• Prawo wykroczeń. Nowelizacja w praktyce wybranych problemów

Prawo wykroczeń. Nowelizacja w praktyce wybranych problemów

 • Autor: redakcja naukowa Izabela Nowicka Agnieszka Sadło-Nowak Paweł Łabuz Mariusz Michalski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-848-0
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 282/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Postępowanie w sprawach o wykroczenia określane jest jako prawnie uregulowana działalność organów procesowych i uczestników postępowania zmierzająca do realizacji materialnego prawa wykroczeń. Wykroczenia, chociaż wyodrębnione ze względu na niski stopień społecznej szkodliwości  (materialną zawartość), stanowią zdecydowaną większość naruszających normy sankcjonowane zachowań, które są najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa. Stąd niebagatelne – także ze społecznego punktu widzenia – znaczenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności za popełnienie czynów godzących niejednokrotnie w bardzo istotne dobra chronione prawem, jak np. bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy stosunki pracy, ochrona środowiska lub bezpieczeństwo i porządek na wszelkiego rodzaju imprezach masowych. Wskazany cel określa zadania i przedmiot postępowania. Osiągnięcie go i tym samym realizacja zadań nałożonych na postępowanie jest możliwa jedynie przy aktywnym, prawidłowym działaniu uczestnika tego postępowania, jakim jest organ uprawniony do ścigania wykroczeń. W założeniu ustawowym jest to organ, którego jednym z zadań jest zwalczanie i zapobieganie popełnianiu wykroczeń. Na prawidłową reakcję na popełnione wykroczenie składają się m.in. doświadczenie wynikające z praktyki, a także czytelność przepisów regulujących postępowanie w sprawach o wykroczenia. Oddana do Państwa rąk publikacja w podtytule nosi nazwę – „Nowelizacja w  praktyce”, problemy  w niej poruszane odnoszą się do zmian legislacyjnych, które wprowadzono w ostatnim czasie tak w materialnym, jak i procesowym prawie wykroczeń.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Nowe typy wykroczeń jako wynik implementacji do prawa krajowego dyrektyw Wspólnoty Europejskiej na przykładzie czynów stypizowanych w ustawie o delegowaniu pracowników w ramach świadczonych usług (dr Anna Kalisz)

Rozdział 2. Nowe wykroczenia w walce z tzw. „czyścicielami kamienic” (dr Bolesław Kurzępa)

Rozdział 3. Wykroczenia przeciwko zabytkom (Dominika Brulińska, Marta Dzieniszewska)
 
Rozdział 4. Budowa przepisów prawa wykroczeń na przykładzie treści art. 63 b k.w. (dr hab. Izabela Nowicka)

Rozdział 5. Żebractwo w świetle prawa i problemu społecznego jako element przestępczości zorganizowanej (dr Paweł Łabuz, dr Irena Malinowska, dr Mariusz Michalski)

Rozdział 6. Idealny zbieg przestępstwa z wykroczeniem. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (dr Dorota Mocarska)

Rozdział 7. Wiodąca rola zasad procesu karnego w ukształtowaniu postępowania w sprawach o wykroczenia (dr Marcin Wielec)

Rozdział 8. Zażalenie na niewniesienie wniosku o ukaranie (dr Agnieszka Sadło-Nowak)

Rozdział 9. Anonimizacja danych adresowych – rozważania na gruncie procedury karnej i wykroczeniowej (dr Agnieszka Choromańska)

Rozdział 10. Tryb przyspieszony jako przesłanka szczególna zatrzymania sprawcy wykroczenia (Dorota Niewiarowska)

Rozdział 11. Gwarancje prawa do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (dr Monika Porwisz)

Rozdział 12. Słów kilka na temat prawa do obrony na gruncie spraw wykroczeniowych (kom. Anna Chmiel)  

Rozdział 13. Reakcja Policji na wykroczenia popełniane w trakcie uroczystości i zgromadzeń publicznych (dr Jarosław Struniawski)

Rozdział 14. Wybrane problemy prawa wykroczeń na przykładzie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (Adrian Lodowski)

Rozdział 15. Nowa czeska ustawa o wykroczeniach (prof. dr hab. Wojciech Radecki)

Rozdział 16. Rozwiązania prawne przyjęte w wybranych państwach europejskich, związane z postępowaniami w sprawach naruszeń wykrytych za pomocą urządzeń rejestrujących (Marcin Flieger)

Rozdział 17. Straż Łowiecka w służbie wykrywania i zwalczania wykroczeń łowieckich i leśnych (dr Anna Ewa Chodorowska, dr Joanna Magdalena Grabowska)

Rozdział 18. System kar w prawie wykroczeń (dr Agnieszka Sadło-Nowak)

Rozdział 19. Szczególny wymiar interwencji w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 65 kw. (dr Marcin Nowak)

Zakończenie
Bibliografia  
Noty o redaktorach naukowych

Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski:

Zawarta w publikacji problematyka odnosi się do tej części systemu kontroli społecznej, którą tworzą normy kształtujące prawo o wykroczeniach. Jak wiadomo ustawodawca, wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym, dokonuje penalizacji tych zachowań, które społeczeństwo uznaje za uciążliwe. (...)  Reasumując należy podkreślić, że recenzowana publikacja oprócz niekwestionowanych walorów poznawczych wyróżnia się niezwykle cennym praktycznym stosunkiem autorów do podejmowanych problemów (...).

Dr hab. Justyna Jurewicz, prof. UŁ:

(...) monografia porusza bardzo istotną w praktyce problematykę prawa wykroczeń. W odniesieniu do innych dziedzin prawa, prawo wykroczeń nie doczekało się wielu satysfakcjonujących komentarzy. W obliczu pytań o sens istnienia prawa wykroczeń jako odrębnego od prawa karnego i prawa administracyjnego bytu prawnego oraz licznych zmian legislacyjnych, przygotowanie publikacji na wskazany w tytule temat jest jak najbardziej zasadne i pożądane. Rozmaitość czynów zabronionych stanowiących wykroczenia, opisanie ich w licznych ustawach szczególnych, godzenie w różne dobra chronione prawem powoduje, że zadowalające ujęcie tematyki wykroczeniowej jest bardzo trudne i pracochłonne. (...) Niniejsze studium stanowi rzetelną i godną polecenia lekturę dla studentów prawa, administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego, aplikantów, jak również funkcjonariuszy organów ochrony prawa, sędziów, adwokatów oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu prawa wykroczeń. (...).

redakcja naukowa

Izabela Nowicka

Książki tego autora

Agnieszka Sadło-Nowak

Książki tego autora

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-2268-9537

Książki tego autora

Monografie

Andrejew  I.,  Ustawowe  znamiona  czynu.  Typizacja  i  kwalifikacja  przestępstw,  Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978
Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń, zarys wykładu, Warszawa 2003
Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2003
Bojarski T., Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, Warszawa 2012
Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1971
Cieślak M., Polska procedura karna, Warszawa 1984
Dawidowicz W., Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1980
Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, komentarz, Warszawa 2014
Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2006
Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu, Warszawa 2007
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2008
Grzegorczyk T., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Warszawa 2008
Grzeszczyk W., Kodeks postępowania karnego, Warszawa 2014
Gubiński A., Prawo wykroczeń, Warszawa 1989
J. Ejsmond, Wielkie łowy królów polskich, Warszawa 1926
Jaskiernia J., Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu ustawodawczym, Warszawa 1999
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1978
Kotowski W., Uprawnienia mandatowe. Komentarz, Warszawa 2011
Król K., Żebractwo we współczesnej Polsce jako kwestia społeczna, Poznań 2011
Kulesza W., Demonstracja, blokada, strajk. Granice wolności zgromadzeń i strajku w polskim prawie karnym na tle prawa niemieckiego, Łódź 1991
Kulik M., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2010, Lexteza 3.
Kurcz B., Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej i ich implementacja do prawa krajowego, Zakamycze 2004
Kurzępa B., Kodeks wykroczeń, Komentarz, Warszawa 2008
Kurzępa B., Prawo budowlane. Komentarz do ustawy i orzecznictwo. Toruń 2008
Lewiński J., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 2011
Lewiński J., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, komentarz, Warszawa 2011
Łuczak M., Policja w walce o zabytki. Zbiór zagadnień z przeciwdziałania przestępczości przeciwko zabytkom. Katalog zabytków i dzieł sztuki utraconych z województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 2011
Malinowska I., Handel ludźmi – Metody działania sprawców, Poznań 2015
Mała encyklopedia prawa, Warszawa 1980
Marek A., Prawo wykroczeń (materialne i procesowe), Warszawa 2004
Marek A., Prawo wykroczeń, Warszawa 2012
P. Průcha, Správni právo. Obecná část, Plzeň 2012
Paluszkiewicz H., Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych, Warszawa 2017
Pawela S., Prawo karne wykonawcze, zarys wykładu, Warszawa 2007
Pieprzny S., Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych. Aspekty administracyjno-prawne, Rzeszów 2013
Pieprzny S., Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym, Rzeszów 2007
Prašková H., Základy odpovědnosti za správní delikty, Praha 2013
Průcha P., Správní pro. Obecná část, Plzeň 2012
Průcha P., Správní řád s poznámkami a judikaturou, Praha 2012
Pruszyński J., Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977
Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. III, Warszawa 2010
Radecki W., Prawo łowieckie. Komentarz, wyd. V, Warszawa 2014
Sadło-Nowak A., Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, Szczytno 2014
Sadło-Nowak A., Materialne prawo wykroczeń. Zagadnienia wybrane, Szczytno 2010
Skowron A., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, komentarz, Warszawa 2010
Sladeček V., Obecné správní právo, Praha 2013
Stec R., Straże przyrodnicze w Polsce i ich pozycja w systemie prawnym bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wybrane aspekty administracyjnoprawne, Warszawa 2015
Stefański R.A., Prawo o Ruchu Drogowym. Komentarz. LEX nr 7827
Stefański R.A., Obrona obligatoryjna w polskim procesie karnym, Warszawa 2012
Stefański R.A., Wykroczenia Drogowe. Komentarz. LEX nr 7827
Stejskal V., Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář, Praha 2016
Struniawski J., Dowodzenie w trakcie operacji policyjnych w zakresie imprez masowych i zgromadzeń publicznych, Szczytno 2014
Suski P., Zgromadzenia i imprezy masowe, Warszawa 2014
Szczekala A., Fałszerstwa dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012
Szumski J., Środki penalne w polskim prawie wykroczeń na tle doświadczeń praktyki, Lublin 1995
Szymczak M., Słownik języka polskiego, t. I A-K, Warszawa 1998
Waltoś S., Proces karny, zarys systemu, Warszawa 2003
Wierny Z., Interwencje funkcjonariuszy MO, Warszawa 1972
Wiliński P., Proces karny w świetle Konstytucji, Warszawa 2011
Wlazło Z., Wniosek o ukaranie, Piła 2008
Zalasińska K., Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010
Zeidler K., Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007
Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972

Wydawnictwa zwarte

Antoniak P., Cherka M., Elżanowski F.M., Wąsowski A. K., Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz, Warszawa 2010
Auleytner J., Głąbicka K., Polskie kwestie socjalne na przełomie wieków, Warszawa 2001
Bartuszek G., Bez skrupułów, „Magazyn Policja 997” 2009, nr 50
Bednarek W., Stocki Z., Służba zewnętrzna – zasady, formy i koordynacja służby prewencyjnej. Wybrane zagadnienia, Warszawa 1974
Bieńkowska E., Mazowiecka L., Ofiara przestępstwa w  dokumentach międzynarodowych, Warszawa 2009, pkt II.2.5.
Błaś A., Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., w: Boć J. (red.), Prawo administracyjne, wyd. 4, Wrocław 1998
Bogut A., Postępowanie przyspieszone, w: Nowicka I. red., Komentarz do Zarządzenia nr 323
KGP z dnia 26 marca 2008r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych  w  zakresie  wykrywania  wykroczeń  oraz  ścigania  ich  sprawców, Szczytno 2009
Bojarski M., Radecki W., Kodeks wykroczeń. Komentarz. 4 wydanie, Warszawa 2006
Bojarski T. (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011
Bojarski T. (red.), Michalska-Warias A., Piórkowska-Flieger J., Szwarczyk M., Kodeks wykroczeń. Komentarz, Wolters Kluwer, 2015
Bryk J., Malinowska I., Metody działania sprawców przestępstwa handlu ludźmi, Szczytno 2008
Bukowiecka D., Bukowiecki I., Kalina R.M., Metody oceny kompetencji psychomotorycznych policjantów z zakresu działań interwencyjnych, Szczytno 2006
Carbogno-Barnabe A., Majchrzak Ł., System automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym jako element poprawy bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego państwa, w: Przestępczość w XXI w. zapobieganie i zwalczanie Częścik R., Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie – trudna sztuka interweniowania, [w:] Bogdalski P., Bukowiecka D. Częścik R., Zdrodowski B., Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3. Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno 2014
Częścik R., Praworządnie, skutecznie, bezpiecznie – trudna sztuka interweniowania, w: Bogdalski P., Bukowiecka D. Częścik R., Zdrodowski B., Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3. Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno 2014
Czeszejko-Sochacki Z., w: Z. Czeszejko-Sochacki, Z. Krzemiński, Adwokat z urzędu w postępowaniu sądowym, Warszawa 1975
Druk sejmowy nr 2682 z dnia 24 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
Dziugieł  I.,  Ochrona  „danych  adresowych”  w  postępowaniu  przygotowawczym,  „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 1 Gałązka M., Sadło-Nowak A., Postępowanie mandatowe, Szczytno 2012
Giętkowski R., Kara ograniczenia wolności orzekana w reakcji na wykroczenie, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2008, rok XII, z. 1
Grajewski J., Paprzycki L.K., Płachta M., Kodeks postępowania karnego, Tom I Komentarz do art. 1-424 k.p.k., Zakamycze 2003
Grzegorczyk T., Czynności wyjaśniające poprzedzające mandat karny w sprawach o wykroczenia,„Paragraf na Drodze” 2004, nr 8
Grzegorczyk T., Czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 6
Grzegorczyk T., Jankowski W., Zbrojewska M., Kodeks wykroczeń, 2 wydanie, Warszawa 2013
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis 2014
Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1999
Grzegorczyk T.H., Komentarz do art.97 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [w:]
Tegoż: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, LEX 132160
Grzegorczyk T.H., Postępowanie szczególne w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1
Gwardyński  R.,  Działanie  policji  w  sytuacjach  zagrożeń,  w:  Chojnacki  W.,  Kaczmarczyk B. (red.), Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego, Lubań 2011
Herzog A., Charakter prawny tablic rejestracyjnych w rozumieniu prawa karnego, „ Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4
Hofmański  P.,  Sadzik  E.,  Zgryzek  K.,  Kodeks  postępowania  karnego,  t.  1,  komentarz  do  art. 1–296, red. P. Hofmański, Warszawa 2004
Informacja o wynikach kontroli NIK, instalowanie i wykorzystanie przez inspekcję transportu drogowego stacjonarnych i mobilnych urządzeń do pomiaru i rejestracji wykroczeń drogowych, KPB-4110-01-01/2013
Informacje Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, www.policja.gov.pl.
Janusz  B.,  Czynności  sprawdzające  prowadzone  w  stosunku  do  osoby  podejrzewanej  chronionej immunitetem w polskim procesie karnym, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 2005, nr 4
Jelínek J., Herczeg J., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, Praha 2013
Kładoczny  P.,  Problem  odpowiedniego  stosowania  przepisów  Kodeksu  postępowania  karnego w sprawach o wykroczenia, w: M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev, Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, Warszawa 2016
Konarska-Wrzosek V., Marek A., Oczkowski T., Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Toruń 2012
Kościelniak–Marszał M., Pozycja ustrojowa Straży Łowieckiej, w: Nowicka I., Sadło-Nowak A.,
Tunia A. (red.), Współdziałanie organów bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie wykrywania wykroczeń i ścigania ich sprawców, Lublin 2012
Kotowski W., Kurzępa B., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Warszawa 2016
Krajewski R., Żebractwo w ujęciu przepisów prawa karnego, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 5
Król K., Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne żebractwa w Polsce współczesnej, „Ibis Poznański. Informacyjny Biuletyn Inicjatyw Społecznych” 2004, nr 27–28
Kurcz B., Harmonisation by means of Directives – never-ending story, „European Business Law Review” 2001, nr 11/12
Łabuz P., Śnieżek D., Handel ludźmi w celu zmuszania do żebrania na przykładzie sprawy zrealizowanej przez rzeszowski zarząd Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, Policja 1/2012, Szczytno 2012
Łabuz P., Śnieżek D., Handel ludźmi w celu zmuszania do żebrania na przykładzie sprawy zrealizowanej przez rzeszowski zarząd Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, „Policja” 2012, nr 1, Szczytno
Linde  S.B.,  Słownik  języka  polskiego,  cz.  II,  Wilno  1861,  za:  A.  Szczekala,  Fałszerstwa  dzieł sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012
Liżyńska K., Kształtowanie się kary aresztu w polskim prawie wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 2
Maczuga T., Pętla OODA w taktyce interwencji, „Policja 997’ 2014, nr 4
Maly K. a kolektiv, Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha 2005
Marek A., Pojęcie prawa karnego, jego funkcje i podział (Wstęp do Systemu Prawa Karnego), w:
Marek A. (red.), System Prawa Karnego. Tom 1. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2010
Marmuszewski S., Świetłowski J., Rola żebracza i jej ekspresja, w: Marmuszewski S., Bukowski A., Żebracy w Polsce, Kraków 1995
Marszał K., w: Marszał K., Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, red. Marszał K., Katowice 2005
Mates P., a kolektiv, Základy správního práva trestního, Praha 2010
Miłkowska J., Rajczyk N., Status prawny Państwowej Straży Łowieckiej i ocena jej funkcjonowania w województwie łódzkim, w: Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy, Łódź 2008
Mocarska-Gierach A., Wybrane wykroczenia z ustawy Prawo łowieckie – zagadnienia materialne i procesowe, w: Nowicka I., Sadło-Nowak A. (red.), Współczesne problemy wykroczeń. Materialnoprawna i procesowa problematyka wykroczeń, Szczytno 2016
MSW, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku, Warszawa 2013
Nepelski M., Struniawski J., Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych,
w: Sitek M. (red.), Prawne gwarancje bezpieczeństwa, Józefów 2013
Nowak T., Stachowiak S., Prawo karne procesowe – dynamika postępowania, Bydgoszcz 1999
Nowicka I, Wniosek o ukaranie składany przez funkcjonariusza Policji – teoria i praktyka, „Policja. Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji” 2007, nr 2
Nowicka I., Przestępstwo handlu ludźmi. Analiza ustawowych znamion. Orzecznictwo (red.) B.Hołyst
Pluta J., Karkocha M., Kary i środki karne w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń, Materiały dydaktyczne 13, Katowice 2013
Pocztarek R., Kurowski E., Wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego przez funkcjonariuszy MO w postępowaniu przed kolegium, „Zagadnienia Wykroczeń” 1982, nr 4–5
Prašková H., Správni trestaní, w: Hendrych D. a kolektiv, Správní právo. Obecná část, Praha 2006
Radecki W., w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2011
Radecki W., Dezintegracja polskiego prawa penalnego, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 9
Radecki W., Polskie prawo leśne. Cz. IX. Ściganie przestępstw i wykroczeń leśnych „Problemy Ekologii” 2007, nr 2
Radecki W., Przestępstwa, wykroczenia i delikty administracyjne w prawie polskim, czeskim i słowackim, w: Sawicki J. i Łucarz K. (red.), Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Tom 1. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, Wrocław 2016
Rakoczy B., Stec R., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014 (LEX).
Raport o stanie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2014
Sadło-Nowak A., Kalisz A., Prawo karne wykonawcze, Szczytno 2010
Sawicki J., Nowa kodyfikacja prawa karnego. W  sprawie warunkowego zawieszenia kary aresztu,
Tom XXV AUW No 3165 Wrocław 2009
Schiffter K., Praktyczne aspekty stosowania ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczonych usług, „Monitor Prawa Pracy” 2017, nr 5
Sitek E., Niebezpieczne interwencje: czynna napaść na funkcjonariusza, „Policja 997” 2018
Skoczyński J., w: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968
Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1968
Sobola E. (red.), Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1999
Stachowiak S., Wniosek o ukaranie w ujęciu kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 12
Stec R., Straże w służbie ochrony przyrody. Straż leśna, łowiecka, rybacka i parków narodowych
Pozycja ustrojowa oraz miejsce w systemie organizacyjno-prawnym bezpieczeństwa i porządku publicznego, Warszawa 2014
Stefański  M.,  Wybrane  zagadnienia  przeprowadzania  interwencji  policyjnej  z  uwzględnieniem doświadczeń w Niemczech i Stanach Zjednoczonych, w: Bogdalski P., Bukowiecka D. Częścik R., Zdrodowski B., Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Tom 3. Praktyczne aspekty przygotowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno 2014
Stefański R.A., Odpowiedzialność administracyjna czy karna sensu largo?, w: M. Kolendowska-Matejczuk, V. Vachev: Węzłowe problemy prawa wykroczeń – czy potrzebna jest reforma?, Warszawa 2016
Stefański R.A., Oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenia, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 1
Studziński W., Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, w: A. Florczak, B. Bolechów (red.),
Prawa i wolności I i II generacji, Toruń 2006
Szawelski M., Thiel A., Legitymowanie (materiał dydaktyczny), Słupsk 2011
Szmygin B., Teoria i kryteria wartościowania dziedzictwa jako podstawa ochrony, ,,Wiadomości Konserwatorskie” 2015, nr 43
Wąchal  P.M.,  Uchylenie  prawomocnego  mandatu  karnego  –  wykładnia  art.  101  kpw,  „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2011, nr 1
Wróbel A., Wolność zgromadzania się, w: Chmaj M., Orłowski W., Skrzydło W., Witkowski Z.,
Wrobel A., Konstytucyjne wolności i prawa. Tom III. Wolności i prawa polityczne, Kraków 2002
Zákon o zřízení samostatného československého státu. Tekst tej ustawy, znanej pod nazwą ustawy recepcyjnej (recepční zákon) w: L. Vojáček, K. Schelle, V. Knoll, České právní dějiny, Plzeň 2010
Zalasińska K., Zeidler K., Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć wojewódzkiego konserwatora zabytków, w: B. Szmygina (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków, Warszawa–Lublin 2012
Zbrojewska M., w: T.H. Grzegorczyk (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa 2010
Zeidler K. (red.), Leksykon prawa ochrony zabytków, 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2010

Akty prawne

Dyrektywa 2014/67/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania  inteligentnych  systemów  transportowych  w  obszarze  transportu  drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (DzUUE L207 z dnia 6 sierpnia 2010 r.).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.Urz. UE L 315 z 14.11.2012).
Dz. U. z 2017, poz. 53 t.j.
DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.
DzU 2018, poz. 1184 j.t.
DzU 2018, poz. 2115 j.t.
DzU Nr 60, poz. 572 ze zm.
DzU 1977, nr 38, poz. 167.
DzU 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.
DzU 2012, poz. 642, z późn. zm.
DzU 2014, poz. 1446, z późn.
DzU 2015, poz. 1446, z późn. zm.
DzU 2017, poz. 2030
DzU 2018, poz. 1467.
DzU 2015.1659 j.t.
DzU UE.L.2014.159.1.
DzU UE L 316 14.11.2012
DzU, nr 115, poz. 966.275
DzU, nr 174, poz. 1432 z późn. zm.
DzU, nr 20, poz. 201 z późn. zm.
DzU 2004, nr 92, poz. 880.
DzU 2017, poz. 1839.
DzU 2017, poz. 1089.
DzU 2018, poz. 2033 z późn. zm.
DzU 2018, poz. 2206.
DzUrz UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2
DzUrz UE z 2006, C 321E.
Kodeks karny, DzU 2018, poz. 1600
Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r., tj. z dnia 1 marca 2018 r., DzU 2018, poz. 618
Kodeks Wykroczeń
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 XI 1950 r. DzU 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.
Międzynarodowy Paktu Praw Gospodarczy, Społeczny i Kulturalny z 19 XII 1966 r., DzU 1977 nr 38, poz. 169, zał., art. 8 ust. 3 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 XII 1966 r., DzU 1977, nr 38, poz. 169, zał.
Pismo z 18 października 2012 r. Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych, Departament Nadzoru. DN-NKSPP-026-45/2012
Postanowienie SA w Krakowie z dnia 3 lipca 2002 r., IIAKz 245/02, KZS 2002, nr 7–8, poz. 48.
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12 lutego 2014r. IV CZ 114/13, LEX nr 1436181
Postanowienie Sądu Najwyższego z 20.07.2005 r. I KZP 21/05 OSNKW 2005, z. 9, poz. 77
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2015 r., III KK 213/15, LEX nr 1973557
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2.02.2005 r., IV KK 399/04
Postanowienie SN z dnia 18.07.2000 r., IV KZ 64/00, OSNKW 2000, nr 7-8, poz. 67
Postanowienie SN z dnia 28.10. 2004 r., IIKK 67/04, LEX nr 141305.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Załącznik 4. Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach, pkt 14.6. Stacjonarne urządzenia rejestrujące, DzU 2003, nr 220, poz. 2181
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23.06.1997 r. w sprawie współdziałania Państwowej Straży Łowieckiej z Policją i Polskim Związkiem Łowieckim, DzU nr 73, poz. 460
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18.12.1998 r. w sprawie określenia  szczegółowych  zasad  współpracy  specjalistycznych  uzbrojonych  formacji  ochronnych  z  Policją,  jednostkami  ochrony  przeciwpożarowej,  obrony  cywilnej  i  strażami gminnymi (miejskimi), DzU nr 161, poz. 1108
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad  wydawania  upoważnień  do  kontroli  oraz  trybu  wykonywania  czynności  nadzoru Komendanta Głównego Policji nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, DzU 2012, poz. 557
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  7.04.2016  r.  –  Regulamin  wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, DzU 2016.508
Rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, DzU 2002, nr 170, poz. 1393
Stanowisko Prokuratora Generalnego PG VIII TK105/14 K 45/14 276
Stanowisko Sejmu Sygn. akt K 45/14 B AS-WPTK-2741/14
Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej  Brytanii  i  Irlandii  Północnej  (Państwami  Członkowskimi  Unii  Europejskiej) a  Republiką  Czeską,  Republiką  Estońską,  Republiką  Cypryjską,  Republiką  Łotewską, Republiką  Litewską,  Republiką  Węgierską,  Republiką  Malty,  Rzeczpospolitą  Polską,
Republiką  Słowenii,  Republiką  Słowacką  dotyczący  przystąpienia  Republiki  Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki  Węgierskiej,  Republiki  Malty,  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Republiki  Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r., DzU 2004, nr 90, poz. 864.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Trestní zákon č. 140/1961 Sb.
Trestní zákon č. 86/1950 Sb. (prawo materialne) i Trestní řád – zákon č. 87/1950 Sb. (prawo procesowe).
Trestní zákon správní č. 88/1950 Sb. (prawo materialne) oraz Trestní řád správní – zakon č. 89/1950 Sb. (prawo procesowe).
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 20.03.1974 r., VI KZP 33/73, OSNKW 1974, z. 5, poz. 85
Uchwała SN z 21.11.2001 r. (I KZP 26/01, OSNKW 2002, nr 1-2, poz. 4).
Uchwała SN z 30.11.2004 r. Uzasadnienie, sygn. Akt I KZP 26/04.
Ustawa Kodeks Karny.
Ustawa z 1 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego, tekst jedn. DzU 2013, poz. 267 ze zm.
Ustawa z 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, DzU, poz. 437
Ustawa z 11 marca 2016 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, DzU, poz. 437
Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, DzU 2013, poz. 21 ze zm.
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tekst jedn. DzU 2018, poz. 1614, 2244, 2340
Ustawa z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, tekst jedn. DzU 2015, poz. 652
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 2005, nr 108, poz. 908 ze zm.
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, tekst jedn. DzU. 2018, poz. 618, 911, 2077
Ustawa z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, DzU 2010, nr 46, poz. 275 ze zm.
ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ustawa z 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, DzU 2015, poz. 1485
Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, DzU 2018, poz. 475 j.t.
Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tekst jedn. DzU 2018, poz. 475, 1039, 1387, 1467, 1481, 2077
Ustawa z 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU 1982, nr 35, poz. 230 ze zm.
Ustawa z 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. DzU 2018, poz. 2129, 2161
Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, tekst jedn. DzU 2013, poz. 1383 ze zm.
Ustawa z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tekst jedn. DzU 2017, poz. 1161277
Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karn, tekst jedn. DzU 2018, poz. 1600, 2077
Ustawa z 6 czerwca 1997 r., Kodeks postępowania karnego, DzU 2018, poz. 1987
Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji DzU 1990, nr 30, poz. 179
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, tekst jedn. DzU 2018, poz. 2206
Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, DzU 2015, poz. 1549
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, DzU 2015, poz. 90
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jedn. DzU 2015, poz. 584
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, DzU 2018, poz. 1990
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 396
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tekst jedn. DzU 2018 r., poz. 618
Ustawa z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń, DzU 197, nr 12, poz. 114 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego
Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych, DzU 2009, nr 62, poz. 504
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny, DzU 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, tekst jedn. DzU 2018, poz. 1834
Ustawa  z  dnia  24  sierpnia  2001  Kodeks  postępowania  w  sprawach  o  wykroczenia,  DzU 2013.395. j.t. ze zm.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, tekst jedn. DzU 2018, poz. 475.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, DzU 2001, nr 106, poz. 1148 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, DzU 2010, nr 217, poz. 1427
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst jedn. 2014, poz. 1502
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, DzU 1982, nr 35, poz. 228 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, DzU poz. 1247
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku, DzU 2015.21 zmieniający kodeks postępowania karnego z dniem 8 kwietnia 2015 r.
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, DzU 2015, poz. 21
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Kodeks karny, DzU 1997, nr 88, poz. 553
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego, DzU 1997, nr 89, poz. 555 z późn. zm.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, tekst jedn. DzU 1990, nr 30, poz. 179, art. 27
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, tekst. jedn. DzU 2018, poz. 549
Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 3179
Uzasadnienie Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt. Kp 4/09
Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich II.566.7.2014.MK Wyrok SA w Katowicach z 6 maja 2009 r., II AKa 394/08, KZS 2009, nr 9, poz. 74278 Bibliografia
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 21 stycznia 2016 r., II AKa 226/15, LEX nr 2041786
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 października 2015 r., II AKa 276/15
Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 22 sierpnia 2013 r., IX Ka 871/13, LEX nr 1717776
Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 4 grudnia 2013 r. II Ka 318/13
Wyrok SN z 14 VI 1982 r. IIKR 132/82.OSNKW 1982/12/88
Wyrok SN z 14.09.2004 r., IV KK 137/04, PriP 2005, nr 2
Wyrok SN z 17 listopada 2000 r., III RN 52/00. OSNaPiUS 2001, nr 12, poz. 405
Wyrok TK z dnia 14 października 2009 r., sygn. akt. Kp 4/09
Wyrok TK z dnia 30 września 2015 r., sygn. akt. K 3/13
Wyrok TK z dnia dnia 17 maja 2005 r., sygn. P.6/04, OTK ZU nr 5/A/2005, poz. 50
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 grudnia 2016 – 99/A/2016, sygn. akt K 4/14
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lutego 2004 r., SK 39/2002, LexisNexis nr 365701, OTK ZU Nr 2A/ 2004, poz. 7
Wyrok z dnia 18 listopada 2014 roku, sygn. akt VII W 535/14 Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 150/1969 Sb., o přečinech
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Na marginesie dodam, że wyjściowo identyczną ustawę
o wykroczeniach wydała także Słowacka Rada Narodowa – zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 38/1961 Sb., o místních lidových soudech
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zakon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišt’ovaní socialistického pořádku
Załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9  marca  2011  r.  ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.
Zarządzenia Nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców Dz. Urz. KGP 2008, nr 9, poz. 48, ze zm.
Zarządzenie nr 323 KGP z dnia 26 marca 2008r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców, DzUrz KGP 2008, nr 9, poz. 48

Źródła internetowe

(Article L121-1) Code de la route– Version consolidée au 19 août 2015 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D7434BA54EF7225A4A75FAB3C28B0B44.tpdila11v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006159506&cidTexte=LEGITEXT000006074228&date-Texte=20160701
legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282700/12339508/12339509/dokument210343.pdf,  dostęp  dnia 31.08.2016 r., s. 27–28
legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282700/12339508/12339509/dokument210343.pdf>,  dostęp  dnia 31.08.2016 r., s. 2
legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282700/12339508/12339509/dokument210343.pdf>,  dostęp  dnia 31.08.2016 r., s. 27
legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12282700/12339508/12339509/dokument210343.pdf>,  dostęp  dnia 31.08.2016 r., s. 29
Budyn-Kulik  M.,  Kierunki  zmian  zasad  ponoszenia  odpowiedzialności  za  popełnienie  wykroczeń  o  charakterze  administracyjno-porządkowym,  https://www.iws.org.
pl/pliki/files/Jednostr.IWS_Budyn  Kulik%20M._Kier.%20zmian%20zasad%20
odp.%20za._.wykrocze%C5%84.DOC.pdf
Dziennik Gazeta Prawna, Co grozi za żebractwo, http://www.infor.pl/prawo/wykroczenia/charakterystyka-wykroczen/685584,Co-grozi-za-zebranie.html z dnia 7.04.2016
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/statystyki-dotyczace-handlu-ludzmi-w-polsce-w-2014-roku/1dcb56
http://www.gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2012/numer-83-022012/74371,Zebraczybiznes.
http://www.itspolska.pl/?page=11, stan na 28 stycznia 2019 r.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=408, dostęp: 20 czerwca 2016 r.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=408 (dostęp: 20 czerwca 2016 r.).
https://coaching4smart.wordpress.com/2012/08/21/model-podejmowania-decyzji-ooda-loop/,
https://sjp.pwn.pl/sjp/legitymowac;2477786.html
https://static.pb.pl/atta/2912-raport-gt-barometr-stabilnosci-otoczenia-prawnego-2016.pdf.pdf 30.01. 2017 r.
https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/documents/10180/108775/Materia%C5%82+medialny/3b7b13fb-26b9-4626-9486-7c138ca5059a stan na 28 stycznia 2019 r.
https://www.canard.gitd.gov.pl/cms/web/portal/wezwanie/procedura stan na 28 stycznia 2019 r. jagiellonski24.pl/2015/03/07/zlego-prawa-nie-okresla-sie-liczba-ustaw/
Łaszkiewicz  K.,  Poznaj  swoje  prawa,  isp.policja.pl/isp/prawa-czlowieka-w-poli/poznaj-swoje--prawa/235,Poznaj-swoje-prawa.html
Mańko-Czajka A., Postępowanie przyspieszone w sprawach o wykroczenia, wyd. Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2014, s. 8, http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/1184,Materialy-Dydaktyczne.html
Sitek E., Żebraczy biznes, „Policja 997” 2012, nr 2 [online], <http://gazeta.policja.pl/portal/997/
1241/74371/Zebraczy_biznes.html>, dostęp: 07.03.2016
Świda W., Prawo karne (online), Warszawa 1989, http://www. karapozbawieniawolnosci.republika.pl/strona1.html, dostęp: 7.01.2019
www.policja.pl/pol/kgp/bsk/dokumenty/zagadnienia-procesu-kar/103693,Zagadnienia-procesu-karnego.html; 26 maja 2016 r.
www.Slowniklowiecki.pl/definicja/łowiectwo

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane