• Prawo o prokuraturze. Komentarz praktyczny

Prawo o prokuraturze. Komentarz praktyczny

 • Autor: Robert Kmieciak Alfred Staszak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-987-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 450/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  55.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Komentarz został napisany przez praktyków, czyli czynnie zawodowo prokuratorów z myślą o  praktykach, którzy z ustawą mają najczęściej do czynienia, bo zgodnie z jej przepisami funkcjonują. Takie założenie spowodowało, że koncentruje się on na ważnych i praktycznych z punktu widzenia każdego prokuratora kwestiach, a nie na zagadnieniach doktrynalnych. Komentarz jest jednocześnie głosem w prowadzonej aktualnie społecznej dyskusji o funkcjonowaniu prokuratury i jej znaczeniu w zwalczaniu patologii życia społecznego. Potrzeba napisania praktycznego przewodnika po Ustawie wynikała z korzyści jakie przyniosła obowiązującą od 2016 roku Ustawa Prawo o prokuraturze w stosunku do uchylonej, a uchwalonej  jeszcze  w 1985 roku Ustawy o prokuraturze. Ta ostatnia Ustawa była wielokrotnie nowelizowana i nie przystawała do zmienionego przeobrażeniami społecznymi dokonanymi po 1989 roku.

Komentarz wprowadza wiele potrzebnych instytucjonalnie rozwiązań. Przykładowo w sposób znaczący zmienia kształt postępowań dyscyplinarnych czyniąc je ważnym narzędziami kierowania prokuraturą.  Jednocześnie w tym zakresie stała się ustawa remedium na przewlekłość i anachronizm poprzednich postępowań pozwalających na unikaniu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej. Z drugiej strony Ustawa znacząco ogranicza znaczenie organów samorządu prokuratorskiego czyniąc je jedynie fasadowymi instytucjami bez wielkiego znaczenia dla funkcjonowania prokuratury.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 740 tekst jednolity)

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1. [Organizacja prokuratury]
Art. 2. [Podstawowe zadania prokuratury]
Art. 3. [Obowiązki prokuratora]
Art. 4. [Czynności prokuratora]
Art. 5. [Uprawnienia prokuratora do uczestnictwa w każdym postępowaniu]
Art. 6. [Bezstronność prokuratora i zasada równego traktowania obywateli]
Art. 7. [Niezależność prokuratora]
Art. 8. [Zmiana lub uchylenie decyzji prokuratora podległego]
Art. 9. [Zasada substytucji i dewolucji]
Art. 10. [Obowiązek udzielania pomocy prokuratorom w realizacji ich działań]
Art. 11. [Roczna informacja o kontroli i utrwalaniu rozmów oraz kontroli operacyjnej]
Art. 12. [Przekazywanie informacji dotyczących działalności prokuratury i konkretnych spraw]
Art. 12a. [Uprawnienia z praw autorskich do programu komputerowego obsługującego system informatyczny prokuratury]
Art. 12b. [Tryb ustalania wysokości wynagrodzenia za autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego]

DZIAŁ II. Organizacja prokuratury

Rozdział 1. Organy i struktura organizacyjna prokuratury


Art. 13. [Kompetencje Prokuratora Generalnego]
Art. 14. [Prokurator Krajowy i zastępcy Prokuratora Generalnego]
Art. 15. [Powołanie na stanowisko funkcyjne w prokuraturze]
Art. 16. [Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury]
Art. 17. [Obsługa Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]
Art. 18. [Organizacja i zadania Prokuratury Krajowej]
Art. 19. [Organizacja i zadania Prokuratury Krajowej]
Art. 20. [Wydziały zamiejscowe Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji]
Art. 21. [Kierownictwo wydziału zamiejscowego]
Art. 22. [Organizacja i zadania prokuratury regionalnej]
Art. 23. [Organizacja i zadania prokuratury okręgowej]
Art. 24. [Organizacja i zadania prokuratury rejonowej]
Art. 25. [Komórki organizacyjne prokuratur regionalnych i okręgowych]
Art. 26. [Kierownictwo komórek organizacyjnych w jednostkach prokuratury]
Art. 27. [Stanowiska funkcyjne w komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych]
Art. 28. [Jednostki organizacyjne prokuratury wyższego stopnia]
Art. 29. [Nadzór służbowy i instancyjny w Prokuraturze Krajowej]
Art. 30. [Wizytacja jednostki organizacyjnej prokuratury]
Art. 31. [Prokurator bezpośrednio przełożony]
Art. 32. [Zasada równomiernego obciążenia pracą prokuratorów]
Art. 33. [Prokurator nadrzędny]
Art. 34. [Prawo wydawania poleceń]
Art. 35. [Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych prokuratury]
Art. 36. [Regulamin urzędowania]
Art. 37. [Struktura organizacyjna powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury]
Art. 38. [Doradcy Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]
Art. 39. [Rzecznik prasowy]
Art. 40. [Środki bezpieczeństwa w budynkach prokuratury]
Art. 41. [Pojazdy służbowe prokuratury jako pojazdy uprzywilejowane]

Rozdział 2. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym


Art. 42. [Skład Krajowej Rady Prokuratorów]
Art. 43. [Kompetencje Krajowej Rady Prokuratorów]

Rozdział 3. Samorząd prokuratorski

Art. 44. [Zebranie prokuratorów w Prokuraturze Krajowej]
Art. 45. [Zadania zebrania prokuratorów w Prokuraturze Krajowej]
Art. 46. [Zgromadzenie prokuratorów w prokuraturze regionalnej]
Art. 47. [Zadania zgromadzenia prokuratorów]
Art. 48. [Kolegium prokuratury regionalnej]
Art. 49. [Zadania kolegium prokuratury regionalnej]
Art. 50. [Kolegium prokuratury okręgowej]
Art. 51. [Zadania kolegium prokuratury okręgowej]
Art. 52. [Regulamin zebrań i zgromadzeń prokuratorów]

Rozdział 4. Finansowanie działalności prokuratury

Art. 53. [Budżet powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury]
Art. 54. [Finansowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego]
Art. 55. [Finansowanie działalności prokuratury w sprawach wojskowych]

Dział III. Działalność prokuratury

Rozdział 1. Postępowanie przygotowawcze


Art. 56. [Uprawnienia procesowe prokuratora]
Art. 57. [Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym]
Art. 58. [Sygnalizacja okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa]
Art. 59. [Inicjowanie przez prokuratora postępowania służbowego, dyscyplinarnego lub o wykroczenie]
Art. 60. [Wytyczne Prokuratora Generalnego]
Art. 61. [Wystąpienia Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego]
Art. 62. [Wytyczne i wystąpienia w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych]
Art. 63. [Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych. Zespoły śledcze]

Rozdział 2. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym i w innych postępowaniach

Art. 64. [Prokurator jako oskarżyciel publiczny przed sądami. Cofnięcie aktu oskarżenia]
Art. 65. [Wniosek w przedmiocie ułaskawienia]
Art. 66. [Zaskarżenie orzeczeń sądowych]
Art. 67. [Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, o wykroczenie]
Art. 68. [Podpis elektroniczny prokuratora]
Art. 69. [Uprawnienia prokuratora w zakresie ochrony praworządności]
Art. 70. [Prokuratorska kontrola działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego i wojewody]

Rozdział 3. Współdziałanie w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości

Art. 71. [Ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw]
Art. 72. [Informacja o stanie przestępczości i jej zwalczaniu]

Rozdział 4. Nadzór nad wykonywaniem decyzji o pozbawieniu wolności

Art. 73. [Nadzór nad wykonywaniem tymczasowego aresztowania i decyzjami o pozbawieniu wolności]

Dział IV. Prokuratorzy

Rozdział 1. Powołanie i odwołanie prokuratora


Art. 74. [Powołanie na stanowisko prokuratorskie]
Art. 75. [Wymogi formalne powołania na stanowisko prokuratora]
Art. 76. [Wymogi formalne awansowania na kolejne stanowisko prokuratorskie]
Art. 77. [Informacje i zaświadczenia załączane do wniosku o powołanie na stanowisko prokuratorskie]
Art. 78. [Informacja o kandydacie na prokuratora]
Art. 79. [Przydzielanie stanowisk prokuratorskich i asesorskich jednostkom prokuratury]
Art. 80. [Powołanie na pierwsze stanowisko prokuratorskie]
Art. 81. [Konkurs na pierwsze stanowisko prokuratorskie]
Art. 82. [Kontrola formalna wniosku kandydata]
Art. 83. [Obowiązek przedstawienia przez kandydata wykazu spraw prowadzonych na poprzednim stanowisku]
Art. 84. [Ocena kwalifikacji kandydata]
Art. 85. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji zawodowych asesora prokuratury]
Art. 86. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego]
Art. 87. [Odstąpienie od badania wymaganej liczby spraw]
Art. 88. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata będącego adwokatem, radcą prawnym, lub wykonującego inny zawód prawniczy]
Art. 89. [Zasady dokonywania oceny kwalifikacji kandydata będącego prezesem lub wiceprezesem Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa]
Art. 90. [Predyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu prokuratora]
Art. 91. [Nawiązanie stosunku służbowego i rzeczywiste objęcie stanowiska]
Art. 92. [Rota ślubowania]
Art. 93. [Odwołanie prokuratora]
Art. 94. [Przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe]
Art. 95. [Zakres uprawnień z tytułu przeniesienia na inne miejsce służbowe]

Rozdział 2. Obowiązki i prawa prokuratorów

Art. 96. [Obowiązki prokuratora]
Art. 97. [Apolityczność prokuratora]
Art. 98. [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych]
Art. 99. [Czas pracy prokuratora]
Art. 100. [Legitymacja służbowa]
Art. 101. [Żądania i zażalenia związane ze stanowiskiem służbowym prokuratora]
Art. 102. [Tajemnica zawodowa prokuratora]
Art. 103. [Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez prokuratora]
Art. 104. [Oświadczenie o stanie majątkowym prokuratora. Zasada jawności składanych oświadczeń]
Art. 105. [Formularz oświadczeń majątkowych – delegacja ustawowa]
Art. 106. [Delegowanie prokuratora do MS, KSSiP lub innej jednostki prokuratury]
Art. 106a. [Delegowanie prokuratorów IPN]
Art. 107. [Czasookres delegacji i przesłanki jej odwołania]
Art. 108. [Wynagrodzenie prokuratora w okresie delegacji]
Art. 109. [Dodatki i należności związane z delegowaniem prokuratora]
Art. 110. [Powierzenie prokuratorowi delegowanemu obowiązków urzędniczych]
Art. 111. [Dodatki specjalne związane z delegowaniem prokuratora]
Art. 112. [Delegacja ustawowa dla MS do określenia oświadczeń w okresie delegowania]
Art. 113. [Wysokość uposażenia prokuratora w okresie delegacji poza granicami kraju]
Art. 114. [Odesłanie do przepisów Kodeksu pracy dot. delegacji]
Art. 115. [Wynagrodzenie prokuratora w czasie choroby]
Art. 116. [Urlop dla poratowania zdrowia]
Art. 117. [Odszkodowanie z tytuły wypadku przy pracy]
Art. 118. [Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich]
Art. 119. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy]
Art. 120. [Gratyfikacja  jubileuszowa]
Art. 121. [Miejsce zamieszkania prokuratora]
Art. 122. [Pomoc na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych]
Art. 123. [Podstawy ustalania wynagrodzenia zasadniczego prokuratora]
Art. 124. [Stawki wynagrodzenia zasadniczego. Dodatki za wieloletnią pracę]
Art. 125. [Prokuratorzy do spraw wojskowych w czynnej służbie wojskowej]
Art. 126. [Składki na ubezpieczenie społeczne prokuratorów]
Art. 127. [Przejście prokuratora w stan spoczynku]
Art. 128. [Zwolnienie prokuratora do spraw wojskowych będącego żołnierzem zawodowym z służby wojskowej]
Art. 129. [Sposób i tryb ustalania oraz wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych]
Art. 130. [Odesłanie do Kodeksu pracy i innych przepisów]
Art. 131. [Powołanie prokuratora do niezawodowej służby wojskowej]
Art. 132. [Obowiązek zrzeczenia się stanowiska]
Art. 133. [Nagrody i wyróżnienia]
Art. 134. [Wykaz służbowy]

Rozdział 3. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa prokuratorów

Art. 135. [Immunitet prokuratora – zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności]
Art. 136. [Postępowanie przygotowawcze przeciwko prokuratorowi]
Art. 137. [Odpowiedzialność prokuratora za przewinienia służbowe]
Art. 138. [Odpowiedzialność prokuratora za wykroczenia]
Art. 139. [Odpowiedzialność za istotne uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego]
Art. 140. [Odpowiedzialność za oczywistą obrazę prawa]
Art. 141. [Przedawnienie deliktu dyscyplinarnego]
Art. 142. [Katalog kar dyscyplinarnych]
Art. 143. [Popełnienie przestępstwa przez prokuratora]
Art. 144. [Przełożony dyscyplinarny]
Art. 145. [Właściwość rzeczowa organów orzekających]
Art. 146. (uchylony)
Art. 147. [Skład sądu dyscyplinarnego]
Art. 148. [Zasada jawności postępowania dyscyplinarnego i przesłanki jej wyłączenia]
Art. 149. [Kara porządkowa upomnienia]
Art. 150. [Zawieszenie prokuratora w czynnościach]
Art. 151. [Obligatoryjne i fakultatywne zawieszenie prokuratora w czynnościach]
Art. 152. [Obniżenie wynagrodzenia w czasie trwania zawieszenia]
Art. 153. [Rzecznicy dyscyplinarni]
Art. 153a. [Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości]
Art. 153b. [Zakres kompetencyjny Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości]
Art. 154. [Postępowanie wyjaśniające, przedstawienie zarzutów]
Art. 155. [Wyznaczenie posiedzenia lub rozprawy przez sąd dyscyplinarny]
Art. 156. [Prawo do korzystania z pomocy obrońcy]
Art. 157. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego]
Art. 158. [Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności]
Art. 158a. [Wyrok nakazowy]
Art. 158b. [Wykorzystanie w postępowaniu dyscyplinarnym dowodów z postępowania karnego]
Art. 159. [Postępowanie dyscyplinarne w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego]
Art. 160. [Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscyplinarnego]
Art. 160a. [Zasada jawności wyroku sądu dyscyplinarnego]
Art. 161. [Oczywisty brak podstaw faktycznych lub prawnych wniosku rzecznika dyscyplinarnego]
Art. 162. [Odwołanie od orzeczenia sądu dyscyplinarnego]
Art. 163.  (uchylony)
Art. 163a. [Odwołanie od orzeczenia sądu drugiej instancji]
Art. 164. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego]
Art. 165. [Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego]
Art. 166. [Koszty postępowania dyscyplinarnego]
Art. 167. [Doręczenie odpisu orzeczenia w celu wykonania orzeczenia]
Art. 168. [Obowiązek dołączenia orzeczenia do akt osobowych i przesłanki jego usunięcia z tych akt]
Art. 169. [Nadzór Prokuratora Generalnego nad czynnościami Sądu Dyscyplinarnego]
Art. 170. [Kara łączna za przewinienia dyscyplinarne]
Art. 171. [Odesłanie do przepisów KPK oraz KK]

Dział V. Asesorzy prokuratury, asystenci prokuratorów i aplikanci prokuratorscy

Rozdział 1. Asesorzy prokuratury


Art. 172. [Asesorzy prokuratury]
Art. 173. [Powierzenie asesorowi czynności prokuratorskich]
Art. 174. [Odesłanie do innych przepisów; wynagrodzenie asesorów]

Rozdział 2. Asystenci prokuratorów

Art. 175. [Zakres kompetencyjny asystenta prokuratora]
Art. 176. [Warunki formalne zatrudnienia na stanowisku asystenta]
Art. 177. [Wynagrodzenie asystenta i jego składniki]
Art. 178. [Delegacja ustawowa do określenia zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów oraz wysokości wynagrodzenia]
Art. 179. [Warunki przystąpienia przez asystenta do egzaminu prokuratorskiego]
Art. 180. [Konkurs na stanowisko asystenta]
Art. 181. [Staż asystencki]
Art. 182. [Odesłanie do ustawy o pracownikach sądów i prokuratur]

Rozdział 3. Aplikanci prokuratorscy

Art. 183. [Uprawnienia procesowe aplikanta prokuratorskiego]
Art. 184. [Odesłanie do ustawy o KSSiP]

Dział VI. Skargi i wnioski

Art. 185. [Skargi i wnioski]
Art. 186. [Skargi i wnioski dotyczące pracy prokuratora]
Art. 187. [Skargi lub wnioski dyscyplinarne]
Art. 188. [Przesłanki pozostawienia skarg lub wniosków bez rozpoznania]
Art. 189. [Odesłanie do przepisów KPA]

Dział VII. Urzędnicy i inni pracownicy

Art. 190. [Urzędnicy i inni pracownicy prokuratury]

Dział VIII. Przetwarzanie danych osobowych

Art. 191. [Przetwarzanie danych osobowych]
Art. 191a. [Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych]

Dział IX. Przepis końcowy

Art. 192. [Wejście w życie przepisów ustawy]

Bibliografia

Robert Kmieciak
prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

Książki tego autora

Alfred Staszak
doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

Książki tego autora

Wykaz cytowanej literatury
Banasik K., Typ uprzywilejowany czynu zabronionego, Prok. i Pr. 2103, nr 9, s. 45 i nast.
Besiekierska A.,Ochrona tajemnic prawnie chronionych w ustawie o krajowym systemie
cyberbezpieczeństwa, IAP 2019, nr 2.
Daszkiewicz  W.,  Przestępność  czynu  jako  przesłanka  procesu  (uwagi  w  związku  
z projektem k.p.k.), PiP 1968, nr 12.
Dunaj B. (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 2000.
Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. III: Postępowanie
rozpoznawcze, wyd. V, Warszawa 2016.
Franczak K., Elektroniczne postępowanie upominawcze – zalety i wady dla stron postę-
powania, PPH 2011, nr 7.
Gabriel-Węglowski  M.,  Koncepcja  usprawnienia  instytucjonalnego  prokuratury  
w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Prok. i Pr. 2011, nr 4.
Gabriel-Weglowski M., Regulamin Prokuratury. Komentarz, Warszawa 2013.
Gabriel-Węglowski M., Uwagi o linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w przedmiocie
wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, Przegląd Sądowy 2013, nr 2.
Gerecka-Żołyńska A., Niezależność prokuratury i prokuratorów – nowe rozwiązania na
tle dotychczasowych kontrowersji, RPEiS 2016, nr 1.
Herzog A., Bezstronność prokuratora – uwagi na marginesie artykułu K. Zgryzka, Prok.
i Pr. 2017, nr 11.
Herzog  A.,  Przepisy  o  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  prokuratorów  –  uwagi  
de lega ferenda, Prok. i Pr. 2008, nr 12.
Herzog  A.,  Zmiany  w  postępowaniu  dyscyplinarnym  prokuratorów  w  Prawie  
o prokuraturze, Prok. i Pr. 2016, nr 7–8.
Hoc S., Uprawnienia ABW jako instytucji kontrolnej na gruncie ustawy o ochronie infor-
macji niejawnych, IAP 2015, nr 1.
Janeczek T., Roch A., O odpowiedzialności karnej, służbowej i dyscyplinarnej prokura-
torów w świetle prawa o prokuraturze, Prok. i Pr. 2017, nr 2.438 Bibliografia
Karczmarska D., Glosa do uchwały SN z dnia 26 września 2002 r., sygn. I KZP 24/02,
Prok. i Pr. 2005, nr 11.
Kardas  P.,  Rola  i  miejsce  prokuratury  systemie  organów  demokratycznego  państwa
prawnego, Prok. i Pr. 2012, nr 9.
Kiełtyka A., Kotowski W., Ważny A., Komentarz do ustawy prawo o prokuraturze, War-
szawa 2017.
Kopff A., Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnie-
nia konstrukcyjne), Studia Cywilistyczne 1972, t. XX.
Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz po-
chodzenia łacińskiego, Warszawa 2012.
Kułak K., Kwestia niezależności prokuratora w nowej ustawie – Prawo o prokuraturze,
Studium Iuridica Lublinensia 2016, vol. XXV, nr 4.
Marek A., Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2013.
Masternak-Kubiak M., Komentarz do art. 178 Konstytucji RP, Warszawa 2018.
Niemiec T.M., Pożyczka na zaspokojenie potrzeb prokuratora, IUSTITIA 2017 nr 1.
Palka I., „Dobra zmiana” w prokuraturze, IUSTITIA 2017, nr 2.
Parulski K., Ewolucja modelu ustrojowego polskiej prokuratury na tle zmian ustawo-
dawczych w ustawie o prokuraturze z 1985 r., [w:] Przyszłość prokuratur po zmia-
nach w 2015 r., Warszawa 2015.
Piotrowski M., Udostępnienie prokuraturze informacji z akt podatkowych, Legalis.
Reczka A., Prawo o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2017, s. 171.
Roch A., Odpowiedzialność służbowa prokuratorów, Prok. i Pr. 2017, nr 11.
Rogalski M., Niezawisłość sędziowska w postępowaniu karnym, Lublin 2000.
Samborski E., Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2010.
Sękara M., Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2001 r. III SZ
2/01, Prok. i Pr. 2004, nr 1.
Sitniewski P., Zasady jawności wynagrodzeń, IAP 2019, nr 2.
Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Stachurski D., Quo vadis prokuraturo, czyli co i jak należy zmienić, EP 2013, nr 1.
Stefański R.A., Czynności przedstawienia zarzutów, Prok. i Pr. 2013, nr 7–8.
Stefański R.A., Komentarz do art. 355 Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1998,
LEX/el nr 69510.
Stefański R.A., Komentarz do art. 360 Kodeksu postępowania karnego, Warszawa 1998,
LEX/el nr 69515.
Szeroczyńska  M.,  Międzynarodowy  standard  statusu  i  organizacji  prokuratury  
a najnowsze zmiany polskiego porządku prawnego, CzPKiNP 2017 z.2.
Widło J., Elektroniczne postępowanie upominawcze, Warszawa 2010.439 Bibliografia
Wojtasik J., Refleksje wynikające z Komentarza do ustawy Prawo o prokuraturze A. Kieł-
tyki i Współautorów, Prok. i Pr. 2018, nr 1.
Wójcicka B., Jawność postępowania sądowego w polskim procesie karnym, Acta Uni-
versitatis Lodziensis 1989.
Wykaz cytowanych orzeczeń
Orzeczenie ETPC z dnia 24 listopada 1997 r., Werner przeciwko Austrii, raport EKPC  
z dnia 3 września 1996 r., skarga nr 21835/93.
Postanowienia
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 marca 1995 r., K 13/94, OTK 1995,
nr 1, poz. 6.
Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2000 r., P 12/98.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2001r., III SZ 2/01, Prok. i Pr. 2004,
nr 1.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  3  kwietnia  2002  r.,  V  KKN  484/00,  LEX  
nr 53336.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  2  lipca  2002  r.,  IV  KKN  264/99,  LEX  
nr 54407.
Postanowienie SN z 17 grudnia 2004 r., SDI 62/04, OSNKW 2005, nr  1, poz. 11.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  18  listopada  2004  r.,  SDI  40/04,  OSNKW
2004, nr 11–12.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2008 r., SNO 44/08, OSNSD 2008.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2010 r., SNO 95/09, OSNSD 2009.
Postanowienie  Naczelnego  Sądu  Administracyjnego  z  dnia  12  sierpnia  2010  r.,  
I OSK 780/10.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2011 r., I KZP 27/10, OSNKW
2011, nr 1, poz. 5.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  9  listopada  2011  r.,  III  SW  168/11,  LEX  
nr 1095839.
Postanowienie  Sądu  Najwyższego  z  dnia  25  lipca  2013  r.,  SDI  11/13,  LEX  
nr 1341703.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 09 października 2013 r., SDI 35/13.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2016 r., SDI 6/16, OSNKW 2016,  
nr 6, poz. 73.
Postanowienie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie  z  dnia  
23 czerwca 2017 r., I SAB/Wa 356/17, LEX nr 2328611.440 Bibliografia
Wyroki
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 1957 r., IV KZ 111/57, RPiE 1958.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 1999 r., II SA 1131/99,
LEX nr 46696.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 2002 r., SND 18/02.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2005 r., I PK 187/04, OSNP 2005, nr 22.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2006 r., II PK 301/05.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r., III PO 7/06; OSNP 2007, nr 23–
–24, poz. 362.
Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 27 stycznia 2009 r., IV Pa 11/09, niepu-
blikowany za: http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=27&idk=6&idp= 152.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2010 r., OSNKW 2010, nr 7, poz. 63.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2011 r., sygnatura III PO 10/10, OSNP 2012,
nr 7–8, poz. 107.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2011 r., SDI 11/11, LEX nr 1396474.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2013 r., SK 11/11, OTK ZU-A 2013
nr 40, poz. 4.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lipca 2013 r., SDI 19/13, LEX nr 1363208.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2013 r., SDI 20/13, LEX nr 1380703.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2014 r., SNO 41/14, LEX nr 1540487.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 listopada 2014 r., III PO 4/14, LEX nr 1616913.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2015 r., SNO 3/15, LEX nr 1656523.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2015 r., SDI 5/15, LEX nr 1663832.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2015 r., SNO 34/15, LEX nr 1747852.
Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 28 kwietnia 2014 r., IV P 96/13.
Uchwały
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2002 r., I KZP 24/02, OSNKW 2002,  
nr 11–12, poz. 100.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 2004 r., II UZP 1/04; OSNP 2004, nr 17,
poz. 302, Biul.SN 2004/4/19, M.Prawn. 2004, nr 9, poz. 393.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2012 r., SNO 26/12, LEX nr 1231618.
Uchwała Sądu Najwyższego dnia 3 października 2014 r., SNO 48/14, LEX nr 1523257.
Uchwała  Sądu  Najwyższego  dnia  27  października  2017  r.,  SNO  38/17,  LEX  
nr 2428279.
Uchwała  Sądu  Najwyższego  z  dnia  28  czerwca  2018  r.,  I  KZP  4/18  OSNKW  2018,  
nr 8, poz. 53.441 Bibliografia
Wykaz przywołanych aktów prawnych
I. Akty prawne obowiązujące
a) Ustawy
Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 2096 t.j., ze zm.).
Ustawa  z  dnia  25  lutego  1964  r.  Kodeks  rodzinny  i  opiekuńczy  (Dz.U.  z  2017  r.,  
poz. 682 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1360 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1459 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r., poz.618 t.j.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2018 r., poz. 1184 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 1915 t.j.).
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r., poz. 161 t.j.).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 147 t.j.).
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa  z  dnia  26  lipca  1991  r.  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 1509 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1878 t.j.).
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 1799 t.j.).
Konstytucja  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  2  kwietnia  1997  r.  (Dz.U.  z  1997  r.  Nr  78,  
poz. 483 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1600 t.j., ze zm.).
Ustawa  z  dnia 6  czerwca 1997  r.  –  Kodeks  postępowania karnego  (Dz.U.  z  2018  r.,  
poz. 1987 t.j., ze zm.).442 Bibliografia
Ustawa  z  dnia  6  czerwca  1997  r.  Kodeks  karny  wykonawczy  (Dz.U.  z  2018  r.,  
poz. 652 t.j.).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1197 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 t.j.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 300 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1270 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1510 t.j.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 577 t.j.).
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz.U. z 2018 r., poz. 2032 t.j.).
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. z 2019 r., poz. 284 t.j.).
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 1368 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1958 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 719,
831 i 904).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r.,  
poz. 52 t.j.).
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2040 t.j.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(Dz.U. z 2018 r., poz. 475 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach
porządkowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 518 t.j.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 499 t.j.).
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2200
t.j.).
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262
t.j.).443 Bibliografia
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz.U. z 2018 r., poz.2387 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-
mi (Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 t.j.).
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1376 t.j.).
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.  
z 2019 r., poz. 330 t.j.).
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywny-
mi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm.).
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpozna-
nia sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym
przez  prokuratora  i  postępowaniu  sądowym  bez  nieuzasadnionej  zwłoki  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 75 t.j.).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finan -
sów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 t.j.).
Ustawa  z  dnia  28  lipca  2005  r.  o  kosztach  sądowych  w  sprawach  cywilnych  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 300, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 94, ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru-
mentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicz -
nych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, z 2015 r., poz. 978, 1260 i 1844 oraz z 2016 r.,
poz. 615 i 996).
Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  (Dz.U.  
z 2015 r., poz. 1390 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1289).
Ustawa  z  dnia  9  czerwca  2006  r.  o  Centralnym  Biurze  Antykorupcyjnym  (Dz.U.  
z 2018 r., poz. 2104 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie
Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2017 r., poz, 1978 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.  
z 2019 r., poz. 430 t.j.).
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U.
z 2018 r., poz. 624 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 1829
t.j.).444 Bibliografia
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077
t.j., ze zm.).
Ustawa  z  dnia  9  października  2009  r.  o  dyscyplinie  wojskowej  (Dz.U.  z  2017  r.,  
poz. 2024 t.j.).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1542 t.j.).
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 412 t.j.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r., poz. 978 t.j.,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 409 t.j.).
Ustawa  z  11  września  2013  r.  o  służbie  wojskowej  żołnierzy  zawodowych  (Dz.U.  
z 2019 r., poz. 330 t.j.).
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2019 r., poz. 740 t.j.).
Ustawa  z  10  czerwca  2016  r.  o  działaniach  antyterrorystycznych  (Dz.U.  z  2018  r.,  
poz. 452 t.j.).
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 162 t.j.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 508 t.j., ze zm.).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2261, ze zm.).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5).
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 138,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000,  
ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 1668, ze zm.).
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o prokuraturze
(Dz.U. z 2016 r., poz. 178).
Ustawa  z  dnia  14  grudnia  2018  r.  o  ochronie  danych  osobowych  przetwarzanych  
w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz. 125).
Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.  o  przeciwdziałaniu  narkomanii  (Dz.U.  z  2018  r.,  
poz. 1030 t.j.).445 Bibliografia
b) Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie
sposobu  usprawiedliwiania  nieobecności  w  pracy  oraz  udzielania  pracownikom
zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1632 t.j.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wy-
nagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r.
Nr 2, poz. 14, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień le-
karskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich (Dz.U. z 1999 r.
Nr 65, poz. 743).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyj-
mowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  19  grudnia  2002  r.  
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w dro-
dze  do  pracy  lub  z  pracy,  sposobu  jego  dokumentowania,  wzoru  karty  wypadku  
w  drodze  do  pracy  lub  z  pracy  oraz  terminu  jej  sporządzania  (Dz.U.  z  2013  r.,  
poz. 924 t.j.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 2022).
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. Nr 112,   
poz. 770, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 marca 2012 r. w sprawie sporządzania
informacji  o  kandydacie  do  objęcia  stanowiska  sędziowskiego  (Dz.U.  z  2012  r.,  
poz. 332).
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  
w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.  
z 2013 r., poz. 167).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 19 września 2014 r. w sprawie badań lekar-
skich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 619 t.j.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworze-
nia, ustalenia siedzib i obszarów właściwości ośrodków zamiejscowych prokuratur 446 Bibliografia
regionalnych, okręgowych i rejonowych poza siedzibą prokuratury (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 268, ze zm.).
Rozporządzenie Ministra  Sprawiedliwości z  dnia  19  lutego  2016  r.  w  sprawie  utwo-
rzenia  Wydziałów  Zamiejscowych  Departamentu  do  Spraw  Przestępczości  
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgo-
wych i rejonowych oraz ustalenia siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1435 t.j.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadni-
czego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących proku-
ratorom (Dz.U. z 2016 r., poz.271).
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  22  marca  2016  r.  w  sprawie  utworzenia  
w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych
do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016 r.,  
poz.402, ze zm.).
Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia  7  kwietnia  2016  r.  Regulamin  we-
wnętrznego  urzędowania  powszechnych  jednostek  organizacyjnych  prokuratury
(Dz.U. 2017 r., poz. 1206 t.j., ze zm.).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-
rektywy 95/46/WE (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 lipca 2016 r. w sprawie określenia stroju
urzędowego prokuratorów biorących udział w rozprawach sądowych (Dz.U. z 2016 r.,
 poz. 1033).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29 lipca 2016 r. w sprawie oceny kwalifi-
kacji kandydatów na wolne stanowisko prokuratorskie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1216).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych
asystentów prokuratorów (Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2016 r. w sprawie okre-
ślenia właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawach o poszcze-
gólne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich popełnienia (Dz.U. z 2016 r.,  
poz. 1484).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 października 2016 r. w sprawie sposobu
realizacji zadań związanych ze współpracą prokuratury z organizacjami międzyna-
rodowymi lub ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodo-
wych (Dz.U. z 2016 r., poz.1732)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wy-
nagrodzenia  zasadniczego  asystentów  i  starszych  asystentów  prokuratorów  
(Dz.U. z 2016 r., poz.1905).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przepro-
wadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz.1838).447 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie upo-
sażeń oraz uposażeń rodzinnych prokuratorów w stanie spoczynku i członków ich
rodzin oraz terminów przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek na
ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2017 r., poz.198).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2017 r. w sprawie sposobu reali-
zacji czynności prokuratora w ramach kontroli nad czynnościami operacyjno-rozpo-
znawczymi (Dz.U. z 2018 r., poz. 626 t.j.).
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie pomocy
finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów i prokuratorów
w stanie spoczynku (Dz.U. z 2017 r., poz. 454).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie uzyski-
wania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku asystenta
prokuratora (Dz.U. z 2017 r., poz. 462).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie należności
przysługujących prokuratorom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji
poza granicami państwa (Dz.U. z 2017 r., poz.484).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2017 r. w sprawie oświad-
czenia o stanie majątkowym prokuratora (Dz.U. z 2017 r., poz.1707).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 10 września 2018 r. w sprawie utworze-
nia Działu do spraw wojskowych w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszowa
w Rzeszowie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach
okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw woj-
skowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2018 r.poz. 1767).
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  i  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie
(Dz.U. z 2018 r., poz. 2472).
c) Zarządzenia
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu
działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednost-
kach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz.MS. 2016, nr 83, ze zm.).
Zarządzenie Prokuratora Generalnego numer 7 z 7 marca 2016 r. w sprawie przekaza-
nia uprawnień do powoływania prokuratorów do pełnienia funkcji w powszechnych
jednostkach organizacyjnych prokuratury (niepublikowane).
Zarządzenie  Prokuratora  Generalnego  numer  24/16  z  dnia  26  kwietnia  2016  r.  
w sprawie ustalenia rodzajów wyróżnień i nagród dla prokuratorów oraz trybu ich
przyznawania (PK I BP 020.47.2016; niepublikowane).
Zarządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  numer  84/16  z  dnia  29  grudnia  2016  r.  
w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury (niepublikowane).448 Bibliografia
Zarządzenie  Prokuratora  Generalnego  numer  29/17  z  dnia  26  kwietnia  2017  r.  
w sprawie wzoru wykazów służbowych dla prokuratorów (PK I BP 021.78.2017  
– niepublikowane).
Zarządzenie  Prokuratora  Krajowego  numer  66/18  z  dnia  20  lipca  2018  r.  w  sprawie
wdrożenia systemu teleinformatycznego „Elektroniczny Wykaz Służbowy” w Pro-
kuraturze Krajowej (PK I BP 021.98.2018; niepublikowane).
Zarządzenie Prokuratora Krajowego numer 82/18 z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie
wyznaczenia  administratora  systemu  teleinformatycznego  „Elektroniczny  Wykaz
Służbowy” (niepublikowane).
d) Inne
Aneks rezolucji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 40/32 z dnia 29 li-
stopada 1985 r. „Wskazania dotyczące roli prokuratorów” (Prok. i Pr. 1995, nr 2).
Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski
Urząd  do  spraw  Zwalczania  Nadużyć  Finansowych  (OLAF)  (Dz.Urz.UE  L  136  
z dnia 31 maja 1999 r., s. 20).
Decyzja Rady Unii Europejskiej 2002/187/WSiSW z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiają-
ca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością (Dz.Urz.UE
L 63 z dnia 6 marca 2002 r., s. 1).
Decyzja  Rady  Unii  Europejskiej  2009/426/WSiSW  z  dnia  16  grudnia  2008  r.  
w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/WSiSW
ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością
(Dz.Urz.UE L 138 z dnia 4 czerwca 2009 r., s. 14).
Decyzja  Rady  Unii  Europejskiej  z  dnia  6  kwietnia  2009  r.  ustanawiająca  Europejski
Urząd Policji (Europol) (Dz.Urz.UE L 121 z dnia 15 maja 2009 r., s. 37)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo -
wych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wy-
konywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylającej
decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz.Urz.UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.,
s. 89).
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2018 r. (MP 2018, nr 764).
Odpowiedź na interpelację nr 15955 w sprawie wynagrodzeń dla aplikantów adwokac-
kich – pismo z dnia 31.10.2017 o sygn.. VIII/15955/2017 (pobrano ze strony: sejm.
gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjeTresc.xsp?key+409DAB7E w dniu 31.07.2019).Bibliografia
II. Akty prawne uchylone
a) Ustawy
Ustawa  z  dnia  20  lipca  1950  r.  o  Prokuraturze  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.U.  
Nr 38, poz. 346).
Ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz.U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 oraz z 1982 r. Nr 31, poz. 214).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz.U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138).
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz.U. z 2008 r.,  
poz. 39 t.j., ze zm.).
b) Rozporządzenia
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju
sądów powszechnych (Dz.U.R.P. z 1932 r. Nr 102, poz. 863).
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnie-
nia  do  wydawania  interpretacji  przepisów  prawa  podatkowego  (Dz.U.  z  2007  r.,  
poz. 112.770, ze zm.).
c) Zarządzenia
Zarządzenie Prokuratora Generalnego numer 1 z 7 marca 2016 r. w zakresie uprawnień
przewidzianych dla tego organu w związku z realizacją jego kompetencji w zakresie
kontroli operacyjnej i innych czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prokuratura w Polsce w XXI wieku. W...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Konieczne i pożądane zmiany ustroju...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Najczęściej kupowane