• Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych A.35.2

 • Autor: Janina Mierzejewska-Majcherek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-661-9
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 368/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  39.60 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 39.60 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik obejmuje efekty kształcenia zawarte w kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik ekonomista.

Kwestie kadrowo-płacowe występują w działalności każdego przedsiębiorcy i wymagają znajomości przepisów prawa oraz ich interpretacji i praktycznego zastosowania. Nabycie takiej wiedzy i umiejętności pozwoli na wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy.

W podręczniku zamieszczono zatem liczne przykłady ilustrujące w przystępny sposób zagadnienia zarówno kadr, jak i płac – wraz z ubezpieczeniami społecznymi oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowo omówiono najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych, polityki personalnej i wynagrodzeń za pracę. Zaprezentowano także praktyczny przykład obsługi programu Płatnik, za pomocą którego tworzy się i wysyła deklaracje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Praktycznemu sprawdzeniu wiedzy służą pytania problemowe i ćwiczenia zamieszczone po każdym podrozdziale (Sprawdź, czy już potrafisz…). Mają one także na celu przygotowanie uczniów do etapu pisemnego i etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników do kształcenia w zawodzie technik ekonomista. Rok dopuszczenia: 2015.

Spis treści:

Wstęp

Część 1. Prowadzenie spraw kadrowych

Rozdział 1. Polityka personalna (kadrowa)


1.1. Istota, cele i zasady polityki personalnej
1.2. Proces planowania zatrudnienia
1.3. Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy. Adaptacja społeczno-zawodowa
1.4. Planowanie kariery zawodowej
1.5. Kształtowanie motywacji pracowniczej i rozwoju zawodowego
1.6. Stan, struktura i płynność zatrudnienia w przedsiębiorstwie
1.7. Wydajność pracy i pracochłonność produkcji

Rozdział 2. Prawo pracy

2.1. Przedmiot (zakres) prawa pracy w Polsce
2.2. Źródła prawa pracy w Polsce
2.3. Podstawowe zasady prawa pracy

Rozdział 3. Prawo pracy a możliwe formy zatrudnienia

3.1. Formy prawne świadczenia pracy (formy zatrudnienia)
3.1.1. Stosunek pracy  
3.1.2. Umowy cywilnoprawne
3.2. Umowa o pracę
3.2.1. Podstawowe rodzaje umów o pracę
3.2.2. Forma i treść umowy o pracę
3.3. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
3.4. Rozwiązanie umowy o pracę
3.4.1. Wypowiedzenie umowy na okres próbny  
3.4.2. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
3.4.3. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy
3.4.4. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
3.4.5. Zwolnienia w okresie wypowiedzenia na poszukiwanie pracy
3.4.6. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
3.4.7. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
3.4.8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika (z przyczyn niezawinionych)
3.5.9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Rozdział 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
4.1. Informacje wstępne
4.2. Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
4.3. Prawa i obowiązki pracownika w dziedzinie bezpieczeństwai higieny pracy
4.4. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
4.5. Procedura postępowania w zakresie bhp w pracy biurowej

Rozdział 5. Obowiązki i prawa stron stosunku pracy

5.1. Obowiązki pracodawcy
5.1.1. Podstawowe obowiązki pracodawcy
5.1.2. Regulaminy zakładowe
5.1.3. Obowiązki pracodawcy wobec zatrudnionych
5.1.4. Wynagrodzenie za pracę i świadczenia pozapłacowe
5.1.5. Obowiązki pracodawcy wobec zwalnianych pracowników  
5.2. Prawa pracownika
5.2.1. Uprawnienia pracownika w przypadku nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę
5.2.2. Obowiązujące normy i wymiar czasu pracy  
5.2.3. Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych
5.2.4. Praca wykonywana w porze nocnej, w niedziele i święta
5.2.5. Urlopy pracownicze  
5.2.6. Ochrona pracy kobiet  
5.2.7. Uprawnienia związane z rodzicielstwem
5.2.8. Nagrody i wyróżnienia
5.3. Obowiązki pracownika
5.3.1. Podstawowe obowiązki pracownika  
5.3.2. Odpowiedzialność porządkowa pracownika
5.3.3. Odpowiedzialność materialna pracownika
5.4. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej
5.4.1. Akta osobowe pracowników
5.4.2. Inna dokumentacja pracownicza związana ze stosunkiem pracy

Część 2. Prowadzenie spraw płacowych

Rozdział 6. Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne fundusze pozaubezpieczeniowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych


6.1. Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych i innych funduszy pozaubezpieczeniowych
6.1.1. Składki na ubezpieczenia społeczne
6.1.2. Zasady ustalania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
6.1.3. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownika
6.1.4. Składka na ubezpieczenie chorobowe  
6.1.5. Składka na ubezpieczenie wypadkowe
6.1.6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
6.1.7. Składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych
6.1.9. Terminy opłacania składek do ZUS
6.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
6.2.1. Przychód ze stosunku pracy dla celów podatkowych
6.2.2. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i zasady rozliczenia z urzędem skarbowym
6.2.3. Skala podatkowa  
6.2.4. Koszty uzyskania przychodu  
6.2.5. Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych  

Rozdział 7. Wynagrodzenie za pracę

7.1. Funkcje płac i czynniki je kształtujące
7.2. Składniki wynagrodzenia za pracę  
7.3. Zakładowe systemy wynagradzania
7.4. Systemy wynagrodzeń (formy płac)  
7.5. Dodatek do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
7.5.1. Obliczanie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu miesięcznym stałym
7.5.2. Obliczanie dodatku za nadgodziny przy wynagrodzeniu zmiennym
7.6. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby
7.6.1. Ustalanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
7.6.2. Wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy w rozliczeniach składkowych i podatkowych
7.7. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego  
7.7.1. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu  
7.7.2. Zasady wypłacania ekwiwalentu za urlop
7.8. Zasiłki wypłacane z ZUS  
7.8.1. Zasiłek chorobowy
7.8.2. Świadczenie rehabilitacyjne
7.8.3. Zasiłek opiekuńczy  
7.8.4. Zasiłek macierzyński
7.8.5. Uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego miesiąca
7.9. Lista płac  
7.10. Wskaźniki wynagrodzeń
7.10.1. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń
7.10.2. Wskaźniki produktywności wynagrodzeń

Rozdział 8. Obowiązki płatnika wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i urzędu skarbowego  

8.1. Obowiązki pracodawcy wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
8.1.1. Zgłoszenie płatnika
8.1.2. Zgłoszenie ubezpieczonego
8.1.3. Zgłoszenie wyrejestrowania ubezpieczonego  
8.1.4. Formularze rozliczeniowe i dokumenty płatnicze  
8.1.5. Sporządzanie formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych
8.2. Sporządzanie deklaracji PIT-4R i polecenia przelewu zaliczki podatku dochodowego
8.3. Obsługa programu Płatnik

Bibliografia

Janina Mierzejewska-Majcherek
nauczyciel dyplomowany i doświadczony dydaktyk, posiada kwalifikacje do nauczania przedmiotów ekonomicznych, wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu. Od 1996 roku pełni funkcję doradcy metodycznego nauczycieli przedmiotów ekonomicznych i edukatora w powiecie łowickim. Pracownik naukowy Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Wyższego Studium Polityki Społecznej w Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane