych, Warszawa 1986.
Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, PWN, Warszawa 1963.
Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1973.
Kreutz M., Metody współczesnej psychologii, Warszawa 1962.
Krysiak M., Przesłuchanie podejrzanego, Szczytno 2008.
Kurleto A., Z problematyki wykorzystania stresu psychologicznego w czasie przesłuchania podejrzanego, „Problemy Kryminalistyki” 1986, nr 171.
Kwasiński R., Językowo-psychologiczna analiza wypowiedzi w sprawach dotyczących zagrożenia bezpieczeństwa osób ustawowo podlegających ochronie wobec zagrożeń w XXI wieku,
[w:] P. Bogdalski, J. Cymerski, K. Jałoszyński (red.), Bezpieczeństwo osób podlegających ustawowo ochronie wobec zagrożeń XXI wieku, Szczytno 2014.
Kwasiński R., Możliwości zastosowania metody Reida do przesłuchania podejrzanych w sprawach dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Część pierwsza: budowanie a wykorzystywanie tematów, [w:] W. Zubrzycki (red.), Przez PZ do terroryzmu, t. 2, Szczytno 2015.
Kwasiński R., Możliwości zastosowania metody Reida do przesłuchania podejrzanych w sprawach dotyczących przestępstw o charakterze terrorystycznym. Część druga: zarządzanie zaprzeczeniami, protestami a uzyskiwanie przyznania się do winy, [w:] W. Zubrzycki (red.),
Przez PZ do terroryzmu, t. 2, Szczytno 2015.
Kwasiński R., Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce, (red.) J. Szafrański, K. Liedel, [w:] Przesłuchania terrorystów przy zastosowaniu „Podejścia 9 kroków”
Freda E. Inbaua, Johna E. Reida a Josepha P. Buckleya, Szczytno 2011.
Kwasiński R., Wrzosek P., Educing information a analiza wypowiedzi w sprawach zagrożeń terrorystycznych  o  charakterze  bio  lub  cyberterrorystycznym  –  w  kierunku  synergii  wiedzy, [w:] Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne a cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2013.
Kwasiński R., Wrzosek P., Model zarządzania przesłuchaniem (Conversation Management, CM) w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym na przykładzie doświadczeń policji brytyjskiej, [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem a organizacji systemu antyterrory-
stycznego w Polsce, (red.) P. Bogdalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Warszawa 2012.
Leaman O., Krótkie wprowadzenie do filozofii islamu , Lipszyc M. (tłum.), Warszawa 2004.
Leo R.A., Inside the interrogation room, Northwestern University School of Law, „The Journal at Criminal Law & Criminology” 1996, t. 86, nr 2.
Lewicka B., Wojciszke B., Wiedza jednostki a sądy o świecie społecznym, [w:] Psychologia, t. 3, pod red. J. Strelau, Gdańsk 2000.
Lewin K., A Dynamic Theory of Personality, New York 1935.
Lewis B., Co się właściwie stało? O kontaktach Zachodu ze światem islamu, Kozłowska J. (tłum.), Warszawa 2003.
Liedel K., Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych a innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, Toruń 2005.
Liedel K., Fundamentalizm islamski w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, [w:] Szulakiewicz M., Karpus Z. (red.), Fundamentalizm a kultury, Toruń 2005.
Liedel K., Gromadzenie informacji oraz narzędzia operacyjne a rozpoznawcze w systemie przeciwdziałania terroryzmowi, [w:] Hołyst B., Jałoszyński K., Letkiewicz A. (red.), Wojna z terroryzmem w XXI wieku, Szczytno.
Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T.R., Analiza informacji. Teoria a praktyka, 2012.
Liedel K., Piasecka P., Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2004.
Lipczyńska M., Pytania w procesie karnym, PK 1963.
Łuksza M., Antyterrorystyczne ustawodawstwo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii a Irlandii Północnej, „Prokuratura a Prawo” 2011, nr 5.
Macdonald J.M., Michaud D.L., Criminal interrogation, CO: Apache Press, Denver 1992.
Malendowicz P., Ruch anarchistyczny w Europie wobec przemian globalizacyjnych przełomu XX a XXI wieku, Warszawa 2013.
Marten Z., Psychologia zeznań, Warszawa 2012.
Matson J.V., Effective Expert Witnessing, CRC Press 2000.
Matsumoto D., Hwang H.S., Skinner L., Frank M.G., Evaluating Truthfulness and Detecting Deception. New Tools to Aid Investigators, FBI Law Enforcement Bulletin, 2011.
Matsumoto D., Hwang H-S., Training the ability to read microexpressions of emotion improves emotional competence on the job. Manuscript currently submitted for publication, 2009.
Matysiak T., Psychologiczna analiza zachowania się podejrzanych w czasie przesłuchania, Służba MO 1973, nr 4–5.
McConville M., Morrell P., Recording the interrogations: have the police got it taped! Criminal Law Review 1983.
McKenzie, R. Milne, Memory and interviewing skills, Psychology and Policing Course Unit Three (Bsc [Hons] Policing and Police Studies), Institute of Police and Criminological Studies, University of Portsmouth 1997.
Meloy J.R., The violent true believer: functional types, needs/sensitivities, and interview approaches, Behavioral Analysis Program, Counterintelligence Division, FBI, 2002.
Meloy J.R., Mohandie K., Hempel A., Shiva A. (not published), The violent true believer: homicidal and suicidal states of mind (HASSOM). FBI Report 2002.
Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo a psychologia, 2003.
Metzinger T., „Exposing lies”, elektroniczna wersja Scientific American –  Mind, October/November 2006.
Mortimer A., Cognitive processes underlying police investigative interviewing behavior. Unpublished PhD thesis, University of Portsmouth 1994.
Moston S., Stephenson G., The questioning and interviewing of suspects outside the police station, Research Study nr 22/1993, Royal Commission on Criminal Justice, London: HMSO.
Moston S., Stephenson G.M., Predictors of suspect and interviewer bahaviour during police questioning, [w:] F. Losel, D. Bender, T. Blesener (red.), Psychology and Law: International Perspectives (s. 212–219). Walter de Gruyter, Berlin 1992.
Mullenix A., Interrogation Strategies for an Unconventional Extremist Enemy, The Journal of the American Polygraph Association, „Polygraph”, October, 2007, Vol. 36, No. 3.
Nietzsche C., Jutrzenka, Kraków 2006.
Otłowski K., Podejrzany w postępowaniu karnym. Studium kryminalistyczne, PWN Warszawa 1979.
Pace E., Stefani P., Współczesny fundamentalizm religijny, Stopa K. (tłum.), Kraków 2002.
Pacek B., Problemy działań antyterrorystycznych w kontekście niezbędnych zmian w prawie, „Prokurator” 2006, nr 4.
Pape R., Dyinq to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. University of Chicago 2005.
Pasko-Porys W., Przesłuchiwanie a wywiad, 2007.
Pearlestein R., The Mind of the Political Terrorist, Wilmington: Scholarly Resources 1991.
Pease A., Pease B., Mowa Ciała, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2013.
Perkins D.F., Fogarty K., Active Listening: A Communication Tool, University of Florida, IFAS Extension, FCS2151, grudzień 1999.
Phillips  E.,  The  social  skills  base  of  psychopathology,  s.  13,  New  York  1978,  Grune  and Stratton.
Pikulski S., Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997.
Podręcznik Counterintelkgence Interrogation CIA – KUBARK, 1963. Program Analizy Behawioralnej, Wydział Kontrwywiadu FBI Federal Bureau of Investigation, 2002.
Podręcznik szkoleniowy dżihadysty Al-Kaidy, 2001 (opracowanie znalezione podczas przeszukania w Manchesterze w Wielkiej Brytanii).
Popławski M., Przyznanie się do winy, Pal. 1965 nr 4.
Post J.M., Group and Organisational Dynamics of Political Terrorism: Implications for Counterterrorist Policy, [w:] P. Wilkinson, A.M. Stewart (red.), Contemporary Research on Terrorism, Aberdeen; Aberdeen University Press 1987.
Post J.M., Sprinzak E., Denny L.M., The Terrorist in their Own Words: Interview with 35 In-carcerated Middle Eastern Terrorist. Terrorism and Political Violence, Londyn 2003, tom 15, nr 1.
Pratkanis A.R., Aronson E., Age of propaganda, W.H. Freeman, NY 1992.
Program Analizy Behawioralnej (Behavioral Analysis Program), Wydział Kontrwywiadu (Co-unterintelligence Division), FBI Federal Bureau of Investigation), 20 września 2002. Meloy J.R., The violent true believer: functional types, needs/sensitivities, and interview approaches, Behavioral Analysis Program, Counterintelligence Division, FBI 2002.
Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Wyd. III, Warszawa 1962.
Puckett K.M., The Lone Terrorist. A Study for the Counterterrorism Division of the FBI, Washington, Dept. of Justice, 2001.
Raufer X., Al. Qaeda: A Different Diagnosis. Studies in Conflict and Terrorism , 2003.
Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa 2008.
Robins R., Post J.M., Political Paranoia: The Psychopolitics of Hatred, New Haven: Yale University Press, 1997.
Robinson F., Świat islamu, Pierzchała J., Dziekan M.M. (tłum.), seria Wielkie Kultury Świata, Warszawa 1996.
Samaha J., Dziesięć różnic między palestyńskim Hamasem a Dżihadem a talibami a Al-Kaidą, „Rewolucja” 2002, nr 2. 247. Sawczak S., Janusz M., Zagrożenia XXI wieku, t. 15, Wrocław 2007.
Sapir  A.,  Scientific  Content  Analysis  (SCAN),  Laboratory  of  Scientific  Interrogation, Phoenix,1978.
Senese, L.C., Anatomy of Interrogation Themes: The Reid Technique of Interviewing and Interrogation. Chicago, IL: John E. Reid & Associates, 2005.
Shaw G., Asking the right questions, International Police Review, nr 6/1998.
Shepherd E., Conversation Management (CM), [w:] Investigative Interviewing, Oxford 2007.
Shepherd E., Conversational core of policing, Policing nr 2/1986.
Shepherd E., Ethical interviewing, [w:] E. Shepherd (red.), Aspects of police interviewing, Issues in Criminological and Legal Psychology, nr 18/1993b, Leicester, British Psychological Society.
Shepherd E., Kite F., Training to interview, Policing, nr 4 z 1988.
Shepherd E., Milne R., Full and faithful: Ensuring quality practice and integrity of outcome in fitness interview , [w:] A. Heaton-Armstrong, D. Wolchover, E. Shepherd (red.), Analysing witness testimony, London: Blackstone Press 1999.
Shepherd E., Mortimer A., Fearns B., The best-laids schemas, Police Review, January 1989.
Shepherd E., Representing and analyzing the interviewee’s account, Medicine, Science and the Law, nr. 35 z 1995.
Shepherd E., Resistance in interviews: The contribution of police perceptions and behaviour, [w:] E. Shepherd (red.) Aspects of police interviewing, Issues in Criminological and Legal Psychology, nr 18/1993a, Leicester: British Psychological Society.
Shepherd E., SE3R: A method for information recording and management, [w:] E. Shepherd, Becoming skilled: Police station skills for legal advisors, London 1994, The Law Society.
Shepherd E., Values into practice: The implementation and implifications of human awareness training, Police Journal, nr 57/1984.
Siek S., Grochowska A., Wybrane metody badania osobowości, t. 2, UKSW, Warszawa 2001.
Sielski J., Fanatyzm a fundamentalizm w polityce, [w:] Szulakiewicz M., Karpus Z. (red.), Fundamentalizm a kultury, Toruń 2005.
Sielski J., Osobowość fundamentalistyczna a fanatyczna opoka działań terrorystycznych, [w:] Terroryzm. Globalne wyzwania, red. K. Kowalczyk, W. Wróblewski, Toruń 2006.
Silke A.P., Deindividuation, Anonymity and Violence: Findings from Northern Ireland, „Journal of Social Psychology” 2003.
Słownik języka polskiego, PWN Warszawa 1978.
Smith D.L., Natural-born liars, elektroniczna wersja Scientific American –  Mind, June 2005.
Sommer F., Becker D., Territorial defence and the good neighbour, „Journal of Personality and Social Psychology”, nr 11/1969.
Stanik  J.M.,  Przesłuchanie  poznawcze  (ogniwie  interview):  Założenia,  procedura,  wyniki, [w:] J.M. Stanik, Z. Majchrzak (red), Psychologiczne a psychiatryczne opiniodawstwo sądowe w ramach nowych uregulowań prawnych, Katowice 2001.
Szczepanik S., Przesłuchanie podejrzanego, Służba MO 1960, nr 1.
Taylor M., Quayle E., Terrorist Lives, London: Brassey’s 1994.
Taylor, The Terrorist, London: Brassey’s 1988.
Tokarz M., Argumentacja Perswazja Manipulacja, Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.
Tomaszewski T., Wstęp do psychologii, PWN, Warszawa 1963.
Undeutsch U., The development of statement reality analysis, [w:] J.C. Yuille (red), Credibility assessment, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 1989.
Vessel D., Prawidłowe przesłuchanie podejrzanego, [w:] Taktyka a technika przesłuchań, niepublikowany podręcznik dydaktyczny opracowany w Akademii FBI, 2005.
Vrij A., Criteria based content analysis: A qualitative review of the first 37 studies, Psychology, Public Policy and Law 2007.
Vrij A., Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities, Second Edition, Wiley 2008.
Vrij A., Edward K., Roberts K.P., Bull R., Detecting Deceit via Analysis of Verbal and Nonverbal Behavior, „Journal of Nonverbal Behavior” 2000, Vol. 24 (4).
Vrij A., Mann S., Fischer R., Empirical test of the BAI, „Law and Human Behavior”, online, 20 czerwca 2013.
Vrij A., Prowadzenie wywiadów z podejrzanymi, [w:] Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo a psychologia. Wiarygodność zeznań a materiału dowodowego, Gdańsk 2003.
Vrij A., Wykrywanie kłamstw a oszukiwania. Psychologia kłamania a konsekwencje dla praktyki zawodowej, Kraków 2009.
Walkley J., Police Interrogation, London: Police Review Publishing, 1987.
Wallen R.W., Psychologia kliniczna, PZWL, Warszawa 1964.
Walters S.B., Kłamstwo: Cala prawda o…, tłum. E. Jusewicz-Kalter, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2002.
Walters S.B., Principles of Kinesic Intewiew and Interrogation, CRC Press 2002.
Warren, E. Schertler, P. Bull, Detecting deception from emotional and unemotional cues, Journal of Nonverbal Behavior 2009.
Weintrab W., Verbal Behavior in Everyday Life (New York, NY: Springer Publishing Co., 1989).
Whiten A., Machiavellian Intelligence Hypothesis, [w:] The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, R.A. Wilson, F.C. Keil (red.), The MIT Press, Massachusetts 1999.
Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2008.
Wilkinson P., Stewart A.M., Contemporary Research on Terrorism, 1987.
Williams P.L., Al-Kaida międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość a nadciągająca apokalipsa, Poznań 2007.
Williams P.L., Al-Kaida bractwo terroru, Warszawa 2002.
Witkowski I., Al-Kaida: teraz Polska, Warszawa 2005.
Wolak K., Osobowość terrorysty, [w:] Kwiatkowska-Darul V. (red.), Terroryzm, Toruń 2002.
Wolter W., Elementy logiki, Kraków 1960.
Wójcikiewicz J., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Granice podstępu w przesłuchaniu podejrzanego, [w:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii a polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, (red.) Konarska-Wrzosek  V., Lachowski J., Wójcikiewicz J., Warszawa 2010.
Wróblewska D., Wzory reakcji społecznej na zachowania przestępcze, [w:] Hołyst B. (red.), Opinia publiczna a środki masowego przekazu a ujemne zjawiska społeczne, Warszawa 1981.
Wrzosek P., Kwasiński R., Analiza wypowiedzi a analiza tekstu. Wykorzystanie w rozpoznawaniu symptomów terroryzmu, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji, Zeszyt 1 (22), Warszawa 2013.
Zagorin A., Duffy M., Inside  the  Interrogation  of  Detainee  063, Time  Magazine, 12 June 2005.

Źródła prawa

Ustawa  z  10  czerwca  2016  r.  o  działaniach  antyterrorystycznych  (Dz.U.  z  2016  r., poz. 904).
Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., nr 29, poz. 154 ze zm.).
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.).
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 89, poz. 555 ze zm.).
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 287, poz. 1687 ze zm.).
Wytyczne nr 1 Komendanta Głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych  czynności  dochodzeniowo-śledczych  przez  policjantów,  Dz.Urz.  KGP nr 59 z 2015.

Źródła internetowe

http://online.wsj.com/article/SB124787391051060705.html
http://www.cbsnews.com/news/interrogations-the-fbis-side-of-the-story
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1314538,Senat-USA-oskarza-CIA-o-brutalnosc-i-nieskutecznosc
http://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Terrorism
http://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices
http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?page=nosObjectifs&l=en
https://www.europol.europa.eu/content/press/law-enforcement%E2%80%99s-response-acts-terrorism-norway-22-july-1081
www.fbilibrary.fbiacademy/interviewing&interrogation.htm
www.dps.state.ms.us/…
www.lsiscan.com
www.portalwiedzy.onet.pl/7093,,,,,,,487850,tematyczne.html
http://www.wos.org.pl/skrypty/terrorystyczne-organizacje-nacjonalistyczne.html
www.interrogation.iqnaut.net
www.informer.bpa.nu/kubark
http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/article1961022.html
http://july22norway.aciajj.org/2013/04/01/3-interviewing-breivik323 Bibliografia
http://www.democracynow.org/2009/4/21/the_story_of_mitchell_jessen_associates
http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/zubajda
http://news.money.pl/artykul/cia;zniszczyla;92;kasety;z;przesluchan,45,0,431405.html
http://www.time.com/time/printout/0,8816,1918298,00.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_Mirandy
http://www.dobrebadania.pl/slownik-badawczy.html3b=baza$szczegolowo=427, 09/2011r.
http://july22norway.aciajj.org/2013/04/01/3-interviewing-breivik
http://sjp.pwn.pl/slownik/2440121/analiza
https://www.europol.europa.eu/activitiesservices/main-reports/european-union-terrorism- situation-and-trend-report-2018-tesat-2018

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prognozowanie zagrożeń terrorystycz...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane