• Skutki dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Skutki dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

 • Autor: Jakub Jan Zięty Jarosław Dobkowski Adam Bieranowski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-253-8
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 202/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowana monografia stanowi efekt prac badawczych pracowników Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego, Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego, Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie, Katedry Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej funkcjonujących na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Prace badawcze nie mogłyby się odbyć bez wsparcia instytucji publicznych. Realizowany projekt, którego plon stanowi prezentowana monografia, był finansowany ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej (umowa nr 13/2023/EDU z dnia 28 lutego 2023 r. na realizację badań naukowych pt. „Skutki dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego”). O złożoności i trudności analizy przepisów kształtujących nieważność czynności prawnych świadczy to, że również autorzy niniejszej publikacji prezentują różne stanowiska co do jej charakteru. Nie jest to wadą niniejszej monografii, ale raczej jej zaletą. Dzięki temu Czytelnicy mogą poznać różne punkty widzenia. Co więcej, trudności z kwalifikacją prawną charakteru przepisów potwierdził pośrednio również ustawodawca, proponując zmiany, które mają wyeliminować przedmiotowe spory w doktrynie i orzecznictwie. Z uwagi na to, że poglądy są prezentowane przez każdego z autorów samodzielnie, proponowane przez nich zmiany w przepisach czy postulaty zawarte są w przygotowanych artykułach, nie zaś w zbiorczym podsumowaniu. Przyjęcie takiej techniki pozwala na swobodę w prezentowaniu przez autorów ich spojrzeń. Mamy nadzieję, że przedstawiona książka, stanowiąca wynik badań zespołu specjalistów, wzbudzi zainteresowanie Czytelników, zwłaszcza pracowników nauki, jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich osób zajmujących się w praktyce obrotem nieruchomościami rolnymi.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

1. Charakter prawny nieważności wynikającej z art. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Aleksandra Kudrzycka-Szypiłło

1.1. Wprowadzenie
1.2. Sytuacje objęte sankcją nieważności z art. 9 u.k.u.r.
1.3. Sankcja nieważności – zagadnienia ogólne
1.4. Argumenty przemawiające za przyznaniem sankcji nieważności z art. 9 u.k.u.r. charakteru bezwzględnego
1.5. Argumenty przeciwko przyznaniu sankcji nieważności z art. 9 u.k.u.r. charakteru bezwzględnego
1.6. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

2. Skutki naruszenia przepisów o nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
Natalia Pliszka

2.1. Wprowadzenie
2.2. Definicja i istota koncepcji nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
2.3. Ograniczenia ilościowe w nabywaniu gruntów przy uwzględnieniu koncepcji nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
2.4. Znaczenie zachowania równowagi między nierównomiernie rozwiniętymi obszarami rolnymi
2.5. Skutki prawne naruszenia przepisów o nadmiernej koncentracji gruntów rolnych
2.6. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

3. Sprzedaż nieruchomości rolnej z naruszeniem prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy
Ewa Lewandowska

3.1. Wprowadzenie
3.2. Dzierżawca uprawniony do prawa pierwokupu na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
3.3. Umowy sprzedaży nieruchomości rolnej
3.4. Naruszenie prawa pierwokupu dzierżawcy
3.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

4. Skutki prawne naruszenia art. 3a i 3c ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w odniesieniu do spółek kapitałowych
Jakub Jan Zięty

4.1. Wprowadzenie
4.2. Swoboda rozporządzania udziałami (akcjami)
4.3. Naruszenie przepisów kształtujących prawo pierwokupu i nabycia z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
4.4. Skutki naruszenia przepisów o prawie pierwokupu i nabycia z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
4.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

5. Wadliwość administracyjnej zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a skutki dla dokonanej na jej podstawie czynności prawnej
Jarosław Dobkowski

5.1. Wprowadzenie
5.2. Wady decyzji administracyjnej
5.3. Wznowienie postępowania administracyjnego
5.4. Nieważność decyzji administracyjnej
5.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

6. Przegląd orzecznictwa dotyczącego stwierdzenia nieważności umów zawieranych z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Michał Gornowicz

6.1. Wprowadzenie
6.2. Nieważność w przepisach ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
6.3. Nabycie nieruchomości z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jako przesłanka nieważności czynności prawnej
6.4. Odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwych oświadczeń
6.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

7. Wpływ postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego na roszczenie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Paweł Lewandowski

7.1. Wprowadzenie
7.2. Sankcja nieważności na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
7.3. Postępowanie o stwierdzenie nieważności na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
7.4. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne a roszczenie o stwierdzenie nieważności czynności prawnej dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
7.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

8. Wpływ rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych na dokonanie czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Anna Kledyńska

8.1. Wprowadzenie
8.2. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych – uwagi ogólne
8.3. Przesłanki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych
8.4. Skutki dokonania czynności prawnej z pominięciem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
8.5. Sankcja nieważności czynności prawnej dotyczącej nabycia nieruchomości rolnej dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
8 .6. Zakres ochrony wynikającej z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych czynności dokonanych z pominięciem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
8.7. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

9. Obowiązek sądu zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Michał Hejbudzki

9.1. Wprowadzenie
9.2. Prawo nabycia jako instytucja aktualizująca obowiązek sądu zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
9.3. Orzeczenia sądowe podlegające obowiązkowi zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
9.4. Forma i sposób wykonania przez sąd obowiązku zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
9.5. Wyłączenie obowiązku zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez sąd
9.6. Skutki zaniechania przez sąd wykonania obowiązku zawiadomienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
9.7. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

10. Odpowiedzialność notariusza za dokonanie czynności z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Jacek Kaczkowski

10.1. Wprowadzenie
10.2. Zgodność z prawem czynności dokonywanych przez notariusza
10.3. Odpowiedzialność dyscyplinarna
10.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna
10.5. Odpowiedzialność notariusza na gruncie prawnokarnym
10.6. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

11. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej jako zastępca Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w postępowaniu o stwierdzenie nieważności umów zawieranych z naruszeniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Katarzyna Ciućkowska

11.1. Wprowadzenie
11.2. Funkcja i zadania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
11.3. Zastępstwo państwowych osób prawnych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i zasady współpracy tych podmiotów z Prokuratorią
11.4. Postępowanie o stwierdzenie nieważności czynności prawnych zawieranych z naruszeniem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
11.5. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

12. Skutki prawne orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy sprzedaży gruntu rolnego dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Maciej Rzewuski

12.1. Wprowadzenie
12.2. Sankcja nieważności umowy sprzedaży gruntu rolnego dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
12.3. Legitymacja do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży gruntu rolnego dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
12.4. Charakter prawny i waga orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy sprzedaży gruntu rolnego dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
12.5. Nieważność sprzedaży gruntu rolnego dokonanej z naruszeniem przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jako przejaw odpowiedzialności cywilnej
12.6. Podsumowanie
Streszczenie
Abstract
Bibliografia

O autorach

Jakub Jan Zięty
doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny, profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracownik Centrum Biogospodarki i Energii Odnawialnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa samorządu terytorialnego. Radca prawny prowadzący własną praktykę.

Książki tego autora

Jarosław Dobkowski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej, prawa nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego.

Książki tego autora

Adam Bieranowski
doktor habilitowany nauk prawnych, profesor uczelni, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Notariusz. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane