• Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne

Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Aspekty metodologiczne

 • Autor: Tomasz R. Aleksandrowicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-108-1
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Pierwsza na rynku polskim książka poświęcona prognozowaniu zagrożeń terrorystycznych, a równocześnie jedna z nielicznych dotyczących prognozowania zagrożeń dla bezpieczeństwa. Autor podkreśla w niej powiązania pomiędzy nauką a praktyką, stąd m.in. obszerne wykorzystanie dorobku amerykańskiej szkoły analizy wywiadowczej, która w modelowy sposób łączy teorię naukową i znaczenie utylitarne. Publikacja może być wykorzystana w charakterze swoistego podręcznika tworzenia analiz i prognoz strategicznych, nie tylko w odniesieniu do zagrożeń terrorystycznych.


Spis treści:

Wprowadzenie

ROZDZIAŁ I. Prognozowanie w naukach społecznych. Specyfika nauk o  bezpieczeństwie

ROZDZIAŁ II. Prognozowanie w obszarze bezpieczeństwa państwa. Między nauką a praktyką

ROZDZIAŁ III. Zagrożenia terrorystyczne jako przedmiot prognozy

ROZDZIAŁ IV. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych. Uwagi ogólne

ROZDZIAŁ V. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych na poziomie strategicznym

ROZDZIAŁ VI. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych na poziomie operacyjnym

ROZDZIAŁ VII. Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych na poziomie taktycznym

Zakończenie
Aneks
Bibliografia

Anna Rożej-Adamowicz, Terroryzm - studia, analizy, prewencja, 2022, Numer 2 (1)
Witold Sokała, Strach się bać, Dziennik Gazeta Prawna 29.07.2022


Dr hab. Sławomir Zalewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku:

Interesującym elementem teoretycznego wprowadzenia do przedmiotu opracowania jest część poświęcona amerykańskiej szkole analizy wywiadowczej. Autor odwołuje się tu do własnych opracowań poświęconych tej problematyce, ale także niezmiernie bogatej literatury przedmiotu i źródeł pierwotnych (dokumentów, relacji). (…) Autor jest uznanym ekspertem w zakresie terroryzmu i swobodnie porusza się po przedmiotowej problematyce, przywołując ustalenia znanych autorytetów oraz najnowsze, a przede wszystkim weryfikując własne oceny i tezy przedstawione we wcześniejszych opracowaniach. (…) Monografia jest pierwszą na rynku polskim próbą zmierzenia się z problemem prognozowania zagrożeń terrorystycznych. Przedstawia tę problematykę na tle rozwiązań krajowych i międzynarodowych, osadzając dobór metod w doświadczeniach państw, które mają dłuższe doświadczenie w rozpoznawaniu i zwalczaniu terroryzmu. Zawarte tu ustalenia porządkują wiedzę o tych rozwiązaniach.

Tomasz R. Aleksandrowicz
profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, wykładowca w Collegium Civitas. Prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa. Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Aktywność naukową przez wiele lat łączył z pracą w administracji, m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych, Zespole Doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespole Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Zainteresowania naukowe: prawne, międzynarodowe i polityczne aspekty współczesnego terroryzmu, walka informacyjna, koncepcje suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej, zagadnienia dotyczące służb specjalnych, analizy informacji i bezpieczeństwa oraz etyka we współczesnym życiu gospodarczym i publicznym. Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych.

Książki tego autora

Wydawnictwa zwarte, artykuły
Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 2013.
Aleksandrowicz T., Analiza informacji w administracji i w biznesie, Warszawa 1999.
Aleksandrowicz T., Biały wywiad w walce z terroryzmem, [w:] Rola mediów w przeciwdziała-
niu terroryzmowi, K. Liedel, P. Piasecka (red. nauk.), Warszawa 2009.
Aleksandrowicz T., Bieżące zagrożenia terrorystyczne. Część 1. Doświadczenia ostatniego dzie-
sięciolecia, Przegląd Policyjny, październik–grudzień 2017, nr 4(128) Rok XXVII.
Aleksandrowicz T., Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa w XXI wieku, Warszawa
2020.
Aleksandrowicz T., Podstawy walki informacyjnej, Warszawa 2016.
Aleksandrowicz  T.,  Terroryzm  jako  przedmiot  badań  w  ramach  nauk  o  bezpieczeństwie,
[w:] W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeństwie, J. Piwowarski, J. Gierszewski
(red. nauk.), Warszawa 2018.
Aleksandrowicz T., Terroryzm międzynarodowy, Warszawa 2015.
Aleksandrowicz T., Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, [w:] Tożsamość nauk o bezpieczeństwie,
St. Sulowski (red. nauk.), Toruń 2015.
Aleksandrowicz T., Transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
zwalczania terroryzmu po polskiego systemu prawnego, Przegląd Policyjny, kwie-
cień–czerwiec 2019, nr 2(134) Rok XXIX.
Aleksandrowicz T., Świat w sieci. Państwa. Społeczeństwa. Ludzie. W poszukiwaniu nowego
paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, wyd. drugie, Warszawa 2018.
Aleksandrowicz T., Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemo-
wym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze, Warszawa 2021.
Andrew Ch., Twenty – First Century Intelligence in Long – Term Perspective, maszynopis
powielony w posiadaniu autora.
Angell N., The Great Illusion. A Study of Military Power and National Adventage, Nabu Press,
Charlestone, 2010.
Apanowicz J., Metodologia ogólna, Gdynia 2002.
Asimov I., Fundacja, Warszawa 2011.162 Bibliografia
Asimov I., Koniec wieczności, Warszawa 2012.
Ayres R.U., Prognozowanie rozwoju techniki i planowanie długookresowe, Warszawa 1973.
Bajerowski T., Kowalczyk A., Feasibility (Possibility) And Probability In Risk And Crisis Ma-
nagement, maszynopis powielony w posiadaniu autora.
Bajerowski T., Kowalczyk A., Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalcza-
niu terroryzmu, Olsztyn 2013.
Bamford J., Inside the Matrix, Wired, April 2012.
Barabasi A.-L., Linked. How Everything is Connected to Everything Else and What It Means for
Business, Science and Everyday Life, New York 2009.
Barnett M., Bogowie i mity starożytnego Egiptu, Warszawa 1997.
Bartosiewicz A., Zastosowanie metod foresight w przewidywaniu scenariuszy zdarzeń w ob-
szarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, [w:] Prognozowanie w naukach
społecznych. Wymiar narodowy i międzynarodowy, H. Świeboda (red. nauk.), Warsza-
wa 2018.
Bartoś T., Klątwa Parmenidesa. Eseje metafizyczne, Warszawa 2020.
Bassiouni M.C.. International Terrorism and Political Crimes. Springfield 1975.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2004.
Beck U., Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, War-
szawa 2005.
Betts R.K., Surprise Despite Warning: Why Sudden Attacks Succeed, [w:] Secret Intelligence:
A Reader, Ch. Andrew, R.J. Aldrich, W.K. Wark (eds.), Second Edition, London–New
York 2020.
Bertalanffy von L., Ogólna Teoria Systemów, Warszawa 1984.
Bobby W., An Analyst’s Reflections on Forecasting. The Limits of Prediction –  or How I Learned
to Stop Worrying About Black Swans and Love Angels, Studies in Intelligence, vol. 63,
no. 4 (Extracts), December 2019.
Bolechów B., Polityka antyterrorystyczna w świetle badań nad terroryzmem, Wrocław 2012.
Bolechów B., Terroryzm. Aktorzy, statyści, widownie, Warszawa 2010.
Bolechów B.. Terroryzm w świecie podwubiegunowym, Toruń 2002.
Bruce J.B., Countering Foreign Denial and Deception. The Rise and Fall of an Intelligence Di-
scipline – and its Uncertain Future, Studies in Intelligence, March 2020, vol. 64, no. 1
(Extracts).
Bruni L., Pareto’s legacy in modern economics the case of psychology, Revue européenne des
sciences sociales, Tome XLVIII, 2010, nr 146.
Burnett J., Whyte D., Embedded Expertise and the New Terrorism Journal for Crime, Con-
flict and the Media, 1(4) 2005 https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/experti-
se_terrorisme.pdf, dostęp: 6.04.2022 r.
Camus A., Dżuma, Warszawa 1997.
Casciani D., How a plot to kill Theresa May in Downing Street was foiled BBC News, 31 Au-
gust 2018 https://www.bbc.com/news/uk-44872883, dostęp: 11.10.2018 r.
Castells M., Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007.163 Bibliografia
Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Warszawa 2005.
Clark R.M., Intelligence Analysis: A Target – Centric Approach, Second Edition, Wash.
DC 2007.
Cooper J.R., Curing Analytic Pathologies. Pathways to Improved Intelligence Analysis, Center
for the Study of Intelligence, Washington DC, 2005.
Courtney H., Kirkland J., Viguerie P., Managing Uncertainty. Strategy Under Uncertainty,
Harvard Business Review, November–December 1997, https://hbr.org/1997/11/stra-
tegy-under-uncertainty, dostęp: 23.10.2019 r.
Crenshaw M., The Psychology of Terrorism: An Agenda for the 21st Century, Political Psycho-
logy, 2000, no. 21(2).
Cukier  K.,  Mayer-Schoenberger  V.,  The  Rise  of  Big  Data.  How  It’s  Changing  the  Way
We Think About the World, Foreign Affairs, May/June 2013, vol. 92, no. 3.
Czupryński A., Kryteria dyscypliny naukowej, [w:] Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane proble-
my badań, A. Czupryński, B. Wiśniewski, J. Zboina (red. nauk.), Józefów 2017.
Czupryński A., Wiśniewski B., Zboina J. (red. nauk.), Nauki o bezpieczeństwie. Wybrane
problemy badań, Józefów 2017.
Daase Ch., Kessler O., Knowns and Unknowns in the „War on Terror”: Uncertainty and the
Political Construction of Danger, Security Dialogue, December 2007, vol. 38, nr 4.
Dawidczyk A., Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody,
Warszawa 2020.
Dawidczyk A., Bezpieczeństwo, obronność, wojskowość. Problemy planowania strategicznego,
Warszawa 2019.
Dawidczyk A., Jurzak J., Luka P., Metody, techniki, narzędzia nauk o bezpieczeństwie, War-
szawa 2019.
Dawidczyk A., Cluster analysis as a tool for strategic analysis at the state level, Internal Securi-
ty, January–June 2020, vol. 12, no. 1.
Davis J., Sherman Kent and the Profession on Intelligence Analysis, The Sherman Kent Center
for Intelligence Analysis, Occasional Papers, Washington, DC, 2002.
Davis J. (ed.), CIA Sherman Kent Center for Intelligence Analysis Papers: Practice of Ana-
lytic Tradecraft in the Directorate of Intelligence. Transnational Threats. Profession of
Intelligence  Analysis,  Center  for  Intelligence  Analysis,  Occasional  Papers  Wa-
shington, DC, 2013.
Dukaj J., Aguerre w świcie, [w:] idem, Król Bólu Kraków 2010.
Dukaj J., Król Bólu, [w:] idem, Król Bólu, Kraków 2010.
Dukaj J., Xavras Wyżryn i inne fikcje narodowe, Kraków 2004.
Eco U., Na ramionach olbrzymów, Warszawa 2019.
Flade F., The June 2018 Cologne Ricin Plot: A New Treshold in Jihad Bio Terror, CTC Denti-
nel, August 2018 vol. 11 issue 7, https://ctc.usma.edu/june-2018-cologne-ricin-plot-
new-threshold-jihadi-bio-terror, dostęp: 11.10.2018 r.
Frieze  A.,  Karoński  M.,  Introduction  to  Random  Graphs,  https://www.math.cmu.edu
/~af1p/BOOK.pdf, dostęp: 3.06.2018 r.164 Bibliografia
Gabriel-Węglowski M., Działania antyterrorystyczne. Komentarz, Warszawa 2018.
Gannon J.C., Speech at the Advanced Information Processing and Analysis Symposium, McLean
Hilton Hotel, marzec 1997 r. http://www.odci\cia\ciahome.DDI_Speech 0327/97,
dostęp: 15.12.1998 r.
Gleick J., The Information. A Theory. A History. A Flood, New York 2011.
Gartin J.W., Looking Ahead. The Future of Analysis, Studies in Intelligence, vol. 63, no. 2
(Extracs), June 2019.
Garvin A.P., Berkman R., The Art of Being Well Informed. What You Need to Know to Gain
The Winning Edge in Business, New York 1996.
Gellman  B.,  Poitras  L.,  U.S.,  British  intelligence  mining  data  from  nine  U.S.  Internet  com-
panies  in  broad  secret  program,  Washington  Post,  July  7,  2013,  https://www.
washingtonpost.com/investigations/us-intelligence-mining-data-from-nine-
us-internet-companies-in-broad-secret-program/2013/06/06/3a0c0da8-cebf-11e2-
8845-d970ccb04497_story.html, dostęp: 15.11.2019 r.
Gerlach Luter P., Hine V., People, Power, Change: Movements of Social Transformation The
BobbsMerrill Co., Inc, New York 1970.
Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa 2009.
Glen A., Podstawy poznawcze badań bezpieczeństwa narodowego, „Zeszyty Naukowe Akade-
mii Obrony Narodowej”, nr 2/2011.
Graves R., Mity greckie, Warszawa 2020.
Guelke A., The Age of Terrorism London, Indigo 1998.
Guteridge W. (ed.), The New Terrorism London, Mansell 1986.
Haines G.K., Legget R.E. (ed.), Watching the Bear: Essays on CIA’s Analysis of the Soviet
Union, Center for the Study of Intelligence, Washington, DC, 2004.
Haliżak E., Wyzwania badawcze związane z nową dynamiką zmian w stosunkach międzyna-
rodowych, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symonides (red. nauk.),
Warszawa 2010.
Hall W.M., Cintrebaum G., Intelligence Analysis. How to Think in the Complex Environment,
Oxfod 2010.
Herbert F., Diuna, Warszawa 2020.
Hershberg J.G., James. B. Conant: Harvard to Hiroshima and the Making of the Nuclear
Age, New York 1993.
Hibbs K., Pherson R.H., Critical Thinking for Strategic Intelligence, Washington, DC,
2015.
Hoffman B., et al., Countering the New Terrorism RAND Corp., Project Airforce, Califor-
nia 1999.
Jałoszyński K., Aleksandrowicz T., Wiciak K. (red.), Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie
terroryzmem. Terroryzm na przełomie XX i XXI wieku. Tom 1, Szczytno 2016.
Jałoszyński K., Jednostka kontrterrorystyczna – elementy działań bojowych w systemie bezpie-
czeństwa antyterrorystycznego, Szczytno 2011.165 Bibliografia
Jałoszyński K., Realizacja działań kontrterrorystycznych przez Policję zgodnie z ustawą o dzia-
łaniach antyterrorystycznych, [w:] Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 r. K. Jało-
szyński, W. Zubrzycki, J. Jabłoński, Szczytno 2017.
Jasiński A., Architektura w czasach terroryzmu. Miasto – przestrzeń publiczna – budynek,
Warszawa 2013.
Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, Warsza-
wa 2008.
Jenkins B.M., Unconquerable Nation. Knowing Our Enemy. Strenghtening Ourselves, RAND
Corp., Santa Monica 2006.
Johnson R., Analytic culture in the U. S. Intelligence Community, An Ethnographic Study, Wa-
shington, DC, 2005.
Jones D., Understanding the Form, Function, and Logic of Clandestine Insurgent and Terrorist
Networks: The First Step in Effective Counternetwork Operations, Ft. Leavenworth, 2009.
Kaczmarek  W.,  Wiśniewski  B.,  Prognozowanie  bezpieczeństwa,  [w:]  Bezpieczeństwo
w teorii i badaniach naukowych, wyd. 2 uzupełnione, B. Wiśniewski (red. nauk.),
Szczytno 2018.
Kahn H., Thinking About The Unthingable, New York 1962.
Kamiński M.A., Ewolucja wywiadu jako instytucji państwa, Warszawa 2021.
Karnowski M., Mistewicz E., Anatomia władzy, Warszawa 2010.
Kawa A., Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, Przedsiębiorczość
i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, t. XIV, z. I, 2013.
Kędzierski M.A., Sieciowość współczesnych organizacji przestępczych funkcjonujących w obsza-
rze przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrzne-
go” nr 10(6) 2014.
Kent S., Cuban Missile Crisis: A Crucial Estimate Relieved, „Studies in Intelligence”, vol. 35,
no. 4, December 1991.
Kent S., Estimates and Influence, Studies in Intelligence, Summer 1968.
Kent S., The Need for an Intelligence Literature, https://www.cia.gov/resources/csi/studies-
-in-intelligence/archives/vol-1-no-1/the-need-for-an-intelligence-literature,  dostęp:
2.01.2022 r.
Kent S., Strategic Intelligence for American World Policy, Princeton 2016.
Keynes J.M., A Tract on Monetary Reform, [w:] The Collected Writings of John Maynard Key-
nes, t. 4, Londyn 1971.
Konieczny J. (red.), Analiza informacji w służbach policyjnych i specjalnych, Warszawa 2012.
Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985.
Kośmider T., Kitler W. (red. nauk.), Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2017.
Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
Koziej S., Między piekłem a rajem. Szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń 2006.
Koziej S., Strategia bezpieczeństwa narodowego (państwa), [w:] Podstawy bezpieczeństwa współ-
czesnego państwa (podmiotu). Implikacje, J. Pawłowski (red. nauk.), Warszawa 2015.166 Bibliografia
Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 2013.
Kuhn Th., Struktura rewolucji naukowych, Warszawa 2020.
Laney D., 3D  Data  Management:  Controlling  Data  Volume,  Velocity,  and  Variety, Raport
META  Group,  6.02.2001  r.  http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/
ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf,
dostęp: 15.05.2012 r.
Lankosz  K.,  Marcinko  M.,  Międzynarodowe  konwencje  antyterrorystyczne.  Wybór  tekstów,
Bielsko-Biała 2007.
Laqueur W., The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction Oxford Uni-
versity Press 1999.
Laqueur W., Reflections on Terrorism , „Foreign Affairs”, Fall 1986, vol. 65, no. 1.
Leuprecht  Ch.,  Walther  O.,  Applying  Social  Network  Analysis  to  Terrorist  Finansing,
[w:]  The  Palgrave  Handbook  of  Criminal  and  Terrorism  Financing  Law,  Cham,
Switzerland, 2018.
Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T., Analiza informacji. Teoria i praktyka, War-
szawa 2012.
Liederman K., Bezpieczeństwo informacyjne, Warszawa 2012.
Linstone H.A., Turoff M. (ed.), The Delphi Method. Techniques and Applications, https://
web.njit.edu/~turoff/pubs/delphibook/delphibook.pdf, dostęp: 7.12.2021.
Lizak W., Wpływ czynnika etnicznego na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Bezpieczeństwo
narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba
(red. nauk.), Warszawa 1997.
MacEachin D.J., Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce 1980–1981, Poznań 2011.
Mackiewicz S., Dom Radziwiłów, Warszawa 1990.
Margolis J.E., Back to the Future. Rethinking Analytic Disciplines, Reordering the Profession,
Studies in Intelligence, vol. 64, no. 4 (Ecstracts), December 2000.
Malia M., Lokomotywy  historii. Zwroty  w  dziejach  i  kształtowanie  nowoczesnego  świata,
Warszawa 2008.
Marek A., Waltoś S., Podstawy prawa i procesu karnego, Wydawnictwo Prawnicze PWN,
Warszawa 1999.
Michałowska G., Bezpieczeństwo kulturowe w warunkach globalizacji procesów społecznych,
[w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, D.B. Bobrow,
E. Haliżak, R. Zięba (red. nauk.), Warszawa 1997.
Miller B.H., U.S. Strategic Intelligence Forecasting and the Perils of Prediction, International
Journal of Intelligence and Counterintelligence, no. 4 (27), 2014.
Misiuk A., Zamiast wstępu, [w:] Nauka o bezpieczeństwie. Istota, przedmiot badań i kierunki
rozwoju. Studia i materiały, L. Grochowski, A. Letkiewicz, A. Misiuk (red.), Szczyt-
no 2011.
Mohr J.S., A Reflection on Analysis. Call for More Humility in Intelligence Analysis, Studies in
Intelligence, vol. 61, no. 4 (Extracts), December 2017.
Mistewicz E., Witamy w Nowych Mediach, „Nowe Media”, nr 1/2012.167 Bibliografia
Morzy M., Ławrynowicz A., Wprowadzenie do analizy sieci społecznych, Instytut Informa-
tyki  Politechniki  Poznańskiej  https://socnetwork.files.wordpress.com/2011/02/
podstawowe-wc582ac59bciwoc59bci.pdf, dostęp: 7.07.2018 r.
Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.
Nowakowska-Krystman A., Zubrzycki W., Daniluk P., Mazur-Cieślik E., Terroryzm w uję-
ciu analiz strategicznych, Warszawa 2015.
Omand D., How Spies Think. Ten Lessons in Intelligence, London 2020.
Parandowski J., Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Warszawa 1978.
Pareto V., The foundation of political economy, New York 1906.
Pepłoński A., Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny, czyli kontrrewolucja generałów, wydanie
rozszerzone, Warszawa 2021.
Pipes R., Rewolucja rosyjska. Trzy pytania, Warszawa 2007.
Pipes R., Team B: The Reality Behind the Myth, Commentary, October 1986.
Piwowarski J., Gierszewski J. (red. nauk.), W poszukiwaniu tożsamości nauk o bezpieczeń-
stwie, Warszawa 2018.
Pherson R.H., Heuer R.J., Structured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, Thousand
Oaks, California 2021.
Przemyski A.P., Potencjalne obiekty ataku terrorystów (studium procesu wyboru celu zama-
chu), [w:] Przestępczość zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym,
E.W. Pływaczewski (red.), Kraków 2005.
Rękawek K., Człowiek z małą bombą, Wołowiec 2017.
Riley K.J., Treverton G.F., Wilson J.M., Davis L.M., State and Local Intelligence in the War
Terrorism, RAND Corp, Santa Monica 2005.
Ritchey T., Futures studies using morphological analysis. Adapted from an Article for the UN
University  Millennium  Project:  Futures  Research  Methodology  Series,  https://www.
academia.edu/715654/Futures_studies_using_morphological_analysis,  dostęp:
29.11.2021 r.
Rothert A., Emergencja rządzenia sieciowego, Warszawa 2008.
Rumsfeld D., Known and Unknown: A Momoir, New York 2011.
Sageman M., Sieci terroru, Kraków 2008.
Schmid A.P., et al., Political Terrorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts, Data Bases,
Theories and Literature. New Brunswich, NJ 1988.
Scoblic J.P., Beacon and Warning: Sherman Kent, Scientific Hubris, and the CIA’s Office of
National Estimates, Texas National Security Review, vol. 1, issue 4, August 2018.
Sienkiewicz P., 25 wykładów, Warszawa 2013.
Sienkiewicz P., Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania, Warszawa 1994.
Sienkiewicz P., Cybernetyczna teoria systemów rozwijających się, [w:] idem, 25 wykładów,
Warszawa 2013.
Sienkiewicz P. (red.), Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością, Warszawa 2010.
Sienkiewicz  P.,  Społeczeństwo  informacyjne  jako  system  cybernetyczny,  https://winntbg.
bg.agh.edu.pl/skrypty2/0095/075-084.pdf, dostęp: 8.12.2021 r.168 Bibliografia
Sienkiewicz P., Modelowanie systemowe sytuacji konfliktowych , [w:] idem, 25 wykładów,
Warszawa 2013.
Sienkiewicz P., Przypadek i konieczność w badaniach systemowych, [w:] idem, 25 wykładów,
Warszawa 2013.
Sienkiewicz P., W poszukiwaniu Golema, Warszawa 1988.
Singh J., The Lockwood Analytical Model for Prediction within a Probabilistic Framework,
Journal of Strategic Security, vol. 6, no. 3, Fall 2013.
Smith W., Dictionary of Greek and Roman biography and mythology, 1867, [w:] The An-
cient  Library.  The  complete  classics  bookshelf  on  the  web  http://web.archive.org/
web/20051231185959/http://www.ancientlibrary.com:80/smith-bio/3147.html,
dostęp: 19.01.2021 r.
Snowden E., Pamięć nieulotna, Lublin 2019.
Sokała W., Konsekwencje asymetrii „miecza” i „tarczy”. Studium skuteczności wybranych narzę-
dzi w zwalczaniu nowej fali terroryzmu w Europie, [w:] Polska ustawa antyterrorystyczna
– odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, W. Zubrzycki, K. Jałoszyński,
A. Babiński (red. nauk.), Szczytno 2016.
Stefan Kisielewski. Reakcjonista. Autobiografia intelektualna , wybór i opracowanie Małgorza-
ta Sopyło, Warszawa 2021.
Strugacki A., Strugacki B., Żuk w mrowisku, Warszawa 1983.
Sułek M., Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Warszawa 2010.
Sulowski S. (red. nauk.), Tożsamość nauk o bezpieczeństwie, Toruń 2015.
Swoboda P., Polończyk A. (red. nauk.), 10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał. Problematy-
ka. Perspektywy, Kraków 2021.
Świeboda H., Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa 2017.
Świeboda H. (red. nauk.), Prognozowanie w naukach społecznych. Wymiar narodowy i mię-
dzynarodowy, Warszawa 2018.
Świeboda H.,  Prognozowanie  scenariuszowe  w  stosunkach  międzynarodowych, [w:]  Progno-
zowanie  w  naukach  społecznych.  Wymiar  narodowy  i  międzynarodowy, H. Świeboda
(red. nauk.), Warszawa 2018.
Taleb N., The Black Swan: The Impact of the Hihly Impropable, New York 2008.
Tetlock P., Gardner D., Superforcasting. The Art&Science, London 2015.
Thaler R.H., Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Warszawa 2018.
A Tradecraft Primer: Structured Analytic Techniques for Improving Intelligence Analysis. Prepa-
red by the US Government, Washington, DC, March 2009.
Treverton G.F., Gabbart C.B., Assessing the Tradecraft of Intelligence Analysis, RAND Corp.,
St. Monica, Cal., 2008.
Trocki M., Wyrozębski M., Zastosowanie analizy morfologicznej w naukach o zarządzaniu,
„Organizacja i Kierowanie”, 2014, nr 2 (162).
Uhlig H., Tybet. Kraj zakazany otwiera swoje wrota, Katowice 2008.169 Bibliografia
Young J.C., Liu N., Sageman M., Analysing the Terrorist Social Networks witch Visualisa-
tion Tools, [w:] Intelligence and Security Informatics(Lecture Notes in Computer Science,
LNCS 3975), New York 2006.
Wassermann J., Templariusze i asasyni. Dwa tajemne zakony – chrześcijańskich templariuszy
i muzułmańskich asasynów. Bellona, Warszawa 2007.
Watts J., Nine terror plots foiled in the UK in the past year, MI5 chiefs reveal https://www.
independent.co.uk/news/uk/home-news/uk-terror-plots-foiled-past-year-isis-
terrorism-attacks-mi5-chiefs-a8092846.html, dostęp: 11.10.2018 r.
Weber M., The Meaning of Ethical Neutrality in Sociology and Economics, [w:] Max Weber on
the Methodology of the Social Sciences, translated and edited by Edward A. Skills and
Henry A. Finch, Glencoe, Ill, 1949.
Weber M., Objectivity in Social Sciences and Social Policy, [w:] Max Weber on the Methodology
of the Social Sciences, translated and edited by Edward A. Skills and Henry A. Finch,
Glencoe, Ill, 1949.
Williams H.J., Blum I., Defining Second Generation Open Source Intelligence (OSINT) for the
Defence Enterprise, RAND Corp, Santa Monica 2018.
Wiśniewski B., Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Warszawa 2020.
Wojciechowski J., Pieńkosz K., Grafy i sieci, Warszawa 2013.
Zeliaś A., Teoria prognozy, Warszawa 1984.
Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Na-
rodowej”, nr 1/2012.
Zięba R., Postzimnowojenny paradygmat bezpieczeństwa narodowego, [w:] Bezpieczeństwo naro-
dowe po zimnej wojnie, R. Zięba (red. nauk.), Warszawa 2008.
Zubrzycki W., Aleksandrowicz T., Cymerski J., Terroryzm 2019. Działania antyterrorystycz-
ne, Warszawa 2019.
Zygmunt A., Koźlak J., Nawarecki E., Analiza otwartych źródeł internetowych z zachowaniem
metodologii sieci społecznych, [w:] Biały wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół teorii
i praktyki, W. Filipkowski, W. Mądrzejowski (red. nauk.), Warszawa 2012.
Żukowski S., Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu. Nowa perspektywa badaw-
cza w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2013.
Źródła prawa i dokumenty
Międzynarodowa konwencja o zwalczaniu terroryzmu, Dz.U. 2004, nr 263, poz. 2620.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 98/2013 z dnia 15 stycznia
2013 r. w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wy-
buchowych, Dz.U. UE L z 9.02.2013, nr L 39/1.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/170 Bibliografia
WSiSW  oraz  zmieniająca  decyzję  Rady  2005/671/WSiSW,  D.  Urz.  L  88/6,
31.03.2017.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych in-
nych ustaw. Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 889.
Ustawa  z  dnia  10  czerwca  2016  r.  o  działaniach  antyterrorystycznych,  Dz.U.  2016,
poz. 904 ze zm.
Narodowy Programu Antyterrorystyczny na lata 2015–2019, MP 2014, poz. 1218, zał.
Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  20  września  2018  r.
w  sprawie  dziedzin  nauki  i  dyscyplin  naukowych  oraz  dyscyplin  artystycznych,
Dz.U. 2018.1818.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w spra-
wie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycz-
nych, Dz.U. z 2011 r. nr 179, poz. 1065, zał.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przed-
sięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alar-
mowych CRP – Dz.U. z 2016 r., poz. 1101.
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  22  lipca  2016  r.
w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym, Dz.U. 2016, poz. 1092.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrory-
stycznym, Dz.U. 2017, poz. 395.
Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie
organizacji, zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Pododdziału
Kontrterrorystycznego Policji „BOA” z innymi jednostkami organizacyjnymi Po-
licji, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji, 18 kwietnia 2019 r., poz. 45.
https://bip.abw.gov.pl/bip/procedury/495,Procedura-uzgadniania-planu-ochrony-
obszarow-obiektow-i-urzadzen-podlegajacych-o.html?sid=47275ed2396b07ffaf-
12903f115c296b, dostęp: 29.03.2022 r.
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/tesat-report,  dostęp:
9.03.2022 r.
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/socta-report, dostęp:
9.03.2022 r.
Global Trends: Paradox of Progress. A publication of The National Intelligence Council
January 2017, NIC 2017-001.
Global Trends 2024. A More Contested World. A publication of The National Intelligence
Council, March 2021, NIC 2021-02339.
Interagency Intelligence Memorandum. Prospects for Eastern Europe, [w:] The United States and
the Polish Crisis, 1980–1982. Sample Documents, Washington DC, August 1995.
2017 Report on the Protection of the Constitution. Facts and Trends. Federal Ministry of the
Interior, Building and Community, https://www.verfassungsschutz.de/embed/an-
nual-report-2017-summary.pdf, dostęp: 11.10.2018 r.Counter  –  terrorism  Strategy  (CONTEST),  https://www.gov.uk/government/collec-
tions/contest, dostęp: 4.04.2022 r.
Big Data: Seizing Opportunities, Preserving Values (Executive Office of the President, White
House, Wash. DC, May 2014).
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/big_data_privacy_report_5.1.14_
final_print.pdf, dostęp: 22.05.2014  r.
Wilkinson P., Observations on the New Terrorism. Memorandum from prof. Paul Wilkinson. Se-
lect Committee on Foreign Affairs, 10th Report, HC, June 2003. (http://www.standrews.
ac.uk/intrel/research/cstpv/pdffiles/Foreign%20Affairs%20Commission.pdf.
Hoffman B., Lessons of 9/11, Submitted for the Committee Record to the United States
Joint September 11, 2001 Inquiry Staff of the House and Senate Select Committees
on Intelligence on October 8, 2002. CT-201 October 2002 https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/testimonies/2005/CT201.pdf, dostęp: 16.11.2018 r.
Zasoby internetowe
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1933/angell/facts, dostęp: 8.10.2019 r.
https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home, dostęp: 6.12.2021 r.
https://www.visionofhumanity.org/maps/global-terrorism-index/#, dostęp: 6.03.2022 r.
https://www.cia.gov/resources/csi/studies-in-intelligence, dostęp: 18.12.2021 r.
https://www.cia.gov/resources/csi/books-and-monographs, dostęp: 18.12.2021 r.
https://archive.defense.gov/Transcripts/Transcript.aspx?TranscriptID=2636,  dostęp:
21.10.2019 r.
https://www.heritage.org/terrorism/report/fifty-terror-plots-foiled-911-the-homegrown-
threat-and-the-long-war-terrorism, dostęp: 9.03.2022 r.
https://www.start.umd.edu/research-projects/country-reports-terrorism-statistical-an-
nex, dostęp: 23.03.2022 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Oswoić strach. Rozmowa o dekadzie t...

9.25 zł 37.00 zł Cena netto: 8.81 zł

Terroryzm wczoraj i dziś. Księga pa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Terroryzm w ujęciu analiz strategic...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Zrozumieć współczesny terroryzm

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. ...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Terroryzm samobójczy. Fakty, geneza...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pozyskiwanie informacji w walce z t...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu...

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 31.71 zł

Przesłuchanie podejrzanego w sprawa...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne b...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Między terroryzmem a radykalizacją....

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Terroryzm i antyterroryzm w opiniac...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Walka z terroryzmem. Polskie rozwią...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Dwie dekady walki z terroryzmem

70.20 zł 78.00 zł Cena netto: 66.86 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Bezpieczeństwo terrorystyczne budyn...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Bezpieczeństwo militarne Polski w r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo cyfrowe. Perspektywa...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane