• Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 6

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 6

 • Autor: Herbert Szurgacz Artur Tomanek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-149-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 610/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 108.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględniono w nim obszerne i istotne zmiany stanu prawnego, jakie nastąpiły po ukazaniu się w 2017 r. V wydania podręcznika. Zmiany te objęły m.in. kodeksową regulację obowiązku wydania przez pracodawcę świadectwa pracy, skutków śmierci pracodawcy, równego traktowania pracowników i mobbingu oraz ochrony pracy. Ponadto wiele zmian wynika z przepisów pozakodeksowych: ustawy o związkach zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Nie pominięto regulacji pracy zdalnej wprowadzonej przez przepisy o zapobieganiu i zwalczaniu pandemii COVID-19. Konieczne było też uwzględnienie nowej terminologii wynikającej ze zmian wymienionych przepisów, wpływających na siatkę pojęciową prawa pracy. W wydaniu tym powołano się również na nowe orzeczenia Sądu Najwyższego oraz publikacje naukowe. Niektóre wątki rozważań zostały uzupełnione i rozszerzone.

Spis treści:

Część pierwsza

Część ogólna

ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot prawa pracy  
Herbert Szurgacz

1. Pojęcie prawa pracy
2. Przedmiot prawa pracy

ROZDZIAŁ II. Geneza i kierunki rozwoju prawa pracy  
Herbert Szurgacz

1. Uwagi ogólne o genezie i kierunkach rozwoju prawa pracy
2. Dynamika rozwojowa prawa pracy
3. Funkcje prawa pracy
4. Kierunki rozwoju polskiego prawa pracy
4.1. Polskie prawo pracy okresu międzywojennego 1919–1939
4.2. Prawo pracy okresu socjalizmu
4.3. Prawo pracy w okresie po 1989 r.
5. W kierunku Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy  
Herbert Szurgacz

1. Uwagi wstępne
2. Ustawowe prawo pracy
2.1. Konstytucja jako źródło prawa pracy
2.2. Ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw
2.3. Charakter norm ustawowego prawa pracy
2.4. Normy – zasady prawa pracy
2.5. Rozstrzyganie kolizji między niezgodnymi normami
3. Autonomiczne prawo pracy
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Charakterystyka źródeł autonomicznego prawa pracy
3.2.1. Układy zbiorowe pracy
3.2.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy u.z.p.
3.2.1.2. Zakres przedmiotowy u.z.p.
3.2.1.3. Część obligacyjna u.z.p.
3.2.1.4. „Trzecia” część u.z.p.
3.2.1.5. Tryb zawierania u.z.p.
3.2.1.6. Charakter prawny u.z.p.
3.2.2. Inne oparte na ustawie porozumienia zbiorowe
3.2.3. Regulamin pracy
3.2.4. Regulamin wynagradzania
3.2.4.1. Inne regulaminy oparte na ustawie
3.2.5. Statuty. Umowa spółki
3.3. Relacje prawne między prawem ustawowym a prawem autonomicznym oraz między aktami prawa autonomicznego
4. Inne źródła praw i obowiązków
4.1. Umowa o pracę
4.2. Porozumienia socjalne
4.3. Zwyczaj zakładowy
4.4. Polecenia pracodawcy
5. Prawnomiędzynarodowe regulacje stosunków pracy

Część druga. Indywidualne prawo pracy. Stosunek pracy


ROZDZIAŁ IV. Stosunek pracy  
Zdzisław Kubot

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie stosunku pracy
3. Szczególne stosunki pracy
4. Nietypowe stosunki pracy
5. Praca zdalna
6. Kierownictwo pracodawcy jako kryterium rozgraniczenia stosunku pracy od stosunków cywilnoprawnych
7. Inne kryteria rozgraniczenia stosunku pracy od stosunków cywilnoprawnych
8. Stosunki cywilnoprawne podobne do stosunku pracy
9. Samozatrudnienie

ROZDZIAŁ V. Podmioty stosunku pracy  
Zdzisław Kubot

1. Uwagi wstępne
2. Definicja i właściwości pracodawcy
3. Rodzaje pracodawców
4. Osoba fizyczna jako pracodawca
5. Spółka cywilna i jej wspólnicy w aspekcie pojęcia pracodawcy
6. Dokonywanie za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
7. Pracownik
8. Pracownicza zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

ROZDZIAŁ VI. Umowy o pracę  
Zdzisław Kubot

1. Prawo pracodawcy żądania danych osobowych związanych z zatrudnieniem
2. Ustawowe określenie rodzajów umów o pracę
3. Rodzaje umów o pracę
3.1. Umowa o pracę na okres próbny
3.2. Umowa o pracę na czas określony
3.3. Umowa o pracę na czas nieokreślony
3.4. Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
3.5. Spółdzielcza umowa o pracę
4. Forma umowy o pracę
5. Treść umowy o pracę
6. Klauzule autonomiczne
7. Umowy cywilnoprawne pracodawcy z pracownikami

ROZDZIAŁ VII. Ustanie umownego stosunku pracy  
Karolina Stopka, Andrzej Jabłoński

1. Pojęcie ustania stosunku pracy
2. Rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron
2.1. Porozumienie stron
2.2. Forma i treść porozumienia stron
2.3. Sposób zawarcia porozumienia stron
2.4. Uchylenie się od skutków porozumienia stron
3. Wypowiedzenie stosunku pracy
3.1. Pojęcie wypowiedzenia
3.2. Forma wypowiedzenia
3.3. Okresy wypowiedzenia
3.4. Termin wypowiedzenia
3.5. Ograniczenia dopuszczalności wypowiadania umów o pracę przez pracodawcę
3.5.1. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem
3.5.1.1. Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie
3.5.1.2. Procedura konsultacyjna
3.5.2. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem
3.6. Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia stosunku pracy przez pracodawcę
4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.1. Pojęcie rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.2. Forma rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.3. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika
4.3.1. Charakterystyka ogólna
4.3.2. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
4.3.2.1. Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych
4.3.2.2. Popełnienie przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie pracownika
4.3.2.3. Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy
4.3.3. Ograniczenia dopuszczalności rozwiązania umowy o pracę
4.3.3.1. Miesięczny termin do rozwiązania umowy o pracę
4.3.3.2. Procedura konsultacyjna
4.3.3.3. Szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
4.4. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika
4.4.1. Charakterystyka ogólna
4.4.2. Przyczyny rozwiązania stosunku pracy
4.4.2.1. Niezdolność do pracy z powodu choroby
4.4.2.2. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy z powodu innych przyczyn niż choroba
4.4.2.3. Nieobecność w pracy z powodu opieki nad dzieckiem
4.4.2.4. Nieobecność w pracy z powodu odosobnienia ze względu na chorobę zakaźną
4.4.3. Inne ograniczenia powszechne prawa pracodawcy do rozwiązania umowy o pracę
4.4.4. Szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę
4.4.5. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika
4.5. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia
4.6. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika
4.6.1. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę
4.6.1.1. Rozwiązanie umowy o pracę z uwagi na stan zdrowia pracownika
4.6.1.2. Rozwiązanie umowy o pracę w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika
4.6.2. Skutki rozwiązania umowy o pracę
4.6.3. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika stosunku pracy bez wypowiedzenia
5. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy
5.1. Pojęcie wypowiedzenia warunków pracy i płacy
5.2. Powszechna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
5.2.1. Zasadność wypowiedzenia
5.2.2. Procedura konsultacyjna
5.3. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym
5.4. Roszczenia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia zmieniającego
6. Rozwiązanie stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Pojęcie i tryb zwolnienia grupowego
6.2.1. Pojęcie zwolnienia grupowego
6.2.2. Tryb zwolnień grupowych
6.3. Indywidualne zwolnienia
6.4. Ograniczenie ochrony trwałości stosunku pracy
6.4.1. Ochrona przed zwolnieniem grupowym
6.4.2. Ochrona przed zwolnieniem indywidualnym
6.5. Uprawnienia przysługujące pracownikom zwalnianym z pracy z przyczyn ich niedotyczących
6.5.1. Prawo do odprawy
6.5.2. Uprawnienie do ponownego zatrudnienia
7. Wygaśnięcie stosunku pracy
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Śmierć pracownika
7.3. Śmierć pracodawcy będącego osobą fizyczną
7.4. Trzymiesięczna nieobecność pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania
7.5. Niezgłoszenie powrotu do pracy przez pracownika pozostającego na urlopie bezpłatnym w związku z wyborem
7.6. Roszczenia pracownika w razie naruszenia przez pracodawcę przepisów o wygaśnięciu stosunku pracy

ROZDZIAŁ VIII. Zmiany organizacyjne i własnościowe pracodawcy a stosunki pracy  
Herbert Szurgacz

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie zakładu pracy
3. Przejście zakładu pracy (jego części) na innego pracodawcę
3.1. Formy prawne przejścia zakładu (jego części)
3.2. Zmiana pracodawcy
3.3. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe przed przejściem zakładu pracy lub jego części
3.4. Inne skutki prawne przejścia zakładu pracy (jego części)

ROZDZIAŁ IX. Obowiązki pracownika  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie obowiązków pracownika i ich podział
2. Obowiązki dotyczące jakości wykonywania pracy
2.1. Obowiązek sumienności i staranności
2.2. Obowiązek stosowania się do poleceń dotyczących sposobu wykonywania pracy
3. Obowiązek przestrzegania czasu i porządku pracy
4. Obowiązki określające stosunek pracownika do zakładu pracy
4.1. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy
4.2. Obowiązek zachowania tajemnicy
4.3. Zakaz konkurencji
5. Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego

ROZDZIAŁ X. Odpowiedzialność w razie niewykonania obowiązków pracowniczych  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie odpowiedzialności pracowniczej
2. Odpowiedzialność porządkowa
2.1. Pojęcie i treść odpowiedzialności porządkowej
2.2. Kary porządkowe
2.3. Tryb nakładania i weryfikacji kar porządkowych
2.4. Skutki nałożenia kary porządkowej
3. Odpowiedzialność materialna
3.1. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych
3.1.1. Odszkodowanie
3.1.2. Ciężar dowodu
3.1.3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej
4. Odpowiedzialność za mienie powierzone
4.1. Zasady odpowiedzialności
4.2. Wspólna odpowiedzialność za mienie powierzone
5. Odpowiedzialność z winy umyślnej
6. Odpowiedzialność odszkodowawcza
7. Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom pracownika
7.1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za wykroczenia
7.2. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
7.3. Odpowiedzialność za przestępstwo
8. Pozbawienie lub ograniczenie świadczenia, przekształcenie lub rozwiązanie stosunku pracy

ROZDZIAŁ XI. Obowiązki pracodawcy i skutki prawne ich niewykonania  
Agnieszka Górnicz-Mulcahy

1. Pojęcie obowiązków pracodawcy i ich podział
2. Obowiązki związane z fazą nawiązania stosunku pracy
2.1. Obowiązek informacyjny
3. Obowiązki związane z fazą trwania stosunku pracy
3.1. Obowiązek prawidłowego organizowania pracy
3.2. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
3.3. Obowiązek szanowania godności i innych dóbr osobistych pracowników (art. 11 1  k.p.)
3.4. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji
3.5. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi
3.6. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego
3.7. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników i wyników ich pracy
3.8. Obowiązek prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia
3.9. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
3.10. Obowiązek zaspokajania socjalnych potrzeb pracowników
3.11. Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika
4. Obowiązki związane z fazą ustania stosunku pracy
4.1. Obowiązek wydania świadectwa pracy
4.2. Obowiązek udzielenia dni wolnych na poszukiwanie pracy
4.3. Obowiązek wypłaty odpraw
5. Skutki prawne niewykonania obowiązków pracodawcy
5.1. Odpowiedzialność odszkodowawcza według Kodeksu pracy
5.1.1. Naruszenie zasady równego traktowania
5.1.2. Mobbing
5.1.3. Wadliwe rozwiązanie stosunku pracy
5.1.4. Wydanie niewłaściwego świadectwa pracy
5.1.5. Świadczenia określone mianem odszkodowania
5.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza według Kodeksu cywilnego
5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
5.4. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika

ROZDZIAŁ XII. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą  
Herbert Szurgacz

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
2. Źródła prawa wynagrodzenia za pracę
3. Krajowe źródła prawa wynagrodzenia za pracę
4. Struktura wynagrodzenia za pracę
5. Ustalenie wynagrodzenia za pracę
6. Zmiana uprawnień płacowych
7. Narastanie uprawnień płacowych. Metody (formy) wynagrodzenia za pracę
8. Wynagrodzenie gwarancyjne
9. Wynagrodzenia socjalne
10. Prawna ochrona wynagrodzenia za pracę
11. Inne świadczenia związane z pracą
11.1. Należności z tytułu podróży służbowej
11.2. Nagrody pracownicze
11.3. Odprawa rentowa lub emerytalna
11.4. Odprawa pośmiertna
11.5. Odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

ROZDZIAŁ XIII. Czas pracy  
Artur Tomanek

1. Regulacja prawna czasu pracy – uwagi wprowadzające
2. Pojęcie czasu pracy
3. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy. Konstrukcja norm czasu pracy
4. Okresy odpoczynku
5. Systemy czasu pracy
5.1. Uwagi ogólne. Podstawowy system czasu pracy
5.2. Szczególne systemy czasu pracy
5.2.1. Równoważny system czasu pracy
5.2.2. System czasu pracy w ruchu ciągłym
5.2.3. System skróconego czasu pracy
5.2.4. System przerywanego czasu pracy
5.2.5. Systemy skróconego tygodnia pracy i pracy weekendowej
5.2.6. System zadaniowego czasu pracy
6. Czas pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy
7. Rozkład czasu pracy
8. Praca w godzinach nadliczbowych
8.1. Definicja pracy nadliczbowej
8.2. Przesłanki pracy nadliczbowej i jej ograniczenia
8.3. Zasady rekompensowania pracy nadliczbowej
9. Dyżur pracowniczy
10. Praca w czasie szczególnie chronionym

ROZDZIAŁ XIV. Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy  
Artur Tomanek

1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
3. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego
4. Wymiar urlopu wypoczynkowego
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Proporcjonalne ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego
5. Zasady realizacji urlopu wypoczynkowego
5.1. Udzielenie urlopu wypoczynkowego
5.2. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego
5.3. Udzielenie urlopu w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
5.4. Udzielenie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika
6. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
7. Urlopy bezpłatne
8. Zwolnienia od obowiązku wykonywania pracy

ROZDZIAŁ XV. Ochrona pracy  
Renata Babińska-Górecka

1. Ochrona pracy – zagadnienia podstawowe
2. Zasada bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
3. Powszechna i szczególna ochrona pracy
4. Organy ochrony pracy
4.1. Służba bhp
4.2. Komisja bhp
4.3. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Powszechna ochrona pracy
5.1. Źródła prawa w dziedzinie powszechnej ochrony pracy
5.2. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
5.2.1. Zakres podmiotowy obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
5.2.2. Zakres przedmiotowy obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
5.3. Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
5.4. Szkolenia bhp
5.5. Prawa i obowiązki pracowników w dziedzinie powszechnej ochrony pracy
6. Szczególna ochrona pracy
6.1. Ochrona pracy kobiet
6.1.1. Pojęcie ochrony pracy kobiet
6.1.2. Źródła prawa w dziedzinie ochrony pracy kobiet
6.1.3. Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym piersią i inne zakazy
6.1.4. Ochrona trwałości stosunku pracy pracownicy w ciąży
6.1.5. Obligatoryjny urlop macierzyński
6.2. Ochrona pracy młodocianych
6.2.1. Pojęcie ochrony pracy młodocianych i jej podstawy prawne
6.2.2. Dopuszczalność zatrudniania młodocianych
6.2.3. Szczególny cel zatrudniania młodocianych
6.2.4. Szczególne zasady zawierania umów o pracę
6.2.5. Szczególna ochrona zdrowia młodocianych
6.2.6. Ochrona trwałości zatrudnienia młodocianego
6.2.7. Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe
6.3. Ochrona pracy osób niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ XVI. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem  
Renata Babińska-Górecka

1. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – uzasadnienie
2. Wzmożona ochrona trwałości stosunku pracy w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
3. Zakazy zatrudniania w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
4. Przerwy na karmienie piersią
5. Urlopy i inne zwolnienia od pracy związane z rodzicielstwem
5.1. Urlop macierzyński
5.2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
5.3. Urlop rodzicielski
5.4. Urlop wychowawczy
5.5. Płatne zwolnienie od pracy

ROZDZIAŁ XVII. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy  
Tadeusz Kuczyński

1. Uwagi wprowadzające
2. Państwowa Inspekcja Pracy
2.1. Uwagi wprowadzające
2.2. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy
2.3. Zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy
2.4. Formy działania Państwowej Inspekcji Pracy
2.5. Inspektorzy pracy
3. Społeczna inspekcja pracy
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Zakres i formy działania społecznej inspekcji pracy
3.3. Status społecznego inspektora pracy
4. Państwowa Inspekcja Sanitarna
5. Inne organy nadzoru

ROZDZIAŁ XVIII. Terminy dawności w prawie pracy  
Andrzej Jabłoński

1. Pojęcie i istota dawności
2. Przedawnienie roszczeń
3. Terminy przedawnienia
4. Bieg przedawnienia
5. Terminy zawite

ROZDZIAŁ XIX. Spory pracy oraz ich rozpatrywanie  
Andrzej Jabłoński, Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie sporu pracy i tryby jego rozpatrywania
2. Postępowanie pojednawcze
2.1. Komisje pojednawcze
2.2. Zasady postępowania przed komisją pojednawczą
2.3. Ugoda
2.4. Przekazanie sprawy sądowi pracy
3. Postępowanie sądowe
3.1. Prawo do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy
3.2. Tryb postępowania
3.3. Organizacja sądownictwa pracy
3.4. Właściwość sądu pracy
3.4.1. Właściwość rzeczowa
3.4.1.1. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy
3.4.1.2. Sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy
3.4.1.3. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy
3.4.1.4. Sprawy o odszkodowanie dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
3.4.1.5. Sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pracy
3.4.2. Właściwość miejscowa
3.5. Zdolność sądowa
3.6. Zdolność procesowa
3.7. Szczególne zasady postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy
3.7.1. Zasada szybkości postępowania
3.7.2. Zasada ograniczonego formalizmu procesowego
3.7.3. Zasada względnej bezpłatności
3.7.4. Zasada ochrony słusznego interesu pracownika
3.7.5. Szczególne rozwiązania procesowe
3.7.6. Zasada ugodowego załatwiania sporu
3.8. Postępowanie nieprocesowe w sprawach z zakresu prawa pracy
4. Postępowanie wewnątrzzakładowo-sądowe
5. Postępowanie administracyjno-sądowe (przed sądem administracyjnym)
6. Postępowanie administracyjno-sądowe (przed sądem pracy)

ROZDZIAŁ XX. Stosunek pracy na podstawie powołania  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie powołania
2. Nawiązanie stosunku pracy z powołania
3. Treść stosunku pracy z powołania
4. Rozwiązanie stosunku pracy z powołania
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Odwołanie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę
4.3. Odwołanie równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
4.4. Pozostałe zdarzenia powodujące ustanie stosunku pracy z powołania
5. Tryb dochodzenia roszczeń pracownika zatrudnionego na podstawie stosunku pracy z powołania

ROZDZIAŁ XXI. Stosunek pracy na podstawie wyboru  
Tadeusz Kuczyński

1. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru
2. Treść stosunku pracy z wyboru
3. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru

ROZDZIAŁ XXII. Stosunek pracy na podstawie mianowania  
Tadeusz Kuczyński

1. Pojęcie mianowania
2. Nawiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania
3. Treść stosunku pracy na podstawie mianowania
4. Zmiana i ustanie stosunku pracy na podstawie mianowania
4.1. Zmiana stosunku pracy
4.2. Ustanie stosunku pracy
5. Odpowiedzialność dyscyplinarna
6. Rozpatrywanie sporów
7. Niepracownicze stosunki służbowe

Część trzecia. Zbiorowe prawo pracy

ROZDZIAŁ XXIII. Pojęcie, właściwości i źródła zbiorowego prawa pracy  
Artur Tomanek

1. Pojęcie i właściwości zbiorowego prawa pracy
2. Źródła zbiorowego prawa pracy

ROZDZIAŁ XXIV. Podmioty zbiorowego prawa pracy i przysługujące im uprawnienia  
Artur Tomanek

1. Uwagi wstępne
2. Załoga zakładu pracy
3. Związki zawodowe
3.1. Funkcje związków zawodowych – historia i stan obecny
3.2. Prawne pojęcie związku zawodowego
3.3. Podstawowe wolności związkowe
3.3.1. Wprowadzenie
3.3.2. Wolność koalicji
3.3.2.1. Wolność koalicji w ujęciu pozytywnym i negatywnym
3.3.2.2. Zasięg podmiotowy wolności koalicji
3.3.2.3. Założenie i rozwiązanie związku zawodowego
3.3.3. Samorządność związku zawodowego
3.3.3.1. Uwagi ogólne
3.3.3.2. Struktura organizacyjna ruchu związkowego. Zakładowa organizacja związkowa
3.3.4. Niezależność związku zawodowego i jej prawne gwarancje
3.4. Uprawnienia związków zawodowych
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Zasady reprezentowania pracowników przez związek zawodowy
3.4.3. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie praw i interesów zbiorowych
3.4.4. Uprawnienia związków zawodowych w sprawach indywidualnych
3.4.5. Publicznoprawne uprawnienia związków zawodowych
4. Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze
5. Pracodawca i organizacje pracodawców

ROZDZIAŁ XXV. Spory zbiorowe pracy  
Artur Tomanek

1. Pojęcie, przedmiot i strony sporu zbiorowego pracy
2. Przebieg sporu zbiorowego pracy
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Niekonfrontacyjna faza sporu zbiorowego
2.3. Konfrontacyjna faza sporu zbiorowego
2.3.1. Pojęcie strajku i akcji protestacyjnej
2.3.2. Warunki legalności strajku
2.3.3. Odpowiedzialność z tytułu strajku nielegalnego
3. Lokaut

ROZDZIAŁ XXVI. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy  
Artur Tomanek

1. Pojęcie i rodzaje partycypacji pracowniczej
2. Uprawnienia załogi przewidziane w ustawie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji
3. Szczególne formy partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwie państwowym i spółce powstałej w wyniku jego przekształcenia
4. Partycypacja pracownicza w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym

Herbert Szurgacz
em. profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego oraz europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego.

Książki tego autora

Artur Tomanek
dr hab., profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa upadłościowego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Patologie w środowisku pracy. Zapob...

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradn...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zachowania innowacyjne w pracy. Wyb...

22.00 zł 44.00 zł Cena netto: 20.95 zł

Człowiek w pedagogice pracy

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Postawy wobec czasu pracy jako źród...

11.00 zł 55.00 zł Cena netto: 10.48 zł

Mobbing i dyskryminacja w stosunkac...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Etykieta pracy. Współczesne najwyżs...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Prawo pracy. Wzory pism z komentarz...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Elastyczne formy zatrudnienia i org...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Ustalanie okoliczności i przyczyn w...

23.00 zł 46.00 zł Cena netto: 21.90 zł

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń spo...

42.50 zł 85.00 zł Cena netto: 40.48 zł

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Współczesne przestrzenie pracy

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Kultura pracy profesjonalisty

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Determinanty regionalnej wydajności...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia ...

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Zatrudnialność w perspektywie pedag...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Układy zbiorowe pracy. Od charakter...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Oddziaływanie kosztów pracy na funk...

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Najczęściej kupowane