• Leksykon mediacji

Leksykon mediacji

 • Autor: Magdalena Cetera Magdalena Tabernacka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-192-0
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 492/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Leksykon stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy na temat mediacji, w którym ujęto w formie haseł istotne pojęcia dotyczące prawnych, psychologicznych, organizacyjnych i komunikacyjnych aspektów prowadzenia mediacji. Jest narzędziem przydatnym zarówno dla praktyków – mediatorów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów, urzędników – wszystkich pracowników sfery publicznej decydujących o niekonfrontacyjnym rozwiązaniu konfliktu, jak i dla osób studiujących problematykę mediacji i zajmujących się dydaktyką mediacji. Może okazać się także wsparciem dla uczestników mediacji – osób, które chciałyby rozwiązać konflikt w sposób polubowny.

Patronat:         

Spis treści:

Wykaz skrótów aktów normatywnych
Wstęp
Leksykon A–Z
Literatura
O autorkach
Indeks haseł

dr hab. Joanna Mucha, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Leksykon mediacji jest opracowaniem wyjątkowym. Nie było dotąd na rynku wydawniczym opracowania dotyczącego tytułowego zagadnienia o charakterze leksykonu – pracy opierającej się na zaprezentowaniu materii poprzez analizę i omówienie jej poszczególnych kwestii ujętych w postaci haseł. Dodać przy tym trzeba, że Leksykon mediacji wyróżnia nie tylko przyjęta metoda zaprezentowania materii, ale w równym stopniu wnikliwość, wszechstronność, niewymuszona obszerność i wysoka rzetelność owej prezentacji. (…) Istotnym elementem, który mocno podnosi walor publikacji jest interdyscyplinarność uwidoczniona nie tylko w doborze haseł (obejmujących zagadnienia typowo prawne, wywodzące się z różnych gałęzi, od prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego, przez kwestie proceduralne, aż po wątki o charakterze konstytucyjnym czy z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, a także psychologiczne czy socjologiczne). Doskonale dopracowana warstwa interdyscyplinarna jest wynikiem równie doskonałego doboru Autorów, reprezentujących różne dziedziny nauki oraz praktyki. Umiejętne połączenie potencjału naukowego z doświadczeniem praktycznym dało – jak zwykle w takich przypadkach – rezultat w postaci pracy o najwyższym poziomie merytorycznym.

Magdalena Cetera
Certyfikowany mediator w sprawach karnych i cywilnych. W sierpniu 2003 r. wpisana do wykazu instytucji i osób godnych zaufania, uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych, prowadzonego przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Od 2005 r. prowadzi Kancelarię Mediacyjną. Od 2006 r. mediator stały ds. cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy, Opolu i Zielonej Górze. Współautorka i wykładowczyni Studiów Podyplomowych Zawód Mediator w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowczyni studiów Podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS we Wrocławiu. Uczestniczka polsko-niemieckiego projektu poświęconego dwunarodowościowym mediacjom rodzinnym, którego efektem jest podpisana w 2007 r. Deklaracja Wrocławska. Mediator Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Prowadzi mediacje sądowe i pozasądowe oraz seminaria i warsztaty z zakresu mediacji i rozwiązywania konfliktów dla instytucji publicznych oraz odbiorców biznesowych. Od ponad dwudziestu lat nieustająco zakochana w mediacjach. W swojej działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej działa na rzecz wysokiego standardu kompetencji i kwalifikacji zawodowych mediatorów.

Książki tego autora

Magdalena Tabernacka
Prawniczka i wykładowczyni akademicka; dr. hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Kieruje Zakładem Administracji Porównawczej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Pracownią Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiazywania Sporów w Sferze Publicznej (www.pracowniamediacji.uni.wroc.pl). Prowadzi badania naukowe dotyczące relacji organów władz publicznych z adresatami ich działań mieszczące się w tradycyjnym interdyscyplinarnym ujęciu oferowanym przez Naukę administracji. Specjalizuje się w problematyce negocjacji i mediacji w sferze publicznej. Jest społecznym doradcą w Radzie Społecznej przy Terenowym Pełnomocniku Rzeczka Praw Obywatelskich we Wrocławiu.Kierowała polską sekcją międzynarodowego projektu dotyczącego wdrażania mediacji w postępowanie dotyczące uprowadzeń rodzicielskich: Best Practice Best Practice Tools assisting with the enforceability of mediatedagreements in the EU and specifically in PL, SP, IT, DE and a Model for incorporating mediation into child abduction proceedings - AMICABLE (Najlepsze narzędzia praktyczne wspierające egzekwowalność umów mediacyjnych w UE, a zwłaszcza w Polsce, Hiszpanii, we Włoszech i w Niemczech oraz model wprowadzenia mediacji w sprawach o uprowadzenie dziecka - AMICABLE; https://www.amicable-eu.org/) a także kierowała finansowanym ze środków Parlamentu Europejskiego projektem naukowo-badawczym: Mediacje i dialog w Unii Europejskiej prowadzące do trwałego i sprawiedliwego społecznie porozumienia osiąganego w warunkach rzetelnej i wiarygodnej informacji - GANESA (www.ganesa.uni.wroc.pl). Od 2005 r. jest dydaktykiem mediacji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Administracja, Ekonomia i Kryminologia. Prowadziła wykłady z zakresu mediacji w obrocie gospodarczym na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Abramowicz M. (2012), Psychopatia jako przesłanka negatywna prowadzenia mediacji, [w:]
Tabernacka  M.,  Raszewska-Skałecka  R.  (red.),  Mediacje  w  społeczeństwie  otwartym,
Wydawnictwo Gaskor, Wrocław.
Abrams J. (1996), Teoria realnego konfliktu , [w:] Manstead A.S.R., Hewstone M. i in. (red.),
Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & CO, Warszawa.
Adamiak B. (2021), uwagi do art. 96e k.p.a., [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępo-
wania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Adamiak B. (2021), uwagi do art. 96m k.p.a., [w:] Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postę-
powania administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Adamus-Matuszyńska A. (2019), Konflikt społeczny w  świetle współczesnych teorii, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Adorno T.W. (2010), Osobowość autorytarna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Amodeo J., Wentworth K. [1988] (2014), Ujawnianie siebie. Odsłaniająca siebie komunikacja:
istotny pomost między dwoma światami, [w:] Stewart J. (red), Mosty zamiast murów. Pod-
ręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Anczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J. (2005), Wypalenie zawodowe, „Postępy Psychia-
trii i Neurologii”, 14/2.
Andrade F., Novais P., Carneiro D., Zeleznikow J., Neves J. (2010), Using BATNAs and
WATNAs in Online Dispute Resolution [w:] Nakakoji K., Murakami Y., McCready E.
(red.), New Frontiers in Artificial Intelligence, Springer, Berlin Heidelberg.
Antolak-Szymański K. (2017), uwagi do art. 183[1] k.p.c., [w:] Piaskowska O.M., Antolak-
-Szymański K. (red.), Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Antolak-Szymański K. (2017), uwagi do art. 183[8] k.p.c., [w:] Piaskowska O.M., Antolak-
-Szymański K. (red.), Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Antolak-Szymański K. (2017), uwagi do art. 183[10] k.p.c., [w:] Piaskowska O.M., Antolak-
-Szymański K. (red.), Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Antolak-Szymański K. (2017), uwagi do art. 183[12] k.p.c., [w:] Piaskowska O.M., Antolak-
-Szymański K. (red.), Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer,
Warszawa. 459 Literatura
Antolak-Szymanski K. (2017), Zagadnienia wstępne. Mediacje obligatoryjne – de lege lata i de lege
ferenda, [w:] Antolak-Szymanski K. (red.), Mediacje obligatoryjne, Difin, Warszawa.
Antolak-Szymański K., Piaskowska O.M. (2017), Mediacja w postępowaniu cywilnym, komen-
tarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Antoszek T.P. (2020), Projektowanie ugód – materiały, [w:] Materiały szkoleniowe Studiów
Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy, Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Poznań.
Arczewska M. (2009), Społeczne role sędziów rodzinnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Arkuszewska A. (2021), Udział dziecka w mediacji w sprawach dotyczących wykonywana
władzy rodzicielskiej i kontaktów oraz jego reprezentacja, [w:] Mucha J. (red.) Realizacja
dobra dziecka w mediacjach w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej
i kontaktów, Wolters Kluwer, Warszawa.
Arkuszewska A.M., Plis J. (red.) (2014), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywil-
nych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Bach G., Goldberg H. (1974), Creative Aggression: The Art of Assertive Living, Doubleday
New York.
Balawajder K. (1992), Konflikty interpersonalne. Analiza psychologiczna , Uniwersytet Śląski,
Katowice.
Balawajder K. (1994), Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w  związkach interpersonal-
nych, „Chowanna”, t. 2.
Balawajder K. (1997), Strategie zachowań w konflikcie między partnerami bliskiego związku
interpersonalnego, „Czasopismo Psychologiczne”, 3/1.
Balawajder K. (1998), Komunikacja, konflikty, negocjacje w  organizacji, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Śląskiego, Katowice.
Balawajder K. (2010), Eskalacja konfliktu interpersonalnego w  perspektywie teoretycznej i empi-
rycznej, „Czasopismo Psychologiczne”, 16/ 2.
Bargiel-Matusiewicz K. (2010), Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Baron R.S. (2005), So Right It’s Wrong: Groupthink and the Ubiquitous Nature of Polarized
Group Decision Making, [w:] Zanna M.P. (red.), Advances in Experimental Social Psycho-
logy, Vol. 37, Academic Press, San Diego.
Baruch Bush R.A., Folger J.P. (2004), The Promise of Mediation. The Transformative Appro-
ach to Conflict, Jossey-Bass, San Francisco.
Bates A., Holt L.T. (2007), Large, Complex Construction Disputes: The Dynamics of Multi-Party
Mediation, „Dispute Resolution Journal”, May/July.
Bateson G. (1972), Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry,
Evolution and Epistemology, Jason Aronson Inc., Northvale, NJ, London.
Beatty C.A., Barker Scott B.A. (2004), Building Smart Teams: A Roadmap to High Perfor-
mance, SAGE Publications, Thousand Oaks.460 Literatura
Bek D., Sitarz O. (2015), Mediacje w sprawach karnych – krok po kroku, [w:] Sitarz O. (red.),
Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, Difin, Warszawa.
Benjamin R.D. (1998), Negotiation and Evil: The Sources of Religious and Moral Resistance to
the Settlement of Conflicts, „Mediation Quarterly”, 15/3.
Benjamin D.R. (2004), Strategies for Managing Impasses, [w:] Folberg J., Milne A., Salem P.
(red.), Divorce and Family Mediation: Models, Techniques, and Applications, The Guil-
ford Press, London and New York.
Bennet M.D., Herman M.G. (1999), The Art of Mediation, National Institute for Trial
Advocacy, Notre Dame, Ind.
Beres M.E., Schmidt S.M. (1982), The Conflict Carousel: A  Contingency Approach to Conflict
Management, [w:] Bomers G.B.J., Peterson R.B. (red.), Conflict Management and Indu -
strial Relations, Springer, Dordrecht.
Bernatt M. (2011), Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu przed organem ochrony kon-
kurencji,  Wydawnictwo  Naukowe  Wydziału  Zarządzania  Uniwersytetu  Warszaw-
skiego, Warszawa.
Berridge G.R. (2022), Diplomacy. Theory and Practice, Palgrave Macmillan, London.
Białecki M. (2020), Rodzaje postępowań mediacyjnych w polskim systemie prawnym, [w:] Gło-
dowski W. (red.), Alternatywne metody rozwiązywanie sporów w polskim systemie praw-
nym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Białyszewski H. (1983), Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych , Państwo-
we Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Bieńkowska  E.  (1999),  Poradnik  mediatora,  Wydawnictwo  Zrzeszenia  Prawników  Pol-
skich, Warszawa.
Bieńkowska E. (2001), Mediacje w sprawach karnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, War-
szawa.
Bieńkowska E. (2011), Mediacje w sprawach nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości, War-
szawa.
Blake S., Browne J., Sime S. (2018), A Practical Approach to Alternative Dispute Resolution,
Oxford University Press, Oxford.
Blake S., Browne J., Sime S. (2016), The Jackson ADR Handbook, Oxford University Press,
Oxford.
Blankley K.M. (2017), Is A Mediator Like a Bus? How Legal Ethics May Inform the Question
of Case Discrimination by Mediators, Gonzaga Law Review, 52/2.
Bogdzio R., Kaczmarek M. (2021), Mediacja w sprawach pracowniczych, [w:] Rogula C.,
Zemke-Górecka A. (red.), Mediacja  w  praktyce  mediatora  i  pełnomocnika, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Bolton R., (1979), People Skills: How to Assert Yourself, Listen to Others, and Resolve Conflicts,
Prentice-Hall, Englewood Hills.
Borkowski J. (2016), Art. 63 [Forma], [w:] Adamiak A., Borkowski J., Kodeks postępowania
administracyjnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
Böhm R., Rusch H., Baron J. (2020), The Psychology of Intergroup Conflict: A  Review of The-
ories and Measures, „Journal of Economic Behavior & Organization”, 178.461 Literatura
Braiker H.B., Kelley H.H. (1979), Conflict in the Development of Close Relationships, [w:] Bur-
gess R.L., Huston T.L. (red.), Social Exchange in Developing Relationships, Academic
Press, New York-San Francisco-London.
Bralczyk J. (2008), Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Brett J.M. (2007), Negotiating Globally: How to Negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make
Decisions Across Cultural Boundaries, John Wiley & Sons, San Francisco.
Brewer  M.B.  (2007),  The  Social  Psychology  of  Intergroup  Relations  Social  Categorization,  
Ingroup Bias, and Outgroup Prejudice [w:] Kruglanski A.W., Higgins E.T. (red.), Social
Psychology. Handbook of Basic Principles, The Guilford Press, New York and London.
Brockner J., Rubin J.Z. (1985), Entrapment  in  Escalating  Conflicts: A   Social  Psychological
Analysis, Springer, New York.
Brome B.J.  (2015), Intergroup Dialogue, [w:] Bennett J.M. (red.), The SAGE Encyclopedia
of Intercultural Competence, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Brown B. (1977), Face Saving and Face Restoration in Negotiation, [w:] Durckman D. (red.),
Negotiations: Social Psychological Perspectives, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Brownell J. (2014), Reagowanie na komunikaty, [w:] Stewart J. (red), Mosty zamiast murów.
Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Brownell J. (1986), Building Active Listening Skills, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ.
Bunker  B.B.  (2005),  Zarządzanie  konfliktem w   dużych  grupach,  [w:]  Deutsch  M.,  Cole-
man P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Buthner J.N., Hooley J.M., Mineka S. (2017), Psychologia zaburzeń, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk.
Cahn D.D., Abigail R.A. (2014), Managing Conflict Through Communication , Pearson Edu-
cation, New York.
Canary D.J. (2008), Managing Interpersonal Conflict: A  Model of Events Related to Strategic
Choices, [w:] Greene J.O., Burleson B.R. (red.), Handbook of Communication and Social
Interaction Skills, Taylor & Francis, Mahwah, N.J.
Canary D.J., Cupach W.R., Messman S.J. (1995), Relationship Conflict: Conflict in Parent -
-Child, Friendship, and Romantic Relationships, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Carneiro D., Gomes M., Novais P., Neves J. (2011), Developing Dynamic Conflict Resolution
Models Based on The Interpretation of Personal Conflict Styles, [w:] Antunes L., Pinto
H.S. (red.), Progress in Artificial Intelligence, EPIA 2011, LNAI 7026, Springer-Verlag,
Berlin-Heidelberg.
Chełpa S., Witkowski T. (1999), Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami,
Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych.
Chlewiński Z. (1992), Stereotypy: struktura, funkcja, geneza. Analiza interdyscyplinarna, [w:]
Chlewiński Z., Kurcz I. (red.), Stereotypy i uprzedzenia, Instytut Psychologii PAN,
Warszawa.
Chowdhury J.A. (2012), Gender Power and Mediation: Evaluative Mediation to Challenge
the Power of Social Discourses, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.462 Literatura
Christie N. (1977), Conflicts as Property , „The British Journal of Criminology”, 17/1.
Choromańska A. (2019), Mediacja w dochodzeniach policyjnych, Dział Wydawnictw i Poli-
grafii Wyższej Szkoły Policji w  Szczytnie, Szczytno.
Cialdini R. (2003), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne, Gdańsk.
Cichobłaziński L. (2010), Mediacje w sporach zbiorowych, Wydawnictwo Politechniki Czę-
stochowskiej, Częstochowa.
Cloke K. (2001), Mediating Dangerously. The Frontiers of Conflict Resolution, Jossey-Bass Publi-
shers, San Francisco.
Coats M.R., Thompson L.F. (2017), Group Decision-Making Techniques, [w:] Rogelberg S.G.
(red.), The SAGE Encyclopedia of Industrial and Organizational Psychology, SAGE
Publications, Thousand Oaks.
Coben J., Love L.P. (2010), Trick or Treat: The Ethics of Mediator Manipulation, „Dispute
Resolution Magazine”, 17.
Coleman P.T. (2005), Konflikt trudno rozwiązywalny, [w:] Deutsch M., Coleman P.T. (red.),
Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i  praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Kraków.
Comaroff J., Roberts S. (1981), Rules and Processes: The Cultural Logic of Dispute in an African
Contexts, The University of Chicago, Chicago and London.
Consedine J. (2004), Sprawiedliwość naprawcza. Przywrócenie ładu społecznego, Polskie Sto-
warzyszenie Edukacji Prawnej, Warszawa.
Creighton J. (1972), Communications, Synergy, Tulsa, Okla.
Crocker C.A., Hampson F.O., Aall P. (2001), Multiparty Mediation an.d the Conflict Cycle,
[w:] Crocker C.A., Hampson F.O., Aall P. (red.), Herding Cats: Multiparty Mediation
in a Complex World, United States Institute of Peace Press, Washington.
Crocker C.A., Hampson F.O., Aall P. (2022), Diffusion vs. Coherence: The Competitive Envi-
ronment of Multiparty Mediation, [w:] Mac Ginty R., Wanis-St. John A. (red.), Contempo-
rary Peacemaking. Peace Processes, Peacebuilding and Conflict, Palgrave Macmillan, Cham.
Cybulko A, (2008), Rola pełnomocników stron w mediacji cywilnej i rodzinnej – aspekty psy-
chologiczne i prawne, [w:] Duszka-Jakimko H., Stadniczeńko S.L. (red.), Alternatywne
formy rozwiązywania sporów w teorii i praktyce. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Cybulko A. (2009), Dziecko w mediacji, [w:] Gmurzyńska E.. Morek R. (red.), Mediacje.
Teoria i Praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cybulko A. (2009 a), Komunikacja interpersonalna, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.),
Mediacje. Teoria i Praktyka.
Cybulko A. (2018), Mediacja cywilna i rola mediatora w ujęciu psychologii społecznej, niepubli-
kowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Cybulko A. (2021), Rola mediatora w mediacji w sprawach dotyczących wykonywania władzy
rodzicielskiej i kontaktów, [w:] Mucha J. (red.) Realizacja dobra dziecka w mediacjach
w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, Wolters Kluwer,
Warszawa.463 Literatura
Czarnecka-Dzialuk B. (1998), Wprowadzenie mediacji w Polsce, „Jurysta”, 3-4.
Czarnecki P. (2016), Status nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich, „Przegląd
Sądowy”, 9.
Czarnecki P. (2017), Mediacja w postępowaniu wykonawczym, [w:] Araszkiewicz M., Czap-
ska J., Pękala M., Płeszka K., Mediacja. Teoria, normy, Wolters Kluwer, Warszawa.
Czwartos B. (2013), Aktywne słuchanie jako strategia nauczycieli przyczyniająca się do kształce-
nia postawy samodzielności i autonomii uczących się, „Konińskie Studia Językowe”, 1/1.
Da Rocha J.P. (2018), Political Mediation in Modern Conflict Resolution: Emerging Research
and Opportunities, IGI Global, Hershey.
Dauter B. (2019), uwagi do art. 117 p.p.s.a., [w:] Kabat A., Niezgódka-Medek M., Dauter B.
(red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el.
Dauter B. (2019), uwagi do art. 118 p.p.s.a., [w:] Kabat A., Niezgódka-Medek M., Dauter B.  
(red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el.
Dauter B. (2021), komentarz do art. 116d p.p.s.a., [w:] Kabat A., Niezgódka-Medek M.,
Dauter B., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el.
Dauter B. (2021), komentarz do art. 117 p.p.s.a., [w:] Kabat A., Niezgódka-Medek M.,
Dauter B., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, LEX/el.
Davis J.A. (1959), A Formal Interpretation of the Theory of Relative Deprivation, „Socio-
metry”, 22/4.
Dąbrowski P.J. (1990), Praktyczna teoria negocjacji: negocjowanie bez poddawania się, Wydaw-
nictwo Sorbog, Warszawa.
Delgado R., Dunn Ch., Brown P., Lee, H. (1985), Fairness and Formality: Minimizing the
Risk of Prejudice in Alternative Dispute Resolution, „Wisconsin Law Review”, 1359.
Deutsch M. (1973), The Resolution of Conflict. Constructive and Destructive Processes, Yale
University Press, New Haven.
DeVito J.A. (2022), The Interpersonal Communication Book. Global Edition, Pearson, Harlow.
Dingwall R. (1988), Empowerment or Enforcement? Some Questions About Power and Control
in Divorce Mediation, [w:] Dingwall R., Eekellar J. (red.), Divorce Mediation and the
Legal Process, Clarendon Press, Oxford.
Domańska-Szaruga B. (2009), Kapitał relacji jako źródło wartości przedsiębiorstwa, [w:]  
Domańsa-Szaruga B. (red.), Budowanie relacji z klientem, Studio EMKA, Warszawa.
Drabik L., Sobol E. (2006), Słownik poprawnej polszczyzny.
Duckitt J. (2008), Uprzedzenia i wrogość między grupami, [w:] Sears D.O., Huddy L., Jervis R.
(red.), Psychologia polityczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Duda A.K. (2018), Masz prawo do mediacji w szkole. Zarys pracy mediatora szkolnego, Wy-
dawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Duda  A.K.,  Skrzypek  W.,  Mróz  A.,  Koperna  P.,  Sobieszczańska  K.,  Zawisza-Wilk  E.
(2018), Masz prawo do mediacji w szkole. Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej. Impli-
kacje i rekomendacje, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Dudek G. (2013), Czy językoznawca bada manipulację? Problem ukrytej perswazji na gruncie
lingwistyki  polskiej  i  rosyjskiej,  „Annales  Universitatis  Paedagogicae  Cracoviensis”,
154, „Studia Russologica” VI.464 Literatura
Dudziak A. (2014), O funkcjonalnym dyskursie lingwistycznym na temat perswazji i manipulacji,
„Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 28.
Duszka-Jakimko H. (2016), Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalnym a ko-
munikacyjnym paradygmatem prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
Duyvesteyn I. (2021), Rebels and Conflict Escalation: Explaining the Rise and Decline of Rebel
Violence, Cambridge University Press, Cambridge.
Dzialuk I. (2011), Polsko-niemiecka współpraca przy rozwiązywaniu konfliktów transgranicz -
nych,  materiały  III  Jubileuszowego  Seminarium  z  okazji  IV  Międzynarodowego
Dnia Mediacji oraz 40-lecia współpracy Polaków i Niemców we Wrocławiu na Dol-
nym Śląsku, pt. „Co ułatwia, a co utrudnia pojednanie”, 14 październik 2011 r.
Eckert R., Willems H. (2003), Escalation and De-Escalation of Social Conflicts: The Road  
to Violence [w:] Heitmeyer W., Hagan J. (red.), International Handbook of Violence  
Research, Springer, Dordrecht.
Eichstaedt K. (2020), uwagi do art. 71 k.p.k., [w:] Świecki D. (red.), Kodeks postępowania
karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Eichstaedt K. (2022), uwagi do art. 619 k.p.k., [w:] Świecki D. (red.), Kodeks postępowania
karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Elangovan A.R. (1995), Managerial Third-Party Dispute Intervention: A Prescriptive Model  
of Strategy Selection, „Academy of Management Review”, 20/4.
Ereciński T. (2016), uwagi do art. 183[12] k.p.c., [w:] Grzegorczyk P., Gudowski J., Jędrze-
jewska M., Weitz K., Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz.
Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa.
Ereciński T. (2016), komentarz do art. 430, [w:] Gudowski J., Weitz K., Ereciński T. (red.),
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Postępowanie rozpoznawcze, Wol-
ters Kluwer, Warszawa.
Ereciński T., Gudowski J., Jędrzejewska M. (1999), Komentarz do kodeksu postępowania cy-
wilnego, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
Federczyk W. (2013), Mediacja w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym,
Wolters Kluwer, Warszawa.
Fedorowska D. (2018), Vademecum Zawodowego Mediatora cz. III. Warsztat Pracy zawodowe-
go Mediatora, Wydawnictwo Kancelarii Mediacyjnej Primum Consensus, Wrocław.
Fells R. (2009), Effective Negotiation: From Research to Results, Cambridge University Press,
Cambridge.
Freudenberger H.J., North G. (2002), Burn-out bei Frauen. Über das Gefühl des Ausgebrannt-
seins, Fischer Taschenbuch Verlag, Berlin.
Fietkau H.J. (1994), Leifanden Umweltmediation, „Schriften zu Mediationverfahren und
Umwelt”, 8.
Fischoff B. (1982), Debiasing, [w:] Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (red.), Judgment
Under Uncertainty: Heuristics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge.
Fisher R. (1978), International Mediation: A Working Guide, International Peace Academy,
Boston.465 Literatura
Fisher R., Ury U. (1990), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Fisher R., W. Ury, Patton B. (1994), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Fisher R., Ury W., Patton B. (2016), Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Fisher R.J. (1989), The Social Psychology of Intergroup and International Conflict.
Fisher R.J. (2001), Conflict and Conflict Resolution, Social Psychology of, [w:] Smelser N.J.,
Baltes P.B. (red.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Science, Vol. 4.
Fisher R.J. (2005), Konflikt międzygrupowy, [w:] Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwią-
zywanie  konfliktów.  Teoria i   praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
Fisher R.J. (2011), Intergroup Conflict, Theories of, [w:] Christie D.J. (red.), The Encyclopedia
of Peace Psychology, Vol. 2, Wiley-Blackwell, Hoboken, N.J.
Flaga-Gieruszyńska K. (2020), Mediacje transgraniczne, [w:] Głodowski W. (red.), Alterna-
tywne metody rozwiązywania sporów w polskim systemie prawnym, Wydawnictwo Na-
ukowe UAM, Poznań,
Fuchs G., Hehn M., Kostka D. (1998), Umweltmediation, Förderverein Umveltmediation e.V.
(Hrsg.), Bonn.
Furlong G.T. (2005), The Conflict Resolution Toolbox , John Wiley & Sons, Ontario.
Gajda K. (2006), Alternatywne metody rozwiązywania sporów – projekt dyrektywy Parlamen-
tu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych
i  handlowych,  Problemy  współczesnego  Prawa  Międzynarodowego,  Europejskiego
i Porównawczego, Vol. IV, A.D. MMVI.
Gajda  K.  (2008),  Alternatywne  metody  rozwiązywania  sporów  w  sprawach  konsumenckich  
– mediacja (cz. II), „ADR. Arbitraż i Mediacja”, 3.
Galtung J. (1996), Peace by Peaceful Means. Peace and Conflict, Development and Civilization,
SAGE Publications, London.
Gerami A. (2009), Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice, „Con-
flict Resolution Quarterly”, 26/4.
Gensikowski P. (2016), Postępowanie mediacyjne w sprawach o wykroczenia, „Iustitia” 4/26,
https://www.kwartalnikiustitia.pl/postepowanie-mediacyjne-w-sprawach-o-wy-
kroczenia,8670 (dostęp: 3.2007).
Gitling M. (2013), Człowiek w organizacji. Ludzie – struktury – organizacje, Difin, Warszawa.
Glasl F. (1982), The Process of Conflict Escalation and Roles of Third Parties, [w:] Bomers
G.B.J., Peterson R.B. (red.), Conflict Management and Industrial Relations, Springer,
Dordrecht.
Glasl F. (2008), Pomocy – konflikty! Koncepcje – ćwiczenia – metody praktyczne, Oficyna Wy -
dawnicza Impuls, Kraków.
Głodowski W. (2006), Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communi-
cation, Warszawa.466 Literatura
Głodowski W. (2016), Stały mediator w sprawach cywilnych po nowelizacji Kodeksu postępowa-
nia cywilnego – wybrane zagadnienia, „ADR. Arbitraż i Mediacja”, 1.
Gmurzyńska E. (2007), Mediacja w sprawach cywilnych, w amerykańskim systemie prawnym,
zastosowanie w Europie i Polsce, C.H. Beck, Warszawa.
Gmurzyńska E. (2009), Etapy mediacji, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacje. Teo-
ria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Gmurzyńska E., (2009), Mediacja a prawnicy, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Media-
cje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Gmurzyńska E. (2018), Rodzaje mediacji, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacje.
Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Golan D., Folberg J. (2006), Mediation – The Role of Advocate and Neutral, Aspen Publi-
shers, New York.
Goldberg S.B., Sander F.E.A., Rogers N.H., Rudolph Cole S. (2012), Dispute Resolution:
Negotiation, Mediation, Arbitration, and Other Processes, Wolters Kluwer, Boston.
Goniewicz G. (2017), Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania
środków probacyjnych, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, 5.
Gordon T. (1978), Leadership Effectiveness Training,  Bantman, New York.
Gordon T. (1993), Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
Gójska A. (2014), Mediacje rodzinne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Gójska J. (2018), Mediacja w konfliktach społecznych , [w:] Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Gójska A. (2020), Mediacje rodzinne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Gójska A., Huryn V. (2007), Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, C.H. Beck,
Warszawa.
Górecki J. (1965), Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Górnicz-Mulcahy A., Lewandowicz-Machnikowska M. (2011), Mediacja w sporze zbioro-
wym, „Kwartalnik ADR”, 2/14.
Górowski W., Szewczyk M. (2016), komentarz do art. 41a, [w:] Wróbel W., Zoll A. (red.),
Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1–52, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Green  Paper  on  the  Alternative  Dispute  Resolution  In  Civic  and  Commercial  Law (2002),
Commission of the European Communities, Brussels, 19.04.
Groszczyk H., Korybski A. (1990), Konflikt interesów i prawo, Centralny Ośrodek Meto-
dyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa.
Grudziecka M., Książek J. (2009), Narodziny idei wprowadzania mediacji w Polsce, [w:] Ma-
zowiecka L. (red.), Mediacja, Wolters Kluwer, Warszawa.
Grzegorczyk T. (2014), uwagi do art. 49 k.p.k., [w:] Grzegorczyk T., Kodeks postępowania
karnego. Tom I. Artykuły 1–467. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Grzegorczyk T. (2014), uwagi do art. 71 k.p.k., [w:] T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania
karnego. Tom I. Artykuły 1–467. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.467 Literatura
Gudowski J., Bieniek G. (2018), komentarz do art. 444 k.c., [w:] Bielska-Sobkowicz T.,
Ciepła H., Sychowicz M., Trzaskowski R., Wiśniewski T., Żuławska C., Gudowski J.,
Bieniek G., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Gut J., Haman W. (2001), Docenić konflikt. Od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt,
Warszawa.
Habermas J. (1992), Between Facts and Norms: Contribution to a Discourse Theory of Law and
Democracy, MIT Press, Cambridge MA.
Habermas J. (1999), Teoria działania komunikacyjnego, Tom I, Racjonalność działania a racjo-
nalność społeczna, PWN, Warszawa.
Hamer H. (2005), Psychologia społeczna. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
Harasimiak G. (2004), Mediacja w polskim modelu postępowania z nieletnimi, „Przegląd Prawa
Karnego”, 23.
Harvard Law School (2012), BATNA Basics: Boost Your Power at The Bargaining Table,
Negotiation – Management Report #10, Harvard University, Harvard.
Hatfield E., Cacioppo J., Rapson R. (1992), Emotional Contagion, Cambridge: University
Press, Paris.
Hausner S.F. (2018), Cognitive Biases in Mediation. What Lawyers Must Know About Bia-
ses in Order to Optimize Mediation Outcomes, „Advocate Magazine”, August, https://
www.advocatemagazine.com/article/2018-august/cognitive-biases-in-mediation
(dostęp: 13.02.2023).
Haynes J.M., Haynes G.L. (1989), Mediating Divorce. Casebook of Strategies for Successful
Family Negotiations, Jossey-Bass, San Francisco.
Helms W.S. (2003), Groupthink Revisited, Mediate.com: Everything Mediation, April 7,
https://www.mediate.com/articles/helmsw1.cfm (dostęp: 16.12.2022).
Hogg M.A. (1996), Polaryzacja grupowa, [w:] Manstead A.S.R., Hewstone M., i in. (red.),
Psychologia społeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & CO, Warszawa.
Holska A. (2016), Teorie podejmowania decyzji, [w:] Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, or-
ganizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Holland E. (2021), BATNA & WATNA: Finding and Using Negotiation Power, ADR Times,
August 10, https://www.adrtimes.com/batna-watna/ (dostęp: 20.12.202).
Holstein-Beck M. (1987), Szkice o pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.
Honneth A. (2012), Walka o uznanie: moralna gramatyka konfliktów społecznych , Zakład
Wydawniczy NOMOS, Kraków.
Houghton D.P. (2009), Political Psychology. Situations, Individuals, and Cases, Routledge,
New York and London.
Indan-Pykno L. (2021), Etyka mediatora, [w:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.), Media-
cja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Wolters Kluwer, Warszawa.
International Listening Association (2011), An ILA definition of listening, http://www.li-
sten.org/Legend?emulatemode=2. 468 Literatura
Itrich-Drabarek J. (2019), Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Difin, War-
szawa.
Ivancevich J.M., Konopaske R., Matteson M.T. (2014), Organizational Behavior and Mana-
gement, McGraw-Hill, New York.
Jackins H. (1978), The Human Side of Human Beings, Rational Island Press, Seattle.
Jakubiak-Mirończuk A. (2008), Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Wol-
ters Kluwer, Warszawa.
James R.K., Gilliland B.E. (2008), Strategie interwencji kryzysowej, Państwowa Agencja Roz-
wiązywania  Problemów  Alkoholowych,  Wydawnictwo  Edukacyjne  Parpamedia,
Warszawa.
Janis I.L. (1982), Groupthink: Psychological Studies of Policy Decisions and Fiascoes, Houghton
Mifflin, Boston.
Janis I.L. (1982a), Counteracting the Adverse Effects of Concurrence-Seeking in Policy-Planning
Groups: Theory and Research Perspectives, [w:] Brandstätter H., Davis J.H., Stocker-Kre-
ichgauer G. (red.), Group Decision Making, Academic Press, San Diego.
Janis I.L., Mann L. (1977), Decision Making: A Psychological Analysis of Conflict, Choice, and
Commitment, Free Press, New York.
Jańczuk M. (2021), Stowarzyszenie MiKKe.V. – mediatorzy i dialog bez granic, [w:] M. Taber-
nacka (red.), ADR: lokalne rozwiązania w kontekście globalnym = ADR : Local So-
lutions in a Global Context, E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka
Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wrocław.
Jehn K.A., Rispens S. (2008), Conflict in Workgroups, [w:] Barling J., Cooper C.L. (red.),  
The SAGE Handbook of Organizational Behavior, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Jenkins J.M., Smith M.A. (1991), Marital Disharmony and Children’s Behaviour Problems:
Aspects of a Poor Marriage that Affect Children Adversely, „Child Psychology & Psychia-
try & Allied Disciplines”, 32/5.
Jędrejek G. (2019), komentarz do art. 10 k.r.o., [w:] Jędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Jędryka-Pihut A. (2021), Prawnicy w mediacji, [w:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.),
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Wolters Kluwer, Warszawa.
Jones T.S. (2005), Mediating Intragroup and Intergroup Conflict, [w:] Wheelan S.A. (red.),
The Handbook of Group Research and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Juryk  A.  (2019),  Znaczenie  konwencji  haskiej  z  2007  r.  o  międzynarodowym  dochodzeniu
alimentów dla Polski, [w:] Gołaczyński J., Popiołek W. (red.), Kolizyjne i procesowe
aspekty praw rodzinnego, C.H. Beck, Warszawa.
Kahn H. (2009), On Escalation: Metaphors and Scenarios, Penguin Books, Baltimore.
Kalisz A., Zienkiewicz A. (2009), Mediacja sądowa i pozasądowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kalisz A., Zienkiewicz A. (2014), Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu. Wolters
Kluwer, Warszawa.
Kalisz A., Zienkiewicz A. (2015), Polubowne rozwiązywanie konfliktów w  pomocy społecznej,
Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec.469 Literatura
Kalisz A., Zienkiewicz A. (2020), Mediacje w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspiera-
jące sukces w biznesie, Difin, Warszawa.
Kania K. (2010), ODR (Online Dispute Resolution) – podstawowe zagadnienia, „Kwartalnik
ADR”, 1/9,
Karwat M. (1998), Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
Katz D. (1965), Nationalism and Strategies of International Conflict Resolution, [w:] Kelman H.C.  
(red.), International Behavior: A Social-Psychological Analysis, Holt, Rinehart and Win-
ston, New York.
Kaźmierczak M., Kaźmierczak J. (2015), Mediacja rodzinna, Praktyczny poradnik, Difin,
Warszawa.
Kelman H.C. (2009), A Social-Psychological Approach to Conflict Analysis and Resolution, [w:]
Sandole D.J.D., Byrne S., Sandole-Staroste, I., Senehi, J. (red.), Handbook of Conflict
Analysis and Resolution, Routledge, London and New York.
Kellermann P.F. (1996), Interpersonal conflict management in group psychotherapy: an integra -
tive perspective, „Group Analysis”, 29/2.
Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B. (2002), Psychologia społeczna. Rozwiązane tajem-
nice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Klonowski K. (2017), Skarga na działania organu podjęte w wyniku mediacji, [w:] Araszkie-
wicz M., Czapska J., Pękala M., Płeszka K. (red.), Mediacja. Teoria, normy, praktyka,
Wolters Kluwer, Warszawa.
Kmieciak Z. (1994), Idea sprawiedliwości proceduralnej w prawie administracyjnym (Założenia
teoretyczne i doświadczenia praktyki), „Państwo i Prawo”, 10.
Kmieciak Z. (2007), Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze Kantor
Wydawniczy, Warszawa.
Knowles E.S., Linn J.A. (2004), The Importance of Resistance to Persuasion, [w:] Knowles E.S.,  
Linn J.A (red.), Resistance and Persuasion, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Mahwah N.J. and London.
Konarska-Wrzosek V. (2019), komentarz do art. 1, [w:] Górecki P., Konarska-Wrzosek V.,
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Konarska-Wrzosek V. (2019), uwagi do art. 3a u.p.n., [w:] Górecki P., Konarska-Wrzosek V.,
Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kopaliński W. (1989), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna,
Warszawa.
Kordasiewicz S. (2009), Historyczna i międzynarodowa perspektywa mediacji, [w:] Gmurzyń-
ska E., Morek R. (red.) Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kordasiewicz S. (2014), Przyszłość alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów: Online
Dispute Resolution, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka,
Wolters Kluwer, Warszawa.
Korybski A. (1991), Ruch tzw. alternatywnego rozwiązywania sporów i jego znaczenie dla ame-
rykańskiej jurysprudencji, „Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska”, Sectio G,
Vol. XXXVIII, 11.470 Literatura
Korybski A. (1993), Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Wydawnictwo Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskie, Lublin.
Korybski A. (2019), Profesjonalizacja czynności mediacyjnych (wybrane zagadnienia w perspek-
tywie polskiego porządku prawnego), Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska,
Sectio G, Vol. LXVI, 1.
Kosonoga J. (2017), uwagi do art. 23a k.p.k., [w:] Stefański R.A., Zabłocki S. (red.), Kodeks
postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1–166, Wolters Kluwer, Warszwa.
Kościółek A. (2014), Cechy i zadania dobrego mediatora, [w:] Arkuszewska A.M., Plis J. (red.),
Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kottler J.A. (2003), Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem, Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne, Sopot.
Kowalczyk K. (1999), Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji trzeciej strony w negocja-
cjach gospodarczych, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 2.
Kownacki S., Rummel-Syska Z. (1982), Metody socjopsychologiczne, Państwowe Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa.
Krajewski R. (2010), Wykroczenia wybryku i nieobyczajnego wybryku, „Przegląd Sądowy”,
listopad-grudzień.
Kriesberg L. (1982), The Sociology of Social Conflicts, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
Kruczoń E. (2021), Zasady dotyczące mediatora, [w:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.),
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Wolters Kluwer, Warszawa.
Kukułka K. (1982), Konflikt, [w:] Pasieczny L., Bednarkiewicz M. (red.), Encyklopedia orga-
nizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Kuperman A.J. (2022), Muscular Mediation and Ripeness Theory, „Ethnopolitics”, 21/2.
Kurdek L.A. (1994), Areas of Conflict for Gay, Lesbian, And Heterosexual Couples: What Co -
uples Argue About Influences Relationship Satisfaction , „Journal of Marriage and the Fa-
mily”, 56/3.
Kurosz K. (2017), Sprawiedliwość prawnomaterialna a proceduralna – kilka uwag na temat
napięć między różnymi postaciami sprawiedliwości w prawie cywilnym „Studia Iuridica”,
LXX, 11.
Landsberger  H.  (1956),  Final  Report  on  a  Research  Project  in  Mediation,  „Labor  Law  
Journal”, 7/8.
Laursen B. (2001), Conflict and Socioemotional Development, [w:] Smelser N.J., Baltes P.B.
(red.), International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences, Pergamon, Oxford.
Lax D. A., Sebenius J. K. (2006), 3-D Negotiation: Powerful Tools to Change the Game in Your
Most Important Deals, Harvard Business School Press, Boston.
Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry B., Minton J.W. (2008), Zasady negocjacji, Dom Wy-
dawniczy Rebis, Poznań.
Lewicki R.J., Polin B. (2013), Principled Negotiation, [w:] Kessler E.H. (red.), Encyclopedia
of Management Theory, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Lichoń K.A. (2020), Ochrona konsumenta w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym,
C.H. Beck, Warszawa.471 Literatura
Lim R.G., Carnevale P.J.D. (1990), Contingencies in the Mediation of Disputes, „Journal of
Personality and Social Psychology”, 58/2.
Lindskold S. (1978), Trust Development, the GRITR Proposal, and the Effects of Conciliatory
Acts on Conflict and Cooperation , „Psychological Bulletin”, 85/4.
Litchfield R.C. (2013), Brainstorming, [w:] Kessler E.H. (red.), Encyclopedia of Management
Theory, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Litzke S.M., Schuh H. (2007), Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk.
Liżyńska K., Płońska A. (2018), Mediacja jako narządzie rozstrzygania sporów w prawie o wy-
kroczeniach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 2.
Łuczyńska M., Olech A. (2013), Wprowadzenie do superwizji pracy socjalnej, Centrum Roz-
woju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
Maas A., Salvi D., Arcuri L., Semin G. M. (1989), Language Use in Intergroup Contexts:  
The Linguistic Intergroup Bias, „Journal of Personality and Social Psychology”, 57.
Mansbridge J. (2009), Deliberative and Non-deliberative Negotiations, HKS Faculty Research
Working Paper Series, J.F. Kennedy School of Government – Harvard University,
Harvard.
Mańkowska B. (2016), Wypalenie zawodowe. Źródła mechanizmy, zapobieganie, Harmonia,
Gdańsk.
Maslach Ch., Leiter M.P (2011), Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w or-
ganizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mayer B.S. (2000), The Dynamics of Conflict Resolution: A  Practitioner’s Guide, Jossey-Bass,
San Francisco.
Mayer B. (2012), What We Talk About When We Talk About Neutrality: A Commentary on the
Susskind- Stulberg Debate, 2011 Edition, „Marquette Law Review”, 95(3).
Mazowiecka L. (2016), Mediacja w sprawach karnych, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 2.
Mazur L. (2014), Ustawa o zawodzie mediatora – czy jest potrzebna?, [w:] Czapska J., Szeląg-
-Dylewski M. (red.), Mediacje w prawie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków.
Mądrzycki T. (1986), Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Państwowe Wydawnictwo Nauko-
we, Warszawa.
McCorkle S., Reese M.J. (2019), Mediation Theory and Practice. SAGE Publications Tho-
usand Oaks.
Mediacja,  [w:]  Encyklopedia  PWN,  https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/mediacja;
4009134.html (dostęp: 10.02.2023).
Mediacja, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/mediacja;2482112.html
(dostęp: 10.02.2023).
Mediation (1991), Black’s Law Dictionary, West Publishing Company, St. Paul.
Mediacja, [w:] Smoktunowicz E. (red.) (2020), Wielka Encyklopedia Prawa, Wydawnictwo
Prawo i Praktyka Gospodarcza, Białystok – Warszawa.
Menin B. (2000), The Party of the last Part: Ethical and Process Implications for Children in
Divorce Mediation, „Mediation Quarterly”, 17/3.472 Literatura
Międzynarodowe standardy dotyczące mediacji (2009), Mazowiecka, L. (red.), Mediacja, Wol-
ters Kluwer, Warszawa.
Mikkelsen E.N., Clegg S. (2018), Unpacking the Meaning of Conflict in Organizational Con -
flict Research, „Negotiation and Conflict Management Research”, 11/1.
Mitchel C. (2022), Mediation and the Ending of Conflicts, [w:] Mac Ginty R., Wanis–St.
John A. (red.), Contemporary Peacemaking. Peace Processes, Peacebuilding and Conflict,
Palgrave Macmillan, Cham.
Moore Ch.W. (2009), Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Klu-
wer, Warszawa.
Moore Ch.W. (2014), The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict, Jossey-
-Bass, San Francisco.
Moore Ch.W. (2016), Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów , Wolters Klu-
wer, Warszawa.
Morawski L. (1999), Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w  toku przemian,
Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K. (2015), Komunikacja między ludźmi, PWN,
Warszawa.
Morek R. (2004), ADR – w sprawach gospodarczych, C.H. Beck, Warszawa.
Morek R. (2014), Mediacja w sprawach cywilnych, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.)
Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Morek R. (2018), Mediacja w sprawach cywilnych, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.)
Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Morgan G. (2002), Obrazy organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Mucha A. (2020), Mediacja w sprawach gospodarczych, [w:] Materiały szkoleniowe Studiów
Podyplomowych Profesjonalny Mediator Gospodarczy, Uniwersytet Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Poznań.
Mucha J. (1978), Konflikt i społeczeństwo. Z problematyki konfliktu społecznego we współcze-
snych teoriach zachodnich, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Mucha J. (2014), Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w  wymiarze jed-
nostkowym i społecznym. Kilka uwag wprowadzających, [w:] M. Plucinska (red.), Roz-
wiązywanie sytuacji konfliktowych w  wymiarze jednostkowym i społecznym, Wydawnic-
two Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
Mucha J. (2020), Alternatywne metody rozwiązywania sporów konsumenckich w Unii Europej-
skiej, C.H. Beck, Warszawa.
Munjack D.J., Oziel L.J (1978), Resistance in the Behavioral Treatment of Sexual Dysfunction,
„Journal of Sex and Marital Therapy”, 4/2.
Munsinger H., Philbin D., (2017), Why Can’t They Settle? The Psychology of Relational Disputes,
„Cardozo Journal of Conflict Resolution”, 18/2.
Murphy R., Gleek Ch. (2016), Pearson  Baccalaureate  Essentials: Global  Politics, Pearson,
Harlow.
Myers D. (2003), Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Myślińska M. (2018), Mediator w polskim porządku prawnym, C.H. Beck, Warszawa.473 Literatura
Nazaruk P. (2014), uwagi do art. 10 k.c., [w:] Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz,
Wolters Kluwer, Warszawa.
Nazaruk P. (2019), uwagi do art. 123 k.c., [w:] Ciszewski J. (red.), Kodeks cywilny. Komen-
tarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B. (2006), Psychologia poznawcza, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa.
Nęcki Z. (1995), Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
Nęcki Z. (1996), Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Bizne-
su, Kraków.
Nordhelle G. (2010), Mediacja. Sztuka rozwiązywania konfliktów , Wydawnictwo Fundacja
Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych, Gdańsk.
Notini J. (2005), Effective Alternatives Analysis In Mediation: „BATNA/WATNA” Analy-
sis  Demystified,  Mediate.com:  Everything  Mediation,  January  10,  https://www.
mediate.com/effective-alternatives-analysis-in-mediation-batna-watna-analysis-
demystified/ (dostęp: 20.12.2022).
Nowak W. (1999), Teoretyczne i metodologiczne problemy badań stereotypów (cz. 1), „Rocznik
socjologii rodziny”, XI.
Nowak P. (2008), O mówieniu tego, co się chce i  jak się chce…czyli komunikacja językowa
w sztuce mediacji [w:] Lewicka A. (red.) Profesjonalny Mediator, zostań nim, poradnik
metodyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Ohana Y. (red.) (2012), Youth Transforming Conflict, T-Kit No. 12, Council of Europe Publi-
shing, Strasbourg Cedex.
Orrico P.L. (2021), La mediazione obbligatoria in Italia, [w:] Tabernacka M. (red.), ADR
– lokalne rozwiązania w kontekście globalnym, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekono-
miczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersyte-
tu Wrocławskiego Wrocław.
Osgood C.E. (1962), An Alternative to War or Surrender, University of Illinois Press, Urbana.
Overmier J.B., Seligman M.E.P., (1967), Effects of Inescapable Shock Subsequent and Avoidance
Learning, „Journal of Comparative Physiological Psychology”, 63.
Oyster C.K. (2002), Grupy, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Pałka P. (2007), Manipulacja – zła siostra perswazji, [w:] Habrajska G., Obrębka A. (red.),  
Mechanizmy perswazji i manipulacji, Drukarnia Cyfrowa i Wydawnictwo Piktor, Łódź.
Parkinson L. (1997), Family Mediation, Sweet & Maxwell, London.
Parks C.D. (2010), Graduated Reciprocation in Tension Reduction (GRITR), [w:] Levine J.M.,
Hogg M.A. (red.), Encyclopedia of Group Processes & Intergroup Relations, SAGE Publi-
cations, Thousand Oaks.
Pawelczyk P., Piontek D. (1999), Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydawnic-
two Naukowe UAM, Poznań.
Pączek I. (2016), Postępowanie mediacyjne jako konsensualne zakończenie postępowania karnego,
„Ius Novum”, 4,
Petty R.E., Cacioppo J.T. (1986), Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes
to Attitude, Springer, New York.474 Literatura
Phillips B. (1999), Reformulating Dispute Narratives Through Active Listening, „Conflict
Resolution Quarterly”, 17/2.
Piaskowska O.M. (2017), uwagi do art. 183[5] k.p.c., [w:] Antolak-Szymanski K., Piaskow-
ska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Piaskowska O.M. (2017), uwagi do art. 183[14] k.p.c., [w:] Antolak-Szymanski K., Piaskow-
ska O.M., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Picard Ch.A. (2002), Mediating Interpersonal and Small Group Conflict, The Golden Dog
Press, Ontario.
Pieckowski S. (2011), Mediacja w sprawach gospodarczych, „Kwartalnik ADR”, 2(14)/11,
s. 61 i n.
Pike A., Sillars G. (1985), Reciprocity of Marital Communication, „Journal of Social and
Personal Relationships”, 2/3.
Plis J. (2014), Bariery w negocjacjach i mediacji. Sposoby przeciwdziałania, [w:] Arkuszewska
M., Plis J. (red.), Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, Wolters
Kluwer, Warszawa.
Plucińska-Nowak M. (2021), Status i oblicza mediacji w społeczeństwie polskim, Wydawnic-
two Nauk Społecznych i Humanistycznych, Poznań.
Płatek M. (2015), Karnoprawne aspekty mowy nienawiści a mediacja. O możliwości spotkania
przeciwieństw, [w:] M. Tabernacka (red.), Antropologia mediacji, Wrocław.
Poczobut R. (2008), Rodzaje samoświadomości, „Analiza i Egzystencja”, 7.
Politowicz K.A. (2012), Mediacje w postępowaniu karnym wykonawczym, [w:] Tabernacka M.,  
Raszewska-Skałecka R. (red.), Mediacje w  społeczeństwie otwartym, Wydawnictwo  
Gaskor, Wrocław.
Polskie Centrum Mediacji, Skrypt szkoleniowy, mediacje rodzinne, Polskie Centrum Mediacji
Z.G., Warszawa.
Pondy L.R. (1967), Organizational Conflict: Concepts and Models, „Administrative Science
Quarterly”, 12/2.
Press S., Deason E.E. (2021), On Professional Practice: Is Racism Embedded in Mediation?,
„Dispute Resolution Magazine”, 27/2.
Proctor T. (2002), Twórcze rozwiązywanie problemów, Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, Gdańsk.
Proksch S. (2016), Conflict Management, Springer International Publishing, Cham.
Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Masz prawo do mediacji (2016),
Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
Pruitt D. (1996), Konflikt, [w:] Manstead A.S.R., Hewstone M. i in. (red.), Psychologia spo-
łeczna. Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & CO, Warszawa.
Pruitt D.G., Rubin J.Z. (1986), Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Random
House, New York.
Przybyła-Basista H. (2006), Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór
małżonków  a  efektywność  procesu  mediacji,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego,  
Katowice.475 Literatura
Przybysz P.M. (2022), uwagi do art. 263 k.p.a., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego.
Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Puntil C. (1991), Integrating Three Approaches to Counter Resistance in a Noncompliant Elderly
Client, „Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services”, 29/2.
Raiffa H. (1994), The Art and Science of Negotiation, Harvard University Press, Cambridge
and London.
Raszewska-Skałecka R. (2013), Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji
i rozwiązywania konfliktów w  szkole, [w:] Tabernacka M. (red.), Mediacje ponad po-
działami, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski,
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii, Wrocław.
Ray L., Clare A.L. (1985), Multi-Door Courthouse Idea: Building the Courthouse of the
Future…Today, „Journal on Dispute Resolution”, 1/1.
J. Reginia-Zacharski (2014), Konflikt w  świecie współczesnym, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łodź.
Rękas A. (2011), Mediacja w polski prawie karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa.
Riskin L.L. (1996), Understanding Mediators’ Orientations, Strategies and Techniques: A Grid
for the Perplexed, „Harvard Negotiation Law Review”, 1/7.
Rogers C.R., (1980), A Way of Being, Houghton Mifflin, Boston.
Rogozińska A. (2019), Praktyczne aspekty zawodu mediatora. Poradnik, Difin, Warszawa.
Rogula C. (2021), Mediacja w prawie polskim, [w:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.),
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Wolters Kluwer, Warszawa.
Rosenberg M.B. (2003), Porozumienie bez przemocy. O języku serca, Wydawnictwo Czarna
Owca, Warszawa.
Rubin J., Brown B. (1975), The Social Psychology of Bargaining and Negotiation Academic
Press, San Diego.
Runkel S. (1999), Mediation - ein Weg aus der Sackgasse des Umweltkonflikts, [w:] Förderverein
Umweltmediation e.V. (Hrsg.): Studienbrief Umweltmediation: Eine interdisziplinäre Ein-
führung, Meckenheim.
Reykowski J. (1984), Logika walki, Szkice z psychologii konfliktu społecznego w  Polsce, Książka
i Wiedza, Warszawa.
Reykowski J. (2002), Konflikty polityczne, [w:] K. Skarżyńska (red.), Podstawy psychologii po-
litycznej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Robbins S. (2001), Zasady zachowań w organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Rogozińska A. (2019), Praktyczne aspekty zawodu mediatora, Difin, Warszawa.
Roszkowska E. (2011), Wybrane modele negocjacji, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
Roszkowska E. (2021), Decyzje wielokryterialne i negocjacje: wybrane aspekty teoretyczne i ba-
dania eksperymentalne, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
Rubenstein R.E. (2017), Resolving Structural Conflicts: How Violent Systems Can Be Transfor-
med, Routledge, London and New York.
Rudniański J. (1989), Kompromis i walka, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa.
Rummel-Syska  Z.  (1990),  Konflikty  organizacyjne.  Ujęcie  mikrospołeczne,  Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.476 Literatura
Rządca R.A. (1994), Przedmowa  do  drugiego  wydania  polskiego, [w:] R. Fisher, W. Ury,
Patton B., Dochodząc do tak, Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydaw-
nictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Rycko N. (2018), uwagi do art. 124 k.c., [w:] Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Część ogól-
na. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el.
Schaufeli W.B., Salanova M., Gonzalez-Roma, Bakker A.B. (2002), The Measurement of En-
gagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach , „Journal
of Happiness Studies”, 3/1.
Schneider D.J. (2005), The Psychology of Stereotyping, The Guilford Press, New York and
London.
Schultz T. (2004), Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice, Kluwer
Law International B.V, The Hague Zürich.
Schwenk C.R. (1990), Effects of Devil’s Advocacy and Dialectical Inquiry on Decision Making:
A Meta-Analysis, „Organizational Behavior and Human Decision Processes”, 47/1.
Seligman M.E.P. (1975), Helplessness: On Depression, Development and Death, Freeman, San
Francisco.
Semin G.R. Język, [w:] Manstead A.S.R., Hewstone M. i in. (red.), Psychologia społeczna.
Encyklopedia Blackwella, Jacek Santorski & CO, Warszawa.
Senghaas D. (1971), Aggressivittit und kollektive Gewalt, Kohlhammer, Stuttgart.
Sharp A. (1985), Effective Negotiation - the Harvard Project, „Education & Training”, 27/1.
Sherif M. (1966), In Common Predicament: Social Psychology of Intergroup Conflict and Coope-
ration, Houghton Mifflin, Boston.
Sherif M. i in. (1996), Intergroup Conflict and Cooperation: The Robbers Cave Experiment,
University of Oklahoma Book Exchange, Norman.
Shonk  K.  (2019),  Intercultural  Negotiation:  Does  the  BATNA  Concept  Translate?,  August  
26,  Harvard  Law  School,  Program  on  Negotiation  Daily  Blog,  https://www.pon.
harvard.edu/daily/international-negotiation-daily/intercultural-negotiation-does-
the-batna-concept-translate/ (dostęp: 13.02.2023).
Sidanius J., Pratto F. (1999), Social Dominance. An Intergroup Theory of Social Hierarchy and
Oppression, Cambridge University Press, Cambridge.
Siedlecka-Andrychowicz A. (2014), Mediacja w sprawach karnych, [w:] Gmurzyńska E.,
Morek R. (red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Sieńko M. (2021), uwagi do art. 795 k.p.c., [w:] Manowska M. (red.), Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz. Tom II. Art. 478-1217, LEX/el.
Siewierska-Chmaj A. (2006), Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza expose
premierów Polski w latach 1919–2004, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z sie-
dzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
Simkin W.E. (1971), Mediation and Dynamics of Collective Bargaining, Bureau of National
Affairs, Washington.
Sitarz O. (2015), Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, Difin, Warszawa
Skalny M. (2017), Stereotypy myślowe i uprzedzenia dotyczące osób niesłyszących, „Rocznik
Komisji Nauk Pedagogicznych”, LXX.477 Literatura
Skorowski H. (1996), Moralność społeczna. Wybrane zagadnienia z etyki społecznej, gospodar-
czej i politycznej, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa.
Skrokosz T., Brzóska M., Barczyk M. (2011), Arbitraż jako naturalny sposób rozwiązywania
sporów powstałych na gruncie kontraktów typu FIDIC, „Kwartalnik ADR”, 3/15.
Słaboń A. (2021), Zapobieganie konfliktom społecznym. Aspekty teoretyczne i   empiryczne,  
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Sobkowiak B. (1999), Public Relations jako forma komunikowania masowego, [w:] B. Dobek-
-Ostrowska (red.), Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Sobkowiak L. (1996), Perswazja, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Leksykon politologii,
Atla 2, Wrocław.
Sobkowiak L. (2017), Konflikt polityczny: interdyscyplinarny i wielopłaszczyznowy przedmiot
badań, [w:] „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 22.
Stachura M. (2018) Omówienie  filmu  Kraken  v.  Kraken, [w:] Gmurzyńska E., Morek R.
(red.), Mediacje. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Stangor Ch., O’Brien J.D. (2010), Stereotyping, [w:] Levine J.M., Hogg M.A. (red.), Encyclo-
pedia of Group Processes & Intergroup Relations, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Stark J.H., Frenkel D.N. (2013), Changing Minds: The Work of Mediators and Empirical Stu-
dies of Persuasion, „Faculty Scholarship at Penn Law”, 345.
Stefańska E. (2021), uwagi do art. 183[12] k.p.c., [w:] Manowska M. (red.), Kodeks postępo-
wania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-477(16), Wolters Kluwer, Warszawa.
Stefański R.A. (2017), uwagi do art. 71 k.p.k., [w:] Stefański R.A., Zabłocki S. (red.), Ko-
deks postępowania karnego. Tom I. Komentarz do art. 1-166, Wolters Kluwer, Warszawa.
Steinborn S. (2016), uwagi do art. 71 k.p.k., [w:] Grajewski J., Rogoziński P., Steinborn S.,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el.
Steinborn S. (2016), uwagi do art. 107 k.p.k., [w:] J. Grajewski, P. Rogoziński, S. Steinborn,
Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów, LEX/el.
Stempniak A. (2004), Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników. Jak radzić sobie w świecie
przepisów, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała.
Stephan W.G., Stephan C.W. (1999), Wywieranie  wpływu  przez  grupy. Psychologia  relacji,
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Stewart J., Thomas M. (2014), Słuchanie  dialogiczne:  lepienie  wzajemnych  znaczeń, [w:]
Stewart  J.  (red),  Mosty  zamiast  murów.  Podręcznik  komunikacji  interpersonalnej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Stoner J.A.F., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa.
Stringer D.M., Lusardo L. (2001), Bridging Cultural Gaps in Mediation, „Dispute Resolu-
tion Journal”, 56/3.
Stulberg J., (1981), The Theory and Practice of Mediation: A Reply to Professor Susskind,
„Vermont Law Review”, 6/1.
Summers R. (1974), Evaluating and Improving Legal Process – A Plea for „Process Values”,
„Cornell Law Review”, 60/1.478 Literatura
Susskind L. (1999), An Alternative to Robert’s Rules of Order for Groups, Organizations, and
Ad Hoc Assemblies That Want to Operate by Consensus, [w:] L. Susskind, S. McKearnan,
J. Thomas-Larmer (red.), The Consensus Building Handbook, SAGE, Thousand Oaks.
Susskind L. (2005), Consensus Building and ADR: Why they Are not the Same Thing!, [w:]
Moffitt M.L., Bordone R.C. (red.), The Handbook of Dispute Resolution, Jossey-Bass,
Boston.
Szczupaczyński J. (1998), Anatomia zarządzania organizacją, Międzynarodowa Szkoła Me-
nedżerów, Warszawa.
Szmulik R., Żmigrodzki M. (2003), Konflikt polityczny, [w:] Szmulik R., Żmigrodzki M.
(red.), Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Szopa M. (2016), Dwa oblicza negocjacji, [w:] Roszkowska, E. Wachowicz T. (red.), Negocja-
cje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa.
Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
Sztumski J., Wódz J. (1984), Z problematyki konfliktów społecznych i dezorganizacji społecz-
nej na przykładzie badań empirycznych w Polsce Południowej, Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław, Warszawa, Kraków,
Gdańsk, Łódź.
Ścigaj P. (2017), Psychologiczne podstawy konfliktów społecznych: wokół dyspozycyjnych i sytu-
acyjnych mechanizmów wrogości i uprzedzeń, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 22.
Śliz A., Szczepański M.S. (2011), Konflikt społeczny i jego funkcje. Między destrukcją a kreacją,
„Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska”, Sectio I, Vol. XXXVI, 2.
Tabernacka M. (2010), Płaszczyzna strukturalna konfliktów w  administracji publicznej, [w:]
Tabernacka M., Raszewska-Skałecka R. (red.), Płaszczyzny konfliktów w  administracji
publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Tabernacka M., (2013), Mediacje – przeciwdziałanie podziałom w praktyce stosowania prawa,  
[w:]  Tabernacka  M.  (red.),  Mediacje  ponad  podziałami,  Prawnicza  i  Ekonomiczna  
Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
Tabernacka M. (2015), Mediacja to komunikacja, [w:] Tabernacka M. (red.), Antropologia
mediacji, Wydawnictwo ATUT, Wrocław.
Tabernacka M. (2015a), Mediator ponad podziałami, [w:] Tabernacka M. (red.), Mediacje
ponad podziałami, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
Tabernacka M. (2018), Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa.
Tabernacka M. (2018a), Sprawiedliwość naprawcza w obszarze prawa administracyjnego, [w:]
Korczak J. (red.), Cywilizacja administracji publicznej: Księga jubileuszowa z okazji 80-le-
cia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, E-Wydawnictwo. Prawnicza
i  Ekonomiczna  Biblioteka  Cyfrowa.  Wydział  Prawa,  Administracji  i  Ekonomii  
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
Tabernacka M. (2018 b), Mediacje w postępowaniu administracyjnym: uwarunkowania aksjo-
logiczne i prakseologiczne, „Kontrola Państwowa”, 3.
Tabernacka M. (2018 c), Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w, administra-
cji publicznej, „Studia Prawa Publicznego”, 4.479 Literatura
Tabernacka  M.  (2021),  Podmiotowość  dziecka  w  mediacjach  rodzinnych  w  sprawach  doty-
czących kontaktów i opieki, [w:] Mucha J. (red.), Realizacja dobra dziecka w mediacjach
w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów, Wolters Kluwer,
Warszawa.
Tajfel H., Turner J.C. [1979] (2001), An Integrative Theory of Intergroup Conflict, [w:] Hogg
M.A., Abrams D. (red.), Intergroup  Relations:  Essential  Readings,  Psychology Press,
New York.
Tajfel H., Turner J. (2004), The Social Identity Theory of Intergroup Behavior, [w:] Jost J., Sida-
nius J. (red.), Political Psychology: Key Readings, Psychology Press, New York.
Tański M. (2015), Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyczny przewodnik dla mediato-
rów, Lublin.
Taylor A. (1988), A General Theory of Divorce , [w:] Folberg J., Milne A. (red.), Divorce Media-
tion: Theory and Practice, The Guilford Press, New York and London.
Taylor A. (2002), The Handbook of Family Dispute Resolution: Mediation Theory and Practice,
Jossey-Bass, San Francisco.
Thoennes N.A., Pearson J. (1985), Predicting Outcomes in Divorce Mediation: The Influence
of People and Process, „Journal of Social Issues”, 41/2.
Thomas K.W. (1976), Conflict and  Conflict Management, [w:] Dunnette M.D. (red.), Hand-
book of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, New York.
Thomas K.W., Kilmann R.H. [1974] (2008), Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument:
Profile  and  Interpretive  Report,  https://kilmanndiagnostics.com/overview-thomas-
kilmann-conflict-mode-instrument-tki/ (dostęp: 17.11.2022).
Thompson L.L., Lucas B.J. (2014), Judgmental Biases in Conflict Resolution and How to Overco -
me Them, [w:] Coleman P.T., Deutsch M., Marcus E.C. (red.), The Handbook of Conflict
Resolution. Theory and Practice, Jossey-Bass, San Francisco.
Tidwell A.C. (1994), Not Effective Communication but Effective Persuasion, „Mediation
Quarterly”, 12/1.
Ting-Toomey S., Oetzel J.G. (2013), Introduction to Interpersonal Conflict, [w:] Oetzel J. G.,
Ting-Toomey S. (red.), The SAGE Handbook of Conflict Communication. Integrating
Theory: Research, and Practice, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Tomek A. (2016), Komentarz do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, [w:] Baran K.W.
(red.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
Tremblay J-F. (2016), From Principled Negotiation to Interest-based Bargaining, „Universal
Journal of Industrial and Business Management”, 4/2.
Turner J.H. (1985), Struktura  teorii  socjologicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa.
Tversky A., Kahneman D. (1974), Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, „Science,
New Series”, 185/4157.
Umbreit  M.  (1997),  Humanistic  Mediation:  A  Transformative  Journey  of  Peacemaking,
„Mediation Quarterly” 14(3).
Umbreit M. (2006), Mediating Interpersonal Conflicts: A  Pathway to Peace, Wipf and Stock
Publishers, Eugene.480 Literatura
Van Parijs P. (2012), What Makes a Good Compromise?, „Government and Opposition”, 47/3.
Volpe M.R., Bahn Ch. (1987), Resistance to Mediation: Understanding and Handling It,
„Negotiation Journal”, 3.
Vuković S. (2016), International Multiparty Mediation and Conflict Management, Routledge,
Oxfordshire.
Wach A. (2005), Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Liber, Warszawa.
Wachowicz T. (2012), Analiza i wspomaganie negocjacji dystrybucyjnych z elementami zacho-
wań  integracyjnych, „Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach”, 97.
Wajerowska-Oniszczuk B. (2011), Mediacja w polskim prawie nieletnich, Ministerstwo Spra-
wiedliwości, Warszawa.
Wall Jr J.A., Callister R.R. (1995), Conflict and Its Management, „Journal of Management”, 21/3.
Walton R.E., McKersie M.C. (1965), A Behavioral Theory of Labor Negotiations. An Analysis
of Social Interaction System, McGraw-Hill Book Co., New York.
Wasylkowska-Michór M. (2012), Mediacja elektroniczna w sprawach transgranicznych, [w:]
Tabernacka  M.,  Raszewska-Skałecka  R.  (red.),  Mediacje  w  społeczeństwie  otwartym,
Wydawnictwo Gaskor, Wrocław.
Waszkiewicz P. (2009), Zasady mediacji, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje.
Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Waszkiewicz P. (2018), Zasady mediacji, [w:] Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Mediacje.
Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, Warszawa.
Watson L. M. (2016), Planning, Organizing, Formatting and Executing the Mediation of a Com-
plex, Multi-Party, Multi-Issue, Lawsuit, „American Journal of Mediation”, 9.
Wehr P. (2006), Conflict Mapping, [w:] Burgess G., Burgess H. (red.), Beyond Intractability.
Conflict  Information  Consortium,  University  of  Colorado,  Boulder,  September,
https://www.beyondintractability.org/essay/conflict_mapping (dostęp: 20.06.2022).
Weigl B. (2005), Stereotypy i uprzedzenia, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akade-
micki. Tom III, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Welton G.L., Pruitt D.G (1987), The Mediation Process: The Effects of Mediator Bias and
Disputant Power, „Personality and Social Psychology Bulletin”, 13/1.
Wieczorkowski M. (2018), Habermas vs Fish – pytanie o możliwość porozumienia międzykul-
turowego, „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, 7/1.
Wilbrandt-Gotowicz M. (2020), uwagi do art. 96e k.p.a., [w:] Jaśkowska M., Wróbel A.,
Wilbrandt-Gotowicz M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizo-
wany, LEX/el.
Williams M. (1998), Mediation: A User’s Guide, Poolbeg Press, Dublin.
Wilmot W.W., Hocker J.L (2011), Konflikty między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa.
Winiarska A. (2018), Mediacja i inne „praktyki naprawcze” w środowisku szkolnym, [w:] Media-
cje. Teoria i praktyka, Gmurzyńska E., Morek R. (red.), Wolters Kluwer, Warszawa.
Wiśniewski A.W. (2011), Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce. Status prawny arbitra-
żu i arbitrów, Wolters Kluwer, Warszawa.481 Literatura
Witkowski T. (2000), Psycho-manipulacje, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wrocław.
Wojciszke B. (2004), Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo
Naukowe Scholar, Warszawa.
Wojtulska W. (2020), Multi-step arbitration clauses: the application and impast of their infringe-
ment on arbitration proceedings in Poland on the example of FIDIC Contract Conditions,
PWPM Review of International, European and Comparative Law, Vol. XVIII.
Wolski B. (2012), The ‘New’ Limitations of Fisher and Ury’s Model of Interest-Based Negotia-
tion: Not Necessarily the Ethical Alternative, „James Cook University Law Review”, 19.
Woś T. (2016), uwagi do art. 118 p.p.s.a., [w:] Knysiak-Sudyka H., Romańska M., Woś T.,  
Prawo  o  postępowaniu  przed  sądami  administracyjnymi.  Komentarz,  Wolters  Kluwer,
Warszawa.
Wójcik D. (2010), Rola mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą przestępstwa, [w:] Marek
A. (red.), System Prawa Karnego. Zagadnienia ogólne. Tom I, C.H. Beck, Warszawa.
Wróbel A. (2020) uwagi do art. 118 k.p.a., [w:] Jaśkowska M., Wilbrandt-Gotowicz M.,
Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, LEX/el.
Wrzecionek R. (2009), Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie
aktu notarialnego, „Rejent”, 1.
Young O. (1972), Intermediaries: Additional Thoughts on Third Parties, „Journal of Conflict
Resolution”, 16/1.
Zagórska  K.  (2013),  Mediacje  transgraniczne  w  sprawach  rodzinnych,  [w:]  Tabernacka  M.
(red.),  Mediacje  ponad  podziałami,  Prawnicza  i  Ekonomiczna  Biblioteka  Cyfrowa,
Wrocław.
Zartman I.W. (2008), Negotiation and Conflict Management: Essays on Theory and Practice,
Routledge, London.
Zartman I.W., Touval S. (1985), International Mediation: Conflict Resolution and Power Poli-
tics, „Journal of Social Issues”, 41/2.
Zielińska-Turek A. (2021), Etapy mediacji, [w:] Rogula C., Zemke-Górecka A. (red.),
Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, Wolters Kluwer, Warszawa.
Ziembiński Z.  (1992), O pojmowaniu sprawiedliwości, Daimonion, Lublin.
Zienkiewicz A. (2005), Alternatywne rozwiązywanie i rozstrzygania sporów prawnych, „Studia
Prawnoustrojowe”, 5.
Zienkiewicz A. (2007), Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Difin, Warszawa.
Zienkiewicz A. (2012), Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone przez
Społeczną Radę ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, „Studia Prawnoustrojowe”, 18.
Zinkiewicz O. (2019), Charakterystyka arbitrażu – uwagi ogólne, [w:] Biliński M., Jaś-Nowo-
polska M., Zinkiewicz O. (red.), Arbitraż sportowy, C.H. Beck, Warszawa.
P.G.  Zimbardo,  F.L.  Ruch  (1997),  Psychologia  i  życie,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,
Warszawa.
Znaniecki F. (2011), Relacje społeczne i role społeczne. Niedokończona socjologia systematyczna,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.482 Literatura
A. Zoll (2009), Podmiotowość obywatelska a wymiar sprawiedliwości, [w:] Sprawiedliwość na-
prawcza drogą do podmiotowości obywatelskiej, materiały z konferencji, która odbyła
się 13 marca 2009 r. we Wrocławiu.
Żółyński J. (2012), Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism,
Wolters Kluwer, Warszawa.
Wykaz materiałów empirycznych
Alternative Dispute Resolution Guidelines (2011), The World Bank, Washington.
European Code of Conduct for Mediators.
Informacja o zawodzie. Mediator (263502), Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej, Warszawa 2018.
Informator  Ministerstwa  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  Rozwiązywanie  sporów
zbiorowych, 2018–2019.
Kodeks Etyczny Mediatorów przyjęty w dniu 19 maja 2008 r. przez Społeczną Radę ds. ADR przy
Ministrze Sprawiedliwości, https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/miedzynarodowe-
i-polskie-standardy-dotyczace-mediacji (dostęp: 10.09.2022).
Standardy mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych, [w:] Infor-
macja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017, Warszawa 2018, s. 670–683.
http://bip.brpd.gov.pl/informacja-o-dzialalnosci-rpd/informacja-o-dzialalnosci-
rzecznika-praw-dziecka-za-rok-2017 (dostęp: 20.04.2022).
Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora uchwalone w dniu 26 czerwca
2006  r.  przez  Społeczną  Radę  do  spraw  Alternatywnych  Metod  Rozwiązywania
Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Źródła internetowe

https://cedires.com/mini-trial-3
https://www.amicable-eu.org/
https://mediator.org.pl/zasady_mediacji/11/index.html
https://www.ec.europa.eu/consumers/odr
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-abduction
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=70
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/child-support
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=133
https://www.euromed-justice.eu/en/document/eu-european-code-conduct-mediators
https://www.mfiles.pl/pl/index.php/Mediacja#cite_note-1
https://www.arch.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/o-radzie/
https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Mediacja gospodarcza

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Mediacja rodzinna. Praktyczny porad...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Kompetencje mediacyjne w profesji p...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Mediacje obligatoryjne

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Mediacja w sprawach gospodarczych j...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane